recall.ro - Jurisprudenta OMPI


WIPO Arbitration and Mediation Center
DECIZIA COMPLETULUI ADMINISTRATIV
Recall Technology Pty Limited impotriva Monyson Grup S.A.
Dosarul nr. DRO2008-0022


1. Partile

Reclamantul este Recall Technology Pty Limited, Australia, reprezentat de Rominvent SA, Romania.

Paratul este Monyson Grup S.A., Romania, reprezentat de RíƒDULESCU, ILIESCU & ASOCIAížII, Romania.
2. Numele de Domeniu si Registratorul

Numele de domeniu in litigiu este <recall.ro> si este inregistrat la National Institute for R&D in Informatics.
3. Istoric Procedural

Plangerea a fost depusa la Centrul de Mediere și Arbitraj OMPI (ulterior numit “Centrul”) pe 7 Octombrie, 2008. Pe 8 Octombrie, 2008, Centrul a transmis prin email către RNC.ro o solicitare de verificare a registrului in legătura cu numele de domeniu în litigiu. Pe data de 13 Octombrie, 2008, RNC.ro a transmis prin email către Centru răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca titular al numelui de domeniu și furnizând datele de contact ale acestuia Centrul a verificat ca Plângerea să indeplinească toate cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (ulterior denumită “Politica”), ale Regulilor de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (ulterior denumite “Regulile”), și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (ulterior denumite “Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) și 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Pângerea și procedurile au fost începute la data de 27 Octombrie 2008 Conform Regulilor, paragraful 5 litera a, data limită pentru depunerea Răspunsului a fost fixată pentru 16 noiembrie 2008. Răspunsul a fost depus la Centru la data de 14 noiembrie 2008.

Centrul a numit pe Beatrice Onica Jarka ca unic membru al Completului Administrativ la data de 2 decembrie 2008. Completul Administrativ a fost legal constituit. Membrul unic al Completului Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independentă, după cum se solicită de către Centru pentru a asigura respectarea paragrafului 7 din Reguli.

Plângerea a fost depusa in limba engleza. In conformitate cu paragraful 11 din Reguli, in lipsa unui acord intre părți sau a unei clauze in contractul de înregistrare a numelui de domeniu, limba procedurii administrative va fi limba in care este încheiat contractul de înregistrare, supusa autorității Completului Administrativ de a decide altfel. Conform informațiilor primite de la Registratorul in cauza, limba in care a fost încheiat contractul de înregistrare pentru numele de domeniu in litigiu este limba română. Ca urmare a solicitării Centrului de Arbitraj si Mediere al OMPI referitoare la limba în care se desfășoară procedura administrativa, care a fost transmisa părților pe 15 octombrie 2008, Reclamantul a depus Plângerea redactata si in limba româna. La Plângerea formulată de Reclamant, la data de 20 noiembrie 2008, Pârâtul a depus un Răspuns, sub forma unei Întâmpinări, redactat în limba română.

Având în vedere că limba în care a fost încheiat contractul de înregistrare este limba română iar Pârâtul, prin formularea Răspunsului în limba română a înțeles să opteze implicit pentru limba română ca limbă de desfășurare a procedurilor și având deasemeni în vedere că, Reclamantul nu a invocat nici un motiv pentru desfășurarea procedurii administrative în limba engleză si are ca reprezentant o persoana juridica română, Completul Administrativ decide ca limba de desfășurare a prezentelor proceduri administrative să fie română.
4. Situația de fapt

Reclamantul în prezenta procedura administrativă este Recall Technology Pty Limited (ulterior denumită „Recall”), cu sediul social în Sydney, Australia.

În 1999, Brambles – o societate de servicii de asistență globală care valorează miliarde de dolari – a strâns laolaltă sub numele Recall o rețea mondială de societăți de administrare a documentelor.

Site-urile principale ale Recall pot fi accesate la „www.recall.com” și „www.recall.eu”. De asemenea, Recall deține și are în funcțiune un număr de alte domenii legate de marca RECALL în alte țări.

Recall deține numeroase mărci înregistrate în întreaga lume, printre care se numără marca comunitară RECALL, înregistrată în România:

a) RECALL – marcă comunitară nr. 000348953; înregistrată la 05.09.1996; Servicii: (clasele 35, 38, 39, 38, 42)

Recall deține multe alte mărci RECALL, înregistrate în întreaga lume.

