CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I
SECí…¢IA A IX-A CIVILÄ”š í…žI PENTRU CAUZE PRIVIND
PROPRIETATEA INTELECTUALÄ”š
DECIZIA CIVILÄ”š NR. 36A
í…žedința publică de la 17 februarie  2009

 

Domenii: proprietate intelectuală - marcă - anulare nume de domeniu (www.vincon-vrancea.ro, www.vincon.ro, www.vincon-romania.ro, www.vinconvrancea.ro).

 

 Pe rol se află soluționarea cererii de apel formulată de către apelanta - pârâtă S.C. E. S.R.L. împotriva sentinței civile nr. 140/24.01.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a V-a Civilă în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata - reclamantă S.C. E. V S.A. și intimații - pârâți INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š - REGISTRUL S. și AUTORITATEA NAí…¢IONALÄ”š PENTRU COMUNICAí…¢II.


 La apelul nominal, făcut în ședință publică,  au răspuns apelanta - pârâtă S.C. E. S.R.L., reprezentată de administrator D. í…¢., care depune în ședință publică delegație, intimata - reclamantă S.C. E. V S.A., reprezentată de consilier juridic E. F. O., în baza împuternicirii nr. 1508/08.12.2008 lipsind și intimații - pârâți INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š - REGISTRUL S. și AUTORITATEA NAí…¢IONALÄ”š PENTRU COMINCAí…¢II.


 Procedura de citare este legal îndeplinită.


 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:


 Părțile prezente, prin reprezentanți, învederează instanței că nu mai au alte cereri de formulat sau probe de administrat.


 Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe cererea de apel.


 Reprezentantul apelanta - pârâtă S.C. E. S.R.L. solicită admiterea apelului formulat împotriva sentinței civile nr. 140/24.01.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a V-a Civilă și respingerea cererii formulată de reclamanta S.C. E. V S.A., ca neîntemeiată. Continuând, arată că reclamanta nu a făcut dovada folosirii numelui comercial anterior la care pârâta a înregistrat numele de domenii de Internet. Totodată, susține că în conformitate cu dispozițiile art.35 din Legea nr. 26/1990, mențiunea S.A. (societate pe acțiuni) este obligatorie conform legii. De asemenea, precizează că, domeniul de activitate al societății pe care o reprezintă este total diferit de cel al reclamantei. Mai arată că, Oficiul Național al Registrului Comerțului a permis înregistrarea și a altor firme având în componența numelui lor comercial cuvântul „E.”. De asemenea, invocă dispozițiile art.13 din Legea nr. 148/2000, în raport de care publicitatea la băuturile spirtoase nu poate fi utilizată prin intermediul J.. De asemenea, arată că instanța de fond a dat mai mult decât s-a cerut, reținând în mod eronat că pârâta nu are dreptul de a folosi numele de domenii de Internet ce includ cuvântul „E.”, deoarece aduce atingere drepturilor conferite reclamantei de numele de comerț și de marcă, lucru ce nu a fost cerut de intimata - reclamantă. Concluzionând, solicită admiterea apelului, astfel cum a fost formulat. Fără cheltuieli de judecată.


 Reprezentantul intimatei - reclamante S.C. E. V S.A. solicită respingerea apelului formulat împotriva sentinței civile nr. 140/24.01.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a V-a Civilă, ca nefondat și menținerea hotărârii atacate ca fiind legală și temeinică. Continuând, arată că a înregistrat marca „E. V”, care a obținut protecție pe teritoriul României, protecție obținută începând cu data de 18.06.2001, pentru clasele de produse/servicii nr. 33, 35 și 39. Depune concluzii scrise.
 


C U R T E A,

 

Prin cererea înregistrată la data de 17.10.2007, pe rolul acestui Tribunal, rec1amanta S.C. E. V S.A. a chemat în judecată pârâții S.C. E. S.R.L. și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - Registrul S., solicitând instanței ca prin sentința ce o va pronunța, să oblige pârâtele să desființeze site-urile aflate pe internet la adresele www.vincon-vrancea.ro, www.vincon.ro, www.vincon-romania.ro, www.vinconvrancea.ro, iar în subsidiar, să fie obligate pârâtele să renunțe la denumirile înregistrate pentru aceste pagini și să utilizeze alte nume pentru aceste domenii. Solicită totodată și obligarea pârâtului Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - Registrul S. să anuleze înregistrarea domeniilor sub numele de www.vincon¬vrancea.ro, www.vincon.ro, www.vincon-romania.ro și wwww.vinconvrancea.ro.


