CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I
SECí…¢IA A IX-A CIVILÄ”š í…žI PENTRU CAUZE PRIVIND
PROPRIETATEA INTELECTUALÄ”š
DECIZIA CIVILÄ”š NR. 262 A
í…žedința publică din data de 02.12.2008

Domenii: proprietate intelectuală - marcă - anulare nume de domeniu (universalnutrition.ro).

 

 Pe rol se află pronunțarea asupra cererii de apel formulată de către apelanta - reclamantă S.C. O. PLUS COMERT S.R.L. împotriva sentinței civile nr. 963/04.06.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a III-a Civilă în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimații - pârâți D. U. și INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š.


 Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 25.11.2008 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 02.12.2008, când, în aceeași compunere a dat următoarea decizie:

CURTEA


Prin cererea înregistrată pe rolul  T r i b u n a l u l u i   B u c u r e ș t i Secția a III-a Civilă sub nr(...) din 4.10.2007, reclamanta (...) O. Plus Comerț SRL a chemat în judecată pârâții D. U. și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, solicitând instanței ca prin sentința ce se va pronunța, să se constate dreptul exclusiv al reclamantei asupra denumirii de domeniu internet "universalnutrition.ro", să se dispună anularea înregistrării abuzive a numelui de domeniu "universalnutrition.ro" pe numele pârâtului D. U., sub sancțiunea daunelor cominatorii de 100 euro pentru fiecare zi de întârziere, de la rămânerea definitivă a hotărârii până la anularea efectivă a înregistrării efectiva a numelui de domeniu, să se dispună suspendarea înregistrării numelui de domeniu "universalnutrition.ro" până la soluționarea definitivă a acțiunii, cu cheltuieli de judecată.


în ședința publică de la 27.02.2008 reclamanta a renunțat la judecata celui de-al treilea capăt de cerere, constând în stabilirea măsurii asiguratorii a suspendării înregistrării numelui de domeniu ''universalnutrition.ro'' , înțelegând să depună la dosar și o cerere scrisă în acest sens prin serviciul registratură la data de 25.03.2008.


în motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că deține exclusivitate în România asupra importului și comercializării produselor Universal O. SUA, așa cum rezultă din adresa trimisă de către această firmă reclamantei, care a și înregistrat și protejat marca „Universal O.”, precum și produsele importate sub aceasta marca, la OSIM, conform Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 76142. Pe cale de consecință, reclamanta a apreciat că, în baza art. 35 din Legea 84/1998, deține un drept exclusiv în România asupra acestei mărci, inclusiv asupra utilizării semnului pe documente sau pentru publicitate, având dreptul de a cere instanței să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială, semnul mărcii înregistrate la OSIM.


Pârâtul D. U., fără consimțământul reclamantei, și fără să țină seama de dispozițiile legale în materie, a înregistrat la pârâtul Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, numele de domeniu "universalnutrition.ro", în favoarea sa, utilizându-l pentru o legătură la alt site, cu același specific și creând confuzie pe piața utilizatorilor de internet și a consumatorilor de suplimente alimentare. B. și înregistrarea acestui domeniu de către pârât, a împiedicat-o pe reclamanta să deschidă un domeniu cu această denumire, în spațiu de internet corespunzător României, astfel că aceasta se află în imposibilitatea de a folosi marca protejată și de a-și face cunoscută partenerilor de afaceri, utilizatori ai internetului, oferta de produse Universal O..


Reclamanta a susținut că pârâtul a urmărit blocarea domeniului "universalnutrition.ro", în scopul evident de a o obliga să apeleze la serviciile lui contra unor sume de bani considerabile, fie pentru achiziționarea domeniului, fie pentru configurarea site-ului "universalnutrition.ro". Această intenție a pârâtului ar rezulta din faptul că nu a mai achitat produsele cumpărate de la reclamantă, de către societățile (...) D. Press SRL și (...) D. SRL, la care pârâtul este asociat și facturate cu un număr de 12 facturi în valoare de 26633,48 lei și respectiv o factura de 3904,79 lei, propunându-i telefonic reclamantei compensarea valorii facturilor cu transferul dreptului de folosință al domeniului cu denumirea "universalnutrition.ro".


