HOTÄ”šR탔šREA CURÈÅ¡II (Marea Cameră)

3 iulie 2012

 

„ProtecÈ”ºia juridică a programelor pentru calculator - Comercializarea licenÈ”ºelor de ocazie pentru programe de calculator descărcate de pe internet - Directiva 2009/24/CE - Articolul 4 alineatul (2) Èâ„¢i articolul 5 alineatul (1) - Epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie - NoÈ”ºiunea «dobânditor legal»â€

 

în cauza C—˜128/11,

având ca obiect o cerere de pronunÈ”ºare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Bundesgerichtshof (Germania), prin decizia din 3 februarie 2011, primită de Curte la 14 martie 2011, în procedura

UsedSoft GmbH

împotriva

Oracle International Corp.,

 

CURTEA (Marea Cameră),

 

compusă din domnul V. Skouris, preÈâ„¢edinte, domnii A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (raportor) Èâ„¢i J.—˜C. Bonichot Èâ„¢i doamna A. Prechal, preÈâ„¢edinÈ”ºi de cameră, domnii K. Schiemann, E. JuhíƒÂ¡sz, A. Borg Barthet Èâ„¢i D. í… víƒÂ¡by Èâ„¢i doamna M. Berger, judecători

avocat general: domnul Y. Bot,

grefier: domnul K. Malacek, administrator,

având în vedere procedura scrisă Èâ„¢i în urma Èâ„¢edinÈ”ºei din 6 martie 2012,

luând în considerare observaÈ”ºiile prezentate:

-        pentru UsedSoft GmbH, de B. Ackermann Èâ„¢i de A. Meisterernst, RechtsanwíƒÂ¤lte;

-        pentru Oracle International Corp., de T. Heydn Èâ„¢i de U. Hornung, RechtsanwíƒÂ¤lte;

-        pentru Irlanda, de D. O’Hagan, în calitate de agent;

-        pentru guvernul spaniol, de N. DíƒÂ­az Abad, în calitate de agent;

-        pentru guvernul francez, de J. Gstalter, în calitate de agent;

-        pentru guvernul italian, de G. Palmieri, în calitate de agent, asistată de S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

-        pentru Comisia Europeană, de J. Samnadda Èâ„¢i de F. W. Bulst, în calitate de agenÈ”ºi,

după ascultarea concluziilor avocatului general în Èâ„¢edinÈ”ºa din 24 aprilie 2012,

pronunÈ”ºă prezenta

 

Hotărâre

 

1        Cererea de pronunÈ”ºare a unei hotărâri preliminare priveÈâ„¢te interpretarea articolului 4 alineatul (2) Èâ„¢i a articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European Èâ„¢i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecÈ”ºia juridică a programelor pentru calculator (JO L 111, p. 16).

2        Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între UsedSoft GmbH (denumită în continuare „UsedSoft”), pe de o parte, Èâ„¢i Oracle International Corp. (denumită în continuare „Oracle”), pe de altă parte, cu privire la comercializarea de către UsedSoft a unor licenÈ”ºe de ocazie pentru programe de calculator ale Oracle.

 Cadrul juridic

 Dreptul internaÈ”ºional

3        OrganizaÈ”ºia Mondială a ProprietăÈ”ºii Intelectuale (OMPI) a adoptat la 20 decembrie 1996, la Geneva, Tratatul OMPI privind drepturile de autor (denumit în continuare „Tratatul privind drepturile de autor”). Acest tratat a fost aprobat în numele ComunităÈ”ºii Europene prin Decizia 2000/278/CE a Consiliului din 16 martie 2000 (JO L 89, p. 6, EdiÈ”ºie specială, 11/vol. 20, p. 212).

4        Articolul 4 din Tratatul privind drepturile de autor, intitulat „Programe pentru calculator ”, are următorul cuprins:

„Programele pentru calculator sunt protejate ca opere literare în sensul articolului 2 din ConvenÈ”ºia de la Berna. ProtecÈ”ºia prevăzută se aplică programelor pentru calculator oricare ar fi modul sau forma lor de exprimare.”

5        Articolul 6 din Tratatul privind drepturile de autor, intitulat „Dreptul de distribuire”, prevede:

„(1)      Autorii operelor literare Èâ„¢i artistice se bucură de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispoziÈ”ºia publicului a originalului Èâ„¢i a copiilor operelor lor prin vânzare sau prin alt tip de transfer de proprietate.

(2)      Nicio dispoziÈ”ºie din prezentul tratat nu aduce atingere libertăÈ”ºii pe care o au părÈ”ºile contractante de a determina eventualele condiÈ”ºii în care epuizarea dreptului prevăzut la alineatul (1) se aplică după prima vânzare sau după o altă operaÈ”ºiune de transfer de proprietate a originalului sau a unei copii a operei, efectuate cu autorizarea autorului.”

6        Articolul 8 din Tratatul privind drepturile de autor prevede:

„[…] autorii de opere literare Èâ„¢i artistice se bucură de dreptul exclusiv de a autoriza orice comunicare către public a operelor lor prin mijloace tehnice cu fir sau fără fir, inclusiv de a pune la dispoziÈ”ºia publicului operele lor astfel încât oricine să poată avea acces la acestea de la locul Èâ„¢i în momentul dorit.”

7        în DeclaraÈ”ºiile comune privind articolele 6 Èâ„¢i 7 din Tratatul privind drepturile de autor se arată:

„în sensul acestor articole, expresiile «copii» Èâ„¢i «original Èâ„¢i copii», în contextul dreptului de distribuire Èâ„¢i al dreptului de închiriere prevăzute de aceste articole, desemnează exclusiv copiile în formă fizică care pot fi puse în circulaÈ”ºie ca obiecte corporale.”

 Dreptul Uniunii

 Directiva 2001/29

8        Considerentele (28) Èâ„¢i (29) ale Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European Èâ„¢i a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor Èâ„¢i drepturilor conexe în societatea informaÈ”ºională (JO L 167, p. 10, EdiÈ”ºie specială, 17/vol. 1, p. 230) prevăd:

„(28)      în temeiul prezentei directive, protecÈ”ºia dreptului de autor include dreptul exclusiv de a controla distribuÈ”ºia unei opere încorporate într—˜un bun corporal. Prima vânzare a originalului unei opere sau a unor copii ale acesteia în cadrul ComunităÈ”ºii de către titularul dreptului de autor sau cu consimÈ”ºământul acestuia epuizează dreptul de a controla revânzarea acestuia în cadrul ComunităÈ”ºii. Acest drept nu ar trebui epuizat prin vânzarea originalului sau a copiilor acestuia în afara ComunităÈ”ºii de către titularul dreptului de autor sau cu consimÈ”ºământul acestuia. Dreptul de închiriere sau de împrumut al autorului a fost reglementat prin Directiva 92/100/CEE. Dreptul de distribuÈ”ºie prevăzut prin prezenta directivă nu aduce atingere dispoziÈ”ºiilor privind drepturile de închiriere sau împrumut prevăzute la capitolul I din directiva menÈ”ºionată.