în motivarea cererii, reclamanta a arătat că este proprietara denumirii de firmă și marcă "E. V", având un drept exclusiv de a se folosi și dispune de acestea, acest drept fiind reglementat de dispozițiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 care prevede că titularii mărcii pot cere instanței judecătorești competente, să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului, mărcile legal înregistrate, că a înregistrat marca "E. V", conform certificatului de înregistrare nr. 47669 eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, prin care a obținut protecție asupra mărcii pe teritoriul României, că prin fapta ilicită a pârâtei s-a realizat o împiedicare a societății reclamante de a-și deschide o pagină cu unul dintre aceste nume în spațiul INTERNET. In atare situație, consideră ca fiind evidentă uzurparea denumirii S.C. E. V S.A. și imposibilitatea în care se află reclamanta de a-și folosi propriul nume pe Internet, în scopul prezentării sale și promovării unei oferte partenerilor de afaceri utilizatori ai J.. Cauza acestei situații este dată în opinia reclamantei de conduita culpabilă a pârâtei.
în drept, cererea se întemeiază pe dispozițiile Legii nr. 84/1998 art. 998C.civil art. 111 și 112 C.pr.civilă.


în susținerea cererii, reclamanta a depus la dosar: certificat de înregistrare seria A (...); certificat de înregistrare nr. 47669 eliberat de O.S.I.M.; certificat constatator nr. (...)/10.08.2007 emis de O.N.R.C. și extras S. privind înregistrarea denumiri lor de domeniu în cauză.


Pârâta S.C. E. S.R.L. a formulat întâmpinare solicitând respingerea acțiunii.
în motivarea întâmpinării s-a arătat că pârâta a achiziționat legal numele de domenii ce formează obiectul acțiunii și că numele de domeniu internet nu este un semn distinctiv pentru marcarea diferenței dintre produse sau servicii ci este o zonă dintr-un sistem informatic deținută ca atare de o persoană fizică sau juridică în scopul prelucrării stocării ori transferului de date,  că dispozițiile legii nr. 84/1998 nu sunt aplicabile numelor de domenii de internet și că oricum marca de care înțelege să se folosească reclamanta este ulterioară datei la care au fost înregistrate numele de domenii internet,  că reclamanta a stat în pasivitate timp de 7 ani și că protecția oferită de marcă se referă la clase de produse ce nu includ numele de domenii Internet.
în drept întâmpinarea a fost întemeiată pe dispozițiile legii nr. 365/2002 și ale legii nr. 84/1998.


în cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.


 Prin sentința civilă nr. 140 din data de 24.01.2008 a  T r i b u n a l u l u i   B u c u r e ș t i Secția a V a civilă a fost admisă, în parte, cererea, a fost obligat pârâtul Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică ¬Registrul S. să anuleze următoarele nume de domenii de internet aparținând pârâtei S.C. E. S.R.L: www.vincon-vrancea.ro, www.vincon.ro, www.vincon¬romania.ro, a fost obligată pârâta S.C. E. S.R.L la plata sumei de 11,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamantă.

în motivarea sentinÈ”ºei s-a reținut că  pârâta S.C. E. S.R.L. este titulara următoarelor nume de domeniu internet: vincon.ro, înregistrat la data de 07.09.2000, vinconvrancea.ro, înregistrat la data de 04.10.2001, vincon-vrancea.ro, înregistrat la data de 04.10.2001 și vincon-romania.ro, înregistrat la data de 11.03.2002, că reclamanta (...) E. V (...) este titulara numelui comercial E. V din anul 1991, după cum rezultă din certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrul Comerțului aflat la fila 3 dosar, dar Èâ„¢i  titulara mărcii E. V protejată pe teritoriul României cu începere de la data de 18.06.2001 după cum rezultă din certificatul de înregistrare a mărcii nr. 47669 afișat în copie la fila 4 dosar.


