CURTEA DE  A P E L  B U C U R E í…ž T I
SECí…¢IA a IX-a CIVILÄ”š  í…žI  PENTRU
CAUZE  PRIVIND  PROPRIETATEA  INTELECTUALÄ”š
DECIZIE  CIVILÄ”š NR.143.A
í…žedința  publică  de la 29.09.2009

 

Domenii: proprietate Iitelectuală - marcă - anulare nume de domeniu (www.pharma-nord.ro).

        

Pe rol  soluționarea  cererii de apel formulată  de apelanta-pârâtă SC E. NORD SRL împotriva sentinței  civile  nr.1667 din 19.11.2008 pronunțată de   T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i -Secția a III-a Civilă în dosarul nr(...)  în contradictoriu  cu intimata-reclamantă E. NORD B. prin mandatar S. SA și intimații-pârâți OFICIUL NAí…¢IONAL AL REGISTRULUI COMERí…¢ULUI B, OFICIUL REGISTRULUI COMERí…¢ULUI DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   B A C Ä”š U și INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š.
La apelul nominal  făcut  în ședință  publică  au răspuns apelanta-pârâtă SC E. NORD SRL prin avocat D. H. cu împuternicirea avocațială nr. (...) din 06.04.2009, intimata-reclamantă E. NORD B. prin mandatar S. SA prin consilier juridic, lipsind intimații-pârâți OFICIUL NAí…¢IONAL AL REGISTRULUI COMERí…¢ULUI B, OFICIUL REGISTRULUI COMERí…¢ULUI DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   B A C Ä”š U și INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š.


Procedura de citare  legal îndeplinită.


S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care :
Reprezentantul apelantei-pârâte SC E. NORD SRL depune la dosarul cauzei un set de înscrisuri  din care înmânează câte un exemplar, în ședință publică  și reprezentantului legal al intimatei-reclamante E. Nord B. .


Reprezentantul legal al intimatei-reclamante E. NORD B.  învederează instanței că consultat înscrisurile  ce i-au fost înmânate de către reprezentantul apelantei-pârâte și nu înțelege să solicite un alt termen pentru a lua cunoștință de conținutul acestora. De asemenea, învederează instanței că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat și solicită cuvântul pe cererea de apel.


Reprezentantul apelantei-pârâte SC E. NORD SRL învederează instanței că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat și solicită cuvântul pe cererea de apel.


Curtea, având în vedere că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, acordă cuvântul pe cererea de apel.


Reprezentantul apelantei-pârâte SC E. NORD SRL  solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat și motivat, modificarea în parte a sentinței civile apelate  iar pe fond, respingerea capetelor de cerere admise de instanța de fond, cu  cheltuieli de judecată. în susținerea apelului  său, precizează că instanța de fond a pronunțat o hotărâre cu aplicarea greșită a legii. Astfel, deși instanța de fond a considerat că în speță, operează pe deplin prezumția existenței riscului de confuzie instituită prin prevederile art.16 din U., apelanta-pârâtă a apreciat că, argumentarea dată de instanța de fond nu este conformă prevederilor legale în materie. Totodată, precizează că, în opinia sa, nu există nici un risc de confuzie atâta  vreme cât societatea apelantă este o societate care distribuție de medicamente pe când intimata-reclamantă este producător de medicamente. Cu privire la excepția lipsei calității procesuale pasive a Oficiului Național al Registrului Comerțului, pune concluzii de respingere a excepției . Astfel, pentru toate motivele arătate în scris și verbal, solicită admiterea apelului, cu cheltuieli de judecată.


Reprezentantul legal al intimatei-reclamante E. NORD B.  pune concluzii de respingere a apelului, menținerea sentinței civile apelate ca fiind legală și temeinică, cu obligarea apelantei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată.
Curtea reține cauza în pronunțare.

