ROM탔šNIA
TRIBUNALUL BUCUREí…žTI SECí…¢IA A III-A CIVILÄ”š
DOSAR NR. 10437/3/2010
SENTINí…¢A CIVILÄ”š NR.524
SEDINí…¢A PUBLICÄ”š DIN DATA DE 28.03.2011
TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:
PREí…žEDINTE - CORNELIA TELECHI

 

Domenii: Materiale publicate online. Libertate de exprimare. încălcarea drepturilor privind imaginea, onoarea, demnitatea și viața privată. Campanie defăimătoare 

 

Pe rol se află soluționarea cererii formulată de reclamanta A.B. in contradictoriu cu pârâtul I.B., având ca obiect acțiune în răspundere delictuală.

Dezbaterile in fond și susținerile orale ale părților au avut loc la termenul de judecată din data de 14.03.2011, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care fac parte integrantă din prezenta decizie, când tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera și pentru a da posibilitate părților să depună la dosarul cauzei concluzii scrise, a amânat pronunțarea la
21.03.2011 și apoi la 28.03.2011, când a decis următoarele:

 

TR I B U N A L U L


Prin acțiunea înregistrată la data de 26.02.2010 la Tribunalul București, reclamanta A.B. a chemat în judecată pe pârâtul I.B. Èâ„¢i a solicitat în raport de probele ce vor fi administrate să se constate:
1. încălcarea dreptului la imagine, onoare, demnitate și viață privată ca urmare a unei campanii denigratoare și batjocoritoare desfășurată de pârât la adresa reclamantei;
2.obligarea pârâtului la plata sumei de 100.000 euro, reprezentând daune morale pentru atingerea adusă dreptului la onoare, reputație și imagine, precum și dreptului la viață privată și de familie;
3.obligarea pîrîtului să publice, pe cheltuiala sa, hotărârea pronunțată de instanță în cazul admiterii acțiunii în trei ziare de largă circulație respectiv: ...
4. înlăturarea tuturor articolelor, comentariilor și filmelor conținute pe site-ul www. ... sau pe oricare alt site aparținând pârâtului, care aduc atingere  onoarei, demnității și imaginii reclamantei;
5. obligarea pârâtului de a înlătura pe cheltuiala sa, din cadrul tuturor site-urilor web, filmul publicat de pârât, care produce în continuu o gravă atingere drepturilor nepatrimoniale aparținând reclamantei.

în motivarea acțiunii s-a arătat că începând cu luna iunie 2008, pârâtul care este ziarist în cadrul T.I., respectiv la A.   si B. a început să desfășoare împotriva reclamantei o campanie denigratoare pentru a prejudicia în special imaginea publică și activitatea politică a acesteia, astfel că pâríƒÂ£tul a publicat de site-ul de blog intitulat  ... ce îi aparține mai multe articole cu caracter denigrator și batjocoritor la adresa reclamantei.

Că reclamanta a absolvit cursurile unei l universități de prestigiu internațional, iar din anul 2003 când a revenit în România a deținut importante funcÈ”ºii publice în cadrul ..., totodată fiind ...  la U...D...C...

A mai arătat reclamanta că în plan politic a inițiat mai multe proiecte în zona socială, că în cadrul P...S...D... deține funcții importante și că píƒÂ£râtul pentru cel puțin un interval de 4 luni, în plină perioadă de alegeri parlamentare și prezidențiale a formulat afirmații defăimătoare și calomnioase la adresa reclamantei, în condițiile în care aceasta era confirmată drept candidat cu șanse reale din partea ... pentru funcția de deputat în colegiul M....  județul V... totodată reclamanta fiind un posibil candidat cu șanse de M... E...în viitorul Guvern.

S-a mai învederat de către reclamantă și faptul că pârâtul în articolele pe care le-a scris a pus în discuție viața de familie a susnumitei, încercând astfel în mod tendențios să evidentieze existența unor presupuse relații tensionate în familia ... și să creeze în spațiul public imaginea unei
femei care intretine relații extraconjugale și este pe cale să divorțeze de soțul ei, astfel că până la data de 18.09.2008 au fost publicare un număr de 17 articole defăirnătoare la adresa reclamantei.

