CURTEA DE  A P E L   C L U J
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI DE MINORI
DECIZIA PENALÄ”š NR.179/R/2009
í…žedința secretă din data de 26 martie 2009

 

Domenii: pornografie infantila.


 S-a luat spre examinare recursul declarat de către inculpatul O. F. - D. împotriva deciziei penale nr. 1/14 ianuarie 2009 pronunțată în dosar nr(...) al  T r i b u n a l u l u i   S ă l a j, inculpatul fiind trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de pornografie infantilă, prev. și ped. de art. 51 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 75 lit. c C.pen.


 La apelul nominal făcut în cauză se prezintă apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpat, av.P. E., din cadrul Baroului C, cu delegație avocațială depusă la dosar, apărătorul ales al părții civile E. E. B., av.P. E., din cadrul Baroului S, cu delegație avocațială depusă la dosar, lipsă fiind inculpatul O. F. D. și părțile civile E. E., E. E. B. și E. E. B..


 Procedura de citare este legal îndeplinită.


 S-a făcut referatul cauzei, după care, Curtea, în temeiul art.290 alin.2 C.pr.pen., pune în discuția părților ca dezbaterile să aibă loc în ședință secretă având în vedere obiectul cauzei.


 Apărătorii inculpatului și a părții civile E. E. B. solicită ca dezbaterile să aibă loc în ședință secretă având în vedere obiectul cauzei.


 Reprezentanta Parchetului este de acord cu cele solicitate în sensul declarării ședinței secrete.


 Instanța, deliberând, declară pentru momentul procesual actual ședință secretă.


 Nefiind alte cereri de formulat ori excepții de ridicat, instanța acordă cuvântul părților în dezbaterea judiciară a recursului.


 Apărătorul inculpatului solicită admiterea recursului, casarea hotărârilor pronunțate de  J u d e c ă t o r i a     Z a l ă u și  T r i b u n a l u l   S ă l a j și rejudecând cauza, să se dispună, în principal, achitarea inculpatului raportat la lipsa intenției iar în subsidiar, reducerea pedepsei aplicate inculpatului sub cuantumul stabilit de instanța de fond. Astfel, apreciază că raportat la lipsa intenției nu au fost realizate elementele constitutive ale infracțiunii pentru care inculpatul a fost trimis în judecată. Ar fi oportun ca instanța să-și îndrepte atenția spre probele dosarului care sunt incidente în disp.art.64 C.pr.pen. Solicită a se avea în vedere că fapta comisă de inculpat nu este dovedită și nu există raportat la probele ridicate de la acesta. La fila 84 din dosarul de urmărire penală există procesul verbal de percheziție domiciliară, percheziție care a fost efectuată în lipsa unei autorizații. La filele 29,52,70 din dosarul de urmărire penală există procesele verbale de percheziționare a mediilor de stocare a datelor din calculator efectuate în prezența unor martori asistenți care contravine prevederilor legale. Consideră că inculpatul s-a aflat într-o eroare de fapt  în momentul în care a săvârșit faptele, acesta nu a cunoscut împrejurarea că fotografiile din calculatorul său poate ajunge în calculatorul altei persoane. Totodată, fără temei au fost acordate daune morale, ele nefiind justificate. Cu onorar din G..


 Apărătorul părții civile E. E. B., solicită respingerea recursului ca nefondat. Apreciază că susținerile inculpatului sunt nerealiste și nu sunt susținute de probele dosarului. în ceea ce privește împrejurarea că inculpatul s-a aflat în eroare de drept, arată că necunoașterea legii nu înlătură răspunderea penală. Referitor la cererea subsidiară formulată de inculpat, arată că prima instanță a acordat foarte multă clemență inculpatului reținându-i circumstanțe atenuante deși acesta inițial nu a recunoscut comiterea faptei. Cu cheltuieli de judecată conform chitanțelor pe care le depune la dosar.


