CURTEA DE  A P E L   S U C E A V A
SECí…¢IA CONFLICTE DE MUNCÄ”š í…žI ASIGURÄ”šRI SOCIALE
D E C I Z I A Nr. 358
í…žedința publică din 26 martie 2009

 

Domenii: Semnatura electronica. Validitatea unui inscris in forma electronica

 

Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta SC”B. J.” SRL B cu sediul în  B, sector 2 í…žoseaua N. E. - Clădirea  T. nr. 62 A, etaj 1, și cu domiciliul ales la Cabinet de Avocatură E. D. din B,(...), etaj I,  . 15, sector 4, împotriva sentinței nr. 1961 din 18 decembrie 2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   S u c e a v a - secția civilă - în dosarul nr(...).


La apelul nominal au lipsit reprezentantul pârâtei recurente și reclamantul intimat B. F. B..


Procedura este legal îndeplinită.


S-a făcut referatul cauzei după care, instanța constatând recursul în stare de judecată a lăsat cauza în pronunțare.


După deliberare,

C U R T E A,

 

Asupra recursului de față, constată:


Prin cererea adresată  T r i b u n a l u l u i   S u c e a v a, înregistrată sub nr(...) din 10.06.2008, reclamantul B. F. B. a chemat în judecată pe pârâta SC B. J. SRL B, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să se constate încetarea contractului de muncă începând cu data de 8.04.2008 la cererea sa și încetarea clauzelor de confidențialitate și neconcurență.

 

în motivarea acțiunii, reclamantul arată că a luat decizia de a înceta raporturile de muncă cu pârâta la data de 20.03.2008, fiind internat în spitalul Militar Central B, sens în care a depus în format electronic cererea sa de încetare a raporturilor de muncă începând cu data de 08.04.2008.
 

Susține reclamantul că cererea sa a fost transmisă în format electronic atât la secretariatul societății cât și șefului ierarhic dar că nu a primit decizie de încetare a contractului de muncă.
 

Consideră reclamantul că în cuprinsul contractului de muncă au fost înserate clauze privind confidențialitatea și neconcurența dar că acestea și-au încetat valabilitatea întrucât angajatorul nu și-a îndeplinit obligațiile privind plata drepturilor salariale.
 

Cererea nu a fost motivată în drept.
 

La termenul din 3.07.2008, reclamantul și-a completat acțiunea în sensul că a solicitat ca pârâta să fie obligată să-i plătească drepturile salariale cuvenite în perioada 26.11.2007 - 8.04.2008.
 

Pârâta SC B. J. SRL a depus întâmpinare (f.25-30) prin care a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată, arătând că în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare demisia trebuie formulată în scris și că e-mail-ul invocat în cuprinsul cerere de chemare în judecată nu reprezintă un înscris sub semnătură privată, fiind lipsit de o semnătură electronică.
 

Totodată a invocat și lipsa de interes în a promova prezenta acțiune susținând că în prezent contractul de muncă a fost desfăcut disciplinar.
 

Referitor la lipsa de interes a reclamantului de a promova prezenta acțiune, tribunalul a constatat că acesta justifică un interes și că acesta este atât actual cât și direct constând în clarificarea modului de încetare a raporturilor de muncă dintre părți.

Prin sentința civilă nr.1961 din 18 decembrie 2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   S u c e a v a în dosarul nr(...), a fost respinsă excepția lipsei de interes, a fost admisă acțiunea, s-a constatat că raporturile de muncă dintre părți au încetat prin demisie conform art. 79 alin. 1 din  C o d u l   m u n c i i începând cu data de 4 aprilie 2008, a fost obligată pârâta să plătească reclamantului drepturile salariale cuvenite aferente perioadei  26 noiembrie 2007 - 4 aprilie 2008, cu dobânda legală calculată până la data plății efective, au fost constatate încetate efectele juridice ale clauzelor de confidențialitate și neconcurență.

Pentru a hotărî astfel prima instanță a reținut următoarele:

în cauză există depusă o cerere de demisie, transmisă în format electronic pârâtei, prin care reclamantul și-a exprimat intenția de a demisiona și cu toate că aceasta nu poartă o dată certă a primirii de către pârâtă, aceasta recunoaște implicit prin întâmpinare existența unei astfel de cereri, despre care susține că nu îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică.
 

Față de această situație și de dispozițiile art.79 alin.2 din  C o d u l   M u n c i i, tribunalul a apreciat că reclamantul a făcut dovada depunerii cererii de demisie.
 

Deși, ca regulă, încetarea contractului de muncă are loc după împlinirea unui termen de preaviz, art.79 alin.8 stipulează că salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul de muncă.
 

în cauză, pârâta nu a făcut dovada că i-a achitat reclamantului drepturile salariale cuvenite aferente perioadei 26.11.2007 - 4.04.2008, nedepunând nici state de plată semnate de reclamant și nici alte documente justificative așa cum prevăd dispozițiile art.163 alin.1 din  C o d u l   m u n c i i.
 

Față de aceste considerente, tribunalul a constatat încetate raporturile de muncă dintre părți prin demisie începând cu 04.04.2008 și nu 08.04.2008 așa cum pretinde prin acțiune, întrucât în cuprinsul cererii de demisie (f.8), reclamantul solicită ca raporturile de muncă să se încheie începând cu 04.04.2008.
 

Totodată pârâta a fost obligată către reclamant, în temeiul dispozițiilor art.154 alin.2 din  C o d u l   m u n c i i la plata salariului aferent perioadei 26.11.2007 - 4.04.2008, cu dobânda legală calculată până la data plății efective.
 

