CURTEA DE  A P E L   T 탔š R G U   M U R E í…ž
SECí…¢IA COMERCIALÄ”š, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV í…žI FISCAL
Decizie nr. 67/A
í…žedința publică din 19 Octombrie 2009

 

Domenii: contencios administrativ și fiscal - obligația de a face - desființare site (http:www.gyergyoszentmiklos.ro);  transferarea înregistrării dreptului de folosință asupra unui domeniu (gyergyoszentmiklos.ro).

 

Pe rol judecarea apelului formulat de pârâta S.C. L. S.R.L., cu sediul în G, Cart.G.,  .41,  .E, jud.H, împotriva Sentinței  civile nr.447 din 05 martie 2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   H a r g h i t a, Secția civilă în dosarul nr(...).


 La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa pârâtei apelante S.C.”L.”SRL G, a reclamantului-intimat Municipiul G și a pârâtului-intimat Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - Registru S. B.
Procedura de citare este legal îndeplinită.


S-a făcut referatul cauzei după care se constată că apelul a fost declarat și motivat în termen legal, conform dispozițiilor art.284, 287 Cod pr.civ.,  fiind timbrat cu 5 lei(f.13 dosar) și 0,15 lei timbru judiciar anulat la dosar.
Cauza fiind în stare de judecată, instanța, față de actele și lucrările dosarului o reține în pronunțare.


CURTEA DE APEL

Prin sentința civilă nr. 447/5 martie 2009  a  T r i b u n a l u l u i   H a r g h i t a  s-a admis acțiunea înaintată de reclamantul MUNICIPIUL G, reprezentat prin primar, împotriva pârâților SC L. SRL G și INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE îN IN FORMATICÄ”š - REGISTRUL S. B, fiind obligată pârâta SC L. SRL să desființeze site-ul aflat pe internet la adresa http:www.gyergyoszentmiklos.ro; de asemenea a fost obligat pârâtul INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š - REGISTRUL S. B la transferarea înregistrării dreptului de folosință asupra domeniului  gyergyoszentmiklos.ro în favoarea reclamantului Municipiul G.
Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut faptul că pârâta SC L. SRL s-a înregistrat la INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE îN IN FORMATICÄ”š - REGISTRUL S. B cu denumirea „H.” ca nume de domeniu  internet, pe data de 01.01.1996. Această denumire este numele în limba  maghiară a localității G, conform Anexei nr. 1/12 al HG nr. 1206/2001.


Astfel, pârâta cunoscând împrejurarea că denumirea  H.  aparține Municipiului G, cu rea credință a înregistrat această denumire ca nume de domeniu Internet la INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE îN IN FORMATICÄ”š - REGISTRUL S. B și folosește și în prezent  în scopul de a-și face publicitate propriei societăți comerciale.


Reaua-credință la înregistrarea numelui de domeniu rezidă și din faptul că pârâta societatea comercială în ce privește activitatea desfășurată nu are nici o legătură cu denumirea  „H.” . Numele de domeniu facilitează  găsirea locațiilor Internet și permit  comercianților să promoveze nume  care  să le identifice , să le distingă de alte firme și să atragă clienți  pentru produsele oferite pe piață.


Pârâta nu a justificat alegerea numelui de domeniu „H.” din punct de vedere  al specificului activității  ce o desfășoară.


Prin utilizarea acestui nume de domeniu s-a cauzat un prejudiciu reclamantei, care a fost pusă în imposibilitatea de a-și folosi  propriul nume pentru Internet, fiind împiedicată și privată de dreptul de a achiziționa  de la Registrul S. un  spațiu purtând denumirea maghiară a Municipiului G.
Astfel, prima instanță a considerat că sunt aplicabile în cauză  dispozițiile art. 998 - 999 Cod civil, și a admis acțiunea , pârâta SC L. SRL fiind obligată să desființeze site-ul aflat pe Internet la adresa http:www.gyergyoszentmiklos.ro.


împotriva acestei hotărâri a declarat apel  pârâta SC L. SRL solicitând  modificarea hotărârii în sensul respingerii acțiunii reclamantului Municipiul G, susținând că prima instanță nu a făcut altceva decât să reproducă în considerentele hotărârii susținerile reclamantului, din acțiunea dedusă judecății, ignorând cu desăvârșire apărările ei formulate prin  întâmpinare.
Se arată că societatea a obținut numele de domeniu la 1.01.1996, în baza normelor în vigoare la acea dată, iar instanța motivează hotărârea pe disp. legii nr. 215/2001 și HG nr. 1206/2001, acte normative adoptate ulterior. Mai mult, HG nr. 1206/2001 nu are nici o legătură cu obiectul acțiunii deduse judecății,  acest act normativ reglementează dreptul exclusiv a cetățenilor unei minorități și ale unor persoane juridice.