 Apărătorul inculpatului, în replică, arată că raportat la pedeapsa aplicată de instanța de fond s-a avut în vedere circumstanțele legale, inculpatul având  atitudine de recunoaștere de prima dată.


 Reprezentantul Parchetului solicită respingerea recursului ca nefondat apreciind că soluțiile pronunțate de instanța de fond și cea de apel au pronunțat soluții temeinice și legale. în cauză s-a stabilit o stare de fapt corespunzătoare realității bazată pe probe, apreciind că în cauză s-au îndeplinit condițiile pentru infracțiunea de pornografie infantilă. Legală și temeinică este și soluția de obligare la plata daunelor morale. Cu obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

 

C U R T E A

 

Prin sentința penală nr.330/2008 a  J u d e c ă t o r i e i   Z a l ă u, inculpatul O. F.-D. (fiul lui E. și F., născut la 25.05.1987 în Z, S, cetățean român, studii 8 clase, muncitor, fără antecedente penale, domiciliat  în Z,(...), (...) 8,  . A,  . 1,  . 8, S) în baza art.51 alin.1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.75 lit.c și art.74 lit.a, c raportat la art.76 lit.c Cod penal, a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare.


în baza art. 81, 82 Cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate de 1 an și 6 luni pe durata unui termen de încercare de 3 ani și 6 luni, atrăgându-se atenția inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal.


 în temeiul prevederilor art. 71 alin. 5 Cod penal, pe aceeași perioadă, s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal.


 De asemenea, inculpatul  minor T. E.-J. (fiul lui N. și N., născut la 28.12.1987 în Z, S, cetățean român, studii 12 clase, elev, fără antecedente penale, domiciliat în Z, str. (...), (...) 10,  . A,  . 1,  . 6, S) a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 1 an pentru comiterea infracțiunii prevăzută de art. 51 alin. 1 din L. 161/2003, cu aplicarea art. 99 și urm., 74 lit. a, c raportat la art. 76 lit. c.


 în baza art. 81, 110 Cod penal s-a dispus suspendarea condiționata a executării pedepsei aplicate de 1 an pe durata unui termen de încercare de 2 ani, atrăgându-se atenția inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal.
 Conform art. 71 alin. 5 Cod penal, pe aceeași durată, s-a suspendat și executarea pedepsei accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal.


 în baza art. 14 raportat  la art. 346 Cod procedură penală și 98 si urm. Cod  civil s-a admis în parte cererea părții civile E. E., formulată prin reprezentant legal E. E. și inculpații au fost obligați în solidar și pe inculpatul minor T. E. în solidar cu părțile responsabile civilmente, T. N. și N., să plătească părții civile E. E. B. suma de 10.000 lei cu titlu de daune-morale.


 S-a respins ca nefondată cererea părții civile E. E. privind obligarea inculpaților la plata sumei de 150.000 lei cu titlu de daune-morale.


 în temeiul prevederilor art. 118 lit. b Cod penal s-a dispus confiscarea telefonul mobil Nokia 6230 proprietatea inculpatului T. E. și telefonului mobil Siemens C 65 precum și unitatea centrala marca B. T. 2500+1.75 N., 512 Mb S., proprietatea inculpatului O. F..


 în baza art. 191 Cod procedură penală inculpatul O. F. a fost obligat să plătească statului suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, iar inculpatul T. E. a fost obligat în solidar cu părțile responsabile civilmente, la suma de 700 lei cu același titlu.


 Pentru a pronunța această hotărâre instanța de fond a reținut următoarele:
Prin rechizitoriul întocmit de DIICOT - Biroul  T e r i t o r i a l   S ă l a j în dosar nr. 65D/P/2005 au fost trimiși în judecată inculpații O. F. D. și T. E. J., ambii cercetați pentru comiterea  infracțiunii prev. de art. 51 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal în cazul inculpatului O. F. D. și 99 și urm. Cod penal în cazul inculpatului T. E. J..


