Regulamentul CNVM nr. 12/2004
privind serviciile de investiţii financiare

TITLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1
Prezentul regulament stabileşte reguli şi proceduri în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu privire la serviciile de investiţii financiare.
Art. 2
(1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.
(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) agent pentru servicii de investitii financiare – persoana fizică aflată sub responsabilitatea deplină şi necondiţionată a unui singur intermediar, care prestează servicii de investiţii financiare exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este;
b) B.N.R. - Banca Naţională a României;
c) client – orice persoană fizică sau juridică, pentru care o S.S.I.F. prestează, în baza unui contract, servicii de investiţii financiare principale şi/sau conexe;
d) client profesional – orice client care îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 8;
e) client obişnuit (“retail client”) – clientul care nu este client profesional;
f) cont propriu - contul în nume propriu deschis pentru evidenţierea deţinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale unei S.S.I.F.;
g) cont client - contul deschis la S.S.I.F., în numele clientului, pentru evidenţierea deţinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale acestuia;
h) cont persoane relevante (“staff”) - contul deschis la S.S.I.F., în numele administratorilor, conducătorilor,
acţionarilor, auditorilor, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare sau al oricăror alţi angajaţi sau colaboratori ai S.S.I.F., precum şi al persoanelor cu care aceştia se află în legături strânse, pentru evidenţierea deţinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale acestora;
i) control intern – un ansamblu de activităţi şi operaţiuni desfăşurate cu scopul de a asigura respectarea de către S.S.I.F. şi angajaţii săi a legilor, reglementărilor pieţei de capital, precum şi a normelor şi procedurilor interne ale acesteia;
j) C.S.A. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
k) date de identificare – în cazul persoanelor fizice: numele şi prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, seria şi numărul actului de identitate sau, pentru cetăţenii străini, al paşaportului, domiciliul şi, după caz, reşedinţa (adresa completă – stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţara); în cazul personelor juridice: denumirea, adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresă pagină internet, capitalul social subscris şi vărsat, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca şi codul IBAN;
l) executarea ordinelor în numele clienţilor – efectuarea operaţiunilor aferente unui ordin de cumpărare sau de vânzare a unuia sau mai multor instrumente financiare în numele şi pe contul clienţilor;
m) formator de piaţă („market maker”) – S.S.I.F. care este prezentă în mod continuu pe piaţă pentru a tranzacţiona pe cont propriu şi care se comportă ca un vânzător sau cumpărător de instrumente financiare, angajând propriul capital, la preţurile afişate de aceasta;
n) operator independent (“systematic internaliser”) – S.S.I.F. care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevedrile Titlului III, Cap. III, Secţiunea 2 din prezentul regulament;
o) ordin - instrucţiunea de a cumpăra sau vinde un anumit instrument financiar;
p) ordin limită – ordinul de a cumpăra sau vinde un instrument financiar la un preţ specificat sau mai bun decât acesta şi într-o cantitate specificată;
q) tranzacţionarea pe cont propriu – încheierea de tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare având la bază capitalul propriu al S.S.I.F.;
Art. 3
În conformitate cu prezentul regulament, C.N.V.M. autorizează societăţi de servicii de investiţii financiare, modificări în modul de organizare şi funcţionare al acestora, reprezentanţi ai compartimentului de control intern al unei S.S.I.F., agenţi pentru servicii de investiţii financiare, traderi, consultanţi de investiţii şi sucursalele intermediarilor din statele nemembre.
Art. 4
(1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizaţiilor menţionate la art. 3 vor fi eliberate de către C.N.V.M. în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepţia cazului în care Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen. În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.
(2) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, precum şi cele referitoare la evidenţe şi raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională agreată de C.N.V.M. Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine vor fi prezentate în copie legalizată şi în traducere legalizată.
(3) Toate actele şi documentele emise de autorităţi ale altor state, transmise C.N.V.M., au regimul juridic stabilit de legislaţia română aplicabilă, precum şi de reglementările C.N.V.M.
(4) Orice solicitare a C.N.V.M. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi facută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M. sub sancţiunea respingerii cererii.
(5) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respectă punctual prevederile Legii nr. 297/2004 şi sau ale reglementărilor C.N.V.M., acestea vor fi returnate solicitantului.
Art. 5
În cazul în care serviciile de investiţii financiare sunt prestate de către instituţii de credit sau de către intermediari din statele membre sau nemembre, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, termenul de S.S.I.F. se va înlocui, după caz, cu denumirea corespunzătoare a celorlalte categorii de intermediari.