Că la data de 18.09.2008 pârâtul a inițiat un imens scandal mediatic prin publicarea articolelor „Ce știu toți și nu spune nimeni - ... apare în filmuleț?” și „Iată filmulețul - Cine o fi?” care conțin și filmul în care pârâtul induce și creează în conștiința publicului ideea că femeia care apare în filmuleț este reclamanta, astfel că după izbucnirea scandalului mediatic reclamanta a pierdut calitatea de candidat din partea ...  pentru Camera Deputaților în colegiul ... județul ... fiind afectată cariera politică și profesională a reclamantei.

Că la solicitarea făcută de reclamantă, pârâtul a refuzat să înceteze campania defăimătoare la adresa acesteia, devenind tot mai virulent, iar informațiile false și filmul postat de pârât au fost preluate de canale importante din mass-media.

în drept au fost invocate prevederile art. 998-999 Cod civil, ale art. 54 din Decretul nr. 31/1954 referitor la persoanele fizice și juridice, dispozițiile Legii nr. 193/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, dispozițiilor înscrise în Codul deontologic al Ziaristului, art. 30 - 31 din
Constituția României și art. 10 din CEDO.

Prin cererea precizatoare depusă la dosar la data de 12.04.2010, reclamanta a invocat și prev. art. 88 din legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, solicitând să se constate încălcarea drepturilor reclamantei de a autoriza utilizarea portretului prin publicarea pe blog a
fotografiilor care o reprezintă pe reclamantă, totodată pârâtul să fie obligat la înlăturarea tuturor fotografiilor care o reprezintă pe reclamantă fără acordul acesteia publicate pe blogul respectiv.

PíƒÂ£râtul a formulat în cauză întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei de calitate procesuală pasivă, relevând imposibilitatea reclamantei de a prezenta dovezi privind adevăratul proprietar al site-ului w.w.w....com, astfel că afirmațiile petentei conform cărora pârâtul ai fi proprietarul site-ului internet pe care a fost publicat filmul pornografic sunt doar simple supoziții făcute de reclamantă, în realitate fiind vorba de un cont A... Èâ„¢i G... al cărui proprietar nu poate fi
determinat.

în subsidiar s-a susținut de către pârât că acțiunea introdusă de reclamantă este neîntemeiată față de necesitatea dezvăluirii adevărului pentru apărarea intereselor societății, totodată arătându-se că atât dreptul intern cât și CEDO garantează libertatea de exprimare.

Că autorul blogului nu a transmis informația direct publicului, ci doar a sugerat că ar putea fi reclamanta ca urmare a asemănării între protagonista filmului și reclamantă și că articolele incriminate de reclamantă ca fiind denigratoare tratau de fapt subiecte de interes public, respectiv episoade din cariera, disputele politice, profilul moral și evenimente din viața mondenă a
unui candidat la o funcție parlamentară.

Pârâtul învederează că în cauză nu sunt îndeplinite elementele răspunderii civile delictuale cum se pretinde de către reclamantă prin cererea de chemare in judecată.

Instanța a încuviințat la cererea părților administrarea probelor cu înscrisuri și interogatorii reciproce.

Sub aspectul calității procesuale pasive susținerile formulate de pârât sunt neîntemeiate, urmând a fi înlăturare față de ansamblul dovezilor existente la dosar care demonstrează că pârâtul este semnatarul articolelor defăimătoare la adresa reclamantei publicate în cadrul blogului www ...com, acest blog fiind închis de către pârât la scurt timp după ce a fost introdusă de reclamantă prezenta cerere de chemare în judecată.

