Ordonanta de Urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1027 din data de 27 decembrie 2006


PARTEA I: DISPOZITII COMUNE APLICABILE INSTITUTIILOR DE CREDIT
TITLUL I: DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare si definitii
SECTIUNEA 1: Domeniul de aplicare
Art. 1
(1)Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza conditiile de acces la activitatea bancara si de desfasurare a acesteia pe teritoriul Romaniei, supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de servicii de investitii financiare si supravegherea sistemelor de plati si a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare.
(2)Prezenta ordonanta de urgenta se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, inclusiv sucursalelor din strainatate ale acestora si institutiilor de credit din alte state membre, respectiv din state terte, in ceea ce priveste activitatea acestora desfasurata in Romania.
(3)Prezenta ordonanta de urgenta se aplica societatilor de servicii de investitii financiare si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii, potrivit prevederilor Capitolului X din Titlul III, Partea I.
(4)Prevederile Titlului VI, Partea a II-a se aplica sistemelor de plati, sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, participantilor la aceste sisteme si administratorilor sistemelor si ai serviciilor de infrastructura utilizate in cadrul acestor sisteme.
(5)Nu intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta bancile centrale din statele membre. Alte institutii permanent excluse de la aplicarea Directivei nr. 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de catre institutiile de credit, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006, prevazute la art. 2 al acestei Directive, nu beneficiaza de regimul institutiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonante de urgenta. Pentru scopurile dispozitiilor cuprinse in Capitolul II din Titlul III, Partea I, aceste institutii, cu exceptia bancilor centrale din statele membre, sunt considerate institutii financiare.
Art. 2
in scopul realizarii supravegherii prudentiale a institutiilor de credit, dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si altor categorii de persoane, dupa cum urmeaza:
a)Capitolul II din Titlul III, Partea I se aplica societatilor financiare holding si societatilor holding cu activitate mixta;
b)art. 54-58 se aplica institutiilor financiare cu sediul in alte statele membre, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 54;
c)art. 89-90 se aplica institutiilor financiare cu sediul in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 89;
d)Capitolul IV din Titlul II, Partea I se aplica auditorilor financiari ai institutiei de credit si, potrivit art. 197, auditorilor financiari ai societatilor financiare holding.
Art. 3
Institutiile de credit, persoane juridice romane, se pot constitui si functiona cu respectarea dispozitiilor generale aplicabile institutiilor de credit si a cerintelor specifice prevazute in Partea a II-a a prezentei ordonante de urgenta, in una din urmatoarele categorii:
a)banci;
b)organizatii cooperatiste de credit;
c)banci de economisire si creditare in domeniul locativ;
d)banci de credit ipotecar;
e)institutii emitente de moneda electronica.
Art. 4
(1)Banca Nationala a Romaniei este autoritatea competenta cu privire la reglementarea, autorizarea si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit.
(2)in exercitarea competentelor sale prevazute de lege, Banca Nationala a Romaniei poate colecta si procesa orice date si informatii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal.
Art. 5
(1)Se interzice oricarei persoane fizice, juridice sau entitate fara personalitate juridica, ce nu este institutie de credit, sa se angajeze intr-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, intr-o activitate de emitere de moneda electronica ori intr-o activitate de atragere si/sau gestionare de sume de bani provenite din contributiile membrilor unor grupuri de persoane constituite in vederea acumularii de fonduri colective si acordarii de credite/imprumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii de catre membrii acestora.
(2)Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica in cazul atragerii de depozite sau alte fonduri rambursabile:
a)de catre un stat membru ori de catre administratiile regionale sau autoritatile administratiei publice locale ale unui stat membru;
b)de catre organisme publice internationale la care participa unul sau mai multe state membre;
c)in cazurile expres prevazute de legislatia romaneasca sau de legislatia nationala a altui stat membru ori de legislatia comunitara, cu conditia ca aceste activitati sa fie reglementate si supravegheate corespunzator, in scopul protejarii deponentilor si investitorilor.
(3)in aplicarea dispozitiilor alin. (1) si (2), o emisiune de obligatiuni sau, alte instrumente financiare similare este considerata atragere de fonduri rambursabile de la public daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:
a)constituie activitatea exclusiva sau principala a emitentului;
b)emitentul desfasoara cu titlu profesional activitate de acordare de credite sau una ori mai multe din activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. c)-l).
(4)Dispozitiile alin. (3) nu sunt aplicabile in cazul in care emisiunea se adreseaza exclusiv investitorilor calificati, in intelesul legislatiei privind piata de capital.
(5)Banca Nationala a Romaniei este abilitata sa determine daca o activitate reprezinta ori nu atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, activitate bancara, activitate de emitere de moneda electronica ori activitate de atragere si/sau gestionare de sume de bani provenite din contributiile membrilor unor grupuri de persoane constituite in vederea acumularii de fonduri colective si acordarii de credite/imprumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii de catre membrii acestora. Determinarea naturii activitatii, exprimata de Banca Nationala a Romaniei este obligatorie pentru partile interesate.
Art. 6
(1)Se interzice oricarei persoane, alta decat o institutie de credit autorizata, sa utilizeze denumirea de "banca" sau "organizatie cooperatista de credit", "cooperativa de credit", "casa centrala a cooperativelor de credit", "banca cooperatista", "banca centrala cooperatista", "banca ipotecara/banca de credit ipotecar", "banca de economisire si creditare in domeniul locativ", "institutie emitenta de moneda electronica" sau derivate ori traduceri ale acestor denumiri, in legatura cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu exceptia cazului in care aceasta utilizare este stabilita sau recunoscuta prin lege sau printr-un acord international, sau cand, din contextul in care este utilizata denumirea respectiva rezulta neindoielnic ca nu este vorba despre desfasurarea unei activitati bancare.
(2)Filialele unei institutii de credit care functioneaza in Romania pot utiliza in denumirea acestora initialele, sigla, emblema, denumirea ori alte elemente de identificare ale institutiei de credit-mama.
SECtIUNEA 2: Definitii
Art. 7
(1)in intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1.activitate bancara - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si acordarea de credite in cont propriu;
2.autoritate competenta - autoritatea nationala imputernicita prin lege sau alte reglementari sa supravegheze prudential institutiile de credit;
3.autorizatie - un act emis indiferent sub ce forma de catre autoritatea competenta, care da dreptul de a desfasura activitati specifice unei institutii de credit;
4.control - relatia dintre o societate-mama si o filiala a acesteia, asa cum este prevazuta la pct. 19 sau o relatie similara dintre o persoana fizica sau juridica si o entitate;
5.filiala - o entitate aflata in relatie cu o societate-mama, in una din situatiile prevazute la pct. 19;
6.firma de investitii - orice persoana juridica a carei activitate o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investitii financiare catre terti si/sau desfasurarea uneia sau mai multor activitati de investitii pe baze profesionale;
7.firma de investitii-mama la nivelul unui stat membru - o firma de investitii autorizata intr-un stat membru, care are ca filiala o institutie de credit, o firma de investitii sau o alta institutie financiara ori care detine o participatie intr-o astfel de entitate, si care nu este ea insasi o filiala a unei alte institutii de credit sau firme de investitii, autorizate in acelasi stat membru, sau o filiala a unei societati financiare holding infiintate in acelasi stat membru;
8.firma de investitii-mama la nivelul Romaniei - o societate de servicii de investitii financiare, in intelesul Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, care corespunde definitiei de la pct. 7;
9.firma de investitii-mama la nivelul Uniunii Europene - o firma de investitii-mama la nivelul unui stat membru, care nu este filiala unei institutii de credit sau a altei firme de investitii, autorizate in oricare dintre statele membre, sau o filiala a unei societati financiare holding infiintate in oricare dintre statele membre;
10.institutie de credit inseamna:
a)o entitate a carei activitate consta in atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu;
b)o entitate, alta decat cea prevazuta la lit. a), care emite mijloace de plata in forma de moneda electronica, denumita in continuare institutie emitenta de moneda electronica;
11.institutie de credit-mama la nivelul unui stat membru - o institutie de credit autorizata intr-un stat membru, care are ca filiala o institutie de credit sau o institutie financiara sau care detine o participatie intr-o astfel de entitate, si care nu este ea insasi o filiala a unei alte institutii de credit autorizate in acelasi stat membru sau o filiala a unei societati financiare holding infiintate in acelasi stat membru;
12.institutie de credit-mama la nivelul Romaniei - o institutie de credit autorizata in Romania, care corespunde definitiei de la pct. 11;
13.institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene - o institutie de credit-mama la nivelul unui stat membru, care nu este o filiala a unei institutii de credit autorizate in oricare dintre statele membre sau o filiala a unei societati financiare holding infiintate in oricare dintre statele membre;
14.institutie financiara - o entitate, alta decat o institutie de credit, a carei activitate principala consta in dobandirea de participatii in alte entitati sau in desfasurarea uneia sau mai multora dintre activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. b)-l);
15.legaturi stranse - situatia in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate intre ele in oricare dintre urmatoarele modalitati:
a)printr-o participatie reprezentand detinerea, directa sau prin intermediul controlului, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati;
b)prin control;
c)prin faptul ca ambele sau toate aceste persoane sunt legate in mod durabil de una si aceeasi terta persoana prin control.
16.moneda electronica - valoare monetara reprezentand o creanta asupra emitentului, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a)este stocata pe un suport electronic;
b)este emisa in schimbul primirii de fonduri a caror valoare nu poate fi mai mica decat valoarea monetara emisa;
c)este acceptata ca mijloc de plata si de alte entitati decat emitentul;
17.participatie calificata - o participatie directa sau indirecta intr-o entitate, care reprezinta 10% sau mai mult din capitalul ori din drepturile de vot ale entitatii sau care face posibila exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii entitatii respective;
18.public - orice persoana fizica, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce nu are cunostintele si experienta necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a plasamentelor efectuate. Nu intra in aceasta categorie: statul, autoritatile administratiei publice centrale, regionale si locale, agentiile guvernamentale, bancile centrale, institutiile de credit, institutiile financiare, alte institutii similare si orice alta persoana considerata investitor calificat, in intelesul legislatiei, privind piata de capital;
19.societate-mama - o entitate care se afla in oricare din urmatoarele situatii:
a)are majoritatea drepturilor de vot intr-o alta entitate (o filiala);
b)are dreptul de-a numi sau de a inlocui majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare sau de supraveghere ale altei entitati (o filiala) si este in acelasi timp actionar/asociat sau membru al acelei entitati;
c)are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei entitati (o filiala) al carei actionar/asociat sau membru este, in virtutea unui contract incheiat cu acea entitate sau a unor prevederi din actul constitutiv al entitatii, in cazul in care legislatia aplicabila filialei ii permite acesteia sa fie supusa unor astfel de contracte sau prevederi;
d)este actionar/asociat sau membru al unei entitati si majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare sau de supraveghere ale acelei filiale, aflati in functie in exercitiul financiar in curs, in exercitiul financiar anterior si pana la data la care sunt intocmite situatiile financiare anuale consolidate, au fost numiti numai ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot; aceasta prevedere nu se aplica in situatia in care o alta entitate are fata de filiala drepturile prevazute la lit. a), b) sau c);
e)este actionar/asociat sau membru al unei entitati si controleaza singura, in baza unui acord incheiat cu alti actionari/asociati sau membri ai acelei entitati (o filiala), majoritatea drepturilor de vot in acea filiala;
f)are dreptul de a exercita sau exercita in fapt o influenta dominanta sau un control asupra altei entitati (o filiala);
g)societatea-mama impreuna cu o alta entitate (o filiala) sunt conduse pe o baza unica de catre societatea-mama;
20.societate de administrare a investitiilor - o societate de administrare a investitiilor in sensul Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si o societate de administrare a investitiilor dintr-un stat tert, care ar necesita o autorizatie in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, daca ar avea sediul principal pe teritoriul Romaniei;
21.societate financiara holding - o institutie financiara ale carei filiale sunt fie exclusiv, fie in principal, institutii de creditori institutii financiare, iar cel putin una dintre filiale este institutie de credit, si fara a se lua in considerare calitatea sa de societate financiara holding mixta in intelesul Ordonantei de urgenta nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare, a societatilor de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar;
22.societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene - o societate, financiara holding-mama la nivelul unui stat membru care nu este o filiala a unei institutii de credit autorizate in oricare dintre statele membre sau o filiala a unei societati financiare holding infiintate in oricare dintre statele membre;
23.societate financiara holding-mama la nivelul unui stat membru - o societate financiara holding infiintata intr-un stat membru, care nu este ea insasi o filiala a unei institutii de credit autorizate in acelasi stat membru sau o filiala a unei societati financiare holding infiintate in acelasi stat membru;
24.societate financiara holding-mama la nivelul Romaniei - o societate financiara holding infiintata in Romania, care corespunde definitiei prevazute la pct. 23;
25.societate holding cu activitate mixta - o societate-mama, alta decat o societate financiara holding, o institutie de credit sau o societate financiara holding mixta in intelesul Ordonantei de urgenta nr. 98/2006, ale carei filiale includ cel putin o institutie de credit;
26.societate prestatoare de servicii auxiliare - o entitate a carei activitate principala consta in detinerea sau administrarea de bunuri imobile, in furnizarea de servicii de procesare de date sau orice alta activitate similara, care este auxiliara activitatii principale a uneia sau mai multor institutii de credit;
27.stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum si un stat apartinand Spatiului Economic European;
28.stat membru de origine - statul membru in care institutia de credit a fost autorizata;
29.stat membru gazda - statul membru in care institutia de credit are deschisa o sucursala sau in care presteaza servicii in mod direct;
30.stat tert - orice stat care nu este stat membru;
31.sucursala - orice unitate operationala dependenta din punct de vedere juridic de o institutie de credit sau de o institutie financiara, care efectueaza in mod direct toate sau unele dintre activitatile acesteia.
(2)in scopul aplicarii dispozitiilor cuprinse in Capitolul II al Titlului III, Partea I, termenii de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a)filiala - o entitate care este o filiala in sensul prevederilor de la alin. (1) pct. 19 lit. a)-e), precum si orice entitate asupra careia, in opinia autoritatii competente, o societate-mama exercita efectiv o influenta dominanta;
b)societate-mama - o societate-mama in sensul prevederilor de la alin. (1) pct. 19 lit. a)-e), precum si orice entitate care, in opinia autoritatii competente, exercita efectiv o influenta dominanta asupra altei entitati.
(3)in scopul aplicarii dispozitiilor cuprinse in Titlul III, Partea I, participatie inseamna, fie detinerea unor drepturi in capitalul unei entitati, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legaturi durabile cu acea entitate, sunt destinate sa contribuie la activitatile acesteia, fie detinerea, in mod direct sau indirect, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati.
(4)in scopul aplicarii dispozitiilor alin. (1) pct. 5 si alin. (2) lit. a), toate filialele unei societati-mama, care la randul sau este o filiala a altei societati-mama, sunt considerate filiale ale celei din urma.
Art. 8
(1)in vederea determinarii situatiilor in care o entitate este societate-mama potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 19 lit. a), b) si d), drepturile de vot si drepturile de numire sau de revocare din functie detinute de orice filiala a societatii-mama, precum si de persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe contul societatii-mama sau al unei filiale a acesteia, se adauga drepturilor detinute de societatea-mama.
(2)Din drepturile prevazute la alin. (1) se exclud urmatoarele drepturi de vot:
a)drepturile detinute in numele unei persoane, alta decat societatea-mama sau o filiala a acesteia;
b)drepturile aferente titlurilor de capital detinute in garantie, cu conditia ca drepturile respective sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite, sau ca detinerea titlurilor sa reprezinte pentru persoana care le detine o operatiune curenta in cadrul activitatii sale de creditare, cu conditia ca drepturile de vot sa fie exercitate in interesul persoanei care furnizeaza garantia.
(3)in vederea determinarii situatiilor in care o entitate este societate-mama potrivit prevederilor art. 7 pct. 19 lit. a) si d), din totalul drepturilor de vot aferente titlurilor de capital detinute de actionarii/asociatii sau membrii intr-o filiala se exclud drepturile de vot detinute de filiala insasi, de o filiala a acesteia sau de o persoana care actioneaza in nume propriu, dar pe contul acestor filiale.
Art. 9
(1)in aplicarea dispozitiilor art. 15 si a celor cuprinse in Sectiunea 2.2 a Capitolului II din prezentul titlu, persoana care detine o participatie calificata este considerata orice persoana fizica sau juridica sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza in mod concertat pentru dobandirea participatiei calificate si/sau pentru infaptuirea unei politici comune fata de institutia de credit.
(2)Fara a se aduce atingere obligatiilor care revin, potrivit dispozitiilor la care se face referire la alin. (1), persoanelor care, actionand in mod individual sau in mod concertat, intentioneaza sa dobandeasca o participatie calificata la a institutie de credit, persoana juridica romana, Banca Nationala a Romaniei poate determina ca un grup de persoane actioneaza in mod concertat luand in considerare circumstantele specifice fiecarui caz in parte.
CAPITOLUL II: Cerinte minime de acces si de desfasurare a activitatii
SECtIUNEA 1: Cerinte minime de acces la activitate
SUBSECtIUNEA 1: Necesitatea obtinerii unei autorizatii si conditii minime de autorizare
Art. 10
(1)in vederea desfasurarii activitatii in Romania, fiecare institutie de credit trebuie sa dispuna de o autorizatie potrivit prezentei ordonanta de urgenta.
(2)Fara a se aduce atingere dispozitiilor din prezenta sectiune, Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari si notifica Comisiei Europene conditiile in care poate acorda autorizatie si documentatia care trebuie sa insoteasca cererea pentru obtinerea autorizatiei.
Art. 11
Banca Nationala a Romaniei nu poate acorda autorizatie unei institutii de credit, daca aceasta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un nivel al capitalului initial cel putin egal cu nivelul minim stabilit prin reglementari, care nu poate fi mai mic decat echivalentul in lei a 5 milioane euro.
Art. 12
(1)La constituirea unei institutii de credit, persoana juridica romana, capitalul initial este reprezentat de capitalul social, cu exceptia cazurilor in care institutia de credit care se constituie este rezultata dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare.
(2)Capitalul social al unei institutii de credit, persoana juridica romana, trebuie varsat integral si in numerar la momentul subscrierii, inclusiv in cazul majorarii acestuia, aporturile in natura nefiind permise. Actiunile/partile sociale ale unei institutii de credit, persoana juridica romana, pot fi numai nominative. in actele lor constitutive, institutiile de credit, persoane juridice romane, nu vor putea stabili exceptii de la principiul potrivit caruia o actiune da dreptul la un singur vot.
(3)La constituire, aporturile la capitalul social trebuie sa fie varsate intr-un cont deschis la o institutie de credit. Acest cont este blocat pana la inmatricularea institutiei de credit, persoana juridica romana, in registrul comertului.
Art. 13
(1)Conducerea operativa a activitatii unei institutii de credit trebuie sa fie asigurata de cel putin doua persoane.
(2)Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa aiba reputatie si experienta adecvate pentru exercitarea responsabilitatilor incredintate.
Art. 14
(1)Sediul social si, dupa caz, sediul real, al institutiei de credit, persoana juridica romana, trebuie sa fie situate pe teritoriul Romaniei. Sediul real reprezinta locatia in care se situeaza centrul de conducere si de gestiune a activitatii statutare, in cazul in care acesta nu este situat la sediul social.
(2)Institutia de credit trebuie sa desfasoare efectiv si cu preponderenta pe teritoriul Romaniei activitatea pentru care a fost autorizata.
Art. 15
(1)in vederea autorizarii unei institutii de credit, persoana juridica romana, Banca Nationala a Romaniei trebuie sa fie informata cu privire la identitatea actionarilor sau a membrilor, persoane fizice sau juridice, care urmeaza sa detina direct sau indirect participatii calificate la institutia de credit, si cu privire la valoarea acestor participatii. Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie numai daca este incredintata ca, din perspectiva necesitatii asigurarii unui management prudent si sanatos al institutiei de credit, calitatea persoanelor respective este adecvata.
(2)Daca intre institutia de credit, persoana juridica romana, si alte persoane fizice sau juridice exista legaturi stranse, Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie numai daca aceste legaturi ori dispozitiile legale, masurile de natura administrativa din jurisdictia unui stat tert ce guverneaza una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care institutia de credit are legaturi stranse sau dificultatile in aplicarea dispozitiilor sau masurilor respective nu impiedica exercitarea eficienta a functiilor sale de supraveghere.
Art. 16
La determinarea unei participatii calificate in sensul art. 15 alin. (1), pentru calculul drepturilor de vot ale unei persoane se iau in considerare urmatoarele:
a)drepturile de vot detinute de alte persoane sau entitati in nume propriu, dar pe contul persoanei respective;
b)drepturile de vot detinute de o entitate care se afla sub controlul persoanei respective;
c)drepturile de vot detinute de un tert cu care persoana respectiva a incheiat un acord scris, prin care acestea se obliga sa actioneze in mod concertat, astfel incat prin exercitarea drepturilor de vot pe care le detin sa realizeze o politica comuna cu caracter de continuitate cu privire la managementul entitatii in care detin, aceste drepturi de vot;
d)drepturile de vot detinute de un tert in baza unui acord scris incheiat cu persoana respectiva sau cu o entitate aflata sub controlul acestei persoane, prin care se prevede transferul temporar al drepturilor de vot catre tert, in schimbul unei contraprestatii;
e)drepturile de vot aferente actiunilor date in gaj ale persoanei respective; fac exceptie situatiile in care persoana in favoarea careia au fost gajate actiunile detine drepturile de vot si isi declara intentia de a le exercita, caz in care drepturile de vot se considera ca apartinand persoanei in favoarea careia actiunile au fost gajate;
f)drepturile de vot aferente actiunilor asupra carora persoana respectiva are un drept de uzufruct;
g)drepturile de vot pe care persoana respectiva sau una dintre celelalte persoane sau entitati prevazute la lit. a)-f) este indreptatita sa le dobandeasca din initiativa sa in baza unui acord formal;
h)drepturile de vot aferente actiunilor depozitate la persoana respectiva, pe care aceasta le poate exercita in mod discretionar, in absenta unor instructiuni specifice din partea titularului acestor actiuni.
Art. 17
Orice cerere de autorizare a unei institutii de credit trebuie sa fie insotita de un plan de activitate, care sa cuprinda cel putin tipurile de activitati propuse a fi desfasurate si structura organizatorica a institutiei de credit, si din care sa rezulte capacitatea acesteia de a-si realiza obiectivele propuse in conditii compatibile cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase, prin adecvarea cadrului de conducere, a procedurilor, a mecanismelor interne si a structurii capitalului la tipul, volumul si complexitatea activitatilor pe care isi propune sa le desfasoare.
SUBSECtIUNEA 2: Activitatile permise institutiilor de credit
Art. 18
(1)Institutiile de credit pot desfasura, in limita autorizatiei acordate, urmatoarele activitati:
a)atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile;
b)acordare de credite, incluzand printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fara regres, finantarea tranzactiilor comerciale, inclusiv forfetare;
c)leasing financiar;
d)operatiuni de plati;
e)emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si alte asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica;
f)emitere de garantii si asumare de angajamente;
g)tranzactionare in cont propriu si/sau pe contul clientilor, in conditiile legii, cu:
1.instrumente ale pietei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;
2.valuta;
3.contracte futures si options financiare;
4.instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii;
5.valori mobiliare si alte instrumente financiare transferabile;
h)participare la emisiunea de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;
i)servicii de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni si achizitii si prestarea altor servicii de consultanta;
j)administrare de portofolii si consultanta legata de aceasta;
k)custodie si administrare de instrumente financiare;
l)intermediere pe piata interbancara;
m)prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii;
n)inchiriere de casete de siguranta;
o)operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea;
p)dobandirea de participatii la capitalul altor entitati;
r)orice alte activitati sau servicii, in masura in care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele activitati, daca este cazul.
(2)Sfera activitatilor prevazute la alin. (1) lit. g)-k) acopera toate serviciile de investitii financiare prevazute de Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci cand acestea au ca obiect instrumentele financiare prevazute in legea respectiva.
(3)Dispozitiile alin. (1) se interpreteaza si se aplica astfel incat activitatile enumerate la alin. (1) sa acopere orice operatiuni, tranzactii, produse si servicii care se inscriu in sfera acestor activitati sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activitati.
(4)Activitatile care, potrivit unor legi speciale, sunt supuse unor autorizari, aprobari sau avize specifice, pot fi desfasurate de institutia de credit numai dupa obtinerea acestora.
Art. 19
(1)Activitatea de acordare de credite ipotecare finantate prin emisiune de obligatiuni ipotecare poate fi desfasurata cu respectarea legislatiei speciale in materie.
(2)Activitatea de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ poate fi desfasurata cu respectarea dispozitiilor cuprinse in Titlul III al Partii a II-a.
Art. 20
(1)Institutiile de credit pot desfasura si alte activitati, permise potrivit autorizatiei acordate de Banca Nationala a Romaniei, dupa cum urmeaza:
a)operatiuni ne-financiare in mandat sau de comision, in special pe contul altor entitati din cadrul grupului din care face parte institutia de credit;
b)operatiuni de administrare a patrimoniului constand din bunuri mobile si/sau imobile aflate in proprietatea acestora, dar neafectate desfasurarii activitatilor financiare;
c)prestarea de servicii clientelei proprii care, desi nu sunt conexe activitatii desfasurate, reprezinta o prelungire a operatiunilor bancare.
(2)Activitatile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie compatibile cu cerintele activitatii bancare, in special cu cele referitoare la mentinerea bunei reputatii a institutiei de credit si protejarea intereselor deponentilor.
(3)Nivelul total al veniturilor obtinute din activitatile prevazute la alin. (1), nu poate depasi 10% din veniturile obtinute de o institutie de credit din activitatile prevazute la art. 18.
Art. 21
Institutiile de credit se pot angaja in operatiuni cu bunuri mobile si imobile numai daca:
a)operatiunile sunt necesare desfasurarii in conditii adecvate a activitatilor pentru care institutia de credit a fost autorizata, si in masura in care bunurile respective sunt necesare in acest scop;
b)operatiunile, au ca obiect bunuri mobile si imobile destinate perfectionarii pregatirii profesionale a salariatilor, organizarii unor spatii de odihna si recreare sau asigurarii de locuinte pentru salariati si familiile acestora;
c)operatiunile au ca obiect bunuri mobile si imobile dobandite in urma executarii creantelor, cu respectarea, in privinta operatiunilor de inchiriere a unor asemenea bunuri, a prevederilor art. 20 alin. (2) si (3).
Art. 22
(1)Institutiile de credit nu pot desfasura alte activitati in afara celor permise potrivit prezentei ordonante de urgenta.
(2)Institutiile de credit nu se pot angaja in operatiuni cum ar fi:
a)gajarea propriilor actiuni pe contul datoriilor bancii;
b)acordarea de credite garantate cu actiuni, alte titluri de capital sau cu obligatiuni emise de institutia de credit insasi sau de o alta entitate apartinand grupului din care face parte institutia de credit;
c)atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile, titluri sau alte valori, de la public, cand institutia de credit se afla in stare de insolventa.
SECtIUNEA 2: Conditii minime de desfasurare a activitatii
SUBSECtIUNEA 1: Cerinte de capital si de administrare a riscului
Art. 23
(1)Fondurile proprii ale unei institutii de credit nu trebuie sa scada sub nivelul minim al capitalului initial prevazut pentru autorizare.
(2)Daca nivelul fondurilor proprii se reduce sub nivelul minim prevazut la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate, daca circumstantele o justifica, sa acorde institutiei de credit o perioada limitata in care aceasta fie sa remedieze aceasta situatie, fie sa-si inceteze activitatea.
Art. 24
(1)Fiecare institutie de credit trebuie sa dispuna de un cadru formal de administrare a activitatii riguros conceput, care sa includa o structura organizatorica clara cu linii de responsabilitate bine definite, transparente si coerente, de procese eficiente de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa si de mecanisme adecvate de control intern, care sa includa proceduri administrative si contabile riguroase.
(2)Cadrul de administrare, procesele si mecanismele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie cuprinzatoare si adaptate la natura, extinderea si complexitatea activitatii desfasurate de institutia de credit. Criteriile tehnice care trebuie avute in vedere se stabilesc prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Mecanismele de control intern trebuie sa asigure cel putin organizarea functiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformitatii si de audit intern.
SUBSECtIUNEA 2: Actionariat
Art. 25
(1)Orice persoana care intentioneaza sa dobandeasca, direct sau indirect, o participatie calificata intr-o institutie de credit, persoana juridica romana, trebuie sa notifice in prealabil aceasta intentie Bancii Nationale u Romaniei, informand asupra nivelului participatiei calificate pe care doreste sa o dobandeasca.
(2)Orice persoana care intentioneaza sa-si majoreze participatia calificata, astfel incat aceasta sa atinga sau sa depaseasca nivelurile de 20%, 33% ori de 50% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei institutii de credit, persoana juridica romana, ori astfel incat institutia de credit sa devina o filiala a sa, trebuie sa notifice aceasta intentie Bancii Nationale a Romaniei.
(3)Procedura de notificare si documentatia corespunzatoare se stabilesc de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari. in termen de cel mult 3 luni de la primirea notificarii prevazute la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2), Banca Nationala a Romaniei evalueaza intentia de dobandire a participatiei calificate si se poate opune acesteia daca nu este incredintata ca persoanele respective au calitatea adecvata, avand in vedere necesitatea asigurarii unei administrari prudente si sanatoase a institutiei de credit. Daca Banca Nationala a Romaniei nu se opune intentiei, poate stabili un termen maxim in care aceasta intentie sa se concretizeze.
(4)Evaluarea intentiei de dobandire a participatiei calificate sau de majorare a acesteia face subiectul consultarilor prealabile prevazute la art. 37, daca, in urma dobandirii participatiei calificate, institutia de credit, persoana juridica romana, ar deveni o filiala a persoanei care intentioneaza sa o dobandeasca sau ar fi controlata de aceasta persoana si daca persoana respectiva este:
a)o institutie de credit autorizata intr-un alt stat membru sau o societate de asigurare ori o firma de investitii autorizata in Romania sau intr-un alt stat membru;
b)societatea-mama a unei institutii de credit autorizate intr-un alt stat membru sau a unei societati de asigurare ori a unei firme de investitii autorizate in Romania sau intr-un alt stat membru;
c)o persoana fizica sau juridica ce controleaza o institutie de credit autorizata intr-un alt stat membru sau o societate de asigurare ori o firma de investitii autorizata in Romania sau intr-un alt stat membru.
Art. 26
(1)Banca Nationala a Romaniei are competenta de a evalua toate circumstantele si informatiile legate de calitatea persoanelor care intentioneaza sa dobandeasca participatii calificate intr-o institutie de credit, persoana juridica romana, si de a decide in ce masura sunt respectate cerintele stabilite in prezenta ordonanta de urgenta si/sau in reglementarile emise in aplicarea acesteia.
(2)La evaluarea persoanelor care urmeaza sa detina participatii calificate la o institutie de credit, persoana juridica romana, se au in vedere, cel putin, urmatoarele:
a)provenienta fondurilor cu care persoana respectiva intentioneaza sa participe la capitalul institutiei de credit, precum si transparenta acesteia;
b)soliditatea situatiei financiare a persoanei in cauza si capacitatea acesteia de a sustine financiar institutia de credit daca este nevoie;
c)adecvarea cadrului de supraveghere din tara de origine, daca este cazul.
Art. 27
Orice persoana care intentioneaza sa renunte, direct sau indirect, la o participatie calificata sau sa-si diminueze participatia calificata astfel incat acesta sa se situeze sub nivelurile de 20%, 33% ori de 50% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei institutii de credit, persoana juridica romana, sau astfel incat institutia de credit sa inceteze sa mai fie o filiala a sa, trebuie sa notifice aceasta intentie Bancii Nationale a Romaniei, conform reglementarilor.
Art. 28
in vederea determinarii participatiilor calificate sau a altor niveluri ale acestora, se iau in considerare drepturile de vot prevazute la art. 16.
Art. 29
(1)Institutiile de credit, persoane juridice romane, trebuie sa informeze Banca Nationala a Romaniei, de indata ce iau cunostinta de orice dobandire sau instrainare a participatiilor in capitalul lor care depaseste nivelurile prevazute la art. 25 alin. (1) si (2), respectiv se situeaza sub nivelurile prevazute la art. 27.
(2)Cel putin o data pe an, institutiile de credit, persoane juridice romane, trebuie sa comunice Bancii Nationale a Romaniei identitatea persoanelor care detin participatii calificate si nivelul acestora, conform informatiilor de care dispun.
Art. 30
Calitatea actionarilor/membrilor unei institutii de credit si distributia capitalului intre acestia trebuie sa asigure dezvoltarea si stabilitatea institutiei de credit.
Art. 31
(1)Banca Nationala a Romaniei poate stabili prin reglementari si alte criterii specifice de evaluare a calitatii actionariatului unei institutii de credit.
(2)Banca Nationala a Romaniei asigura urmarirea respectarii in mod permanent a cerintelor la care se face referire in prezenta subsectiune, putand solicita in acest sens orice informatii pe care le considera necesare si poate dispune masuri corespunzatoare, potrivit prezentei ordonante de urgenta, in cazul in care aceste cerinte nu sunt respectate.
CAPITOLUL III: Autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane
SECtIUNEA 1: Procedura de autorizare si motive de respingere a cererii
Art. 32
(1)Institutiile de credit, persoane juridice romane, se pot constitui si pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei.
(2)Institutiile de credit, persoane juridice romane, se constituie in forma juridica prevazuta pentru fiecare dintre categoriile de institutii de credit reglementate in Partea a II-a. Ele nu se pot constitui prin subscriptie publica.
(3)Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie unei institutii de credit, persoane juridice romane, numai daca este incredintata ca institutia de credit poate asigura desfasurarea unei activitati in conditii de siguranta si de respectare a cerintelor unei administrari prudente si sanatoase, care sa asigure protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori si buna functionare a sistemului bancar, sens in care trebuie sa fie respectate dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
Art. 33
(1)Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la o cerere de autorizare a unei institutii de credit in termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii in sensul aprobarii constituirii institutiei de credit sau ai respingerii cererii si comunica in scris solicitantului hotararea sa.
(2)Institutia de credit este obligata ca, in termen de maxim 2 luni de la comunicarea aprobarii de constituire, pentru obtinerea autorizatiei de functionare, sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei documentele care atesta constituirea legala a institutiei de credit conform dispozitiilor aplicabile.
(3)Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la autorizarea functionarii unei institutii de credit in termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevazute la alin. (2). Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
(4)in cazul respingerii unei cereri de autorizare, hotararea cuprinde si motivele care au stat la baza acesteia.
Art. 34
in procesul de analiza a unei cereri de autorizare, Banca Nationala a Romaniei poate solicita orice informatie si documente suplimentare, daca cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente pentru evaluarea respectarii conditiilor prevazute pentru acordarea autorizatiei.
Art. 35
(1)Autorizatia acordata este valabila pe o perioada nedeterminata si nu poate fi transferata unei alte entitati.
(2)Institutiile de credit autorizate sunt inregistrate in registrul tinut de Banca Nationala a Romaniei conform prevederilor art. 417.
Art. 36
Banca Nationala a Romaniei notifica Comisiei Europene orice autorizatie acordata, cu exceptia celor acordate institutiilor emitente de moneda electronica, pentru ca denumirea institutiei de credit sa fie inclusa in lista institutiilor de credit intocmita si actualizata de Comisia Europeana, care se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Art. 37
(1)inainte de a autoriza o institutie de credit, persoana juridica romana, Banca Nationala a Romaniei se consulta cu autoritatile competente ale unui alt stat membru implicat, daca:
a)institutia de credit, persoana juridica romana, este o filiala a unei institutii de credit autorizate in statul membru respectiv;
b)institutia de credit, persoana juridica romana, este o filiala a societatii-mama a unei institutii de credit autorizate in statul membru respectiv;
c)institutia de credit, persoana juridica romana, este controlata de aceleasi persoane care controleaza o institutie de credit autorizata in statul membru respectiv.
(2)inainte de a autoriza o institutie de credit, persoana juridica romana, Banca Nationala a Romaniei se consulta cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau cu Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, respectiv cu autoritatea responsabila cu supravegherea societatilor de asigurare sau a firmelor de investitii dintr-un alt stat membru implicat, daca:
a)institutia de credit, persoana juridica romana, este o filiala a unei societati de asigurare, a unei societati de servicii de investitii financiare sau a unei firme de investitii autorizate intr-un alt stat membru;
b)institutia de credit, persoana juridica romana, este o filiala a societatii-mama a unei societati de asigurare, a unei societati de servicii de investitii financiare sau a unei firme de investitii autorizate intr-un alt stat membru;
c)institutia de credit, persoana juridica romana, este controlata de aceeasi persoana care controleaza o societate de asigurare, o societate de servicii de investitii financiare sau o firma de investitii autorizata intr-un alt stat membru.