Pârâtul în prezenta procedură administrativă este Monyson Grup SA cu sediul în

București, România. Monyson Grup SA a înregistrat numele de domeniu în litigiu la data de 24 septembrie 2007.
5. Susținerile părților
A. Reclamant

Reclamantul susține că:

- numele de domeniu în litigiu este în mod clar identic cu mărcile RECALL, folosite și înregistrate de Recall.

- conform informațiilor deținute, Pârâtul nu are drepturi anterioare sau interese legitime în sau asupra numelui comercial sau mărcii Recall și nici nu deține drepturi anterioare cu privire la folosirea „recall” pe Internet; numele de domeniu <recall.com> a fost înregistrat pentru Recall.

- Pârâtul nu este licențiat de Recall și nici nu este autorizat în alt mod să folosească mărcile RECALL. În plus, conform informațiilor deținute, numele de domeniu <www.recall.ro> nu este și nici nu se poate susține că este identificat sau legat în vreun fel de un interes legitim al Pârâtului.

- conform informațiilor deținute, Pârâtul nu este cunoscut în general sub numele Recall și nu utilizează legitim în activități necomerciale sau conforme bunelor uzanțe numele cu intenția de a nu induce în eroare consumatorii.

- numele Recall este în mod clar asociat cu Reclamantul, iar consumatorii se așteaptă ca numele de domeniu <recall.ro> să îi direcționeze către un site controlat sau autorizat de Recall și nu către unul controlat de Pârât.

- conform informațiilor deținute, înainte de înregistrarea numelui de domeniu, nu a existat nicio dovadă a folosirii de către Pârât a numelui de domeniu în legătură cu furnizarea cu bună credință de produse și servicii sau a unor pregătiri de astfel de folosire care pot fi demonstrate.

- mărcile RECALL au devenit renumite în întreaga lume, inclusiv prin Internet, in ultimii 10 ani. Pârâtul era la curent sau ar fi trebuit să fie la curent cu folosirea mărcii înainte de înregistrarea numelui de domeniu. Faptul că a înregistrat numele de domeniu în ciuda acestui fapt constituie rea credință.

- dată fiind utilizarea foarte răspândită și reputația mărcii RECALL, utilizatorii de Internet din România precum și cei din întreaga lume ar considera imediat că Numele de Domeniu în litigiu are o anumită legătură cu Reclamantul. Asocierea va fi făcută cu siguranță de către utilizatorii de Internet deoarece Reclamantul este titularul multor alte nume de domenii înregistrate care conțin cuvântul RECALL din întreaga lume. Explicația posibilă privind numele de domeniu folosite de Pârât constă în faptul că acesta urmărește să folosească marca Reclamantului pentru a beneficia pe nedrept de reputația mărcii amintite.

- în prezent site-ul web „www.recall.ro” este nefuncțional. Pârâtul nu poate să își dovedească buna credință prin simpla deținere a acestui nume de domeniu, fără a-l folosi. Prin deținerea unui nume de domeniu în scopul de a nu-l folosi, o persoană nu își poate dovedi bunele intenții comerciale ci reaua credință prin blocarea utilizării acestuia de către persoana care poate avea interese legitime. Deținerea pasivă a unui nume de domeniu indică utilizarea și înregistrarea cu rea credință și s-a constatat că încalcă paragraful 4 litera b din Politică.

- Lipsa de legătură a Paratului sau a web site-ului asociat numelui de domeniu în litigiu cu Recall sau cu produsele si serviciile sub aceasta marca dovedesc rea credința a Paratului cu privire la înregistrarea și folosirea numelui de domeniu în litigiu.
B. Pârâtul

În Răspunsul său la Plângerea formulată de Reclamant, Pârâtul afirmă următoarele:

- Marca RECALL asupra căreia Recall Technology Pty Limited susține că deține drepturi, este o marcă individuală și figurativă înregistrată inițial ca marcă comunitară. Marca figurativă RECALL acordă deținătorului ei de drept numai drepturi asupra cuvântului stilizat recall și nu acordă un monopol global asupra tuturor sensurilor semantice pe care le poate avea cuvântul comun recall, sau asupra altor combinații posibile de prefixe și cuvinte care ar conduce la același rezultat, e.g. prin combinarea prefixului “re” cu verbul “call”.