(29)      Problema epuizării dreptului nu se aplică în cazul serviciilor, în special al serviciilor online. Acest argument se aplică Èâ„¢i în cazul unei copii fizice a unei opere sau a unui alt obiect protejat, realizată de utilizatorul unui astfel de serviciu cu consimÈ”ºământul titularului dreptului. în consecinÈ”ºă, acelaÈâ„¢i principiu se aplică în cazul închirierii sau împrumutului originalelor sau copiilor operelor sau ale altor obiecte protejate care reprezintă servicii prin însăÈâ„¢i natura lor. Spre deosebire de CD—˜ROM sau CD—˜I, în cazul cărora proprietatea intelectuală este încorporată într—˜un suport fizic, mai exact într—˜un produs, fiecare serviciu online este de fapt o operaÈ”ºiune care ar trebui supusă autorizării în cazurile în care dreptul de autor sau drepturile conexe prevăd astfel.”

9        Conform articolului 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2001/29, aceasta „lasă intacte Èâ„¢i nu aduce în niciun fel atingere dispoziÈ”ºiilor comunitare privind […] protecÈ”ºia juridică a programelor pentru calculator”.

10      Articolul 3 din Directiva 2001/29 prevede:

„(1)      Statele membre prevăd dreptul exclusiv al autorilor de a autoriza sau de a interzice orice comunicare publică a operelor lor, prin cablu sau fără cablu, inclusiv punerea la dispoziÈ”ºia publicului a operelor lor, astfel încât oricine să poată avea acces la acestea din orice loc Èâ„¢i în orice moment.

[…]

(3)      Drepturile menÈ”ºionate la alineatele (1) Èâ„¢i (2) nu se epuizează prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziÈ”ºia publicului în sensul prezentului articol.”

11      Articolul 4 din directiva menÈ”ºionată, intitulat „Dreptul de distribuire”, prevede:

„(1)      Statele membre prevăd dreptul exclusiv al autorului de a autoriza sau de a interzice orice formă de distribuire către public, prin vânzare sau prin altă modalitate, a originalului operei sau a copiilor acesteia.

(2)      Dreptul de distribuire a originalului sau a copiilor operei nu se epuizează în cadrul ComunităÈ”ºii, exceptând cazul în care prima vânzare sau primul altfel de transfer al proprietăÈ”ºii asupra obiectului în cauză în cadrul ComunităÈ”ºii se face de către titularul dreptului sau cu acordul acestuia.”

 Directiva 2009/24

12      Potrivit considerentului (1) al Directivei 2009/24, aceasta codifică Directiva 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protecÈ”ºia juridică a programelor pentru calculator (JO L 122, p. 42, EdiÈ”ºie specială, 17/vol. 1, p. 114).

13      Din considerentul (7) al Directivei 2009/24 rezultă că, „[î]n înÈ”ºelesul [acestei] directive, noÈ”ºiunea «program pentru calculator» ar trebui să includă programe indiferent de forma acestora, inclusiv cele care sunt încorporate în hardware”.

14      Potrivit considerentului (13) al directivei respective, „actele de încărcare Èâ„¢i de rulare necesare utilizării unei copii a programului dobândit legal, precum Èâ„¢i corectarea erorilor acestuia nu pot fi interzise prin contract”.

15      Articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2009/24 prevede că „statele membre protejează programele pentru calculator, prin dreptul de autor, în calitate de opere literare în înÈ”ºelesul ConvenÈ”ºiei de la Berna privind protecÈ”ºia operelor literare Èâ„¢i artistice”.

16      Potrivit articolului 1 alineatul (2) din această directivă, „[p]rotecÈ”ºia în conformitate cu prezenta directivă se aplică oricărei forme de exprimare a unui program pentru calculator”.

17      Articolul 4 din directiva menÈ”ºionată, intitulat „Acte restricÈ”ºionate”, prevede:

„(1)      Sub rezerva articolelor 5 Èâ„¢i 6, drepturile exclusive ale titularului în înÈ”ºelesul articolului 2 cuprind dreptul de a efectua sau de a autoriza:

(a)      reproducerea permanentă sau provizorie a unui program pentru calculator, în totalitate sau parÈ”ºial, prin orice mijloc Èâ„¢i sub orice formă. în măsura în care încărcarea, prezentarea, rularea, transmiterea sau stocarea programului pentru calculator necesită o astfel de reproducere a programului, aceste acte de reproducere sunt supuse autorizării de către titularul dreptului;

(b)      traducerea, adaptarea, dispunerea Èâ„¢i orice altă transformare a programului pentru calculator Èâ„¢i reproducerea rezultatelor acestor acte, fără a aduce atingere drepturilor persoanei care transformă programul pentru calculator;

(c)      orice formă de distribuÈ”ºie publică, inclusiv închirierea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator.

(2)      Prima vânzare a copiei unui program pentru calculator în cadrul ComunităÈ”ºii de către titularul dreptului sau cu consimÈ”ºământul acestuia epuizează dreptul de distribuÈ”ºie a acestei copii în Comunitate, cu excepÈ”ºia dreptului de a controla închirierile ulterioare ale programului pentru calculator sau ale unei copii a acestuia.”

18      Articolul 5 din Directiva 2009/24, intitulat „ExcepÈ”ºii de la actele restricÈ”ºionate”, prevede la alineatul (1):

„în absenÈ”ºa unor clauze contractuale speciale, nu necesită autorizarea de către titular actele menÈ”ºionate la articolul 4 alineatul (1) literele (a) Èâ„¢i (b), în cazul în care aceste acte sunt necesare pentru a permite dobânditorului legal să utilizeze programul pentru calculator conform destinaÈ”ºiei sale, inclusiv pentru a corecta erorile.”

 Dreptul german

19      Articolul 69c Èâ„¢i articolul 69d din Legea privind drepturile de autor Èâ„¢i drepturile conexe [Gesetz íƒÂ¼ber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)] din 9 septembrie 1965, cu modificările ulterioare (denumită în continuare „UrhG”), transpun în dreptul intern articolele 4 Èâ„¢i 5 din Directiva 2009/24.

 SituaÈ”ºia de fapt din acÈ”ºiunea principală Èâ„¢i întrebările preliminare

20      Oracle dezvoltă Èâ„¢i comercializează programe pentru calculator. Aceasta este titulara drepturilor exclusive de utilizare a programelor respective în temeiul dreptului de autor. De asemenea, este titulara mărcilor verbale germane Èâ„¢i a mărcilor verbale comunitare Oracle, care, printre altele, sunt înregistrate pentru programe de calculator.