împrejurarea că píƒÂ£ríƒÂ£tul este autorul articolelor, publicatiilor denigratoare la adresa reclamantei și inițiatorul postării pe internet a filmulețului pornografic poate fi dedusă și din faptul că dată fiind și calitatea pârîtului de ziarist, acesta ar fi avut posibilitatea de a acționa pe căi legale în vederea încetării oricărei asocieri între persoana sa și intensa campanie mediatică defăimătoare desfășurată împotriva reclamantei, ori și din acest punct de vedere poate fi antrenată răspunderea civilă delictuală a pârâtului care dând dovadă de neglijență a acceptat să se producă efectele negative ale acestei campanii.

Tribunalul are în vedere că articolele publicate în cadrul blogului intitulat ... au fost semnate sub aceeași denumire rezultând din dovezile aflate la dosar că pârâtul era cunoscut in media sub acest nume pe de altă parte calitatea pârâtului de beneficiar asupra contului bancar ...  indicat în cadrul blogului ... fiind demonstrată prin validarea tranzacției desfășurată la data de20.07.2010, toate situațiile expuse mai sus fiind de natură să infirme alegațiile făcute de pârât în sensul că nu ar
avea calitate procesuală pasivă în prezenta cauză.

Examinând ansamblul probator al cauzei, instanța apreciază că acțiunea formulată de reclamantă este întemeiată, astfel că va fi admisă în raport de considerentele ce se vor arăta.

Reclamanta a investit instanța cu judecarea unei cereri fondată pe dispozițiile art. 998-999 Cod civil care reglementează răspunderea civilă delictuală, stabilind că „Orice faptă a omului, care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greșeală s-a ocazionat a-l repara. Omul
este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar și de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudența sa".

Potrivit normelor legale în materie și practicii judiciare, pentru a opera răspunderea civilă delictuală este necesar să fie îndeplinite cumulativ mai multe elemente și anume: „să fi fost săvârșită o faptă ilicită, să existe un prejudiciu, o legătură de cauzalitate între fapta ilicită și acel prejudiciu, precum și vinovăția sub forma intentiei sau culpei”.

Instanța consideră că în cauza dedusă judecății sunt întrunite aceste cerințe, rezultând din probele aflate la dosar că pârâtul care este jurnalist în  cadrul unuia dintre cele mai importante trusturi de presă și de televiziune este autorul și semnatarul mai multor articole publicate în cadrul blogului
... și ca atare inițiatorul scandalului mediatic declanșat împotriva reclamantei.

Referitor la fapta ilicită săvârșită de pârât, dovezile administrate pe parcursul procesului pun în evidență intensa campanie denigratoare și batjocoritoare desfășurată împotriva reclamantei începând cu luna iunie 2008 prin publicarea unui număr de 22 de posturi in decursul a 3 luni, cu scopul de a compromite și distruge imaginea politică a reclamantei, a o împiedica să candideze pentru un loc în Parlamentul României pentru orice altă funcție publică, totodată urmărindu-se chiar afectarea vieții private a reclamantei, fără să se aibă în vedere faptul că aceasta are din căsătorie un copil în vârstă de circa ... ani.

Legat de articolele publicate pe blog este de semnalat faptul că pârâtul a utilizat expresii jignitoare și ironice la adresa reclamantei pe care a încercat să o pună într-o lumină negativă, total nefavorabilă, iar unele din aceste articole au vizat și viața privată a petentei, în acest sens fiind menționat de către pârât și numele soțului reclamantei M.B. urmărindu-se astfel sugerarea unei relații tensionate între reclamantă și soțul său.

Tribunalul are în vedere că în timpul campaniei desfășurată pentru alegerile din Parlamentul României și în condițiile în care reclamanta fusese confirmată drept candidat pentru funcția de deputat în colegiul M..., județul V... respectiv la data de 18.09.2008, pârâtul a publicat mai multe
articole defăimătoare prin care a dorit să distrugă imaginea politică a reclamantei și anume „Ce știu toți și nu spune nimeni - B. apare în filmuleț?! și „Iată filmuletul -Cine o fi?” în acest mod fiind declanșat un puternic scandal mediatic soldat cu compromiterea candidaturii reclamantei
pentru respectiva funcție de deputat și potențial ministru al educației în viitorul Guvern.