..........

TITLUL IV - Contractele la distanţă şi tranzacţiile prin internet

Capitolul I - Conţinutul şi clauzele minime ale contractelor la distanţă încheiate de S.S.I.F. cu investitorii

Art. 112
(1) Pentru validitatea încheierii unui contract la distanţă, definit conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, S.S.I.F. trebuie să solicite şi să obţină, în prealabil consimţământul scris al investitorului pentru încheierea unui astfel de contract.
(2) Consimţământul investitorului prevăzut la alin. (1) se poate obţine prin semnătura investitorului dată pe un document tipizat, transmis prin una din următoarele modalităţi:
a) direct la sediul S.S.I.F.;
b) prin poştă, cu confirmare de primire;
c) prin telex;
d) prin orice alt mijloc de comunicare recunoscut de lege, ce permite identificarea expeditorului.
Art. 113
Înainte de încheierea unui contract la distanţă sau la momentul prezentării propunerii de încheiere a unui contract la distanţă, S.S.I.F. are obligaţia de a informa investitorii în timp util, corect şi complet asupra a cel puţin următoarelor elemente:

 1. date privind posibilitatea identificării S.S.I.F. care vor cuprinde:

  1. denumirea S.S.I.F., serviciile de investiţii financiare prestate, adresa sediului social/central, a sediilor secundare şi a modalităţii de contactare, telefon, fax, e-mail, codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului a S.S.I.F.;

  2. numele şi prenumele conducătorilor S.S.I.F., adresa, numărul de telefon/fax şi e-mail-ul unde aceştia pot fi contactaţi;

  3. autorizaţia acordată de C.N.V.M. şi adresa, numărul de telefon/fax şi e-mail-ul C.N.V.M. .

 2. informaţii privind serviciile de investiţii financiare ce urmează să le presteze sau intenţionează să le presteze care se vor referi la:

  1. descrierea caracteristicilor principale ale serviciului de investiţii financiare;

  2. costul total pe care investitorul trebuie să îl plătească pentru serviciul de investiţii financiare prestat de S.S.I.F., incluzând toate comisioanele, taxele, tarifele sau cheltuielile aferente achitate direct de către investitor sau prin intermediul S.S.I.F., iar în cazul în care nu poate fi indicat un cost total exact al serviciului furnizat, S.S.I.F. este obligată să informeze investitorul asupra modalităţii de calcul necesare verificării costului total;

  3. precizarea faptului că:

   1. serviciile de investiţii financiare implică anumite riscuri specifice, caracteristice instrumentelor
    financiare;

   2. operaţiunile ce urmează a fi executate depind de fluctuaţiile pieţelor financiare asupra cărora S.S.I.F. nu are influenţă;

   3. performanţele statistice realizate nu sunt indicatori pentru performanţe viitoare;

  4. notificarea cu privire la posibilitatea existenţei altor taxe şi/sau costuri care nu sunt plătite prin intermediul S.S.I.F. sau impuse de aceasta;

  5.  indicarea termenului limită până la care informaţiile furnizate sunt valabile;

  6. precizarea modalităţilor de plată şi de realizare a plăţii;

  7. indicarea oricărui cost suplimentar pentru investitor rezultat din utilizarea de către acesta a mijloacelor de comunicare la distanţă, dacă astfel de costuri adiţionale sunt facturate separat.

 3. informaţii cu privire la contractul la distanţă ce urmează a fi încheiat, care vor cuprinde:

  1. existenţa dreptului de denunţare unilaterală a contractului conform art. 28 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 297/2004, precum şi informaţii cu privire la suma pe care investitorul va trebui să o plătească pentru serviciile de investiţii financiare prestate anterior exercitării acestui drept, precum şi consecinţele ce decurg din neexercitarea acestui drept;

  2. durata minimă pentru care se încheie contractul la distanţă, în cazul prestării unor servicii de investiţii financiare cu caracter permanent sau temporar;

  3. drepturile pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral în virtutea clauzelor contractului la distanţă inclusiv penalităţile prevăzute de contract în asemenea cazuri;