21      Oracle comercializează programele pentru calculator din acÈ”ºiunea principală, Èâ„¢i anume programe pentru baze de date, în 85 % dintre cazuri, prin descărcare de pe internet. Clientul descarcă o copie a programului în calculatorul său direct de pe pagina de internet a Oracle. Este vorba despre programe pentru calculator de tip „client—˜server”. Dreptul de utilizare asupra unui astfel de program, acordat printr—˜un contract de licenÈ”ºă, cuprinde dreptul de a stoca în mod permanent copia programului respectiv pe un server Èâ„¢i de a oferi acces la aceasta unui anumit număr de utilizatori prin faptul că aceasta va fi încărcată în memoria centrală a staÈ”ºiilor de lucru. în cadrul unui contract de mentenanÈ”ºă de program pot fi descărcate de pe pagina de internet a Oracle versiunile actualizate ale programului de calculator respectiv („update—˜uri”) Èâ„¢i programe destinate remedierii erorilor („patch—˜uri”). La cererea clientului, programele pentru calculator în cauză pot fi furnizate Èâ„¢i pe CD—˜ROM sau pe DVD.

22      Oracle propune pentru programele de calculator din acÈ”ºiunea principală licenÈ”ºe grupate pentru câte cel puÈ”ºin 25 de utilizatori fiecare. O întreprindere care are nevoie de achiziÈ”ºionarea unei licenÈ”ºe pentru 27 de utilizatori trebuie să achiziÈ”ºioneze, aÈâ„¢adar, două licenÈ”ºe.

23      La capitolul „Cesiunea drepturilor”, contractele de licenÈ”ºă ale Oracle privind programele de calculator din acÈ”ºiunea principală cuprind următoarea clauză:

„Prin plata serviciilor dobândiÈ”ºi un drept de utilizare pe durată nedeterminată, neexclusiv, netransmisibil Èâ„¢i gratuit, rezervat unui uz profesional intern, pentru toate tehnologiile dezvoltate de Oracle Èâ„¢i puse la dispoziÈ”ºia dumneavoastră în temeiul acestui contract”.

24      UsedSoft comercializează licenÈ”ºe de ocazie pentru programe de calculator, în special licenÈ”ºe de utilizare referitoare la programele de calculator ale Oracle din acÈ”ºiunea principală. UsedSoft achiziÈ”ºionează în acest scop, de la clienÈ”ºii Oracle, astfel de licenÈ”ºe de utilizare, mai precis o parte a acestora în cazul în care licenÈ”ºele iniÈ”ºial achiziÈ”ºionate privesc un număr de utilizatori care depăÈâ„¢eÈâ„¢te necesităÈ”ºile primului cumpărător.

25      în luna octombrie a anului 2005, UsedSoft a propus „promoÈ”ºii speciale Oracle”, în cadrul cărora oferea spre vânzare licenÈ”ºe „de ocazie” pentru programele de calculator ale Oracle în discuÈ”ºie în acÈ”ºiunea principală. în acest sens, preciza că toate licenÈ”ºele erau „actuale”, în sensul că contractul de mentenanÈ”ºă încheiat între dobânditorul iniÈ”ºial al licenÈ”ºei Èâ„¢i Oracle încă producea efecte, iar legalitatea vânzării iniÈ”ºiale era atestată printr—˜un certificat notarial.

26      ClienÈ”ºii UsedSoft, care nu se află încă în posesia respectivului program de calculator al Oracle, descarcă, după achiziÈ”ºionarea unei astfel de licenÈ”ºe de ocazie, o copie a programului direct de pe pagina de internet a Oracle. în ceea ce priveÈâ„¢te clienÈ”ºii care deÈ”ºin deja acest program de calculator Èâ„¢i care achiziÈ”ºionează în plus licenÈ”ºe pentru utilizatori suplimentari, UsedSoft le permite să copieze programul de calculator pe staÈ”ºiile de lucru ale utilizatorilor respectivi.

27      Oracle a introdus o acÈ”ºiune la Landgericht MíƒÂ¼nchen I, solicitând ca UsedSoft să fie obligată să înceteze practicile menÈ”ºionate la punctele 24-26 din prezenta hotărâre. Această instanÈ”ºă a admis concluziile Oracle. Apelul formulat de UsedSoft împotriva deciziei respective a fost respins. Aceasta a formulat ulterior recurs la Bundesgerichtshof.

28      Potrivit instanÈ”ºei de trimitere, acÈ”ºiunile UsedSoft Èâ„¢i ale clienÈ”ºilor săi aduc atingere dreptului exclusiv al Oracle de reproducere permanentă sau provizorie a programelor de calculator în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/24. în opinia acestei instanÈ”ºe, clienÈ”ºii UsedSoft nu se pot baza pe un drept de reproducere a programelor pentru calculator care le—˜ar fi fost transferat în mod valabil de către Oracle. Astfel, din contractele de licenÈ”ºă ale Oracle rezultă că dreptul de utilizare a programelor este „netransferabil”. Prin urmare, clienÈ”ºii Oracle nu sunt autorizaÈ”ºi să transmită terÈ”ºilor dreptul de reproducere a programelor respective.

29      SoluÈ”ºionarea acÈ”ºiunii principale depinde, potrivit instanÈ”ºei de trimitere, de posibilitatea clienÈ”ºilor UsedSoft de a se prevala cu succes de articolul 69d alineatul 1 din UrhG, care transpune conÈ”ºinutul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24 în dreptul german.

30      în această privinÈ”ºă, se ridică, mai întâi, întrebarea dacă o persoană care, precum clienÈ”ºii UsedSoft, nu dispune de un drept de utilizare a programului pentru calculator conferit de titularul dreptului de autor, dar care doreÈâ„¢te să invoce o epuizare a dreptului de distribuÈ”ºie a unei copii a programului pentru calculator este „dobânditor[ul] legal” al acestei copii, în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24. InstanÈ”ºa de trimitere consideră că această situaÈ”ºie se regăseÈâ„¢te în speÈ”ºă. InstanÈ”ºa precizează că aptitudinea copiei unui program pentru calculator de a circula pe piaÈ”ºă, care rezultă din epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie, ar fi în mare măsură lipsită de interes în cazul în care dobânditorul unei asemenea copii nu ar avea dreptul de a reproduce programul pentru calculator. Astfel, spre deosebire de utilizarea altor opere protejate de dreptul de autor, utilizarea unui program pentru calculator necesită de regulă reproducerea sa. Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24 ar servi astfel pentru a garanta epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie conform articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24.

31      în continuare, instanÈ”ºa de trimitere se întreabă dacă, într—˜o situaÈ”ºie precum cea din acÈ”ºiunea principală, dreptul de distribuÈ”ºie a copiei unui program pentru calculator se epuizează, în sensul articolului 69c punctul 3 a doua teză din UrhG, care transpune articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24.