în esență, în sarcina inculpaților s-a reținut că în vara anului 2005, au produs și oferit imagini cu caracter pornografic reprezentând pe minorul E. E..
 Analizând probatoriul din cauză, instanța a reținut că în vara anului 2005 inculpatul T. E. J. și martorul M. H. au efectuat lucrări de instalare a internetului în blocul din cartierul E., unde locuia și partea vătămată, minorul E. E..


 Inculpatul și martorul au terminat lucrările de instalare  a cablului de internet în locuința familiei I., unde a fost de față și partea vătămată, minorul E. E., prieten cu  martorul I. E., apoi cu toții au coborât în fața blocului, unde s-au întâlnit cu inculpatul O. F. D..


 în aceste împrejurări partea vătămată, minorul E. E. a urinat, timp în care inculpatul T. E. J. l-a fotografiat cu telefonul mobil, surprinzându-i organele genitale.


 După efectuarea acestei prime fotografii, inculpatul i-a cerut minorului să-i pozeze și cu zona posterioară.


 Partea vătămată a fost de acord și inculpatul a realizat un număr de 4 fotografii în care apar în mod explicit organele genitale și anusul minorului,  apoi în scara blocului o a cincea fotografie, cu bluza ridicată.


 După efectuarea pozelor cu telefonul mobil de către inculpatul T. E. J., inculpatul O. F. D. i-a cerut să i le transfere pe telefonul său mobil.
 

După primirea pozelor pe telefon, inculpatul O. F. D. le-a descărcat pe calculatorul său într-un fișier nou deschis, pe care apoi prin Z. N. le-a trimis și martorului M. H. care le-a vizionat împreună cu martora M. N., I. E., I. N. și U. N..


După câteva zile partea vătămată împreună cu mama sa E. E. se aflau în vizită la familia I., ocazie cu care martorul I. N. i-a spus  acesteia despre pozele făcute fiului ei de către inculpat, motiv pentru care aceasta a sesizat organele de poliție.


 Efectuându-se verificări de către specialiști din cadrul E. de Combatere a Crimei Organizate C, s-a stabilit că imaginile reprezentându-l pe minorul E. E. au fost descărcate pe calculatorul inculpatului O. F. D..


 Analizând probele aflate la dosar, instanța a constat că starea de fapt descrisă anterior este probată.


 Conform art. 51 din L.161/2003, constituie infracțiune... producerea în vederea răspândirii, oferirea sau punerea la dispoziție,  răspândirea sau transmiterea, producerea pentru sine sau altul de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice, ori deținerea fără drept de materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice.


 Art. 35 pct. 2 lit. i din Legea 161/2003 stabilește sensul noțiunii de materiale pornografice cu minori ca fiind orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau o persoană majoră care este prezentată ca un minor cu un astfel de comportament, ori imagini care deși nu prezintă o persoană reală, simulează în mod credibil un minor având un comportament sexual explicit.


 Raportat la aceste texte legale, instanța a constat întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor reținute în sarcina inculpaților.


 în apărarea inculpaților, s-a susținut tocmai contrariul, în sensul că ar lipsi în primul rând latura subiectivă, în forma intenției, și tot incidentul a fost o glumă, o joacă, și nu s-a urmărit un scop anume, respectiv răspândirea acestor imagini.


 Analizând textul incriminator, s-a constat că nu se prevede un scop, iar latura obiectivă se poate realiza în mai multe modalități.


 Chiar dacă inculpatul T. E. J. nu a făcut pozele în vederea răspândirii așa cum stabilește art. 51 din L. 161/2003, acesta a oferit, a pus la dispoziția inculpatului O. F. fotografiile, care la rândul său le-a pus la dispoziția altor persoane.


 Deci sub aspectul laturii obiective nu a exist niciun dubiu privind activitatea inculpaților.