(3)Autoritatile prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie consultate in mod special in contextul evaluarii calitatii actionarilor/membrilor institutiei de credit, persoana juridica romana, si a reputatiei si experientei persoanelor implicate in administrarea si/sau conducerea unei altei entitati din cadrul aceluiasi grup, carora urmeaza sa li se incredinteze responsabilitati in administrarea si/sau conducerea operativa a institutiei de credit, persoana juridica romana. in acest sens, se asigura schimbul de informatii care sunt relevante pentru acordarea autorizatiei, dar si pentru evaluarea pe baza continua a indeplinirii conditiilor de desfasurare a activitatii.
Art. 38
(1)Banca Nationala a Romaniei respinge o cerere de autorizare, daca:
a)documentatia prezentata este incompleta sau nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
b)institutia de credit nu dispune de fonduri proprii separate sau capitalul initial se situeaza sub nivelul minim stabilit de Banca Nationala a Romaniei;
c)forma juridica este alta decat cea prevazuta pentru categoria institutiei de credit care se intentioneaza a fi constituita;
d)din evaluarea planului de activitate prezentat rezulta ca institutia de credit nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditiile respectarii cerintelor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta si in reglementarile aplicabile;
e)conducerea operativa a activitatii institutiei de credit nu este asigurata de cel putin doua persoane sau Banca Nationala a Romaniei nu este satisfacuta de calitatea persoanelor respective, intrucat reputatia sau experienta profesionala a acestora nu este adecvata naturii, volumului si complexitatii activitatii institutiei de credit sau nu corespunde necesitatii asigurarii unui management prudent si sanatos;
f)calitatea actionarilor/membrilor institutiei de credit sau distributia capitalului intre acestia nu corespunde cerintelor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si in reglementarile emise in baza acesteia;
g)legaturile stranse dintre institutia de credit si alte persoane fizice sau juridice ori dispozitiile legale, masurile de natura administrativa din jurisdictia unui stat tert ce guverneaza una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care institutia de credit are legaturi stranse sau dificultati in aplicarea acestor dispozitii sau masuri sunt de natura sa impiedice exercitarea eficienta a supravegherii prudentiale;
h)inainte de obtinerea aprobarii de constituire, fondatorii au facut comunicari publice cu privire la functionarea institutiei de credit;
i)nu sunt respectate alte conditii prevazute de lege sau de reglementarile emise in aplicarea acesteia.
(2)Necesitatile economice ale pietei nu pot constitui, in nici o situatie, un criteriu de evaluare a unei cereri de autorizare sau un motiv de respingere a acesteia.
SECtIUNEA 2: Retragerea autorizatiei
Art. 39
Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia acordata unei institutii de credit in urmatoarele situatii:
a)institutia de credit nu si-a inceput activitatea pentru care a fost autorizata in termen de 1 an de la data acordarii autorizatiei sau a incetat sa mai desfasoare activitate de mai mult de 6 luni;
b)autorizatia a fost obtinuta pe baza unor informatii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
c)institutia de credit nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii autorizatiei;
d)institutia de credit nu mai poseda suficiente fonduri proprii sau exista elemente care conduc la concluzia ca intr-un termen scurt institutia de credit nu isi va mai putea indeplini obligatiile fata de deponenti sau alti creditori si, in special, nu mai poate garanta siguranta fondurilor/instrumentelor financiare care i-au fost incredintate;
e)ca sanctiune potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. e).
Art. 40
(1)Actionarii sau membrii institutiei de credit pot renunta la autorizatie, hotarand dizolvarea si lichidarea institutiei de credit.
(2)Lichidarea la initiativa actionarilor sau a membrilor este permisa numai in cazul in care institutia de credit nu se afla in vreuna din situatiile de insolventa prevazute de lege pentru declansarea falimentului.
(3)Institutia de credit va comunica Bancii Nationale a Romaniei hotararea adunarii generale a actionarilor, respectiv, a membrilor privind dizolvarea si lichidarea institutiei de credit, insotita cel putin de un plan de lichidare a activului si de stingere a pasivului, care sa asigure plata integrala a creantelor deponentilor si ale altor creditori.
(4)Pe baza evaluarii planului de lichidare, Banca Nationala a Romaniei poate confirma institutiei de credit incetarea valabilitatii autorizatiei.
Art. 41
(1)Autorizatia unei institutii de credit isi inceteaza de drept valabilitatea in urmatoarele situatii:
a)a avut loc o fuziune sau o divizare a institutiei de credit in urma careia aceasta isi inceteaza existenta;
b)a avut loc o transformare a institutiei de credit in alta categorie de institutele credit;
c)s-a pronuntat o hotarare de declansare a procedurii falimentului institutiei de credit.
(2)incetarea valabilitatii autorizatiei unei institutii de credit, atat in situatiile prevazute la alin. (1), cat si in situatia prevazuta la art. 40, se publica de catre Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala.
Art. 42
(1)Hotararea Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei se comunica in scris institutiei de credit, impreuna cu motivele care au stat la baza hotararii, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in cel putin in doua cotidiene de circulatie nationala.
(2)Hotararea de retragere a autorizatiei produce efecte de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a sau de la o data ulterioara, specificata in hotararea respectiva.
Art. 43
Retragerea autorizatiei unei institutii de credit si, dupa caz, incetarea valabilitatii acesteia se notifica de indata Comisiei Europene si, potrivit art. 88 si art. 259, autoritatilor competente din statele membre gazda.
Art. 44
(1)Ca urmare a retragerii autorizatiei, daca institutia de credit nu se afla in vreuna dintre situatiile de insolventa prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004 sau, ca urmare a incetarii valabilitatii autorizatiei institutiei de credit, in situatia prevazuta la art. 40 alin. (1), aceasta intra in lichidare, dispozitiile cuprinse in sectiunea a 3-a a Capitolului VIII din Titlul III, Partea I, referitoare la lichidare fiind aplicabile in consecinta.
(2)De la data intrarii in vigoare a hotararii de retragere a autorizatiei, respectiv a incetarii valabilitatii autorizatiei in cazurile prevazute la art. 40 alin. (1) si la art. 41 lit. c), institutia de credit nu poate desfasura alte activitati decat cele strict legate de lichidare.
CAPITOLUL IV: Regimul institutiilor de credit si al institutiilor financiare din alte state membre
SECtIUNEA 1: Institutiile de credit din alte state membre
Art. 45
(1)Institutiile de credit autorizate si supravegheate de autoritatea competenta dintr-un alt stat membru pot desfasura in Romania activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n), prin infiintarea de sucursale sau prin furnizarea de servicii in mod direct, daca activitatile respective se regasesc in autorizatia acordata de autoritatea competenta din statul membru de origine si se asigura respectarea legislatiei romanesti adoptate in scopul protejarii interesului general.
(2)Toate sucursalele infiintate pe teritoriul Romaniei de catre o institutie de credit cu sediul in alt stat membru sunt considerate o singura sucursala.
Art. 46
(1)Pentru infiintarea unei sucursale de catre o institutie de credit dintr-un stat membru nu este necesara obtinerea unei autorizatii din partea Bancii Nationale a Romaniei si nici asigurarea unui capital de dotare la nivelul sucursalei. Supravegherea sucursalei se realizeaza potrivit dispozitiilor cuprinse in Capitolul III si V din Titlul III, Partea I.
(2)Banca Nationala a Romaniei efectueaza inregistrarea in registrul institutiilor de credit a sucursalelor prevazute la alin. (1) pe baza notificarii prevazute la art. 48.
Art. 47
(1)Institutiile emitente de moneda electronica autorizate si supravegheate in alte state membre beneficiaza de regimul prevazut in prezentul capitol numai in ceea ce priveste desfasurarea activitatii de emitere de moneda electronica.
(2)Institutiile emitente de moneda electronica care sunt exceptate total sau partial de catre autoritatea competenta din statul membru de origine de la respectarea cerintelor aplicabile acestei categorii de institutii de credit, nu beneficiaza de regimul prevazut in prezenta sectiune.
Art. 48
(1)O institutie de credit autorizata si supravegheata intr-un alt stat membru poate infiinta o sucursala in Romania pe baza notificarii transmise Bancii Nationale a Romaniei de catre autoritatea competenta din statul membru de origine. inainte de inceperea activitatii, in termen de 2 luni de la primirea notificarii, Banca Nationala a Romaniei comunica institutiei de credit in cauza, daca este cazul, lista actelor normative din Romania, adoptate in scopul protejarii interesului general, care reglementeaza conditii specifice in care anumite activitati pot fi desfasurate.
(2)Notificarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie insotita de urmatoarele date si informatii:
a)un program de activitate al sucursalei, incluzand cei putin tipurile de activitati care urmeaza sa fie desfasurate de aceasta si structura organizatorica a sucursalei;
b)adresa sediului sucursalei de unde pot fi obtinute documente;
c)identitatea persoanelor responsabile cu conducerea operativa a activitatii sucursalei;
d)nivelul fondurilor proprii si suma cerintelor de capital ale institutiei de credit.
(3)De la data primirii comunicarii Bancii Nationale a Romaniei cu privire la lista actelor normative prevazute la alin. (1) sau, in lipsa unei comunicari, de la data expirarii termenului de 2 luni prevazut la alin. (1), sucursala poate sa inceapa activitatea.
(4)Orice intentie de modificare a informatiilor prevazute la alin. (2) lit. a)-c), se notifica in scris Bancii Nationale a Romaniei de catre institutia de credit in cauza, cu cel putin o luna inainte de data la care modificarea urmeaza sa fie efectuata; in acest termen Banca Nationala a Romaniei comunica institutiei de credit, daca este necesar, noile conditii in care activitatea urmeaza sa fie desfasurata pe teritoriul Romaniei.
Art. 49
Furnizarea de servicii in mod direct de catre o institutie de credit autorizata si supravegheata intr-un alt stat membru poate fi realizata pe baza notificarii transmise Bancii Nationale a Romaniei de catre autoritatea competenta din statul membru de origine, cuprinzand activitatile pe care institutia de credit intentioneaza sa le desfasoare in Romania.
Art. 50
in scopul exercitarii activitatilor specifice, institutia de credit dintr-un alt stat membru poate utiliza pe teritoriul Romaniei denumirea pe care o utilizeaza si in statul membru de origine. Daca exista pericolul unor confuzii, in scopul asigurarii unei clarificari corespunzatoare, Banca Nationala a Romaniei poale solicita ca denumirea sa fie insotita de o mentiune explicativa.
Art. 51
(1)Sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre le sunt aplicabile:
a)dispozitiile privind secretul profesional in domeniul bancar cuprinse in Capitolul II din Titlul II, Partea I;
b)dispozitiile art. 102 alin. (2) privind deschiderea contului curent la Banca Nationala a Romaniei;
c)dispozitiile art. 103 privitoare la elementele de identificare a institutiei de credit;
d)reglementarile Bancii Nationale a Romaniei in materia supravegherii lichiditatii institutiilor de credit;
e)reglementarile in domeniul statistic si cel al politicii monetare emise de Banca Nationala a Romaniei.
(2)Dispozitiile alin. (1) lit. a) se aplica si institutiilor de credit din alte state membre care furnizeaza servicii in mod direct in Romania.
Art. 52
(1)Sucursalele institutiilor de credit din alte state membre publica in limba romana documentele contabile ale institutiei de credit de care apartin - situatiile-financiare anuale, situatiile financiare anuale consolidate, raportul administratorilor, raportul consolidat al administratorilor, opiniile persoanelor responsabile pentru auditarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate - intocmite si auditate conform legislatiei din statul membru de origine.
(2)Sucursalele prevazute la alin. (1) nu sunt obligate sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie. Totusi acestor sucursale li se poate solicita sa publice anumite date si informatii legate de activitatea proprie, conform reglementarilor specifice emise in domeniu.
Art. 53
(1)Institutiile de credit din alte state membre notifica Bancii Nationale a Romaniei deschiderea de reprezentante in Romania potrivit reglementarile emise de aceasta.
(2)Reprezentantele sunt obligate sa-si limiteze activitatea la acte de cercetare a pietei, de reprezentare si de publicitate si nu pot efectua nici un fel de activitati supuse dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
SECtIUNEA 2: Institutiile financiare din alte state membre
Art. 54
(1)Institutiile financiare cu sediul intr-un alt stat membru pot desfasura in Romania, activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. b)-n), prin infiintarea de sucursale sau prin furnizarea de servicii in mod direct, daca aceste institutii financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor institutii de credit, daca activitatile respective sunt prevazute in actele lor constitutive si daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a)societatea-mama sau societatile-mama ale institutiei financiare sunt autorizate ca institutii de credit in statul membru a carui legislatie guverneaza statutul institutiei financiare-filiala;
b)activitatile in cauza sunt efectiv desfasurate pe teritoriul aceluiasi stat membru;
c)societatea-mama sau societatile-mama ale institutiei financiare detin 90% sau mai mult din drepturile de vot atasate actiunilor la capitalul social al acesteia;
d)societatea-mama sau societatile-mama ale institutiei financiare trebuie sa indeplineasca cerintele autoritatii competente din statul membru de origine cu privire la administrarea prudenta a institutiei financiare-filiala si trebuie sa declare, cu acordul acestei autoritati, ca garanteaza in solidar obligatiile asumate de institutia financiara-filiala;
e)institutia financiara-filiala este inclusa, in special in ceea ce priveste activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare in Romania, in supravegherea pe baza consolidata a societatii-mama sau, dupa caz, a fiecarei societati-mama, in mod deosebit pentru calculul cerintelor, de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor prevazute la art. 126, pentru controlul expunerilor mari si in scopul limitarii participatiilor calificate potrivit dispozitiilor art. 143.
(2)Dispozitiile art. 45 alin. (2), 48 si 49 se aplica in mod corespunzator si in cazul infiintarii unei sucursale, respectiv al furnizarii de servicii in mod direct in Romania de catre o institutie financiara dintr-un alt stat membru. Notificarea transmisa Bancii Nationale a Romaniei include in acest caz si atestarea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1).
(3)in cazul infiintarii unei sucursale, prin exceptie de la dispozitiile art. 48 alin. (2) lit. d), informatiile care se notifica sunt cele referitoare la nivelul fondurilor proprii ale institutiei financiare-filiala si nivelul fondurilor proprii si al cerintelor de capital, la nivel consolidat, ale institutiei de credit, societate-mama.
Art. 55
Supravegherea institutiei financiare-filiala, inclusiv a sucursalei infiintate pe teritoriul Romaniei, se asigura de catre autoritatea competenta din statul membru de origine, in conditiile prevazute in Capitolul III si Capitolul V din Titlul III, Partea I si cu aplicarea corespunzatoare a sectiunii a 3-a din prezentul capitol.
Art. 56
in cazul in care Banca Nationala a Romaniei este informata de catre autoritatea competenta din statul membru de origine cu privire la faptul ca o institutie financiara nu mai indeplineste oricare dintre conditiile prevazute la art. 54 alin. (1), activitatile desfasurate in Romania de respectiva institutie financiara nu mai beneficiaza de regimul prevazut in prezenta sectiune, intrand sub incidenta legislatiei romanesti care reglementeaza desfasurarea respectivelor activitati, daca este cazul.
Art. 57
Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si filialelor dintr-un stat membru ale institutiilor financiare prevazute la art. 54.
Art. 58
Nu beneficiaza de dispozitiile prezentei sectiuni institutiile financiare care sunt filiale ale unei institutii emitente de moneda electronica autorizate si supravegheate intr-un alt stat membru.
SECtIUNEA 3: Competentele Bancii Nationale a Romaniei
Art. 59
(1)Institutiile de credit din alte state membre care au deschis o sucursala pe teritoriul Romaniei trebuie sa raporteze periodic Bancii Nationale a Romaniei, pentru scopuri statistice, date si informatii privind activitatile desfasurate in Romania, potrivit reglementarilor emise de aceasta.
(2)in exercitarea competentelor privind supravegherea lichiditatii si a celor privind adoptarea masurilor necesare pentru implementarea politicii monetare, prevazute la art. 209, Banca Nationala a Romaniei poate solicita ca sucursalele institutiilor de credit din alte state membre sa furnizeze aceleasi informatii ca si institutiile de credit, persoane juridice romane, pentru aceste scopuri.
Art. 60
(1)Daca Banca Nationala a Romaniei constata ca o institutie de credit din alt stat membru, care are o sucursala sau furnizeaza servicii in mod direct in Romania, nu respecta dispozitiile legale adoptate in Romania in legatura cu care este competenta Banca Nationala a Romaniei, aceasta solicita institutiei de credit in cauza sa ia masuri de remediere a situatiei, stabilind si termenul de remediere a acesteia.
(2)Daca institutia de credit in cauza nu intreprinde masurile necesare pentru conformare, Banca Nationala a Romaniei informeaza in consecinta autoritatea competenta din statul membru de origine in vederea dispunerii de catre aceasta a masurilor considerate corespunzatoare.
(3)Daca institutia de credit persista in incalcarea legislatiei romanesti in vigoare, contrar masurilor luate in statul membru de origine, comunicate Bancii Nationale a Romaniei, sau datorita faptului ca aceste masuri se dovedesc a fi inadecvate sau nu se pot aplica in Romania, Banca Nationala a Romaniei, dupa informarea autoritatii competente din statul membru de origine, poate dispune masurile corespunzatoare pentru a preveni sau sanctiona faptele de incalcare a dispozitiilor legale si, daca este cazul, pentru impiedicarea institutiei de credit in culpa de a initia noi tranzactii pe teritoriul Romaniei. Banca Nationala a Romaniei comunica aceste masuri institutiei de credit in cauza.
Art. 61
Dispozitiile art. 59 si 60 nu afecteaza competentele altor autoritati romane de a dispune masurile corespunzatoare pentru prevenirea sau sanctionarea faptelor comise pe teritoriul Romaniei, care sunt contrare dispozitiilor legale in vigoare adoptate in scopul protejarii interesului general si altor dispozitii de ordine publica, astfel de masuri putand include interzicerea desfasurarii de catre institutia de credit in culpa a oricaror activitati viitoare pe teritoriul Romaniei.
Art. 62
(1)Orice masura adoptata conform dispozitiilor art. 60 sau art. 61 ce implica sanctiuni sau restrictii ale exercitarii liberei prestari de servicii trebuie sa fie motivata corespunzator si comunicata institutiei de credit in cauza.
(2)Masurile dispuse de Banca Nationala a Romaniei potrivit alin. (1) pot fi contestate in conditiile prevazute in Capitolul IX din Titlul III, Partea I.
Art. 63
(1)inainte de a urma procedura prevazuta la art. 60, Banca Nationala a Romaniei poate lua, in cazuri de urgenta, orice masuri preventive necesare protejarii intereselor deponentilor, investitorilor si ale altor persoane care beneficiaza de serviciile furnizate de institutia de credit. Aceste masuri se comunica, de indata, Comisiei Europene si autoritatilor competente din alte state membre interesate.
(2)Banca Nationala a Romaniei este obligata sa modifice sau sa revoce masurile adoptate potrivit alin. (1) ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene in acest sens, luata dupa consultarea autoritatilor competente din alte state membre implicate.
Art. 64
Daca Banca Nationala a Romaniei este informata de autoritatea competenta din statul membru de origine asupra faptului ca autorizatia unei institutii de credit care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei a fost retrasa sau si-a incetat valabilitatea in orice alt mod, Banca Nationala a Romaniei intreprinde masurile necesare pentru a impiedica institutia de credit in cauza sa mai initieze noi tranzactii pe teritoriul Romaniei si pentru a asigura protejarea interesului deponentilor si al altor creditori.
Art. 65
Banca Nationala a Romaniei informeaza Comisia Europeana cu privire la numarul si natura cazurilor in care au fost dispuse masuri potrivit dispozitiilor art. 60.
Art. 66
Dispozitiile prezentei sectiuni nu impiedica institutiile de credit cu sediul in alte state membre sa-si faca publicitate in Romania prin intermediul oricaror mijloace de comunicare disponibile, in conditiile respectarii prevederilor legale de interes general din Romania privind forma si continutul publicitatii.
CAPITOLUL V: Regimul institutiilor de credit din state terte
Art. 67
(1)Institutiile de credit avand sediul social in state terte pot desfasura activitati in Romania numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a)activitatea se desfasoara prin infiintarea unei sucursale, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 45 alin. (2);
b)sucursala este autorizata de Banca Nationala a Romaniei;
c)autoritatea competenta din statul de origine nu se opune infiintarii sucursalei in Romania;
d)sunt respectate dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
(2)Activitatile ce pot fi desfasurate prin intermediul sucursalei din Romania sunt prevazute in autorizatia acordata de Banca Nationala a Romaniei, cu respectarea dispozitiilor Sectiunii 1 a Capitolului II din prezentul Titlul si nu pot excede obiectului de activitate al institutiei de credit, autorizat de autoritatea competenta din statul tert de origine.
(3)Activitatea sucursalei din Romania este supusa supravegherii prudentiale a Bancii Nationale a Romaniei, in conditiile prevazute in Capitolul IV din Titlul III, Partea I.
Art. 68
Sucursala infiintata in Romania poate utiliza denumirea institutiei de credit utilizata in statui tert de origine. Daca exista pericolul unor confuzii, in scopul asigurarii unei clarificari corespunzatoare, Banca Nationala a Romaniei poate solicita ca aceasta denumire sa fie insotita de o mentiune explicativa.
Art. 69
(1)Cerintele de autorizare si cele privind desfasurarea activitatii cuprinse in Capitolele II si III din prezentul titlu se aplica in mod corespunzator sucursalelor institutiilor de credit din state terte, cu precizarile cuprinse in dispozitiile care urmeaza.
(2)Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie sucursalei din Romania a unei institutii de credit dintr-un stat tert numai daca este incredintata ca institutia de credit poate asigura desfasurarea activitatii pe teritoriul Romaniei in conditii de siguranta si cu respectarea cerintelor unei administrari prudente si sanatoase si ca sunt asigurate conditii adecvate pentru realizarea supravegherii.
(3)Banca Nationala a Romaniei notifica Comisiei Europene si Comitetului Bancar European orice autorizatie acordata unei sucursale a unei institutii de credit cu sediul intr-un stat tert.
Art. 70
Capitalul initial al sucursalei se asigura prin punerea la dispozitia acesteia, in forma baneasca, a capitalului de dotare de catre institutia de credit din statul tert, la nivelul prevazut prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, care nu poate fi mai mic decat echivalentul in lei a 5 milioane euro.
Art. 71
(1)Institutia de credit din statul tert trebuie sa desemneze cel putin doua persoane care sa asigure conducerea operativa a activitatii sucursalei din Romania si care sunt imputernicite sa angajeze legal in Romania institutia de credit. Aceste persoane trebuie sa dispuna de reputatie si experienta adecvate pentru exercitarea responsabilitatilor incredintate. Dispozitiile cuprinse in Capitolul I din Titlul II, Partea I referitoare la persoanele care asigura conducerea operativa a institutiilor de credit se aplica in mod corespunzator.
(2)Conducerea sucursalei si documentele necesare pentru realizarea supravegherii trebuie sa fie situate pe teritoriul Romaniei, la adresa sediului inregistrat.
Art. 72
(1)La evaluarea calitatii institutiei de credit din statul tert, se au in vedere criteriile de evaluare a persoanelor care detin participatii calificate la respectiva institutie de credit, prevazute la art. 26 alin. (2), care se aplica in mod corespunzator, precum si cel putin urmatoarele:
a)nivelul fondurilor proprii, al cerintelor de capital si lichiditatea institutiei de credit:
b)dispozitiile legale sau masuri de natura administrativa existente in statul de origine al institutiei de credit sau dificultati in aplicarea acestor dispozitii sau masuri, din perspectiva eventualelor impedimente in exercitarea de catre Banca Nationala a Romaniei a supravegherii sucursalei.
(2)Daca intre institutia de credit din statul tert si alte persoane fizice sau juridice exista legaturi stranse, Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie numai daca aceste legaturi nu impiedica exercitarea eficienta a functiilor sale de supraveghere.
Art. 73
Orice modificari semnificative la nivelul actionariatului institutiei de credit din statul tert sau ale persoanelor aflate in legaturi stranse cu aceasta, inclusiv cele decurgand dintr-un proces de fuziune sau de divizare in care este implicata institutia de credit din statul tert, implica o noua evaluare din partea Bancii Nationale a Romaniei, putand atrage retragerea autorizatiei acordate sucursalei din Romania, daca nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza autorizarii acesteia.
Art. 74
Autorizatia acordata unei sucursale a unei institutii de credit dintr-un stat tert poate fi retrasa de Banca Nationala a Romaniei in conditiile prevazute la art. 39.
Art. 75
(1)Autorizatia sucursalei unei institutii de credit dintr-un stat tert isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:
a)institutia de credit in cauza sau, in situatia in care aceasta este implicata intr-un proces de fuziune/divizare in urma careia isi inceteaza existenta, entitatea, rezultata, renunta la autorizatie, hotarand dizolvarea si lichidarea sucursalei;
b)in urma unor procese de reorganizare la nivelul institutiei de credit sau al grupului din care face parte, inclusiv procese de fuziune sau de divizare, activitatea sucursalei din Romania este preluata de o alta institutie de credit sau de o sucursala din Romania a unei institutii de credit dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert;
c)autorizatia acordata institutiei de credit este retrasa de autoritatea competenta din statul de origine sau isi inceteaza valabilitatea in orice mod;
d)s-a pronuntat o hotarare de deschidere a procedurii falimentului institutiei de credit sau o alta procedura care implica lichidarea acesteia.
(2)in cazurile prevazute la lit. a) si b), institutia de credit trebuie sa notifice Bancii Nationale a Romaniei decizia sa privind dizolvarea si lichidarea sucursalei din Romania si sa transmita acesteia cel putin un plan de lichidare a activului si de stingere a pasivului, care sa asigure plata integrala a creantelor deponentilor si ale altor creditori.
(3)Hotararea de dizolvare si lichidare nu produce efecte decat dupa confirmarea de catre Banca Nationala a Romaniei a incetarii valabilitatii autorizatiei, care se comunica institutiei de credit in cauza.
(4)Dispozitiile art. 41 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
Art. 76
(1)Sucursalele institutiilor de credit din state terte trebuie sa publice in limba romana documentele contabile ale institutiei de credit de care apartin - situatiile financiare anuale, situatiile financiare anuale consolidate, raportul administratorilor, raportul consolidat al administratorilor, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate - intocmite si auditate conform legislatiei din statul tert.
(2)Daca cerintele din statul tert cu privire la intocmirea documentelor contabile prevazute la alin. (1) sunt conforme sau echivalente cu cele aplicabile in Romania, sucursala din Romania a institutiei de credit din statul tert respectiv nu este obligata sa publice situatiile financiare anuale referitoare la activitatea proprie, daca, in conditii de reciprocitate, institutiile de credit din statele membre beneficiaza de acelasi tratament in statul tert respectiv. Acestor sucursale li se poate solicita sa publice anumite date si informatii legate de activitatea proprie, conform reglementarilor specifice emise in domeniu.
(3)in cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2), sucursalele institutiilor de credit din state terte trebuie sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.
Art. 77
(1)Dispozitiile cuprinse in Titlul II, Partea I se aplica in mod corespunzator sucursalelor institutiilor de credit din state terte carei au fost autorizate sa-si desfasoare activitatea in Romania, in conditiile prevazute prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
(2)Banca Nationala a Romaniei poate excepta de la aplicarea unor cerinte prudentiale, sucursalele institutiilor de credit din unele state terte, daca in urma evaluarii efectuate se constata ca in statul tert de origine exista un cadru de reglementare prudential echivalent celui stabilit prin prezenta ordonanta de urgenta si prin reglementarile emise in aplicarea acesteia si ca autoritatea competenta din acest stat exercita o supraveghere adecvata a institutiei de credit, inclusiv in ceea ce priveste activitatea sucursalei din Romania.
(3)Regimul prevazut la alin. (2) poate fi aplicat numai in conditii de reciprocitate si fara ca prin acesta sa se instituie un tratament mai favorabil decat cel prevazut pentru institutiile de credit din alte state membre care desfasoara activitate in Romania.
Art. 78
(1)Institutiile de credit din state terte notifica Bancii Nationale a Romaniei deschiderea de reprezentante in Romania, in conditiile prevazute prin reglementarile emise de aceasta.
(2)Reprezentantele trebuie sa-si limiteze activitatea la cercetarea pietei, reprezentare si publicitate si nu pot efectua nici un fel de activitati prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 79
Daca prin acordurile incheiate, la nivelul Uniunii Europene cu state terte este prevazut un alt regim in privinta institutiilor de credit din aceste state care desfasoara activitate in statele membre, decat cel prevazut in prezenta ordonanta de urgenta, prevederile acestor acorduri se aplica cu prioritate.
CAPITOLUL VI: Desfasurarea activitatii in afara teritoriului Romaniei
SECtIUNEA 1: infiintarea de sucursale si prestarea de servicii in alte state membre
Art. 80
(1)Institutiile de credit autorizate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei pot desfasura in alte state membre, activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n), prin infiintarea de sucursale sau prin prestarea de servicii in mod direct, fara a fi necesara autorizarea lor de catre autoritatea competenta din statul membru gazda, daca activitatile respective se regasesc in autorizatia acordata de Banca Nationala a Romaniei.
(2)Dispozitiile art. 45 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
Art. 81
(1)Institutia de credit, persoana juridica romana, care intentioneaza sa infiinteze o sucursala intr-un alt stat membru, trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei o notificare in acest sens, insotita de urmatoarele date si informatii:
a)statul membru pe teritoriul caruia urmeaza sa fie infiintata sucursala;
b)un program de activitate al sucursalei, incluzand cel putin tipurile de activitati care urmeaza sa fie desfasurate de aceasta si structura organizatorica a sucursalei;
c)adresa sediului sucursalei de unde pot fi obtinute documente;
d)identitatea persoanelor desemnate sa asigure conducerea operativa a sucursalei si informatii privind reputatia si experienta profesionala a acestora.
(2)in termen de 3 luni de la primirea notificarii, Banca Nationala a Romaniei transmite autoritatii competente din statul membru gazda informatiile primite si informeaza in consecinta institutia de credit, cu exceptia cazului in care, avand in vedere activitatile ce urmeaza sa fie desfasurate de sucursala, are motive sa considere ca structura administrativa sau situatia financiara a institutiei de credit sunt inadecvate; in acest caz, poate sa se opuna infiintarii sucursalei, refuzand, in consecinta, sa transmita informatii catre autoritatea competenta din statul membru gazda.
(3)Pe langa informatiile furnizate de institutia de credit potrivit alin. (1), Banca Nationala a Romaniei comunica autoritatii competente din statul membru gazda si informatii privind nivelul fondurilor proprii si al cerintelor de capital ale institutiei de credit.
(4)Daca Banca Nationala a Romaniei refuza transmiterea informatiilor catre autoritatea competenta din statul membru gazda informeaza in consecinta institutia de credit si comunica acesteia motivele care au stat la baza deciziei sale, in termenul prevazut la alin. (2).
(5)Actul prin care se comunica refuzul transmiterii informatiilor, precum si lipsa unui raspuns din partea Bancii Nationale a Romaniei in termen de 3 luni de la primirea notificarii din partea institutiei de credit, pot fi contestate in conditiile prevazute in Capitolul IX din Titlul III, Partea I.
Art. 82
(1)Sucursala poate sa inceapa activitatea de la data la care institutiei de credit, persoana juridica romana, i se comunica de catre autoritatea competenta din statul membru gazda, daca este cazul, conditiile in care, in scopul protejarii interesului general, activitatile pot fi desfasurate in statul membru gazda sau, in lipsa unei asemenea comunicari, la expirarea unui termen de 2 luni de la primirea de catre autoritatea competenta respectiva a informatiilor comunicate de Banca Nationala a Romaniei.
(2)Orice intentie de modificare a informatiilor furnizate de institutia de credit, persoana juridica romana, potrivit art. 81 alin. (1) lit. b)-d) se notifica de catre aceasta Bancii Nationale a Romaniei si autoritatii competente din statul membru gazda, cu cel putin o luna inainte de data la care modificarea urmeaza sa fie efectuata; in acest termen, Banca Nationala a Romaniei decide potrivit art. 81 alin. (2), putand sa se opuna continuarii activitatii sucursalei in noile conditii.
Art. 83
(1)Institutia de credit, persoana juridica romana, care intentioneaza sa presteze pentru prima data servicii in mod direct intr-un alt stat membru, notifica acest lucru Bancii Nationale a Romaniei. Notificarea trebuie sa indice statul membru gazda si activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n) pe care institutia de credit intentioneaza sa le desfasoare in acest stat membru.
(2)Institutia de credit, persoana juridica romana, poate sa presteze servicii in mod direct intr-un alt stat membru din momentul efectuarii notificarii prevazute la alin. (1).
(3)in termen de o luna de la primirea notificarii conform alin. (1), Banca Nationala a Romaniei o transmite autoritatii competente din statul membru gazda.
Art. 84
Banca Nationala a Romaniei informeaza Comisia Europeana cu privire la numarul si natura cazurilor in care aceasta s-a opus infiintarii de catre o institutie de credit, persoana juridica romana, a unei sucursale intr-un alt stat membru sau continuarii desfasurarii activitatii unei astfel de sucursale.
Art. 85
(1)Daca Banca Nationala a Romaniei este sesizata de catre autoritatea competenta din statul membru gazda asupra faptului ca, desi avertizata, o institutie de credit, persoana juridica romana, care are o sucursala sau care presteaza in mod direct servicii pe teritoriul statului membru respectiv nu respecta prevederile legale adoptate in acei stat membru, care implica competentele autoritatii in cauza, Banca Nationala a Romaniei intreprinde, de indata, masurile necesare pentru a se asigura ca institutia de credit in culpa inceteaza comiterea faptelor sesizate. Natura acestor masuri se comunica autoritatii competente din statul membru gazda.
(2)in situatia in care, contrar masurilor dispuse de Banca Nationala a Romaniei sau datorita faptului ca astfel de masuri se dovedesc a fi inadecvate sau nu se pot aplica in statul membru gazda, institutia de credit, persoana juridica romana, in culpa persista in incalcarea prevederilor legale prevazute la alin. (1), aceasta este supusa masurilor sau sanctiunilor dispuse de catre autoritatea competenta din statul membru respectiv, cu informarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei, inclusiv, daca este cazul, restrictiei de a initia noi tranzactii pe teritoriul acelui stat membru.
(3)Actele emise de autoritatile competente din statul membru gazda prin care sunt dispuse masuri sau sunt aplicate sanctiuni asupra institutiei de credit, persoana juridica romana, potrivit alin. (2) sunt recunoscute si produc efecte de plin drept in Romania.
Art. 86
Institutia de credit, persoana juridica romana, care desfasoara activitate pe teritoriul altui stat membru este supusa dispozitiilor legale in vigoare in statul membru gazda, adoptate in scopul protejarii interesului general si masurilor sau sanctiunilor dispuse de autoritatile statului membru respectiv, astfel de masuri putand sa includa interzicerea desfasurarii de catre institutia de credit in culpa a oricaror activitati viitoare pe teritoriul statului membru gazda.
Art. 87
(1)inainte de a urma procedura prevazuta la art. 85, autoritatea competenta din statul membru gazda poate lua, in cazuri de urgenta, masuri preventive necesare protejarii intereselor deponentilor, investitorilor si altor persoane care beneficiaza de serviciile furnizate de o institutie de credit, persoana juridica romana, care-si desfasoara activitatea pe teritoriul statului membru respectiv, asupra carora Banca Nationala a Romaniei este informata in cel mai scurt timp.
(2)La solicitarea Comisiei Europene, Banca Nationala a Romaniei comunica opinia sa cu privire la masurile preventive adoptate potrivit alin. (1).
Art. 88
Banca Nationala a Romaniei informeaza autoritatile competente din statele membre gazda cu privire la retragerea autorizatiei unei institutii de credit persoana juridica romana, care desfasoara activitate pe teritoriul altor state membre, inclusiv cu privire la consecintele retragerii autorizatiei sau cu privire la incetarea valabilitatii autorizatiei, dupa caz.
Art. 89
(1)Institutiile financiare, persoane juridice romane, pot desfasura in alte state membre, activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. b)-n), prin deschiderea de sucursale sau prin prestarea de servicii in mod direct, daca:
a)aceste institutii financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor institutii de credit, persoane juridice romane;
b)activitatile respective sunt prevazute in actele constitutive ale institutiei financiare;
c)sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile prevazute la art. 54 alin. (1) lit. a)-e), care se aplica in mod corespunzator.
(2)Dispozitiile art. 45 alin. (2) si 81-83 se aplica in mod corespunzator institutiilor financiare din Romania prevazute la alin. (1).
(3)Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre Banca Nationala a Romaniei, care atesta indeplinirea acestora concomitent cu efectuarea notificarii potrivit dispozitiilor art. 81, respectiv ale art. 83. Prin exceptie de la dispozitiile art. 81 alin. (3), notificarea cuprinde informatii privind nivelul fondurilor proprii ale institutiei financiare-filiala si nivelul fondurilor proprii si al cerintelor de capital, la nivel consolidat, ale institutiei de credit, persoana juridica romana, societate-mama.