Tribunalul a constatat că cele patru nume de domeniu internet înregistrate de către pârâtă cuprind cuvântul E. conținut atât de numele comercial al reclamantei, cât și de marca acesteia, astfel că se pune problema unui conflict între numele de domeniu internet, pe de o parte, și numele comercial și marca pârâtei, pe de altă parte. Art. 8 al  C o n v e n ț i e i   d e   l a   P a r i s pentru protecția proprietății industriale, în forma revizuită la T. la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, stabilește că numele comercial va fi protejat în toate țările uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț. în speță se observă că numele comercial al reclamantei este obținut, folosit și implicit protejat începând cu o dată anterioară datei la care pârâta și-a înregistrat numele de domenii internet care o prejudiciază pe reclamantă.


Art. 35 din legea nr. 84/1998 stabilește că înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii. Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului: a) un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată; b) un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul; c) un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă, din folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.


în aplicarea alin. 2, titularul mărcii poate cere să fie interzise terți lor, în special, următoarele acte: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; b) oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor, sub acest semn; c) importul sau exportul produselor sub acest semn; d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

Tribunalul a constatat că folosirea de către pârâtă în cadrul numelui de domeniu internet a mărcii aparținând reclamantei se circumscrie sferei de aplicare a dispoz. art. 35 alin. 3 lit. d astfel că această folosire poate fi interzisă la solicitarea titularului mărcii. Faptul că primul nume de domeniu internet a fost înregistrat de către pârâtă anterior datei la care reclamanta și-a înregistrat marca nu conferă dreptul de utilizate a numelui de domeniu deoarece prin această folosire se încalcă drepturile conferite reclamantei de numele de comerț, care după cum s-a arătat anterior este protejat ca drept de proprietate industrială.


în consecință Tribunalul a reținut că pârâta S.C. E. S.R.L nu are dreptul să folosească numele de domenii ce includ cuvântul E. deoarece aduce atingere drepturilor conferite reclamantei de numele de comerț și de marcă. Cu toate acestea a reÈ”ºinut că acțiunea reclamantei este întemeiată doar în parte deoarece în speță nu se pune problema desființării site-ului în legătură cu care au fost înregistrate numele de domenii. Dată fiind procedura de înregistrare a numelor de domenii, în cauză, se pune problema anulării acestora de către pârâtul Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - Registrul S., conform dispozițiilor mi. 34 pct. 4 din Regulile pentru înregistrarea numelor de domenii și subdomenii din zona ro.
Tribunalul a reÈ”ºinut că, potrivit art. 274 alin. 1 C.pr. civilă partea care cade în pretenții va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. Cheltuielile au fost acordate proporțional cu partea din acțiune admisă fiind în sarcina pârâtei care se află în culpă procesuală, în condițiile în care Registrul S. procesează electronic cererile de înregistrare de nume de domenii de internet, pe baza celor arătate de solicitant.


împotriva sentinÈ”ºei menÈ”ºionate anterior a declarat apel pârâta.
Apelanta pârâtă a solicitat instanței citarea în calitate de intimat-pârât a Autorității  Naționale pentru ComunicaÈ”ºii (numită în continuare și B.) (fostă Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, pe scurt B.), cu sediul în Str. (...) Nouă, Nr. 2, Sector 3, B, Cod Poștal (...), România, care, din 18.09.2008, a preluat J.-S. prin O.U.G. nr. 106/2008 (art. l alin. (1)), iar, în conformitate cu O.U.G. nr. 106/2008 art. 4 alin(l) lit. k) și art. 6 alin (3) pct. 1, B. este autoritatea care îndeplinește funcția de administrare la nivel național a U. (top level domain) ".ro" și a T. (second level domain) ".eu" pentru numele de domenii rezervate de România și exercită atribuții specifice în domeniul tehnologiei informației: administrează și gestionează la nivel național U. (top level domain) ".ro" și T. (second level domain) ".eu" pentru numele de domenii rezervate de România, precum și Rețeaua Națională de D. (S.).


