Libertate de exprimare. Articol pe blog. Decizie Tribunalul Bucuresti


Dosar nr 6363/301/2008

ROMANIA
Tribunalul București Secția a V a Civilă
DECIZIA CIVILÄ”š NR. 1405 A
í…žedința publică din data de 22.12.2009
Tribunalul constituit din:
PREí…žEDINTE: VLAD DECEBAL
JUDECATOR: MARASOIU NICOLETA
GREFIER: MATEESCU CRISTINA

 

Pe rol pronunțarea asupra apelului civil formulat de apelanta reclamantă SC URBAN í…žI ASOCIATI SRL împotriva sentinței civile nr. 7655/19.06.2009 pronunțată de Judecătoria Sector 3 în dosar nr. 6363/301/2008 având ca obiect obligația de a face, în contradictoriu cu intimatul pârât

Dezbaterile asupra apelului civil au avut loc în ședința publică, din data de 15.12.2009 fiind consemnate in încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta, când, tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 22.12.2009.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București la data de 26.05.2008 reclamanta SC Urban & Asociații SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul M.B., suspendarea site-ului www.legi-internet.ro, acesta aparținând pârâtului, obligarea pârâtului la postarea dispozitivului instanței pe adresa site-ului din care să reiasă motivul suspendării, pentru fiecare zi de întârziere până la data suspendării site-ului sus amintit pârâtul să, plătească o sumă egală cu 1000 lei pentru fiecare zi de întârziere până a suspendarea și postarea dispozitivului pe adresa site-ului.

In fapt, reclamanta a arătat a fost acuzată pe acest site de efectuarea de abuzuri și de trimiterea de mesaje de tip spam. Pârâtul a fost convocat la conciliere, dar nu s-a prezentat. Mal arai că acesta a încălcat norme ce privesc atingerea reputației și onoarei persoanelor. Reclamanta arata ca paratul a dezinformat cititorii inducându-i in eroare cu privire la o activitate care nu este sancționată de niciun act normativ. Paratul face nesimțiți toți angajații companiei in cuprinsul unui paragraf al articolului.

La data de 19.09.2008 pârâtul a depus întâmpinare la dosarul cauzei, solicitând anularea acțiunii față, de nerespectarea prevederilor art. 112 Cod de procedură civilă, iar în subsidiar respingerea acțiunii ca neîntemeiată. Pârâtul a invocat excepția nulității acțiunii față de nerespectarea prevederilor art. 112 Cod de procedură civilă, sub aspectul insuficientei determinări a obiectului cererii de chemare în judecată și a lipsei arătării motivelor de drept. Arată că acțiunea reclamantului are un caracter pur informal și nu se poate deduce protecția cărui drept sau interes este solicitată și nici fundamentul legal pe care reclamantul dorește a-l valorifica. Pârâtul a mai invocat excepția lipsei calității procesuale active, arătând că nu se arată dreptul sau interesul lezat, astfel că nu este posibilă identificarea vreunui titular de drept. Pe fond, pârâtul a arătat că articolul incriminat face referire la amenda pentru spam primită de Urban News, fapt de altfel necontestat nici de reclamantă, iar folosirea de către pârât în cadrul articolului a termenului de spam își găsește rațiunea în accepțiunea generală a acestuia ca echivalent al comunicărilor comerciale nesolicitate. Pârâtul a invocat libertatea de exprimare, conform prevederilor constituționale și CEDO.

In drept au fost invocate prevederile art. 115 Cod de procedură

La data de 6.11.2008, reclamanta a depus la dosarul cauzei precizare la acțiune, arătând că invocă dispozițiile ar-t. 998 și 999 Cod Gvil.

La termenul de judecată din data de 12.02.2009 instanța a incuviințat pentru reclamantă proba cu înscrisuri și interogatoriul pârâtului și pentru pârât proba cu inscrisuri și interogatoriul reclamantei, prorogând discutarea admisibilității probei testimoniale solicitate de pârât.

La termenul din 20.03.2009, paratul prin apărător a invocat excepția lipsei calității de reprezentant a nurnitului U.I. pentru reclamanta, excepție respinsa la termenul următor ca neîntemeiata, fata de documentele depuse, provenind de la Oficiul Registrului Comertului.

Prin sentința civila nr. ,7655/19.06.2009 Judecătoria sectorului 3 București a respins excepția cererii ca neintemeiată, a respins cererea privind pe reclamanta SC Urban & Asociații, și pe pârâtul M.B., ca neîntemeiată.

Pentru a pronunța această sentință prima instanță a constata ca in mai multe articole publicate pe blogul sau, paratul face o serie de afirmații la adresa avocaților de la Rentrop & Straton + Urban News despre care arata ca sunt autorii unor mesaje spam.

Cu privire la excepția nulității cererii de chemare in judecata, instanța o constata neintemeiata, reținând ca obiectul cererii este determinat, fiind in fata unei cereri având ca obiect obligația de a face, precum si un obiect accesoriu constând in daune interese pentru fiecare zi de 'intârziere, iar temeiul de drept indicat de reclamanta este art. 998-999 Cciv (f.44).