(4)Supravegherea institutiei financiare-filiala se asigura de catre Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu dispozitiile art. 23-31, 172-174, 234-223 si 225.
(5)in situatia in care institutia financiara nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei notifica autoritatea competenta din statul membru gazda, caz in care activitatile desfasurate in statul membru gazda de catre respectiva institutie financiara intra sub incidenta legislatiei acelui stat, dispozitiile prezentei ordonante de urgenta nemaifiind incidente.
(6)Dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si filialelor din Romania ale institutiilor financiare prevazute la alin. (1).
(7)Nu beneficiaza de regimul prevazut in prezentul articol, institutiile financiare a caror institutie de credit-mama este o institutie emitenta de moneda electronica, persoana juridica romana.
Art. 90
Dispozitiile art. 84-88 se aplica in mod corespunzator si in cazul infiintarii de sucursale sau prestarii de servicii intr-un alt stat membru de catre institutiile financiare cu sediul in Romania prevazute la art. 89.
SECtIUNEA 2: Deschiderea de sucursale in state terte
Art. 91
(1)Institutiile de credit, persoane juridice romane, pot desfasura activitatile prevazute in autorizatia acordata de Banca Nationala a Romaniei pe teritoriul unui stat tert, numai prin infiintarea unei sucursale. Pentru scopurile prezentei ordonante de urgenta, toate unitatile operationale infiintate pe teritoriul unui stat tert sunt considerate o singura sucursala.
(2)infiintarea unei sucursale intr-un stat tert este supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, conform reglementarilor emise de aceasta.
(3)Banca Nationala a Romaniei poate respinge cererea de aprobare a infiintarii sucursalei daca, pe baza informatiilor detinute si a documentatiei prezentate de institutia de credit, persoana juridica romana, considera ca:
a)institutia de credit nu dispune de un management adecvat sau de o situatie financiara corespunzatoare, in raport cu activitatea propusa a fi desfasurata prin intermediul sucursalei;
b)cadrul legislativ existent in statul tert si/sau modul de aplicare a acestuia impiedica exercitarea de catre Banca Nationala a Romaniei a functiilor sale de supraveghere;
c)institutia de credit inregistreaza o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta bancara sau nu indeplineste alte cerinte stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta sau prin reglementarile emise in aplicarea acesteia.
(4)Orice modificare a elementelor care sunt avute in vedere la aprobarea infiintarii sucursalei este supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
CAPITOLUL VII: Autorizarea in situatii speciale
SECtIUNEA 1: Fuziunea si divizarea
Art. 92
Fuziunea sau divizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, se efectueaza potrivit dispozitiilor legale in materie si cu respectarea reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 93
(1)Fuziunea se poate realiza:
a)intre doua sau mai multe institutii de credit;
b)intre institutii de credit si institutii financiare;
c)intre institutii de credit si societati prestatoare de servicii auxiliare.
(2)Operatiunile de fuziune si de divizare sunt supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei potrivit reglementarilor emise de aceasta.
(3)Fuziunea sau divizarea pot fi inregistrate in Registrul Comertului numai dupa obtinerea aprobarii prealabile din partea Bancii Nationale a Romaniei.
(4)in cadrul procesului de aprobare prealabila, Banca Nationala a Romaniei analizeaza documentele prezentate, precum si toate celelalte informatii disponibile pentru a se asigura ca sunt indeplinite cerintele prezentei ordonante de urgenta.
Art. 94
La evaluarea unei operatiuni de fuziune sau de divizare se au in vedere, fara a fi limitative, urmatoarele:
a)indeplinirea conditiilor pentru autorizarea unei institutii de credit;
b)adecvarea capitalului la nivelul institutiei/institutiilor de credit rezultate;
c)transparenta structurii institutiei/institutiilor de credit rezultate, astfel incat aceasta sa permita desfasurarea unei supravegheri eficiente;
d)calitatea persoanelor care asigura conducerea institutiei/institutiilor de credit rezultate.
Art. 95
(1)Institutiile de credit, persoane juridice romane, care se infiinteaza ca rezultat al fuziunii sau al divizarii, precum si institutiile de credit care continua sa existe in urma unei asemenea operatiuni, trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de reglementarile emise in aplicarea acesteia.
(2)Institutiile de credit, persoane juridice romane, care se infiinteaza trebuie sa obtina autorizatie din partea Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 96
Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator oricarei operatiuni in care este implicata o institutie de credit, persoana juridica romana, care are drept rezultat un transfer total sau semnificativ al patrimoniului acesteia, indiferent de modalitatea in care se realizeaza o astfel de operatiune.
SECtIUNEA 2: Transformarea unei alte entitati la institutie de credit
Art. 97
in cazul transformarii unei alte entitati in institutie de credit se au in vedere conditiile prevazute pentru autorizare la paragraful 1.1 al Sectiunii I a Capitolului II al Titlului I.
Art. 98
O institutie de credit din una din categoriile prevazute la art. 3 se poate transforma intr-o institutie de credit din alta categorie, numai daca satisface toate cerintele specifice aplicabile respectivei categorii.
Art. 99
Institutiile financiare se pot transforma in institutii, de credit, in conditiile respectarii tuturor dispozitiilor cu caracter general si special aplicabile respectivei categorii de institutie de credit.
Art. 100
Procesul de transformare este supus aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, iar institutia de credit rezultata este supusa autorizarii acesteia. Prevederile referitoare la fuziune se aplica in mod corespunzator.
TITLUL II: CERINTE OPERATIONALE
CAPITOLUL I: Organizare si conducere
Art. 101
(1)in activitatea lor, institutiile de credit se supun reglementarilor si masurilor adoptate de Banca Nationala a Romaniei in exercitarea atributiilor sale prevazute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.
(2)Institutiile de credit trebuie sa-si organizeze intreaga activitate in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase, cu cerintele legii si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
Art. 102
(1)Institutiile de credit se constituie si functioneaza in conditiile prevazute de legislatia aplicabila societatilor comerciale si cu respectarea prezentei ordonante de urgenta.
(2)Fiecare institutie de credit are obligatia de a deschide cont curent la Banca Nationala a Romaniei, inainte de inceperea activitatii, conform reglementarilor emise de aceasta.
Art. 103
in toate actele sale oficiale, institutia de credit se identifica printr-un minim de date, conform legislatiei aplicabile, cu mentionarea numarului si datei de inmatriculare in registrul institutiilor de credit prevazut la art. 417.
Art. 104
Cadrul de administrare al unei institutii de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor si mecanismele de control intern ale acesteia se stabilesc prin actele constitutive si reglementarile sale interne, in conformitate cu legislatia aplicabila societatilor comerciale si cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
Art. 105
Actul constitutiv si reglementarile interne ale institutiei de credit se transmit Bancii Nationale a Romaniei, in conditiile prevazute prin reglementari.
Art. 106
Consiliul de administratie si directorii institutiei de credit au competentele si atributiile prevazute de legislatia aplicabila societatilor comerciale si sunt responsabili de aducerea la indeplinire a tuturor cerintelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de reglementarile emise in aplicarea acesteia.
Art. 107
(1)Conducerea operativa a activitatii institutiei de credit este delegata de catre consiliul de administratie la cel putin 2 directori, in conformitate cu legislatia aplicabila societatilor comerciale.
(2)Directorii institutiei de credit prevazuti la alin. (1) trebuie sa exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti.
Art. 108
(1)Persoanele desemnate sa exercite responsabilitati de administrare si de conducere operativa a unei institutii de credit trebuie sa dispuna de reputatie si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii institutiei de credit si responsabilitatilor incredintate.
(2)in cazul institutiilor de credit, responsabilitatile de administrare prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai de persoane fizice.
(3)Fiecare dintre persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie aprobata de Banca Nationala a Romaniei inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor.
(4)Membrii consiliului de administratie trebuie sa dispuna, la nivel colectiv, de calificare si competenta adecvate pentru a fi in masura sa se pronunte in deplina cunostinta de cauza cu privire la toate aspectele legate de activitatea desfasurata de institutia de credit, asupra carora trebuie sa decida potrivit competentelor lor.
Art. 109
Banca Nationala a Romaniei are autoritatea de a analiza in ce masura sunt respectate conditiile minime prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si reglementarile emise in aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia, integritatea morala si de experienta persoanelor prevazute la art. 108 si de a decide daca, atat la nivel individual, cat si la nivel colectiv, cerintele prevazute sunt indeplinite.
Art. 110
(1)in afara de conditiile prevazute de legislatia in vigoare referitoare la administratorii unei societati comerciale, o persoana nu poate fi aleasa in consiliul de administratie al unei institutii de credit, iar daca a fost aleasa, decade din mandatul sau, in urmatoarele, situatii:
a)persoana indeplineste o alta functie in cadrul institutiei de credit in cauza, cu exceptia cazului in care este si director al acesteia;
b)in ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de catre autoritatea de supraveghere aprobarea de a administra sau conduce o institutie de credit, o institutie financiara sau o societate de asigurare/reasigurare sau o alta entitate care desfasoara activitate in sectorul financiar ori a fost inlocuita din functia exercitata in astfel de entitati din motive care ii pot fi imputate;
c)ii este interzis, printr-o dispozitie legala, o hotarare judecatoreasca sau o decizie a unei alte autoritati, sa administreze sau sa conduca o entitate de natura celor prevazute la lit. b) ori sa desfasoare activitate intr-unul dintre domeniile specifice acestor entitati.
(2)Dispozitiile legislatiei in vigoare, referitoare la situatiile de incompatibilitate si interdictiile prevazute pentru administratori, inclusiv cele prevazute la alin. (1) se aplica, in mod corespunzator, si directorilor care nu sunt membri ai consiliului de administratie.
CAPITOLUL II: Secretul profesional in domeniul bancar si relatia cu clientela
Art. 111
(1)Institutia de credit este obligata sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata, precum si asupra oricarui fapt, data sau informatie, aflate la dispozitia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale clientilor ori informatii referitoare la conturile clientilor - solduri, rulaje, operatiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele incheiate cu clientii.
(2)in intelesul prezentului capitol se considera client al unei institutii de credit, orice persoana cu care, in desfasurarea activitatilor prevazute la art. 18 si la art. 20, institutia de credit a negociat o tranzactie, chiar daca respectiva tranzactie nu s-a finalizat si orice persoana care beneficiaza de serviciile unei institutii de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat in trecut de serviciile unei institutii de credit.
Art. 112
(1)Orice membru al consiliului de administratie al unei institutii de credit, directorii, angajatii acesteia si orice persoana care, sub o forma sau alta, participa la administrarea, conducerea ori activitatea institutiei de credit au obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra oricarui fapt, date sau informatii la care se refera art. 111 de care au luat cunostinta in cursul exercitarii responsabilitatilor lor in legatura cu institutia de credit.
(2)Persoanele prevazute la alin. (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvalui nici in timpul activitatii si nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, daca ar deveni publice, ar dauna intereselor ori prestigiului unei institutii de credit sau ale unui client al acesteia.
(3)Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si persoanelor care obtin informatii de natura celor aratate, din rapoarte ori alte documente ale institutiei de credit.
Art. 113
(1)Obligatia de pastrare a secretului profesional in domeniul bancar nu poate fi opusa unei autoritati competente in exercitarea atributiilor sale de supraveghere la nivel individual sau, dupa caz, consolidat ori subconsolidat.
(2)Informatii de natura secretului bancar pot fi furnizate, in masura in care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, in urmatoarele situatii:
a)la solicitarea titularului de cont sau a mostenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentantilor legali si/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora;
b)in cazurile in care institutia de credit justifica un interes legitim;
c)la solicitarea scrisa a altor autoritati sau institutii ori din oficiu, daca prin lege speciala aceste autoritati sau institutii sunt indrituite, in scopul indeplinirii atributiilor lor specifice, sa solicite si/sau sa primeasca astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate de catre institutiile de credit in acest scop;
d)la solicitarea scrisa a sotului titularului de cont, atunci cand face dovada ca a introdus in instanta o cerere de impartire a bunurilor comune, sau la solicitarea instantei;
e)la solicitarea instantei, in scopul solutionarii diferitelor cauze deduse judecatii.
(3)in cererea scrisa adresata institutiei de credit, conform alin. (2) lit. c), trebuie sa se precizeze temeiul legal al solicitarii de informatii, identitatea clientului la care se refera informatiile confidentiale care se solicita, categoria informatiilor solicitate si scopul pentru care se solicita acestea.
(4)Personalul institutiei de credit nu poate utiliza in folos personal sau in folosul altuia, direct ori indirect, informatii confidentiale de natura celor prevazute la art. 111, pe care le detine sau de care a luat cunostinta in orice mod.
Art. 114
Institutiile de credit sunt obligate sa furnizeze informatii de natura secretului bancar, dupa inceperea urmaririi penale impotriva unui client, la solicitarea scrisa a procurorului sau a instantei judecatoresti ori, dupa caz, a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului.
Art. 115
Nu se considera incalcari ale obligatiei de pastrare a secretului bancar:
a)furnizarea de date agregate, astfel incat identitatea si informatiile privind activitatea fiecarui client nu pot fi identificate;
b)furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, centralei incidentelor de plata sau fondului de garantare a depozitelor, organizate in conditiile legii;
c)furnizarea de date auditorului financiar al institutiei de credit;
d)furnizarea de informatii la cererea institutiilor de credit corespondente, daca aceste informatii au legatura cu operatiunile derulate prin conturile de corespondent;
e)furnizarea de date si informatii entitatilor apartinand grupului din care face parte institutia de credit, necesare pentru organizarea supravegherii pe baza consolidata si pentru combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.
Art. 116
Persoanele abilitate sa solicite si/sau sa primeasca informatii de natura secretului bancar potrivit prezentului capitol, sunt obligate sa pastreze confidentialitatea acestora si le pot utiliza numai in scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii.
Art. 117
(1)Institutiile de credit pot derula tranzactii cu clientii doar pe baze contractuale, actionand intr-o maniera prudenta si cu respectarea legislatiei specifice in domeniul protectiei consumatorului.
(2)Documentele contractuale trebuie sa fie redactate astfel incat sa permita clientilor intelegerea tuturor termenilor si conditiilor contractuale, in special a prestatiilor la care acestia se obliga potrivit contractului incheiat. Institutiile de credit nu pot pretinde clientului dobanzi, penalitati, comisioane, ori alte costuri si speze bancare, daca plata acestora nu este stipulata in contract.
(3)Institutiile de credit care emit moneda electronica trebuie sa asigure respectarea dispozitiilor art. 320.
Art. 118
(1)Institutiile de credit trebuie sa asigure identificarea in mod corespunzator a clientelei, in conditiile prevazute de legislatia in materie, oferirea de servicii care implica deschiderea si operarea de conturi sau inchirierea de casele de siguranta catre persoane anonime fiind interzisa.
(2)in vederea indeplinirii obligatiilor care le revin potrivit prezentei ordonante de urgenta sau altor dispozitii legale, institutiile de credit pot prelucra date cu caracter personal, fara consimtamantul expres al persoanei vizate.
Art. 119
Institutiile de credit nu pot conditiona acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clientilor de vanzarea sau cumpararea, actiunilor sau a altor titluri de capital/instrumentelor financiare emise de institutia de credit sau de o alta entitate apartinand grupului din care face parte institutia de credit ori de acceptarea de catre client a unor alte produse/servicii oferite de institutia de credit sau de o entitate apartinand grupului acesteia, care nu au legatura cu operatiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat.
Art. 120
Contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii.
Art. 121
Fiecare institutie de credit intocmeste si pastreaza la sediul social sau la sucursalele acesteia un exemplar al documentelor contractuale, documentatia interna aferenta tranzactiilor derulate, evidenta zilnica a inregistrarilor pentru fiecare client din care sa rezulte cel putin caracteristicile tranzactiilor derulate si soldul datorat clientului sau institutiei de credit si orice informatii privitoare la relatiile sale de afaceri cu clientii si cu alte persoane pe care Banca Nationala a Romaniei le poate prevedea prin reglementari.
CAPITOLUL III: Cerinte pentru acoperirea riscurilor
SECtIUNEA 1: Nivelul de aplicare
Art. 122
Institutiile de credit trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 24 si art. 126, in sectiunile a 6-a, a 7-a si a 8-a din prezentul capitol si cele prevazute in Capitolul V din prezentul titlu, la nivel individual si/sau, dupa caz, consolidat ori sub-consolidat. Aplicarea de catre o institutie de credit a acestor cerinte, la nivel individual si/sau, dupa caz, consolidat ori sub-consolidat, se stabileste prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
SECtIUNEA 2: Fondurile proprii si nivelul minimul acestora pentru acoperirea riscurilor
Art. 123
in scopul asigurarii stabilitatii si sigurantei activitatii desfasurate si/sau a indeplinirii obligatiilor asumate, fiecare institutie de credit trebuie sa mentina un nivel adecvat al fondurilor sale proprii.
Art. 124
Elementele care intra in calculul fondurilor proprii, conditiile si limitele in care acestea pot fi luate in considerare si situatiile in care pot fi depasite aceste limite, elementele care se deduc la calculul fondurilor proprii si orice alte cerinte de determinare a acestora, sunt stabilite prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, atat la nivel individual, cat si la nivel consolidat.
Art. 125
Orice referire la notiunea de fonduri proprii cuprinsa in prezenta ordonanta de urgenta, in reglementarile sau in alte acte de aplicare emise in baza acestei ordonante de urgenta se considera a fi facuta la conceptul de fonduri proprii stabilit prin reglementarile emise in acest sens.
Art. 126
(1)Fara a se aduce atingere dispozitiilor art. 23 si competentelor Bancii Nationale a Romaniei prevazute la art. 226, institutiile de credit trebuie sa dispuna, in masura si conditiile prevazute prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, de un nivel al fondurilor proprii, care sa se situeze in permanenta cel putin la nivelul cerintelor de capital stabilite pentru acoperirea, dupa caz, a riscului de credit, inclusiv a riscului de credit al contrapartidei, a riscului de diminuare a valorii creantei, a riscului de pozitie, a riscului de decontare/livrare, a riscului valutar, a riscului de marfa si a riscului operational.
(2)Prin reglementari se stabilesc metodologiile de determinare a nivelului cerintelor de capital pentru acoperirea riscurilor prevazute la alin. (1), criteriile in functie de care acestea se aplica si segmentele de activitate vizate de respectivele metodologii.
SECtIUNEA 3: Riscul de credit
Art. 127
La calculul cerintelor de capital pentru acoperirea riscului de credit, institutiile de credit pot utiliza, pentru determinarea valorii ponderate la risc a expunerilor, abordarea standard sau, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, abordarea bazata pe modele interne de rating.
Art. 128
Metodologia de determinare a valorii ponderate la risc a expunerilor prin utilizarea abordarii standard se stabileste prin reglementari emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
Art. 129
(1)in cazul abordarii standard, calitatea creditului, inclusiv pentru expunerile provenite din securitizare, se poate determina prin raportarea la evaluarile realizate de institutii externe de evaluare a creditului sau de catre agentii de creditare a exportului, recunoscute ca eligibile de catre Banca Nationala a Romaniei, pe baza unor criterii specifice prevazute in reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
(2)O institutie externa de evaluare a creditului care a fost recunoscuta ca eligibila in acest scop de catre autoritatea competenta dintr-un alt stat membru sau de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, poate fi recunoscuta ca eligibila de Banca Nationala in Romania, fara a mai fi necesara o alta evaluare.
(3)Banca Nationala a Romaniei face publica o prezentare a procesului de evaluare si lista institutiilor externe de evaluare a creditului recunoscute ca eligibile.
Art. 130
(1)Metodologia de determinare a valorii ponderate la risc a expunerilor prin utilizarea abordarii bazate pe modele interne de rating si conditiile minime in care poate fi aprobata utilizarea acestei metode se stabilesc prin reglementari emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
(2)Institutiile de credit pot obtine aprobarea in vederea utilizarii abordarii bazate pe modele interne de rating, numai daca demonstreaza Bancii Nationale a Romaniei ca sistemele implementate, de administrare si de rating pentru riscul de credit, sunt conforme standardelor si cerintelor minime de evaluare a conformitatii, stabilite prin reglementari emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
(3)Daca o institutie de credit nu mai indeplineste conditiile in care a obtinut aprobarea pentru utilizarea abordarii bazate pe modele interne de rating trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei un plan adecvat de inlaturare a deficientelor sau sa probeze ca efectele generate de neindeplinirea conditiilor nu sunt semnificative.
Art. 131
Daca o institutie de credit, persoana juridica romana, este institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau este o filiala a unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene ori a unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene, iar la nivelul grupului din care face parte se utilizeaza in mod unitar abordarea bazata pe modele interne de rating, Banca Nationala a Romaniei poate permite ca indeplinirea cerintelor minime stabilite sa fie asigurata de catre societatea-mama si filialele acesteia considerate impreuna.
Art. 132
Daca o institutie de credit, persoana juridica romana, este institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau este filiala a unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene ori a unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene si daca se intentioneaza utilizarea la nivel de grup a abordarii bazate pe modele interne de rating, Banca Nationala a Romaniei coopereaza cu autoritatile competente ale diferitelor entitati care fac parte din grup, inclusiv in vederea acordarii aprobarii pentru utilizarea abordarii respective, in conditiile prevazute la art. 182-188.
Art. 133
(1)Institutia de credit care a obtinut aprobarea pentru utilizarea abordarii bazate pe modele interne de rating, trebuie sa implementeze aceasta abordare pentru toate expunerile.
(2)Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate aproba implementarea graduala a abordarii bazate pe modele interne de rating, in conditiile stabilite prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Aceste conditii trebuie sa asigure ca acest tratament nu este utilizat in mod selectiv de catre institutia de credit, in scopul de a obtine un nivel mai redus al cerintelor sale de capital.
(3)Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), institutiile de credit care au obtinut aprobarea pentru utilizarea abordarii bazate pe modele interne de rating, pot utiliza, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, abordarea standard pentru anumite clase de expuneri, in conditiile prevazute prin reglementari.
Art. 134
Atat in cazul utilizarii abordarii standard, cat si in cazul utilizarii abordarii bazate pe modele interne de rating, tratamentul specific aplicabil urmatoarelor categorii de expuneri se stabileste prin reglementari emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta:
a)expuneri care beneficiaza de o protectie a creditului;
b)expuneri care fac obiectul securitizarii si pozitii din securitizare;
c)expuneri din tranzactii cu instrumente financiare derivate, din tranzactii de rascumparare, din tranzactii cu termen lung de decontare, din tranzactii de imprumutari marja, din operatiuni de dare de titluri/marfuri cu imprumut si din operatiuni de luare de titluri/marfuri cu imprumut.
SECtIUNEA 4: Riscurile de piata
Art. 135
Metodele de determinare a cerintelor de capital pentru acoperirea riscurilor de pozitie, a riscului de decontare/livrare, a riscului valutar si a riscului de marfa se stabilesc prin reglementari emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
Art. 136
(1)Banca Nationala a Romaniei poate permite unei institutii de credit sa-si calculeze cerintele de capital pentru riscul de pozitie, riscul valutar si/sau riscul de marfa utilizand propriile modele interne sau o combinatie a acestora cu metodele stabilite prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta si stabileste conditiile in care pot fi utilizate astfel de modele.
(2)Fiecare institutie de credit trebuie sa solicite si sa obtina aprobarea Bancii Nationale a Romaniei pentru utilizarea propriilor modelelor interne, in conditiile stabilite prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
SECtIUNEA 5: Riscul operational
Art. 137
Institutiile de credit trebuie sa dispuna in permanenta de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operational la care sunt expuse.
Art. 138
(1)in vederea determinarii cerintei de capital pentru acoperirea riscului operational, institutiile de credit pot utiliza abordarea de baza sau, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, abordarea standard, abordarea standard alternativa sau abordarea avansata de evaluare.
(2)Metodologia de determinare a cerintei de capital pentru acoperirea riscului operational potrivit abordarilor prevazute la alin. (1) si, dupa caz, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca institutiile de credit pentru utilizarea abordarilor respective sunt prevazute in reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
Art. 139
Institutiile de credit pot sa utilizeze, cu acordul Bancii Nationale a Romaniei, o combinatie a abordarilor prevazute la art. 138 alin. (1), in conditiile stabilite prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
Art. 140
Dispozitiile art. 131 si 132 se aplica in mod corespunzator in cazul utilizarii abordarii avansate de evaluare la determinarea cerintelor de capital pentru acoperirea riscului operational.
SECtIUNEA 6: Expuneri mari
Art. 141
Institutiile de credit sunt obligate sa respecte in permanenta cerintele privind expunerile mari stabilite prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
Art. 142
Fiecare institutie de credit trebuie sa dispuna de proceduri administrative si contabile riguroase si de mecanisme adecvate de control intern pentru identificarea si inregistrarea tuturor expunerilor mari si a modificarilor ulterioare ale acestora, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor aplicabile, si pentru monitorizarea acestor expuneri in conformitate cu politicile proprii privind expunerile.
SECtIUNEA 7: Participatii calificate ale institutiilor de credit
Art. 143
(1)Valoarea unei participatii calificate a unei institutii de credit, persoana juridica romana, intr-o entitate, alta decat o institutie de credit, o institutie financiara, o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate ce desfasoara activitati care reprezinta o prelungire directa a activitatii bancare, cum ar fi leasing, factoring, administrare de fonduri de investitii, sau care presteaza servicii auxiliare activitatii bancare, cum ar fi servicii de procesare de date, ori desfasoara alte activitati similare, nu poate sa depaseasca 15% din fondurile sale proprii.
(2)Valoarea totala a participatiilor calificate ale institutiei de credit, persoana juridica romana, in entitatile prevazute la alin. (1) nu poate depasi 50% din fondurile sale proprii.
(3)Limitele prevazute la alin. (1) si (2) nu pot fi depasite decat in situatii exceptionale, caz in care Banca Nationala a Romaniei dispune institutiei de credit sa-si majoreze fondurile proprii sau sa intreprinda alte masuri similare.
Art. 144
Institutiile de credit, persoane juridice romane, nu pot dobandi participatii calificate intr-o entitate de natura celor prevazute la art. 143 alin. (1), daca in acest fel institutia de credit poate exercita controlul asupra entitatii respective.
Art. 145
Detinerile temporare de actiuni in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara ori in cursul normal al unei operatiuni de subscriere sau detinerile temporare de actiuni in numele institutiei de credit, persoana juridica romana, dar pe contul altor persoane, nu se considera participatii calificate si nu sunt luate in calculul limitelor prevazute la art. 143 alin. (1) si (2). De asemenea, investitiile in actiuni care nu intrunesc caracteristicile unei imobilizari financiare nu sunt incluse in acest calcul.
Art. 146
(1)Este supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei dobandirea de catre institutia de credit, persoana juridica romana, a oricarei participatii calificate intr-o entitate dintr-un stat tert daca, in urma dobandirii, entitatea ar intra in sfera de consolidare prudentiala a institutiei de credit, persoana juridica romana, conform reglementarilor aplicabile.
(2)Criteriile care stau la baza evaluarii intentiei de dobandire a participatiilor calificate prevazute la alin. (1), au in vedere urmatoarele:
a)dobandirea participatiei calificate sa nu supuna institutia de credit, persoana juridica romana, la riscuri nejustificate sau sa nu impiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe baza consolidata;
b)institutia de credit, persoana juridica romana, sa dispuna de suficiente resurse financiare si de natura organizatorica pentru dobandirea si administrarea participatiei calificate.
Art. 147
Participatiile calificate, altele decat cele supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei conform art. 146, inclusiv cele care, in situatii exceptionale depasesc limitele stabilite in conditiile art. 143 alin. (3), se notifica acesteia in termen de 5 zile de la data dobandirilor de catre institutia de credit, persoana juridica romana.
SECtIUNEA 8: Procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri
Art. 148
(1)Fiecare institutie de credit trebuie sa dispuna de strategii si procese interne formalizate, solide, eficiente si complete de evaluare si mentinere in permanenta a nivelului, structurii si distributiei capitalului, care, din perspectiva institutiei de credit, sunt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusa, intr-un mod corespunzator naturii si nivelului acestor riscuri. in acest sens, institutia de credit trebuie sa aiba in vedere, pe langa riscurile prevazute la art. 126, orice alte riscuri aferente activitatii desfasurate, precum si cele datorate unor factori externi acesteia.
(2)Procesele si strategiile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie supuse unor revizuiri interne regulate de catre institutia de credit, astfel incat sa se asigure ca ele raman in permanenta cuprinzatoare si proportionale in raport cu natura, extinderea si complexitatea activitatilor desfasurate de respectiva institutie de credit.
Art. 149
Fiecare institutie de credit este responsabila pentru procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la profilul sau de risc.
SECtIUNEA 9: Alte cerinte prudentiale
Art. 150
(1)Banca Nationala a Romaniei poate stabili prin reglementari si alte cerinte de natura prudentiala, precum si nivelul de aplicare al acestora la institutiile de credit. Aceste cerinte pot viza, fara a fi limitative, urmatoarele:
a)riscul de lichiditate;
b)operatiunile institutiei de credit cu persoanele aflate in relatii speciale cu aceasta;
c)externalizarea activitatilor institutiei de credit;
d)calitatea activelor si provizioane;
e)modificarile operate la nivelul institutiei de credit fata de conditiile care au stat la baza autorizarii acesteia.
(2)in aplicarea dispozitiilor alin. (1) lit. e), modificarile pentru care este necesara obtinerea aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, respectiv cele pentru care notificarea ulterioara este suficienta se stabilesc prin reglementarile emise in baza prezentei ordonante de urgenta. inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare modificarilor supuse aprobarii prealabile, se realizeaza numai dupa obtinerea acestei aprobari.
Art. 151
infiintarea de sucursale pe teritoriul Romaniei de catre institutiile de credit, persoane juridice romane, si deschiderea de reprezentante in tara sau in strainatate de catre acestea se realizeaza in conditiile prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei. Dispozitiile art. 53 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
CAPITOLUL IV: Situatii financiare si audit
Art. 152
(1)Institutiile de credit trebuie sa organizeze si sa conduca contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si sa intocmeasca situatii financiare anuale si, dupa caz, situatii financiare anuale consolidate, care sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte aspecte legate de activitatea desfasurata. Evidenta contabila si situatiile financiare ale unei institutii de credit trebuie sa reflecte, de asemenea, operatiunile si situatia financiara a sucursalelor si a filialelor, pe baza individuala si, respectiv, pe baza consolidata.
(2)Situatiile financiare anuale ale institutiilor de credit si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, trebuie sa fie auditate de auditori financiari, in conformitate cu standarde si practici acceptate pe plan international.
(3)Administratorii si directorii institutiei de credit sunt responsabili pentru respectarea dispozitiilor alin. (1) si (2).
Art. 153
Institutiile de credit sunt obligate sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei situatiile lor financiare, precum si alte date si informatii cerute la termenele si in forma stabilite prin reglementari si instructiuni de catre Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate de supraveghere.
Art. 154
Banca Nationala a Romaniei poate stabili prin reglementari efectuarea de activitati de audit la institutiile de credit in alte scopuri decat cel prevazut la art. 152 alin. (2) si standardele aplicabile in aceste cazuri.
Art. 155
(1)Auditorii financiari ai institutiilor de credit trebuie sa fie aprobati de Banca Nationala a Romaniei.
(2)Banca Nationala a Romaniei poate respinge numirea unui auditor financiar daca apreciaza ca acesta nu dispune de experienta si/sau independenta adecvate pentru indeplinirea sarcinilor specifice sau daca exista constatari potrivit carora acesta nu a respectat cerintele de conduita etica si profesionala specifice.
(3)Institutiile de credit au obligatia sa inlocuiasca periodic auditorul financiar sau sa solicite auditorului financiar inlocuirea periodica a coordonatorului echipei care realizeaza auditul financiar, conform cerintelor Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 156
(1)Auditorul financiar al unei institutii de credit trebuie sa informeze Banca Nationala a Romaniei de indata ce, in exercitarea atributiilor sale, a luat cunostinta despre orice fapt sau decizie in legatura cu institutia de credit care:
a)reprezinta o incalcare semnificativa a legii si/sau a reglementarilor ori a altor acte emise in aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite conditiile de autorizare sau cerinte privind desfasurarea activitatii;
b)este de natura sa afecteze capacitatea institutiei de credit de a functiona in continuare;
c)poate conduce la un refuz din partea auditorului financiar de a-si exprima opinia asupra situatiilor financiare sau la exprimarea de catre acesta a unei opinii cu rezerve.
(2)La solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, auditorul financiar al institutiei de credit are obligatia sa furnizeze orice detalii, clarificari, explicatii legate de activitatea de audit financiar desfasurata.
(3)Obligatiile prevazute la alin. (1) si (2) revin auditorului financiar al institutiei de credit si in situatia in care exercita sarcini specifice intr-o entitate care are legaturi stranse decurgand dintr-o relatie de control cu institutia de credit.
(4)indeplinirea cu buna-credinta de catre auditorul financiar a obligatiei de a informa Banca Nationala a Romaniei conform alin. (1)-(3) nu constituie o incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, si nu poate atrage raspunderea de orice natura a acestuia.
(5)Banca Nationala a Romaniei are acces la orice documente intocmite de auditorii financiari pe parcursul actiunii de audit.
Art. 157
Banca Nationala a Romaniei poate retrage aprobarea acordata unui auditor financiar, in situatia in care acesta nu isi indeplineste in mod corespunzator atributiile prevazute de lege sau nu respecta cerintele de conduita etica si profesionala specifice.
Art. 158
Banca Nationala a Romaniei poate emite reglementari specifice cu privire la relatia auditor financiar - autoritate competenta.
CAPITOLUL V: Cerinte de publicare pentru institutiile de credit
Art. 159
(1)in scopul asigurarii disciplinei si transparentei pietei, institutiile de credit trebuie sa faca publice date si informatii referitoare la activitatea desfasurata, in masura si conditiile prevazute in reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
(2)Institutiile de credit trebuie sa adopte politici formale pentru asigurarea respectarii cerintelor de publicare stabilite si pentru evaluarea adecvarii datelor si informatiilor publicate.
Art. 160
intreprinderile mici si mijlocii sau orice alte societati, solicitante ale unui credit, pot cere institutiei de credit sa le furnizeze o explicatie in scris cu privire la incadrarea lor intr-un anumit rating.
Art. 161
(1)Institutiile de credit trebuie sa faca publice datele si informatiile prevazute la art. 159 cel putin anual, imediat ce acestea sunt disponibile.
(2)Pe baza criteriilor prevazute in reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, institutiile de credit trebuie sa determine daca este necesara publicarea cu o frecventa mai mare decat cea prevazuta la alin. (1).
Art. 162
(1)Modalitatile de publicare a datelor si informatiilor necesare, locatia unde acestea sunt disponibile si mijloacele de verificare a respectarii cerintelor de publicare se stabilesc de catre fiecare institutie de credit. in masura in care este posibil, institutiile de credit trebuie sa asigure utilizarea acelorasi mijloace sau a aceleiasi locatii pentru publicarea tuturor datelor si informatiilor.
(2)Prezentarile echivalente de date si informatii realizate de institutia de credit catre piata in baza cerintelor privind publicarea situatiilor financiare, listarea la bursa sau alte asemenea cerinte, pot fi considerate ca asigurand respectarea cerintelor de publicare potrivit prezentei ordonante de urgenta. Daca datele si informatiile nu sunt incluse in situatiile financiare, institutiile de credit trebuie sa indice unde pot fi gasite.
Art. 163
(1)Pentru asigurarea transparentei si disciplinei de piata, Banca Nationala a Romaniei poate impune unei institutii de credit masuri specifice referitoare la:
a)continutul datelor si informatiilor pe care trebuie sa le publice;
b)frecventa cu care trebuie sa publice unele date si informatii si stabilirea termenelor de publicare;
c)mijloacele si locatiile de publicare, altele decat cele utilizate pentru publicarea situatiilor financiare;
d)utilizarea anumitor mijloace de verificare a datelor si informatiilor publicate care nu intra in sfera auditului financiar.
TITLUL III: SUPRAVEGHEREA sI CERINtE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAtIONALA A ROMANIEI
CAPITOLUL I: Supravegherea institutiilor de credit, persoane juridice romane
Art. 164
in scopul protejarii intereselor deponentilor si al asigurarii stabilitatii si viabilitatii intregului sistem bancar, Banca Nationala a Romaniei asigura supravegherea prudentiala a institutiilor de credit persoane juridice romane, inclusiv a sucursalelor acestora infiintate in alte state membre ori in state terte, prin stabilirea unor norme si indicatori de prudenta bancara si urmarirea respectarii acestora si a altor cerinte prevazute de lege si de reglementarile aplicabile, atat la nivel individual, cat si la nivel consolidat sau sub-consolidat, dupa caz, in vederea prevenirii si limitarii riscurilor specifice activitatii bancare.
Art. 165
Institutiile de credit, persoane juridice romane, sunt obligate sa raporteze Bancii Nationale a Romaniei datele si informatiile necesare pentru evaluarea respectarii dispozitiilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta si in reglementarile emise in aplicarea acesteia, la termenele si in forma stabilite de aceasta.