 


     CURTEA :

 

Prin cererea înregistrată pe rolul  T r i b u n a l u l u i   B u c u r e ș t i - Secția a III-a Civilă sub nr(...) reclamanta E. NORD B. prin mandatar autorizat S. SA a chemat în judecată pe pârâții: SC E. NORD SRL, OFICIUL NAí…¢IONAL AL REGISTRULUI COMERí…¢ULUI (ONRC); OFICIUL REGISTRULUI COMERí…¢ULUI de pe lângă  T R I B U N A L U L   B A C Ä”š U (P.), INSTITUTUL NATIONAL DE D. îN INFORMATICÄ”š, solicitând instanței de judecată să se constate încălcarea dreptului de folosire exclusivă ce aparține reclamantei, titulară a mărcilor E. NORD nr.l(...) și (...), să se constate că folosirea de către pârâta SC E. NORD SRL a numelui comercial și a numelui de domeniu www.pharma-nord.ro încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor reclamantei și a numelui comercial a acesteia, să se dispună anularea numelui comercial al pârâtei societate comercială și să se dispună obligarea pârâtei să-și schimbe numele comercial într-o denumire care să nu mai includă mărcile reclamantei și nici numele comercial al acesteia, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunța și obligarea pârâților ONRC și P. la radierea numelui comercial din Oficiul Registrului Comerțului; să se dispună interzicerea folosirii numelui de domeniu înregistrat și folosit în prezent de pârâta societate comercială și obligarea Institutului de Cercetări în Informatică de a efectua transferul acestui nume de domeniu către reclamantă, și să se dispună publicarea într-un ziar de tiraj național, pe cheltuiala pârâtei a dispozitivului hotărârii ce se va pronunța.


în motivarea cererii reclamanta a arătat că este titularul exclusiv al mărcii comunitare „E. NORD” nr.1(...), înregistrată la data de 07.04.1999, pentru clasele de produse 3 și 5 și al mărcii internaționale „E. NORD” înregistrată sub nr. 71375 din 27.05.1999, având și România ca țară desemnată.


De asemenea, reclamanta este persoană juridică înregistrată în Danemarca, titular exclusiv al numelui comercial „E. NORD”, protejat și recunoscut pe teritoriul României în baza  C o n v e n ț i e i   d e   l a   P a r i s pentru protecția proprietății industriale din 1983, ratificată de România prin Decretul 1177/1968, fără a exista obligația de a-l înregistra în România.


în raport de dispozițiile art.35 din Legea nr.84/1998 și ale  C o n v e n ț i e i   d e   l a   P a r i s, protecția conferită mărcilor și numelui comercial o îndreptățește pe reclamantă să le folosească în România și să împiedice orice terț să folosească mărcile și numele comercial în orice mod, fără acordul ei.


Reclamanta susține că pârâta SC E. O. SRL și-a înregistrat numele comercial și a înregistraT numele de domeniu și îl folosește în activitatea comercială, fără aprobarea prealabilă a reclamantei, acționând cu rea credință la înregistrarea acestora, întrucât avea sau ar fi trebuit să aibă cunoștință la acel moment despre faptul că reclamanta operează pe piața produselor farmaceutice atât din România cât și din întreaga lume.


Pârâta societatea comercială a depus la OSIM la data de 05.11.2007 o cerere de înregistrare a mărcii în litigiu în România, pentru clasele de produse și servicii 3, 5, 35 conform D. de la O., însă cererea a fost radiată, aspect care însă nu a împiedicat-o pe pârâtă să-și înregistreze numele de domeniu în cauză și să presteze în continuare serviciile sub acest semn, precum și să utilizeze semnul pe documente comerciale sau pentru publicitate. în acest context prezumția legală de bună-credință de care se bucură pârâta societate comercială a fost răsturnată, astfel că, după data radierii cererii de marcă, ca urmare a existenței mărcilor anterioare ale reclamantei, pârâta nu se mai poate prevala de necunoașterea existenței numelui comercial și a mărcilor "E. NORD", pentru produse și servicii similare.


între părți a existat o corespondență referitoare la încălcarea dreptului reclamantei la marcă și la numele comercial, însă pârâta consideră că serviciile de producție produse farmaceutice nu concura  cu serviciile de import și distribuție a produselor farmaceutice și mai mult, se consideră că drepturile aferente mărcii nu au fost încălcate.

Prin înregistrarea și folosirea numelui de domeniu în cauză, pârâta a încălcat dreptul la marcă al reclamantei, față de prevederile art.3 și 6 din Legea nr.84/1998, prin acordarea dreptului de folosință asupra acestuia și prin înregistrarea în Registrul S..