Prin probele administrate în cauză nu s-a putut demonstra fapta delictuală, reținută în sarcina societății, și care ar fi putut să atragă răspunderea în baza disp. art. 998, 999 Cod civil.


Prin întâmpinarea depusă la dosar intimatul Municipiul G solicită respingerea apelului ca nefondat, și menținerea soluției primei instanțe ca fiind temeinică și legală.


Examinând sentința atacată prin prisma motivelor de apel invocate și în limitele efectului devolutiv al apelului reglementat de art. 292, 294 Cod procedură civilă, Curtea constată că apelul este fondat, însă pentru alte motive decât cele arătate în cererea de apel.  Astfel, Curtea constată că  prima instanță a fost sesizată cu o acțiune în răspundere civilă delictuală, temeiul de drept invocat de reclamantă fiind art. 998, 999 Cod civil, raportat la art. 112 și art. 2 pct. 1 lit. l Cod procedură civilă.


Procesul civil este guvernat de principiul disponibilității părților, potrivit căruia, obiectul cererilor  este determinat de părți, instanțele fiind obligate să soluționeze cauza în cadrul juridic determinat de reclamant, nefiindu-le permis să procedeze la schimbarea calificării date de reclamant, fără a pune în discuția părților această problemă, pentru a da posibilitatea reclamantului să-și formuleze apărările, pe care le consideră necesare în raport cu încadrarea în drept a acțiunii.


Așa cum s-a arătat mai sus, reclamantul Municipiul G a înțeles să formuleze o acțiune în răspundere civilă delictuală întemeiată în drept pe prev. art. 998, 999 Cod civil, însă instanța  la primul termen de judecată din 27 noiembrie 2008 califică acțiunea dedusă judecății ca una de contencios administrativ, fără ca această calificare juridică să fie pusă în discuția părților.


Această calificare este menținută până la pronunțarea hotărârii, din ședința publică din 5 martie 2009,  calificare ce rezultă din obiectul stabilit prin citarea părților, toate citațiile fiind emise pe Secția de contencios administrativ și fiscal, pentru ca la această ședință de judecată, să nu se facă nici o referire la natura juridică a obiectului acțiunii deduse judecății, hotărârea să fie pronunțată de Secția civilă, aspect ce rezultă atât din precizările făcute în practicaua hotărârii dar, și din procesul verbal de comunicare a hotărârii. Nici de această dată nu a fost pusă în discuție calificarea juridică a acțiunii, în raport de obiectul acesteia, și de scopul urmărit de către reclamant.


Potrivit disp. art. 129 alin. 6 Cod procedură civilă, în toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecății, ceea ce înseamnă că ei sunt obligați să se pronunțe numai asupra  a ceea ce s-a cerut, în limitele investirii acțiunii formulată de către reclamant, instanțele fiind obligate să pună în discuția părților orice împrejurări de fapt sau de drept care ar conduce la dezlegarea pricinii.


Din modul cum  a fost soluționată  cauza nu rezultă dacă au fost aplicate disp. care reglementează procedura contenciosului administrativ, așa cum ea este prevăzută de Legea nr. 554/2004, sau a fost soluționată ca o acțiune de drept civil, bazată pe o răspundere civilă delictuală, reglementată de art. 998, 999 Cod civil, ceea ce echivalează cu o necercetare a fondului cauzei, astfel că în baza disp. art. 297 alin. 1 Cod procedură,civilă, Curtea va desființa hotărârea prime instanțe și va trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe,  T r i b u n a l u l   H a r g h i t a. în rejudecare  se va pune în discuție calificarea juridică a acțiunii dedusă judecății, în raport de scopul urmărit de către reclamant și temeiul juridic invocat, urmând a se pronunța o hotărâre în limite prevăzute de art. 129 Cod procedură civilă.


PENTRU ACESTE MOTIVE

îN NUMELE LEGII
D E C I D E:


 Admite apelul  SC L. SRL cu sediul în G, cart. G. nr.  . 41,  .E, jud.H formulat împotriva sentinței civile nr. 447/05.03.2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   H a r g h i t a  în dosar nr(...) și în consecință:


 Desființează integral hotărârea atacată și trimite cauza spre rejudecare primei instanțe, respectiv  T r i b u n a l u l u i   H a r g h i t a.
 Fără cheltuieli de judecată.


 Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.


Pronunțată în ședința publică din 19 Octombrie 2009.