Art. 166
(1)Banca Nationala a Romaniei asigura verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor si mecanismelor implementate de fiecare institutie de credit, persoana juridica romana, pentru respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia si realizeaza propria evaluare a riscurilor la care institutia de credit este sau poate fi expusa.
(2)Pe baza verificarii si evaluarii efectuate, Banca Nationala a Romaniei determina in ce masura cadrul de administrare, strategiile, procesele si mecanismele implementate de institutia de credit, persoana juridica romana, si fondurile proprii detinute de aceasta asigura o administrare prudenta si o acoperire adecvata a riscurilor in raport cu profilul de risc ai institutiei de credit.
(3)Banca Nationala a Romaniei stabileste frecventa si gradul de detaliere a verificarilor si evaluarilor, avand in vedere marimea, importanta sistemica, natura, extinderea si complexitatea activitatilor desfasurate de fiecare institutie de credit, persoana juridica romana, si cu luarea in considerare a principiului proportionalitatii. Verificarile si evaluarile se actualizeaza cel putin o data pe an.
Art. 167
Banca Nationala a Romaniei urmareste realizarea unei comunicari eficiente cu fiecare institutie de credit, persoana juridica romana, care sa asigure o cunoastere aprofundata a activitatii, organizarii si procesului intern al institutiei de credit de evaluare a adecvarii capitalului la profilul sau de risc.
Art. 168
(1)Banca Nationala a Romaniei poate face recomandari institutiei de credit, persoana juridica romana, in vederea adoptarii de masuri corespunzatoare de catre acesta pentru imbunatatirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor si mecanismelor implementate, pentru asigurarea unei organizari adecvate a activitatii desfasurate ori pentru restabilirea sau sustinerea situatiei sale financiare. Institutia de credit trebuie sa comunice Bancii Nationale a Romaniei masurile intreprinse, in termenele stabilite de aceasta.
(2)Independent de formularea unor recomandari, Banca Nationala a Romaniei poate dispune masuri de supraveghere si/sau aplicarea de sanctiuni potrivit prezentei ordonante de urgenta.
Art. 169
Urmarirea respectarii de catre institutiile de credit, persoane juridice romane, a cerintelor de natura prudentiala si a altor cerinte prevazute, de prezenta ordonanta de urgenta si de reglementarile aplicabile se realizeaza de catre Banca Nationala a Romaniei pe baza raportarilor transmise de institutiile de credit si prin verificari la fata locului desfasurate la sediul institutiilor de credit si al sucursalelor acestora din tara si din strainatate.
Art. 170
(1)Verificarile la fata locului se efectueaza de catre personalul Bancii Nationale a Romaniei, imputernicit in acest sens, sau de catre auditori financiari sau experti numiti de Banca Nationala a Romaniei.
(2)Banca Nationala a Romaniei poate stabili, in anumite situatii, scopul auditului financiar si standardele ce trebuie luate in considerare, in conditiile mentinerii acestuia in aria de competenta a auditorului financiar.
Art. 171
(1)Institutiile de credit, persoane juridice romane, sunt obligate sa permita personalului Bancii Nationale a Romaniei si altor persoane imputernicite sa efectueze verificarea sa le examineze evidentele, conturile si operatiunile si sa furnizeze toate documentele si informatiile legate de desfasurarea activitatii, dupa cum sunt solicitate de catre acestia.
(2)Institutiile de credit, persoane juridice romane, sunt obligate sa transmita Bancii Nationale a Romaniei orice informatii solicitate de aceasta, in scopul exercitarii competentelor sale prevazute de lege.
Art. 172
(1)Supravegherea prudentiala a institutiilor de credit, persoane juridice romane, care desfasoara activitati in alte state membre in conditiile prevazute in Capitolul VI din Titlul I, Partea I, in special prin infiintarea unei sucursale, este asigurata de Banca Nationala a Romaniei, avand in vedere dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.
(2)Dispozitiile alin. (1) nu impiedica exercitarea de catre autoritatea competenta din statul membru gazda a competentelor ce ii revin pe linia implementarii politicii sale monetare, a cerintelor de raportare in scopuri statistice si a celor care rezulta din dispozitiile alin. (3).
(3)Supravegherea cerintelor de lichiditate la nivelul sucursalelor infiintate in alte state membre de institutiile de credit, persoane juridice romane, este asigurata de autoritatea competenta din statul membru gazda in cooperare cu Banca Nationala a Romaniei.
Art. 173
(1)Pentru supravegherea prudentiala a institutiilor de credit din Romania, care desfasoara activitate in alte state membre, in special printr-o sucursala, Banca Nationala a Romaniei colaboreaza cu autoritatile competente din statele membre gazda.
(2)in cadrul colaborarii prevazute la alin. (1) se asigura schimbul tuturor informatiilor referitoare la administrarea si la actionariatul institutiei de credit, persoana juridica romana de natura sa faciliteze supravegherea acesteia si evaluarea indeplinirii conditiilor care au stat la baza autorizarii, precum si schimbul tuturor informatiilor de natura sa faciliteze verificarea pe o baza continua a activitatii institutiei fie credit, in special in ceea ce priveste, lichiditatea, solvabilitatea, schema de garantare a depozitelor, limitarea expunerilor mari, procedurile administrative si contabile si mecanismele de control intern.
Art. 174
(1)Pentru verificarea activitatii sucursalelor infiintate in alte state membre de catre institutiile de credit, persoane juridice romane, Banca Nationala a Romaniei poate efectua verificari la sediul acestor sucursale, cu informarea prealabila a autoritatilor competente din statele membre gazda sau poate solicita efectuarea verificarii de catre aceste autoritati, situatie in care poate participa la efectuarea verificarii, daca considera necesar.
(2)Autoritatea competenta din statul membru gazda poate efectua, in exercitarea competentelor sale, verificari la sediul sucursalelor infiintate pe teritoriul statului membru respectiv de institutiile de credit, persoane juridice romane.
Art. 175
Pentru supravegherea activitatii sucursalelor infiintate in state terte de institutiile de credit, persoane juridice romane, Banca Nationala a Romaniei coopereaza cu autoritatile competente din aceste state, in conditiile prevazute prin acorduri de cooperare incheiate cu acestea.
CAPITOLUL II: Supravegherea pe baza consolidata
SECtIUNEA 1: Autoritatea competenta cu supravegherea pe baza consolidata
Art. 176
(1)Supravegherea pe baza consolidata a unei institutii de credit, persoana juridica romana, este exercitata de Banca Nationala a Romaniei in urmatoarele situatii:
a)institutia de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei este institutie de credit-mama la nivelul Romaniei sau institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene;
b)institutia de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei are ca societate-mama o societate financiara holding-mama la nivelul Romaniei sau o societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene, fara ca, in acest din urma caz, societatea-mama sa mai aiba ca filiale alte institutii de credit in statele membre;
c)institutia de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei are ca societate-mama, infiintata in Romania, o societate financiara holding-mama la nivelul Romaniei sau o societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene si care este societate-mama pentru cel putin inca o institutie de credit autorizata intr-un alt stat membru;
d)exista institutii de credit autorizate in doua sau mai multe state membre, printre care si Romania, ce au ca societati-mama mai multe societati financiare holding avand sediul social in state membre diferite si exista o institutie de credit filiala in fiecare dintre aceste state, iar dintre aceste filiale, institutia de credit, persoana juridica romana, are cel mai mare total al activului bilantier;
e)institutia de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei are ca societate-mama o societate financiara holding care este societate-mama si pentru cel putin o alta institutie de credit autorizata in oricare alt stat membru, niciuna dintre aceste institutii de credit nefiind autorizata in statul membru in care este infiintata societatea financiara holding, iar institutia de credit autorizata in Romania are cel mai mare total al activului bilantier; aceasta institutie de credit este considerata, pentru scopurile supravegherii pe baza consolidata, institutie de credit controlata de catre o societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene.
(2)in anumite cazuri, Banca Nationala a Romaniei poate, de comun acord cu autoritatile competente din alte state membre, sa nu aplice criteriile prevazute la alin. (1) lit. c)-e), daca aplicarea acestora ar fi necorespunzatoare, avand in vedere institutiile de credit respective si importanta relativa a activitatii desfasurate de acestea in diferite state, si sa desemneze o alta autoritate responsabila cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata. in aceste cazuri, inaintea luarii unei decizii, autoritatile competente trebuie sa acorde posibilitatea de a-si exprima opinia asupra deciziei respective, institutiei de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau societatii financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene ori institutiei de credit cu cel mai mare total al activului bilantier, dupa caz. Autoritatile competente notifica Comisiei Europene orice acord incheiat potrivit prevederilor prezentului alineat.
Art. 177
Institutiile de credit, persoane juridice romane, filiale in Romania, sunt supravegheate pe baza sub-consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei, daca ele insele sau societatile-mama ale acestora, in cazul in care acestea sunt societati financiare holding si supravegherea pe baza consolidata este exercitata de Banca Nationala a Romaniei, potrivit dispozitiilor art. 176 alin. (1) lit. c), d) sau e), au intr-un stat tert o filiala institutie de credit, institutie financiara sau societate de administrare a investitiilor sau detin o participatie in astfel de entitati.
Art. 178
Aria de cuprindere a consolidarii prudentiale, inclusiv cazurile de excludere din consolidare, precum si metodele de consolidare utilizate in scop prudential se stabilesc prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
Art. 179
(1)Societatile financiare holding sunt incluse in supravegherea pe baza consolidata.
(2)Fara a se aduce atingere prevederilor art. 196 alin. (1), dispozitiile alin. (1) nu pot fi interpretate in sensul ca Banca Nationala a Romaniei are atributii de supraveghere pe baza individuala a societatii financiare holding.
Art. 180
(1)in cazul in care o institutie de credit filiala, persoana juridica romana, nu este inclusa in aria de cuprindere a supravegherii pe baza consolidata exercitata de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, Banca Nationala a Romaniei poate solicita societatii-mama informatii care pot facilita supravegherea respectivei institutii de credit.
(2)in cazul in care, in supravegherea pe baza consolidata a unei institutii de credit, persoana juridica romana, nu este inclusa o institutie de credit filiala dintr-un alt stat membru, institutia de credit-mama la nivelul Romaniei sau societatea financiara holding-mama la nivelul Romaniei, dupa caz, trebuie sa furnizeze informatii care pot facilita supravegherea respectivei institutii de credit filiala, la solicitarea autoritatilor competente din acel stat membru.
(3)Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata, poate solicita filialelor unei institutii de credit sau ale unei societatii financiare holding, care nu sunt incluse in aria de cuprindere a consolidarii prudentiale, informatii de natura celor prevazute la art. 194. in acest caz, se aplica procedurile pentru transmiterea si verificarea informatiilor prevazute la art. 194 si 195.
(4)Filialele, persoane juridice romane, ale unei institutii de credit sau ale unei societati financiare holding, care nu sunt incluse in aria de cuprindere a consolidarii prudentiale, trebuie sa furnizeze informatii de natura celor prevazute la art. 194, la solicitarea autoritatii responsabile cu supravegherea pe baza consolidata, inclusiv in situatia in care aceasta este o autoritate competenta dintr-un alt stat membru.
Art. 181
Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, persoane juridice romane si a institutiilor de credit, persoane juridice romane, controlate de societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene, are urmatoarele atributii:
a)coordoneaza colectarea si difuzarea informatiilor relevante sau esentiale in conditiile desfasurarii normale a activitatii si in situatii de urgenta;
b)planifica si coordoneaza activitatile de supraveghere in conditiile desfasurarii normale a activitatii si in situatii de urgenta, inclusiv in legatura cu activitatile prevazute la art. 166, in colaborare cu autoritatile competente implicate.
Art. 182
(1)in cazul cererilor pentru obtinerea aprobarii in vederea utilizarii modelelor interne pentru calculul cerintelor de capital, depuse de o institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene si filialele acesteia, sau depuse impreuna de filialele unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care din grup face parte cel putin o institutie de credit, persoana juridica romana, Banca Nationala a Romaniei si autoritatile competente coopereaza pentru a decide sau nu aprobarea, precum si, daca este cazul, termenii si conditiile in care se acorda aprobarea.
(2)Orice cerere formulata in conditiile prevazute la alin. (1) trebuie depusa doar la Banca Nationala a Romaniei, daca aceasta este autoritatea competenta in sensul art. 181.
(3)Banca Nationala a Romaniei trebuie sa depuna diligente pentru a ajunge la o decizie comuna cu celelalte autoritati competente intr-un termen de 6 luni. Decizia comuna trebuie motivata in scris si comunicata solicitantului de catre Banca Nationala a Romaniei, daca aceasta este autoritatea competenta in sensul art. 181.
(4)Termenul de 6 luni prevazut la alin. (3) incepe sa curga de la data primirii de catre Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate competenta in sensul art. 181, a cererii de aprobare, insotita de documentatia completa. Banca Nationala a Romaniei transmite fara intarziere respectiva cerere celorlalte autoritati competente.
(5)in cazul in care nu se ajunge la o decizie comuna intre autoritatile competente in termen de 6 luni, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate competenta in sensul art. 181, trebuie sa decida singura cu privire la cererea depusa. Decizia adoptata trebuie motivata in scris, luand in considerare si punctele de vedere si rezervele exprimate de celelalte autoritati competente pe parcursul perioadei de 6 luni. Decizia este definitiva si se comunica solicitantului si celorlalte autoritati competente de catre Banca Nationala a Romaniei.
(6)Deciziile luate in conformitate cu prevederile alin. (3), precum si cele luate de autoritatile competente cu supravegherea pe baza consolidata, in situatia in care nu s-a ajuns la o decizie comuna, sunt definitive si opozabile Bancii Nationale a Romaniei, care trebuie sa le aplice in mod corespunzator prin acordarea aprobarii utilizarii respectivelor modele.
Art. 183
(1)in cazul aparitiei unei situatii de criza la nivelul unui grup bancar, care ar putea pune in pericol stabilitatea sistemului financiar din oricare stat membru in care entitatile din grup au fost autorizate, Banca Nationala a Romaniei in calitate de autoritate competenta responsabila cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata, alerteaza in cel mai scurt timp posibil, cu respectarea cerintelor referitoare la pastrarea secretului profesional, bancile centrale sau alte autoritati similare cu competente pe linia implementarii politicii monetare si structurile din cadrul administratiilor centrale din alte state membre, cu atributii in domeniul legislatiei privind supravegherea institutiilor de credit, a institutiilor financiare, a firmelor de investitii si a societatilor de asigurare. Daca este posibil, se utilizeaza in acest scop canalele de comunicare existente.
(2)in situatia in care informatii care au fost furnizate deja altei autoritati competente sunt necesare Bancii Nationale a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata, aceasta contacteaza, daca este posibil, autoritatea competenta respectiva pentru a evita duplicarea raportarilor catre diversele autoritati implicate in procesul de supraveghere.
SECtIUNEA 2: Cooperarea cu alte autoritati competente
Art. 184
(1)Pentru a pune bazele si a facilita o supraveghere eficienta, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata si/sau individuala, incheie acorduri scrise de coordonare si cooperare cu autoritatile competente din alte state membre.
(2)Aceste acorduri pot prevedea ca Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata, poate retine in sarcina sa atributii suplimentare si pot include proceduri privind procesul decizional si cooperarea cu celelalte autoritati competente.
Art. 185
(1)Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate competenta responsabila cu autorizarea unei institutii de credit, persoana juridica romana, filiala a unei institutii de credit dintr-un alt stat membru, poate, prin acorduri bilaterale, sa delege responsabilitatea de supraveghere autoritatii competente care a autorizat si supravegheaza societatea-mama, astfel incat responsabilitatile ce revin pe linia supravegherii filialei respective potrivit prezentei ordonante de urgenta sa revina acesteia din urma.
(2)Banca Nationala a Romaniei notifica Comisiei Europene existenta si continutul acestor acorduri.
Art. 186
(1)Banca Nationala a Romaniei coopereaza in mod strans cu celelalte autoritati competente. in acest sens, pentru exercitarea atributiilor de supraveghere pe baza individuala si/sau consolidata ale respectivelor autoritati, sunt furnizate la cerere toate informatiile relevante si din oficiu toate informatiile esentiale.
(2)Informatiile prevazute la alin. (1) sunt considerate esentiale daca pot influenta in mod semnificativ evaluarea stabilitatii financiare a unei institutii de credit sau a unei institutii financiare dintr-un alt stat membru.
(3)in cazul in care Banca Nationala a Romaniei este autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau a unei institutii de credit controlata de o societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene, aceasta furnizeaza autoritatilor competente din alte state membre, care supravegheaza filialele acestor societati-mama, toate informatiile relevante. Pentru a determina gradul de detaliere al informatiilor relevante este luata in considerare importanta acestor filiale in cadrul sistemelor financiare din respectivele state membre.
(4)Informatiile esentiale la care se refera alin. (2) includ, in special, urmatoarele elemente:
a)identificarea structurii grupului, a tuturor institutiilor de credit semnificative din grup, precum si a autoritatilor competente ale institutiilor de credit din grup;
b)procedurile pentru colectarea informatiilor de la institutiile de credit din grup si pentru verificarea acestor informatii;
c)evolutiile nefavorabile in cadrul institutiilor de credit sau in cadrul altor entitati din grup, care ar putea afecta in mod semnificativ institutiile de credit din cadrul grupului;
d)principalele sanctiuni si masurile exceptionale luate de Banca Nationala a Romaniei, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, inclusiv cele constand in impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinte suplimentare de capital, precum si in impunerea oricarei limitari in utilizarea abordarii avansate de evaluare pentru calculul cerintelor de capital pentru acoperirea riscului operational.
Art. 187
Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza individuala a unei institutii de credit, persoana juridica romana, controlate de o institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, contacteaza, ori de cate ori este posibil, autoritatea competenta cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata daca ii sunt necesare informatii referitoare la implementarea abordarilor si metodologiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si in reglementarile emise in aplicarea acesteia, informatii pe care respectiva autoritate le-ar putea detine deja.
Art. 188
(1)Banca Nationala a Romaniei se consulta cu celelalte autoritati responsabile cu supravegherea pe baza individuala si/sau consolidata a institutiilor de credit, inaintea luarii unei decizii care este importanta pentru exercitarea atributiilor de supraveghere ale autoritatilor competente respective. Consultarea are in vedere urmatoarele elemente:
a)modificari in structura actionariatului, in structura organizatorica si de conducere a institutiilor de credit dintr-un grup, care necesita aprobare sau autorizare din partea Bancii Nationale a Romaniei;
b)principalele sanctiuni si masurile exceptionale ce urmeaza a fi luate de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv cele constand in impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinte suplimentare de capital, precum si in impunerea oricarei limitari in utilizarea abordarii avansate de evaluare pentru calculul cerintelor de capital pentru acoperirea riscului operational.
(2)in aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), autoritatea competenta responsabila cu supravegherea pe baza consolidata trebuie sa fie consultata in toate cazurile.
(3)Banca Nationala a Romaniei poate decide sa nu consulte celelalte autoritati in cazuri de urgenta sau daca o astfel de consultare poate periclita eficienta deciziilor. in acest caz, Banca Nationala a Romaniei informeaza fara intarziere asupra deciziilor luate celelalte autoritati competente.
SECtIUNEA 3: Colaborarea intre Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si atributiile acestor autoritati la nivel national
Art. 189
(1)Pentru a pune bazele si pentru a facilita o supraveghere eficienta la nivel national a institutiilor de credit si a societatilor de servicii de investitii financiare, Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare incheie acorduri scrise de coordonare si cooperare.
(2)Aceste acorduri pot prevedea atributii suplimentare in sarcina autoritatii responsabile cu supravegherea pe baza consolidata si pot include proceduri privind procesul decizional.
(3)Banca Nationala a Romaniei, respectiv Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in calitate de autoritati responsabile cu autorizarea unei institutii de credit, respectiv a unei societati de servicii de investitii financiare, care sunt filiale ale unei institutii de credit, persoana juridica romana, sau ale unei societati de servicii de investitii financiare persoana juridica romana, pot sa-si delege reciproc, pe baza de acord, responsabilitatea de supraveghere individuala a filialei respective. Delegarea responsabilitatii se face intotdeauna catre autoritatea competenta cu supravegherea consolidata.
Art. 190
Pentru exercitarea atributiilor lor de supraveghere pe baza individuala si/sau consolidata, Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare isi furnizeaza, la cerere, toate informatiile relevante si din oficiu toate informatiile esentiale. Prevederile art. 186 se aplica in mod corespunzator.
Art. 191
(1)Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare se consulta reciproc, inaintea luarii unei decizii care este importanta pentru exercitarea atributiilor lor de supraveghere pe baza individuala si/sau consolidata. Consultarea are in vedere urmatoarele elemente:
a)modificari in structura actionariatului, in structura organizatorica si de conducere a institutiilor de credit, respectiv a societatilor de servicii de investitii financiare dintr-un grup, care necesita aprobare sau autorizare din partea Bancii Nationale a Romaniei, respectiv a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
b)principalele sanctiuni si masurile exceptionale ce urmeaza a fi luate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv cele constand in impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinte suplimentare de capital, precum si a oricarei limitari in utilizarea abordarii avansate de evaluare pentru calculul cerintelor de capital pentru acoperirea riscului operational.
(2)Banca Nationala a Romaniei sau Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate sa nu indeplineasca cerinta referitoare la consultarea prealabila, prevazuta la alin. (1), in cazuri de urgenta sau daca o astfel de consultare poate periclita eficienta deciziilor. in acest caz, se procedeaza la informarea fara intarziere a celeilalte autoritati asupra deciziilor luate.
Art. 192
Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit-mama la nivelul Romaniei si a institutiilor de credit, persoane juridice romane, controlate de societati financiare holding-mama la nivelul Romaniei, respectiv Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a firmelor de investitii-mama la nivelul Romaniei au urmatoarele atributii:
a)coordoneaza, la nivel national, colectarea si diseminarea informatiilor relevante sau esentiale in conditiile desfasurarii normale a activitatii si in situatii de urgenta;
b)planifica si coordoneaza activitatile de supraveghere la nivel national, in conditiile desfasurarii normale a activitatii si in situatii de urgenta, inclusiv in legatura cu activitatile prevazute la art. 166, colaborand in acest sens.
Art. 193
(1)in cazul cererilor pentru obtinerea aprobarii in vederea utilizarii modelelor interne pentru calculul cerintelor de capital, depuse de o institutie de credit-mama la nivelul Romaniei si filialele acesteia, dintre care cel putin o societate de servicii de investitii financiare, respectiv depuse de o firma de investitii-mama la nivelul Romaniei si filialele acesteia, dintre care cel putin o institutie de credit persoana juridica romana sau depuse impreuna de filialele, institutii de credit si firme de investitii, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Romaniei, atunci cand entitatile de mai sus sunt exclusiv persoane juridice romane, Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare coopereaza pentru a decide sau nu aprobarea, precum si termenii si conditiile in care aceasta se acorda, daca este cazul.
(2)Orice cerere formulata in conditiile prevazute la alin. (1) trebuie depusa doar la Banca Nationala a Romaniei sau doar la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, dupa caz, in calitatea acestora de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata.
(3)Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare trebuie sa depuna diligentele necesare pentru a ajunge la o decizie comuna intr-un termen de 6 luni. Decizia comuna trebuie motivata in scris si comunicata solicitantului de catre autoritatea competenta cu supravegherea pe baza consolidata.
(4)Termenul de 6 luni prevazut la alin. (3) incepe sa curga de la momentul primirii cererii de aprobare, insotita de documentatia completa. Autoritatea competenta cu supravegherea pe baza consolidata transmite fara intarziere cererea primita potrivit alin. (2), autoritatii competente cu supravegherea la nivel individual.
(5)in cazul in care nu se ajunge la o decizie comuna in privinta cererii depuse potrivit alin. (3), autoritatea competenta cu supravegherea pe baza consolidata decide singura cu privire la cererea depusa. Decizia adoptata este definitiva si trebuie motivata in scris, luand in considerare si punctul de vedere si rezervele exprimate de cealalta autoritate competenta din Romania pe parcursul perioadei de 6 luni si trebuie comunicata solicitantului si acestei autoritati de catre autoritatea responsabila cu supravegherea pe baza consolidata.
(6)Deciziile luate in conformitate cu prevederile alin. (3) si cele luate de autoritatea responsabila cu supravegherea pe baza consolidata in situatia in care nu s-a ajuns la o decizie comuna sunt definitive si opozabile celeilalte autoritati si trebuie aplicate in mod corespunzator de catre aceasta, prin acordarea aprobarii respectivelor modele.
SECtIUNEA 4: Furnizarea de informatii
Art. 194
(1)Daca societatea-mama a uneia sau a mai multor institutii de credit, persoane juridice romane, este societate holding cu activitate mixta, Banca Nationala a Romaniei solicita societatii holding cu activitate mixta si filialelor acesteia, inclusiv in situatia in care sunt situate pe teritoriul unui alt stat membru, direct sau prin intermediul institutiilor de credit filiale, orice informatii care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii institutiilor de credit, persoane juridice romane, filiale ale societatii holding cu activitate mixta.
(2)O societate holding cu activitate mixta, persoana juridica romana, si filialele acesteia, persoane juridice romane, trebuie sa furnizeze informatii de natura celor prevazute la alin. (1), atat la solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu autorizarea si supravegherea unei institutii de credit, persoana juridica romana, filiala a societatii holding cu activitate mixta, cat si la solicitarea autoritatii responsabila cu autorizarea si supravegherea unei institutii de credit dintr-un alt stat membru, filiala a societatii holding cu activitate mixta.
Art. 195
Banca Nationala a Romaniei poate efectua inspectii, pentru a verifica informatiile furnizate de societatile holding cu activitate mixta si filialele acestora, direct sau prin intermediul unor terte persoane imputernicite in acest scop. Daca societatea holding cu activitate mixta sau una dintre filialele acesteia este o societate de asigurare poate fi utilizata si procedura prevazuta la art. 202. Daca societatea holding cu activitate mixta sau una dintre filialele acesteia au sediul intr-un alt stat membru, verificarea informatiilor se efectueaza potrivit procedurii prevazute la art. 203.
SECtIUNEA 5: Societatile financiare holding
Art. 196
(1)Conducerea operativa a unei societati financiare holding persoana juridica romana trebuie sa fie asigurata de cel putin 2 persoane, care sa aiba reputatie adecvata si experienta suficienta pentru a exercita acele atributii.
(2)Societatile financiare holding prevazute la alin. (1) trebuie sa notifice Bancii Nationale a Romaniei in calitate de autoritate responsabila cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata, numirea in functie a persoanelor prevazute la alin. (1), in conditiile stabilite prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
(3)Banca Nationala a Romaniei urmareste in permanenta indeplinirea cerintelor de la alin. (1), dispunand masurile sau sanctiunile care se impun in caz de nerespectare a acestora, prevazute la art. 204.
Art. 197
Dispozitiile Capitolului IV din Titlul II, Partea I, precum si reglementarile aplicabile institutiilor de credit, emise de Banca Nationala a Romaniei in temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, se aplica in mod corespunzator si societatilor financiare holding persoane juridice romane care sunt societati-mama ale unor institutii de credit ce sunt supravegheate la nivel consolidat de Banca Nationala a Romaniei in calitate de autoritate competenta sau de catre o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, pentru situatiile financiare anuale consolidate.
SECtIUNEA 6: Tranzactiile intra-grup cu societatile holding cu activitate mixta
Art. 198
Fara a se aduce atingere cerintelor prudentiale referitoare la expunerile mari, daca societatea-mama a uneia sau mai multor institutii de credit, persoane juridice romane, este o societate holding cu activitate mixta, Banca Nationala a Romaniei exercita o supraveghere generala a tranzactiilor dintre respectivele institutii de credit, pe de o parte, si societatea holding cu activitate mixta si filialele acesteia, pe de alta parte, in conditiile stabilite prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
SECtIUNEA 7: Masuri de facilitare a supravegherii pe baza consolidata
Art. 199
Entitatile incluse in aria de cuprindere a consolidarii prudentiale, societatile holding ou activitate mixta si filialele acestora, sau filialele prevazute la art. 180 alin. (3) trebuie sa-si comunice reciproc orice informatii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii individuale si/sau pe baza consolidata.
Art. 200
(1)Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate competenta cu supravegherea pe baza consolidata, solicita entitatilor incluse in aria de cuprindere a consolidarii prudentiale, orice informatii care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii pe baza consolidata a institutiilor de credit, persoane juridice romane.
(2)Entitatile, persoane juridice romane, incluse in aria de cuprindere a consolidarii prudentiale a unei institutii de credit, trebuie sa furnizeze, la cerere, orice informatii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidata exercitate de Banca Nationala a Romaniei sau de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru.
(3)in cazul in care societatea-mama si oricare dintre filialele acesteia, institutii de credit, sunt situate in state membre diferite, iar cel putin una este persoana juridica romana, Banca Nationala a Romaniei comunica, in conditii de reciprocitate, autoritatilor competente din celelalte state membre toate informatiile relevante care pot permite sau facilita exercitarea supravegherii pe baza consolidata.
(4)in cazul in care societatea-mama are sediul pe teritoriul unui alt stat membru, iar Banca Nationala a Romaniei exercita supravegherea pe baza consolidata, aceasta poate cere autoritatii competente din respectivul stat membru sa solicite societatii-mama orice informatii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidata si sa le transmita Bancii Nationale a Romaniei.
(5)in cazul in care societatea-mama are sediul in Romania, iar Banca Nationala a Romaniei nu exercita supravegherea pe baza consolidata, aceasta din urma la cererea autoritatii competente responsabile cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata solicita societatii-mama orice informatii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidata si le transmite respectivei autoritati.
(6)Colectarea si detinerea de informatii potrivit dispozitiilor alin. (1), (4) si (5) nu implica in nici un fel obligatia pentru Banca Nationala a Romaniei de a exercita un rol de supraveghere pe baza individuala a societatilor financiare holding, a institutiilor financiare sau a societatilor prestatoare de servicii auxiliare.
Art. 201
(1)Banca Nationala a Romaniei comunica autoritatilor competente din celelalte state membre, in conditii de reciprocitate, informatiile prevazute la art. 194.
(2)Colectarea si detinerea de informatii potrivit alin. (1) nu implica in niciun fel obligatia pentru Banca Nationala a Romaniei de a exercita un rol de supraveghere pe baza individuala a societatilor holding cu activitate mixta, a filialelor acestora care nu sunt institutii de credit sau a filialelor prevazute la art. 80 alin. (3).
Art. 202
(1)in cazul in care o institutie de credit, o societate financiara holding sau o societate holding cu activitate mixta controleaza una sau mai multe filiale, care sunt societati de asigurare sau alte entitati care furnizeaza servicii de investitii financiare, care sunt supuse autorizarii, Banca Nationala a Romaniei coopereaza cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si cu Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si cu autoritatile din alte state membre, responsabile cu supravegherea societatilor de asigurare sau a altor entitati care furnizeaza servicii de investitii financiare. Fara a se aduce atingere responsabilitatilor Bancii Nationale a Romaniei, aceasta furnizeaza celorlalte autoritati mentionate orice informatie care ar facilita indeplinirea atributiilor ce le revin si care ar permite supravegherea activitatii si a situatiei financiare generale a entitatilor pe care le supravegheaza.
(2)Informatiile primite de Banca Nationala a Romaniei in cadrul supravegherii pe baza consolidata precum si orice schimb de informatii la care aceasta participa, potrivit prezentei ordonante de urgenta, sunt supuse obligatiei de pastrare a secretului profesional conform dispozitiilor Capitolului V din Titlul III, Partea I.
(3)Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila pentru exercitarea supravegherii pe baza consolidata, intocmeste o lista a societatilor financiare holding-mama la nivelul Romaniei, care este transmisa autoritatilor competente din celelalte state membre si Comisiei Europene.
Art. 203
(1)Daca in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia, Banca Nationala a Romaniei doreste, in anumite cazuri, sa verifice informatiile privitoare la o institutie de credit, o societate financiara holding, o institutie financiara, o societate prestatoare de servicii auxiliare, o societate holding cu activitate mixta, o filiala de tipul celor prevazute la art. 194 sau o filiala de tipul celor prevazute la art. 180 alin. (3), situate intr-un alt stat membru, aceasta solicita autoritatilor competente din respectivul stal membru efectuarea verificarii.
(2)Verificarea prevazuta la alin. (1) poate fi efectuata fie de catre autoritatea competenta din respectivul stat membru, fie, cu acordul acesteia, de catre Banca Nationala a Romaniei. Banca Nationala a Romaniei poate efectua verificarea in mod direct sau prin intermediul unui auditor financiar sau expert imputernicit in acest scop.
(3)Cand nu efectueaza verificarea ea insasi, Banca Nationala a Romaniei poate participa la verificarea efectuata de autoritatea competenta din respectivul stat membru.
(4)in cazul in care Banca Nationala a Romaniei primeste o solicitare referitoare la verificarea, pentru aspecte determinate, a informatiilor privind entitatile prevazute la alin. (1), situate in Romania, aceasta, in limitele competentelor ce ii revin, fie efectueaza verificarea in mod direct, fie permite autoritatii competente solicitante sau unui auditor financiar sau expert imputernicit sa efectueze verificarea. Autoritatea competenta solicitanta poate, daca nu efectueaza verificarea ea insasi, sa participe la verificarea efectuata de Banca Nationala a Romaniei.
Art. 204
(1)in cazul in care o societate financiara holding, o societate holding cu activitate mixta sau persoanele care asigura conducerea operativa a acestora nu se conformeaza dispozitiilor art. 166 si art. 176-203 si ale reglementarilor sau masurilor adoptate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata, poate dispune, in ceea ce priveste respectiva societate, urmatoarele masuri, prevazute la lit. a)-c), sau sanctiuni, prevazute la lit. d)-h):
a)incheierea unui acord cu administratorii societatii, care sa cuprinda un program de masuri de remediere;
b)solicitarea de informatii auditorului financiar;
c)dispunerea inlocuirii auditorului financiar de catre societate;
d)avertisment scris;
e)suspendarea din functie a uneia sau a mai multor persoane care asigura conducerea operativa a societatii;
f)dispunerea inlocuirii, de catre societatea financiara holding sau de catre societatea holding cu activitate mixta, dupa caz, a persoanei/persoanelor care asigura conducerea operativa a societatii;
g)amenda aplicata societatii, intre 0,05% si 1% din capitalul initial minim reglementat al institutiei, filiala a societatii financiare holding sau a societatii holding cu activitate mixta, supuse supravegherii pe baza consolidata sau individuala;
h)amenda aplicata persoanelor care asigura conducerea operativa a societatii, intre 1-6 remuneratii nete, conform nivelului acestora in luna precedenta datei la care s-a constatat fapta.
(2)Cuantumul amenzii trebuie sa fie raportat la gravitatea faptei savarsite. Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat.
(3)Pe perioada suspendarii din functie, dispusa de Banca Nationala a Romaniei in baza alin. (1) lit. e), se asigura de catre societatea financiara holding, respectiv de catre societatea holding cu activitate mixta desemnarea, cu respectarea prevederilor art. 196, a unei persoane care sa asigure interimar conducerea operativa.
Art. 205
Banca Nationala a Romaniei coopereaza cu celelalte autoritati competente implicate pentru ca masurile sau sanctiunile luate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, impotriva societatilor financiare holding, a societatilor holding cu activitate mixta, sau a persoanelor care asigura conducerea operativa a acestora, sa produca efectele urmarite, mai ales in cazul in care o societate financiara holding, respectiv o societate holding cu activitate mixta, avand sediul social pe teritoriul Romaniei, au administratia centrala sau sediul principal pe teritoriul altui stat membru.
SECtIUNEA 8: Societati-mama in state terte
Art. 206
(1)in cazul in care o institutie de credit, persoana juridica romana, care are drept societate-mama o institutie de credit sau o societate financiara holding cu sediul intr-un stat tert, nu face obiectul supravegherii pe baza consolidata exercitata de o autoritate competenta dintr-un stat membru, Banca Nationala a Romaniei verifica daca institutia de credit respectiva este supusa unei supravegheri pe baza consolidata exercitata de autoritatea competenta din statul tert, echivalenta cu cea guvernata de principiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
(2)Verificarea este efectuata la solicitarea societatii-mama sau a oricarei entitati reglementate si autorizate intr-un stat membru sau din oficiu, de catre Banca Nationala a Romaniei, daca, potrivit dispozitiilor art. 207, aceasta ar fi autoritatea responsabila cu supravegherea pe baza consolidata. Banca Nationala a Romaniei se consulta cu celelalte autoritati competente implicate.
(3)Pentru efectuarea verificarii potrivit prevederilor alin. (1), Banca Nationala a Romaniei are in vedere principiile generale de evaluare a echivalentei supravegherii pe baza consolidata exercitate de autoritatile competente din state terte asupra institutiilor de credit avand societate-mama intr-un stat tert, principii elaborate de Comitetul European Bancar la solicitarea Comisiei Europene. Banca Nationala a Romaniei consulta Comitetul European Bancar inaintea luarii unei decizii.