Luând în considerare toți factorii pertinenți pentru aprecierea gradului de similaritate interdependent al produselor și semnelor aflate în conflict, anterior analizați, consumatorul mediu avizat, confruntat cu achiziționarea produselor comercializate sub mărcile reclamantei, prin intermediul rețelei comerciale aparținând pârâtei societate comercială, prestate sub semnul conflictual, le va putea atribui aceeași proveniență, asociind inițial, la prima vedere, semnul cu marca și va putea astfel crede că produsele reclamantei și serviciile pârâtei aparțin aceluiași producător sau unor producători diferiți, dar între care există legături economice, financiare sau juridice.


Prin folosirea numelui comercial și a numelui de domeniu identic cu mărcile reclamantei cât și cu numele comercial al acesteia pentru servicii similare, consideră că există un risc de confuzie pentru public, precum și de asociere a serviciilor pârâtei cu mărcile reclamantei.


în drept se invocă disp. art. 35 alin. 2, art. 86 din Legea nr.84/1998, art.5 alin.1 lit.a), art. 9 și urm. din Legea nr.11/2001, art.998 C.civ., art.11, 14, 16 din O.U.G. nr.100/2005, art.112 C.pr.civ.


Pârâtul ONRC a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive, față de prevederile art.38 și 39 din Legea nr.26/1990, în sarcina acestuia legiuitorul prevăzând doar obligația de a asigura caracterul distinctiv al firmelor și emblemelor, precum și disponibilitatea acestora, iar rezervarea denumirii la Oficiul Registrului Comerțului nu creează drepturi de proprietate industrială, acestea fiind supuse unor reglementări speciale.


Pârâtul asigură doar un serviciu de registratură a actelor și faptelor afectate de obligația legală de asigurare a opozabilității față de terți, neavând nici competența de a urmări modul de funcționare al comercianților și nici mijloacele necesare constrângerii acestora să respecte prevederile legislației în E..


Față de dispozițiile legale invocate de reclamantă rezultă că raporturile juridice în cauză vizează titularul mărcii și pe C care încalcă dreptul acestuia, față de care pârâtul ONRC este un simplu terț.


Referitor la opozabilitatea hotărârii ce s-ar pronunța în cauză, pârâtul arată că aceasta este asigurată ope legis conform art.7 din Legea nr.26/1990.
 în cazul în care se va trece peste excepția invocată, pe fondul cauzei pârâtul a arătat că la momentul înregistrării denumirii pârâtei au fost respectate dispozițiile art.38 din Legea nr.26/1990, singurele aspecte care pot fi puse în discuție fiind cele legate de utilizarea denumirii în raport de dispozițiile Legii nr.84/1998.


 în cazul în care instanța de judecată va dispune obligarea pârâtei societate comercială să-și schimbe denumirea, nu poate dispune și radierea din Registrul Comerțului a denumirii sau a societății pârâte, așa cum a solicitat reclamanta, atâta timp cât potrivit dispozițiilor Legii nr.31/1990, pentru a-și înceta existența. trebuie să parcurgă obligatoriu 3 etape legale și anume: dizolvarea, lichidarea și radierea din Registrul Comerțului.


 în drept se invocă Legea nr.26/1990.


 Prin SC 1667/ 19.11.2008 Tribunalul B a respins  excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Oficiul Național al Registrului Comerțului; a
 admis  în parte acțiunea formulată de reclamanta E. NORD B., a
 constatat  că folosirea de către pârâta S.C. E. NORD S.R.L; a numelui comercial „E. Nord” înregistrat la P. sub nr. K./1194/9.07.2007 și a numelui de domeniu „www.pharma-nord.ro” încalcă drepturile exclusive ale reclamantei E. NORD B. asupra mărcilor sale înregistrate cu nr. 1(...) și (...), precum și asupra numelui comercial aparținând reclamantei;
 

A dispus obligarea  pârâtei  S.C. E. NORD S.R.L. să-și schimbe numele comercial în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii;
 