 în ceea ce privește latura subiectivă, instanța de fond a constatat clar din felul în care au acționat aceștia, că au răspândit, e adevărat într-un cerc mai restrâns, pozele, ca acestea să fie văzute de alte persoane.


 S-a constatat că inculpații au dorit ca aceste poze să fie văzute, ceea ce a rezultat din însuși faptul transmiterii lor de la unul la altul, apoi și către alte persoane. Iar caracterul pozelor, din simpla vizionare a acestora, a rezultat că este unul pornografic, în sensul art. 35 pct. 2 lit. i din L. 161/2003.
 

Constatând întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care sunt cercetați inculpații, aceștia au fost condamnați astfel:


Inculpatul O. F.-D. - 1 an și 6 luni  pentru comiterea infracțiunii prevăzută de art. 51 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal și 74 lit. a  raportat la art. 76 lit. c Cod penal.


Pentru individualizarea pedepsei, instanța a avut în vedere în primul rând criteriile generale stabilite de art. 72 Cod penal. S-a reținut circumstanța agravantă prevăzută de art. 75 lit. c, fapta fiind săvârșită cu un inculpat minor, aspect cunoscut de inculpatul major cu privire la vârsta inculpatului T. E. J..


 în același timp s-a făcut și aplicarea prevederilor art. 74 lit. a Cod penal, reținându-se că inculpatul este la prima încălcare a legii penale.
 

Conform art. 80 alin. 2 Cod penal, în caz de concurs între circumstanțele de agravare și cele de atenuare, nu este obligatorie coborârea pedepsei aplicate sub minimul special, însă în prezenta cauză, instanța a apreciat că se impune coborârea pedepsei pentru ca aceasta să reflecte pericolul concret al infracțiunii săvârșite.


 Având în vedere lipsa unor condamnări anterioare și cuantumul pedepsei aplicate, instanța a constatat întrunite primele două cerințe ale art. 81 Cod penal privind suspendarea condiționată a executării pedepsei.


 în ceea ce privește cea de-a treia condiție, având în vedere persoana inculpatului, instanța a apreciat că scopurile pedepsei stabilite de art. 52 Cod penal, reeducarea și prevenția, pot fi atinse și fără executarea pedepsei în regim de detenție.


 Pentru aceste motive, având în vedere și prevederile art. 82 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate de 1 an și 6 luni, pe durata unui termen de încercare de 3 ani și 6 luni, inculpatul urmând să fie atenționat asupra prevederilor art. 83 Cod penal, care reglementează situațiile de revocare a suspendării executării pedepsei.


 Executarea pedepsei principale fiind suspendată, conform art. 71 alin. 5 Cod penal, pe aceeași durată s-a suspendat și executarea pedepsei accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal.
 

Pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 51 alin. 1 din L. 161/2003, cu aplicarea art. 99 și urm., 74 lit. a, c raportat la art. 76 lit. c Cod penal, inculpatul minor T. E. J. a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare.

 La alegerea sancțiunii și stabilirea cuantumului acesteia, instanța a avut în vedere prevederile art. 100 Cod penal, în primul rând prin prisma informațiilor oferite de referatul de evaluare.


 Inculpatul a comis infracțiunea în timpul minorității, însă între timp acesta a devenit major, motiv pentru care s-a impus aplicarea unei pedepse.


 Pentru o justa individualizare a pedepsei aplicate s-au reținut circumstanțele atenuante prevăzute de art. 74 lit. a, c Cod penal, constând în conduita anterioară, și ulterioară comiterii infracțiunii de către inculpat. Acesta nu a mai fost condamnat iar pe parcursul procesului a avut o conduită corectă și sinceră, ajutând astfel la o mai ușoară stabilire a adevărului.