  4. indicarea modalităţilor practice de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală a contractului înainte de termen, precum şi indicarea adresei la care poate fi expediată notificarea de denunţare unilaterală a contractului;

  5. normele legale din România, din statul membru sau nemembru avute în vedere de către S.S.I.F. ca temei juridic al raportului contractual cu investitorul, precizate acestuia înaintea încheierii contractului la distanţă;

  6. orice clauză contractuală privind legislaţia aplicabilă contractului la distanţă şi/sau instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii între părţi;

  7. limba sau limbile oficiale ale unui stat în care sunt formulaţi termenii şi condiţiile contractuale, informaţiile prealabile ce trebuie să fie furnizate de S.S.I.F. investitorilor, precum şi limba ori limbile în care S.S.I.F. a convenit, de comun acord cu investitorul, să comunice pe durata derulării contractului la distanţă.

 4.  informaţii privind căile de soluţionare a litigiilor dintre părţi, şi anume:

  1. posibilitatea apelării la proceduri de mediere înainte de sesizarea instanţei de judecată, după caz, de către investitor, care are calitatea de parte contractuală şi, de asemenea, care sunt modalităţile prin care investitorul poate apela la aceste proceduri;

  2. existenţa unor fonduri de garantare sau a altor mecanisme de compensare, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 297/2004.