Reclamanta a susținut că a solicitat pârâtului J., în temeiul art.34 din Regulamentul pentru înregistrarea numelor de domenii și subdomenii în zona.ro, să anuleze numele de domeniu și în subsidiar, să îl suspende, însă acesta a refuzat, invocând art.19 din Regulament.


în drept, s-au invocat disp. art. 111 C.pr.civ., art.998, 1000 alin.3 și 1003 C.civ., art.35 din Legea 84/1998.


Pârâtul Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatica B a depus la dosar întâmpinare, arătând că a respectat regulile pentru înregistrarea numelor de domenii și subdomenii din zona ".ro" menționate la punctele 3, 14, 19, reguli în baza cărora, numele de domeniu în litigiu fost acordat celui care l-a solicitat, astfel că pârâtul nu poate fi acuzat de vreo neregulă în procesul atribuirii acestui domeniu.


Pârâtul D. U. a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepția de netimbrare a acțiunii, excepția necompetenței funcționale a instanței specializată în proprietate intelectuală și excepția inadmisibilității cererii bazată pe art. 111 C. pr. civ., excepții care au fost dezbătute și soluționate la termenul de judecată din 26.03.2008 , fiind respinse de către tribunal pentru considerentele menționate în încheierea de ședință de la acea dată. în întâmpinarea formulată, pârâtul a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată, întrucât a înregistrat numele de domeniu în anul 2005, înainte ca reclamanta să își obțină certificatul de marcă de la OSIM, și folosirea site-ului a fost obținută cu acordul reclamantei. Susține că nu există un risc de confuzie, deoarece produsele prezentate în paginile de internet au fost identificate după nume, nu poate exista acest risc între o marcă și un nume de domeniu, iar site-ul cu numele "universalnutrition.ro" este inactiv sub acest element de identificare.


Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare.


în primă instanță, au fost administrate probatorii cu înscrisuri și interogatoriul reclamantei.


Prin sentința civilă nr. 963/04.06.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a III-a Civilă, s-a respins acțiunea reclamantei ca neîntemeiată, luându-se act de renunțarea acesteia la judecata ultimului capăt de cerere (privind suspendarea înregistrării numelui de domeniu).
Pentru a soluționa astfel, instanța de fond a reținut că în fapt, reclamanta (...) O. Plus Comerț SRL este titulara mărcii combinate „Universal O.”, așa cum rezulta din Certificatul de înregistrare a mărcii nr.76142 , cu începere de la data de 6.03.2006, pentru clasa de servicii 35. Pârâtul D. U. este titularul numelui de domeniu „universalnutrition.ro”, înregistrat la data de 30.03.2004, așa cum rezultă din extrasul depus la filele 41, 42 din dosar.
Constatând că în speță reclamanta solicită anularea înregistrării numelui de domeniu aparținând pârâtului, apreciind că acesta aduce atingere mărcii reclamantei, Tribunalul a apreciat că acțiunea nu se subscrie dispozițiilor art. 35 alin.2 din Legea nr. 84/1998, întrucât reclamanta nu a solicitat să i se interzică pârâtului să nu mai folosească numele de domeniu în litigiu, după ce reclamanta și-a înregistrat marca „Universal O.”, cu începere din momentul duratei de protecție de la data de 10.03.2006, ci a solicitat să se constate dreptul exclusiv al acesteia asupra denumirii de domeniu de internet „universalnutrition.ro”, drept pe care l-a apreciat ca aparținându-i, întrucât ar deriva din simplul fapt al înregistrării mărcii, și de asemenea a solicitat anularea înregistrării acestui nume de domeniu, pe care a apreciat-o ca fiind abuzivă, tot ca urmare a înregistrării mărcii.


