CURTEA DE  A P E L   O R A D E A
SECí…¢IA COMERCIALÄ”š, de
CONTENCIOS ADMINISTRATIV și FISCAL
DECIZIA NR. 118/CA/2008 - R
í…žedința publică din 26 martie 2008


    

Domenii: contencios administrativ și fiscal - comunicare informații de interes public (Legea Nr.544/2001) ( indicarea, de către ICI, a numelor de domeniu .ro înregistrate de o anumită companie).

 

  

S-a luat în examinare recursul în contencios administrativ formulat de recurenta reclamantă (...) L. J. SRL cu sediul în S M,(...), județul S M împotriva Sentinței civile nr.328/CA din 10 octombrie 2007 pronunțată de  T r i b u n a l u l   S a t u   M a r e în contradictoriu cu intimatul pârât INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE în INFORN. B, cu sediul în B , B-dul (...) Al. B. nr.8-10, având ca obiect -  COMUNICARE INFORMAí…¢II DE J. PUBLIC ( Legea nr. 544/2001 ).


La apelul nominal făcut în cauză se prezintă pentru recurenta reclamantă (...) L. J. SRL S M reprezentantul acesteia avocat D. O. P., în baza împuternicirii avocațiale seria (...) 0 (...) nr.257 din 27.02.2008 emisă de  B a r o u l   D o l j - Cabinet de Avocat și pentru intimatul pârât INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE în INFORN. B, reprezentanta acestuia avocat G. I. F. (...) în baza împuternicirii avocațiale nr.(...) din 17.12.2007 emisă de  B a r o u l   H u n e d o a r a - Cabinet Individual de avocat.


  Procedura de citare este legal îndeplinită.


  S-a făcut referatul cauzei în sensul celor de mai sus, învederându-se instanței că recursul este la primul termen de judecată, este scutit de plata taxelor de timbru, după care :


INSTANí…¢A pune în discuția reprezentantului recurentei situația că la dosarul cauzei nu există fila a 2-a a recursului formulat.


Reprezentantul recurentei arată că recursul s-a depus complet, cu toate filele și că nu deține alt exemplar.


Reprezentanta intimatului depune la dosar fila nr.2 a recursului care i-a fost comunicat, precum și copia Certificatului de înregistrare al INSTITUTULUI DE CERCETARE - DEZVOLTARE în INFORN. B la OFICIUL REGISTRULUI COMERí…¢ULUI de pe lângă  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i seria B nr. (...).
Reprezentanții părților arată că nu mai sunt cereri sau excepții.


INSTANí…¢A, nefiind alte cereri, excepții sau chestiuni prealabile, acordă cuvântul părților asupra recursului.


Reprezentantul recurentei solicită admiterea recursului, învederând instanței că prin completarea probatorului depus la dosar, respectiv contractul cadru, la pct. 4 se prevede  că intimata are dreptul de a furniza informații de interes public terților cu privire la datele înregistrate de orice titular al unui domeniu de internet „ .ro ”, iar la pct.22 se stipulează că în ce privește obligațiile părților, în speță fiind vorba despre o instituție publică, sunt incidente prevederile Legii nr.544/2001 .


Apreciază că intimata era obligată să comunice informațiile solicitate de către recurentă.


Cu cheltuieli de judecată.


Solicită acordarea unui termen de pronunțare în cauză, pentru a avea posibilitatea să depună concluzii scrise.


Reprezentanta intimatei solicită respingerea recursului, menținerea ca legală și temeinică a sentinței atacate, arătând că în recurs s-au depus mijloace de probă, respectiv contractul cadru, dar nu s-au încălcat principiile de fond.
INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE în INFORN. B funcționează conform OG nr. 57/2002 și Normelor Generale nr. 1621/2003 prin care s-a aprobat Regulamentul de finanțare al acestuia.


Mai arată că nu s-au reținut ca mijloace de probă decât actele depuse la dosar, iar susținerile conform cărora în cauză nu există alt temei de drept decât Legea nr.544/2001, nu pot fi reținute deoarece institutul fiind o formă specială de organizare conform OG 57/2002, poate desfășura activități comerciale, ceea ce a și făcut de fapt.