Art. 207
(1)in absenta unei supravegheri echivalente potrivit art. 206, prevederile referitoare la supravegherea pe baza consolidata cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta si in reglementarile emise in aplicarea acesteia se aplica, prin analogie, institutiei de credit prevazute la art. 206 alin. (1) sau Banca Nationala a Romaniei poate sa aplice alte tehnici de supraveghere adecvate pentru atingerea obiectivelor supravegherii pe baza consolidata a institutiei de credit.
(2)Banca Nationala a Romaniei, in situatia in care ar fi autoritate competenta cu supravegherea pe baza consolidata decide aplicarea tehnicilor de supraveghere alternative prevazute la alin. (1), dupa consultarea cu celelalte autoritati competente implicate.
(3)in situatia prevazuta la alin. (2), Banca Nationala a Romaniei poate solicita constituirea unei societati financiare holding cu sediul central pe teritoriul Romaniei sau al altui stat membru si, in situatia in care, dupa constituirea acesteia ramane autoritate competenta cu supravegherea pe baza consolidata, aplica prevederile referitoare la supravegherea pe baza consolidata pozitiei consolidate a respectivei societati financiare holding.
(4)Tehnicile de supraveghere trebuie sa permita atingerea obiectivelor supravegherii pe baza consolidata, potrivit prezentei ordonante de urgenta si reglementarilor emise in aplicarea acesteia si trebuie sa fie comunicate celorlalte autoritati competente implicate si Comisiei Europene.
CAPITOLUL III: Supravegherea institutiilor de credit din alte state membre care desfasoara activitate in Romania
Art. 208
(1)Supravegherea prudentiala a institutiilor de credit din alte state membre, inclusiv in ceea ce priveste activitatile desfasurate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute in Capitolul IV din Titlul I, Partea I, se asigura de autoritatea competenta din statul membru de origine, fara a se aduce atingere competentelor Bancii Nationale a Romaniei prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2)Dispozitiile alin. (1) nu impiedica exercitarea supravegherii pe baze consolidate potrivit prezentei ordonante de urgenta.
Art. 209
(1)Banca Nationala a Romaniei asigura, in cooperare cu autoritatile competente din statele membre de origine, supravegherea cerintelor de lichiditate la nivelul sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre.
(2)Fara a se aduce atingere masurilor intreprinse in vederea consolidarii Sistemului Monetar European, Banca Nationala a Romaniei are competente depline in stabilirea masurilor necesare pentru implementarea politicii sale monetare. Prin astfel de masuri nu poate fi instituit un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul ca o institutie de credit este autorizata in alt stat membru.
Art. 210
(1)Pentru supravegherea prudentiala a institutiilor de credit dintr-un alt stat membru, care desfasoara activitate in Romania, in special printr-o sucursala, Banca Nationala a Romaniei colaboreaza cu autoritatile competente din statul membru de origine si din alte state membre in care institutia de credit desfasoara activitate.
(2)in cadrul colaborarii prevazute la alin. (1), se asigura schimbul de informatii in conditiile prevazute la art. 173 alin. (2), care se aplica in mod corespunzator.
Art. 211
(1)Autoritatea competenta din statul membru de origine al unei institutii de credit poate realiza verificarea informatiilor primite potrivit art. 210 alin. (2) la sediul sucursalei din Romania a institutiei de credit. Verificarea poate fi realizata direct sau prin intermediul unor terte persoane imputernicite in acest scop si cu informarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei.
(2)Autoritatea competenta din statul membru de origine poate solicita Bancii Nationale a Romaniei sa efectueze verificari la sediul sucursalei din Romania a unei institutii de credit autorizata in statul membru respectiv, caz in care Banca Nationala a Romaniei procedeaza la efectuarea acestei verificari, in mod direct sau prin intermediul unei terte persoane imputernicite in acest sens. Autoritatea competenta solicitanta poate participa la efectuarea verificarii respective, daca nu o realizeaza ea insasi potrivit alin. (1).
(3)Dispozitiile alin. (1) si (2) nu afecteaza dreptul Bancii Nationale a Romaniei de a efectua verificari asupra sucursalelor infiintate pe teritoriul Romaniei, in exercitarea competentelor ce ii revin potrivit prezentei ordonante de urgenta.
CAPITOLUL IV: Supravegherea sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte
Art. 212
(1)Pentru supravegherea activitatii din Romania a sucursalelor institutiilor de credit din state terte, Banca Nationala a Romaniei coopereaza cu autoritatile competente din aceste state. in acest sens, Banca Nationala a Romaniei incheie acorduri de cooperare cu autoritatea competenta din statul tert de origine al institutiei de credit. Prin aceste acorduri se stabilesc cel putin conditiile in care se realizeaza schimbul de informatii, cu respectarea dispozitiilor privind secretul profesional.
(2)La verificarile efectuate la sediul sucursalei din Romania a institutiei de credit din statul tert pot participa si reprezentanti ai autoritatii competente din statul tert de origine, conform acordurilor de cooperare incheiate de Banca Nationala a Romaniei cu autoritatea respectiva.
Art. 213
Dispozitiile art. 164-171 se aplica in mod corespunzator pentru realizarea supravegherii sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte de catre Banca Nationala a Romaniei.
CAPITOLUL V: Schimbul de informatii si secretul profesional
Art. 214
(1)Membrii consiliului de administratie, salariatii Bancii Nationale a Romaniei, precum si auditorii financiari sau expertii numiti de Banca Nationala a Romaniei pentru efectuarea de verificari la sediul institutiilor de credit, potrivit prevederilor art. 170, sunt obligati sa pastreze secretul profesional asupra oricarei informatii confidentiale de care iau cunostinta in cursul exercitarii atributiilor lor. Membrii consiliului de administratie si salariatii Bancii Nationale a Romaniei sunt obligati sa pastreze secretul profesional si dupa incetarea activitatii in cadrul bancii.
(2)Persoanele prevazute la alin. (1) nu pot divulga informatii confidentiale niciunei persoane sau autoritati, cu exceptia furnizarii acestor informatii in forma sumara sau agregata, astfel incat institutia de credit sa nu poata fi identificata.
(3)Daca o institutie de credit a fost declarata in faliment sau este supusa lichidarii fortate, informatiile confidentiale care nu se refera la tertii implicati in actiuni de salvgardare a institutiei de credit pot fi divulgate in cadrul procedurilor civile sau comerciale.
(4)Dispozitiile alin. (1)-(3) nu aduc in niciun fel atingere prevederilor legislatiei penale potrivit carora se poate impune divulgarea de informatii confidentiale in anumite situatii.
Art. 215
(1)Banca Nationala a Romaniei poate sa schimbe informatii cu autoritati competente din celelalte state membre, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale altor acte normative aplicabile institutiilor de credit.
(2)Informatiile primite de Banca Nationala a Romaniei potrivit prevederilor alin. (1) sunt supuse cerintelor referitoare la secretul profesional prevazute la art. 214.
(3)Banca Nationala a Romaniei poate furniza informatii autoritatilor competente din alte state membre, potrivit dispozitiilor alin. (1), daca informatiile primite de respectivele autoritati sunt supuse unor cerinte de pastrare a secretului profesional similare celor prevazute la art. 214.
Art. 216
Banca Nationala a Romaniei poate utiliza informatiile primite potrivit art. 214 si art. 215 doar in exercitarea atributiilor sale de supraveghere a institutiilor de credit si numai in urmatoarele situatii:
a)examinarea indeplinirii conditiilor de autorizare a institutiilor de credit si facilitarea verificarii, pe baza individuala si/sau consolidata, a conditiilor de desfasurare a activitatii institutiilor de credit, in special cu privire la lichiditate, solvabilitate, expuneri mari, proceduri administrative si contabile si mecanisme de control intern;
b)aplicarea de sanctiuni;
c)contestarea actelor emise de Banca Nationala a Romaniei;
d)in cadrul unor proceduri judiciare initiate in baza prevederilor art. 275 alin. (2) sau a prevederilor altor legi aplicabile institutiilor de credit.
Art. 217
(1)Banca Nationala a Romaniei poate incheia acorduri de colaborare referitoare la schimbul de informatii cu autoritatile competente din state terte sau cu alte autoritati ori organisme din state terte prevazute la art. 218-220, in conditiile in care informatiile furnizate sunt supuse unor cerinte de pastrare a secretului profesional cel putin echivalente celor prevazute la art. 214. Schimbul de informatii trebuie sa fie circumscris scopului indeplinirii atributiilor de supraveghere ale autoritatilor sau organismelor mentionate.
(2)Informatiile primite de Banca Nationala a Romaniei de la o autoritate competenta dintr-un alt stat membru pot fi furnizate potrivit prevederilor alin. (1) numai cu acordul expres al respectivei autoritati si, daca este cazul, doar pentru scopurile pentru care acordul a fost obtinut.
Art. 218
(1)Banca Nationala a Romaniei poate sa schimbe informatii cu:
a)autoritatile responsabile cu supravegherea altor organizatii financiare, a societatilor de asigurare si a pietelor financiare din Romania si din celelalte state membre;
b)organismele din Romania si din celelalte state membre, implicate in falimentul si lichidarea institutiilor de credit, precum si in alte proceduri similare;
c)auditorii financiari, din Romania si din celelalte state membre, ai institutiilor de credit si ai altor institutii financiare.
(2)Autoritatile, organismele si auditorii financiari din Romania, prevazuti la alin. (1) pot sa schimbe informatii cu autoritati competente din celelalte state membre.
(3)Schimbul de informatii prevazut la alin. (1) si (2) are in vedere exercitarea atributiilor de supraveghere ale Bancii Nationale a Romaniei, ale autoritatilor competente din alte state membre si ale autoritatilor, organismelor si auditorilor financiari prevazuti la alin. (1).
(4)Banca Nationala a Romaniei poate sa furnizeze organismelor care administreaza scheme de garantare a depozitelor din Romania si din alte state membre informatii necesare exercitarii functiilor acestora.
(5)Informatiile primite de autoritatile, organismele si auditorii financiari din Romania potrivit prevederilor alin. (1) si (3) sunt supuse cerintelor referitoare la secretul profesional prevazute la art. 214.
(6)Banca Nationala a Romaniei schimba informatii cu autoritatile, organismele si auditorii financiari din alte state membre, potrivit prevederilor alin. (1) si (3), numai daca informatiile primite de respectivele autoritati, organisme sau de auditorii financiari sunt supuse unor cerinte de pastrare a secretului profesional similare celor prevazute la art. 214.
(7)Autoritatile, organismele si auditorii financiari din Romania schimba informatii cu autoritatile competente din alte state membre, potrivit prevederilor alin. (2) si (3), numai daca informatiile primite de respectivele autoritati competente sunt supuse unor cerinte de pastrare a secretului profesional similare celor prevazute la art. 214.
Art. 219
(1)Banca Nationala a Romaniei poate schimba informatii cu autoritati din Romania sau din alte state membre, responsabile cu:
a)supravegherea organismelor implicate in falimentul si lichidarea institutiilor de credit sau in alte proceduri similare;
b)supravegherea auditorilor financiari ai institutiilor de credit, ai firmelor de investitii, ai societatilor de asigurare si ai altor institutii financiare.
(2)Schimbul de informatii prevazut la alin. (1) se realizeaza cu respectarea urmatoarelor conditii:
a)informatiile trebuie sa fie destinate indeplinirii atributiilor de supraveghere prevazute la alin. (1);
b)informatiile primite de autoritatile din Romania sunt supuse cerintelor referitoare la secretul profesional prevazute la art. 214, respectiv informatiile primite de autoritatile din alte state membre sunt supuse unor cerinte de pastrare a secretului profesional similare celor prevazute la art. 214;
c)daca informatiile provin de la o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, ele pot fi furnizate potrivit alin. (1) numai cu acordul expres al acestei autoritati si doar in scopurile pentru care acest acord a fost obtinut.
(3)Autoritatile din Romania prevazute la alin. (1) pot schimba informatii cu autoritatile competente din alte state membre, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (2).
Art. 220
(1)in scopul intaririi stabilitatii sistemului financiar, inclusiv integritatii acestuia, Banca Nationala a Romaniei poate schimba informatii cu autoritatile sau organismele din Romania sau din celelalte state membre cu competente legale in domeniul depistarii si investigarii incalcarilor legislatiei privind societatile comerciale.
(2)Schimbul de informatii prevazut la alin. (1) se realizeaza cu respectarea urmatoarelor conditii:
a)informatiile trebuie sa fie destinate exercitarii competentelor prevazute la alin. (1);
b)informatiile primite de autoritatile sau organismele din Romania sunt supuse cerintelor referitoare la secretul profesional prevazute la art. 214, respectiv informatiile primite de autoritatile sau organismele din alte state membre sunt supuse unor cerinte de pastrare a secretului profesional similare celor prevazute la art. 214;
c)daca informatiile provin de la o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, ele pot fi furnizate potrivit alin. (1) numai cu acordul expres al acestei autoritati si doar in scopurile pentru care acordul a fost obtinut, daca acesta vizeaza furnizarea de informatii doar in anumite scopuri.
(3)Autoritatile sau organismele din Romania avand competentele prevazute la alin. (1) pot schimba informatii cu autoritatile competente din alte state membre, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (2), inclusiv in situatia in care aceste autoritati sau organisme desfasoara activitatea de detectare si investigare cu ajutorul unor persoane anume desemnate in acest scop, care nu au calitatea de angajat in sectorul public.
(4)Autoritatile sau organismele din Romania, prevazute la alin. (1) comunica autoritatilor competente care le furnizeaza informatii, numele si responsabilitatile precis determinate ale persoanelor carora li se transmit respectivele informatii.
Art. 221
Ministerul Finantelor Publice transmite Comisiei Europene si celorlalte state membre numele autoritatilor din Romania care pot primi informatii potrivit prevederilor art. 219 si 220.
Art. 222
(1)in exercitarea atributiilor de supraveghere a institutiilor de credit, Banca Nationala a Romaniei poate transmite urmatoarelor autoritati informatii destinate indeplinirii atributiilor acestora:
a)banci centrale si alte organisme cu functii similare, in calitate de autoritati monetare;
b)daca este cazul, altor autoritati publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plati.
(2)Banca Nationala a Romaniei poate primi informatii de la autoritatile prevazute la alin. (1), in masura in care ii sunt necesare in situatiile prevazute la art. 216.
(3)in indeplinirea atributiilor sale in calitate de autoritate monetara si a celor privind monitorizarea sistemelor de plati, Banca Nationala a Romaniei poate transmite autoritatilor competente din celelalte state membre informatii care le-ar fi necesare respectivelor autoritati in situatii similare celor prevazute la art. 216.
(4)Informatiile primite potrivit prevederilor alin. (2) sunt supuse cerintelor referitoare la secretul profesional prevazute la art. 214.
(5)Banca Nationala a Romaniei furnizeaza informatii potrivit prevederilor alin. (1) numai daca informatiile primite de respectivele autoritati sunt supuse unor cerinte de pastrare a secretului profesional similare celor prevazute la art. 214.
Art. 223
(1)Banca Nationala a Romaniei poate sa furnizeze informatiile la care se refera prevederile art. 214-217 caselor de compensare sau altor structuri similare constituite in conformitate cu prevederile legii in vederea asigurarii serviciilor de compensare si decontare pentru orice piata din Romania, daca considera ca este necesar sa comunice aceste informatii in scopul asigurarii functionarii corespunzatoare a respectivelor structuri, avand in vedere riscurile ca participantii pe piata sa nu-si indeplineasca obligatiile de plata.
(2)Informatiile primite potrivit prevederilor alin. (1) sunt supuse cerintelor referitoare la secretul profesional prevazute la art. 214.
(3)in situatiile prevazute la alin. (1), informatiile primite potrivit dispozitiilor art. 215 nu pot fi divulgate de Banca Nationala a Romaniei fara acordul expres al autoritatii competente de la care s-au primit.
CAPITOLUL VI: Cerinte de publicare pentru Banca Nationala a Romaniei
Art. 224
(1)Banca Nationala a Romaniei trebuie sa faca publice urmatoarele informatii:
a)textul legilor si reglementarilor adoptate in domeniul reglementarii prudentiale a institutiilor de credit si al instructiunilor si precizarilor emise in aplicarea acestora;
b)modul de exercitare a optiunilor prevazute in legislatia comunitara in domeniu;
c)criteriile generale si metodologiile utilizate pentru analizarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor si mecanismelor implementate de institutiile de credit in vederea respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia si pentru evaluarea riscurilor la care institutiile de credit sunt sau pot fi expuse;
d)date statistice agregate privind aspectele principale ale aplicarii cadrului legal si de reglementare in domeniul prudential.
(2)Informatiile publicate de Banca Nationala a Romaniei potrivit alin. (1) trebuie sa fie suficiente, astfel incat sa permita o comparare semnificativa a abordarilor adoptate de autoritatile competente din diferite state membre. Informatiile se publica si sunt accesibile pe pagina de Internet a Bancii Nationale a Romaniei si se actualizeaza periodic.
CAPITOLUL VII: Masuri de supraveghere si sanctiuni
Art. 225
Banca Nationala a Romaniei este competenta sa dispuna, fata de o institutie de credit, persoana juridica romana, sau fata de persoanele responsabile, care incalca dispozitiile legii, ale reglementarilor sau ale altor acte emise in aplicarea legii, referitoare la supraveghere sau la conditiile de desfasurare a activitatii, masurile necesare si/sau sa aplice sanctiuni, in scopul inlaturarii deficientelor si a cauzelor acestora.
Art. 226
(1)Banca Nationala a Romaniei dispune ca orice institutie de credit, persoana juridica romana, care nu respecta cerintele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, in reglementarile ori in alte acte emise in aplicarea acesteia sau nu da curs unei recomandari a Bancii Nationale a Romaniei, sa intreprinda masurile necesare pentru a asigura redresarea situatiei in cel mai scurt timp.
(2)Banca Nationala a Romaniei poate sa dispuna, fara a se limita la acestea, urmatoarele masuri:
a)sa oblige institutia de credit sa dispuna de fonduri proprii la un nivel mai mare decat cel prevazut la art. 126;
b)sa solicite institutiei de credit imbunatatirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor si mecanismelor implementate in vedere respectarii dispozitiilor art. 24 si 148;
c)sa solicite institutiei de credit sa aplice o politica specifica de provizionare sau un tratament specific al expunerilor din perspectiva cerintelor de fonduri proprii;
d)sa restrictioneze sau sa limiteze activitatea, operatiunile sau reteaua de sucursale ale institutiei de credit, inclusiv prin retragerea aprobarii acordate pentru infiintarea sucursalelor din strainatate;
e)sa solicite institutiei de credit reducerea riscurilor aferente operatiunilor, produselor si/sau sistemelor acesteia;
f)sa dispuna institutiei de credit inlocuirea persoanelor desemnate sa asigure conducerea compartimentelor din cadrul institutiei de credit si/sau a sucursalelor acesteia;
g)sa instituie supravegherea speciala sau, dupa caz, administrarea speciala, asupra institutiei de credit, potrivit dispozitiilor cuprinse in Capitolul VIII din prezentul titlu;
h)sa limiteze participatiile calificate in entitati financiare sau nefinanciare, situatie in care institutia de credit este obligata la instrainarea acestora.
(3)Masura prevazuta la alin. (2) lit. a) este dispusa de Banca Nationala a Romaniei cu privire la o institutie de credit, persoana juridica romana, cel putin in cazul in care aceasta nu indeplineste cerintele prevazute la art. 24, 142 si 148 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora sau in legatura cu care, pe baza verificarii si evaluarii efectuate conform art. 166 alin. (3), Banca Nationala a Romaniei considera ca nivelul fondurilor proprii detinute de institutia de credit nu asigura o administrare prudenta si acoperirea adecvata a riscurilor in raport cu profilul de risc al acesteia. Aceasta masura se dispune doar atunci cand numai aplicarea altor masuri nu este susceptibila sa conduca la o imbunatatire satisfacatoare si in timp util a cadrului de administrare, a strategiilor, a proceselor si a mecanismelor implementate de institutia de credit, persoana juridica romana.
(4)in cazul instituirii administrarii speciale, Banca Nationala a Romaniei decide si cu privire la retragerea aprobarilor acordate directorilor, administratorilor si auditorului financiar ai institutiei de credit, persoana juridica romana, si, daca este cazul, cu privire la suspendarea drepturilor de vot ale actionarilor/membrilor.
(5)Adoptarea masurilor prevazute la alin. (2) este supusa dispozitiilor privind schimbul de informatii si secretul profesional, potrivit Capitolului V din prezentul titlu.
Art. 227
Banca Nationala a Romaniei urmareste sa previna reducerea nivelului capitalului unei institutii de credit, persoana juridica romana, sub nivelul minim necesar pentru acoperirea riscurilor specifice activitatii desfasurate de aceasta si solicita adoptarea de catre institutia de credit a unor masuri urgente de remediere, daca acest nivel nu este mentinut sau restabilit.
Art. 228
(1)Banca Nationala a Romaniei poate aplica sanctiuni potrivit prezentei ordonante de urgenta in cazurile prevazute la art. 126 alin. (1) ori in cazurile in care constata ca o institutie de credit, persoana juridica romana, si/sau oricare dintre administratorii sau directorii institutiei de credit sau persoanele desemnate sa asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor institutiei de credit se fac vinovati de urmatoarele fapte:
a)nerespectarea masurilor dispuse de Banca Nationala a Romaniei;
b)incalcarea oricarei conditii sau restrictii prevazute in autorizatia acordata;
c)efectuarea de operatiuni fictive si fara acoperire reala, in scopul prezentarii incorecte a pozitiei financiare sau a expunerii institutiei de credit;
d)neraportarea, raportarea cu intarziere sau raportarea de date si informatii eronate catre Banca Nationala a Romaniei.
Art. 229
(1)in cazurile prevazute la art. 226 alin. (1) si la art. 228, Banca Nationala a Romaniei poate aplica urmatoarele sanctiuni:
a)avertisment scris;
b)amenda aplicabila institutiei de credit, intre 0,05% si 1% din capitalul social al acesteia;
c)amenda aplicabila administratorilor, directorilor si persoanelor desemnate sa asigure conducerea compartimentelor si a sucursalelor institutiei de credit, intre 1-6 remuneratii nete, conform nivelului remuneratiei in luna precedenta datei la care s-a constatat fapta;
d)retragerea aprobarii acordate directorilor si/sau administratorilor institutiei de credit;
e)retragerea autorizatiei acordate institutiei de credit.
(2)Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de masuri conform art. 226 alin. (3) si art. 230 sau independent de acestea.
(3)La individualizarea sanctiunii se tine seama de gravitatea faptei savarsite, precum si de circumstantele personale si reale ale savarsirii faptei.
(4)Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. c) si d) in privinta administratorilor si directorilor institutiei de credit se aplica persoanelor avand aceasta calitate carora le poate fi imputata fapta, intrucat aceasta nu s-ar fi produs daca persoanele respective si-ar fi exercitat in mod corespunzator responsabilitatile care decurg din indatoririle functiei lor stabilite conform legislatiei aplicabile societatilor comerciale, reglementarilor emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta si cadrului intern de administrare.
Art. 230
(1)in cazul in care persoanele care detin participatii calificate la institutia de credit, persoana juridica romana, nu mai indeplinesc cerintele prevazute de lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia privind calitatea actionariatului unei institutii de credit sau exercita asupra acesteia o influenta de natura sa pericliteze administrarea prudenta a institutiei de credit, Banca Nationala a Romaniei dispune masurile adecvate pentru incetarea acestei situatii. in acest sens, independent de alte masuri sau sanctiuni care pot fi aplicate institutiei de credit ori administratorilor si directorilor acesteia, Banca Nationala a Romaniei poate dispune suspendarea exercitarii drepturilor de vot aferente actiunilor detinute de actionarii sau membrii respectivi.
(2)Actionarii fata de care s-au dispus masura prevazuta la alin. (1) nu mai pot achizitiona noi actiuni ale institutiei de credit, persoana juridica romana, dispozitiile art. 232 fiind aplicabile in mod corespunzator.
Art. 231
Exercitiul dreptului de vot al persoanelor care nu s-au conformat obligatiei de notificare a intentiei de dobandire sau de majorare a unei participatii calificate intr-o institutie de credit, persoana juridica romana, conform art. 25 alin. (1) si (2), ori al persoanelor care au dobandit o participatie calificata fara a tine seama de opozitia formulata de Banca Nationala a Romaniei potrivit art. 25 alin. (3), este suspendat de drept.
Art. 232
(1)Actionarii aflati in situatiile prevazute la art. 230 si 231 trebuie sa-si vanda, in termen de 3 luni, actiunile aferente participatiei calificate pentru care le este suspendat dreptul de vot. Dupa expirarea acestui termen, daca actiunile nu au fost vandute, Banca Nationala a Romaniei dispune institutiei de credit, persoana juridica romana, anularea actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni purtand acelasi numar si vanzarea acestora, urmand ca pretul incasat din vanzare sa fie consemnat la dispozitia detinatorului initial, dupa retinerea cheltuielilor ocazionate de vanzare.
(2)Consiliul de administratie al institutiei de credit este raspunzator de indeplinirea masurilor necesare pentru anularea actiunilor, potrivit alin. (2), si vanzarea actiunilor nou-emise.
(3)Daca din lipsa de cumparatori, vanzarea nu avut loc sau s-a realizat numai o vanzare partiala a actiunilor nou-emise, institutia de credit procedeaza de indata la reducerea capitalului social cu diferenta dintre capitalul social inregistrat si cel detinut de actionarii cu drept de vot.
(4)Actionarii cu drept de vot pot tine o adunare generala si pot sa ia orice hotarare de competenta acesteia, cu majoritatea prevazuta de lege sau, dupa caz, de actul constitutiv pentru adoptarea hotararilor adunarii generale, aceasta majoritate raportandu-se in acest caz la capitalul detinut de actionarii respectivi.
Art. 233
(1)Constatarea faptelor descrise in prezentul capitol, care constituie incalcari ale disciplinei bancare, se face de catre personalul Bancii Nationale a Romaniei, imputernicit in acest sens, pe baza raportarilor facute de institutia de credit, persoana juridica romana, potrivit legii sau la solicitarea expresa a Bancii Nationale a Romaniei ori in cursul verificarilor desfasurate la sediile acestora.
(2)Actele cu privire la o institutie de credit, prin care sunt dispuse masuri sau sunt aplicate sanctiuni potrivit prezentului capitol se emit de catre guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia masurilor prevazute la art. 226 alin. (2) lit. g) si a sanctiunilor prevazute la art. 229 alin. (1) lit. d) si e), a caror aplicare este de competenta consiliului de administratie.
Art. 234
(1)Aplicarea sanctiunilor se prescrie in termen de un an de la data comunicarii, dar nu mai mult de 3 ani de la data savarsirii faptei.
(2)Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat.
(3)Aplicarea sanctiunilor nu inlatura raspunderea materiala, civila sau penala, dupa caz.
Art. 235
Banca Nationala a Romaniei poate lua, in privinta institutiilor de credit din alte state membre care desfasoara activitate in Romania, masurile corespunzatoare pentru prevenirea faptelor de incalcare a legii comise pe teritoriul Romaniei si/sau pentru sanctionarea unor asemenea fapte, in conditiile prevazute in Sectiunea a 3-a din Capitolul IV al Titlului I, Partea I. Astfel de masuri pot include interzicerea initierii de noi tranzactii pe teritoriul Romaniei de catre institutia de credit in culpa.
Art. 236
(1)Dispozitiile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte.
(2)Faptele de incalcare a legislatiei speciale in materia acordarii de credite ipotecare finantate din emisiune de obligatiuni ipotecare intra, de asemenea, sub incidenta dispozitiilor prezentului capitol, in masura in care legislatia speciala nu cuprinde prevederi de sanctionare a faptelor respective.
CAPITOLUL VIII: Proceduri speciale
SECtIUNEA 1: Supravegherea speciala
Art. 237
(1)Banca Nationala a Romaniei poate dispune instituirea masurii de supraveghere speciala asupra unei institutii de credit, persoana juridica romana, pentru incalcarea legii sau a reglementarilor emise in aplicarea acesteia, constatata in urma verificarilor efectuate la fata locului si/sau a analizarii raportarilor transmise de institutia de credit, precum si in cazul constatarii unei situatii financiare precare a acesteia.
(2)Supravegherea speciala se asigura printr-o comisie instituita in acest scop, formata din maximum 7 specialisti din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, dintre care unul asigura indeplinirea functiei de presedinte al comisiei si unul, pe cea de vicepresedinte al acesteia.
Art. 238
(1)Atributiile comisiei de supraveghere speciala se stabilesc de catre Banca Nationala a Romaniei si se refera, in principal, la:
a)urmarirea modului in care consiliul de administratie si/sau directorii institutiei de credit actioneaza pentru stabilirea si aplicarea masurilor necesare remedierii deficientelor sau, dupa caz, a recomandarilor formulate sau a masurilor dispuse de Banca Nationala a Romaniei potrivit prezentei ordonante de urgenta;
b)suspendarea sau desfiintarea unor acte de decizie ale organelor statutare ale institutiei de credit, contrare cerintelor prudentiale sau care conduc la deteriorarea situatiei financiare a acesteia;
c)formularea de solicitari privind modificarea/completarea cadrului de conducere, a strategiilor, proceselor si mecanismelor implementate de institutia de credit;
d)limitarea si/sau suspendarea unor activitati si operatiuni pe o anumita perioada;
e)orice alte masuri considerate necesare pentru remedierea situatiei institutiei de credit;
f)formularea de propuneri catre Banca Nationala a Romaniei pentru dispunerea anumitor masuri sau pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege, in situatia in care consiliul de administratie sau directorii institutiei de credit nu respecta masurile dispuse de comisie.
(2)Comisia de supraveghere speciala nu se substituie directorilor institutiei de credit in ceea ce priveste administrarea curenta a activitatii si competenta de a angaja institutia de credit. Raspunderea pentru legalitatea, realitatea, exactitatea si oportunitatea operatiunilor efectuate si a documentelor intocmite de institutia de credit revine exclusiv directorilor institutiei de credit si/sau persoanelor care intocmesc si semneaza documentele in cauza, potrivit atributiilor si competentelor acestora.
(3)in perioada exercitarii supravegherii speciale, adunarea generala a actionarilor, consiliul de administratie si directorii institutiei de credit nu pot hotari masuri contrare celor dispuse de comisia de supraveghere speciala.
(4)Membrii comisiei de supraveghere speciala au acces la toate documentele si registrele institutiei de credit, fiind obligati sa pastreze secretul profesional privind operatiunile acesteia.
Art. 239
(1)Comisia de supraveghere speciala prezinta rapoarte periodice Bancii Nationale a Romaniei asupra situatiei institutiei de credit.
(2)in functie de concluziile rezultate din aceste rapoarte, Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la continuarea sau incetarea supravegherii speciale, fara a se depasi insa o perioada de 3 luni de la data instituirii masurii de supraveghere speciala.
(3)in cazul in care in activitatea institutiei de credit se constata in continuare deficiente grave, Banca Nationala a Romaniei poate hotari, de la caz la caz, instituirea masurii de administrare speciala a institutiei de credit sau adoptarea altor masuri prevazute de lege, inclusiv retragerea autorizatiei.
SECtIUNEA 2: Administrarea speciala
Art. 240
(1)Banca Nationala a Romaniei poate dispune instituirea masurii de administrare speciala asupra unei institutii de credit, persoana juridica romana, inclusiv cu privire la activitatea sucursalelor sale din Romania si din strainatate. Masura administrarii speciale se poate dispune in cazurile in care:
a)instituirea masurii de supraveghere speciala nu a dat rezultate intr-o perioada de pana la 3 luni;
b)fondurile proprii se situeaza la un nivel care nu depaseste jumatate din nivelul minim al cerintelor de capital calculate potrivit reglementarilor emise in aplicarea art. 126 si 148;
c)institutia de credit a incalcat in mod repetat dispozitiile legii si/sau ale reglementarilor ori altor acte emise in aplicarea acesteia;
d)nu mai este indeplinita cerinta privind asigurarea conducerii operative a activitatii institutiei de credit de catre cel putin 2 persoane.
(2)Un anunt privind instituirea administrarii speciale se publica de catre Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(3)Instituirea masurilor de administrare speciala se dispune de Banca Nationala a Romaniei si in cazul sesizarii de catre aceasta a instantei competente pentru declansarea procedurii falimentului unei institutii de credit, pana la numirea de catre judecatorul-sindic a lichidatorului.
Art. 241
(1)Administrarea speciala se instituie pe o perioada de 1 an de la data hotararii Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia cazului in care prin hotarare se stabileste o perioada mai scurta sau cand Banca Nationala a Romaniei hotaraste incetarea administrarii speciale, potrivit art. 252 alin. (4).
(2)in situatii exceptionale Banca Nationala a Romaniei poate prelungi, in conditiile prevazute pentru instituirea administrarii speciale, perioada prevazuta la alin. (1), cu maxim 6 luni.
Art. 242
(1)Administrarea speciala se exercita de catre un administrator special, desemnat de Banca Nationala a Romaniei prin hotararea de instituire a acestei masuri. Administrator special poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica, care dispune de experienta adecvata, precum si Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.
(2)Pentru motive intemeiate, Banca Nationala a Romaniei poate inlocui administratorul special.
(3)Toate cheltuielile legate de administrarea speciala se suporta de institutia de credit supusa acestei masuri.
(4)Cheltuielile efectuate de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar ocazionate de desfasurarea activitatii de administrare speciala sunt considerate in sensul alin. (3) cheltuieli legate de administrarea speciala.
Art. 243
in cazul in care considera necesar, Banca Nationala a Romaniei poate stabili anumite limite si/sau conditii privind activitatea institutiei de credit in privinta careia s-a hotarat instituirea administrarii speciale. Acestea se comunica administratorului special, care raspunde de respectarea lor.
Art. 244
Administratorul special preia integral atributiile consiliului de administratie si ale directorilor institutiei de credit, stabilite potrivit legii, actului constitutiv si reglementarilor interne ale institutiei de credit.
Art. 245
(1)Dupa preluarea institutiei de credit, administratorul special instiinteaza de indata compartimentele din cadrul institutiei de credit, sucursalele acesteia, institutiile de credit corespondente, oficiul registrului comertului si, dupa caz, Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar cu privire la luarea acestei masuri.
(2)Comunicarea se face in scris si cuprinde specimenul de semnatura al administratorului special. Comunicarea facuta institutiilor de credit corespondente cuprinde si mentiunea asupra faptului ca toate operatiunile viitoare prin contul institutiei de credit se autorizeaza numai de catre administratorul special sau de persoanele imputernicite in mod expres de catre acesta.
Art. 246
(1)Atributia principala a administratorului special consta in stabilirea conditiilor optime pentru conservarea valorii activelor institutiei de credit, eliminarea deficientelor existente in administrarea patrimoniului, incasarea creantelor si stabilirea posibilitatii de redresare a situatiei financiare a institutiei de credit; in acest sens, administratorul special poate lua toate masurile pe care le considera necesare, in limita competentelor sale prevazute de lege.
(2)Masurile care pot fi luate au in vedere:
a)negocierea creantelor institutiei de credit si/sau stabilirea unei noi scadente acestora;
b)suspendarea atragerii de depozite si/sau a acordarii de credite;
c)inchiderea sucursalelor neprofitabile sau a caror activitate nu se justifica;
d)redimensionarea schemei de personal, prin reorganizarea activitatii, in scopul reducerii cheltuielilor;
e)orice alte masuri pe care consiliul de administratie sau directorii unei institutii de credit le pot lua, potrivit legii, in cursul unei administrari obisnuite.
(3)Administratorul special trebuie sa ia cel putin masurile necesare pentru:
a)reducerea pierderilor;
b)incetarea activitatilor frauduloase si a abuzurilor de orice natura ale persoanelor aflate in relatii speciale cu institutia de credit;
c)introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase, incheiate anterior de catre institutia de credit, inclusiv a acelor contracte in care obligatiile asumate de catre institutia de credit sunt disproportionate in raport cu prestatia la care s-a obligat cealalta parte contractanta;
d)pastrarea in siguranta a activelor si a documentelor institutiei de credit;
e)sesizarea organelor competente, in cazul in care exista indicii cu privire la savarsirea de infractiuni.
Art. 247
Prin exceptie de la prevederile art. 246, daca instituirea administrarii speciale a fost dispusa potrivit art. 240 alin. (1) lit. d), atributia principala a administratorului special este luarea masurilor necesare pentru numirea consiliului de administratie si a directorilor institutiei de credit. in cursul acestei administrari, administratorul special poate lua orice alte masuri pe care consiliul de administratie sau directorii unei institutii de credit le pol lua, potrivit legii, in cursul unei administrari obisnuite.
Art. 248
Daca situatiile financiare aferente perioadei incheiate inainte de instituirea administrarii speciale nu au fost aprobate conform legii sau administratorul special considera ca ele nu reflecta situatia patrimoniala reala a institutiei de credit, acesta procedeaza la intocmirea unei noi situatii financiare si ia masuri pentru aprobarea, publicarea si depunerea acesteia la organele competente, conform legii.
