Legea 533/2004 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing 

publicata in Monitorul Oficial nr. 1 135 / 1 decembrie 2004 

( Legea leasingului pentru software )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), dreptul de utilizare a programelor pentru calculator, ca drept patrimonial de autor asupra programelor pentru calculator, poate face obiectul operatiunilor de leasing, dacă titularul dreptului de autor a autorizat această operatiune. În acest caz locatorul/finantatorul transmite către utilizator, pentru o perioadă determinată, dreptul de utilizare a unui program pentru calculator asupra căruia detine un drept definitiv de utilizare. Transmiterea se realizează la solicitarea utilizatorului, contra unei plăti periodice, denumită rată de leasing, la sfârsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul obligându-se să respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a dobândi dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru dobândirea dreptului definitiv de utilizareasupra programului pentru calculator, înainte de sfârsitul perioadei de leasing, dacă părtile convin astfel si dacă utilizatorul achită toate obligatiile asumate prin contract.

2. După litera d) a articolului 2 se introduce litera d1) cu următorul cuprins:
.d1) drept definitiv de utilizare a programului pentru calculator dreptul de utilizare asupra programului pentru calculator, obtinut pe o perioadă nedeterminată;

3. După articolul 8 se introduce articolul 81 cu următorul cuprins:
.Art. 8^1. Contractele de leasing având ca obiect dreptul de utilizare a programelor pentru calculator constituie titlu executoriu, dacă utilizatorul nu renuntă la dreptul de utilizare, nu procedează la dezinstalarea programului si la stergerea copiilor de sigurantă, precum si,
după caz, la restituirea suporturilor si documentatiei aferente programului pentru calculator, în următoarele situatii:
a) la sfârsitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat optiunea cumpărării bunului, respectiv optiunea dobândirii dreptului definitiv de utilizare a programului pentru calculator sau a prelungirii contractului;
b) în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului.

4. La articolul 9, literele b) si c) vor avea următorul cuprins:
.b) să încheie contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în conditiile expres formulate de către acesta, sau, după caz, să dobândească dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator;
c) să încheie contract de leasing cu utilizatorul si să transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu exceptia dreptului de dispozitie, iar în cazul programelor pentru calculator, să transmită dreptul de utilizare asupra programului pentru calculator către utilizator, fără a-si mai putea exercita acest drept în perioada derulării contractului de leasing;

5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
.Art. 17. Dacă în timpul derulării contractului de leasing finantatorul vinde bunul, respectiv cesionează dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator, care face obiectul contractului de leasing, unui alt finantator, noul finantator este legat de aceleasi obligatii contractuale ca si vânzătorul, respectiv transmitătorul, care rămâne garant al îndeplinirii obligatiilor fată de utilizator. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU
Bucuresti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 533.

 

© Copyright 2001-2005. Toate drepturile rezervate. Bogdan MANOLEA