Obiectul secundar de activitate nu este supus Legii nr.544/2001 în opinia sa.
Referitor la invocarea excepției lipsei de interes în promovarea unei astfel de acțiuni și a susținerii reclamantei că s-ar încălca dreptul la proprietatea intelectuală, arată că nu realizează pagini de internet, ci numai furnizează informații.


Cu cheltuieli de judecată, conform actelor justificative depuse la dosar.
în replică, reprezentantul recurentei arată că instanța de fond nu și-a îndeplinit rolul activ, deoarece s-au invocat anumite aspecte care nu au fost avute în vedere.


Referitor la activitatea comercială a pârâtului, susține că acesta deține un registru unde sunt înregistrați titularii drepturilor de domenii „  .ro ” , pentru care se percep taxe, deci contractele nu sunt secrete, în atare situație având obligația de furnizare a informațiilor conform prevederilor Legii nr.544/2001, iar cu privire la lipsa de interes arată că aceasta a fost amintită doar în subsidiar.


Administratorul prezent, arată personal că renunța la cheltuielile de judecată, deoarece nu poate depune acum actele justificative.


   
CURTEA DE APEL
D E L I B E R 탔š N D :

 

Asupra recursului constată următoarele :


Prin Sentința nr. 328/CA din 10.10.2007 a  T r i b u n a l u l u i   S a t u M s-au respins excepțiile lipsei calității procesuale pasive și a lipsei de interes invocate de pârât și s-a respins acțiunea în contencios administrativ înaintată de reclamanta (...) „L. J.” SRL cu sediul social în S M,(...), împotriva pârâtului INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE îN INFORN., cu sediul în B, B-dul (...) Al. B. nr. 8-10, sector 1, pentru furnizare informații de interes public.


Pentru a pronunța  astfel instanța de fond a reținut următoarele :


1. Excepția lipsei de interes a reclamantei invocată de către pârât - apreciată ca fiind o excepție de procedură dirimată și a cărei soluționare se impune a se realiza înainte de soluționarea excepției inadmisibilității cererii invocată în cauză - excepție analizată prin prisma disp. art. 137 alin. 1 C.proc.civ., este neîntemeiată.


Accesul la informațiile de interes public este reglementat, în principal, de Constituția României - art. 31, iar modalitatea de exercitare a dreptului de acces la informațiile de interes public reglementată de legea ordinară adoptată de către legiuitor în acest sens, respectiv de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cu titlu de principiu, art. 1 din acest act normativ prevede „accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definit astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autorități publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României”. De asemenea, art. 6 din Legea nr. 544/2001 prevede „orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public”.


Din aceste dispoziții legale rezultă fără putință de tăgadă faptul că orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a i se furniza informațiile de interes public reglementate de Legea nr. 554/2004, fără a fi necesară justificarea din partea acesteia în solicitarea unei astfel de informații a unui interes legitim public sau privat, pentru obținerea acestor informații, fiind suficientă chiar simpla curiozitate a cetățeanului în legătură cu modul de utilizare a „banului public” în general.


în măsura în care o persoană a solicitat furnizarea unei informații apreciată ca fiind de interes public, iar autoritatea sau instituția publică refuză furnizarea acesteia, persoana vătămată poate face plângere în condițiile art. 22 din Legea nr. 554/2004.


Constatând că reclamanta a formulat o cerere de furnizare de informații de interes public, că instituția publică pârâtă a refuzat furnizarea informației solicitate, că, formal, reclamanta și-a justificat „interesul” ca și condiție esențială a exercitării dreptului la acțiune în sens procesual civil, instanța urmează să respingă ca nefondată excepția lipsei de interes invocată de pârât.


2. Din analiza excepției inadmisibilității acțiunii invocată de pârât, determinată de faptul că institutul nu este o autoritate sau instituție publică astfel cum acestea sunt definite de art. 2 alin. 1 lit. a din Legea nr. 544/2001, instanța constată că aceasta este o excepție de fond, dirimantă, denumită în doctrina juridică de drept procesual civil și ca  „excepție a lipsei calității procesuale pasive a pârâtului”.


Soluționând această excepție cu prioritate potrivit art. 137 alin. 1 c.proc.civ., instanța a apreciat că este neîntemeiată.