Pomind de la acest temei de drept, instanța constata ca potrivit art. 998 Cod civ., orice fapta a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obliga pe acela din a cărui greșeala s-a ocazionat, sa-1 repare, iar potrivit art. 999 Cciv., omul este responsabil nu numai de prejudiciul cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa. Din interpretarea acestor dispoziții legale rezulta ca pentru angajarea răspunderii civile delictuale trebuie indeplinite cumulativ următoarele condiții: existenta unei fapte ilicite, existenta unui prejudiciu, legătura de cauzalitate 'intre fapta ilicita si prejudiciu, precum vinovăția autorului faptei ilicite.

Instanța apreciază ca in speța nu sunt îndeplinite toate condițiile răspunderii civile delictuale.

In privința prejudiciului, ca element esențial al răspunderii civile delictuale, ac consta in efectul negativ suferit de către reclamanta ca urmare a atingerii aduse onoarei reputației sale profesionale prin deteriorarea percepției celorlalți asupra sa, ca urmare conținutului articolelor, in care s-au făcut referiri la faptul ca este autoarea mesajelor de tip spam trimise pe intemet. Deși se poate considera ca afirmațiile paratului făcute pe blogul sau la adresa activității avocaților pot depăși granițele unei informări obiective a publicului, reclamanta nu dovedit ca a suferit un prejudiciu material sau moral cu ocazia acestor afirmații.

Instanța nu pune la îndoiala importanta imaginii, prestigiului, bunlui renume, reputației unei societăți comerciale si a unor avocați. Ceea ce este de urmărit in speța este efectul pe care 1-au avut aprecierile paratul făcute pe blog, asupra publicului.

Instanța constata ca o parte a afirmațiilor făcute reprezintă o informare a cititorilor cu privire la existenta unei plângeri formulata de parat împotriva reclamantei la ANRCTI , urmat de aplicarea de către aceasta autoritate, a unei amenzi contravenționale pentru spam. Alte afirmații, regăsite in chiar titlul unui alt articol, de forma „Nesimțirea avocaților spamuitori -azi- Rentrop & Straton + Urban News" depășesc noțiunea de informare, îmbrăcând mai mult forma unor judecați de valoare.

Revenind asupra condițiilor răspunderii civile delictuale, instanța retine ca reclamanta nu a făcut nicio proba in sensul ca afirmațilie paratului la adresa reclamantei sau a angajaților ei au avut vreun efect asupra percepției publicului cu privire la reputația si prestigiul lor profesional. Trebuie avut in vedere impactul pe care mesajul in cauza 1-a avut, eventualele opinii exprimate de cititorii articolelor menționate, care s-ar fi îndoit in legătura cu activitatea reclamantei, in contextul descris in acele articole. Dar astfel de probe nu s-au facut de către reclamanta.

Repararea eventualului prejudiciu in cadrul răspunderii delictuale are drept scop sa înlăture integral efectele faptei ilicite, având atât o funcție de compensare cat si o funcție de satisfacție. Se analizează astfel suferința de natura psihica, sentimentele persoanei vătămate, precum si culpa autorului prejudiciului, circumstanțele producerii faptei, deteriorarea stării emoționale, consecintele dăunătoare stării sufletești.

In speța, nu se poate lua in calcul nici suferința de natura psihica ce a suportat-o reclamanta, neexistând probe cu privire la faptul ca a suferit vreun disconfort psihic sau traume, iar fapta nu a avut consecințe pentru starea sufleteasca nici măcar a angajaților săi. Totodată nu se poate retine un prejudiciu material, de asemenea neprobat de reclamanta.

Oricum, pretinsul prejudiciu suferit de către reclamanta nu poate fi reparat prin suspendarea activității site-ului paratului, aceasta măsura putând fi dispusa numai in circumstanțe excepționale, fiind una de o gravitate excepționala, care nu se justifica in speta, fata de circumstantele cauzei si temeiul de drept indicat.

Retinând ca nu s-au fă.cut probe asupra existentei unui prejudiciu, instanța constata ca de prisos sa analizeze celelalte condiții prevăzute de art.998-999 Cciv.

Instanța constata ca reclamanta nu a dovedit existenta unui prejudiciu de nicio natura cu ocazia afirmațiilor paratului, deși avea aceasta obligație potrivit art.1169 Cciv rap la art. 998-999 Cciv, astfel încât, va respinge cererea având ca obiect suspendarea site-ului www.legi-internet.ro. precum si obligarea pârâtului la postarea dispozitivului instanței pe adresa site-ului din care să reiasă motivul suspendării ca neîntemeiata. Totodată va respinge si cererea accesorie, având ca obiect plata unei sume egală cu 1000 lei pentru fiecare zi de, întârziere până la suspendarea și postarea dispozitivului pe adresa site-ului, ca neîntemeiată.