 Consecința reținerii circumstanțelor atenuante este coborârea pedepsei aplicate sub minimul special prevăzut de lege, cu respectarea limitelor stabilite în acest sens de art. 76 Cod penal, evident după reducerea limitelor conform art. 109 Cod penal, care reglementează pedepsele pentru minori.
 Condițiile pentru suspendarea condiționată a executării pedepsei, stabilite de art. 81 Cod penal s-a constatat a fi îndeplinite, astfel că s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate de 1 an, pe durata unui termen de încercare de 2 ani, având în vedere prevederile art. 81, 110 Cod penal, atrăgându-se atenția inculpatului asupra  prevederilor art. 83 Cod penal.


 Executarea pedepsei principale fiind suspendată, conform art. 71 alin. 5 Cod penal, s-a suspendat și executarea pedepsei accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal.


 Referitor la latura civilă  cauzei, s-a reținut că partea vătămată minorul E. E., prin reprezentant legal, mama E. E., s-a constituit parte civilă, solicitând daune morale în cuantum de 150.000 lei.


 De asemenea s-a constituit parte civilă în nume propriu, E. E., mama părții civile E. E. solicitând daune morale în cuantum de 150.000 lei.


 S-a constatat fondată cererea părții civile E. E., motiv pentru care aceasta a fost admisă în parte, inculpații urmând să fie obligați în solidar iar inculpatul minor T. E.-J. și în solidar cu părțile responsabile civilmente, părinții, să-i plătească suma de 10.000 lei cu titlu de daune morale.


 Prin infracțiunea comisă, inculpații au produs un prejudiciu de natură nepatrimonială părții vătămate.


 E. fotografiilor reprezentând pe minor în ipostaze indecente, chiar și de un număr redus de persoane, a creat acestuia un prejudiciu de imagine, cel puțin în comunitatea de cunoscuți și vecini.


 Cererea de acordare a daunelor morale care să compenseze neplăcerile cauzate de publicarea fotografiilor a fost considerată întemeiată, însă nu în cuantumul solicitat, exagerat de mare.


 Scopul daunelor morale trebuie să fie unul reparator de compensare și nu o sursă de îmbogățire.


 Astfel, instanța a apreciat că suma de 10.000 lei este suficientă pentru a se atinge scopul acordării acestui fel de reparații, avându-se în vedere și faptul că de la comiterea infracțiunii a trecut foarte mult timp și nu s-au semnalat consecințe deosebite în evoluția ulterioară a minorului.


 Cererea părții civile E. E., mama părții civile minore, a fost considerată nefondată.


 Mama minorului nu este subiectul pasiv al infracțiunii comise de către inculpați și chiar dacă indirect a suferit consecințele expunerii fiului său în ipostaze sexuale, cererea ei nu se justifică.


 La comiterea infracțiunii care constituie obiectul prezentei cauze, inculpații au folosit telefoane mobile și calculator, bunuri care în baza art. 118 lit. b Cod penal au fost confiscate.


 împotriva acestei hotărâri a formulat apel inculpatul O. F.-D. solicitând desființarea hotărârii și achitarea sa privind condamnarea la pedeapsa de 1,6 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei.


 în motivarea apelului se susține că fapta reținută de instanță în sarcina inculpatului nu există și că în mod greșit a fost obligat de instanță să plătească în solidar daune morale de 10.000 lei.


 în ședința publică din 14 ianuarie 2009, apărătorul inculpatului a susținut că în cauză este vorba de o „joacă de copii” și nu de o infracțiune săvârșită cu intenție respectiv nu s-a urmărit și nu s-a utilizat calculatorul pentru pornografie infantilă. Infracțiunea nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni cu caracter pornografic așa cum prevede textul legal - art.51 din Legea nr.161/2003. Se solicită admiterea apelului inculpatului și în consecință achitarea acestuia conform dispozițiilor art.10 lit.d Cod procedură penală și art.51 Cod penal. în cazul în care fapta nu există atunci nici acordarea daunelor morale nu se justifică.