Art. 114
Informaţiile prevăzute la art. 113 al căror scop comercial trebuie precizat fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, uşor de înţeles de către investitor, prin mijloacele de comunicare la distanţă utilizate, ţinând cont, în primul rând, de regulile de conduită şi de bună practică comercială, precum şi de principiile care guvernează protecţia persoanelor lipsite de capacitatea de exerciţiu cum ar fi minorii.
Art. 115
(1) S.S.I.F. care prestează servicii de investiţii financiare în baza unui contract la distanţă, poate utiliza cel puţin următoarele mijloace de comunicare la distanţă:
a) telefon;
b) fax;
c) internet;
d) sistemul automatizat de apel fără intervenţie umană.
(2) Utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă necesită acordul prealabil expres al investitorului şi nu este permisă în cazul în care investitorul şi-a manifestat dezacordul cu privire la utilizarea acestora (nu este permisă dacă există un refuz manifestat de investitor).
(3) Cheltuielile rezultate din aplicarea alin. (2) în vederea obţinerii acordului investitorului pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă nu vor fi suportate în nici o situaţie de către investitor.
Art. 116
(1) În cazul în care mijlocul de comunicare la distanţă este telefonul sau orice alt mijloc ce implică vorbirea directă, la începutul convorbirii cu investitorul, S.S.I.F. are obligaţia de a informa, în mod complet, corect şi precis cu privire la:
a) denumirea şi datele de identificare ale S.S.I.F.;
b) scopul apelului telefonic iniţiat de S.S.I.F. .
(2) Convorbirea telefonică cu investitorul poate continua numai cu acordul explicit al acestuia, caz în care se va prezenta identitatea persoanei care a contactat investitorul din partea S.S.I.F. şi în ce calitate reprezintă S.S.I.F., precum şi informaţiile prevăzute la art. 113 lit. b) pct. 1, 2, 4 şi lit. c) pct. 1.
(3) S.S.I.F. este obligată să informeze investitorul despre faptul că orice alte informaţii suplimentare sunt disponibile la cerere şi, totodată, să indice natura acestor informaţii. S.S.I.F. trebuie să furnizeze toate informaţiile complete atunci când îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit art. 118 şi 119.
Art. 117
Informaţiile referitoare la obligaţiile contractuale vor fi comunicate investitorului în faza precontractuală. Aceste informaţii trebuie să fie în conformitate cu obligaţiile contractuale rezultate din dispoziţiile legale aplicabile contractului la distanţă, în cazul încheierii lui.
Art. 118
(1) Sub sancţiunea nulităţii contractului, S.S.I.F. va comunica investitorilor în totalitate, termenii şi condiţiile
contractuale, precum şi informaţiile prevăzute de art. 81 şi art. 113 lit. a), în scris, pe suport de hârtie sau pe orice suport durabil disponibil sau accesibil investitorului, în timp util, înainte ca acesta să aibă obligaţii rezultate prin semnarea unui contract la distanţă sau acceptării unei oferte de prestare a unui serviciu de investiţii financiare la distanţă.
(2) Prin suport durabil se înţelege orice instrument care permite investitorului păstrarea informaţiilor ce ii sunt communicate, pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului informaţiei, într-un format usor accesibil, cu posibilitatea de a fi consultate ori de câte ori este necesar, şi care să nu permită modificarea conţinutului acestora în timp.
(3) În cazul în care contractul a fost încheiat, la cererea expresă a investitorului, prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanţă care nu permit îndeplinirea procedurii prealabile de informare prevăzută la alin. (1), S.S.I.F. îşi va îndeplini obligaţiile ce îi revin imediat după încheierea contractului la distanţă.
Art. 119
Pe toată durata derulării contractului la distanţă, investitorul are dreptul să solicite comunicarea condiţiilor şi prevederilor contractuale pe suport de hârtie. Investitorul este, de asemenea, îndreptăţit să solicite schimbarea modului de comunicare la distanţă folosit dacă acest lucru nu este incompatibil cu termenii contractului încheiat sau cu natura serviciului furnizat.
Art. 120
Termenul prevăzut la art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, în care un investitor are dreptul să rezilieze unilateral contractul la distanţă încheiat cu un S.S.I.F. începe să curgă:
a) din ziua încheierii contractului la distanţă, dacă investitorul a primit informaţiile prevăzute la art. 118 alin. (1) sau
b) din ziua în care investitorul primeşte termenii, condiţiile contractuale şi informaţiile în condiţiile prevăzute la art. 118 alin. (1), dacă această dată este ulterioară celei la care se face referire la lit. a).
Art. 121
(1) În cazul exercitării dreptului de reziliere unilaterală a contractului la distanţă, în baza informaţiilor primite de la S.S.I.F. potrivit art. 113 lit. a) şi lit. c) pct. 4, investitorul va notifica S.S.I.F., înainte de expirarea termenului prevăzut de art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, prin orice mijloc care poate fi probat.
(2) Termenul va fi considerat respectat dacă notificarea formulată pe suport de hîrtie sau alt suport durabil, disponibil şi accesibil S.S.I.F., este expediată înaintea expirării termenului în care acest drept poate fi exercitat.
(3) În cazul în care investitorul îşi exercită dreptul său de denunţare unilaterală conform art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, dacă unui contract la distanţă pentru un serviciu de investiţii financiare încheiat la un anumit moment i se anexează un alt contract la distanţă pentru servicii oferite de S.S.I.F. sau de un terţ pe baza unui contract între terţ şi furnizor, acest contract la distanţă se va anula de drept fără plata unor penalităţi sau costuri suplimentare.
(4) În cazul în care, cu ocazia rezilierii unilaterale a contractului la distanţă, investitorul va fi obligat să plătească serviciile deja prestate în concordanţă cu clauzele contractului, suma solicitată a fi plătită:
a) nu va putea depăşi o sumă stabilită proporţional cu perioada în care serviciul de investiţii financiare a fost furnizat raportată la durata totală a contractului;
b) nu va putea fi prevăzută ca plată ce ar putea reprezenta achitarea sub orice formă a unei penalităţi.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), S.S.I.F. nu poate solicita investitorului să plătească serviciile prestate în
concordanţă cu clauzele contractului, fără a face dovada că acesta a fost informat în timp util în ceea ce priveşte obligativitatea plăţii acestora, conform art. 113 lit. c) pct. 1. Investitorul nu poate fi obligat să efectueze plata dacă executarea contractului a început înaintea expirării perioadei de retragere, fără existenţa unei cereri prealabile sau a unui accord expres din partea sa.
(6) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificării privind denunţarea unilaterală a contractului la distanţă, S.S.I.F. este obligată să ramburseze orice sume primite în baza contractului la distanţă, cu excepţia sumelor prevăzute la alin. (4).
(7) Investitorul este obligat să restituie S.S.I.F., în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării privind denunţarea unilaterală a contractului la distanţă, orice sumă sau instrumente financiare acordate de S.S.I.F. în exercitarea serviciului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. c) din Legea nr. 297/2004.
Art. 122
(1) Este interzisă prestarea de servicii de investiţii financiare fără asumarea de către investitor a obligaţiei de efectuare a unei plăţi imediate sau la termen, atunci când prestarea serviciilor de investiţii financiare presupune efectuarea unei asemenea plăţi.
(2) Investitorul este exonerat de orice obligaţie de plată în cazul prestării de către S.S.I.F. a unui serviciu de investiţii financiare nesolicitat, lipsa răspunsului investitorului neavând valoare de consimţământ tacit.
Art. 123
Contractele pentru furnizarea de servicii de investiţii financiare la distanţă nu pot conţine, chiar cu acordul expres al investitorului, clauze de renunţare la drepturile prevăzute de prezentul regulament.