Astfel, art. 2 alin. 1 lit. a din Legea nr. 554/2001 prevede „prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie națională, precum și orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorități publice centrale ori locale și la care statul român sau, după caz, o unitate  administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar”.


întrucât, pârâtul, potrivit OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică este o formă de organizare instituțională specifică activităților de cercetare-dezvoltare, aflat în coordonarea unui minister de resort, în condițiile art. 17 din OG nr. 57/2002 și ale Normelor Generale nr. 1621/2003 prin care s-a aprobat Regulamentul de finanțare al acestuia, acesta administrează și bunuri proprietate publică a statului, iar o parte din bugetul său anual este constituit din fonduri publice, instanța a apreciat că acesta este o instituție publică în sensul prevăzut de art. 2 alin. 1 lit. a din Legea nr. 544/2001, obligată să furnizeze informațiile de interes public prevăzute de Legea nr. 554/2004. Prin urmare acesta, în principiu, poate avea calitate procesuală pasivă într-un litigiu întemeiat pe dispozițiile Legii nr. 544/2001, iar excepția inadmisibilității acțiunii întemeiată pe acest motiv este nefondată, motiv pentru care aceasta urmează a fi respinsă.


Pe fondul cererii dedusă judecății, instanța constată că informația a cărei furnizare a solicitat-o reclamanta nu este o informație de interes public în sensul prevăzut de Legea nr. 544/2001 și că refuzul pârâtului de a furniza această informație în condițiile acestei legi este justificat.


Pentru a ajunge la această concluzie, instanța a reținut dispozițiile art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 544/2001 „prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației”, pe cele ale art. 5 din același act normativ „(1) Fiecare autoritate sau instituție publica are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
 a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiente al autorității sau instituției publice;
 c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 f) programele și strategiile proprii;
 g) lista cuprinzând documentele de interes public;
 h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privinta dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
 (2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația sa publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la alin. (1).
 (4) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
 a) afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie;
 b) consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spații special destinate acestui scop” și pe cele ale art. 12 lit. c din lege potrivit cărora, exceptează de la accesul liber al cetățenilor prevăzut la art. 1 și respectiv art. 11 indice 2 următoarele informații „informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii”.


Din probele administrate în cauză, rezultă că informația solicitată de către reclamantă „indicarea tuturor domeniilor „ .ro” înregistrate de (...) E. CONSULT SRL” este o informație care rezultă din activitatea comercială pe care o desfășoară pârâtul conform statutului său și nu este o informație care să rezulte din activitatea acestuia legată de administrarea bunurilor proprietate publică, din modul de utilizare a banilor alocați acestuia de la bugetul de stat și nu este nici o informație care trebuie furnizată din oficiu de către pârât.


De asemenea, se constată că o informație privind activitățile comerciale ale unei autorități sau instituții publice poate deveni de interes public în măsura în care prin divulgarea acesteia nu se aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală sau industrială aparținând persoanelor cu care instituția sau autoritatea publică are relații comerciale sau nu se aduce atingere principiului concurenței loiale.


în speță, reclamanta a invocat încălcarea de către două societăți comerciale a dispozițiilor legale privind drepturile de autor și concurența neloială și sugerează încălcarea de către aceste societăți a drepturilor de autor aparținând acesteia. însă, instanța constată că reclamanta nu a învederat instanței argumente de fapt suficient de serioase pentru a se putea reține existența unor indicii temeinice în sensul că prin nefurnizarea informației solicitate se favorizează sau se ascunde încălcarea legii de către pârât (sau chiar de către cocontractantul acestuia) pentru a se putea reține că informația solicitată de către reclamantă este de interes public și nu este exceptată de la accesul liber al cetățenilor în condițiile art. 12 lit. c din lege anterior citat.
Față de cele de mai sus, instanța a apreciat că, în mod justificat pârâtul a apreciat că informația solicitată de către reclamantă, nu poate fi furnizată în condițiile Legii nr. 544/2001 și că plângerea înaintată de reclamantă pentru obligarea pârâtului la furnizarea aceleiași informații și plata de daune morale este nefondată.


împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamantul solicitând în principal casarea sentinței cu trimiterea cauzei spre rejudecare și în subsidiar modificarea sentinței în sensul admiterii acțiunii.