A dispus interzicerea  pârâtei S.C. E. NORD S.R.L.de a  folosi numele  de domeniu „www.phanna-nord.ro;
 

A respins cererea privind anularea numelui comercial „E. Nord” înregistrat la OFICIUL REGISTRULUI COMERí…¢ULUI DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   B A C Ä”š U sub nr. K./1194/9.07.2007, precum și cererea de obligare a pârâților OFICIUL NAí…¢IONAL AL REGISTRULUI COMERí…¢ULUI și OFICIIUL REGISTRULUI COMERí…¢ULUI DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   B A C A U la radierea acestui nume comercial din oficiul registrului comerțului, ca neîntemeiate;
 

A respins cererea de obligare a pârâtului INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š B de a efectua transferul numelui de domeniu www.pharma-nord.ro către reclamantă, ca neîntemeiată;
 

S-a dispus publicarea, într-un ziare cu tiraj național, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului  hotărârii, în C mult 10 zile de la data rămânerii definitive a acesteia.
 

S-a luat act că nu se solicită cheltuieli de judecată.
 

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut urmatoarele :
Reclamanta este titularul exclusiv al mărcii comunitare "E. NORD" nr.1(...), înregistrată la data de 07.04.1999, pentru clasele de produse 3 și 5 și al mărcii internaționale ,,E. NORD” înregistrată sub nr. (...) din 27.05.1999, având și România ca țară desemnată, precum si a numelui comercial identic cu mărcile menționate, și a dovedit că își desfășoară activitatea în domeniul produselor farmaceutice, pentru care și-a protejat mărcile arătate mai sus.
 

în calitate de titular exclusiv al mărcilor pe care le-a înregistrat pe cale internațională, și comunitar, reclamanta beneficiază de protecție în temeiul art.2 din Legea nr.84/1998 și pe teritoriul României, în condițiile convențiilor internaționale privind mărcile și indicațiile geografice la care România este parte, respectiv  C o n v e n ț i a   d e   l a   P a r i s pentru protecția B. de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor (1891), Protocolul privind B. de la Madrid (1989), Tratatul privind dreptul mărcilor (Geneva, 1994) și Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (U.), ratificată prin Decretul 1176/1968, respectiv Legea nr.5/l998 și Legea nr. 4/1994.
 

Protecția acordată prin lege titularului mărcii presupune un drept exclusiv asupra mărcii, reglementat la art. 35 din Legea nr.84/1998, care prevede, printre altele, că titularul mărcilor poate cere instanței să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială un semn identic cu marca sa pentru produse sau servicii identice cu acela pentru care marca a fost înregistrat.
 

S-a mai retinut  că pârâta SC E. NORD SRL folosește în activitatea sa comercială numele comercial E. NORD pe care l-a înregistrat la P. sub nr. K./1194/09.07.2007,aceasta fiind totodata  și titulara numărului de domeniu E.. E.-nord.ro înregistrat la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică - J. B, conform regulilor pentru înregistrarea numelor de domenii și subdomenii din zona.ro.


 în ceea ce privește dispozițiile art.35 din Legea nr.84/1998, tribunalul a  reținut că, deși nu se precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărei funcție specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei societăți comerciale, ară a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.
Cu toate acestea, utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă aparținând alteia, poate să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi întreprinzători și, implicit, un conflict caracterizat ca fiind între două drepturi de proprietate industrială pentru rezolvarea căruia este necesar să se facă apel la justiție.
 

Deși s-a pretins de către reclamantă că pârâta și-ar fi înregistrat numele comercial și numele de domeniu cu rea credință, tribunalul a reținut că în cauză nu s-au administrat probe pertinente și concludente din care să rezulte că societatea pârâtă ar fi avut cunoștință în luna iulie 2007 de existența societății reclamante, de mărcile aparținând reclamantei, care deși este titularul unei mărci internaționale, care își produce efectele și pe teritoriul României, această împrejurare nu a fost de natură să împiedice înființarea unei societăți comerciale cu o denumire similară și înregistrarea numelui comercial după verificarea de către autoritățile române competente a respectării dispozițiilor legale în materie.