Tribunalul a constatat că pârâtul D. U. și-a înregistrat numele de domeniu cu mult anterior datei de înregistrare a mărcii de către reclamantă, respectiv data numelui de domeniu - 30.03.2004, data de înregistrare a mărcii -6.03.2006, iar în prezenta cauză nu se poate vorbi, și implicit, reține o rea credință a pârâtului la înregistrarea numelui de domeniu, câtă vreme relațiile comerciale dintre părți s-au desfășurat după această dată, așa cum rezultă din facturile depuse la dosar pentru perioada 2005-2006, iar scrisoarea emisă de firma Universal O. SUA poartă data de 10.10.2005, deci tot după înregistrarea numelui de domeniu.


S-a reținut că, deși reclamanta este distribuitorul exclusiv al firmei din SUA, din anul 1997, aceasta nu a administrat probe din care să rezulte că a avut relații comerciale cu pârâtul de la această dată, pentru a se aprecia că înregistrarea numelui de domeniu cu doi ani înainte de înregistrarea mărcii, ar fi avut ca scop tocmai blocarea acestui nume de domeniu, pentru ca reclamanta să apeleze la serviciile pârâtului. Pe de altă parte, reclamanta nu poate avea un drept exclusiv asupra numelui de domeniu în litigiu, decât în cazul în care ar fi parcurs procedura prevăzută de Regulile pentru înregistrarea numelor de domenii si subdomenii din zona.ro, procedura care are ca principiu - primul venit, primul servit -, iar titularul unui nume de domeniu în nici un caz nu beneficiază de efectele produse de protecția unei mărci.


Tribunalul a apreciat că, în speță, câtă vreme nu s-a invocat și nici dovedit reaua credință a pârâtului, nu se poate reține vreo altă cauză de anulare a înregistrării numelui de domeniu, acesta respectând Regulile pentru înregistrare, iar faptul că reclamanta și-a înregistrat ulterior o marcă cu aceeași denumire ca a numelui de domeniu aparținând pârâtului, nu justifică temeinicia celor două capete de cerere, ci eventual se poate solicita să i se interzică pârâtului folosirea acestui nume de domeniu, în cazul în care ar fi îndeplinite condițiile prevăzute de art.35 din Legea 84/1998. Aceasta, întrucât, deși dreptul la marca are un caracter absolut, doar înregistrarea mărcii este cea care conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii, astfel cum este reglementat de art.35 din Legea 84/1998, astfel că cererea de anulare a numelui domeniului ce a fost înregistrat anterior mărcii, pentru simplul fapt că aceasta marcă a fost înregistrată, este lipsită de orice temei legal, cu atât mai mult cererea prin care s-a solicitat constatarea unui drept exclusiv al reclamantei asupra numelui de domeniu, derivând din dreptul exclusiv asupra mărcii.


Nu în ultimul rând, s-a considerat că reclamanta beneficiază de numele de domeniu „universalnutrition.com”, având deci înregistrat un domeniu în zona. com, astfel că își poate face cunoscută oferta de produse partenerilor de afaceri, utilizatori de internet.