 în motivarea apelului s-a arătat că:
I. Instanța a apreciat în mod eronat că numele comercial al reclamantei este «folosit și implicit protejat începând cu o dată anterioară datei la care pârâta a înregistrat numele de domenii care prejudiciază pe reclamantă», întrucât   în România înregistrarea numelui comercial, a siglei sau a emblemei unui agent economic este reglementată de prevederile Legii nr.26/1990. Spre deosebire de marcă, a cărei înregistrare este facultativă pentru comercianți, firma (sau numele comercial) trebuie înregistrată, toți agenții economici fiind obligați (art.1, alin.(1) Legea nr.26/1990) să aibă apelativul legal sub care își desfășoară activitatea înregistrat la Registrul Comerțului. Intimata-reclamantă nu a făcut dovada folosirii numelui său comercial anterior datei la care apelanta a înregistrat numele de domenii de Internet în disputa din acest dosar, instanța apreciind în mod eronat că numele comercial al reclamantei a fost «folosit și implicit protejat începând cu o dată anterioară datei la care pârâta a înregistrat numele de domenii care prejudiciază pe reclamantă», în plus, în cazul unei societăți pe acțiuni numele comercial sau firma este definit, conform art. 35 Legea nr. 26/1990: "Firma unei societăți pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natură a o deosebi de firma altor societăți, și va fi însoțită de mențiunea scrisă în întregime "societate pe acțiuni" sau "S.A." ori, după caz, "societate în comandită pe acțiuni", deci, în cauza de față, numele comercial al intimatei-reclamante nu poate fi altul decât "E. V S.A.", mențiunea "S.A." (sau "societate pe acțiuni") fiind obligatorie conform legii, chiar pe prima pagină a două din site-urile de Internet ale intimatei-reclamante (www.E.ROMANIA.ro și www.E.ROMANIA.com) aceasta semnându-se "@ 2006 E. V (...)" (conform anexei 1). Obiectul de activitate (Realizarea și furnizarea de programe software) al apelantei este total diferit de cel al intimatei-reclamantei, deci nu se pune problema inducerii unui risc de confuzie între întreprinderi. în consecință apelanta nu a încălcat în nici un fel numele comercial "E. V S.A.", nici dispozițiile art.8 din  C o n v e n ț i a   d e   l a   P a r i s, în forma revizuită la T. la 14 iulie 1967, ratificată prin Decretul nr.1177/1968 al Consiliul de Stat al S. T. România. Un argument suplimentar în acest sens este acela că, potrivit rezultatelor furnizate de baza de date S. online (conform anexei 2), Oficiul Național al Registrului Comerțului a permis înregistrarea (în 1994 și apoi în 2000, deci după 1991, data înregistrării intimatei-reclamante) și a altor firme având în componența numelui lor comercial cuvântul "E.". Astfel, reclamanta nu are un drept unic, la nivel național, asupra denumirii "E.", ci numai asupra numelui său comercial "E. V S.A.", în întregul său.


II. Instanța a apreciat în mod eronat faptul că folosirea de către apelanta pârâtă ca nume de domeniu de Internet a mărcii aparținând intimatei¬ reclamante se circumscrie sferei de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 84/1998, art. 35 alin. 3 lit. d, deoarece, așa cum reiese din Certificatul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie activitatea principală a intimatei-reclamante este: "G. vinului din struguri"; Certificatul de înregistrare a mărcii intimatei-reclamante nr. 47669 precizează că aceasta a fost înregistrată și a obținut protecția pe teritoriul României pentru "33 E. alcoolice (cu excepția berii)"; pe două din site-urile Internet, www.E.ROMANIA.ro și www.E.ROMANIA.com, pe care intimata-reclamantă le-a înregistrat și le utilizează în prezent, aceasta își face publicitate produselor sale (spre exemplu la adresa http://www.vinconromania.ro/pages/indexro.htm , secțiunea I. - In curte - In crama - E., conform anexei 3), toate fiind băuturi alcoolice din categoria băuturilor spirtoase, deÈâ„¢i conform Legii nr.148/2000 art. 131 alin. l publicitatea la băuturile spirtoase nu poate fi utilizată prin intermediul J. (prin numele de domenii de Internet). Marca nr. 47669, de care înțelege să se folosească intimata-reclamantă, a fost publicată pentru prima oară la data de 29.03.2002, în E., secțiunea Mărci, nr.3/2002 (conform anexei 4), adică la 18 zile după ce apelanta a achiziționat (11.03.2002), cu respectarea legilor în vigoare, dreptul exclusiv de folosință asupra ultimului din cele patru domenii de Internet în dispută.

III. Instanța a dat mai mult decât s-a cerut, reținând în mod eronat că pârâta nu are «dreptul de a folosi numele de domenii de Internet ce includ cuvântul "E." deoarece aduce atingere drepturilor conferite reclamantei de numele de comerț și de marcă», lucru ce nu a fost cerut de intimata-reclamantă.