în privința clauzelor de neconcurență și confidențialitate instanța a constatat ca fiind încetate întrucât pârâta, deși sarcina probei îi revine conform art.287 din  C o d u l   m u n c i i, nu a făcut dovada că sunt îndeplinite condițiile art.21 alin.2 din  C o d u l   m u n c i i și că a plătit reclamantului o indemnizație de neconcurență lunară.
 

Cât privește clauza de confidențialitate, tribunalul a apreciat că își încetează efectele atât timp cât pârâta nu și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de muncă privind plata drepturilor salariale.

împotriva acestei sentințe a declarat recurs pârâta SC „B. J.” SRL criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie motivat de faptul că e-mail-ul invocat în cuprinsul cererii, lipsit de o semnătură electronică, nu reprezintă un înscris sub semnătură privată și pe cale de consecință nu poate fi calificat ca fiind o înștiințare de demisie.

A mai arătat recurenta că raporturile de muncă între părți au început la data de 5 decembrie 2007 și  nu 26 noiembrie 2007 așa cum în mod eronat a reținut prima instanță.

De asemenea a arătat recurenta că prin decizia nr. 248 din 28 mai 2008 s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului de muncă al reclamantului și a solicitat ca instanța să constate că această decizie este în vigoare și a produs efecte juridice.

în drept cererea de recurs a fost întemeiată pe dispozițiile art. 93, art. 115, art. 299 și art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă și pe dispozițiile  C o d u l u i   m u n c i i.

Intimatul legal citat, nu a formulat întâmpinare.

Examinând actele și lucrările dosarului, asupra cererii de recurs, instanța reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 79 al. 1 din  C o d u l   m u n c i i, prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă.

Prin urmare, demisia trebuie formulată în scris, această formă este o condiție de validitate (ad validitatem).

Concluzia este logică de vreme ce concedierea trebuie dispusă în scris (art. 268 al. 1  C o d u l   m u n c i i), astfel, pe baza principiului simetriei actelor juridice, și demisia trebuie să îmbrace aceeași formă.

Art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind  semnătura electronică, dispune că în cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplinește această cerință dacă i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

în înțelesul acestei legi semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
- este legată în mod unic de semnatar;  
- asigură identificarea semnatarului;
- este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
- este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă (art. 4 pct. 4 Legea nr. 455/2001).
 

înscrisul în formă electronică depus de reclamant la fila 8 dosar fond nu poate fi considerat de instanță, ca o cerere de demisie notificată angajatorului recurent întrucât nu i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă, așa cum impune art. 7 din Legea nr. 455/2001.
 

Din punct de vedere procedural legea impune salariatului o singură condiție de ordin formal și anume să înștiințeze angajatorul despre hotărârea de a denunța contractul.
 

Or, pentru motivele mai sus arătate, cererea reclamantului, nu poate fi reținută ca fiind o înștiințare în acest sens.
 

Din copia carnetului de muncă al reclamantului depusă la filele 46-50 dosar fond, rezultă că raporturile dintre părți s-au încheiat începând cu data de 26 noiembrie 2007 (fila 47- poziția 23).
 

Potrivit dispozițiilor art. 1 al. 1 din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, actul oficial prin care se dovedește vechimea neîntreruptă în aceeași unitate este carnetul de muncă.
 

Față de aceste considerente Curtea nu poate reține apărările recurentei în sensul că raporturile de muncă între părți au început la data de 5 decembrie 2007.
 

în ce privește cererea recurentei prin care solicită instanței să constate că decizia de concediere nr. 248 din 28 mai 2008 este în vigoare și a produs efecte juridice, Curtea reține că aceasta este o cerere nouă în recurs iar potrivit dispozițiilor art. 316 Cod procedură civilă coroborate cu dispozițiile art. 294 al. 1 din același act normativ, în recurs nu se pot face cereri noi.
 

Față de aceste considerente în temeiul dispozițiilor art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, art. 312 al. 3 Cod procedură civilă și al dispozițiilor legale mai sus arătate, urmează ca instanța să admită recursul și să modifice în parte sentința civilă atacată în sensul că va respinge cererea privind constatarea încetării raporturilor de muncă prin demisie conform art. 79 al. 1  C o d u l   m u n c i i, începând cu data de 4 aprilie 2008, ca nefondată.
 

Va menține celelalte dispoziții ale sentinței atacate.

 

Pentru aceste motive

în numele Legii,

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de pârâta SC”B. J.” SRL B cu sediul în  B, sector 2 í…žoseaua N. E. - Clădirea  T. nr. 62 A, etaj 1, și cu domiciliul ales la Cabinet de Avocatură E. D. din B,(...), etaj I,  . 15, sector 4, împotriva sentinței nr. 1961 din 18 decembrie 2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   S u c e a v a - secția civilă - în dosarul nr(...).

Modifică în parte sentința civilă nr.1961 din 18 decembrie 2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   S u c e a v a în dosarul nr(...) în sensul că:
Respinge cererea privind constatarea încetării raporturilor de muncă prin demisie conform art. 79 al. 1  C o d u l   m u n c i i, formulată de reclamantul B. F. B. domiciliat în mun. R,(...), bloc 21,  .I,  .82, județul S, în contradictoriu cu pârâta SC”B. J.” SRL B cu sediul în B, sector 2 í…žoseaua N. E. - Clădirea  T. nr. 62 A, etaj 1, și cu domiciliul ales la Cabinet de Avocatură E. D. din B,(...), etaj I,  . 15, sector 4, începând cu data de 4.04.2008, ca nefondată.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței atacată.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică azi 26 martie 2009.