32      Mai multe interpretări ar fi posibile. în primul rând, articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24 ar putea fi aplicabil în cazul în care titularul dreptului de autor permite unui client - după încheierea unui contract de licenÈ”ºă - să realizeze o copie a programului pentru calculator prin descărcarea acestui program de pe o pagină de internet Èâ„¢i prin stocarea acestuia pe calculator. DispoziÈ”ºia în cauză ar lega consecinÈ”ºa juridică a epuizării dreptului de distribuÈ”ºie de prima vânzare a copiei unui program Èâ„¢i nu ar presupune în mod obligatoriu introducerea pe piaÈ”ºă a unei copii fizice a programului pentru calculator. în al doilea rând, articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24 ar putea fi aplicabil prin analogie în cazul vânzării având ca obiect un program pentru calculator prin transfer online. Potrivit adepÈ”ºilor acestei teorii, ar exista cu privire la acest aspect o lacună legislativă neintenÈ”ºionată („planwidrige RegelungslíƒÂ¼cke”), întrucât autorii acestei directive nu ar fi luat în considerare Èâ„¢i nici nu ar fi reglementat transferul online al programelor pentru calculator. în al treilea rând, articolul 4 alineatul (2) din directiva menÈ”ºionată nu ar fi aplicabil, întrucât epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie în temeiul acestei prevederi ar presupune întotdeauna introducerea pe piaÈ”ºă a unei copii fizice a programului pentru calculator de către titularul dreptului sau cu consimÈ”ºământul acestuia. Autorii Directivei 2009/24 ar fi renunÈ”ºat în mod intenÈ”ºionat să supună transferul online de programe pentru calculator principiului epuizării.

33      în sfârÈâ„¢it, instanÈ”ºa de trimitere ridică problema dacă persoana care a achiziÈ”ºionat o licenÈ”ºă de ocazie poate invoca, pentru realizarea unei copii a programului - astfel cum procedează, în acÈ”ºiunea principală, clienÈ”ºii UsedSoft, prin descărcarea unei copii a programului Oracle de pe pagina de internet a acestei societăÈ”ºi pe un calculator sau prin încărcarea copiei în memoria centrală a altor staÈ”ºii de lucru -, o epuizare a dreptului de distribuÈ”ºie a copiei programului pentru calculator realizate de către primul dobânditor cu consimÈ”ºământul titularului dreptului, prin descărcarea programului de pe internet, în cazul în care primul dobânditor a Èâ„¢ters copia sa sau nu o mai utilizează. InstanÈ”ºa de trimitere consideră că nu poate fi avută în vedere o aplicare prin analogie a articolului 5 alineatul (1) Èâ„¢i a articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24. Epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie ar trebui să asigure doar aptitudinea de a circula pe piaÈ”ºă a unei copii a programului înstrăinate de titularul dreptului sau cu autorizarea acestuia Èâ„¢i materializate pe un anumit suport de date. Astfel, efectul epuizării nu ar trebui extins asupra setului de date necorporal, transferat online.

34      în aceste condiÈ”ºii, Bundesgerichtshof a hotărât să suspende judecarea cauzei Èâ„¢i să adreseze CurÈ”ºii următoarele întrebări preliminare:

„1)      Persoana care poate invoca o epuizare a dreptului de distribuÈ”ºie a copiei unui program pentru calculator (software) este «dobânditor legal» în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24?

2)      în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: dreptul de distribuÈ”ºie a copiei unui program pentru calculator se epuizează, în sensul primei părÈ”ºi a articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, în cazul în care dobânditorul a realizat copia cu consimÈ”ºământul titularului dreptului, prin descărcarea programului de pe internet pe un suport de date?

3)      în cazul unui răspuns afirmativ Èâ„¢i la a doua întrebare: persoana care a achiziÈ”ºionat o licenÈ”ºă de program pentru calculator «de ocazie» poate de asemenea invoca, pentru realizarea unei copii a programului, în calitate de «dobânditor legal», în temeiul articolului 5 alineatul (1) Èâ„¢i al primei părÈ”ºi a articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24/CE, o epuizare a dreptului de distribuÈ”ºie a copiei programului pentru calculator realizate de către primul dobânditor cu consimÈ”ºământul titularului dreptului, prin descărcarea programului de pe internet pe un suport de date, în cazul în care primul dobânditor a Èâ„¢ters copia sa sau nu o mai utilizează?”

 Cu privire la întrebările preliminare

 Cu privire la a doua întrebare

35      Prin intermediul celei de a doua întrebări, care trebuie analizată în primul rând, instanÈ”ºa de trimitere solicită, în esenÈ”ºă, să se stabilească dacă Èâ„¢i în ce condiÈ”ºii descărcarea de pe internet a unei copii a unui program pentru calculator, permisă de titularul dreptului de autor, poate determina epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie a acestei copii în Uniunea Europeană, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24.

36      Trebuie amintit că, potrivit articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, prima vânzare a copiei unui program pentru calculator în cadrul Uniunii de către titularul dreptului de autor sau cu consimÈ”ºământul acestuia epuizează dreptul de distribuÈ”ºie a acestei copii în Uniune.

37      Din decizia de trimitere reiese că însuÈâ„¢i titularul dreptului de autor, în speÈ”ºă Oracle, pune la dispoziÈ”ºia clienÈ”ºilor săi din Uniune care doresc să utilizeze programul său pentru calculator o copie a acestuia, care poate fi descărcată de pe pagina sa de internet.

38      Pentru a se stabili dacă, într—˜o situaÈ”ºie precum cea din acÈ”ºiunea principală, este epuizat dreptul de distribuÈ”ºie al titularului dreptului de autor, trebuie să se verifice, în primul rând, dacă raportul contractual dintre titularul menÈ”ºionat Èâ„¢i clientul său, în cadrul căruia s—˜a realizat descărcarea unei copii a respectivului program pentru calculator, poate fi calificat drept „prima vânzare a copiei unui program pentru calculator”, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24.

39      Potrivit unei jurisprudenÈ”ºe constante, din cerinÈ”ºele aplicării uniforme a dreptului Uniunii, precum Èâ„¢i ale principiului egalităÈ”ºii de tratament rezultă că termenii unei dispoziÈ”ºii de drept al Uniunii care nu face nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul Èâ„¢i domeniul său de aplicare trebuie în mod normal să primească, în întreaga Uniune, o interpretare autonomă Èâ„¢i uniformă (a se vedea printre altele Hotărârea din 16 iulie 2009, Infopaq International, C—˜5/08, Rep., p. I—˜6569, punctul 27, Hotărârea din 18 octombrie 2011, BríƒÂ¼stle, C—˜34/10, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 25, precum Èâ„¢i Hotărârea din 26 aprilie 2012, DR Èâ„¢i TV2 Danmark, C—˜510/10, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 33).