IV. Instanța nu a precizat concret în ce fel «se încalcă drepturile conferite reclamantei de numele de comerț» prin folosirea primului domeniu de Internet înregistrat de apelantă(E..ro, la 07.09.2000).


V. Instanța a apreciat greșit lipsa oricărei culpe procesuale a intimatei ¬pârâte J.-S. doar pe baza faptului că «Registrul S. procesează electronic cererile de înregistrare de nume de domenii de Internet, pe baza celor arătate de solicitant», întrucât, deși J.-S. procesează electronic cererile de rezervare a numelor de domenii de Internet, emiterea facturii și apoi a chitanței (ambele documente fiscale fiind semnate și ștampilate) se efectuează manual de către personalul J.-S., înregistrarea numelor de domenii și subdomenii din zona .RO fiind încheiată definitiv și irevocabil numai în momentul plății facturii. Emiterea facturii de către J.-S. îi obliga să respecte drepturile unor terți, drepturi protejate la data emiterii documentului fiscal.


în drept au fost invocate dispoziÈ”ºiile art.1 alin.(l) O.U.G. nr. 106/2008, art. l. alin.(l) Legea nr. 26/1990, art. 35 Legea nr. 26/1990, art.131 alin. 1 Legea nr. 148/2000, art. 4 alin (l) lit. k) și art. 6 alin (3) pct. 1 O.U.G. nr. 106/2008, Legea nr. 365/2002, Legea nr. 84/1998, art. 292-298 C.proc.civ.
în susținerea apelului s-a solicitat proba cu înscrisuri, care au fost ataÈâ„¢ate la dosar.


Analizând materialul probator administrat în cauză prin raportare la motivele de apel, Curtea a constatat nefondat apelul pentru considerentele expuse mai jos.


I. Curtea a constatat nefondat motivul de apel prin care se susÈ”ºine că prima instanÈ”ºă ar fi apreciat în mod eronat că numele comercial al reclamantei este «folosit și implicit protejat începând cu o dată anterioară datei la care pârâta a înregistrat numele de domenii care prejudiciază pe reclamantă», fără ca intimata-reclamantă să fi făcut dovada folosirii numelui său comercial anterior datei la care apelanta a înregistrat numele de domenii de Internet în disputa din acest dosar, având în vedere că reclamanta (...) E. V (...) a făcut dovada că este titulara numelui comercial E. V din anul 1991, după cum rezultă din certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrul Comerțului aflat la fila 3 dosar, presupunându-se că dacă s-a înregistrat ca societate comercială, scopul evident a fost spre a face comerÈ”º. Dacă pârâta apelantă pretinde că reclamanta nu a funcÈ”ºionat din 1991 trebuia să facă dovezi în acest sens, conform art.1169 C. civ. Oricum, numele comercial al reclamantei este protejat ca drept de proprietate industrială, conform art. 8 al  C o n v e n ț i e i   d e   l a   P a r i s pentru protecția proprietății industriale, în forma revizuită la T. la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, de la data înregistrării ca societate comercială. Folosirea acestuia este elocventă doar în privinÈ”ºa renumelui de care ar putea beneficia apelanta, prin folosirea numelui de domeniu care ar trimite la numele comercial al reclamantei Èâ„¢i marca acesteia, pentru a-Èâ„¢i face publicitate.


Este nerelevant obiectul de activitate al celor două firme atât timp cât potrivit art. 35 lit.c) din legea nr. 84/1998 înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii. Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă, din folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.


Potrivit alin.3 lit. d) din art.35 din legea nr. 84/1998, în aplicarea alin. 2, titularul mărcii poate cere să fie interzise terți lor, în special, următoarele acte: utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.
Faptul că Oficiul Național al Registrului Comerțului ar fi permis înregistrarea (în 1994 și apoi în 2000, deci după 1991, data înregistrării intimatei-reclamante) și a altor firme având în componența numelui lor comercial cuvântul "E.", este o problemă care trebuie rezolvată între aceste societăÈ”ºi, nereprezentând un argument în favoarea folosirii fără drept de către apelant a numelui comercial al reclamantei protejat ca drept de proprietate industrială, conform art. 8 al  C o n v e n ț i e i   d e   l a   P a r i s pentru protecția proprietății industriale, în forma revizuită la T. la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968.