- în conformitate cu glosarul mărcii recall - CTM registration, (disponibil la adresa: http://oami.europa.eu/en/database/tm_status.htm), la paragraful 24.6 se menționează că “CTM nu a fost reînnoită motiv pentru care protecția la nivel comunitar încetează”. Pe cale de consecință, marca comunitară recall nu se mai poate bucura în prezent de protecție la nivelul tuturor statelor membre din Uniunea Europeană, inclusiv la nivelul României. În concluzie, în România, marca figurativă recall nu beneficiază de protecție legală și nici nu se bucură în compensare de statutul de marcă notorie. Ulterior prin adresa din data 15 noiembrie 2008, transmisă prin email, pârâtul a solicitat ignorarea de către Completul Administrativ a oricărei referințe la expirarea înregistrării comunitare a mărcii RECALL.

- Ca o concluzie generală, numele de domeniu nu este identic sau foarte similar cu marca figurativă constând în varianta stilizată a cuvântului comun recall, marcă figurativă care nu beneficiază în prezent de protecție legală pe teritoriul României.

- MONYSON GRUP S.A. este o societate comercială serioasă și cu o solidă reputație, înregistrată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale. Aplicațiile software și telecomunicațiile reprezintă în prezent principalul domeniu de activitate în care Pârâtul activează, cu intenția de deveni un jucător important pe această piață furnizând noi metode de comunicații business și aplicații asociate către companii. În acest scop, Pârâtul a demarat începând cu anul 2006, în baza unui plan de afaceri pe termen mediu, aprobat printr-o Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților, dezvoltarea unei program de aplicații software, complex și ambițios destinat societăților și care folosește tehnologia VOIP (voice communication service via internet) ca suport tehnic, aspect relevat și de o declarație pe proprie răspundere (tot Anexa 3).

- Implementarea proiectului s-a făcut gradual astfel:

- la 4 Septembrie 2006 Pârâtul a decis să adauge noi domenii de activitate secundare în Actul Constitutiv prin Actul Adițional nr. 5, relevant fiind domeniul de activitate secundar – telecomunicații CAEN 6420;

- în 2006 MONYSON GRUP S.A. a depus la ANRC (Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației) un dosar bine documentat și consistent și a obținut la 31 Octombrie 2006 Certificatul – Tip de furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice;

- la 24 Noiembrie 2006 MONYSON GRUP S.A. a închiriat un spațiu suplimentar situat la adresa Strada Vatra Luminoasă nr. 60, etaj 1, Sector 2, București, devenind un punct de lucru pentru echipa IT&C;

- în anul 2007 MONYSON GRUP S.A. a achiziționat programe software și importante componente IT în vederea dezvoltării;

- la 15 Februarie 2008 Pârâtul a obținut din partea aceleași ANRC (descrisă mai sus) o Licență de utilizare a unui bloc de numere alocat pentru telefonie fixă.

- Pe măsură ce aplicația software a evoluat și a prins contur, MONYSON GRUP S.A. a trecut la înregistrarea unui nume de domeniu care să descrie cel mai bine posibil aplicația care folosește suportul VOIP. Pe cale de consecință, la data de 24 Septembrie 2007 Pârâtul a înregistrat în fața Institutului National de Cercetare Dezvoltare in Informatică, numele de domeniu <recall.ro>.

- La identificarea unui nume de domeniu apt să facă o legătură cât mai directă cu produsul/serviciul ce intenționa să îl ofere consumatorilor, să descrie cel mai bine și să conțină esența aplicațiilor lui, a stat un proces intelectiv care a constat în alegerea cuvântului comun “recall”, mai exact primul sens semantic al acestui cuvânt – “to bring something back to mind/ a reaminti cuiva ceva” (conform definiției date de “New Penguin English Dictionary”). Aplicația software în dezvoltare de către MONYSON GRUP S.A. este o aplicație care include notificarea repetată (reamintirea) a unor date importante pentru domeniul de activitate al clienților, precum perioade de promoții, deadline – uri ale anumitor proiecte, timpi rămași de înscriere la anumite concursuri și competiții, etc.

- în România, limba engleză este a doua limbă vorbită și folosită iar în scopuri de marketing, de cele mai multe ori este preferabil să se folosesacă expresii/cuvinte în limba engleză foarte sugestive și concise, precum recall.