împotriva acestei sentințe, reclamanta a formulat apel în termen legal, solicitând desființarea hotărârii, rejudecarea acțiunii și pe fond, admiterea acesteia așa cum a fost formulată și precizată, cu cheltuieli de judecată.
în motivarea apelului, s-a arătat în esență că, principalul considerent de respingere a cererii (lipsa unei solicitări de interzicere a folosirii de către pârât a numelui de domeniu în litigiu, după înregistrarea mărcii reclamantei), este în totalitate neîntemeiat, întrucât a fost ignorată precizarea făcută de către reclamantă, celui de-al doilea capăt de cerere, în răspunsul la întâmpinarea pârâtului D. (depusă pentru termenul din 27.02.2008), astfel că instanța de fond nu s-a pronunțat asupra acestei solicitări. Pe de altă parte, art. 35 din Legea nr. 84/1998 nu condiționează cererea pentru interzicerea utilizării, de buna sau reaua credință la înregistrarea numelui domeniului. Existența unor relații comerciale între părți a fost greșit reținută, iar reaua-credință a pârâtului D. este evidentă, nefiind făcute dovezi de colaborare comercială între părți. S-a considerat că hotărârea a încălcat art. 111 Cod procedură civilă și art. 35 și 36 din Legea nr. 84/1998, deoarece dreptul asupra denumirii "universalnutrion.ro" este exclusiv, deci și asupra denumirii unui domeniu de la data înregistrării mărcii; art. 36 din Legea 84/1998 face diferența între actele de încălcare anterioare și posterioare publicării mărcii, numai în ce privește plata despăgubirilor, nu și cu privire la constatarea existenței dreptului dobândit prin înregistrarea mărcii sau a cererii întemeiate pe dispozițiile art. 35 din Legea 84/1998.


Deși legal citați, intimații pârâți nu au formulat întâmpinare.

 

Examinând sentința apelată prin prisma motivelor invocate și ținând seama de actele și lucrările dosarului, Curtea constată că apelul este întemeiat, urmând a fi admis pentru următoarele considerente:

 

Cercetând cu prioritate critica de ordin procedural, privind nepronunțarea instanței de fond asupra unui capăt de cerere cu care a fost învestită, urmare a precizării acțiunii efectuată în data de 27.02.2008, Curtea constată că la fila 53 dosar fond, cu ocazia răspunsului întocmit de către reclamantă la întâmpinarea pârâtului D. U., s-a indicat expres efectuarea precizării capătului al doilea al cererii, în sensul solicitării de a fi interzisă pârâtului folosirea în continuare a domeniului de internet „universalnutrition.ro”, sub sancțiunea daunelor cominatorii de 100 Euro pentru fiecare zi de întârziere. Precizarea a fost întemeiată în drept, pe dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, indicându-se faptul că cererea de anulare a înregistrării numelui de domeniu ar avea același efect, dar nu respectă rigurozitatea art. 35 alin. 2 din Legea nr. 84/1998.


Comparând această precizare, cu argumentația instanței de fond care a reținut expres că nu a fost solicitată interzicerea pârâtului de a folosi numele de domeniu în litigiu (motiv de respingere a cererii), Curtea constată că instanța de fond a soluționat acțiunea, fără observarea acestei precizări, ceea ce echivalează cu nepronunțarea asupra unui capăt de cerere cu care a fost învestită.


întrucât judecata fondului trebuie efectuată în mod unitar, asupra tuturor capetelor de cerere ale învestirii, se constată că nesoluționarea unuia dintre ele, impune rejudecarea acțiunii în totalitate, cu luarea în considerare a precizării menționate.


Cum celelalte motive de apel privesc fondul pricinii deduse judecății, ce urmează a fi reluată, Curtea nu le va lua în analiză, pentru a nu priva părțile de un grad de jurisdicție, aceste susțineri urmând a fi avute în vedere de către instanța de fond, la rejudecare.


Ca atare, făcând aplicarea dispozițiilor art. 297 alin. 1 Cod procedură civilă, Curtea va admite apelul și va desființa sentința civilă apelată, cu trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanțe,  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția Civilă.


PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

Admite apelul formulat de către apelanta - reclamantă S.C. O. PLUS COMERT S.R.L. cu sediul în D,(...), (...)  . 48, județul C  împotriva sentinței civile nr. 963/04.06.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a III-a Civilă în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimații - pârâți D. U. cu domiciliul în B,(...),  . 50,  . 1,  . 7,  .45, sector 2 și INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š cu sediul în B,(...) - 10, sector 1.

Desființează sentința civilă apelată și trimite cauza spre  rejudecare aceleiași instanțe.


Cu recurs în 15 zile de la comunicare.


Pronunțată în ședință publică, azi, 02.12.2008.