40      Or, textul Directivei 2009/24 nu face nicio trimitere la dreptul naÈ”ºional în ceea ce priveÈâ„¢te semnificaÈ”ºia care trebuie dată noÈ”ºiunii „vânzare” din cuprinsul articolului 4 alineatul (2) din aceasta. Rezultă, aÈâ„¢adar, că, în vederea aplicării directivei respective, această noÈ”ºiune trebuie considerată o noÈ”ºiune autonomă de drept al Uniunii, care trebuie interpretată uniform pe teritoriul acesteia (a se vedea în acest sens Hotărârea DR Èâ„¢i TV2 Danmark, citată anterior, punctul 34).

41      Această concluzie este confirmată de obiectivul Èâ„¢i de scopul Directivei 2009/24. Astfel, din considerentele (4) Èâ„¢i (5) ale acestei directive, care este întemeiată pe articolul 95 CE, căruia îi corespunde articolul 114 TFUE, reiese că aceasta are drept obiectiv eliminarea neconcordanÈ”ºelor existente între legislaÈ”ºiile statelor membre care aduc atingere funcÈ”ºionării pieÈ”ºei interne în ceea ce priveÈâ„¢te programele pentru calculator. Or, o interpretare uniformă a noÈ”ºiunii „vânzare” se impune pentru a se evita ca protecÈ”ºia acordată titularilor dreptului de autor de directiva respectivă să varieze în funcÈ”ºie de legea naÈ”ºională aplicabilă.

42      Potrivit unei definiÈ”ºii general acceptate, „vânzarea” este un contract prin care o persoană transmite altei persoane, în schimbul plăÈ”ºii unui preÈ”º, drepturile sale de proprietate asupra unui bun corporal sau necorporal care îi aparÈ”ºine. în consecinÈ”ºă, operaÈ”ºiunea comercială care determină, potrivit articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie cu privire la o copie a unui program pentru calculator presupune transferul dreptului de proprietate asupra acestei copii.

43      Oracle susÈ”ºine că nu realizează vânzarea copiilor programelor sale pentru calculator din acÈ”ºiunea principală. Oracle precizează în acest sens că pune la dispoziÈ”ºia clienÈ”ºilor săi, în mod gratuit, pe pagina sa de internet, o copie a programului menÈ”ºionat, iar aceÈâ„¢tia pot descărca respectiva copie. Cu toate acestea, copia astfel descărcată poate fi utilizată de clienÈ”ºii săi numai dacă au încheiat un contract de licenÈ”ºă de utilizare cu Oracle. O asemenea licenÈ”ºă conferă clienÈ”ºilor Oracle un drept de utilizare pe durată nedeterminată, neexclusiv Èâ„¢i netransmisibil asupra programului pentru calculator în cauză. Or, potrivit Oracle, nici punerea la dispoziÈ”ºie gratuită a copiei, nici încheierea contractului de licenÈ”ºă de utilizare nu implică transferul dreptului de proprietate asupra acestei copii.

44      în această privinÈ”ºă, trebuie arătat că descărcarea unei copii a unui program pentru calculator Èâ„¢i încheierea unui contract de licenÈ”ºă de utilizare referitor la aceasta constituie un tot indivizibil. Astfel, descărcarea unei copii a unui program pentru calculator este lipsită de utilitate dacă respectiva copie nu poate fi folosită de către deÈ”ºinătorul său. Cele două operaÈ”ºiuni trebuie, aÈâ„¢adar, să fie examinate împreună pentru a putea fi calificate din punct de vedere juridic (a se vedea prin analogie Hotărârea din 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki Èâ„¢i alÈ”ºii, C—˜145/08 Èâ„¢i C—˜149/08, Rep., p. I—˜4165, punctele 48 Èâ„¢i 49, precum Èâ„¢i jurisprudenÈ”ºa citată).

45      în ceea ce priveÈâ„¢te aspectul dacă, într—˜o situaÈ”ºie precum cea din acÈ”ºiunea principală, operaÈ”ºiunile comerciale în discuÈ”ºie implică transferul dreptului de proprietate asupra copiei programului pentru calculator, trebuie să se constate că din decizia de trimitere reiese că clientul Oracle care descarcă copia respectivului program pentru calculator Èâ„¢i care încheie cu această societate un contract de licenÈ”ºă de utilizare cu privire la copia respectivă primeÈâ„¢te, în schimbul plăÈ”ºii unui preÈ”º, un drept de utilizare a acestei copii pe durată nelimitată. Punerea la dispoziÈ”ºie de către Oracle a unei copii a programului său pentru calculator Èâ„¢i încheierea contractului de licenÈ”ºă de utilizare aferent urmăresc astfel să facă utilizabilă copia respectivă de către clienÈ”ºii săi în mod permanent, cu plata unui preÈ”º destinat să îi permită titularului dreptului de autor să obÈ”ºină o remuneraÈ”ºie care să corespundă valorii economice a copiei operei al cărei proprietar este.

46      în aceste condiÈ”ºii, operaÈ”ºiunile menÈ”ºionate la punctul 44 din prezenta hotărâre, examinate în ansamblu, implică transferul dreptului de proprietate asupra copiei programului pentru calculator în cauză.

47      în această privinÈ”ºă, nu prezintă relevanÈ”ºă, într—˜o situaÈ”ºie precum cea din acÈ”ºiunea principală, faptul că copia programului pentru calculator a fost pusă la dispoziÈ”ºia clientului de către titularul dreptului respectiv prin descărcarea de pe pagina de internet a acestuia din urmă sau printr—˜un suport material cum ar fi un CD—˜ROM sau un DVD. Astfel, chiar dacă Èâ„¢i în acest din urmă caz, titularul dreptului în discuÈ”ºie disociază în mod formal dreptul clientului de a utiliza copia programului pentru calculator furnizată de operaÈ”ºiunea care constă în transferul pe un suport material a copiei acestui program către client, operaÈ”ºiunea care constă în descărcarea de pe acest suport a unei copii a programului pentru calculator Èâ„¢i operaÈ”ºiunea care constă în încheierea unui contract de licenÈ”ºă rămân indisociabile în privinÈ”ºa dobânditorului, pentru motivele expuse la punctul 44 din prezenta hotărâre. întrucât dobânditorul, care descarcă o copie a respectivului program pentru calculator pe un suport material cum ar fi un CD—˜ROM sau un DVD Èâ„¢i care încheie un contract de licenÈ”ºă de utilizare cu privire la acesta, dobândeÈâ„¢te dreptul de a utiliza copia respectivă pentru o durată nelimitată în schimbul plăÈ”ºii unui preÈ”º, trebuie să se considere că cele două operaÈ”ºiuni implică de asemenea, în cazul punerii la dispoziÈ”ºie a unei copii a programului pentru calculator respectiv pe un suport material cum ar fi un CD—˜ROM sau un DVD, transferul dreptului de proprietate asupra copiei respective.

