CURTEA DE  A P E L   O R A D E A
-Secția Comercială și de Contencios
Administrativ și Fiscal-
S E N T I N í…¢ A nr.107/CA/2008 - P.I.
í…žedința publică din 9 iunie 2008

 

Domenii: contencios administrativ și fiscal - obligația de a face - radiere nume de domeniu (bursadecreanțe.ro).

 

 Pe rol fiind judecarea în primă instanță a cauzei de Contencios administrativ și fiscal privind pe reclamanta Asociația H. 2003, cu sediul în S M,(...), jud. S M în contradictoriu cu pârâtul Institutul Național de Cercetare în Informatică Dezvoltare, cu sediul în B, Bd. (...) Al.B., nr.8-10, sector 1, având ca obiect: obligația de a face.
         

La apelul nominal făcut în ședința publică de azi lipsesc părțile.
         

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, învederându-se instanței că acțiunea este legal timbrată cu suma de 4 lei taxă judiciară de timbru achitată prin chitanța seria (...) nr.(...) din 03.06.2008 și 0,3 lei timbru judiciar, precum și faptul că s-a solicitat judecarea cauzei și în lipsă în conformitate cu prevederile art.242 pct.2 Cod de procedură civilă,după care:
Instanța apreciază ca nefondată solicitarea reclamantei privind audierea în cauză a trei persoane fizice, respectiv: M. F. D., E. B. și S. U., având în vedere obiectul prezentei cauze.

 

        INSTANí…¢A
  d e l i b e r â n d :

 

 Constată că prin acțiunea înregistrată la instanță la 14.05.2008, legal timbrată, reclamanta Asociația H. 2003 S M a chemat în judecată pe pârâtul Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică B, solicitând obligarea pârâtului la radierea numelui de domeniu „bursadecreanțe.ro”. Fără cheltuieli de judecată.


în motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că în cursul lunii ianuarie 2008 membrii Asociației H. 2003 i-au făcut cunoscut faptul că le sunt lezate drepturile și interesele legitime prin existența în cadrul zonei domeniilor .ro a unei pagini de internet înregistrată sub titulatura de „bursadecreante.ro”. I s-a învederat că în cadrul acestui domeniu funcționează „Bursa Română de Creanțe”, la adresa respectivă fiind comercializate prezumtive creanțe, care pot fi licitate de orice persoană, lipsind însă elementele de identificare ale titularului domeniului bursadecreante.ro, nefiind menționată nici o adresă ori număr de înregistrare în Registrul Comerțului, lipsind orice precizări privind sediul/domiciliul,  c o d u l   d e identificare fiscală, numărul de fax sau de telefon al prezumtivei „Burse Române de Creanțe”.

Astfel, reclamanta s-a adresat Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, autoritate competentă în înregistrarea și administrarea domeniilor din zona .ro, cu solicitarea de a dispune anularea domeniului bursadecreante.ro, întrucât informațiile cuprinse în cadrul acestuia contravin art.34 din Regulamentul de înregistrare al domeniilor .ro.


La data de 08.02.2008 pârâtul i-a comunicat reclamantei refuzul său în soluționarea cererii, arătând că deținătorul domeniului bursedecreante.ro își asumă răspunderea pentru conținutul prezent în cadrul paginii de internet, iar reclamanta se poate adresa organelor competente, în speță Direcției Generale de Combatere a D. Organizate.


Apreciază că motivarea pârâtului în refuzul anulării domeniului bursadecreante.ro nu subzistă deoarece utilizarea denumirii de „bursă” și „română” este de natură a o afecta în mod direct pe reclamantă și de a crea confuzie printre utilizatorii de internet, fiind astfel întrunite condițiile de anulare a unui domeniu .ro prevăzute de Regulamentul pârâtului - pct.34.
Pe de altă parte, consideră că se impune anularea domeniului arătat deoarece deținătorul acestuia este o persoană fizică, numărul de telefon precizat la data înregistrării fiind inexistent, iar activitatea de securizare a creanțelor poate fi întreprinsă, ulterior autorizării de către C.N.V.M. în concordanță cu prevederile Legii nr.31/2006, numai de o persoană juridică autorizată ca I.F.N.


în plus, furnizorul de servicii electronice are obligația de a publica în cadrul paginii de internet datele cerute de art.5 din Legea nr.365/2001, republicată, ori în cadrul domeniului bursadecreante.ro nu este inserată nici o mențiune cerută expres de lege, fiind imposibil de stabilit cine reprezintă ori de cine este reprezentată/înființată „Bursa Română de Creanțe”.


