CURTEA DE  A P E L  B U C U R E í…ž T I
SECí…¢IA a IX-a CIVILÄ”š  í…žI  PENTRU
CAUZE  PRIVIND  PROPRIETATEA  INTELECTUALÄ”š
DECIZIA CIVILÄ”š NR. 200.A
í…žedința  publică  de la 24.11.2009

          

Domenii: proprietate intelectuală - marcă - anulare nume de domeniu (carlsonwagonlit.ro si cwt.ro).

 

Pe rol soluționarea  cererii de apel formulată  de apelanta-pârâtă SC N. E. SRL  împotriva sentinței  civile  nr.1468 din 30.09.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i -Secția a IV-a Civilă în dosarul nr(...) în contradictoriu  cu intimata-reclamantă (...) U. I. (...) și intimatul-pârât INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š (I.C.I.).
La apelul nominal  făcut  în ședință  publică  au răspuns apelanta-pârâtă SC N. E. SRL  prin avocat N. S. D. cu împuternicirea avocațială nr. 18544 din 03.12.2008, intimata-reclamantă (...) U. I. (...) prin avocat, cu procură  la dosar, lipsind intimatul-pârât INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š (I.C.I.).


Procedura de citare  legal îndeplinită.


S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care :
Reprezentantul apelantei-pârâte SC N. E. SRL și reprezentantul intimatei-reclamante  (...) U. I. (...)  învederează instanței că nu mai au alte cereri de formulat sau probe de administrat și solicită cuvântul pe cererea de apel.
Curtea, având în vedere că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, acordă cuvântul pe cererea de apel.


Reprezentantul apelantei-pârâte SC N. E. SRL și reprezentantul intimatei-reclamante  (...) U. I. (...)  de comun acord, solicită admiterea apelului și schimbarea în tot a sentinței civile atacate , să se ia act și să se consfințească tranzacția intervenită între părți .


Curtea reține apelul în pronunțare.

 

C U R T E A 


Prin cererea înregistrată pe rolul  T r i b u n a l u l u i   B u c u r e ș t i - Secția a IV-a Civilă sub nr(...), la data de 10.06.2008, reclamanta (...) U. I., (...), prin mandatar S.C. S. & S. S.R.L. și avocat E. N. (E., N. & Asociații) au solicitat în contradictoriu cu pârâții S.C. N. E. SRL INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN INFORMATICA (J.), ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună anularea înregistrării domeniilor „carlsonwagonlit.ro” și „cwt.ro” efectuată în numele pârâtei SC N. E. SRL, precum si transferul acestui nume de domeniu către reclamanta (...) U. I. titulara dreptului exclusiv de folosire a asupra mărcilor D. E. U. si D..


în drept, au fost invocate dispozițiile art.9 din Regulamentul Consiliului (CE) 40/94, art. 5 lit. a din Legea nr. 11/1991, art. 6 lit. a si art. 7 din Legea 148/2000, art. 8 din  C o n v e n ț i a   d e   l a   P a r i s privind proprietatea industriala, art. 998,999 C.civ.


în dovedirea cererii s-a depus la dosar următoarele înscrisuri: extras baza de date P. privind marca comunitară nr. (...) D. E. U., extras baza de date P. privind marca comunitară nr. (...) D. F. whois nume de domeniu „carlsonwagonlit.ro” și .cwt. ro „ , extras Registru Comerțului privitor la pârâta SC N. E. SRL, copie notificare către SC N. E. SRL.


Prin sentinta civilă nr. 1468 din: 30.09.2008  T R I B U N A L U L   B U C U R E í…ž T I SECTIA A IV-A CIVILÄ”š a admis cererea formulată de reclamanta a dispus anularea înregistrării domeniilor „carlsouwagonlit.ro”' și „cwt.ro” efectuată în numele pârâtei SC N. E. SRL și transferul acestor nume de domeniu către reclamantă, a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 3.000 Euro în echivalent lei la data plății, la cursul B.N.R., cheltuieli de judecată.


 împotriva sentinÈ”ºei menÈ”ºionată anterior a declarat apel pârâta, criticând-o pentru nelegalitate Èâ„¢i netemeinicie.


 Pentru termenul din data de 01.09.2009 a fost depuse de către părÈ”ºi tranzacÈ”ºia încheiată între părÈ”ºi cu privire la soluÈ”ºionarea fondului litigiului.
 Având în vedere tranzacÈ”ºia încheiată între părÈ”ºi cu privire la soluÈ”ºionarea acÈ”ºiunii în cauză, în temeiul art.296 raportat la art.295 Èâ„¢i la dispoziÈ”ºiile art.271 Èâ„¢i urm.C.proc.civ., Curtea va admite apelul, va schimba în tot sentința, va lua act și va consfinți tranzacția intervenită între părți.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

Admite apelul formulat de apelanta-pârâtă SC N. E. SRL cu sediul în Mun. B,(...)-14, Sector 1 și în B,(...), sectorul 2 împotriva sentinței civile nr.1468 din 30.09.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a IV-a Civilă în dosarul nr(...) în contradictoriu  cu intimata-reclamantă (...) U. I. (...) cu sediul în E. B., E. 58, E., 1112XS, Regatul í…¢. de K., prin mandatar RATZA & RATZA SRL, cu sediul ales la sediul mandatarului din B, B-E. A. I. (...) nr. 52-54, sectorul 1 și intimatul-pârât INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š (I.C.I.) cu sediul în B, B-E. (...) Al. B. nr. 8-10, sectorul 1.


