Decizie asirom.ro - Tribunalul Bucuresti Sectia III Civila

Dosar nr. 1830/2003

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIAA A III A CIVILíƒ
SENTINTA CIVILíƒ NR. 597
SEDINTA PUBLICíƒ DIN 16.06.2003.


Pe rol pronuntarea asupra cauzei civile de fată formulată de catre reclamanta SC ASIROM SA în contradictoriu cu pârâtii INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE IN INFORMATICíƒ si SC MEDIA SERVICES AND INFORMATION SRL, având ca obiect anulare înregistrare denumire.
Dezbaterile în fond si sustinerile orale ale partilor au avut loc la termenul de judecată din data de 09.06.2003, fiind consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentintă, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate părtilor să depună concluzii scrise, a amânat pronuntarea la data de 16.06.2003 când a decis următoarele:


T R I B U N A L U L

Prin cererea înregistrată pe rolul T.B. Sectia Comercială la data de 4.04.2002 reclamanta SC ASIGURAREA ROMANEASCíƒ – ASIROM SA a chemat în judecată INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICíƒ – RNC – NETWORK si SC MEDIA SERVICE AND INFORMATION SRL solicitând constatarea dreptului exclusiv al ASIROM SA asupra denumirii de domeniu INTERNET asirom.ro, denumire folosită de pârâti cu încălcarea prevederilor legale si pe cale de consecintă anularea înregistrării abuzive a numelui de domeniu precizat si atribuirea proprietarului de drept al denumirii SC ASIROM SA.
În motivarea cererii reclamantul sustine ca denumirea societătii SC ASIGURAREA ROMÂNEASCíƒ – ASIROM SA este înregistrată la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J 40/304/1991 cu respectarea prevederilor Legii 26/1990 si codul unic de înregistrare 336290 potrivit OUG 76/2001, iar marca cuprinzând denumirea ASIROM este înregistrată si protejată de către OSIM potrivit dispozitiei Legii 84/1998 având dreptul de a se folosi si dispune de acestea.
În ceea ce priveste fapta pârâtei Institutul de Informatica RNC Network de a fi permis înregistrarea numelui de domeniu asirom.ro este culpabilă prin încălcarea dispozitiilor legale ceea ce atrage răspunderea solidară a acestuia cu celălalt pârât.
În drept cererea a fost întemeiată pe dispozitia Legea 26/1990, Legea 84/1998, Legea 148/2000, Legea 298/2001 si art. 111, 112 Cod pr. Civ.
În dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar, certificatul de înregistrare a firmei ASIGURAREA ROMÂNEASCíƒ – ASIROM SA seria A 139849 cu anexa, Certificatul de înregistrare nr. 19620 eliberat de OSIM, Regulamentul de Înregistrare a numelor de domeniu si subdomeniu din zona ro.
Prin încheierea de sedintă din 5.06.2002 s-a dispus cauzei de pe rol si înaintarea ei Sectiei civile a T.B.
Cererea a fost înregistrată la sectia a III-a a T.B. sub nr. 1830/2003.
Analizând actele si lucrările dosarului instanta retine următoarele:
Potrivit actelor depuse la dosar, reclamanta este proprietară a denumirii de firmă si marcă, având un drept exclusiv de a se folosi si dispune de acestea. Acest drept este reglementat de disp. art. 35 alin. 2 din Legea 84/1998 care prevede că „Titularii mărcii pot cere instantei judecătoresti competente, să interzică tertilor, să folosească în activitatea lor comercială, fără consimtământul titularului”.
Potrivit alin. 2 al aceluiasi articol „În aplicarea alin.1, titularul mărcii poate cere să fie interzise tertilor utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate”.
În întelesul Legii 84/1998 marca este definită ca un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinând altor persoane.
Prin înregistrarea de către pârâti a domeniului de internet asirom.ro , au fost încălcate dispozitiile art. 8 Legea 148/2000 care interzice publicitatea de natură a creea confuzie pe piata între cel care îsi face publicitate si un concurent sau între mărcile de comert, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, profitându-se astfel de renumele unei mărci de comert, de denumirea comercială si creând astfel prejudicii reclamantului.
Prin fapta ilicită a pârâtei SC MEDIA SERVICE AND INFORMATION SRL de a achizitiona numele de domeniu Internet asirom.ro s-a realizat o împiedicare a reclamantei de a-si deschide o pagina cu acest nume în spatiul Internet.
În baza considerentelor arătate Tribunalului retine că actiunea reclamantei este fondată în parte, fiind evidentă uzurparea denumirii acesteia si imposibilitatea de a-si folosi propriul nume pe Internet în scopul prezentării sale si promovării unei oferte partenerilor de afaceri utilizatori ai Internetului datorită conduitei culpabile a pârâtei.
În ceea ce priveste cererea reclamantei privind atribuirea denumirii de domeniu Internet asirom.ro , reclamantei cererea va fi respinsă având în vedere că potrivit Regulamentului de înregistrare a numelor de domeniu si subdomeniu din zona „ro”, atribuirea denumirii de Internet se face la cererea persoanei care îndeplineste conditiile legale si cu conditia achitării unor taxe.
Atâta vreme cât nu s-a făcut dovada unui refuz al pârâtei INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICíƒ – RNC – NETWORK, instanta nu va obliga pârâta la înregistrarea denumirii reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTíƒRíƒSTE

Admite cererea formulată de reclamanta SC ASIROM SA – Bucuresti, Bd. Carol I, nr. 31-33 sector 2 în contradictoriu cu pârâtii INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICíƒ – Bd. Maresal Averescu nr. 8 – 10 sector 1 si SC MEDIA SERVICES AND INFORMATION – Bucuresti, I. Slavici nr.3 ap.2, sector 1.
Constata dreptul exclusiv al SC ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM SA asupra denumirii de denumire Internet asirom.ro si pe cale de consecintă dispune încetarea înregistrării acestei denumiri pe numele pârâtei.
Respinge cererea privind atribuirea denumirii proprietarului de drept al denumirii ca neîntemeiată.
Cu apel.
Pronuntată în sedinta publică azi 16.06.2003