Art. 249
(1)in vederea adoptarii unor hotarari privind situatia institutiei de credit in domenii care exced competentelor sale stabilite prin lege pentru consiliul de administratie, inclusiv in ceea ce priveste preluarea institutiei de credit in cauza, prin fuziune/divizare, de catre alte institutii de credit, administratorul special poate convoca adunarea generala a actionarilor/membrilor institutiei de credit. Ordinea de zi a adunarii este stabilita de catre administratorul special, cu consultarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei, si nu poate fi schimbata de catre persoanele convocate.
(2)Dupa instituirea administrarii speciale, prevederile legale privind obligativitatea convocarii adunarii generale la cererea actionarilor/membrilor nu sunt aplicabile pe durata acesteia. Actionarii/membrii care detin cel putin 50% din drepturile de vot pot inainta administratorului special propuneri viabile de redresare financiara a institutiei de credit, acesta urmand sa decida asupra propunerilor formulate.
Art. 250
(1)in cazul in care adunarea generala a actionarilor hotaraste majorarea capitalului social, pentru motive temeinice, justificate de existenta unei intentii serioase din partea unui investitor, de participare la capitalul institutiei de credit, administratorul special poate sa ridice actionarilor dreptul de subscriere de noi actiuni, in tot sau in parte, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei.
(2)Prin hotararea de majorare a capitalului social trebuie sa se asigure cel putin un nivel al fondurilor proprii care sa permita incadrarea institutiei de credit in cerintele prudentiale prevazute de lege si de reglementarile aplicabile.
(3)in cazul reducerii capitalului social, aceasta poate fi facuta numai dupa trecerea a 30 de zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 251
(1)in termen de 2 luni de la numire, administratorul special trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei un raport scris cu privire la masurile intreprinse de la instituirea administrarii speciale si efectele acestora, la pozitia financiara a institutiei de credit si posibilitatea redresarii situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, prezentand in acest sens, recomandarile sale, inclusiv in ceea ce priveste o potentiala preluare a institutiei de credit, prin fuziune/divizare, de catre o alta sau alte institutii de credit. La raport se anexeaza documente referitoare la evaluarea activelor si pasivelor institutiei de credit, situatia recuperarii creantelor, costul mentinerii activelor si situatia lichidarii pasivelor.
(2)Raportul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie suficient de detaliat pentru a fundamenta recomandarile facute de administrator.
(3)Pentru motive intemeiate, Banca Nationala a Romaniei poate prelungi termenul prevazut la alin. (1), la propunerea administratorului special, dar nu mai mult de 1 luna.
Art. 252
(1)in termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, Banca Nationala a Romaniei hotaraste cu privire la oportunitatea mentinerii masurii de administrare speciala si se pronunta asupra recomandarilor facute de administratorul special.
(2)Daca pe baza raportului administratorului special se constata ca nu sunt conditii pentru imbunatatirea situatiei financiare a institutiei de credit, astfel incat aceasta sa respecte cerintele prudentiale prevazute de lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia sau, dupa caz, nu au fost numiti si aprobati noii directori si administratori ai institutiei de credit, Banca Nationala a Romaniei poate, in functie de situatia concreta, sa decida urmatoarele:
a)stabilirea unui termen in care administratorul special sa intreprinda demersuri pentru identificarea eventualelor institutii de credit interesate in preluarea, prin fuziune/divizare, a institutiei de credit aflata in administrare speciala;
b)retragerea autorizatiei institutiei de credit si sesizarea instantei competente pentru declansarea procedurii falimentului sau, dupa caz, retragerea autorizatiei urmata de dizolvarea si lichidarea institutiei de credit, potrivit dispozitiilor cuprinse in Sectiunea a 3-a din prezentul capitol.
(3)in cazul continuarii administrarii speciale, administratorul special trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei, la termenele stabilite de aceasta, rapoarte privind situatia financiara a institutiei de credit.
(4)Pe baza rapoartelor administratorului special, Banca Nationala a Romaniei poate hotari in orice moment incetarea administrarii speciale, cu reluarea activitatii institutiei de credit sub controlul organelor sale statutare, sau poate retrage autorizatia institutiei de credit, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor alin. (2) lit. b).
Art. 253
(1)Daca Banca Nationala a Romaniei constata, pe baza rapoartelor administratorului special, ca institutia de credit fata de care s-a instituit administrarea speciala s-a redresat din punct de vedere financiar si se incadreaza in cerintele prudentiale stabilite de prezenta ordonanta de urgenta si de reglementarile aplicabile sau, dupa caz, au fost numiti si aprobati noii directori si administratori, Banca Nationala a Romaniei poate hotari incetarea administrarii speciale si reluarea activitatii institutiei de credit sub controlul organelor sale statutare.
(2)Un anunt privind incetarea administrarii speciale se publica potrivit prevederilor art. 240 alin. (2).
(3)Administratorul special trebuie sa ia masurile necesare pentru desemnarea noilor administratori si, dupa caz, a noilor directori ai institutiei de credit.
(4)Pana la numirea si aprobarea persoanelor prevazute la alin. (3), administratorul special asigura administrarea si conducerea operativa a institutiei de credit.
Art. 254
in cazul in care Banca Nationala a Romaniei hotaraste retragerea autorizatiei institutiei de credit si sesizarea instantei competente in vederea declansarii procedurii falimentului potrivit Ordonantei Guvernului nr. 10/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, pana la desemnarea de catre judecatorul-sindic a lichidatorului, administrarea institutiei de credit se asigura in continuare de catre administratorul special.
SECtIUNEA 3: Lichidarea institutiilor de credit
Art. 255
Odata cu retragerea autorizatiei, Banca Nationala a Romaniei dispune dizolvarea urmata de lichidare a institutiei de credit potrivit prezentei sectiuni sau, daca institutia de credit se afla in vreuna din situatiile de insolventa prevazute de legislatia speciala privind falimentul institutiilor de credit, sesizeaza instanta competenta in vederea deschiderii procedurii.
Art. 256
(1)Lichidarea institutiei de credit care nu se afla in situatie de insolventa, inclusiv a sucursalelor sale din Romania, din alte state membre sau din state terte, se realizeaza cu respectarea legislatiei romanesti aplicabile in cazul dizolvarii si lichidarii societatilor comerciale pe actiuni si a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
(2)indeplinirea atributiilor privind lichidarea institutiei de credit este asigurata de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar, denumit in continuare lichidator, atat in cazul in care lichidarea este dispusa conform art. 255, cat si in cazul in care lichidarea are loc la initiativa actionarilor/membrilor.
Art. 257
Lichidarea institutiei de credit conform dispozitiilor art. 255 sau la initiativa actionarilor/membrilor nu impiedica declansarea procedurii falimentului, daca pe parcursul procesului de lichidare institutia de credit ajunge in una dintre situatiile de insolventa prevazute de legislatia speciala privind falimentul institutiilor de credit.
Art. 258
(1)Dispozitiile cuprinse in legislatia privind falimentul institutiilor de credit referitoare la atributiile lichidatorului, la suportarea cheltuielilor legate de lichidare, la ordinea de stingere a creantelor, se aplica in mod corespunzator si in cazul lichidarii institutiei de credit potrivit dispozitiilor prezentei sectiuni.
(2)Cheltuielile efectuate de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar ocazionate de desfasurarea activitatii de lichidare sunt considerate in sensul alin. (1) cheltuieli legate de lichidare.
Art. 259
(1)in cazul retragerii autorizatiei unei institutii de credit, persoana juridica romana, care desfasoara activitate si pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, Banca Nationala a Romaniei informeaza fara intarziere, prin orice mijloace disponibile, autoritatile competente din statele membre gazda asupra hotararii adoptate, a consecintelor legale si a efectelor pe care le implica aceasta.
(2)Daca, din considerente de asigurare a protectiei deponentilor sau din alte considerente de interes public, adoptarea hotararii nu poate fi intarziata, Banca Nationala a Romaniei asigura informarea prevazuta la alin. (1) imediat dupa adoptarea hotararii.
Art. 260
(1)Daca masura prevazuta la art. 255 vizeaza o sucursala din Romania a unei institutii de credit dintr-un stat tert, care mai are sucursale cel putin intr-un alt stat membru, Banca Nationala a Romaniei, inainte de adoptarea hotararii, informeaza toate autoritatile competente din statele membre gazda in care institutia de credit desfasoara activitate, cu privire la aceasta si a efectelor pe care le implica.
(2)Daca, din considerente de asigurare a protectiei deponentilor sau din alte considerente de interes public, adoptarea hotararii nu poate fi intarziata, Banca Nationala a Romaniei asigura informarea prevazuta la alin. (1) imediat dupa adoptarea hotararii.
(3)Banca Nationala a Romaniei asigura coordonarea actiunilor sale cu cele ale autoritatilor competente din celelalte state membre gazda. Lichidatorul asigura coordonarea actiunilor sale cu cele ale lichidatorilor desemnati in statele membre respective.
Art. 261
(1)in cazul retragerii autorizatiei unei institutii de credit, persoana juridica romana, care desfasoara activitate si pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, lichidatorul trebuie sa ia de indata masurile necesare pentru publicarea unui extras din hotararea Bancii Nationale a Romaniei privind lichidarea institutiei de credit in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si in doua ziare de circulatie nationala pe teritoriul fiecarui stat membru gazda, in limba oficiala a acestuia sau, dupa caz, intr-una din limbile oficiale ale acestuia.
(2)Hotararea Bancii Nationale a Romaniei produce efecte in toate statele membre gazda, fara alta formalitate si devine efectiva de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I sau de la o data ulterioara specificata in hotarare.
(3)Daca considera necesar, lichidatorul poate solicita inregistrarea hotararii Bancii Nationale a Romaniei in registrul imobiliar, registrul comertului sau in orice alt registru public tinut in statele membre gazda. Daca legislatia unui stat membru gazda prevede obligativitatea unei asemenea formalitati, lichidatorul trebuie sa ia toate masurile pentru indeplinirea acesteia. Sumele necesare realizarii inregistrarii sunt considerate cheltuieli aferente lichidarii.
Art. 262
(1)Lichidatorul poate actiona pe teritoriul statelor membre gazda, in baza unei copii certificate de pe hotararea Bancii Nationale a Romaniei sau in baza unui certificat emis de aceasta, fara alta formalitate.
(2)Lichidatorul poate exercita pe teritoriul statelor membre gazda toate competentele care ii revin potrivit legii romane. El poate sa numeasca alte persoane care sa il sprijine sau sa il reprezinte pe teritoriul acestor state, inclusiv in scopul de a acorda asistenta creditorilor institutiei de credit pe parcursul lichidarii.
(3)in exercitarea competentelor sale, lichidatorul trebuie sa respecte legislatia statului membru pe teritoriul careia actioneaza, in special cu privire la procedurile de valorificare a activelor si la furnizarea de informatii angajatilor institutiei de credit din statul membru respectiv. Lichidatorul nu are dreptul de a utiliza forta pentru indeplinirea atributiilor sale si nici dreptul de a solutiona litigii ori dispute.
Art. 263
in cazul lichidarii unei institutii de credit, persoana juridica romana, care desfasoara activitate pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, se aplica legislatia romaneasca, cu exceptiile prevazute la art. 266-274.
Art. 264
(1)Orice creditor al institutiei de credit aflate in lichidare, inclusiv autoritatile publice, cu domiciliul/resedinta sau, dupa caz, sediul social in Romania sau in alt stat membru, are dreptul de a inainta o declaratie de creante sau de a formula observatii scrise in legatura cu creantele sale asupra institutiei de credit, care se adreseaza lichidatorului. Declaratia de creante sau, dupa caz, observatiile formulate pot fi inaintate in limba oficiala ori in limbile oficiale ale statului membru de domiciliu/resedinta, dupa caz, unde are situat sediul social si trebuie sa poarte mentiunea "declaratie de creante", respectiv, "observatii privind creantele", in limba romana.
(2)Creantele creditorilor avand domiciliul/resedinta sau, dupa caz, sediul social in afara teritoriului Romaniei beneficiaza de acelasi tratament si au acelasi rang de preferinta ca si creantele de aceeasi natura ale creditorilor avand domiciliul/resedinta sau, dupa caz, sediul social pe teritoriul Romaniei.
(3)Creditorii care isi exercita dreptul prevazut la alin. (1) trebuie sa transmita copii de pe actele care atesta creantele lor, daca exista, si trebuie sa indice natura fiecarei creante, data la care a luat nastere si valoarea acesteia, daca exista privilegii, garantii reale si alte asemenea drepturi in legatura cu creantele respective si sa indice care sunt creantele garantate astfel.
(4)La solicitarea lichidatorului, creditorii trebuie sa furnizeze si traducerea in limba romana a declaratiei de creante sau, dupa caz, a observatiilor formulate si a documentelor prezentate.
Art. 265
(1)Lichidatorul asigura informarea periodica a creditorilor, in modalitatea considerata corespunzatoare, in special cu privire la progresele inregistrate in valorificarea activelor institutiei de credit.
(2)Lichidatorul este tinut de obligatia de pastrare a secretului profesional, conform dispozitiilor cuprinse in Capitolului V, Titlul III, Partea I.
Art. 266
Efectele lichidarii institutiei de credit asupra anumitor contracte si drepturi sunt reglementate astfel:
a)contractele si relatiile de munca sunt guvernate de legislatia statului membru aplicabila in cazul fiecarui contract de munca;
b)contractele prin care se dobandeste dreptul de folosinta sau dreptul de achizitionare a unor bunuri imobile sunt guvernate de legea statului membru pe teritoriul caruia este situat imobilul, potrivit careia se determina si natura bunului: mobil sau imobil;
c)drepturile asupra bunurilor imobile, a navelor si a aeronavelor, care sunt supuse obligatiei de inregistrare intr-un registru public, sunt guvernate de legea statului membru sub autoritatea caruia este tinut registrul respectiv.
Art. 267
(1)Deschiderea procedurii de lichidare a institutiei de credit nu afecteaza drepturile reale ale creditorilor sau tertelor parti asupra bunurilor - corporale sau necorporale, mobile sau imobile, individual determinate sau determinate generic - aflate in proprietatea institutiei de credit, care, la data intrarii in vigoare a hotararii de lichidare, sunt situate pe teritoriul altor state membre.
(2)Drepturile prevazute la alin. (1) se refera in special la:
a)dreptul de a vinde sau de a dispune in alt mod de un bun si dreptul de a-i culege fructele, decurgand in special dintr-un contract de gaj sau ipoteca;
b)dreptul de preferinta la executarea bunurilor afectate unei garantii, inaintea altor titulari de drepturi asupra bunului;
c)dreptul de urmarire a bunului in mainile oricui s-ar gasi acesta;
d)dreptul de uzufruct asupra bunului.
Art. 268
(1)Deschiderea procedurii de lichidare, in situatia in care institutia de credit este parte intr-un contract de vanzare-cumparare a unui bun, in calitate de cumparator, nu afecteaza dreptul vanzatorului decurgand dintr-o clauza prin care acesta si-a rezervat dreptul de proprietate pana la un anumit termen sau pana la indeplinirea unei conditii, daca, la data intrarii in vigoare a hotararii de lichidare, bunul este situat pe teritoriul altui stat membru.
(2)Deschiderea procedurii de lichidare, in cazul in care institutia de credit este parte intr-un contract de vanzare-cumparare, in calitate de vanzator, nu poate constitui motiv pentru anularea sau desfiintarea contractului si nu afecteaza drepturile cumparatorului, daca data intrarii in vigoare a hotararii de lichidare este ulterioara livrarii bunului si daca, la acea data, bunul era situat pe teritoriul altui stat membru.
Art. 269
(1)Deschiderea procedurii de lichidare nu afecteaza drepturile creditorilor de a invoca compensarea legala, atunci cand legea aplicabila contractului permite o asemenea compensare.
(2)in cazul compensarii contractuale (netting) se aplica legea care guverneaza contractul.
Art. 270
Dispozitiile art. 267, 268 si 269 alin. (1) nu impiedica exercitarea de actiuni in constatarea sau declararea nulitatii ori in constatarea inopozabilitatii actelor juridice, potrivit legii romane.
Art. 271
(1)Exercitarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra titlurilor de valoare, a caror existenta ori transmitere este supusa inregistrarii intr-un registru, intr-un cont sau intr-un sistem centralizat de depozitare, tinut ori localizat intr-un stat membru este guvernata de legea statului membru respectiv.
(2)Contractele de report si contractele care stau la baza tranzactiilor desfasurate pe o piata organizata sunt guvernate de legea aplicabila contractelor respective, daca nu sunt incalcate dispozitiile alin. (1).
Art. 272
Legislatia romaneasca cu privire la nulitatea actelor frauduloase incheiate in dauna creditorilor nu este aplicabila in cazul in care beneficiarul unui asemenea act dovedeste ca actul, ca intreg, este guvernat de legea altui stat membru si ca legea respectiva nu permite nici o modalitate de contestare a actului in speta.
Art. 273
Validitatea actelor incheiate dupa deschiderea procedurii lichidarii, prin care institutia de credit instraineaza bunuri imobile, nave ori aeronave supuse inregistrarii intr-un registru public sau titluri de valoare ori drepturi asupra unor astfel de titluri a caror existenta sau transfer este supusa obligatiei de inregistrare intr-un registru, un cont ori un sistem centralizat de depozitare tinut sau localizat intr-un alt stat membru, este guvernata de legea statului membru pe teritoriul caruia este situat imobilul respectiv sau, dupa caz, sub autoritatea caruia este tinut acel registru, cont sau sistem centralizat de depozitare.
Art. 274
Actiunile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, avand ca obiect bunuri sau drepturi de care institutia de credit a fost privata, sunt guvernate de legea statului membru in care se desfasoara procesul.
CAPITOLUL IX: Cai de contestare
Art. 275
(1)Actele adoptate de Banca Nationala a Romaniei conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, cu privire la o institutie de credit, inclusiv cele privind administratorii, directorii, persoanele desemnate sa asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor institutiei de credit sau cu privire la actionarii acesteia, pot fi contestate, in termen de 15 zile de la comunicare, la consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, care se pronunta prin hotarare motivata in termen de 30 de zile de la data sesizarii.
(2)Hotararea consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei poate fi atacata la inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 15 zile de la comunicare.
(3)Banca Nationala a Romaniei este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, a evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.
(4)in cazul contestarii in instanta a actelor Bancii Nationale a Romaniei, instanta judecatoreasca se pronunta asupra legalitatii acestor acte.
Art. 276
Dispozitiile art. 275 se aplica in mod corespunzator si in cazul refuzului nejustificat al Bancii Nationale a Romaniei de a se pronunta, in termenele prevazute de lege, cu privire la o cerere de autorizare care cuprinde toate datele si informatiile cerute potrivit prevederilor legale in vigoare.
Art. 277
Pana la adoptarea unei hotarari de catre consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, potrivit art. 275 alin. (1) sau pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile de catre instanta judecatoreasca, potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, executarea actelor emise de Banca Nationala a Romaniei nu se suspenda.
CAPITOLUL X: Dispozitii aplicabile societatilor de servicii de investitii financiare
Art. 278
(1)Urmatoarele dispozitii ale prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator societatilor de servicii de investitii financiare si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii, definite conform Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile prevazute in articolele care urmeaza:
a)- Sectiunea a 2-a a Capitolului I din Titlul I, Partea I;
b)art. 23 si art. 24;
c)- Sectiunile 1-8 si art. 150 alin. (1) lit. b) si c) din Sectiunea a 9-a a Capitolului III din Titlul II, Partea I, cu precizarea ca dispozitiile art. 137 se aplica numai societatilor de servicii de investitii financiare autorizate sa desfasoare activitati de tranzactionare cu instrumente financiare in cont propriu si subscriere de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;
d)- Capitolul V din Titlul II, Partea I;
e)art. 164-168 din Capitolul I si Capitolul II din Titlul III, Partea I;
f)art. 226 si 227 din Capitolul VII, Titlul III, Partea I.
(2)Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ii sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile Capitolului VI din Titlul III, Partea I.
Art. 279
in aplicarea dispozitiilor art. 278 se au in vedere urmatoarele:
a)orice referire la o institutie de credit, persoana juridica romana, la o institutie de credit-mama la nivelul Romaniei sau la o institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene se considera a fi facuta la o societate de servicii de investitii financiare, la o firma de investitii-mama la nivelul Romaniei si, respectiv, la o firma de investitii-mama la nivelul Uniunii Europene, cu exceptia art. 143 si art. 177 la care numai prima referire a textului la institutii de credit, persoane juridice romane, se considera a fi facuta la societati de servicii de investitii financiare. Orice referire la Banca Nationala a Romaniei se considera a fi facuta la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
b)in scopul aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta in cazul grupurilor din care face parte o societate de servicii de investitii financiare, dar care nu includ o institutie de credit, termenii si expresiile prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 2, 21 si 25 au urmatoarele semnificatii:
1.autoritate competenta - autoritatea nationala care este imputernicita cu supravegherea prudentiala a firmelor de investitii;
2.societate financiara holding - o institutie financiara ale carei entitati filiale sunt, fie exclusiv, fie in principal, firme de investitii sau alte institutii financiare, cel putin una dintre ele fiind o firma de investitii, si care nu este o societate financiara holding mixta in intelesul Ordonantei de urgenta nr. 98/2006;
3.societate holding cu activitate mixta - o societate-mama, alta decat o societate financiara holding, o firma de investitii sau o societate financiara holding mixta in intelesul Ordonantei de urgenta nr. 98/2006, ale carei filiale includ cel putin o firma de investitii;
c)in aplicarea dispozitiilor art. 129 alin. (2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate recunoaste ca eligibila o institutie externa de evaluare a creditului fara a mai fi necesara o alta evaluare, daca aceasta a fost recunoscuta ca eligibila de catre Banca Nationala a Romaniei sau de catre autoritatea competenta dintr-un alt stat membru;
d)in aplicarea art. 168 alin. (2) trimiterea la prezenta ordonanta de urgenta se considera a fi facuta la Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)in cazul grupurilor care nu includ o institutie de credit, textul alin. (1) al art. 202 se va citi astfel: "in cazul in care o societate de servicii de investitii financiare, o societate financiara holding sau o societate holding cu activitate mixta controleaza una sau mai multe filiale care sunt societati de asigurari, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare coopereaza in mod strans cu Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si cu alte autoritati responsabile cu supravegherea societatilor din domeniul asigurarilor";
f)in aplicarea art. 202 alin. (2) si art. 226 alin. (5) trimiterea la Capitolul V din Titlul III, Partea I se considera a fi facuta la art. 7 alin. (21) si (22) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
g)in aplicarea art. 226 alin. (2) lit. g) trimiterea la Capitolul VIII din Titlul III, Partea I se considera a fi facuta la Titlul IX din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 280
Pentru scopurile supravegherii pe baza consolidata, termenii "societate financiara holding", "societate financiara holding-mama la nivelul Romaniei", "societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene" si "societate prestatoare de servicii auxiliare" desemneaza entitatile definite la art. 7, cu precizarea ca orice referinta la institutiile de credit se considera a fi facuta la institutii de credit sau la firme de investitii, dupa caz.
Art. 281
in cazul in care o societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene are ca filiale atat o institutie de credit, cat si o firma de investitii, prevederile Titlului III, Partea I se aplica atat supravegherii institutiilor de credit, cat si, dupa caz, supravegherii societatilor de servicii de investitii financiare.
Art. 282
(1)in cazul in care o institutie de credit are ca societate-mama o firma de investitii-mama la nivelul Romaniei, doar firma de investitii este supravegheata pe baza consolidata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarile emise in aplicarea acesteia.
(2)in cazul in care o societate de servicii de investitii financiare are ca societate-mama o institutie de credit-mama la nivelul Romaniei, doar institutia de credit este supravegheata pe baza consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei, in conditiile prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarile emise in aplicarea acesteia.
(3)in cazul in care o societate financiara holding are ca filiale cel putin o institutie de credit, persoana juridica romana, si o societate de servicii de investitii financiare, este supusa supravegherii pe baza consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei doar institutia de credit, in conditiile prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarile emise in aplicarea acesteia.
Art. 283
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare asigura cooperarea cu autoritatile competente ale statelor membre pentru indeplinirea sarcinilor ce decurg din prezenta ordonanta de urgenta si din reglementarile emise in aplicarea acesteia, in special atunci cand serviciile si activitatile de investitii sunt furnizate in baza liberei circulatii a serviciilor sau prin infiintarea de sucursale.
Art. 284
(1)Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este competenta sa dispuna fata de o societate de servicii de investitii financiare sau fata de persoanele responsabile, care incalca dispozitiile legii, ale reglementarilor sau ale altor acte emise in aplicarea acesteia, referitoare la cerintele prudentiale si de adecvare a capitalului sau nu se conformeaza recomandarilor formulate, masurile necesare si/sau sa aplice sanctiuni, in scopul inlaturarii deficientelor si a cauzelor acestora.
(2)Masurile ce pot fi dispuse de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pentru a asigura redresarea, in cel mai scurt timp, a situatiei entitatilor prevazute la alin. (1) sunt cele prevazute la art. 226, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 227.
(3)in cazurile in care cerintele prudentiale si de adecvare a capitalului prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, in reglementarile ori in alte acte emise in aplicarea acesteia nu sunt respectate sau nu s-a dat curs recomandarilor formulate, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate aplica sanctiuni in conformitate cu prevederile Titlului X din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
PARTEA II: DISPOZITII SPECIFICE
TITLUL I: BANCI
Art. 285
Bancile sunt institutii de credit cu vocatie universala, care pot desfasura oricare dintre activitatile prevazute in Sectiunea 1.2. a Capitolului II din Titlul I, Partea I.
Art. 286
Dispozitiile cu caracter general aplicabile institutiilor de credit potrivit prezentei ordonante de urgenta se aplica in totalitate bancilor.
Art. 287
(1)Bancile, persoane juridice romane, se constituie sub forma juridica de societate pe actiuni in conformitate cu legislatia comerciala si cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
(2)Bancile, persoane juridice romane, nu pot utiliza o denumire specifica unei alte categorii de institutii de credit reglementate de prezenta ordonanta de urgenta.
TITLUL II: BANCI DE ECONOMISIRE SI CREDITARE IN DOMENIUL LOCATIV
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 288
Prezentul Titlu reglementeaza regimul aplicabil bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ, persoane juridice romane, ca institutii de credit specializate in finantarea pe termen lung a domeniului locativ, al caror obiect principal de activitate consta in economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ.
Art. 289
Dispozitiile cu caracter general aplicabile institutiilor de credit potrivit prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ, persoane juridice romane, in masura in care nu se dispune altfel potrivit dispozitiilor cuprinse in prezentul titlu.
Art. 290
in sensul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a)activitati in domeniul locativ reprezinta:
1.construirea, cumpararea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie preponderent locativa;
2.cumpararea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decat cele cu destinatie preponderent locativa, cu conditia sa fie folosite ca spatii locative;
3.cumpararea de terenuri intravilane sau dobandirea drepturilor de concesiune pentru construirea de imobile cu destinatie preponderent locativa;
4.cumpararea de terenuri intravilane sau dobandirea drepturilor de concesiune in scopul construirii altor imobile decat cele cu destinatie preponderent locativa, in limita cotei detinute de spatiile locative din totalul constructiei pozitionate pe teren;
5.viabilizarea unor terenuri trecute in intravilan in scopul promovarii constructiei cartierelor de locuinte;
6.preluarea unor creante legate de realizarea activitatilor prevazute la pct. 1-5;
7.construirea de spatii comerciale, industriale si social-culturale, daca acestea sunt legate de constructia de locuinte sau daca ele contribuie, prin amplasarea lor in zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural;
8.lucrari in domeniul locativ angajate de chirias in scopul modernizarii locuintei;
b)client - persoana fizica sau juridica care incheie cu banca de economisire si creditare in domeniul locativ un contract de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care dobandeste, ca urmare a efectuarii depunerilor prevazute in contract, dreptul legal de a primi un credit la dobanda stabilita potrivit clauzelor contractuale;
c)contract de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumit in continuare contract de economisire-creditare - angajamentul partilor in baza caruia clientul se obliga sa economiseasca o suma reprezentand suma minima de economisire, iar banca de economisire si creditare in domeniul locativ se obliga, daca toate conditiile de repartizare a creditului sunt indeplinite, sa acorde un credit cu dobanda fixa destinat unor activitati in domeniul locativ, care reprezinta diferenta dintre suma totala contractata si suma economisita incluzand dobanzile si primele acordate clientului;
d)data de repartizare - data la care soldul economisit si creditul pentru domeniul locativ sunt puse la dispozitia clientului;
e)economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ - acceptarea de depozite de la clienti si acordarea acestora de credite cu dobanda fixa din sumele acumulate pentru activitati in domeniul locativ;
f)finantare in baza contractului de economisire-creditare - creditul cu dobanda fixa obtinut de catre client in conditiile prevazute in contractul de economisire-creditare;
g)finantare anticipata - creditul cu dobanda pietei acordat clientului care nu a acumulat inca suma minima de economisire stabilita de banca de economisire si creditare in domeniul locativ prin contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achita doar dobanda, se transforma in credit cu dobanda fixa in momentul indeplinirii tuturor conditiilor de repartizare prevazute in contractul de economisire-creditare;
h)finantare intermediara - creditul cu dobanda pietei acordat clientului care a acumulat suma minima de economisire stabilita prin contractul de economisire-creditare, dar nu indeplineste celelalte conditii prevazute in contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achita doar dobanda, se transforma in credit cu dobanda fixa in momentul indeplinirii tuturor conditiilor prevazute in contractul de economisire-creditare;
i)fond special - fond constituit de banca de economisire si creditare in domeniul locativ in scopul garantarii functionarii sistemului din punctul de vedere al tehnicii de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ si al protejarii intereselor clientilor;
j)masa de repartizare - resurse ale bancii de economii pentru domeniul locativ, provenind din depozite, dobanzi aferente, orice alte plati care majoreaza soldul economisit, sume rambursate aferente creditelor acordate, prime si dobanzile aferente lor, alte surse atrase exclusiv in scopul finantarii in baza contractului de economisire-creditare, precum si din surse proprii;
k)raport individual intre client si banca de economisire si creditare in domeniul locativ - raportul dintre aportul banesc al clientului, calculat pentru fiecare contract de economisire-creditare, si aportul banesc al bancii de economii pentru domeniul locativ, pe care clientul il obtine prin derularea creditului;
l)raport colectiv intre clienti si banca de economisire si creditare in domeniul locativ - raportul dintre suma aporturilor banesti ale clientilor si aportul banesc preconizat al bancii de economisire si creditare in domeniul locativ, rezultat din contractele de economisire-creditare al caror proces de economisire a fost incheiat si/sau intrerupt, calculat pe o anumita perioada;
m)timp de asteptare - perioada cuprinsa intre data incheierii contractului de economisire-creditare si data la care contractul clientului este repartizat;
n)tipuri de contracte - modalitati alternative de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, puse la dispozitia clientilor de banca de economisire si creditare in domeniul locativ, in functie de suma contractata, de dobanda si termenele de rambursare aferente finantarii in baza contractului de economisire-creditare, precum si in functie de alte criterii stabilite de banca de economisire si creditare in domeniul locativ.
Art. 291
(1)Bancile de economisire si creditare in domeniul locativ, persoane juridice roman, se constituie sub forma juridica de societate pe actiuni in conformitate cu legislatia aplicabila societatilor comerciale si cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
(2)Denumirea unei banci de economisire si creditare in domeniul locativ, persoana juridice romana, trebuie sa includa sintagma "banca de economisire si creditare in domeniul locativ" sau o alta expresie care sa indice specializarea acesteia in finantarea domeniului locativ.
Art. 292
(1)Bancile de economisire si creditare in domeniul locativ pot desfasura, in limita autorizatiei acordate, urmatoarele activitati:
a)economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ;
b)finantarea anticipata si finantarea intermediara, pe baza contractelor de economisire-creditare;
c)acordarea de credite pentru activitati in domeniul locativ, in conditiile prevazute la alin. (2);
d)administrarea de portofolii de credite si intermedierea de credite pe contul tertilor, daca aceste credite sunt destinate finantarii unor activitati in domeniul locativ;
e)emiterea, cu respectarea dispozitiilor alin. (2), de garantii pentru acele tipuri de credite obtinute de o persoana, pe care bancile de economii pentru domeniul locativ le pot acorda;
f)efectuarea de plasamente in active cu grad de risc de credit scazut, potrivit reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei;
g)acordarea de credite societatilor comerciale la care bancile de economii pentru domeniul locativ detin participatii, in conditiile art. 307;
h)emiterea si gestiunea instrumentelor de plata si de credit;
i)operatiuni de plati;
j)consultanta financiar-bancara;
k)operatiuni de mandat cu specific financiar-bancar;
l)alte activitati, potrivit dispozitiilor art. 18, in masura in care acestea sustin realizarea obiectului de activitate.
(2)Totalul creantelor decurgand din creditele si angajamentele prevazute la alin. (1) lit. c) si, respectiv, lit. e) nu poate depasi nivelul reglementat de Banca Nationala a Romaniei din valoarea aferenta finantarilor in baza contractelor de economisire-creditare si a finantarilor acordate potrivit alin. (1) lit. b).
Art. 293
Bancile de economisire si creditare in domeniul locativ pot cesiona creantele decurgand din finantari in baza contractului de economisire-creditare, inclusiv garantiile aferente, numai in conditiile in care sumele obtinute din cesiune sunt utilizate pentru desfasurarea activitatii de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ si pentru finantarea anticipata si intermediara.
CAPITOLUL II: Dispozitii specifice privind autorizarea si retragerea autorizatiei
Art. 294
Bancile de economisire si creditare in domeniul locativ sunt supuse conditiilor de autorizare aplicabile institutiilor de credit si conditiilor specifice stabilite prin reglementari de Banca Nationala a Romaniei, care se refera, fara a fi limitative, la:
a)conditiile generale de afaceri si conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare;
b)indeplinirea cerintelor tehnice si de operare specifice;
c)reglementarile proprii ale bancii de economisire si creditare in domeniul locativ privind procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare;
d)tipurile de contracte propuse a fi puse la dispozitia clientilor.
Art. 295
Banca Nationala a Romaniei respinge o cerere de autorizare a unei banci de economisire si creditare in domeniul locativ conform dispozitiilor art. 38 si in cazul in care Conditiile generale de afaceri si/sau Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare propuse:
a)nu sunt de natura sa asigure o derulare corespunzatoare a contractelor de economisire-creditare si, in particular, aceste contracte, considerate individual, nu asigura pe intreaga lor durata un raport individual adecvat intre client si banca de economii pentru domeniul locativ;
b)prevad varsaminte ale sumelor economisite, rambursari sau orice alte obligatii care intarzie in mod neadecvat repartizarea contractelor de economisire-creditare, duc la prelungirea nejustificata a duratelor contractelor de economisire-creditare sau nu garanteaza suficient interesele clientilor.
Art. 296
(1)Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia acordata unei banci de economisire si creditare in domeniul locativ, conform dispozitiilor art. 39, inclusiv in situatiile in care:
a)considera ca interesele clientilor nu pot fi suficient protejate prin adoptarea altor masuri in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta;
b)constata existenta unor situatii de natura celor prevazute la art. 295, care justifica retragerea autorizatiei.
(2)Retragerea autorizatiei unei banci de economisire si creditare in domeniul locativ are ca efect declansarea procedurii de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare.
Art. 297
(1)Fuziunea si divizarea bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ se efectueaza conform dispozitiilor cuprinse in Capitolul VII din Titlul I, Partea I, cu respectarea dispozitiilor specifice aplicabile acestei categorii de institutii de credit.
(2)Bancile de economisire si creditare in domeniul locativ pot fuziona numai cu alte banci de economisire si creditare in domeniul locativ.
CAPITOLUL III: Cerinte specifice de desfasurare a activitatii
Art. 298
Bancile de economisire si creditare in domeniul locativ trebuie sa elaboreze reglementari proprii privind Conditiile generale de afaceri si Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare, care stau la baza tipurilor de contracte oferite.
Art. 299
Conditiile generale de afaceri trebuie sa cuprinda, fara a fi limitative, urmatoarele:
a)calcule privind derularea contractelor de economisire-creditare, cu specificarea raportului individual dintre client si banca de economii pentru domeniul locativ si a timpului de asteptare minim, mediu si maxim;
b)procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare, cu indicarea componentei masei de repartizare, a termenelor de repartizare, a modului de evaluare a indeplinirii conditiilor de repartizare, precum si stabilirea ordinii de repartizare;
c)procedura privind calculul resurselor din masa de repartizare, care, temporar, nu pot fi repartizate, al veniturilor suplimentare din plasamentul acestor resurse, precum si indicarea modului de utilizare a fondului special;
d)modul de calcul al valorii garantiei;
e)procedura de restituire a sumelor economisite in cazul rezilierii contractelor de economisire-creditare;
f)o procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare, in interesul clientilor, in cazul retragerii autorizatiei sau al inceperii procedurii falimentului;
g)finantarea investitiilor de viabilizare a unor terenuri trecute in intravilan in scopul promovarii constructiei cartierelor de locuinte;
h)finantarea construirii de spatii comerciale, industriale si social-culturale, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 290 lit. a) pct. 7.