în motivarea cererii arată că instanța de fond nu a respectat principiul rolului activ al judecătorului prevăzut în art.297 Cod Procedură Civilă care impune casarea sentinței cu trimitere.


Instanța de fond a invocat mijloace de probă care nu există la dosarul cauzei, reținând că între (...) E. CONSULT SRL și pârâtă ar exista un contract de natură comercială, față de care reclamanta este un terț, nefiindu-i astfel permis să cunoască natura relațiilor comerciale dintre cele două părți. Instanța nu a pus în discuția părților existența acestui contract și nu s-a depus la dosar.


în realitate, intimata nu comercializează domenii „. ro” ci înregistrează titularii drepturilor de folosință exclusivă pe durată nedeterminată a acestor domenii, activitatea fiind una de interes public în conformitate cu art.3 alin.3 pct.1 din Regulamentul de organizare și funcționare al B..


în mod greșit a fost calificată cererea recurentei, conceptarea și motivarea cauzei fiind eronat efectuată sub titulatura     „ refuz soluționare cerere ” și nu plângere împotriva furnizării informațiilor de interes public .


Pe fond a invocat faptul că instanța în mod greșit a reținut că  aceste informații sunt izvorâte din cadrul unei activități comerciale și nu una de interes public.


Pârâta este singurul abilitat a înregistra asemenea domenii pe teritoriul României fiind și administratorul Rețelei Naționale de D..


Activitatea de înregistrare a domeniilor din zona „ . ro ”   nu este una comercială, ci una de interes public, supusă monitorizării B., pârâta este o instituție de interes public, iar caracterul public al informațiilor privind deținătorii dreptului de folosință al domeniilor „ . ro ” este prevăzut în regulile de înregistrare.


Verificând legalitatea și temeinicia sentinței atacate cu recurs, sub aspectul motivelor invocate de recurentă, se constată că recursul este fondat.
în mod greșit a reținut instanța de fond în motivarea sentinței aplicabilitatea dispozițiilor art.5 al.1 din Legea nr.544/2001, deoarece acest articol enumeră doar acele informații de interes public care trebuie să fie comunicate din oficiu, prin Buletinul Informativ, sau prin modalitățile prevăzute la pct.4 din acel articol, așa cum rezultă din textul de lege reprodus de instanța de fond.
însă și celelalte informații care privesc activitatea sau rezultă din activitatea unei autorități publice sunt informații de interes public așa cum se arată în art.2 al.2 lit. b, informație care la cerere trebuie să fie comunicată, iar această obligație este impusă prin art.6 - 9 din Legea nr.544/2001.


Sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor numai informațiile enumerate la art.12  lit. a-g.


Instanța de fond a reținut ca fiind aplicabilă excepția  prevăzută la art.12 al.1 lit. c, după care sunt exceptate informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii.


Instanța de fond nu analizează dacă înregistrarea domeniilor „ . ro ”este o activitate comercială sau face parte din activitatea desfășurată de pârâtă ca autoritate publică. De asemenea, se reține că reclamanta nu a învederat instanței argumente de fapt suficient de serioase pentru a se putea reține existența unor indicii temeinice în sensul că prin nefurnizarea informației solicitate se favorizează sau se ascunde încălcarea legii de către pârât.
Din formularea textului art.12 lit. c reprodus de instanța de fond, rezultă însă că informațiile privind activitatea autorităților publice având ca obiect activități comerciale și financiare nu sunt exceptate necondiționat de la comunicarea informațiilor, și aceste activității considerate ca fiind de interes public condiționat și anume dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale.


Această condiție însă trebuie să fie invocată de autoritatea publică care efectuează această activitate comercială.


Din dispozițiile acestui text rezultă că nu reclamantul trebuie ă dovedească că prin nefurnizarea datelor se favorizează sau se ascunde încălcarea legii, ci cel care invocă excepția de la furnizarea datelor are obligația de a dovedi că acele informații se încadrează în excepție.


De altfel, din dispozițiile Legii nr.544/2001 rezultă fără echivoc obligația necondiționată a autorității publice de a furniza orice informație care privește activitatea sau rezultă din activitatea ei, fără ca cel care solicită informația să fie obligat de a dovedi vreun interes, legiuitorul definind aceste informații ca fiind de interes public și astfel destinate publicității.


