ROM탔šNIA
JUDECÄ”šTORIA SECTORULUI 2 BUCUREí…žTI
SECí…¢IA PENALÄ”š
Dosar nr. 19937/302/2011
í…žedința penală nr.1072
Sedinta publică de la 09 mai 2012
Instanța constituită din:
PREí…žEDINTE - DANA IONELA GROSU

 

Domenii: Drept de autor, drepturi conexe, drepturi sui-generis asupra bazelor de date.Presupusa încălcare prin punerea la dispoziția publicului. Texte oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară.


Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 BucureÈâ„¢ti este reprezentat de procuror ANA MARIA NILÄ”š.

Pe rol soluționarea cauzei penale privind pe petentul KURTYAN Alberto Ovidiu și pe intimata Regia Autonoma Monitorul Oficial, având ca obiect plângere împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.).

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 25 aprilie 2012 Èâ„¢i au fost consemnate în încheierea de ședință de la termenul respectiv, care face parte integrantă din prezenta sentință; la acel termen, instanța, pentru a putea delibera a amânat pronunÈ”ºarea până la data de 02.05.2012 și apoi la data de azi, când în aceeași compunere, a hotărât următoarele:

 

INSTANí…¢A

 

Prin plângerea înregistrată la data de 18.10.2011 pe rolul  Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti sub nr. 19937/302/2011, petentul Kurtyan Alberto Ovidiu a contestat ordonanÈ”ºa nr. 1163/Il-2/2011 din data de 27.07.2011 emisă de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București și a solicitat admiterea plângerii și anularea sancțiunii administrative aplicate și a cheltuielilor judiciare.

în motivarea plângerii, petentul a arătat că ordonanÈ”ºa atacată nici până la momentul formulării prezentei plângeri nu i-a fost comunicată. De asemenea a arătat că ordonanÈ”ºa atacată este netemeinică și nelegală ,că R..A. Monitorul Oficial nu deține drepturi de autor asupra conținutului Publicației Monitorului Oficial, nici asupra formei și nici asupra conținutului și prin urmare nu este titular de drepturi conexe, Monitorul Oficial având aceeași formă din 1823, iar copia identitcă în format pdf nu poate fi considerată o formă diferită de exemplarul pe hârtie.

La  dosarul cauzei a fost ataÈâ„¢at dosarul nr.15771/P/2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.

Examinând actele dosarului, instanÈ”ºa reÈ”ºine după cum urmează:

1. La data de 26.11.2010 la Serviciul de Investigare a fraudelor - Poliția Sector 5 BucureÈâ„¢ti, a fost înregistrată plângerea penală formulată de intimata Monitorul Oficial RA împotriva petentului Kurtyan Alberto Ovidiu sub aspectul săvârÈâ„¢irii infracțiunii prevăzute de art.139 ind.6 alin 1 lit.a din Legea 8/ 1996( filele 17-18 dup)

în plângere, intimata a arătat în esența, că intimatul deține un site pe care postează fără drept de reproducere legal Monitorul Oficial al României, în formatul său consacrat de lege și apărat de acesta, potrivit art.3 alin.2 din Legea 202/ 1998 republicată. A mai susținut că postarea fără drept pe site-ul intimatului aduce atingere legii, prejudiciind în același timp material Regia Autonomă Monitorul Oficial (RA MO) care editează publicația oficială a statului în format tipărit și electronic și care potrivit art.18 îl pune la dispoziția tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.  Petenta a apreciat că se aduc atingere prevederilor art.122 ind,2 din Legea dreptului de autor, prin care „fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza extragerea Èâ„¢i sau utilizarea totalității sau unei părți substanțiale din acestea”.

2. Prin rezoluția din 29.03.2011 s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva petentului sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art.139 ind.8 din Legea 8/ 1996, iar prin rezoluția nr.12771P/2010 din 29.03.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5 BucureÈâ„¢ti, s-a confirmat începerea urmăririi penale sub aspectul săvârÈâ„¢irii infracÈ”ºiunii prevăzute Èâ„¢i pedepsite de art.139 ind.8 din legea 8/1996 modificată Èâ„¢i republicată.