 Prin decizia penală nr.1 din 14 ianuarie 2009 a  T r i b u n a l u l u i   S ă l a j, a fost respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul O. F.-D., apelantul fiind obligat să plătească statului suma de 50 lei cheltuieli judiciare iar părților civile E. E., E. E. și E. E., suma de 1000 lei cu același titlu.


 Pentru a pronunța această decizie, tribunalul a constatat că instanța de fond a reținut în mod corect că în cauză nu există niciun dubiu privind activitatea infracțională a inculpaților fiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunii atât sub aspectul laturii obiective cât și sub aspectul laturii subiective.


 Inculpații au dorit ca pozele făcute minorului E. E. în care apar în mod explicit organele genitale ale minorului, să fie văzute, ceea ce rezultă din însuși faptul transmiterii lor de la unul la altul, apoi și către alte persoane.
 S-a consemnat că vinovăția inculpaților rezultă fără niciun dubiu iar soluția instanței de fond este temeinică și legală.


 Solicitarea inculpatului de admitere a apelului și achitarea inculpatului O. F.-D. pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă nu este realistă. Instanța de fond în baza probelor administrate a reținut o corectă stare de fapt dându-se acesteia o încadrare juridică corespunzătoare și așa cum am arătat mai sus fiind stabilită în afara oricărui dubiu.


 Prin infracțiunea comisă inculpații au produs părții vătămate E. E. un prejudiciu de natură nepatrimonială urmând să compenseze neplăcerile cauzate de publicarea fotografiilor prin plata în solidar a sumei de 10.000 lei așa cum a stabilit prima instanță.


 în termen legal s-a exercitat calea de atac a recursului de către inculpat. Se solicită admiterea recursului, casarea hotărârilor pronunțate de  J u d e c ă t o r i a     Z a l ă u și  T r i b u n a l u l   S ă l a j și rejudecând cauza, să se dispună, în principal, achitarea inculpatului raportat la lipsa intenției iar în subsidiar, reducerea pedepsei aplicate inculpatului sub cuantumul stabilit de instanța de fond. Astfel, apreciază că raportat la lipsa intenției nu au fost realizate elementele constitutive ale infracțiunii pentru care inculpatul a fost trimis în judecată. Ar fi oportun ca instanța să-și îndrepte atenția spre probele dosarului care sunt incidente în disp.art.64 C.pr.pen. Solicită a se avea în vedere că fapta comisă de inculpat nu este dovedită și nu există raportat la probele ridicate de la acesta. La fila 84 din dosarul de urmărire penală există procesul verbal de percheziție domiciliară, percheziție care a fost efectuată în lipsa unei autorizații. La filele 29,52,70 din dosarul de urmărire penală există procesele verbale de percheziționare a mediilor de stocare a datelor din calculator efectuate în prezența unor martori asistenți care contravine prevederilor legale. Consideră că inculpatul s-a aflat într-o eroare de fapt  în momentul în care a săvârșit faptele, acesta nu a cunoscut împrejurarea că fotografiile din calculatorul său poate ajunge în calculatorul altei persoane.

Totodată, fără temei au fost acordate daune morale, ele nefiind justificate.
 Curtea reține următoarele:


în vara anului 2005 inculpatul T. E. J. și martorul M. H. au efectuat lucrări de instalare a internetului în blocul din cartierul E., unde locuia și partea vătămată, minorul E. E.. Partea vătămată, minorul E. E. a urinat, timp în care inculpatul T. E. J. l-a fotografiat cu telefonul mobil, surprinzându-i organele genitale. După efectuarea acestei prime fotografii, inculpatul i-a cerut minorului să-i pozeze și cu zona posterioară. Partea vătămată a fost de acord și inculpatul a realizat un număr de 4 fotografii în care apar în mod explicit organele genitale și anusul minorului,  apoi în scara blocului o a cincea fotografie, cu bluza ridicată.