Autoritatea administrativă, dacă invocă una din excepțiile prevăzute în art.12 are sarcina probei care nu s-a făcut în prezenta cauză, dar nici nu s-a invocat care ar fi acel drept de autor sau de concurență neloială ce s-ar încălca prin comunicarea domeniului „. ro” înregistrat de (...) E. CONSULT SRL .
E. domeniului „. ro” a cărui comunicare o solicită reclamanta nu este o comunicare științifică sau un alt rezultat științific care să fie protejat prin Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Prin comunicarea denumirii domeniului nu se ajunge la o concurență neloială, eventual se evită înregistrarea a două domenii „. ro” de către utilizatori diferiți.


în recurs intimata a depus contractul tip pentru înregistrarea de domenii „. ro” , care în art. 3 - „ selectarea unui nume de domeniu” prevede că pârâta nu verifică dacă numele de domeniu selectat sau utilizarea numelui de domeniu încalcă drepturile legale ale altor părți, partea cealaltă contractantă va face investigații dacă numele selectat sau utilizarea lui încalcă dreptule legale ale altor părți precum și faptul că intimata nu răspunde în legătură cu numele de domeniu al contractantului, această răspundere revenind exclusiv contractantului.


în pct.4  al contractului tip s-a prevăzut că partea contractantă, prin semnarea contractului, acordă dreptul în favoarea pârâtei de a furniza informații unor terțe părți, iar prin semnarea contractului partea cealaltă declară că numele de domeniu selectat nu interferează și nu încalcă drepturile unei terțe persoane.


De aici rezultă că numele de domenii selectate de un contractant nu este exceptat de la informații de interes public și nu se încadrează în nici una din excepțiile prevăzute la art.12 din Legea nr.544/2001, pentru care în baza art.304 pct.9 și 312 al.2 Cod Procedură Civilă se impune admiterea recursului , modificarea sentinței în sensul admiterii acțiunii.


în ceea ce privește daunele morale solicitate în cuantum de 1 leu, se constată că una din condițiile sesizării instanței este existența unui drept sau a unui interes, pentru care orice litigiu evaluabil în bani trebuie să aibă o valoare economică serioasă în raport de natura procesului.


Despăgubirile morale solicitate în cuantum de 1 leu nu pot fi considerate că îndeplinesc aceste condiții deoarece o suferință morală, chiar și foarte mică, nu poate fi compensată cu valoarea economică actuală a sumei de 1 leu, deoarece drepturile nepatrimoniale protejate prin acordarea unor despăgubiri morale sunt mai valoroase decât suma pretinsă de către reclamant, pentru care se reține că reclamantul nu are interes pentru a introduce o acțiune pentru despăgubiri morale în cuantum de 1 leu.


Valoarea pretinsă nefiind o valoare economică, față de demnitatea ce ar fi fost lezată, nu se impune nici analizarea faptului dacă prin refuzul necomunicării informațiilor solicitate s-ar fi lezat vreun drept personal nepatrimonial al reclamantului.
 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE :


 ADMITE ca fondat recursul declarat de recurenta reclamantă (...) L. J. SRL cu sediul în S M,(...), județul S M împotriva Sentinței civile nr.328/CA din 10 octombrie 2007 pronunțată de  T r i b u n a l u l   S a t u   M a r e în contradictoriu cu intimatul pârât INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE în INFORN. B, cu sediul în B , B-dul (...) Al. B. nr.8-10, pe care o modifică în sensul că :


ADMITE în parte acțiunea precizată a reclamantei (...) L. J. SRL S M împotriva pârâtului  INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE în INFORN. B și în consecință :


OBLIGÄ”š  pe pârât să comunice reclamantei toate domeniile „ .ro ” înregistrate de (...) E. CONSULT SRL Reghin , cu sediul social în(...), municipiul Reghin, județul M, CUI (...), înregistrată la OFICIUL NAí…¢IONAL AL REGISTRULUI COMERí…¢ULUI B sub J(...) în format electronic la adresa (...).ro.


RESPINGE capătul de cerere privind daunele morale în cuantum de 1 leu.
MENí…¢INE restul dispozițiilor sentinței.


Fără cheltuieli de judecată în recurs.


IREVOCABILÄ”š.


Pronunțată în ședință publică, azi 26 martie 2008.