De altfel, după înlocuirea reclamantei în ceea ce privește candidatura sa la funcția de deputat în colegiul M... județul V...a rezultă din probele existente la dosar că pârâtul nu a mai publicat pe blog articole defăimătoare la adresa reclamantei.

Pe de altă parte, instanța va înlătură ca nefondate susținerile făcute de pârât în sensul că reclamanta nu ar fi luat atitudine față de postarea filmului pornografie, sub acest aspect rezultând din piesele dosarului că petenta fiind prezentă în cadrul emisiunii de televiziune „n...” difuzată pe postul ... a afirmat că prin publicarea celor două articole a fost asociată tendențios cu protagonista casetei pornografice, iar ulterior la data de 12.10.2008, reclamanta a publicat rezultatele unei expertize extrajudiciare în care se arată că expertul a analizat imaginile care existau pe blogul numit ...

Prin cererea precizatoare depusă la dosar la data de 12.04.2010, reclamanta a solicitat ca în temeiul art. 88 din Legea nr. 8/1996 privind  drepturile de autor să se constate că pârâtul a încălcat drepturile reclamantei de a autoriza utilizarea portretului prin publicarea pe blog a fotografiilor care o reprezintă pe reclamantă.

Sub acest aspect este evident faptul că pârâtul a comis o faptă ilicită de vreme ce, fără a avea consimțământul reclamantei a utilizat imaginea acesteia prin publicarea mai multor fotografii, din care unele au fost realizate în cadrul unor activități private ale petentei, urmărindu-se de către pârât prezentarea unei imagini deformate a reclamantei și ca atare denigrarea acesteia.

Un alt element care trebuie probat pentru a putea fi antrenată răspunderea civilă delictuală este cel privitor la vinovăție.

Instanța consideră că în cauza de față este evidentă vinovăția pârâtului care de altfel a fost prima persoană care a asociat numele reclamantei cu protagonista filmulețului pornografic postat pe blog, sub acest aspect însuși titlul articolului realizează această asociere de natură să declanseze acest intens scandal mediatic și prin care s-a urmărit de către pârât compromiterea în mod definitiv a imaginii politice a reclamantei.

Astfel la data de 18.09.2008 este publicat pe blog articolul Ce știu toți și nu spune nimeni - B. apare în filmuleț?  iar concomitent cu publicarea articolului, a fost postat filmul pornografie, cu titlul „Iată filmuletul - Cine o fi?”.

în aceste circumnstanțe este de semnalat faptul că informațiile publicate de pârât au fost preluate de către canalele de informare mass-media, numele reclamantei fiind asociat cu protagonista casetei pornograíƒÂ±ce, pârâtul fiind acela care a indus în conștiința publică ideea că femeia care apare în filmulețul postat de internet este reclamanta.

în privința vinovăției pârâtului, instanța are în vedere prev. art. 999 C. civ. care antrenează răspunderea celui care a comis fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu fie ca urmare a intenției directe, fie sub forma culpei prin neglijență.

Față de aceste norme legale este evident faptul că răspunderea pârâtului va putea fi angajată și dacă s-ar reține în sarcina sa vinovăția sub forma culpei prin neglijență, constând în aceea că susnumitul nu a întreprins nici o acțiune publică de natură să înceteze orice asociere între el și campania mediatică desfășurată împotriva reclamantei, totodată pârâtul nedesmințind
calitatea sa de titular al blogului intitulat ...

Referitor la prejudiciu, instanța reține că prin intermediul ansamblului probator al cauzei a fost dovedita intensa campanie denigratoare la adresa reclamantei și care a fost desfășurată de pârât prin publicarea articolelor respective pe blogul intitulat ...  și postarea pe internet a filmulețului pornografie, aceste fapte ilicite comise de pârât fiind de natură să încalce în mod grav drepturile nepatrimoniale ale reclamantei și anume dreptul la omoare, demnitate, la imagine și viață privată.