3. La data de 20.07.2011, prin ordonanța nr.12771/P/2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria sector 5 BucureÈâ„¢ti, în temeiul art.262 pct.2 lit.a teza a 11-a paragraful 2 C.pr.pen. raportat la art.11 pct.1 lit.b Èâ„¢i art.10 lit.b ind.1 din C.p.pr.pen., art.91 C.pen. Èâ„¢i art.18 ind.1 C.pen, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penala a petentului Kurtyan Alberto Ovidiu sub aspectul săvârÈâ„¢irii infracțiunii de punere la dispoziția publicului, inclusiv pe internet sau prin alte rețele de calculatoare, fíƒÂ£ríƒÂ£ consimțământul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricanților de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc și în orice moment ales în mod individual, prev și ped de art.139 ind.8 din legea 8/1996 Èâ„¢i aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ în cuantum de 1000 ron.

în ordonanța mai sus amintită s-a reținut că petentul este deținătorul site -ului www.kurtyan.ro Èâ„¢i că postează pe acest site, fără a avea dreptul de reproducere legal, Monitorul Oficial al României, în formatul consacrat de lege Èâ„¢i apărat de aceasta potrivit art.3 alin.2 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. RAMO l-a notificat pe intimat pentru a sista postarea Èâ„¢i reproducerea nelegală a MO al României pe acest site.

S-a mai reținut ca a fost audiat Marinescu Mircea, director general al RA Monitorul Oficial care a declarat că Regia deține certificatul de înregistrare a mărcii nr.55220/2003 Èâ„¢i înregistrat la OSIM pentru produsul „publicația Monitorul Oficial” Èâ„¢i totodata Legea nr. 202/1998 republicată protejează  imaginea Èâ„¢i formatul acestei publicații conform art.13 din Legea 202/ 1998. în cursul lunii septembrie a luat cunoștința de existența site-ului mai
sus menționate care sunt puse la dispoziția publicului, fără acordul regiei, toate monitoarele oficiale în format electronic. Acesta mai declarat că în vederea soluționării aceste probleme, a luat legătura cu petentul însă acesta i-a comunicat ca nu va retrage publicațiile de site și așteaptă să fie dat în judecată.

în cursul cercetării penale, petentul s-a prezentat la sediul organelor de poliție pentru a lua la cunoștința de plângerea formulată de RA Monitorul Oficial, însă a refuzat să dea o declarație scrisă Èâ„¢i să semneze procesul verbal întocmit.

Procurorul de caz a apreciat că în cauza există suficiente date relevate de probele administrate care să conducă la concluzia că, în raport de criteriile instituite în art.18 ind.1 alin.1 si 2 Cpen fapta petentului nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni.

4. Prin ordonanțn nr.1163/II-2/2011 din 29.07.2011 dată de prim procurorul de Parchetul de pe lângă judecătoria Sector 5 BucureÈâ„¢ti, s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petent împotriva ordonanței nr.12771 /P/2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria sector 5 BucureÈâ„¢ti, apreciindu-se că în mod corect s-a reținut în sarcina acestuia săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 139 ind. 8 din legea 8/1996 iar față de circumstanțele personale ale acestuia, care nu este cunoscut cu antecedente penale, s-a apreciat că prin aplicarea unei amenzi administrative se va realiza într-o mai mare măsură scopul educativ al legii penale.

5. împotriva celor două ordonanțe, petentul a formulat plângere prin care a solicitat anularea sancÈ”ºiunii administrative motivat de faptul că RA Monitorul Oficial nu deÈ”ºine drepturi de autor asupra conținutuiui Publicației Monitorului Oficial, nici asupra formei Èâ„¢i nici asupra conținutului și prin urmare nu este titular de drepturi conexe. Monitorul Oficial are aceeaÈâ„¢i formă din 1823 iar copia identică în format PDF nu poate fi considerată o formă diferită de exemplarul pe hârtie.
       
Având în vedere că în plângerea formulată în temeiul art.278 ind.1 C.pr.pen, petentul a arătat că ,,nu mă interesează opinia justiÈ”ºiei asupra deciziilor procurorilori” instanța a emis o adresă prin care a solicitat ca petentul să precizeze dacă îÈâ„¢i menÈ”ºine plângerea, petentul comunicând că îÈâ„¢i menÈ”ºine plângerea (fila 47 dosar)

6. Asupra situaÈ”ºiei de fapt, instanța reține că petentul a publicat pe site-ul
www.kurtyan.ro Monitoru! Oficial al României.
           