- Expresia “recall” este una descriptivă sau generică și nu există nicio dovadă contrară a faptului că alegerea de către Pârât a cuvântului “recall” drept nume de domeniu nu reprezintă altceva decât o încercare de a folosi, exploata sensul comun, ordinar al expresiei descriptive în cauză.

- În prezent, numele de domeniu <recall.ro> prezintă o pagină web care promovează serviciile și produsele oferite de MONYSON GRUP S.A. constând în comunicații voce: internet provider, voice services (VOIP), suport tehnic aferent, soluții de televiziune digitală. Pagina web „www.recall.ro” nu promovează în prezent aplicația soft VOIP întrucât aplicația nu este finalizată iar a dezvălui o aplicație software într-un moment în care nu este finalizată nu este o decizie comercială înțeleaptă și prudentă, ținând cont de faptul că aplicațiile software pot fi ușor deturnate, deci poate fi încălcat secretul comercial ce poartă în prezent asupra aplicației Pârâtului. Pagina web prezintă într-o manieră clară numele MONYSON și produsele acesteia, ca parte din activitatea sa comercială. Prin urmare, MONYSON GRUP S.A. deține drepturi și interese legitime pentru a folosi numele de domeniu recall.ro.

- numele de domeniu nu a fost înregistrat de către MONYSON GRUP S.A. prin simpla referire la marca Reclamantului și nu a decis să imite marca acestuia recall, cu intenția de a profita de pe urma unei eventuale notorietăți.

- MONYSON GRUP S.A. a înregistrat numele de domeniu în scopul de a-și promova propriile produse și servicii software fără a avea cunoștință de existența Reclamantului sau de tipul activităților prestate de Reclamant. Reclamantul nu este prezent pe piața din România, nu este asociat cu un brand cunoscut sau cu marcă notorie și nu a întreprins nicio campanie sau activitate de marketing pentru a-și promova așa numita marcă notorie în România. În aceste circumstanțe, latura subiectivă a acțiunii MONYSON GRUP S.A. este legată numai de intențiile acesteia de a-și promova propriile produse și aplicații software.

- Reclamantul și Pârâtul nu sunt competitori pe aceeași piață de profil luând în considerare două aspecte:

(i) domeniul de activitate principal în care activează în prezent MONYSON GRUP S.A. este acela al aplicațiilor software și al produselor și serviciilor de telecomunicații, cu accentul pe comunicațiile voce de business folosind tehnologia VOIP și aplicațiile derivând din aceasta; pe de altă parte, domeniul major de activitate al Reclamantului constă, conform informațiilor culese de pe propriul website, și conform claselor de produse și servicii pentru care a obținut protecția mărcii, în arhivarea de documente, servicii de management al documentelor, distrugerea în siguranță a documentelor și servicii de protejare a datelor – toate serviciile furnizate de Reclamant sunt legate de documente și nu soluții comunicații voce;

(ii) legat de cele prezentate anterior, Reclamantul și Pârâtul nu activează nici măcar pe aceeași piață din punct de vedere teritorial, având în vedere că Reclamantul nu este prezent pe piața din România.

- MONYSON GRUP S.A. nu a înregistrat numele de domeniu cu intenția de vinde, închiria sau transfera numele de domeniu către Reclamant, în calitate de deținător al mărcii sau către vreun competitor al Reclamantului în schimbul unui câștig care să exceadă costurile de înregistrare a numelui de domeniu.

- numele de domeniu nu a fost înregistrat de către Pârât cu intenția de a atrage pe propia pagină de internet, în scopuri de profit, utilizatori de Internet, așa cum susține Reclamantul. MONYSON GRUP S.A. nu a știut de existența activităților Reclamantului, de reputația acestor activități și nici de presupusa notorietate a mărcii acestuia, pentru motivele deja prezentate. Pe de altă parte, este puțin probabil ca utilizatorii de internet din toată lumea, inclusiv România, să asocieze cu Reclamantul numele de domeniu în dispută, întrucât atunci când se accesează pagina web „www.recall.ro” este evident că această pagină de web promovează MONYSON GRUP S.A. ca o companie distinctă cu produse și servicii de comunicații voce. Prin urmare, orice confuzie este eliminată ab initio. În concluzie, numele de domeniu recall.ro reflectă clar și transparent compania MONYSON GRUP S.A. ca o entitate distinctă, fără nicio intenție de a crea confuzie între utilizatorii de internet în scopul de a obține profituri.