 Schimbă, în tot, sentința.


Ia act și consfințește tranzacția intervenită între părți, având următorul conÈ”ºinut: ”Subscrisa, S.C. N. E. S.R.L., cu sediul in Mun. B,(...)-14, Sector 1, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J (...), Cod Fiscal R (...), reprezentata legal prin Director (...) Domnul K. E. E. si conventional de catre Cabinet de Avocat „N. S. D.” prin Domnul N. S. D. in calitate de avocat, cu delegatie la dosar, precum si in calitate de mandatar conform Procurii autentificate sub nr. 772 din 28 august 2009 de catre BNP E. N. - in calitate de apelanta - parata in dosarul cu nr(...), aflat in solutionare pe rolul Curtii de Apel B, Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, pe de o parte, si Subscrisa, (...) U. I., N.V., persoana juridica de nationalitate olandeza, cu sediul in E. B., E. 58, E., 1112xs, Regatul U. de K., reprezentata in proces prin mandatar S.C. S. & ratza S.R.L. imputernicita in data de 02.06.2009 prin procura apostilata sub nr. CL(...) de catre Secretarul de Stat din Statul N., S.U.A. (parte integranta din prezenta Tranzactie) si avocat E. N. (E., N. si Asociatii), cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura la sediul mandatarului din Mun. B, B-E. A.I. (...) nr. 52-54, Sector 1, in calitate de intimata-reclamanta in dosarul mai sus mentionat, pe de alta parte,
In vederea incetarii prezentului proces aflat in solutionare pe rolul Curtii de Apel B, Sectia a IX - a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, dosar nr(...), am convenit sa incheiem, potrivit art. 1704 si urm. Cod Civil, coroborate cu art. 271-273 Cod Procedura Civila, precum si potrivit art. 969 Cod Civil prezenta,


TRANZACTIE,


Prin care solicitam respectuos P. Instante de Judecata sa ia act de intelegerea intervenita intre parti, subscrisele declarand in mod expres ca aceasta reprezinta vointa lor libera, neviciata si ca s-au lichidat, irevocabil, orice pretentii ivite pe parcursul acestui proces, litigiul dintre ele fiind in mod definitiv si irevocabil stins.


Astfel, cu privire la obiectul acestei Tranzactii, partile au hotarat urmatoarele:


1. Subscrisa (...) U. I., N.V. admite si recunoaste in totalitate ca apelanta ¬parata S.C. N. E. S.R.L. prin reprezentant legal K. E. E. si nu numai, nu va raspunde sub nicio forma (raspundere civila delictuala, raspundere penala, raspundere contraventionala, contractuala, precum si orice alta forma de raspundere existenta) pentru prezent si pe viitor, pentru inregistrarea, rezervarea si folosirea domeniilor „carlsonwagonlit.ro” si „cwt.ro”.


2. Subscrisa (...) U. I., N.V. recunoaste ca apelanta - parata S.C. N. E. S.R.L. nu datoreaza fata de intimata - reclamanta pentru prezent si pentru viitor nicio suma de bani cu titlul de cheltuieli de judecata sau alte cheltuieli in dosarul cu numarul (...), aflat in solutionare pe rolul Curtii de Apel B, Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala in care a fost solicitata acordarea unui termen pentru incheierea unei tranzactii pentru data de 01.09.2009, aplicandu-se arte 247 Cod Procedura Civila.


3. Subscrisa S.C. N. E. S.R.L., ca urmare a celor convenite anterior se obliga sa transfere, pe propria cheltuiala, domeniile „carlsonwagonlit.ro” si „cwt.ro” pana la data de 01.09.2009 inclusiv, prezentand dovada in sensul indeplinirii obligatiei asumate prin prezenta tranzactie.


Aceasta Tranzactie reprezinta vointa subscriselor, libera si neviciata, in sensul solutionarii cauzei ce constituie obiectul dosarului cu nr(...), aflat pe rolul Curtii de Apel B, Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, act pe care îl vom depune la Instanta de Apel cu solicitarea de a fi consfintit printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila în temeiul art. 271-273 C.pr.civ.


întocmit astazi 01.09.2009 în 3 exemplare, eate unul pentru fiecare parte si unul pentru instanta de judecata.”


Cu recurs în 15 zile de la comunicare.


Pronunțată în ședință publică, azi, 24.11.2009.