Prin adresa nr. 11469/06.10.2010 , Regia Autonomă „Monitorul Oficial” l-a notificat pe petent asupra copierii Èâ„¢i postării ilegale pe site-ul  www.kurtyan.ro, fără a deÈ”ºine acces drept sau acordul RA MO Èâ„¢i l-a somat ca în terrnen de 48 de ore de la primirca notiticării să înceteze fraudarea legii (fila 28 dup).
             
La dosar a fost dcpusă Èâ„¢i sesizarea numitei Badulet Isabelle adresata RA MO prin  care a solicitat să scoata de pe site-ul public, informaÈ”ºiile personale (CNP Èâ„¢i adresa de domiciiiu) care conform legii sunt informații personale. în sesizare s-a mai precizar că  s-a constatat că pe site-ul www.kurtyan.ro, în colaborare cu MO, la partea a IV-a nr.504/23.01 .2009, apar date personale referitoare la CNP Èâ„¢i adresa sa de domiciliu.( fila 33 dup).
             
La data de 21.02.2011, RA MO a completat plângerea în sensul că petentul solicită sume de bani pentru întreÈ”ºinerea bayelor de date implicit accesul la monitoarele oficiale pe care le postează ilegal pe site-ul www.kurtyan.ro (fila 45 dup), depunând în susținere mai multe înscrisuri constând în extrase pe site-ui petentului Èâ„¢i care conțin discuțiile accestuia cu diverÈâ„¢i vizitatori.
            
La dosarul de urmărire penaIă au de fost depuse de căte intimată două certificate de înregistrare a măÈâ„¢rcii nr.55220 Èâ„¢i 56331 eliberate de Oficiul de Stat pentru InvenÈ”ºii Èâ„¢i Mărci în care se precizează că titularul mărcii Regia Autonomă Monitorul Oficial este Regia Autonomă Monitorul Oficial, iar durata de protecÈ”ºie a mărcii este de 10 ani cu începere de la data 21.02.2003. Acordul a fost dat în teremiul Legii 84/1998 ( filele 19-20 dup)
          
Intimata a rnai depus Èâ„¢i un acord de licenÈ”ºă (filele 21-24 dup) în care se dă definiÈ”ºia expert —monitor —Bibliotecă Virtuală expert monitor Èâ„¢i care reprezintă un produs informatic constând într-o bază de date cu conÈ”ºinut juridic, acecsibilă pe internet la adresa www.monitoruloficial.ro, secÈ”ºiunea expert-monitor.

Potrivit art.8 alin.3 din acordul de licenÈ”ºă, printre obligațiile beneficiarului se stipulează Èâ„¢i  obligația de a nu utiliza produsul furnizat pentru elaborarea unui produs concurent.

FaÈ”ºă de cele ce preced, Instanța constata că în cauză se face vorbire pe de o parte de protecția juridică a operei  iar pe de alta protecția juridică a bazei de date.

în acest sens, Instanța reține că potrivit legii art.3 din Legea 22/ 1998 republicată privind organizarea Monitorului Oficial al României „imaginea Èâ„¢i formatul consacrate, ale publicației Monitorul Oficial al României” cuprinse în anexă la prezenta sunt protejate de lege.
          
Observând că imaginea Èâ„¢i formatul au fost înregistrate Il OSIM, acestea sunt protejate potrivit Legii 84/1998. Având în vedere că în cauza formatul Èâ„¢i imaginea MO au fost înregistrate ca marcă, potrivit art.1 din Legea 84/1998 drepturile asupra marcilor(...) sunt recunoscute Èâ„¢i apărate pe teritoriul României , în condiÈ”ºiile prezentei legi.
            
Pe cale de consecinÈ”ºă, Instanța constată că apărarea drepturiior asupra mărcilor este consacrată dc cap.VII din legea 84/1998 Èâ„¢i nu de Legea 8/1996 privind dreptul de autor Èâ„¢i drepturile conexe.