Capitolul II – Tranzacţionarea prin internet
Art. 124
Utilizarea internetului ca mijloc de comunicare la distanţă cu investitorii nu exonerează S.S.I.F. de obligaţia respectării regulilor stabilite de prezentul regulament cu privire la prestarea serviciilor de investiţii financiare.
Art. 125
S. S. I. F. care prestează servicii de investiţii financiare prin internet trebuie să deţină echipamente informatice adecvate, având în vedere volumul activităţilor pe care ei pot fi solicitaţi să le desfăşoare, precum şi necesitatea executării cu promptitudine a ordinelor investitorilor.
Art. 126
(1) În vederea prestării de servicii de investiţii financiare prin internet, S.S.I.F. trebuie să încheie contracte cu furnizorii de internet şi alte societăţi implicate în acest proces astfel încât să asigure eficienţa operaţională a serviciilor de investiţii financiare oferite investitorilor.
(2) Pentru a face faţă eventualelor disfuncţionalităţi ale sistemelor informatice, S.S.I.F. trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât ordinele investitorilor să poată fi executate. Investitorii vor fi informaţi de către S.S.I.F. cu privire la existenţa acestor proceduri alternative şi la modalitatea de utilizare a acestora în contractul încheiat cu investitorii.
(3) S.S.I.F. trebuie să se asigure că sistemele informatice utilizate garantează confidenţialitatea maximă a datelor transmise prin internet.
(4) Când ordinele investitorilor sunt primite de S.S.I.F. prin internet, aceasta poate utiliza acelaşi mijloc de comunicare pentru a transmite investitorilor informaţiile şi rapoartele prevăzute de prezentul regulament, cu condiţia ca sistemele informatice ale S.S.I.F. şi ale clientului să permită descărcarea şi salvarea acestora.
(5) Conform standardelor de securitate în domeniul sistemelor informatice, S.S.I.F. va asigura securizarea sistemului computerizat de preluare a ordinelor. Sistemul, în particular, trebuie să asigure în special integritatea datelor, autentificarea originii datelor şi protecţia mesajelor confidenţiale.
Art. 127
Atunci când oferta unui S.S.I.F. este adresată în mod clar rezidenţilor unui alt stat, S.S.I.F. trebuie să se asigure că oferta sa respectă reglementările din statul în cauză.
Art. 128
În situaţia în care prestează servicii de investiţii financiare prin internet, S.S.I.F. va trebui:
a) să asigure verificarea identităţii investitorului atunci când acesta accesează sistemul;
b) să protejeze site-ul împotriva oricărui acces neautorizat;
c) să publice pe pagina sa de internet informaţii reale şi actualizate permanent şi să respecte regulile privind publicitatea.
Art. 129
(1) În scopul îndeplinirii cerinţei de a verifica identitatea şi capacitatea investiţională a investitorilor, S.S.I.F. care intenţionează să presteze servicii de investiţii financiare pentru un investitor exclusiv prin internet, mai întâi trebuie să primească:
a) o fotocopie a documentelor de identificare a investitorilor;
b) informaţii privind contul bancar, inclusiv extras de cont sau cec ştampilat;
c) documente de evidenţă a locului de rezidenţă a clientului.
(2) Confirmarea primirii de către S.S.I.F. a documentelor mai sus menţionate se face prin transmiterea către investitor a unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, în acest fel verificându-se şi adresa declarată de investitor.
(3) După încheierea procesului de verificare a cererii de către S.S.I.F., aceasta va comunica prin e-mail investitorului numele de utilizator şi două parole:
a) prima parolă - pentru vizualizarea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, a limitelor de tranzacţionare şi a balanţei portofoliului propriu de instrumente financiare; şi
b) a doua parolă – pentru introducerea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, transfer de instrumente financiare şi/sau numerar.
(4) Pentru a asigura o protecţie crescută a informaţiilor, S.S.I.F. şi investitorul vor institui un sistem de modificare periodică a parolelor.