 S-a mai retinut  că reclamanta prin acțiunea formulată a invocat un risc de confuzie care include și riscul de asociere, ce rezultă din folosirea numelui comercial și a numelui de domeniu identice cu mărcile și numele comercial al reclamantei, pentru produse și servicii similare, astfel că rezultă fără echivoc legitimitatea acțiunii din prisma prevederilor art.35 din Legea nr.84/1998.
 

S-a apreciat  că poate exista un conflict între marcă și numele comercial, că în cauză numele comercial a fost înregistrat ulterior drepturilor deja protejate prin mărcile aparținând reclamantei, și că în cazul în care acesta aduce atingere mărcilor, se poate dispune schimbarea numelui comercial în temeiul art.38 din Legea nr.84/1998.


 S-a retinut ca societatea pârâtă are ca obiect de activitate importul și distribuția produselor farmaceutice și parafarmaceutice, asigurand furnizarea de produse la nivel național, către clienții săi, farmacii și spitale, și nu doar la nivel local așa cum a susținut prin întâmpinarea depusă la dosar.


 Reclamanta este titulară a mărcilor E. NORD pentru clasele 3 și 5, cu referire la produse farmaceutice, produse sanitare de uz medical, astfel că tribunalul a apreciat  că există o similaritate între produsele protejate de mărcile reclamante și serviciile ce constituie obiectul de activitate al pârâtei, astfel incat consumatorul mediu avizat, confruntat cu achiziționarea produselor comercializate sub mărcile reclamantei, prin intermediul rețelei comerciale aparținând pârâtei, prestate sub numele comercial și numele de domeniu în litigiu, le va putea atribui aceeași proveniență, și va putea crede că produsele reclamantei și serviciile pârâtei aparțin aceluiași producător sau unor producători diferiți dar între care există legături economice, financiare sau juridice, situație ce atrage în mod evident un risc indirect de confuzie.
 

Mai mult decât atât și numele comercial al pârâtei și numele de domeniu sunt identice cu mărcile înregistrate ale reclamantei, diferențele de grafică nefiind în măsură să înlăture această constatare a instanței, astfel incat s-a reținut că în cauză operează pe deplin prezumția existenței riscului de confuzie instituită prin prevederile art. 10 (1) din U., conform cărora existența riscului de confuzie este prezumată în cazul folosirii de către terți a unor semne identice sau similare cu mărcile înregistrate ale titularului, întrucât această prezumție nu a fost răsturnată prin susținerile pârâtei din cauză potrivit cărora un astfel de risc este exclus deoarece pârâta are ca obiect doar distribuirea nu și producerea produselor farmaceutice, iar în activitatea desfășurată este obligată să folosească numele comercial în formă completă respectiv E. NORD SRL și nu doar cuvintele care alcătuiesc mărcile E. NORD.
 

S-a mai retinut ca  pârâta nu a administrat probe din care să rezulte că a avut consimțământul reclamantei pentru folosirea semnelor în conflict, astfel că tribunalul a apreciat că reclamanta este îndreptățită să solicite pârâtei să nu mai folosească numele comercial și numele de domeniu în activitatea desfășurată.
 

Prin ratificarea de către România a  C o n v e n ț i e i   d e   l a   P a r i s în baza Decretului nr.1177/1968, numele comercial intră sub incidența dreptului de proprietate industrială, în raport de prevederile art. 8, astfel că tribunalul a reținut că în cauza pârâta a adus atingere atât mărcilor reclamantei cât și numelui comercial al acesteia, chiar dacă numele comercial al reclamantei nu a fost depus și înregistrat și în România.
 

Impotriva acestei hotarari a declarat apel parata  S.C. E. NORD SRL
 , criticand hotararea recurata ca netemeinica  și nelegală.
 

Apelanta a apreciat ca hotărârea a fost dată cu aplicarea greșită a legii  , in sensul ca deși instanța de fond a considerat  că în speță operează pe deplin prezumția existentei riscului de confuzie instituita prin prevederile art. 16 (1) din U. , argumentarea dată nu este conformă prevederilor legale în materie.
 

Astfel, instanta de fond a considerat că parata  nu a reușit să răstoarne  această prezumție dar nu a verificat sub nici o formă dacă înregistrarea numelui sau  comercial aduce atingere, în fapt, dreptului la marca al reclamantei.