48      Prin urmare, trebuie să se considere că, într—˜o situaÈ”ºie precum cea din acÈ”ºiunea principală, transferul de către titularul dreptului de autor a unei copii a unui program pentru calculator către un client, însoÈ”ºită de încheierea, între aceleaÈâ„¢i părÈ”ºi, a unui contract de licenÈ”ºă de utilizare constituie „prima vânzare a copiei unui program pentru calculator”, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24.

49      Astfel cum subliniază avocatul general la punctul 59 din concluzii, în lipsa unei interpretări extensive a termenului „vânzare”, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, care să includă toate formele de comercializare a unui produs care se caracterizează prin acordarea unui drept de utilizare a unei copii a programului pentru calculator, pe o perioadă nelimitată, în schimbul plăÈ”ºii unui preÈ”º destinat să permită titularului dreptului de autor obÈ”ºinerea unei remuneraÈ”ºii corespunzătoare valorii economice a copiei operei al cărei proprietar este, efectul util al acestei dispoziÈ”ºii ar fi compromis, întrucât ar fi suficient ca furnizorii să califice contractul drept „licenÈ”ºă”, iar nu drept „vânzare”, pentru a eluda principiul epuizării Èâ„¢i pentru a priva acest principiu de orice conÈ”ºinut.

50      în al doilea rând, argumentul Oracle Èâ„¢i al Comisiei Europene potrivit căruia punerea la dispoziÈ”ºie a unei copii a unui program pentru calculator pe pagina de internet a titularului dreptului de autor constituie „punerea la dispoziÈ”ºia publicului”, în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29, care, conform articolului 3 alineatul (3) din această directivă, nu poate determina epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie asupra acesteia, nu poate fi reÈ”ºinut.

51      Astfel, reiese din articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2001/29 că aceasta „lasă intacte Èâ„¢i nu aduce în niciun fel atingere dispoziÈ”ºiilor [dreptului Uniunii] privind […] protecÈ”ºia juridică a programelor pentru calculator” garantată prin Directiva 91/250, care a fost ulterior codificată prin Directiva 2009/24. întrucât dispoziÈ”ºiile Directivei 2009/24, în special articolul 4 alineatul (2) din aceasta, constituie astfel lex specialis în raport cu dispoziÈ”ºiile Directivei 2001/29, astfel încât, presupunând că raportul contractual din acÈ”ºiunea principală sau un aspect al acestuia se poate încadra de asemenea în noÈ”ºiunea „comunicare publică”, în sensul articolului 3 alineatul (1) din această din urmă directivă, ar rezulta că „prima vânzare a copiei unui program pentru calculator”, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, determină, în conformitate cu aceeaÈâ„¢i dispoziÈ”ºie, epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie asupra acestei copii.

52      Pe de altă parte, din cuprinsul punctului 46 din prezenta hotărâre rezultă că, într—˜o situaÈ”ºie precum cea din acÈ”ºiunea principală, titularul dreptului de autor transferă clientului său dreptul de proprietate asupra copiei programului pentru calculator. Or, astfel cum arată avocatul general la punctul 73 din concluzii, din articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind drepturile de autor, în lumina căruia trebuie interpretate, în măsura posibilului, articolele 3 Èâ„¢i 4 din Directiva 2001/29 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 aprilie 2008, Peek & Cloppenburg, C—˜456/06, Rep., p. I—˜2731, punctul 30), reiese că existenÈ”ºa unui transfer al dreptului de proprietate transformă „act[ul] de comunicare publică” prevăzut la articolul 3 din această directivă într—˜un act de distribuÈ”ºie menÈ”ºionat la articolul 4 din directiva respectivă, care, dacă sunt îndeplinite condiÈ”ºiile prevăzute la alineatul (2) al acestui din urmă articol, la fel ca „prima vânzare a copiei unui program pentru calculator” prevăzută la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, poate determina epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie.

53      în al treilea rând, trebuie să se examineze de asemenea dacă, astfel cum susÈ”ºin Oracle, guvernele care au prezentat observaÈ”ºii la Curte Èâ„¢i Comisia, epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie menÈ”ºionat la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24 priveÈâ„¢te numai bunuri tangibile, iar nu copii imateriale ale programelor pentru calculator descărcate de pe internet. Acestea se referă în acest scop la modul de redactare a articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, la considerentele (28) Èâ„¢i (29) ale Directivei 2001/29, la articolul 4 din această din urmă directivă coroborat cu articolul 8 din Tratatul privind drepturile de autor Èâ„¢i la DeclaraÈ”ºia comună privind articolele 6 Èâ„¢i 7 din tratatul respectiv, a cărui transpunere ar constitui unul dintre obiectivele Directivei 2001/29.

54      Pe de altă parte, potrivit Comisiei, considerentul 29 al Directivei 2001/29 ar confirma că „[p]roblema epuizării dreptului nu se aplică în cazul serviciilor, în special al serviciilor online”.

55      în această privinÈ”ºă, trebuie să se constate mai întâi că din articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24 nu rezultă că epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie asupra copiilor programelor pentru calculator, prevăzută la această dispoziÈ”ºie, este limitată la copiile programelor pentru calculator care se află pe un suport material, cum ar fi un CD—˜ROM sau un DVD. Dimpotrivă, trebuie să se considere că dispoziÈ”ºia respectivă, care se referă fără alte precizări la „vânzare[a] copiei unui program pentru calculator”, nu face nicio distincÈ”ºie în funcÈ”ºie de forma materială sau imaterială a copiei în cauză.

56      Apoi, trebuie amintit că Directiva 2009/24, care vizează în mod specific protecÈ”ºia juridică a programelor pentru calculator, constituie lex specialis în raport cu Directiva 2001/29.

57      Or, din articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2009/24 reiese că „[p]rotecÈ”ºia în conformitate cu [această] directivă se aplică oricărei forme de exprimare a unui program pentru calculator”. Considerentul (7) al directivei respective precizează în această privinÈ”ºă că „programele pentru calculator”, a căror protecÈ”ºie urmăreÈâ„¢te să o asigure, „ar trebui să includă programe indiferent de forma acestora, inclusiv cele care sunt încorporate în hardware”.

58      DispoziÈ”ºiile menÈ”ºionate mai sus arată în mod clar voinÈ”ºa legiuitorului Uniunii de a asimila copiile materiale Èâ„¢i imateriale ale unui program pentru calculator în scopul protecÈ”ºiei prevăzute de Directiva 2009/24.