- numele de domeniu este activ și promovează serviciile și produsele Pârâtului.

- numele de domeniu nu are încă întrebuințarea funcțională primară, de poartă de acces spre aplicația VOIP, întrucât, așa cum am menționat, aplicația software VOIP nu este finalizată și nu poate fi dezvăluită mai devreme (căderea în domeniul public a softului sau a elementelor sale de noutate, și/sau noutatea tehnică în sine, ar putea avea consecințe dezastruoase în ipoteza în care ar fi preluate de către un competitor). Altfel, ani de muncă și investiții considerabile devin inutile. În concluzie, MONYSON GRUP S.A. a dovedit cu probe că acțiuni pozitive au fost întreprinse în legătură cu folosirea numelui de domeniu în scopuri comerciale.
6. Discuții și Constatări
A. Identic sau suficient de asemănător astfel încât să producă confuzie

Recall deține numeroase mărci înregistrate în întreaga lume, printre care se numără marca comunitară RECALL:

a) RECALL – marcă comunitară nr. 000348953; înregistrată la 05.09.1996;

- Servicii: (clasele 35, 38, 39, 38, 42)

Recall deține multe alte mărci RECALL, înregistrate în întreaga lume.

Înregistrarea mărcii RECALL la Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne - Mărci si Desene Industriale este valabilă pană în 2016 și este protejata și pe teritoriul României.

Marca comunitara RECALL este o marca combinata verbal figurativa. Marca este reprezentată de scrierea stilizata a cuvântului „recall” cu caractere mici cu litere albe pe fond negru. Elementul dominant în cadrul mărcii este cuvântul „recall”.

Numele de domeniu în litigiu este identic cu marca RECALL care aparține Reclamantului, întrucât încorporează în întregime elementul verbal dominant al acestei mărci. Având în vedere că numele de domeniu conține exclusiv elemente verbale sau numerice, este suficient ca numele de domeniu să reproducă identic elementul verbal dominant al unei mărci combinate pentru a produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu numele de domeniu respectiv.

Completul Administrativ nu este de acord cu susținerile Pârâtului cu privire la marca RECALL potrivit cărora, această marcă acordă deținătorului ei de drept numai drepturi asupra cuvântului stilizat recall.

Așa cum am arătat marca RECALL înregistrată la nivel comunitar este o marca combinata care conține si elemente figurative si elemente verbale si in cadrul ei elementul verbal este suficient de dominant pentru a crea o anumită confuzie atunci când este reprodus exact într-un nume de domeniu.

În ceea ce privește adăugarea codului de tara pentru domeniile de nivel superior (CcTLD) .ro, Completul Administrativ consideră, în spiritul jurisprudenței anterioare a Completelor Administrative din Cadrul Centrului, că nu asigura distinctivitatea numelui de domeniu prin raport marca Reclamantului – RECALL.

Având în vedere cele arătate mai sus, Completul Administrativ, decide că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca RECALL a Reclamantului si că acesta a făcut dovada îndeplinirii primei cerințe a Politicii.
B. Drepturi și interese legitime

Printre cazurile enumerate de paragraful 4 litera c din Politica ca situații care dovedesc buna credința, la litera i este indicata situația in care Paratul, înainte ca orice litigiu cu privire la numele de domeniu să-i fi fost notificat, utilizează numele de domeniu în litigiu sau face pregătiri demonstrabile pentru utilizarea numelui de domeniu în litigiu sau a unui nume care corespunde numelui de domeniu în litigiu în legătură cu o ofertă de bunuri sau servicii făcută cu bună credință.

În acest caz, Pârâtul afirmă efectuarea unor anumite pregătiri pentru dezvoltarea unei program de aplicații software, complex și ambițios destinat societăților și care folosește tehnologia VOIP (voice communication service via internet) ca suport tehnic.