 Art. 35 (alin 1) din Legea nr. 84/1998 se referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii „pentru produse sau servicii”, identice, similare sau, după caz, diferite, iar alin 2 exemplifică actele de folosire a semnului care pot fi interzise în condițiile alin 1.


 Chiar dacă nu se precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marca, a cărei funcție specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial identifica întreaga activitate a unei societăți comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul sau de activitate.
 Se mai arata ca  la evaluarea riscului de confuzie trebuie avut în vedere faptul că numele comercial este de regulă de raza locală, spre deosebire de marca, care are un caracter întotdeauna teritorial.


 In acest sens se precizeaza ca parata isi desfășoara  activitatea de distribuție de produse farmaceutice pe piața de nord a (...) și E..
 Prin urmare nu se poate considera că în speță există un risc de confuzie, clientul sau consumatorul nefiind determinat să facă o eroare asupra originii produselor sau serviciilor.


 Reclamanta are ca obiect producerea de produse farmaceutice, distribuția produselor purtând marca E. Nord efectuându-se prin intermediul altor firme după cum chiar aceasta arată răspunzând la întrebarea nr. 5 din interogatoriul propus de parata .


 Cat priveste  publicul cumpărător de produse farmaceutice este un public avizat, informat, fiind direct interesat de firma producătoare de medicamente și mai puțin de cea care distribuie aceste produse. De regula, pe ambalajele produselor nici nu figurează societatea comercială care importă produsele în discuție ci este trecut producătorul.


 Se mai arata ca prin legea româna parata este obligată sa  foloseasca  numele comercial în forma completă respectiv E. Nord SRL, care exclude orice confuzie cu marca E. NORD.


 Prin urmare nu se poate cere paratei sa  administreze probe din care să rezulte că aceasta a avut consimțământul reclamantei pentru folosirea semnelor în conflict pentru ca astfel nu ar mai fi avut loc nici un proces între cele două părți.


 De asemenea, instanța de fond nu i-a pus în vedere paratei  faptul că prin  probatoriul administrat de aceasta  nu a fost  răsturnata prezumția existentei riscului de confuzie , aceasta putand solicita  un supliment de dovezi . Pe de alta parte nici reclamanta nu a administrat probe în dovedirea existentei acestei confuzii.


 Se arata că niciodată parata  nu a distribuit, prin intermediul rețelei sale  comerciale produse farmaceutice produse de reclamanta.


 Se apreciaza  că nu poate exista nici o confuzie între firma care are ca domeniu principal de activitate comerțul cu ridicata de produse farmaceutice și societatea care are ca domeniu producerea de produse farmaceutice.
 Se arata  ca la momentul înscrierii  pe internet a paratei  cu numele de domeniu potrivit numelui societății, nu exista  nici o cerere din partea reclamantei privind înregistrarea domeniului său. Totodată se poate observa diferența de grafica între cele două domenii sau între domeniu și marca, respectiv: pharma-nord.ro și pharmanord.com.


In cauza a formulat intampinare parata Oficiul Național al Registrului Comerțului, , solicitand  admiterea excepției lipsei calității procesuale a Oficiului Național al Registrului Comerțului.


La 9.06.2009 a formulat intampinare si reclamanta  E. Nord B., solicitand respingerea apelului ca nefondat.

 

In urma analizei actelor si lucrarilor dosarului, a sentintei apelate , prin prisma si a motivelor de apel invocate , Curtea retine urmatoarele :

 

Instanta de fond a interpretat si aplicat in mod corect legislatia in materie ,precum si probele adminsitrate  , in sensul dovedirii incalcarii unui drept exclusiv asupra unor marci si asupra numelui comercial apartinand reclamantei  prin folosirea numelui comercial si a numelui de domeniu de catre parata .


Astfel , in cauza reclamanta este titulara uni drept exclusiv asupra marcilor E. Nord nr. 1(...) si E. Nord (...) , inregistrate in anul 1999,precum si a numelui comercial E. Nord  ,  drept protejat si pe teritoriul Romaniei , iar pe de alta parte parata este titulara numelui comercial E. Nord , inregistrat la P. sub nr. K./1194/9.07.2007 ,nume folosit in activitatea sa comerciala .