59      în aceste condiÈ”ºii, trebuie să se considere că epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24 vizează atât copiile materiale, cât Èâ„¢i copiile imateriale ale unui program pentru calculator Èâ„¢i, prin urmare, inclusiv copiile programelor pentru calculator care, cu ocazia primei vânzări, au fost descărcate de pe internet pe calculatorul primului dobânditor.

60      Desigur, noÈ”ºiunile utilizate în Directivele 2001/29 Èâ„¢i 2009/24 trebuie, în principiu, să aibă aceeaÈâ„¢i semnificaÈ”ºie (a se vedea Hotărârea din 4 octombrie 2011, Football Association Premier League Èâ„¢i alÈ”ºii, C—˜403/08 Èâ„¢i C—˜429/08, nepublicată încă în Repertoriu, punctele 187 Èâ„¢i 188). Cu toate acestea, chiar dacă se admite că articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2001/29, interpretat în lumina considerentelor (28) Èâ„¢i (29) ale acesteia Èâ„¢i în lumina Tratatului privind drepturile de autor, pe care Directiva 2001/29 urmăreÈâ„¢te să îl pună în aplicare (Hotărârea din 9 februarie 2012, Luksan, C—˜277/10, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 59), ar indica, pentru operele vizate de această directivă, că epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie nu priveÈâ„¢te decât obiecte tangibile, o astfel de împrejurare, având în vedere voinÈ”ºa contrară exprimată de legiuitorul Uniunii în contextul precis al Directivei 2009/24, nu ar fi de natură să afecteze interpretarea articolului 4 alineatul (2) din această din urmă directivă.

61      Trebuie adăugat de asemenea că, din punct de vedere economic, vânzarea unui program pentru calculator pe CD—˜ROM sau pe DVD Èâ„¢i vânzarea unui program pentru calculator prin descărcare de pe internet sunt similare. Astfel, modul de transmitere online este echivalentul funcÈ”ºional al predării unui suport material. Interpretarea articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24 în lumina principiului egalităÈ”ºii de tratament confirmă că epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie prevăzut de dispoziÈ”ºia respectivă produce efecte după prima vânzare în Uniune a copiei unui program pentru calculator de către titularul dreptului de autor sau cu consimÈ”ºământul său, indiferent de aspectul dacă vânzarea priveÈâ„¢te o copie materială sau o copie imaterială a programului respectiv.

62      Referitor la argumentul Comisiei potrivit căruia dreptul Uniunii nu ar prevedea pentru servicii epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie, trebuie amintit că obiectivul urmărit de principiul epuizării dreptului de distribuÈ”ºie asupra operelor protejate de dreptul de autor este de a limita restricÈ”ºiile privind distribuÈ”ºia respectivelor opere la ceea ce este necesar, în scopul de a menÈ”ºine obiectul specific al respectivei proprietăÈ”ºi intelectuale, pentru a se evita compartimentarea pieÈ”ºelor (a se vedea în acest sens Hotărârea din 28 aprilie 1998, Metronome Musik, C—˜200/96, Rec., p. I—˜1953, punctul 14, Hotărârea din 22 septembrie 1998, FDV, C—˜61/97, Rec., p. I—˜5171, punctul 13, precum Èâ„¢i Hotărârea Football Association Premier League Èâ„¢i alÈ”ºii, citată anterior, punctul 106).

63      A limita, în împrejurări precum cele din acÈ”ºiunea principală, aplicarea principiului epuizării dreptului de distribuÈ”ºie prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24 la copiile programelor pentru calculator vândute pe un suport material ar permite titularului dreptului de autor să controleze revânzarea copiilor care au fost descărcate de pe internet Èâ„¢i să solicite, la fiecare revânzare, o nouă remuneraÈ”ºie, deÈâ„¢i prima vânzare a copiei în discuÈ”ºie i—˜ar fi permis deja titularului respectiv să obÈ”ºină o remuneraÈ”ºie corespunzătoare. O astfel de restricÈ”ºie privind revânzarea copiilor programelor pentru calculator descărcate de pe internet ar depăÈâ„¢i ceea ce este necesar pentru a menÈ”ºine obiectul specific al proprietăÈ”ºii intelectuale în cauză (a se vedea în acest sens Hotărârea Football Association Premier League Èâ„¢i alÈ”ºii, citată anterior, punctele 105 Èâ„¢i 106).

64      în al patrulea rând, trebuie să se examineze de asemenea dacă, astfel cum susÈ”ºine Oracle, contractul de mentenanÈ”ºă încheiat de către primul dobânditor împiedică, în orice caz, epuizarea dreptului prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, întrucât copia programului pentru calculator pe care primul dobânditor o poate transmite celui de al doilea dobânditor nu ar mai corespunde copiei pe care acesta ar fi descărcat—˜o, ci unei noi copii a programului respectiv.

65      în această privinÈ”ºă, din decizia de trimitere reiese că licenÈ”ºele de ocazie propuse de UsedSoft sunt „actuale”, în sensul că vânzarea copiei programului pentru calculator de către Oracle către clientul său a fost însoÈ”ºită de încheierea unui contract de mentenanÈ”ºă cu privire la această copie.

66      Trebuie menÈ”ºionat că epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie asupra copiei unui program pentru calculator potrivit articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24 vizează numai copiile care au făcut obiectul primei vânzări în Uniune de către titularul dreptului de autor sau cu consimÈ”ºământul acestuia. Aceasta nu se referă la contractele de servicii, cum ar fi contractele de mentenanÈ”ºă, care sunt disociabile de o astfel de vânzare Èâ„¢i care au fost încheiate, eventual pe durată determinată, cu ocazia vânzării respective.

67      Cu toate acestea, încheierea unui contract de mentenanÈ”ºă, cum sunt cele din acÈ”ºiunea principală, cu ocazia vânzării unei copii imateriale a unui program pentru calculator are ca efect repararea copiei cumpărate iniÈ”ºial Èâ„¢i actualizarea acesteia. Chiar în ipoteza în care contractul de mentenanÈ”ºă are o durată determinată, trebuie să se constate că atributele corectate, modificate sau adăugate pe baza unui astfel de contract fac parte integrantă din copia descărcată iniÈ”ºial Èâ„¢i pot fi utilizate de către dobânditorul acesteia fără limitarea duratei Èâ„¢i în cazul în care dobânditorul decide ulterior să nu prelungească contractul de mentenanÈ”ºă.

68      în astfel de condiÈ”ºii, trebuie să se considere că epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie prevăzută la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24 se extinde asupra copiei programului pentru calculator vândute astfel cum a fost corectată Èâ„¢i actualizată de către titularul dreptului de autor.