 După efectuarea pozelor cu telefonul mobil de către inculpatul T. E. J., inculpatul O. F. D. i-a cerut să i le transfere pe telefonul său mobil.
 După primirea pozelor pe telefon, inculpatul O. F. D. le-a descărcat pe calculatorul său într-un fișier nou deschis, pe care apoi prin Z. N. le-a trimis și martorului M. H. care le-a vizionat împreună cu martora M. N., I. E., I. N. și U. N..


După câteva zile partea vătămată împreună cu mama sa E. E. se aflau în vizită la familia I., ocazie cu care martorul I. N. i-a spus  acesteia despre pozele făcute fiului ei de către inculpat, motiv pentru care aceasta a sesizat organele de poliție.


 Analizând probele aflate la dosar, instanța a constat că starea de fapt descrisă anterior este probată. Așadar corect instanța de fond a constat întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor reținute în sarcina inculpaților.


 în apărarea inculpaților, s-a susținut că ar lipsi în primul rând latura subiectivă, în forma intenției, și tot incidentul a fost o glumă, o joacă, și nu s-a urmărit un scop anume, respectiv răspândirea acestor imagini.


 Chiar dacă inculpatul T. E. J. nu a făcut pozele în vederea răspândirii așa cum stabilește art. 51 din L. 161/2003, acesta a oferit, a pus la dispoziția inculpatului O. F. fotografiile, care la rândul său le-a pus la dispoziția altor persoane.


 în ceea ce privește latura subiectivă, instanța de fond a constatat clar din felul în care au acționat aceștia, că au răspândit, e adevărat într-un cerc mai restrâns, pozele, ca acestea să fie văzute de alte persoane. S-a constatat că inculpații au dorit ca aceste poze să fie văzute, ceea ce a rezultat din însuși faptul transmiterii lor de la unul la altul, apoi și către alte persoane.


 Constatând întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care sunt cercetați inculpații, aceștia au fost condamnați ,cu aplicarea unor sancțiuni just individualizate.


Nu sunt de adus corective nici în ceea ce privește latura civilă  cauzei. Prin infracțiunea comisă, inculpații au produs un prejudiciu de natură nepatrimonială părții vătămate. E. fotografiilor reprezentând pe minor în ipostaze indecente, chiar și de un număr redus de persoane, a creat acestuia un prejudiciu de imagine, cel puțin în comunitatea de cunoscuți și vecini. Instanțele inferioare au apreciat corect că suma de 10.000 lei este suficientă pentru a se atinge scopul acordării acestui fel de reparații, avându-se în vedere și faptul că de la comiterea infracțiunii a trecut foarte mult timp și nu s-au semnalat consecințe deosebite în evoluția ulterioară a minorului.
 

Așa fiind, recursul de față neavând suportul concret în susținere, se va respinge ca nefundat pe considerentele art. 385/15 pct. 1 lit. b C.proc.pen..
 

Văzând și disp. art. 192 al. 2 C.proc.pen.., cu obligarea inculpatului, fiind în culpă procesuală, la 2000 lei cheltuieli judiciare în favoarea intimatei E. E., justificate prin chitanță onorariu avocațial.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D E C I D E :


Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul inculpat O. F.-D. domiciliat  în Z,(...), (...) 8,  . A,  . 1,  . 8, S împotriva deciziei penale nr. 1/A din 14 ianuarie 2009 a Tribunalului S.


 Stabilește în favoarea Baroului de Avocați C-N suma de 200 lei onorariu pentru apărător din oficiu, ce se va plăti din fondul Ministerului Justiției.


 Obligă pe inculpatul O. F.-D. să plătească părții civile E. E. suma de 2000 lei cheltuieli judiciare.


 Obligă pe inculpatul recurent să plătească în favoarea statului suma de 400 lei cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezentând onorariu avocațial.


 Decizia este definitivă.


 Dată și pronunțată în ședința publică din data de 26 martie 2009 .