Problema care se impune a fi transata este  daca exista un conflict intre marcile reclamantei si numele comercial alacesteia ,protejate pe teritoriul Romaniei si numele comercial folosit de catre parata , respectiv daca prin folosirea acestuia se aduce atingere dreptului exclusiv conferit reclamantei prin inregistrarea celor doua marci , drept consfintit in cuprinsul dispozitiilor art. 35 din Lg. 84/1998.


N. detinute de catre reclamanta au fost inregistrate anterior numelui comercial detinut de catre parata , conferindu-i acesteia un drept exclusiv asupra marcilor protejate , incluzand si dreptul de a interzice folosirea aceluiasi semn de catre terti .


Pe de alta parte si numele comercial inregistrat de catre parata ii confera aceseia un drept de proprietate industriala , recunoscut in temeiul art. 1 alin 2 si alin 8 din  C o n v e n t i a   d e   l a   P a r i s , ratificata de Romania prin Decretul 1117/1968 .


Conform prevederilor art 35 alin 2 din lege pentru a se putea insa dispune interzicerea folosirii semnului de catre terti este necesar ca acestia sa foloseasca in activitatea lor comerciala : fie  un semn identic cu marca , pentru produse identice sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost inregistrata ; fie un semn care , data fiind identitatea sau asemanarea cu marca ori data fiind identitatea sau asemanarea produselor sau serviciilor carora li se aplica semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata ar produce in perceptia publicului un risc de confuzie , incluzand riscul de asociere a marcii cu semnul .


Astfel, din continutul textului legal susmentionat rezulta ca actele incriminate se refera la folosirea semnului ca marca  , a carei functie este de distingere a produselor sau serviciilor unui comerciant de cele  ale altuia , numele comercial identificand intreaga activitate a acestuia .


Curtea apreciaza insa ca acest text de lege poate fi extins la si la  situatia cand se aduce  atingere marcii protejate  prin folosirea unui nume comercial identic sau similar cu marca , existand posibilitatea de a se crea confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor celor doi comercianti .


Analiza conflictului aparut intre marcile protejate apartinand reclamantei , numele comercial al acesteia - pe de o parte si numele comercial apartinand paratei- pe de alta parte presupune analiza riscului de confuzie , care include si riscul de asociere rezultat in urma folosirii de catre parata a numelui comercial si a numelui de domeniu identice cu marcile si numele comercial apartinand reclamantei .


Cat priveste limitarea teritoriala prin prisma careia trebuie apreciat riscul de confuzie in ipoteza numelui comercial - la care face referire apelanta , Curtea retine ca aceasta trebuie apreciata raportat la probatoriul administrat in cauza , avandu- se in vedere si faptul ca titularul unui drept de proprietate industriala asupra numelui comercial are dreptul de a-si face cunoscut numele sub care isi presteaza serviciile , fara a se tine cont de limita teritoriala a intinderii cunoasterii acestuia .


Curtea apreciaza ca sustinerile apelantei , in sensul ca activitatea sa comerciala ar fi limitata la zona (...) si O. E. sunt nedovedite , din probatoriul administrat in cauza rezultand ca apelanta  detine specialisti in management , marketing si vanzari - din Canada  si SUA , care fac achizitii de produse pentru apelanta  .


Se va retine ca numele comercial si numele de domeniu detinute de parata sunt identice cu marcile si numele comercial detinute de reclamanta , iar terminatia „ SRL „  la care face referire apelanta reprezinta o mentiune obligatorie care descrie forma de activitate a societatii comerciale , fara a fi de natura a elimina confuzia dintre marca si semn ,confuzie ce presupune si asocierea spontana dintre societatea respectiva si marcile reclamantei .
In cauza s-a facut dovada si a similaritatii dintre produsele ce fac obiectul marcilor apartinand reclamantei si serviciile paratei .


Astfel, pentru a se putea stabili similaritatea , trebuie luate in calcul toate imprejurarile care pot crea publicului impresia ca intre produsele sau serviciile respective exista o legatura , clasificarea bunurilor nefiind decisiva in problema asemanarii .