La data de 3.09.2009, reclamanta S.C. Urban si Asociatii a declarat apel pentru următoarele motive:

Acțiunea se intemeiază pe dispozițiile art. 998 si 999 cod civil privind răspunderea civilă., astfel, paratul a folosit afirmații calomnioase la adresa societății si a angajaților pe care 1-a recunoscut de altfel cu ocazia interogatoriului la care a răspuns in prima instanță. Este menționat faptul ca paratul are cunoștinte juridice, lucru pe care 1-a recunoscut de asemenea cu o zi a interogatoriului astfel nu se poate prevala de necunoașterea unor noțiuni juridice pentru a se exonera de răspundere. De altfel, folosirea unor expresii nu ar necesita cunoștințe juridice si este foarte clar pentru oricine că intenția de a calomnia a fost un gest asumat de pârat. Acest lucru este cu atât mai grav cu cat acesta nu a făcut minimeinvestigații pentru a cerceta veridicitatea celui afirmate de ei, astfel a recunoscut că nu a solicitat vreun punct de vedere deși articolul in speță nu privea direct și de asemenea în același momente exista pe rolul instanțelor o acțiune împotriva ANCOM fostă ANRCTI care avea ca obiect exact problema în litigiu anume expedierea de mesaje comerciale nesolicitate. S-a demonstrat existenta faptei ilicite constând in afirmații de natura calomnioase ca este de prisos a demonstra lingvistic ca afirmațiile dlui. Manolea sunt jignitoare, vinovăția sub forma intenției directe dar prima instanță a considerat ca nu se are de a face cu un prejudiciu, dimpotrivă, este evident prejudiciul de imagine al societății și acesta exista, este real chiar daca nu a solicitat repararea lui prin vreo suma de bani. Prejudiciul consta in deteriorarea imaginii firmei in ochii clienților si potențialilor clienți având in vedere ca activitatea firmei se desfășoară intr-o strânsă legătura cu internetul. In mod surprinzător, instanța considera ca afirmațiile paratului depășesc noțiunea de informare, îmbrăcând mai mult forma unor judecați de valoare.

Se mai arată că trebuie stabilit dacă folosirea unor cuvinte precum "hoți" sau "nesimțiți" reprezintă judecăți de valoare sau adevărate injurii. Angajații societății lucrează in exclusivitate cu calculatorul si țin legătura cu clienții prin intermediul acestuia astfel țincât apariția unor astfel de injurii si afirmații nefondate la adresa acestora in mod cert de natura a arunca o pata asupra imaginii apelantei. Foarte mulți si potențiali clienți au devenit reticenți si suspicioși la auzul unor asemenea știri iar asocierea cu termenii în cauza a stat la baza acestei pierderi de imagine. Faptul ca nu au solicitat o suma de bani in acest dosar ca reparație a acestui prejudiciu se datorează faptului ca nu banii sunt cei care au stat la baza demersului ci dorința de a repara nedreptatea care a fost tăcuta. Legătura de cauzalitate intre fapta pârâtului si prejudiciu este evidența pentru ca orice om normal reacționează in consecinta când citește asemenea articole incriminator calomnioase.

în drept, dispozitiile art. 998 - 999 cod civil privind răspunderea civilă delictuală raportate la art. 282 și următoarele cod pr civila.

Prin întâmpinarea depusă, intimatul a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

Apelul este nefondat, pentru motivele ce vor fi arătate în continuare:

Astfel, tribunalul apreciază drept legală și temeinică sentința apelată și își însușește considerentele acesteia. In opinia tribunalului, nu se apoate susține existența unor afirmații calomnioase ale pârâtului la adresa reclamantei, atâta timp cât afirmațiile acestuia aveau o bază factuală suficientă, respectiv sancționarea contravențională a apelantei pentru efectuarea de comunicări comerciale prin poșta electronică fără consimțământul destinatarului, faptă prevăzută de art. 22 lit. a din Legea nr. 365/2002.

Totodată, tribunalul constată că în mod corect prima instanță a reținut că apelanta nu a făcut dovada prejudiciului suferit. Contrar susținerilor acesteia, tribunalul apreciază că termenul „nesimțit" nu este de natură să lezeze demnitatea și onoarea unei persoane juridice, ci eventual a unei persoane fizice.

Chiar dacă s-ar admite„existența unui prejudiciu suferit de reclamantă, tribunalul apreciază că suspendarea unui site de Internet pe care au fost publicate afirmații potențial jignitoare este o măsură inadecvată. O asemenea măsură nu ar fi aptă pentru atingerea scopului propus (deschiderea unui alt site în locul celui închis este o operațiune de rutină) și ar fi oricum disproportionată, in condițiile in care o atingere minima a dreptului la onoare și demnitate nu poate justifica o măsură drastică de limitare a libertății de exprimare, precum suspendarea unui site Intemet.

Față de considerentele mai sus expuse și văzând disp. art. 296 c.p.c. tribunalul va respinge apelul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta reclamanta SC URBAN SI ASOCIATII , cu sediul ales in București, XXXXXXXXXXXXX, împotriva sentinței civile nr.
7655/19.06.2009 pronunțată de Judecătoria sectorului 3 București în dosarul civil nr. 6363/301/2008 contradictoriu cu intimatul pârât MB cu domiciliul ales în București, XXXXXXXXXXX

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi, 22.12.2009.