La stabilirea cuantumului daunelor morale cuvenite reclamantei, instanța va avea în vedere că reclamanta este lector în cadrul unei Universități din B..., este ...  în cadrul unei firme de ...,
membru al unui partid politic, iar la momentul declanșării scandalului mediatic, reclamanta era desemnată candidat la funcția de deputat în Parlamentul României.

Totodată, vor fi avute în vedere de instanță și consecințele acestor acțiuni defăimătoare desfășurate de pârât și în ceea ce privește viața privată și de familie a reclamantei inclusiv influența și afectarea emoțională nefavorabilă a copilului minor rezultat din căsătoria reclamantei cu M. B, căsătorie ce s-ar fi putut destrăma ca urmare a acestui scandal pornografic inițiat de pârât.

Date fiind considerentele expuse și în concordanță cu prevederile legale incidente în cauză, întrucât sunt îndeplinite elementele răspunderii civile delictuale, acțiunea introdusă de reclamantă, ulterior precizată va fi admisă în parte, astfel că pârâtul va fi obligat la plata de daune morale pe care instanța le estimează la suma de 70.000 euro, echivalent în lei la data plății.

Totodată instanța urmează să constate că reclamantei i-au fost încălcate drepturi cu caracter nepatrimonial privind imaginea, onoarea, demnitatea și viața privată.

Sub acest aspect instanța are în vedere faptele ilicite săvârșite de pârât care fără a avea consimțământul reclamantei a utilizat fotografii și imagini care conțin portretul acesteia publicându-le pe blogul aflat la adresa ..., fiind astfel nesocotite prevederile art. 88 din Legea
nr. 8/l996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, text care stabilește că „utilizarea unei opere care conține un portret necesită consimțământul persoanei reprezentate în acel portret”.

Se observă astfel că pârâtul a urmărit să creeze un prejudiciu de imagine reclamantei cu atât mai mult cu cât a procedat la deformarea imaginii numitei A.B. prin utilizarea de fotografii în care reclamanta este reprezentată în cadrul unor activități care țin de domeniul vieții private.

în aceste condiții este evident faptul că pârâtul prin acțiunile sale a încălcat și prevederile art. 30 alin. 6 din Constituție care stabilesc că „libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine”.

Instanța va dispune obligarea pârâtului să publice pe cheltuiala sa hotărârea pronunțată în 3 ziare de largă circulație și să înlăture articolele, comentariile și filmele conținute pe site-ul blog spot ce îi aparține, care estede natură să aducă atingere onoarei, demnității și imaginii reclamantei.

Totodată, pârâtul va fi obligat să înlăture pe cheltuiala sa din cadrul tuturor site-urilor web, filmul pe care l-a publicat și care aduce atingere drepturilor patrimoniale ale reclamantei.

Văzând și disp. art. 274 C.pr.civ.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
HOTÄ”šRÄ”ší…žTE

 

Admite în parte acțiunea introdusă de reclamanta A.B. domiciliul ales la ... cu sediul în ...  împotriva pârâtului I.B., cu domiciliul în ...

Constată că reclamantei i-au fost încălcate drepturi cu caracter nepatrimonial privind imaginea, onoarea, demnitatea și viața privată.

Obligă pârâtul la plata sumei de 70.000 euro, echivalent în lei la data plății cu titlu de daune morale.

Obligă pârâtul să publice pe cheltuiala sa hotărârea pronunțată în 3 ziare de largă circulație și să înlăture articolele, comentariile și filmele conținute pe site-ul w.w.w. ... .com sau pe oricare alt site aparținând pârâtului care este de natură să aducă atingere onoarei, demnității și imaginii reclamantei.

Obligă pârâtul să înlăture pe cheltuiala sa din cadrul tuturor site-urilor web - filmul publicat de pârât care aduce atingere drepturilor nepatrimoniale
ale reclamantei.

Obligă pârâtul la 5854 lei cheltuieli de judecată.

Cu apel.

Pronunțată în ședință publică, azi 28.03.2011.

PREí…žEDINTE
CORNELIA TELECHI