II. Curtea a constata nefondat motivul de apel prin care se susÈ”ºine neîndeplinirea condiÈ”ºiilor Legii nr. 84/1998, art. 35 alin. 3 lit. d, având în vedere că marca E. V a fost înregistrată pentru următoarele produse Èâ„¢i servicii "33 E. alcoolice (cu excepția berii)"; 35 publicitate Èâ„¢i afaceri; import-export; comercializare în domeniu; 39 transport, ambalare, depozitare, îmbuteliere; astfel, nu se verifică susÈ”ºinerea apelantului în sensul că a fost înregistrată doar pentru clasa 33. Pe de altă parte problema care se pune nu este dacă reclamanta poate sau nu să facă publicitate prin intermediul internetului cu privire la băuturi spirtoase, ci dacă apelanta, prin folosirea acestor nume de domenii ar putea beneficia de renumele unei mărci de comerÈ”º, pentru a se face cunoscut, ceea ce este mult mai plauzibil în cauză.


III. Este nefondat motivul de apel prin care se susÈ”ºine că instanța a dat mai mult decât s-a cerut, reținând în mod eronat că pârâta nu are «dreptul de a folosi numele de domenii de Internet ce includ cuvântul "E." deoarece aduce atingere drepturilor conferite reclamantei de numele de comerț și de marcă», lucru ce nu ar fi  fost cerut de intimata-reclamantă, având în vedere că în chiar petitul acÈ”ºiunii se cere inclusiv anularea înregistrării domeniilor sub numele www.vincon.ro.


IV. Curtea a constatat nefondat Èâ„¢i motivul de apel prin care se susÈ”ºine că instanța nu ar fi precizat concret în ce fel «se încalcă drepturile conferite reclamantei de numele de comerț» prin folosirea primului domeniu de Internet înregistrat de apelantă (E..ro, la 07.09.2000), având în vedere că tribunalul a reÈ”ºinut expres ”că cele patru nume de domeniu internet înregistrate de către pârâtă cuprind cuvântul E. conținut atât de numele comercial al reclamantei, cât și de marca acesteia, astfel că se pune problema unui conflict între numele de domeniu internet, pe de o parte, și numele comercial și marca pârâtei, pe de altă parte”, argumentele pentru care apelanta nu are dreptul să folosească numele de domenii ce includ cuvântul E. fiind valabile în mod evident Èâ„¢i pentru domeniul contestat în cadrul acestui motiv de apel.


V. Este nefondat Èâ„¢i motivul de apel prin care se susÈ”ºine că prima instanță ar fi apreciat greșit lipsa oricărei culpe procesuale a intimatei ¬pârâte J.-S. doar pe baza faptului că «Registrul S. procesează electronic cererile de înregistrare de nume de domenii de Internet, pe baza celor arătate de solicitant», având în vedere că emiterea facturii și a chitanței efectuate manual de către personalul J.-S., nu se face în cadrul unei proceduri de control a respectării drepturile unor terți cu privire la numele de domenii, drepturi protejate la data emiterii documentului fiscal. De altfel, potrivit pct.19 ultimul paragraf din Regulile pentru înregistrarea numelor de domenii Èâ„¢i subdomenii din zona ro. ”Acceptarea unei aplicaÈ”ºii Èâ„¢i înregistrarea unui nume de domeniu nu înseamnă că S. recunoaÈâ„¢te că cel ce a înregistrat numele de domeniu resectiv are dreptul legal de a folosi acel domeniu, de exemplu cazul numelor de domenii ce se referă la mărci înregistrate, nume de firmă sau de personalităÈ”ºi bine cunoscute”.


în consecinÈ”ºă, în temeiul art. 296 raportat la art. 295 C. proc. civ., Curtea va respinge apelul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE
 


Respinge apelul formulat de către apelanta - pârâtă S.C. E. S.R.L., cu sediul în B,(...),  .2, sector 2 împotriva sentinței civile nr. 140/24.01.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a V-a Civilă în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata - reclamantă S.C. E. V S.A., cu sediul în F,(...), județul V și intimații - pârâți INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š - REGISTRUL S., cu sediul în B, Bd. (...) Al. B. nr. 8-10, sector 1 și AUTORITATEA NAí…¢IONALÄ”š PENTRU COMUNICAí…¢II, cu sediul în B,(...), sector 3, ca nefondat.


Cu recurs în 15 zile de la comunicare.


Pronunțată în ședință publică, azi, 17.02.2009