Conform afirmațiilor Pârâtului fundamentate pe documente depuse la dosarul cazului aceste pregătiri au consta în:

- adăugarea la 4 Septembrie 2006 a noi domenii de activitate secundare în Actul său Constitutiv prin Actul Adițional nr. 5, relevant fiind domeniul de activitate secundar – telecomunicații CAEN 6420;

- depunerea la ANRC (Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației) în 2006 a unui dosar bine documentat și consistent și obținerea la 31 Octombrie 2006 a Certificatului – Tip de furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice;

- închiriat un spațiu suplimentar situat la adresa Strada Vatra Luminoasă nr. 60, etaj 1, Sector 2, București la 24 Noiembrie 2006 pentru a-l transforma intr+un un punct de lucru pentru echipa IT&C;

- în anul 2007 MONYSON GRUP S.A. a achiziționat programe software și importante componente IT în vederea dezvoltării;

- înregistrarea unui nume de domeniu care să descrie cel mai bine posibil aplicația care folosește suportul VOIP și anume a numelui de domeniu în prezent în litigiu <recall.ro>.

Pârâtul susține că la identificarea unui nume de domeniu apt să facă o legătură cât mai directă cu produsul/serviciul ce intenționează să îl ofere consumatorilor, a avut în vedere ca acesta să descrie cel mai bine și să conțină esența aplicațiilor.

Astfel Pârâtul a ales “recall”, mai exact primul sens semantic, descriptiv al acestui cuvânt – “to bring something back to mind/ a reaminti cuiva ceva” (conform definiției date de “New Penguin English Dictionary”) întrucât aplicația software în dezvoltare este o aplicație care include notificarea repetată (reamintirea) a unor date importante pentru domeniul de activitate al clienților, precum perioade de promoții, deadline – uri ale anumitor proiecte, timpi rămași de înscriere la anumite concursuri și competiții, etc.

În prezent, numele de domeniu <recall.ro> prezintă o pagină web care promovează serviciile și produsele oferite de Pârât constând din comunicații voce: internet provider, voice services (VOIP), suport tehnic aferent, soluții de televiziune digitală.

Pagina web „www.recall.ro” nu promovează în prezent aplicația soft VOIP întrucât aplicația nu este finalizată.

Susținerile Pârâtului se sprijină pe documente care dovedesc existența unor pregătiri pentru utilizarea numelui de domeniu în legătură cu o ofertă de aplicație software pe suport VOIP.

Paragraful 4 litera c litera i din Politica prevede și un element suplimentar în caracterizarea ofertei de bunuri si servicii pentru care Pârâtul face pregătiri care sunt considerate dovada pentru drepturi si interese legitime în ceea ce privește numele de domeniu în litigiu si anume efectuarea cu buna credință a ofertei de bunuri si servicii.

În speță, Pârâtul a ales să dezvolte un produs sub numele de domeniu în litigiu în domeniul telecomunicații, care corespunde clasei 38 din clasificarea Nisa pentru care este protejată la nivel comunitar marca RECALL care aparține Reclamantului.

În același timp, apare evident din probele prezentate că Pârâtul utilizează termenul “recall” în sensul lui generic pentru a descrie produsul său și că nu se poate avea în vedere intenția acestuia de a profita de drepturile Reclamantului referitoare la cuvântul respectiv. Vezi în acest sens deciziile OMPI: Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, WIPO Case No. D2000-0016; Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc, WIPO Case No. D2000-0270; Asphalt Research Technology, Inc. împotriva a National Press & Publishing, Inc., WIPO Case No. D2000-1005; Gorstew Limited împotriva a Worldwidewebsales.com, WIPO Case No. D2002-0744. Termenul “recall” nu poate fi asociat exclusiv cu Reclamantul mai ales în sensul descriptiv al acestuia.

Față de toate aceste considerente, Completul Administrativ decide că Reclamantul nu a putut demonstra a doua cerința din cadrul Politicii cu privire la înregistrarea abuzivă a numelui de domeniu în litigiu, întrucât Pârâtul a indicat și dovedit interese legitime în utilizarea numelui de domeniu în litigiu.
C. Înregistrat și utilizat cu rea-credință

Întrucât, Reclamantul nu a putut demonstra cea de-a doua cerința din cadrul Politicii cu privire la înregistrarea abuzivă a numelui de domeniu în litigiu și întrucât cele trei cerințe prevăzute la paragraful 4 litera a sunt cumulative pentru a demonstra înregistrarea abuziva a unui nume de domeniu, Completul Administrativ consideră că nu mai este necesar a analiza îndeplinirea celei de-a treia cerințe din cadrul Politicii - înregistrarea și utilizarea cu rea credință a numelui de domeniu în litigiu.
7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, Plângerea este respinsă.

Beatrice Onica Jarka
Complet Administrativ Unic

16 decembrie, 2008