In doctrina si jurisprudenta s-a apreciat ca produsele si serviciile pentru care a fost inregistrata marca pot fi considerate similare atunci cand datorita naturii si destinatiei lor pot fi atribuite de cumparatori aceleiasi origini. S-a apreciat in acest sens ca bunurile sunt asemanatoare daca , atunci cand sunt oferite spre vanzare sub marca identica , este posibil ca publicul consumator sa creada ca ele provin din aceeasi sursa .


Pentru a se analiza riscul de confuzie ,incluzand si riscul de asociere se va avea in vedere consumatorul mediu , Curtea apreciind ca in cauza s-a facut dovada similaritatii intre produsele ce fac obiectul protectiei marcilor apartinand reclamantei si serviciile ce constituie obiectul de activitate al paratei  , astfel incat , consumatorul mediu avizat , confruntat cu achizitionarea produselor farmaceutice , comercializate sub marca reclamantei , va putea sa creada ca  aceste produse si serviciile de distributie , care poata acelasi semn apartin aceluiasi producator , atribuindu-le aceiasi provenienta .


Chiar si in ipoteza cand consumatorul mediu ar considera ca  produsele si serviciile apartin unor entitati diferite , acesta poate insa sa aprecieze ,in mod intemeiat ca intre acestea exista anumite legaturi economice , financiare , juridice , fapt care atrage riscul de asociere la care fac trimitere dispozitiile art. 35 alin 2 .


Lipsa consimtamantului reclamantei pentru folosirea semnelor in conflict a fost recunoscuta de catre parata chiar in cadrul motivelor de apel formulate , astfel incat in cauza sunt indeplinite toate cerintele legale pentru a se constata incalcat dreptul exclusiv al reclamantei privind cele doua marci E. Nord , cat si C avand ca obiect numele comercial E. Nord .


Folosirea de catre parata a numelui comercial incalca totodata dreptul reclamantei asupra numelui comercial , acesta beneficiind de protectie ,in baza prevederilor art. 1 alin 2 din  C o n v e n t i a   d e   l a   P a r i s .
Cat priveste cele doua domenii de internet  , Curtea apreciaza ca fiind nefondate apararile paratei in sensul ca riscul de confuzie ar fi inlaturat datorita unei  diferente grafice intre cele doua domenii, precum si intre domeniu si marca ,avand in vedere ca terminatiile ro si com indica doar nivelul de inregistrare al numelui de domeniu  fara a fi de natura a elimina confuzia dintre marca si semn .


Pentru aceste considerente , Curtea ,in temeiul dispozitiilor art. 296 C.pr.civila va respinge apelul ca nefundat .


In temeiul disp. Art. 274 C.pr.civila Curtea va respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata ,ca nefondata , retinandu-se ca inscrisurile depuse de intimata nu fac dovada ca sumele la care se face referire in cuprinsul acestora reprezinta cheltuieli de judecata ocazionate de prezentul litigiu , neexistand mentiuni in acest sens . De asemenea , in cuprinsul celor doua inscrisuri nu s-a facut trimitere nici lacontractul de asistenta juridica incheiat de intimata in cauza .


PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:


 Respinge apelul formulat de apelanta-pârâtă SC E. NORD SRL cu sediul în B,(...), județul B împotriva sentinței  civile  nr.1667 din 19.11.2008 pronunțată de   T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i -Secția a III-a Civilă în dosarul nr(...)  în contradictoriu  cu intimata-reclamantă E. NORD B. prin mandatar S. SA cu sediul în B, str. E. (...), nr. 35,  . 1, sector 1 și intimații-pârâți OFICIUL NAí…¢IONAL AL REGISTRULUI COMERí…¢ULUI B cu sediul în B, sector 3,(...), (...)b, U. II, OFICIUL REGISTRULUI COMERí…¢ULUI DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   B A C Ä”š U cu sediul în B,(...), județul B și INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š cu sediul in B, Bd. (...) al. B., nr. 8-10, sector 1, ca nefondat.


Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.
Cu recurs.


Pronunțată în ședință publică, azi, 29.09.2009.