Art. 300
Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie sa cuprinda urmatoarele prevederi:
a)valoarea si scadenta aporturilor clientului si ale bancii de economisire si creditare in domeniul locativ, precum si consecintele in cazul intarzierii prestatiilor;
b)rata dobanzii practicate la depozite si la creditele acordate;
c)valoarea comisioanelor si a altor cheltuieli care sunt in sarcina clientului;
d)modul de evaluare a indeplinirii conditiilor de repartizare, stabilirea ordinii de repartizare si conditiile care trebuie indeplinite pentru plata sumei contractate;
e)modalitatile de garantare si conditiile de rambursare a creditelor, precum si de asigurare impotriva riscului de nerambursare;
f)conditiile in care un contract de economisire-creditare poate fi divizat sau conexat cu alt contract de economisire-creditare;
g)conditiile in care se majoreaza sau se reduce suma contractata;
h)conditiile in care pot fi cesionate drepturi derivand din contractul de economisire-creditare;
i)conditiile in care un contract de economisire-creditare poate fi reziliat si consecintele ce rezulta din rezilierea lui sau din procedura de derulare simplificata;
j)conditiile de administrare a conturilor clientilor;
k)instanta competenta sa solutioneze litigiile.
Art. 301
(1)Modificarile sau completarile aduse Conditiilor generale de afaceri si Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare in ceea ce priveste dispozitiile art. 299, cu exceptia lit. d), respectiv ale art. 300, cu exceptia lit. c), precum si cele aduse Conditiilor generale de afaceri si Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, corespunzatoare unor noi tipuri de contracte de economisire-creditare, se supun aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
(2)Banca Nationala a Romaniei poate solicita bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ modificarea Conditiilor generale de afaceri si a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, atunci cand se constata ca acestea nu pot asigura indeplinirea obligatiilor ce le revin din contractele de economisire-creditare.
Art. 302
Oferirea unor noi tipuri de contracte este supusa aprobarii Bancii Nationale a Romaniei cu cel putin 3 luni inainte de punerea la dispozitia clientilor a acestor contracte si trebuie sa fie conforme prevederilor cuprinse in Conditiile generale de afaceri si in Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare aprobate.
Art. 303
(1)in masura in care masa de repartizare nu este utilizata pentru finantari in baza contractelor de economisire-creditare, aceasta poate fi utilizata numai pentru restituirea resurselor atrase si introduse in masa de repartizare si pentru finantarea anticipata si intermediara.
(2)Masa de repartizare trebuie sa fie alocata astfel incat sa se asigure o repartizare uniforma a contractelor de economisire-creditare si un timp de asteptare cat mai scurt.
Art. 304
(1)in cazul contractelor de economisire-creditare incheiate in valuta, bancile de economisire si creditare in domeniul locativ au obligatia sa formeze mase de repartizare separate in valutele in care s-a realizat economisirea. Utilizarea maselor de repartizare astfel constituite se face, in principal, in valuta in care s-a facut economisirea, bancile de economisire si creditare in domeniul locativ fiind obligate sa administreze corespunzator riscul valutar.
(2)in cazuri speciale, pe baza unei cereri motivate, Banca Nationala a Romaniei poate excepta bancile de economisire si creditare in domeniul locativ de la obligatia de a forma mase de repartizare separate, daca prin aceasta nu se pericliteaza interesele clientilor.
Art. 305
Bancile de economisire si creditare in domeniul locativ nu se pot angaja sa puna la dispozitia clientului suma contractata in vederea creditarii la o data determinata, inainte de repartizarea contractului de economisire-creditare.
Art. 306
Bancile de economisire si creditare in domeniul locativ aloca anual, inainte de impozitarea profitului in contul fondului special, diferenta dintre veniturile realizate ca urmare a plasamentelor temporare efectuate din masa de repartizare neutilizata pentru finantarea in baza contractelor de economisire-creditare, din cauza neindeplinirii de catre clienti a conditiilor de repartizare, si veniturile care s-ar fi realizat ca urmare a finantarii in baza contractului de economisire-creditare, in limita a 3% din depozitele atrase. Fondul special poate fi lichidat, la sfarsitul anului, in limita partii care depaseste 3% din depozitele atrase.
Art. 307
(1)Bancile de economisire si creditare in domeniul locativ pot detine participatii exclusiv la capitalul societati comerciale al caror obiect de activitate cuprinde activitati in domeniul locativ si care desfasoara preponderent astfel de activitati, in limita unei treimi din capitalul social al acestora si cu respectarea dispozitiilor art. 143.
(2)O participatie mai mare este permisa doar la capitalul social al altor banci de economisire si creditare in domeniul locativ, cu conditia ca totalul participatiilor la astfel de societati sa nu depaseasca 20% din fondurile proprii ale bancii de economisire si creditare in domeniul locativ.
Art. 308
(1)in afara atributiilor prevazute de lege, auditorii financiari ai bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ au si urmatoarele obligatii speciale:
a)verificarea respectarii prevederilor cuprinse in Conditiile generale de afaceri cu privire la procedura de repartizare, scop in care acestia sunt imputerniciti sa aiba acces la documentele bancii de economisire si creditare in domeniul locativ, in masura in care acestea se refera la procedura de repartizare;
b)verificarea respectarii conditiilor prevazute de normele interne cu privire la plata creditelor si garantarea creantelor din credite;
c)verificarea respectarii reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
(2)Auditorul financiar are obligatia sa informeze Banca Nationala a Romaniei ori de cate ori constata incalcarea de catre banca de economisire si creditare in domeniul locativ a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si/sau a reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
(3)Auditorul financiar intocmeste la incheierea exercitiului financiar un raport asupra activitatii de economisire si creditare in sistem colectiv pentru activitati in domeniul locativ, pe care il remite si Bancii Nationale a Romaniei.
CAPITOLUL IV: Reglementari si masuri specifice
Art. 309
(1)in vederea asigurarii conditiilor de executare in mod corespunzator a obligatiilor decurgand din contractele de economisire-creditare si, in particular, pentru garantarea existentei la nivelul bancii de economisire si creditare in domeniul locativ a unor disponibilitati suficiente, care sa asigure un ritm de repartizare cat mai regulat, Banca Nationala a Romaniei emite reglementari referitoare la:
a)plasamentul temporar al sumelor acumulate in vederea repartizarii, precum si al sumelor deja repartizate, dar al caror varsamant nu a fost inca solicitat de catre clienti;
b)modul de determinare a contractelor de economisire-creditare de valoare mare, precum si:
1.proportia admisa a sumelor din contractele de economisire-creditare de valoare mare in totalul sumelor contractate aferente contractelor de economisire-creditare nerepartizate;
2.proportia admisa a sumelor din contractele de economisire-creditare de valoare mare, incheiate pe parcursul unui an calendaristic, in totalul sumelor contractate aferente contractelor de economisire-creditare incheiate pe parcursul acelui an;
c)conditiile de acordare a creditelor destinate activitatilor in domeniul locativ prevazute la art. 290 lit. a) pct. 7 si proportia admisa a acestor contracte in totalul creditelor acordate de o banca de economisire si creditare in domeniul locativ, care nu poate depasi procentul de 3%;
d)expunerea maxima admisa fata de o societate comerciala din categoria celor prevazute la art. 307 alin. (1), precum si expunerea maxima totala admisa fata de astfel de societati comerciale;
e)proportia admisa a creditelor acordate in baza contractelor de economisire-creditare si garantate cu diferite tipuri de garantii, in totalul creditelor acordate in baza contractelor de economisire-creditare, in cazul in care se considera necesara o astfel de masura prudentiala;
f)conditiile minime de repartizare a contractelor de economisire-creditare, in particular referitoare la suma minima de economisire si calculul indicelui de evaluare minim, pentru asigurarea unui raport individual adecvat intre client si banca de economii pentru domeniul locativ;
g)modul de constituire, utilizare si lichidare a fondului special.
(2)La calculul proportiilor admise al contractelor de economisire-creditare de valoare mare, potrivit alin. (1) lit. b), se includ si contractele de economisire-creditare pentru care, in conformitate cu Conditiile generale de afaceri, clientii au varsat suma minima de economisire in cursul primului an dupa incheierea contractului de economisire-creditare.
Art. 310
(1)Banca Nationala a Romaniei este imputernicita sa ia toate masurile necesare pentru ca activitatile de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ sa se desfasoare in conformitate cu Conditiile generale de afaceri si cu Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare, precum si cu celelalte conditii stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta si prin reglementarile emise in aplicarea acesteia.
(2)in situatia in care exista date certe care conduc la concluzia ca o banca de economisire si creditare in domeniul locativ nu isi va putea onora obligatiile, Banca Nationala a Romaniei poate interzice acesteia, pe o perioada limitata, incheierea de noi contracte de economisire-creditare.
(3)Daca situatia prevazuta la alin. (2) nu este remediata, Banca Nationala a Romaniei poate dispune retragerea autorizatiei si initierea procedurii de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare.
(4)Prin procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare se urmareste realizarea aporturilor banesti ale clientilor si ale bancii de economisire si creditare in domeniul locativ, aferente contractelor de economisire-creditare existente, in sensul protejarii intereselor clientilor.
CAPITOLUL V: Stimularea economisirii si creditarii in sistem colectiv pentru domeniul locativ
Art. 311
(1)Fiecare client, persoana fizica cu cetatenia romana si cu domiciliul stabil in Romania, beneficiaza de o prima de stat pentru depunerile anuale efectuate in baza unui contract de economisire-creditare incheiat cu o banca de economisire si creditare in domeniul locativ.
(2)Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic in care s-au efectuat depunerile indreptatite la prima.
(3)Prima de stat trebuie solicitata de client pana cel tarziu la sfarsitul anului calendaristic urmator anului de economisire, la banca de economisire si creditare in domeniul locativ cu care a incheiat contractul de economisire-creditare.
(4)Dreptul la prima de stat se prescrie in cazul in care aceasta nu a fost solicitata pana la sfarsitul anului calendaristic urmator anului de economisire.
Art. 312
(1)Prima de stat se stabileste la 15% din suma economisita in anul respectiv de catre client.
(2)Prima de stat nu poate depasi echivalentul in lei a 120 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicata de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi lucratoare a anului de economisire.
(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), pentru persoanele in varsta de pana la 35 de ani, precum si pentru cele care au in intretinere copii minori, nivelul maxim al primei de stat nu poate depasi 150 euro, dupa cum urmeaza:
a)persoanele in varsta de pana la 35 de ani, fara copii in intretinere: 135 euro;
b)persoanele cu un copil in intretinere: 140 euro;
c)persoanele cu 2 copii in intretinere: 145 euro;
d)persoanele cu 3 sau mai multi copii in intretinere: 150 euro.
(4)in cazul in care clientul incheie mai multe contracte de economisire-creditare cu banca de economisire si creditare in domeniul locativ si primele stabilite depasesc prima maxima admisa pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitata la nivelul prevazut la alin. (2).
Art. 313
(1)Sunt indreptatiti sa beneficieze de prima de stat clientii persoane singure, precum si oricare dintre soti, separat, indiferent care dintre ei a facut depunerea.
(2)in sensul alin. (1), prin persoana singura se intelege o persoana necasatorita, vaduva sau divortata.
Art. 314
Prima de stat se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si se acorda de acesta dupa expirarea fiecarui an calendaristic, in termen de maxim 60 de zile de la solicitarea care a fost transmisa de banca de economisire si creditare in domeniul locativ acestei autoritati. Prima este virata de banca de economisire si creditare in domeniul locativ in contul clientului.
Art. 315
(1)Pentru a beneficia in mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie sa aiba o durata de minim 5 ani si este obligatoriu ca, inainte de expirarea termenului de economisire stabilit, sa nu se fi efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite.
(2)Fac exceptie de la prevederile alin. (1) urmatoarele situatii:
a)suma contractata este pusa la dispozitie, iar cel care a economisit utilizeaza imediat si nemijlocit suma primita pentru activitati in domeniul locativ;
b)in cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, suma economisita sau suma contractata se utilizeaza imediat si nemijlocit pentru activitati in domeniul locativ de catre cesionar;
c)cel care a economisit pentru activitati in domeniul locativ sau sotul/sotia acestuia a decedat ori a intrat in incapacitate totala de munca dupa incheierea contractului de economisire-creditare;
d)cel care a economisit pentru activitati in domeniul locativ a devenit somer si perioada de somaj este de cel putin 9 luni fara intrerupere si dureaza inca in momentul la care se solicita restituirea sumei.
Art. 316
Clientii care au incasat prima de stat incalcand dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sau ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia sunt obligati sa o restituie Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in termen de maxim 90 de zile de la incasarea acesteia.
Art. 317
Procedura de acordare a primei de stat se stabileste de catre Ministerul Finantelor Publice impreuna cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin norme metodologice, aprobate prin ordin comun.
TITLUL III: BANCI DE CREDIT IPOTECAR
Art. 318
(1)Dispozitiile prezentului Titlu reglementeaza regimul bancilor de credit ipotecar, persoane juridice romane, ca institutii de credit specializate, al caror obiect principal de activitate il constituie desfasurarea cu titlu profesional a activitatii de acordare de credite ipotecare pentru investitii imobiliare si atragerea de fonduri rambursabile de la public prin emisiune de obligatiuni ipotecare.
(2)Cu exceptia activitatii de atragere de depozite, bancile de credit ipotecar pot desfasura in limita autorizatiei acordate, activitatile prevazute la art. 18, in conditiile in care acestea sustin activitatea de acordare de credite ipotecare si emisiune de obligatiuni ipotecare. Dispozitiile art. 20-22 se aplica in mod corespunzator.
Art. 319
(1)Bancile de credit ipotecar, persoane juridice romane, se constituie sub forma juridica de societate pe actiuni in conformitate cu legislatia aplicabila societatilor comerciale si cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
(2)Denumirea unei banci de credit ipotecar trebuie sa includa sintagma "banca de credit ipotecar" sau sintagma "banca ipotecara".
Art. 320
Dispozitiile cu caracter general aplicabile institutiilor de credit potrivit prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator bancilor de credit ipotecar.
TITLUL IV: INSTITUTII EMITENTE DE MONEDA ELECTRONICA
Art. 321
Prezentul Titlu reglementeaza regimul institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, ca institutii de credit specializate in emiterea de moneda electronica.
Art. 322
Institutii emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, se constituie sub forma juridica de societate pe actiuni in conformitate cu legislatia comerciala si cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
Art. 323
Obiectul de activitate al institutiilor emitente de moneda electronica trebuie sa fie limitat la desfasurarea activitatii de emitere de moneda electronica si la prestarea urmatoarelor servicii:
a)servicii financiare si nefinanciare strans legate de activitatea de emitere de moneda electronica, cum ar fi: administrarea de moneda electronica prin indeplinirea unor functii operationale si a altor functii conexe legate de emiterea de moneda electronica, emiterea si administrarea altor mijloace de plata, fara ca prin aceasta sa se acorde credit sub orice forma;
b)servicii de stocare a informatiilor pe un suport electronic in numele unor institutii publice sau al altor entitati.
Art. 324
(1)Dispozitiile cu caracter general aplicabile institutiilor de credit potrivit prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator institutiilor emitente de moneda electronica, in masura in care nu se dispune altfel potrivit dispozitiilor cuprinse in prezentul titlu.
(2)Regimul prevazut in Sectiunea 1 a Capitolului VI din Titlul I, Partea I referitor la conditiile de desfasurare a activitatii in alte state membre se aplica institutiilor emitente de moneda electronica numai in ceea ce priveste desfasurarea activitatii de emitere de moneda electronica.
(3)Atragerea de fonduri in scopul emiterii de moneda electronica nu este considerata atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile in intelesul art. 5, daca fondurile primite sunt transformate imediat in moneda electronica.
Art. 325
Institutiile emitente de moneda electronica nu pot detine participarii in alte entitati, cu exceptia celor al caror obiect de activitate consta exclusiv in furnizarea de servicii operationale sau alte servicii conexe legate de emiterea ori distribuirea de moneda electronica de catre institutia emitenta de moneda electronica in cauza.
Art. 326
(1)in perioada de valabilitate pentru care a fost emisa moneda electronica, institutiile emitente de moneda electronica sunt obligate sa o rascumpere, la cererea detinatorilor, la o valoarea egala cu valoarea acesteia existenta in sold. Rascumpararea se realizeaza prin schimbarea valorii sale in numerar sau prin transfer in cont, fara retinerea altor taxe si comisioane in afara celor strict necesare efectuarii operatiunii de rascumparare.
(2)Contractele incheiate de institutiile emitente de moneda electronica cu detinatorii trebuie sa prevada in mod clar conditiile de rascumparare a monedei electronice.
(3)Contractele pot prevedea un prag minim de rascumparare, care nu poate fi mai mare decat echivalentul in lei a 10 euro.
Art. 327
(1)Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa dispuna de un capital initial cel putin la nivelul prevazut de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari, care nu poate fi mai mic decat echivalentul in lei a 1 milion euro.
(2)Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa dispuna de un nivel al fondurilor proprii egal cu sau mai mare de 2% din cea mai mare suma sau din media sumelor ultimelor sase luni a obligatiilor lor financiare legate de emiterea de moneda electronica.
(3)Fara a se aduce atingere dispozitiilor alin. (2), fondurile proprii ale unei institutii emitente de moneda electronica nu pot scadea sub nivelul minim al capitalului initial stabilit conform alin. (1).
Art. 328
in aplicarea art. 24, cadrul de administrare, strategiile, procesele si mecanismele implementate de o institutie emitenta de moneda electronica trebuie sa vizeze, pe langa riscurile financiare si riscurile ne-financiare la care aceasta este sau poate fi expusa, inclusiv riscurile tehnice si procedurale, precum si riscurile decurgand din cooperarea acestora cu alte entitati care le furnizeaza servicii operationale sau alte servicii auxiliare activitatii lor.
Art. 329
(1)Banca Nationala a Romaniei poate excepta o institutie emitenta de moneda electronica de la aplicarea unora sau a tuturor dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, in urmatoarele situatii:
a)activitatea de emitere de moneda electronica derulata de institutia emitenta de moneda electronica genereaza o valoare totala existenta in sold a obligatiilor financiare aferente monedei electronice emise care nu depaseste, in mod obisnuit, echivalentul in lei a 5 milioane euro si nu depaseste niciodata echivalentul in lei a 6 milioane euro;
b)moneda electronica emisa de institutie este acceptata ca mijloc de plata doar de catre filialele acesteia, care presteaza servicii operationale sau alte servicii auxiliare legate de moneda electronica emisa sau distribuita de institutia emitenta de moneda electronica, de catre orice societate-mama a institutiei emitente de moneda electronica sau de catre orice filiale ale societatii-mama respective;
c)moneda electronica emisa de institutia emitenta de moneda electronica este acceptata ca mijloc de plata de un numar limitat de entitati, care pot fi distinse in mod clar fie prin situarea acestora in aceeasi locatie sau pe o arie limitata, fie printr-o relatie stransa de natura financiara sau de afaceri cu institutia emitenta, cum ar fi o retea comuna de marketing sau distributie.
(2)in situatia prevazuta la alin. (1), documentele de natura contractuala care stau la baza emiterii de moneda electronica trebuie sa prevada ca suma care poate fi stocata pe dispozitivul electronic aflat la dispozitia detinatorilor in scopul efectuarii de plati este limitata la un nivel maxim, care nu poate depasi echivalentul in lei a 150 euro.
Art. 330
(1)Institutiile emitente de moneda electronica care au fost exceptate in conditiile art. 329 nu beneficiaza de regimul prevazut in Sectiunea 1 a Capitolului VI din Titlul I, Partea I.
(2)Interdictia prevazuta la art. 5 referitoare la emiterea de moneda electronica nu se aplica institutiilor emitente de moneda electronica prevazute la alin. (1).
Art. 331
in aplicarea prezentului titlu, Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari si urmatoarele:
a)investitiile permise ale unei institutii emitente de moneda electronica;
b)cerintele de raportare, inclusiv pentru institutiile emitente de moneda exceptate total sau partial de la aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
Art. 332
Institutiile emitente de moneda electronica pot fuziona cu banci, cu alte institutii emitente de moneda electronica sau cu societati prestatoare de servicii auxiliare, daca serviciile respective sunt cele prevazute la art. 323.
TITLUL V: ORGANIZATII COOPERATISTE DE CREDIT
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
SECtIUNEA 1: Sfera de aplicare si definitii
Art. 333
(1)Dispozitiile cuprinse in prezentul titlu se aplica cooperativelor de credit, persoane juridice romane si caselor centrale, persoane juridice romane, ale cooperativelor de credit la care acestea sunt afiliate, denumite generic, in continuare, organizatii cooperatiste de credit.
(2)Dispozitiile cu caracter general cuprinse in Partea I a prezentei ordonante de urgenta se aplica in totalitate caselor centrale si, daca nu se dispune altfel potrivit prezentului titlu, cooperativelor de credit afiliate la acestea.
(3)La nivelul retelei constituite din casa centrala si cooperativele de credit afiliate, trebuie sa fie respectate cerintele cuprinse in Capitolele III si V din Titlul II, Partea I, in conditiile prevazute la art. 384.
Art. 334
in intelesul prezentului titlu termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a)cooperativa de credit - institutia de credit constituita ca o asociatie autonoma de persoane fizice unite voluntar in scopul indeplinirii nevoilor si aspiratiilor lor comune de ordin economic, social si cultural, a carei activitate se desfasoara, cu precadere, pe principiul intr-ajutorarii membrilor cooperatori;
b)casa centrala a cooperativelor de credit - institutia de credit constituita prin asocierea de cooperative de credit, in scopul gestionarii intereselor lor comune, urmaririi centralizate a respectarii dispozitiilor legale si a reglementarilor-cadru, aplicabile tuturor cooperativelor de credit afiliate, prin exercitarea supravegherii si a controlului administrativ, tehnic si financiar asupra organizarii si functionarii acestora, denumita in continuare casa centrala;
c)afiliata la o casa centrala - cooperativa de credit care a subscris si a varsat la capitalul social al casei centrale cel putin numarul de parti sociale stabilit in actul constitutiv al casei centrale si care se subordoneaza acesteia potrivit dispozitiilor prezentului titlu si conditiilor de afiliere stabilite de casa centrala;
d)act constitutiv-cadru - indrumarul cu caracter obligatoriu privind infiintarea, organizarea si functionarea cooperativelor de credit afiliate la o casa centrala, elaborat de aceasta si aprobat de Banca Nationala a Romaniei, care cuprinde prevederile minime pentru intocmirea actelor constitutive ale cooperativelor de credit afiliate, precum si regulamentul de organizare si functionare a retelei;
e)reglementari-cadru - regulamente, norme si instructiuni emise de o casa centrala in exercitarea atributiilor sale prevazute de lege, obligatorii pentru toate cooperativele de credit afiliate la aceasta, in vederea desfasurarii activitatii in cadrul retelei cooperatiste, in mod unitar si in conformitate cu cerintele legii si ale reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei emise in aplicarea acesteia;
f)retea cooperatista - ansamblul format din casa centrala si cooperativele de credit afiliate la aceasta.
SECtIUNEA 2: Principii generale
Art. 335
(1)Organizatiile cooperatiste de credit, persoane juridice romane, sunt asociatii autonome, apolitice si neguvernamentale, care desfasoara activitati specifice institutiilor de credit, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in scopul intr-ajutorarii membrilor acestora.
(2)Activitatea in cadrul unei retele cooperatiste se desfasoara preponderent si cu prioritate in interesul membrilor cooperatori, respectiv al organizatiilor cooperatiste de credit afiliate la casa centrala.
Art. 336
(1)Organizatiile cooperatiste de credit, persoane juridice romane, se pot organiza si functiona doar sub forma cooperativelor de credit si a casei centrale la care acestea sunt afiliate.
(2)Afilierea la o casa centrala este obligatorie. Conditiile si procedura de afiliere se stabilesc prin actul constitutiv al casei centrale.
Art. 337
(1)Casa centrala a cooperativelor de credit asigura promovarea intereselor cooperativelor de credit afiliate, avand urmatoarele atributii principale:
a)reprezentarea intereselor comune economice, financiare, juridice, social-culturale ale cooperativelor de credit afiliate, in fata Bancii Nationale a Romaniei, a institutiilor publice si a instantelor judecatoresti;
b)urmarirea si asigurarea coeziunii si bunei functionari a intregii retele, scop in care casa centrala intreprinde toate masurile necesare pentru a garanta lichiditatea si adecvarea capitalului la riscuri la nivelul fiecarei organizatii cooperatiste de credit si al retelei in ansamblul sau, inclusiv, daca este cazul, prin acordarea de asistenta financiara cooperativelor de credit afiliate;
c)emiterea actului constitutiv-cadru si a altor reglementari-cadru pentru organizarea activitatii in cadrul retelei;
d)supravegherea cooperativelor de credit afiliate, in ceea ce priveste respectarea de catre acestea a dispozitiilor legii si reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei, a actului constitutiv-cadru si a reglementarilor-cadru ale casei centrale si exercitarea controlului administrativ, tehnic si financiar asupra organizarii si administrarii acestora;
e)garantarea in intregime a obligatiilor cooperativelor de credit afiliate, sens in care dispune masurile necesare pentru asigurarea platii de catre acestea a contributiilor stabilite;
f)lichidarea cooperativelor de credit afiliate;
g)raportarea, in conformitate cu reglementarile in vigoare, a datelor si informatiilor solicitate de Banca Nationala a Romaniei;
h)informarea cooperativelor de credit afiliate despre reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta si emiterea de reglementari-cadru pentru asigurarea respectarii cerintelor acestora la nivelul intregii retele;
i)asigurarea gestionarii resurselor disponibile din retea;
j)asigurarea decontarii operatiunilor de incasari si plati intre cooperativele de credit afiliate si a operatiunilor de incasari si plati ale propriei retele in relatia cu trezoreria statului si cu celelalte institutii de credit, prin contul curent deschis la Banca Nationala a Romaniei;
k)instruirea personalului si organizarea de actiuni cu caracter social-cultural de interes comun.
(2)in vederea indeplinirii atributiilor specifice, casa centrala poate face recomandari si poate dispune masuri fata de cooperativele de credit afiliate sau poate propune Bancii Nationale a Romaniei aplicarea de sanctiuni, in conditiile prezentului titlu.
CAPITOLUL II: Autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit
SECtIUNEA 1: Autorizarea cooperativelor de credit si retragerea autorizatiei
Art. 338
(1)Autorizarea cooperativelor de credit, se realizeaza in conditiile aplicabile institutiilor de credit, prevazute in Capitolul II din Titlul I, Partea I, cu exceptia art. 11, art. 13 alin. (1) si art. 17, ale caror prevederi nu se aplica la nivelul cooperativelor de credit din retea.
(2)Cooperativele de credit care se constituie si se afiliaza la o casa centrala deja autorizata, pot fi autorizate de Banca Nationala a Romaniei numai pe baza acordului de afiliere acordat de casa centrala respectiva.
(3)Cooperativele de credit care se constituie simultan cu casa centrala se autorizeaza in conditiile prevazute in Sectiunea a 2-a a prezentului capitol.
Art. 339
Banca Nationala a Romaniei poate stabili un nivel minim al capitalului initial pentru cooperativele de credit, cu aplicarea in mod corespunzator a cerintei prevazute la art. 23.
Art. 340
(1)Cooperativele de credit pot desfasura, in limita autorizatiei acordate, activitatile prevazute in Sectiunea 1 a Capitolului II din Titlul 1, Partea I, cu exceptia celor prevazute la art. 18 alin. (1) lit. c), g) pct. 1), 3) si 4), h), j)-m), o) si p), in conditiile prevazute de dispozitiile care urmeaza.
(2)Cooperativele de credit pot sa atraga depozite sau alte fonduri rambursabile de la membrii acestora, precum si de la persoane fizice, juridice ori alte entitati, care domiciliaza, au resedinta sau locul de munca, respectiv au sediul social si desfasoara activitate, in raza teritoriala de operare a cooperativei de credit.
(3)Cooperativele de credit pot sa acorde credite:
a)membrilor acestora, cu prioritate;
b)persoanelor fizice, persoanelor juridice ori altor entitati fara personalitate juridica, ce domiciliaza, au resedinta sau locul de munca, respectiv au sediul social si desfasoara activitate, in raza teritoriala de operare a cooperativei de credit, la un nivel care sa nu poate depasi 25% din activele cooperativei de credit.
(4)Cooperativele de credit pot sa deruleze credite, in numele si pe contul statului, din surse puse la dispozitie, destinate persoanelor prevazute la alin. (3) si/sau destinate finantarilor unor proiecte de dezvoltare/reabilitare a activitatilor economice si sociale din raza teritoriala de operare a cooperativei de credit.
Art. 341
Cooperativele de credit nu pot emite obligatiuni. Acestea se pot finanta din imprumuturi inter-cooperatiste sau de la alte institutii de credit, in conditiile respectarii dispozitiilor art. 337 alin. (1) lit. i).
Art. 342
Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia unei cooperative de credit, conform dispozitiilor art. 39, si la cererea fundamentata a casei centrale la care respectiva cooperativa de credit este afiliata, daca aceasta constata existenta unuia din motivele prevazute la articolul mentionat sau cooperativa de credit se afla in stare de insolventa, definita conform legislatiei in materia insolventei institutiilor de credit.
Art. 343
Deosebit de alte motive pentru incetarea valabilitatii autorizatiei, autorizatia unei cooperative inceteaza sa mai produca efecte de la data la care autorizatia casei centrale a fost retrasa sau si-a incetat valabilitatea conform art. 40 alin. (1) si art. 41 alin. (1) lit. b) si c).
Art. 344
Hotararea Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei unei cooperative de credit se comunica in scris atat cooperativei de credit, cat si casei centrale la care aceasta este afiliata.
SECtIUNEA 2: Autorizarea casei centrale si retragerea autorizatiei
Art. 345
(1)Casele centrale se autorizeaza, in mod colectiv, impreuna cu toate cooperativele de credit din retea propuse a se constitui, in conditiile prevazute in Capitolul III din Titlul I, Partea I.
(2)Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie casei centrale si cooperativelor de credit dintr-o retea, numai daca cerintele prevazute de ordonanta de urgenta si de reglementarile emise in aplicarea acesteia sunt indeplinite la nivelul casei centrale si a fiecarei cooperative de credit afiliate, precum si la nivelul intregii retele cooperatiste.
(3)in aplicarea alin. (2), indeplinirea cerintelor prevazute in Sectiunea 1 a Capitolului II din Titlul I, Partea I, si in reglementarile Bancii Nationale a Romaniei emise in aplicarea acestora, trebuie sa fie asigurata la nivelul casei centrale si la nivelul intregii retele cooperatiste, in cazul cooperativelor de credit, sunt incidente dispozitiile art. 338 alin. (1).
(4)Nivelul minim al capitalului agregat al unei retele cooperatiste si elementele care intra in calculul acestuia se stabilesc de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari. Acest nivel nu poate fi mai mic decat echivalentul in lei a 5 milioane euro.
Art. 346
(1)Casele centrale pot desfasura, in limita autorizatiei acordate, oricare dintre activitatile permise unei institutii de credit, in conditiile prevazute in Sectiunea 1.2. a Capitolului II din Titlul I, Partea I. Activitatea se desfasoara in principal si cu preponderenta in interesul cooperativelor de credit afiliate si pentru asigurarea adecvarii capitalului la riscuri si a lichiditatii la nivelul intregii retele.
(2)Creditele acordate de o casa centrala persoanelor juridice, altele decat cooperativele de credit afiliate, nu pot depasi 20% din activele casei centrale.
(3)Casele centrale pot emite obligatiuni in conditiile prevazute de lege pentru societatile pe actiuni.
Art. 347
Banca Nationala a Romaniei respinge cererea de autorizare a unei retele cooperatiste conform dispozitiilor art. 38, precum si in urmatoarele cazuri:
a)din evaluarea planului de activitate rezulta ca reteaua cooperatista, in ansamblul ei, nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditiile respectarii cerintelor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta si in reglementarile aplicabile;
b)nu sunt indeplinite cerintele privind nivelul minim al capitalului agregat al retelei.
Art. 348
in situatia in care, din evaluarea documentatiei prezentate in oricare dintre etapele procesului de autorizare, se constata ca numai unele dintre cooperativele de credit din retea si casa centrala indeplinesc conditiile stabilite, Banca Nationala a Romaniei poate acorda autorizatie, numai daca la nivelul retelei formate din aceste organizatiile cooperatiste de credit sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
Art. 349
in cazul retragerii autorizatiei acordate casei centrale, dispozitiile art. 344 se aplica in mod corespunzator.
SECtIUNEA 3: Desfasurarea activitatii in afara teritoriului Romaniei
Art. 350
Dispozitiile cuprinse in Capitolul VI din Titlul I, Partea I sunt aplicabile la nivelul ansamblului constituit din casa centrala si cooperativele de credit afiliate.
CAPITOLUL III: Prevederi specifice de constituire si functionare
SECtIUNEA 1: Dispozitii comune organizatiilor cooperatiste de credit
Art. 351
(1)Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si organizatiilor cooperatiste de credit, in masura in care nu se dispune altfel potrivit prezentului titlu. Constituirea, functionarea, modificarea actului constitutiv, dizolvarea, fuziunea, divizarea si lichidarea organizatiilor cooperatiste de credit urmeaza regimul societatilor pe actiuni.
(2)in aplicarea alin. (1), orice referire facuta la actiuni si actionari se considera a fi facuta la parti sociale si la membrii cooperatori/cooperative de credit afiliate si orice referire la un anumit procent din capitalul social al societatii pe actiuni se considera a fi facuta la totalul drepturilor de vot la nivelul unei cooperative de credit/case centrale.
(3)in toate actele oficiale, organizatiile cooperatiste de credit trebuie sa indice, pe langa alte elemente prevazute de lege si mentiunea "capital social variabil", iar in cazul cooperativelor de credit, si denumirea casei centrale le care sunt afiliate.
Art. 352
(1)Organizatiile cooperatiste de credit au un numar variabil de membri cooperatori sau, dupa caz, de cooperative de credit afiliate, care nu poate fi mai mic decat numarul minim stabilit prin prezentul titlu.
(2)Capitalul social al unei organizatii cooperatiste de credit este variabil si este format din parti sociale de valoare egala.
(3)in cadrul unei retele cooperatiste, partile sociale ale tuturor organizatiilor cooperatiste de credit trebuie sa fie de valoare egala.
Art. 353
(1)Valoarea nominala a unei parti sociale este stabilita prin actul constitutiv-cadru, dar nu poate fi mai mica de 10 lei.
(2)Partile sociale sunt purtatoare de dividende. Acestea se platesc membrilor cooperatori, respectiv cooperativelor de credit afiliate, din profitul net, proportional cu cota de participare la capitalul social si corespunzator perioadei de detinere a partilor sociale in cursul exercitiului financiar.
Art. 354
(1)Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Ele sunt indivizibile si nu pot fi vandute, cesionate sau gajate decat numai intre membrii cooperatori, cu exceptia cazurilor de incetare a calitatii de membru potrivit actului constitutiv, respectiv intre cooperativele de credit afiliate la casa centrala.
(2)Partile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale titularilor lor fata de organizatia cooperatista de credit sau fata de terti si nu sunt purtatoare de dobanzi.
(3)Membrii cooperatori, respectiv cooperativele de credit afiliate, nu pot solicita restituirea partiala a contravalorii partilor sociale subscrise, cu exceptia celor decurgand din regularizarile prevazute la art. 369 alin. (2), in cazul partilor sociale subscrise la casa centrala.
(4)Titularii partilor sociale, membrii cooperatori sau cooperative de credit, dupa caz, sunt raspunzatori pentru obligatiile organizatiei cooperatiste de credit, in limita partilor sociale subscrise.
Art. 355
(1)Adunarea generala a unei organizatii cooperatiste de credit se intruneste ori de cate ori este necesar, in conditiile si la termenele prevazute de lege, pentru a hotari asupra tuturor aspectelor care tin de competenta adunarii generale ordinare si extraordinare a unei societati pe actiuni, iar in cazul cooperativelor de credit si pentru a desemna, din randul membrilor consiliului de administratie, reprezentantii cooperativei de credit in adunarea generala a casei centrale.
(2)Exercitiul atributiilor privind modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului social, infiintarea sau desfiintarea de sucursale si, dupa caz, desemnarea reprezentantilor in adunarea generala a casei centrale poate fi delegat de catre adunarea generala a organizatiei cooperatiste de credit consiliului de administratie, in conditiile prevazute de actul constitutiv.
Art. 356
Administratorii unei organizatii cooperatiste de credit trebuie sa ia parte la adunarile generale.