Referitor la protecția unei baze de date cu conÈ”ºinut juridic, Instanța reține că titularul acestui drept dispune de un drept de autor asupra bazei de date doar atunci când prin alegerea sau prin dispunerea materiilor constituie o creație intelectuală proprie a autorului Èâ„¢i sunt protejate juridic de dispozițiile Legii 8/1996 privind dreptul de autor Èâ„¢i drepturile conexe.

Instanța aminteste că CJUE în interpretarea Directivei 96/9/CE din 1 1 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date a subliniat că protecția dreptului de autor are ca obiect structura bazei de date iar nu conținutul său. în acest sens, protecÈ”ºia nu este extinsă asupra datelor ca atare. 

Potrivit art.9 din Legea 8/1996 pnvind dreptul de autor si drepturile conexe, nu pot beneficia de protecția legala a dreptului de autor următoarele „b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară Èâ„¢i traducerile oficiale ale acestora”.

Drept urmare nu se poate reține că petentul a pus la dispoziția publicului pe internet fără  consimțământul titularilor de drepturi o parte din structura bazei de date a RA MO, nefiind îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunii prev. si ped .art.139 ind.8 din legea 8/ 1996 sub aspectul elementului material al laturii obiective.

Pentru motivele de fapt și de drept expuse, Instanța în temeiul art.278 ind.1 alin.8 lit.b C.pr.pen va admite formulată de petentul Kurtyan Alberto Ovidiu în contradictoriu cu intimata Regia Autonomă Monitorul Oficial împotriva ordonanÈ”ºelor nr.12771/P/2010 din 20.07.2011 a Parchetului de pe lângă judecătoria Sectorului 5 BucureÈâ„¢ti Èâ„¢i nr.1163/II-2/2011 din 29.07.2011 a Prim procurorului de la Parchetul de pe lânga Judecătoria Sectorului 5 BucureÈâ„¢ti.

Va dispune schimbarea temeiului juridic în baza căruia s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală prin ordonanÈ”ºa nr. 12771/P/2010 din 20.07.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 BucureÈâ„¢ti față de petentul Kurtyan Alberto Ovidiu din art.10 lit.b ind.1 C.pr.pen Èâ„¢i art.18 ind.1C.pen cu aplicarea art.91 Cpen in art.10 lit.d C.pr.pen .sub aspectul săvârÈâ„¢irii infracÈ”ºiunii prev. Èâ„¢i ped. art.139 ind.8 din legea 8/1996 de către acesta.

Va înlătura aplicarea sancțiunii amenzii administrative în cuantum de 1000 ron aplicată prin ordonanța nr. 12771/P/2010 din 20.07.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 BucureÈâ„¢ti.

în baza art.192 alin.3 C.pr.pen,  cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE.
îN NUMELE LEGII
HOTÄ”šRÄ”ší…žTE

 

în temeiul art.278 ind.1 alin.8 lit.b C.pr.pen admite formulată de tepentul Kurtyan Alberto Ovidiu domiciliat în ... în contradictoriu cu intimata Regia Autonomă Monitorul Oficial cu .sediul în BucureÈâ„¢ti, sector l. Str. Parcului nr. 65, împotriva ordonanțelor nr. 12771 /P/20l0 din 20.07.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 BucureÈâ„¢ti Èâ„¢i nr.1163/II-2/2011 din 29.07.2011 a Prim procurorului de pe lângă judecătoria Sectorului 5 BucureÈâ„¢ti.

Dispune schimbarea temeiului juridic în baza căruia s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală prin ordonanța nr. l277l/P/2010 din 20.07.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti față de petentul Kurtyan Alberto Ovidiu din art.10 lit.b ind.1 C.pr.pen si art.18 ind.1C.pen cu aplicarea .nr.91 Cpen in .nr.10 lit.d C.pr.pen. sub aspectul săvârÈâ„¢irii infracțiunii prev. și ped .art.139 ind.8 din legea 3/1996 de către acesta.

înlătură aplicarea sancțiunii amenzii administrative în cuantum de 1000 ron aplicată prin ordonanÈ”ºa nr.12771/P/2010 din 20.117.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 BucureÈâ„¢ti.

în baza art.192 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile de judecată avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Definitivă.

PronunÈ”ºată în Èâ„¢edinÈ”ºa publică de la 09.05.2012.