Art. 130
(1) S.S.I.F. va informa clar investitorii că nici o tranzacţie nu poate fi iniţiată până când nu vor fi primite următoarele:
a) documentele prevăzute la art. 129, în cazul unui investitor nou;
b) contractul, în formă scrisă, specific utilizării internetului;
c) fondurile sau instrumentele financiare în contul investitorului deschis la S.S.I.F.
(2) În funcţie de condiţiile pieţei, S.S.I.F. poate include în contractul încheiat cu investitorul clauze privind tipul ordinelor şi condiţiile în care acestea pot fi transmise, precum şi clauze cu privire la executarea tranzacţiilor.
Art. 131
(1) În situaţia în care S.S.I.F. deţine fondurile băneşti şi instrumentele financiare ale investitorilor, trebuie să aibă un sistem de verificare a contului în mod automat. În situaţia în care fondurile sau marjele sunt insuficiente, sistemul trebuie să blocheze intrarea ordinului. Clientul va fi informat pe ecran cu privire la motivele blocării ordinului şi i se va solicita să remedieze situaţia.
(2) Dacă S.S.I.F. nu deţine fondurile băneşti sau instrumentele financiare ale investitorilor, mesajul trebuie să identifice clar intermediarul care îşi asumă aceste funcţii. În acest caz prevederile alin. (1) vor fi implementate în cooperare cu intermediarul care deţine fondurile băneşti şi instrumentele financiare ale clienţilor.
Art. 132
(1) S.S.I.F. trebuie să se asigure că investitorul primeşte în mod sistematic informaţiile şi rapoartele prevăzute de prezentul regulament, pe un ecran unde să poată fi citite sau într-un format ce poate fi descărcat de pe internet.
(2) S.S.I.F. poate oferi investitorului, prin contract, posibilitatea alegerii modalităţii de primire a rapoartelor prevăzute de prezentul regulament şi a informaţiilor cu privire la portofoliul său.
(3) Când S.S.I.F. intenţioneză să transmită investitorului rapoartele şi informaţiile prevăzute de prezentul regulament prin internet, această modalitate exclusivă de transmitere trebuie să fie stipulată în contract şi agreată de client.
Art. 133
(1) S.S.I.F. trebuie să dezvolte un sistem prin care să se verifice că ordinele sunt compatibile cu condiţiile din piaţă, astfel încât un mecanism automat de blocare a ordinelor să fie declanşat când sistemul identifică o incompatibilitate. Clientul va fi informat, pe ecran, cu privire la motivele blocării.
(2) Confirmarea cu privire la înregistrarea de către S.S.I.F. a ordinului clientului va fi afişată pe ecran. S.S.I.F. va solicita, apoi, clientului să reconfirme ordinul.
(3) Contractul încheiat cu investitorul va stipula că S.S.I.F. îşi asumă responsabilitatea pentru executarea
corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului şi cât mai curând după ce investitorul a reconfirmat ordinul.
Art. 134
(1) În situaţia apariţiei unor disfuncţionalităţi cu privire la sistemul de preluare a ordinelor, S.S.I.F. va depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfuncţionalităţi şi durata previzionată a acestora.
(2) S.S.I.F. va descrie în contractul încheiat cu investitorul echipamentul alternativ disponibil acestuia în situaţia prelungirii întreruperii în furnizarea serviciilor.
Art. 135
S. S. I. F. va adopta măsurile necesare astfel încât, luând în considerare mărimea clientelei sale şi perspectivele de creştere, să aibă capacitate suficientă, pe baze continue, în următoarele domenii:
a) sisteme computerizate de preluare a ordinelor, inclusiv sisteme de păstrare în siguranţă şi de recuperare a datelor (back-up);
b) echipamente alternative (telefon, fax etc. ) oferite clienţilor dacă sistemele informatice înregistrează
disfuncţionalităţi;
c) forţă de muncă disponibilă, în situaţia disfuncţionalităţii sistemelor informatice.
Art. 136
S. S. I. F. trebuie să elaboreze proceduri pentru a stoca documentele transmise sau primite prin internet, astfel încât acestea să fie recuperabile pentru a putea fi examinate de C.N.V.M.

 

 

© Copyright 2001-2005. Toate drepturile rezervate. Bogdan MANOLEA