Art. 357
Consiliul de administratie al unei organizatii cooperatiste de credit poate decide incheierea de acte juridice prin care sa se dobandeasca, sa se instraineze, sa se inchirieze, sa se schimbe sau sa se constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul organizatiei cooperatiste de credit, a caror valoare depaseste o cincime din valoarea contabila a activelor acesteia la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale, iar in cazul cooperativelor de credit si cu aprobarea casei centrale la care este afiliata.
Art. 358
Cuantumul lunar al remuneratiei acordate membrilor consiliului de administratie al unei organizatii cooperatiste de credit pentru activitatea desfasurata, stabilit in actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale, nu poate depasi 20% din salariul brut al directorului general/directorului.
Art. 359
(1)Casa centrala constituie rezerva mutuala de garantare pe baza cotizatiilor cooperativelor de credit afiliate si a unei cote de maximum 5% din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit al casei centrale. Modul de constituire si de utilizare, precum si nivelul rezervei mutuale de garantare se stabilesc prin reglementarile-cadru ale caselor centrale.
(2)Cooperativele de credit sunt obligate sa cotizeze pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a casei centrale, in conformitate cu reglementarile-cadru emise de casa centrala in acest scop. Cotizatiile platite de cooperativele de credit constituie cheltuieli deductibile fiscal.
SECtIUNEA 2: Cooperative de credit
Art. 360
Cooperativele de credit se constituie prin asocierea libera a persoanelor fizice, fara nici un fel de discriminare pe criterii de nationalitate, origine etnica, limba, religie, apartenenta politica, avere, conditie sociala, rasa sau sex.
Art. 361
(1)Poate fi membru cooperator orice persoana fizica care are capacitate deplina de exercitiu, are domiciliul/resedinta/locul de munca in raza teritoriala de operare a cooperativei de credit, a semnat sau a acceptat, dupa caz, actul constitutiv al acesteia si a subscris si a varsat cel putin numarul minim de parti sociale care este stabilit prin actul constitutiv-cadru.
(2)Prin actul constitutiv se pot reglementa si alte conditii pentru admiterea ca membru cooperator.
Art. 362
(1)Cooperativele de credit se organizeaza pe o raza teritoriala de operare proprie, stabilita prin actul constitutiv, in care pot infiinta sucursale. Aceasta cuprinde arii determinate din judetul in care cooperativa de credit isi are sediul social si din judetele limitrofe.
(2)Razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceeasi casa centrala nu se pot intrepatrunde.
(3)Modificarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit este supusa aprobarii prealabile a casei centrale la care este afiliata,
Art. 363
(1)Cooperativele de credit se constituie pe baza actului constitutiv, care se elaboreaza pe baza actului constitutiv-cadru.
(2)Numarul minim de membri cooperatori fondatori, stabilit prin actul constitutiv-cadra, nu poate fi mai mic de 1.000. Actul constitutiv-cadru poate prevedea posibilitatea constituirii unei cooperative de credit cu un numar minim de 100 de membri cooperatori fondatori, cu conditia ca acestia sa subscrie si sa verse, in total, cel putin 1.000 de parti sociale.
Art. 364
in afara altor elemente prevazute de lege, actul constitutiv al cooperativei de credit trebuie sa includa prevederi referitoare la:
a)conditiile si procedura de inscriere in cooperativa, inclusiv, daca este cazul, taxa de inscriere, precum si modalitatea de solutionare a eventualelor plangeri fata de refuzul de inscriere in cooperativa;
b)conditiile si procedura de incetare a calitatii de membru cooperator, inclusiv in cazul retragerii, excluderii, decesului si stabilirea modalitatilor de stingere a obligatiilor reciproce dintre cooperativa de credit si membru cooperator sau succesorii acestuia;
c)drepturile si obligatiile membrilor cooperatori;
d)raza teritoriala de operare a cooperativei de credit.
Art. 365
(1)Denumirea unei cooperative de credit trebuie sa cuprinda sintagma "cooperativa de credit" sau "banca cooperatista" si numele localitatii in care are sediul social.
(2)Cooperativele de credit din cadrul aceleiasi retele cooperatiste sunt obligate sa asigure utilizarea unitara a uneia dintre sintagmele prevazute la alin. (1).
Art. 366
(1)Fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, indiferent de numarul de parti sociale detinute.
(2)Pentru validitatea hotararilor adunarilor generale este necesara prezenta majoritatii membrilor cooperatori. Hotararile se iau cu votul majoritatii celor prezenti.
(3)Daca adunarea generala nu-si poate desfasura lucrarile din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2), adunarea generala care se intruneste dupa a doua convocare poate sa decida asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai, daca actul constitutiv nu dispune altfel, in prezenta a cel putin unei treimi din numarul membrilor cooperatori, cu votul majoritatii celor prezenti.
Art. 367
(1)Persoanele numite in calitate de administratori ai cooperativelor de credit trebuie sa fie aprobate de casa centrala inainte de inceperea exercitarii functiei, cu exceptia primilor administratori ai cooperativelor de credit care se constituie simultan cu casa centrala.
(2)Banca Nationala a Romaniei poate dispune casei centrale sa retraga aprobarea data unui administrator al cooperativei de credit atunci cand numirea s-a facut cu incalcarea prevederilor legale aplicabile sau activitatea desfasurata de acesta a condus la deteriorarea situatiei financiare a cooperativei de credit si/sau la incalcarea cerintelor de natura prudentiala de catre aceasta.
Art. 368
Cooperativele de credit repartizeaza anual 25% din profitul contabil determinat dupa deducerea impozitului pe profit pentru constituirea unei rezerve de intr-ajutorare, destinata crearii conditiilor necesare pentru reducerea costurilor operatiunilor desfasurate cu membrii cooperatori.
SECtIUNEA 3: Casa centrala
Art. 369
(1)Casele centrale se constituie pe baza actului constitutiv, prin asocierea a cel putin 30 de cooperative de credit fondatoare.
(2)Fiecare dintre cooperativele de credit afiliate trebuie sa subscrie si sa verse la capitalul social al casei centrale parti sociale in valoare de minimum 20% din capitalul lor social. in functie de valoarea capitalului social inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar de catre fiecare cooperativa de credit valoarea participatiei la capitalul casei centrale se recalculeaza, iar diferentele constatate se regularizeaza in termen de 90 de zile de la sfarsitul exercitiului financiar.
Art. 370
Denumirea unei case centrale trebuie sa cuprinda sintagma "casa centrala" sau "banca centrala cooperatista".
Art. 371
in afara elementelor prevazute de lege, actul constitutiv al unei case centrale trebuie sa includa prevederi referitoare la:
a)conditiile si procedura de afiliere a cooperativelor de credit;
b)drepturile si obligatiile cooperativelor de credit afiliate;
c)modalitatea de reprezentare a cooperativelor de credit afiliate in adunarea generala a casei centrale;
d)atributiile de reprezentare, indrumare, reglementare, supraveghere, control si informare ale casei centrale in cadrul retelei.
Art. 372
(1)Fiecare cooperativa de credit afiliata are dreptul la un numar de voturi in adunarea generala a casei centrale egal cu numarul persoanelor evidentiate in registrul membrilor cooperatori la sfarsitul lunii precedente datei tinerii adunarii generale.
(2)Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale a casei centrale este necesara prezenta reprezentantilor cooperativelor de credit afiliate, care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul de voturi exprimabile, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor reprezentate, daca in actul constitutiv nu se prevede o majoritate mai mare.
(3)Daca adunarea generala nu-si poate desfasura lucrarile din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2), adunarea generala ce se intruneste dupa a doua convocare poate sa decida asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintai, daca sunt prezenti reprezentanti ai cooperativelor de credit afiliate, care reprezinta cel putin o treime din numarul de voturi exprimabile, cu majoritatea voturilor reprezentate.
Art. 373
(1)Casa centrala este administrata de un consiliu de administratie format din membri alesi de adunarea generala din randul persoanelor propuse de reprezentantii cooperativelor de credit afiliate. Deosebit de alte incompatibilitati si interdictii prevazute de lege, administratorii, directorii sau persoanele desemnate sa asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor unei cooperative de credit nu pot avea calitatea de administrator sau director la casa centrala.
(2)in afara atributiilor prevazute de legislatia aplicabila societatilor comerciale, consiliul de administratie al casei centrale are si urmatoarele atributii in ceea ce priveste reteaua de cooperative de credit afiliate:
a)aproba sau respinge afilierea cooperativelor de credit;
b)aproba, in prealabil, modificarile in situatia cooperativelor de credit din retea, altele decat cele supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei potrivit prezentului titlu, in conformitate cu reglementarile-cadru;
c)intreprinde masurile necesare pentru asigurarea numarului minim de cooperative de credit afiliate;
d)aproba reglementarile-cadru si modificarile actului constitutiv-cadru;
e)stabileste si supune spre aprobare adunarii generale situatia financiara agregata intocmita la nivelul retelei cooperatiste;
f)stabileste si aproba reglementarile-cadru pentru exercitarea atributiilor pe linia supravegherii cooperativelor de credit afiliate si decide cu privire la masurile care trebuie intreprinse cu privire la cooperativele de credit afiliate, si daca este cazul asupra propunerii de sanctiuni, in cazul nerespectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
Art. 374
Casele centrale sunt obligate sa mentina un nivel al activelor cu grad mare de lichiditate cel putin egal cu cel al rezervei mutuale de garantare.
Art. 375
in afara registrelor prevazute de lege, casele centrale trebuie sa tina un registru de evidenta a cooperativelor de credit afiliate.
SECtIUNEA 4: Unele prevederi specifice privind dizolvarea, fuziunea si divizarea organizatiilor cooperatiste de credit
Art. 376
Prin derogare de la prevederile legislatiei aplicabile societatilor comerciale, dizolvarea unei organizatii cooperatiste de credit ca urmare a reducerii numarului de membri cooperatori, respectiv de cooperative de credit afiliate, sub nivelul minim stabilit potrivit prezentului titlu, are loc in cazul in care acest numar nu a fost completat in termen de un an de la data constatarii acestei reduceri.
Art. 377
(1)O casa centrala a cooperativelor de credit poate fuziona numai cu o alta casa centrala.
(2)Operatiunile de fuziune si de divizare ale cooperativelor de credit se realizeaza numai in cadrul aceleiasi retele cooperatiste de credit, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (1).
(3)Fuziunea sau divizarea organizatiilor cooperatiste de credit se realizeaza in conditiile prevazute in Capitolul VII din Titlul I, Partea I, iar in cazul cooperativelor de credit, si cu aprobarea casei centrale la care acestea sunt afiliate.
SECtIUNEA 5: Operatiunile de plati ale organizatiilor cooperatiste de credit
Art. 378
in vederea functionarii, in termen de 30 de zile de la data obtinerii autorizatiei fiecare organizatie cooperatista de credit deschide cont curent, dupa cum urmeaza:
a)casa centrala, la Banca Nationala a Romaniei, conform reglementarilor emise de aceasta;
b)cooperativele de credit, la casa centrala la care acestea sunt afiliate, conform reglementarilor-cadru.
Art. 379
(1)Fiecare casa centrala elaboreaza, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, reglementari-cadru privind desfasurarea operatiunilor de plati intre cooperativele de credit afiliate.
(2)Organizatiile cooperatiste de credit raspund pentru legalitatea si disciplina operatiunilor de plati efectuate in cadrul retelei.
CAPITOLUL IV: Prevederi specifice privind cerintele operationale
SECtIUNEA 1: Dispozitii generale
Art. 380
(1)Organizatiile cooperatiste de credit isi organizeaza intreaga activitate in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase, cu cerintele legii si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia, precum si cu respectarea reglementarilor-cadru emise de casa centrala.
(2)Dispozitiile cuprinse in Titlul II, Partea I se aplica in mod corespunzator organizatiilor cooperatiste de credit, cu precizarile si in conditiile prevazute in prezentul capitol.
Art. 381
in aplicarea dispozitiilor art. 105, actele constitutive, reglementarile interne ale organizatiilor cooperatiste de credit si reglementarile-cadru emise de casa centrala se transmit Bancii Nationale a Romaniei, in conditiile prevazute prin reglementarile acesteia emise in baza prezentei ordonante de urgenta.
Art. 382
(1)Prin actul constitutiv-cadru si reglementarile-cadru, casa centrala trebuie sa asigure implementarea in mod unitar, la nivelul intregii retele cooperatiste, a unui cadru de administrare, a unor procese de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor si a unor mecanisme de control intern, care sa asigure respectarea cerintelor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
(2)Casa centrala este responsabila pentru organizarea controlului intern al activitatii, pentru administrarea riscurilor semnificative, precum si pentru organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern la nivelul intregii retele cooperatiste. in acest sens, prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constituirea unui comitet de audit la nivelul fiecarei cooperative de credit nu este obligatorie.
Art. 383
Prin exceptie de la dispozitiile art. 107 alin. (1), conducerea operativa a activitatii cooperativelor de credit care au cel mult 5000 de membrii cooperatori poate fi delegata unui singur director.
SECtIUNEA 2: Cerinte prudentiale si de publicitate
Art. 384
(1)La nivelul unei retele cooperatiste trebuie respectate cerintele prevazute in art. 24, art. 126, in Sectiunile a 6-a, a 7-a si a 8-a din Capitolul III si cele prevazute in Capitolul V din Titlul II, Partea I.
(2)in aplicarea dispozitiilor alin. (1), fondurile proprii la nivelul unei retele cooperatiste nu pot scadea sub nivelul minim al capitalului agregat prevazut pentru autorizare.
(3)Respectarea cerintelor prevazute in Capitolul V din Titlul I, Partea I se asigura de catre casa centrala pentru activitatea proprie, precum si pentru cea a intregii retele cooperatiste.
Art. 385
(1)Fiecare organizatie cooperatista de credit trebuie sa respecte dispozitiile la care se face referire in art. 384 alin. (1), in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei si, dupa caz, cu reglementarile-cadru ale casei centrale.
(2)Fiecare cooperativa de credit din retea trebuie sa mentina in permanenta fonduri proprii la nivelul stabilit prin reglementarile-cadru emise de casa centrala pentru acoperirea riscurilor la care cooperativa de credit este sau poate fi expusa; acest nivel nu poate scadea sub nivelul minim al capitalului initial prevazut de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari, daca este cazul.
Art. 386
(1)Casa centrala stabileste prin reglementarile-cadru acele modificari efectuate la nivelul cooperativelor de credit fata de conditiile care au stat la baza autorizarii acestora pentru care este necesara aprobarea prealabila a casei centrale - altele decat cele prevazute in prezentul titlu sau cele supuse aprobarii Bancii Nationale a Romaniei potrivit reglementarilor acesteia - precum si modificarile pentru care notificarea ulterioara este suficienta.
(2)inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare modificarilor operate la nivelul unei organizatii cooperatiste de credit, care sunt supuse unei aprobari prealabile, se realizeaza numai dupa obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei sau a casei centrale, dupa caz.
SECtIUNEA 3: Situatii financiare si audit
Art. 387
(1)in afara cerintelor privind intocmirea situatiilor financiare de catre fiecare institutie de credit, casa centrala trebuie sa intocmeasca situatia financiara anuala agregata a retelei cooperatiste, potrivit prevederilor legale, care sa reflecte operatiunile si situatia financiara ale tuturor organizatiilor cooperatiste de credit din retea.
(2)in aplicarea dispozitiilor alin. (1), precum si pentru efectuarea de catre casa centrala a raportarilor solicitate de Banca Nationala a Romaniei la nivelul retelei cooperatiste, cooperativele de credit sunt obligate sa prezinte casei centrale la care sunt afiliate situatiile lor financiare anuale, precum si alte date si informatii cerute de casa centrala, la termenele stabilite prin reglementarile-cadru emise de casa centrala.
Art. 388
(1)Auditorul financiar al cooperativei de credit este supus aprobarii prealabile a casei centrale, cu exceptia primului auditor financiar al unei cooperative de credit care se constituie si se autorizeaza simultan cu casa centrala.
(2)Banca Nationala a Romaniei poate dispune casei centrale retragerea aprobarii acordate unui auditor financiar in situatiile prevazute la art. 157.
Art. 389
Informarile facute de auditorul financiar al unei cooperative de credit in aplicarea dispozitiilor art. 156, se transmit casei centrale, care le notifica Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 390
(1)Auditorul financiar al casei centrale auditeaza atat situatiile financiare anuale ale casei centrale, cat si situatiile financiare anuale agregate la nivelul retelei cooperatiste.
(2)Auditorul financiar al casei centrale poate audita si situatiile financiare anuale ale cooperativelor de credit afiliate. in acest caz, dispozitiile art. 388 alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile.
Art. 391
Situatia in care un auditor financiar este numit in aceasta calitate la mai multe organizatii cooperatiste de credit nu constituie o incalcare a principiului independentei acestuia.
CAPITOLUL V: Supravegherea organizatiilor cooperatiste de credit
SECtIUNEA 1: Exercitarea atributiilor de supraveghere
Art. 392
(1)Banca Nationala a Romaniei asigura supravegherea prudentiala a casei centrale la nivel individual si, la nivel agregat, a tuturor organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul unei retele cooperatiste. Banca Nationala a Romaniei poate efectua, atunci cand considera necesar, verificari la sediul cooperativelor de credit.
(2)Casa centrala este obligata sa raporteze Bancii Nationale a Romaniei datele si informatiile necesare pentru evaluarea respectarii dispozitiilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta si in reglementarile emise in aplicarea acesteia, atat cele care privesc activitatea proprie, cat si cele referitoare la activitatea intregii retele cooperatiste.
(3)Fara a se aduce atingere competentelor Bancii Nationale a Romaniei in ceea ce priveste exercitarea supravegherii organizatiilor cooperatiste de credit, casele centrale asigura supravegherea cooperativelor de credit afiliate. in acest sens prevederile Capitolului I din Titlul III, Partea I se aplica in mod corespunzator si orice referire la Banca Nationala a Romaniei se considera a fi facuta la casa centrala.
(4)Membrii consiliului de administratie, salariatii casei centrale si orice persoana care indeplineste anumite responsabilitati pe contul casei centrale in exercitarea atributiilor acesteia prevazute la alin. (3), au obligatia sa pastreze secretul profesional potrivit art. 214.
SECtIUNEA 2: Masuri de supraveghere si sanctiuni
Art. 393
(1)in exercitarea atributiilor sale prevazute in prezentul titlu, casa centrala poate sa dispuna fata de o cooperativa de credit afiliata, care incalca dispozitiile legii, ale reglementarilor sau ale altor acte emise in aplicarea acesteia, referitoare la supraveghere sau la conditiile de desfasurare a activitatii, masurile prevazute la art. 226 alin. (2) lit. a)-f), in conditiile prevazut prin reglementarile-cadru emise de casa centrala in acest sens.
(2)Casa centrala poate propune in mod fundamentat Bancii Nationale a Romaniei sa dispuna fata de o cooperativa de credit masurile prevazute la art. 226 alin. (2) lit. g) si/sau sa aplice sanctiunile prevazute de lege.
(3)Dispozitiile cuprinse in Capitolului VII din Titlul III, Partea I se aplica in mod corespunzator casei centrale in exercitarea prerogativelor prevazute la alin. (1).
(4)Casa centrala notifica Bancii Nationale a Romaniei orice masura dispusa, in termen de 5 zile de la data impunerii acesteia.
(5)Actele de aplicare a masurilor in conditiile alin. (1) se emit de catre directorii casei centrale, potrivit reglementarilor-cadru emise in acest sens.
Art. 394
in cazul in care la nivelul casei centrale sau al unei cooperative de credit afiliate se constata o deteriorare semnificativa a situatiei financiare si a indicatorilor de prudenta, casa centrala poate cere cooperativelor de credit afiliate sa contribuie la majorarea resurselor sale financiare fie prin subscrierea de noi parti sociale, fie prin constituirea unor depozite rambursabile la termenele stabilite de casa centrala.
Art. 395
Banca Nationala a Romaniei poate sa dispuna masurile considerate necesare sau aplicarea de sanctiuni in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare de catre casa centrala a atributiilor de supraveghere si de control conferite potrivit prezentului titlu sau delegate de Banca Nationala a Romaniei, fata de cooperativele de credit afiliate.
SECtIUNEA 3: Prevederi specifice privind procedurile speciale
Art. 396
(1)Instituirea masurilor de supraveghere speciala sau de administrare speciala cu privire la o cooperativa de credit poate fi dispusa de Banca Nationala a Romaniei si la propunerea fundamentata a casei centrale la care este afiliata cooperativa de credit.
(2)Asigurarea supravegherii speciale sau a administrarii speciale a unei cooperative de credit poate fi delegata, prin decizia Bancii Nationale a Romaniei de instituire a masurii respective, casei centrale la care cooperativa de credit este afiliata.
Art. 397
(1)in cazul in care supravegherea speciala se asigura de catre casa centrala potrivit art. 396, dispozitiile cuprinse in Sectiunea 1 a Capitolului VIII din Titlul III, Partea I se aplica in mod corespunzator si orice referire la Banca Nationala a Romaniei se considera a fi facuta la casa centrala.
(2)Rapoartele periodice prevazute la art. 239 alin. (1) se remit si Bancii Nationale a Romaniei.
(3)in cazul in care, pe parcursul supravegherii speciale, in activitatea cooperativei de credit se constata in continuare deficiente grave, casa centrala poate propune Bancii Nationale a Romaniei, de la caz la caz, instituirea masurii de administrare speciala sau adoptarea altor masuri prevazute de lege, inclusiv poate solicita Bancii Nationale a Romaniei retragerea autorizatiei cooperativei de credit in cauza.
Art. 398
(1)in cazul in care administrarea speciala se asigura de catre casa centrala potrivit art. 396, dispozitiile cuprinse in Sectiunea a 2-a a Capitolului VIII din Titlul III, Partea I se aplica in mod corespunzator si orice referire la Banca Nationala a Romaniei se considera a fi facuta la casa centrala.
(2)in aplicarea dispozitiilor alin. (1), rapoartele administratorului special se remit si Bancii Nationale a Romaniei.
(3)in situatia prevazuta la art. 252 alin. (2), casa centrala poate solicita Bancii Nationale a Romaniei retragerea autorizatiei cooperativei de credit in cauza.
Art. 399
(1)Lichidarea unei cooperative de credit ca urmare a retragerii autorizatiei in conditiile art. 342 se realizeaza de catre casa centrala la care aceasta este afiliata, inclusiv in situatia in care cooperativa de credit se afla in stare de insolventa, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor cuprinse in Sectiunea a 3-a a Capitolului VIII din Titlul III, Partea I. Casa centrala poate numi un lichidator autorizat.
(2)in situatia in care cooperativa de credit se afla in stare de insolventa, adunarea generala a casei centrale hotaraste cu privire la patrimoniul cooperativei de credit a carei autorizatie a fost retrasa, acesta putand fi repartizat organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei cooperatiste; in acest caz, casa centrala trebuie sa asigure exercitarea atributiei sale prevazute la art. 337 alin. (1) lit. e).
Art. 400
(1)in alte situatii decat cele prevazute la art. 399 alin. (2), la lichidarea unei organizatii cooperatiste de credit, dupa plata obligatiilor acesteia, din activul net ramas se distribuie membrilor cooperatori, respectiv cooperativelor de credit afiliate, sumele reprezentand contravaloarea partilor sociale subscrise si varsate, precum si dividendele cuvenite pentru exercitiul financiar in curs. Diferenta ramasa este preluata, in cazul lichidarii cooperativelor de credit, de casa centrala la care sunt afiliate, iar in cazul lichidarii caselor centrale, impreuna cu cooperativele de credit afiliate, de catre Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.
(2)Daca activul net ramas nu acopera valoarea totala aferenta partilor sociale, acesta se distribuie proportional cu partile sociale detinute de fiecare membru al organizatiei cooperatiste de credit.
CAPITOLUL VI: Falimentul caselor centrale
Art. 401
in cazul unei case centrale aflate in stare de insolventa sunt aplicabile prevederile legislatiei privind falimentul institutiilor de credit; procedura prevazuta de lege se aplica in ansamblu organizatiilor cooperatiste de credit din retea.
CAPITOLUL VII: Alte dispozitii
Art. 402
Actele adoptate de o casa centrala conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la o cooperativa de credit, pot fi contestate in conditiile prevazute la art. 275-277.
Art. 403
Fondul social constituit de membrii cooperatori pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in baza dispozitiilor Ordonantei de urgenta nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi retras, dar nu mai devreme de trecerea unei perioade de un an de la data achitarii de catre acestia a ultimei rate de imprumut si a dobanzii aferente, daca prin conventia partilor nu se prevede altfel.
TITLUL VI: SISTEME DE PLATI
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 404
(1)Banca Nationala a Romaniei reglementeaza, autorizeaza si supravegheaza sistemele de plati si sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare din Romania, inclusiv administratorii acestora, in scopul asigurarii functionarii sistemelor in conformitate cu standardele internationale in acest domeniu.
(2)Sistemele prevazute la alin. (1) nu pot functiona pe teritoriul Romaniei fara obtinerea autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 405
Banca Nationala a Romaniei emite reglementari cu privire la sistemele de plati si sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, referitoare la:
a)conditiile si modalitatea de organizare a sistemelor;
b)conditiile si procedura de autorizare, cazurile in care autorizatia poate fi revocata;
c)criteriile si regulile pentru supravegherea sistemelor, inclusiv a participantilor la aceste sisteme si a administratorilor acestora;
d)informatiile si raportarile care trebuie furnizate Bancii Nationale a Romaniei;
e)cerintele minime referitoare la functionarea, auditul operational si administrarea riscurilor unui sistem si cele referitoare la situatiile financiare si auditul intern ale participantilor si ale administratorului unui sistem;
f)orice alte cerinte specifice necesare bunei functionari a unui sistem.
Art. 406
(1)Fondurile si instrumentele financiare ale participantilor la sistemele de plati, constituite la dispozitia agentului de decontare, in limitele solicitate prin regulile sistemului, in scopul garantarii indeplinirii obligatiilor care decurg din calitatea de participant la sistem, nu pot face obiectul executarii silite de catre terti si nu pot fi grevate de alte garantii reale ori sarcini de catre participantul debitor.
(2)Fondurile si instrumentele financiare prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la procedura inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
(3)in cazul falimentului unui participant la sistemul de plati, fondurile si instrumentele financiare prevazute la alin. (1) sunt utilizate numai in scopul indeplinirii obligatiilor decurgand din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, care revin participantului pana la data pronuntarii, inclusiv, a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.
(4)in cazul incetarii calitatii de participant la sistemul de plati, fondurile si instrumentele financiare prevazute la alin. (1) sunt utilizate numai in scopul indeplinirii obligatiilor decurgand din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, care revin participantului pana la momentul incetarii calitatii de participant.
CAPITOLUL II: Masuri de remediere si sanctiuni
Art. 407
Banca Nationala poate dispune participantilor si/sau administratorilor sistemelor de plati si ai sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare adoptarea unor masuri de remediere a deficientelor constatate in cadrul sistemelor.
Art. 408
(1)in situatia in care Banca Nationala a Romaniei constata ca participantii la sistemele de plati si sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare sau administratorii acestor sisteme se fac vinovati de nerespectarea dispozitiilor prezentului capitol a reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea acestor dispozitii sau nu se conformeaza masurilor de remediere dispuse de aceasta, Banca Nationala a Romaniei poate aplica urmatoarele sanctiuni:
a)avertisment scris;
b)amenda cuprinsa intre 10.000 lei si 100.000 lei;
c)suspendarea sau excluderea unuia sau mai multor participanti de la unul sau mai multe sisteme;
d)suspendarea, pe un termen de pana la 90 de zile, a autorizatiei acordate de Banca Nationala a Romaniei unui administrator de sistem;
e)retragerea autorizatiei acordata administratorului de sistem.
(2)Actele prin care sunt dispuse masurile sau sunt aplicate sanctiuni potrivit prezentului capitol se emit de catre guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei cu exceptia sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. d) si e) a caror aplicare este de competenta consiliului de administratie.
Art. 409
(1)Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 407 se prescrie in termen de un an de la data luarii la cunostinta, dar nu mai mult de 3 ani de la data savarsirii faptei.
(2)Amenzile incasate se fac venituri la bugetul de stat.
(3)Aplicarea sanctiunilor nu inlatura raspunderea materiala, civila sau penala, dupa caz.
PARTEA III: INFRACTIUNI SI DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
TITLUL I: INFRACtIUNI
Art. 410
Desfasurarea de activitati interzise potrivit art. 5 de catre o persoana, pe cont propriu sau pe contul unei entitati care nu este institutie de credit constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
Art. 411
Utilizarea neautorizata de catre o persoana a unei denumiri specifice unei institutii de credit, cu incalcarea dispozitiilor art. 6, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Art. 412
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 3 ani:
a)fapta unui administrator, director sau angajat al unei institutii de credit care, cu rea credinta, incalca dispozitiile art. 171 sau obstructioneaza in orice alt mod exercitarea supravegherii de catre Banca Nationala a Romaniei;
b)fapta oricarei persoane care asigura conducerea operativa a unei societati financiare holding sau a unei societati holding cu activitate mixta de a obstructiona, in orice mod, exercitarea de catre Banca Nationala a Romaniei a competentelor sale de supraveghere a institutiilor de credit potrivit art. 166 si art. 176-203.
Art. 413
Deschiderea de conturi sub nume fictive constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
TITLUL II: DISPOZItII TRANZITORII sI FINALE
CAPITOLUL I: Dispozitii tranzitorii
Art. 414
(1)Cererile de autorizare nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta care nu sunt conforme cu dispozitiile legii si/sau cu reglementarile emise in aplicarea acesteia, pot fi retrase si prezentate din nou de titularii cererilor dupa inlaturarea deficientelor.
(2)Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), cererile de autorizare depuse de institutii de credit autorizate si supravegheate de autoritatea competenta dintr-un alt stat membru se claseaza ca fiind lipsite de obiect si aceste institutii de credit trebuie sa urmeze procedura notificarii prevazuta in Sectiunea 1 a Capitolul IV din Titlul I, Partea I.
Art. 415
(1)Institutiile de credit, persoane juridice romane, sucursalele institutiilor de credit din state terte, si administratorii de sisteme care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta functioneaza in Romania, se considera ca dispun de o autorizatie conform dispozitiilor acestei ordonante de urgenta.
(2)Institutiile de credit din alte state membre care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta desfasoara activitate in Romania printr-o sucursala se considera ca sunt notificate potrivit dispozitiilor Capitolului IV din Titlul I, Partea I. incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autorizatiile emise de Banca Nationala a Romaniei acestor sucursale isi inceteaza de drept valabilitatea, acestea functionand pe baza autorizatiei acordate institutiei de credit de catre autoritatea competenta din statul membru de origine. Dispozitiile art. 41 alin. (2) nu sunt aplicabile in aceste cazuri.
Art. 416
Institutiile de credit, persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit din state terte trebuie sa se conformeze noilor cerinte cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta, in termenele si conditiile care se stabilesc prin reglementarile emise in aplicarea acesteia.
CAPITOLUL II: Dispozitii finale
Art. 417
Institutiile de credit care isi desfasoara activitatea in Romania in conditiile prezentei ordonante de urgenta, inclusiv sucursalele institutiilor de credit din alte state membre si din state terte, se evidentiaza de catre Banca Nationala a Romaniei in registrul institutiilor de credit, care este accesibil persoanelor interesate.
Art. 418
(1)Institutiile de credit pot sa-si constituie asociatii profesionale, care sa le reprezinte interesele colective fata de autoritatile publice, sa studieze probleme de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociatiei si publicul si sa organizeze serviciile de interes comun. Asociatiile profesionale ale institutiilor de credit colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei.
(2)Separat sau, dupa caz, in cadrul asociatiilor profesionale, institutiile de credit pot sa-si organizeze un corp propriu de executori, a carui activitate este strict legata de punerea in executare a titlurilor executorii apartinand institutiei de credit si altor entitati care apartin grupului acesteia si care desfasoara activitati financiare.
(3)Statutul acestui corp de executori se aproba prin ordin al ministrului justitiei, iar activitatea acestuia se desfasoara in conformitate cu dispozitiile in materie din dreptul comun.
Art. 419
(1)Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.
(2)Prezenta ordonanta de urgenta se completeaza cu dispozitiile legislatiei aplicabile in materia societatilor comerciale, in masura in care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonante de urgenta si cu cele specifice desfasurarii anumitor activitati/operatiuni, dupa caz.
Art. 420
(1)Banca Nationala a Romaniei emite reglementari in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I precum si pe pagina de Internet a Bancii Nationale a Romaniei.
(2)in scopul unei aplicari unitare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor emise in baza acesteia, Banca Nationala a Romaniei poate emite instructiuni si precizari, care se comunica tuturor institutiilor de credit si se publica pe pagina de Internet a Bancii Nationale a Romaniei.
(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul in care dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile atat institutiilor de credit, cat si, potrivit Capitolului X din Titlul III, Partea I, societatilor de servicii de investitii financiare si, dupa caz, societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii, reglementarile si, respectiv, instructiunile si precizarile se emit in comun de catre Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(4)La elaborarea reglementarilor, instructiunilor si precizarilor, Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare asigura transpunerea legislatiei relevante adoptate la nivelul Uniunii Europene si urmaresc implementarea celor mai bune practici internationale in domeniul supravegherii prudentiale.
Art. 421
(1)Reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, in baza actelor normative prevazute la art. 422, si, respectiv, de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in baza Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in continuare, pana la abrogarea lor expresa.
(2)Pentru calculul cerintelor de capital, institutiile de credit, respectiv societatile de servicii de investitii financiare si, dupa caz, societatile de administrare a investitiilor pot opta sa aplice, pana la data de 1 ianuarie 2008, anumite prevederi din reglementarile la care se face referire in alin. (1), in conditiile prevazute de noile reglementari emise in comun de Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in aplicarea prezentei ordonanta de urgenta, potrivit dispozitiilor art. 420 alin. (3).
(3)Reglementarile emise in comun de Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare trebuie sa prevada in mod expres care dintre dispozitiile reglementarilor anterioare raman in mod exceptional in vigoare pana la data de 1 ianuarie 2008, pentru institutiile de credit, societatile de servicii de investitii financiare si, dupa caz, societatile de administrare a investitiilor care exercita optiunea prevazuta la alin. (2).
Art. 422
(1)Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a)Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare;
b)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
c)Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 733 din 8 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
d)Legea nr. 33/2006 privind bancile de credit ipotecar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 3 martie 2006;
e)orice alte dispozitii contrare.
(2)Prezenta ordonanta de urgenta transpune dispozitiile directivelor Uniunii Europene din domeniul institutiilor de credit si al firmelor de investitii, dupa cum urmeaza:
1.din Directiva nr. 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006, privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de catre institutiile de credit, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006: art. 1-3, art. 4 paragrafele (1)-(5), (7)-(17), (19)-(21) si (46), art. 5-8, art. 9 paragraful (1), art. 10 paragrafele (1) si (5), art. 11-25, art. 26 paragrafele (1)-(3), art. 27, art. 28 paragrafele (1) si (2), art. 29-38, art. 40-49, art. 52-56, art. 75, art. 76, art. 80 paragraful (1) teza a 3-a, art. 81 paragrafele (1), (3) si (4), art. 84 paragrafele (1), (5) si (6), art. 85 paragrafele (1) si (2), art. 89 paragraful 910, art. 91, art. 97 paragrafele (1) si (3)-(5), art. 102 paragrafele (1) si (4), art. 105 paragrafele (1), (3) si (4), art. 109, art. 120, art. 121, art. 122 paragraful (1), art. 123, art. 124 paragrafele (1)-(4), art. 125-132, art. 135-137, art. 138 paragraful (1), art. 139-142, art. 143 paragrafele (1), (2) teza a 2-a si (3), art. 144, art. 145, art. 147-149, art. 152 paragraful (8), art. 157 si Anexa 1;
2.din Directiva nr. 2006/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006, privind adecvarea capitalului firmelor de investitii si institutiilor de credit, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006: art. 1 paragraful (1), art. 2 paragrafele (1) si (2) lit. b), d) si e), art. 3 paragrafele (1) lit. a), f) si g), (2) si (3), art. 10 paragraful (4), art. 13 paragraful (1) teza 1, art. 18 paragraful (1), art. 20 paragraful (1), art. 28 paragraful (1), art. 34, art. 35 paragraful (1), art. 37 paragraful (1), art. 38, art. 39, art. 49 paragraful (1) teza a 2-a si a 3-a si (2), art. 50 paragraful (1) si Anexa 1 paragraful 1;
3.din Directiva nr. 2000/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 septembrie 2000, privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 275/27.10.2000: art. 1-3, art. 4 paragraful (1), art. 7 si art. 8;
4.din Directiva nr. 2001/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 aprilie 2001, privind reorganizarea si lichidarea institutiilor de credit, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 125/05.05.2001: art. 1, art. 2, art. 9-13 si art. 16-33;
5.din Directiva Consiliului nr. 89/117/CEE din 13 februarie 1989 referitoare la obligatiile sucursalelor stabilite intr-un stat membru ale institutiilor de credit si institutiilor financiare, avand sediul central in afara acelui stat membru, privind publicarea documentelor contabile anuale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 044/16.02.1989: art. 1 paragraful (1) si art. 2-4.