în cadrul „Bursei Române de Creanțe” se observă prezența datelor cu caracter personal, în sensul prevederilor Legii nr.667/2001, fiind înșiruite zeci de nume, numere de dosar, precum și alte mențiuni, prin care sunt relevate date cu caracter personal, fiind astfel compromis dreptul la viața privată în sensul art.8 din Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, precum și încălcate prevederile art.2 din Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automată a datelor (ratificată de România prin Legea nr.682/2001).


Față de aceste motive, apreciază că sunt întrunite condițiile cerute de lege și Regulamentul de înregistrare al domeniilor .ro privind anularea domeniului „bursadecreante.ro” și solicită instanței obligarea pârâtului la anularea acestuia.


în drept invocă prevederile art.1 al.1, art.2 al.1 lit.a, b, i, n, o, p, art.8 al.1, art.10 al.1, art.11 al.1 lit.b, art.18 al.1 din legea nr.554/2004, art.39 din Legea nr.26/1990, art.5 și 8 din Legea nr.365/2002, art.8 din Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, art.2 din Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automată a datelor, Legea nr.667/2001, Legea nr.31/2006 și pct.34 din Regulamentul de înregistrare al domeniilor din zona .ro.


Pârâtul Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, deși legal citat, nu s-a prezentat în instanță.


Examinând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:
Reclamanta s-a adresat la 07.02.2008  Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică B, autoritatea competentă în înregistrarea și administrarea domeniilor din zona .ro, solicitând acestuia să dispună anularea domeniului bursadecreanțe.ro întrucât informațiile cuprinse în cadrul acestuia contravin art.34 din Regulamentul de înregistrare a domeniilor .ro.
în data de 08.02.2008, pârâtul a comunicat reclamantei refuzul său în soluționarea cererii acesteia, arătând că deținătorul domeniului bursadecreanțe.ro își asumă răspunderea pentru conținutul prezent în cadrul paginii internet, iar reclamanta se poate adresa organelor competente, în speță Direcției Generale de Combatere a D. Organizate.


Instanța reține că regula de atribuire a unui nume de domeniu .ro este „primul venit, primul servit”, solicitantul asumându-și responsabilitatea utilizării numelui de domeniu în condiții legale și fără a aduce prejudicii unei alte părți, potrivit S. pentru înregistrarea numelor de domenii și subdomenii din zona .ro - art.19.


Prin înregistrarea deținătorului unui nume de domeniu .ro își asumă toate responsabilitățile în ceea ce privește legalitatea înregistrării, precum și utilizarea numelui de domeniu. Deținătorul unui nume de domeniu .ro se modifică în urma unui transfer conform pașilor menționați la www.rotld.ro, iar responsabilitatea pentru conținutul site-ului revine în totalitate deținătorului numelui de domeniu respectiv, Registrul Național S. ocupându-se(...) și administrarea numelor de domenii .ro.


Conform prevederilor art.34 din Regulile pentru înregistrarea numelor de domenii din zona .ro, Registrul S. poate anula sau suspenda un nume de domeniu, printre altele, dacă datele pe baza cărora s-a înregistrat domeniul s-au schimbat, dacă S. este sesizat că numele de domeniu este folosit într-un mod care produce confuzie printre utilizatorii de internet, dacă S. este informat despre o acțiune ilegală, referitoare la acel nume de domeniu sau dacă utilizarea acelui nume de domeniu crează confuzie pentru alți utilizatori de internet.


în speță, aceste condiții nu sunt îndeplinite, iar afirmația reclamantei cum că domeniul bursadecreanțe.ro crează confuzie printre utilizatorii de internet nu este fondată, utilizarea termenilor „bursă” și „română” fiind frecventă în paginile de internet. Pe de altă parte, invocarea prevederilor art.39 al.2 din Legea nr.26/1990 de către reclamantă nu se justifică, textul de lege referindu-se la înscrierea firmelor de către Oficiul Registrului Comerțului și nu la domeniile de internet.


De asemenea, referitor la obligațiile impuse prin Legea nr.365/2002 privind comerțul economic, republicată și Legea nr.677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, instanța constată că aceste acte normative stabilesc sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea dispozițiilor legale și nu se pune problema anulării unui domeniu de internet de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică B în asemenea situație.


în consecință, în baza considerentelor expuse, în temeiul prevederilor art.18 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, instanța va respinge ca nefondată acțiunea formulată de reclamanta Asociația H. 2003.


Fără cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
HOTÄ”šRÄ”ší…žTE:

 

Respinge ca nefondată acțiunea formulată de reclamanta Asociația H. 2003, cu sediul în S M,(...), jud. S M împotriva pârâtului Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, cu sediul în B, Bd. (...) Al.B., nr.8-10, sector 1.


Fără cheltuieli de judecată.


Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.


Pronunțată în ședința publică din 9 iunie 2008.