69      Cu toate acestea, trebuie subliniat că, dacă licenÈ”ºa dobândită de primul cumpărător vizează un număr de utilizatori care depăÈâ„¢eÈâ„¢te necesităÈ”ºile acestuia, astfel cum a fost menÈ”ºionat la punctele 22 Èâ„¢i 24 din prezenta hotărâre, acest dobânditor nu este autorizat, prin efectul epuizării dreptului de distribuÈ”ºie prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, să fragmenteze licenÈ”ºa respectivă Èâ„¢i să revândă unui număr de utilizatori pe care l—˜a determinat numai dreptul de utilizare a programului pentru calculator aferent.

70      Astfel, dobânditorul iniÈ”ºial care revinde o copie materială sau imaterială a unui program pentru calculator cu privire la care dreptul de distribuÈ”ºie care îi revine titularului dreptului de autor este epuizat conform articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24 trebuie, pentru a evita încălcarea dreptului exclusiv de reproducere a unui program pentru calculator care aparÈ”ºine autorului acestuia, prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/24, să facă inutilizabilă propria copie în momentul revânzării acesteia. Or, într—˜o situaÈ”ºie precum cea expusă la punctul anterior, clientul titularului dreptului de autor va continua să utilizeze copia programului pentru calculator instalată pe serverul său Èâ„¢i nu o va face, aÈâ„¢adar, inutilizabilă.

71      Pe de altă parte, chiar dacă dobânditorul drepturilor suplimentare de utilizare a programului pentru calculator vizat nu ar efectua o nouă instalare - nici, prin urmare, o nouă reproducere - a programului menÈ”ºionat pe un server care îi aparÈ”ºine, trebuie să se constate că efectul epuizării dreptului de distribuÈ”ºie prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24 nu s—˜ar extinde, în orice caz, la astfel de drepturi de utilizare. AÈâ„¢adar, într—˜o asemenea ipoteză, dobândirea drepturilor suplimentare de utilizare nu se referă la copia cu privire la care a fost epuizat dreptul de distribuÈ”ºie potrivit dispoziÈ”ºiei respective. Dimpotrivă, aceasta urmăreÈâ„¢te numai să permită o creÈâ„¢tere a numărului de utilizatori ai copiei pe care chiar dobânditorul drepturilor suplimentare a instalat—˜o deja pe serverul său.

72      Având în vedere toate cele de mai sus, trebuie să se răspundă la a doua întrebare formulată că articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24 trebuie interpretat în sensul că dreptul de distribuÈ”ºie a copiei unui program pentru calculator se epuizează în cazul în care titularul dreptului de autor, care a autorizat, fie Èâ„¢i cu titlu gratuit, descărcarea acestei copii de pe internet pe un suport de date, a acordat de asemenea, cu plata unui preÈ”º destinat să îi permită obÈ”ºinerea unei remuneraÈ”ºii corespunzătoare valorii economice a copiei operei al cărei proprietar este, un drept de utilizare a copiei respective pe durată nelimitată.

 Cu privire la prima Èâ„¢i la a treia întrebare

73      Prin intermediul primei Èâ„¢i al celei de a treia întrebări, instanÈ”ºa de trimitere urmăreÈâ„¢te să afle, în esenÈ”ºă, dacă Èâ„¢i în ce condiÈ”ºii dobânditorul unor licenÈ”ºe de ocazie pentru programe de calculator, precum cele vândute de UsedSoft, poate, ca urmare a epuizării dreptului de distribuÈ”ºie prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, să fie considerat „dobânditor legal”, în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24, care, în conformitate cu această din urmă dispoziÈ”ºie, beneficiază de dreptul de reproducere a programului pentru calculator pentru a—˜i permite să utilizeze programul respectiv în conformitate cu destinaÈ”ºia acestuia.

74      Reiese din articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24 că, în absenÈ”ºa unor clauze contractuale specifice, reproducerea unui program pentru calculator nu necesită autorizarea de către autorul programului în cazul în care o astfel de reproducere este necesară pentru a permite dobânditorului legal să utilizeze programul pentru calculator conform destinaÈ”ºiei sale, inclusiv pentru a corecta erorile.

75      în cazul în care clientul titularului dreptului de autor cumpără o copie a unui program pentru calculator care se găseÈâ„¢te pe pagina de internet a titularului dreptului, acesta, prin descărcarea copiei respective pe calculatorul său, efectuează o reproducere a acesteia care este permisă potrivit articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24. Astfel, este vorba despre o reproducere necesară pentru a permite dobânditorului legal să utilizeze programul pentru calculator conform destinaÈ”ºiei sale.

76      Pe de altă parte, considerentul (13) al Directivei 2009/24 precizează că „actele de încărcare Èâ„¢i de rulare necesare utilizării unei copii a programului dobândit legal […] nu pot fi interzise prin contract”.

77      Trebuie amintit în continuare că dreptul de distribuÈ”ºie al titularului dreptului de autor este epuizat, conform articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, cu ocazia primei vânzări în Uniune, de către titularul menÈ”ºionat sau cu consimÈ”ºământul acestuia, a oricărei copii, materiale sau imateriale, a programului său pentru calculator. în consecinÈ”ºă, în temeiul acestei prevederi Èâ„¢i în pofida existenÈ”ºei unor dispoziÈ”ºii contractuale care să interzică o transmitere ulterioară, titularul dreptului în cauză nu se mai poate opune la revânzarea acestei copii.

78      Desigur, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 70 din prezenta hotărâre, dobânditorul iniÈ”ºial al unei copii materiale sau imateriale a unui program pentru calculator, cu privire la care dreptul de distribuÈ”ºie al titularului dreptului de autor este epuizat conform articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, care revinde copia respectivă trebuie, pentru a evita încălcarea dreptului exclusiv al acestui titular de reproducere a programului său pentru calculator, prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/24, să facă inutilizabilă copia descărcată pe calculatorul său în momentul revânzării acesteia.

79      După cum arată în mod întemeiat Oracle, verificarea faptului că o astfel de copie a devenit inutilizabilă se poate dovedi dificilă. Cu toate acestea, titularul dreptului de autor care distribuie copii ale unui program pentru calculator înregistrate pe un suport material cum ar fi un CD—˜ROM sau un DVD se confruntă cu aceeaÈâ„¢i problemă, întrucât nu poate decât cu dificultate să verifice dacă dobânditorul iniÈ”ºial nu a creat copii ale programului pentru calculator pe care ar continua să le utilizeze după ce a vândut suportul material al acestuia. Pentru a depăÈâ„¢i această dificultate, distribuitorul - „clasic” sau „digital” - poate utiliza modalităÈ”ºi tehnice de protecÈ”ºie, cum ar fi codurile de licenÈ”ºă ale produsului.

80      întrucât titularul dreptului de autor nu se poate opune la revânzarea unei copii a unui program pentru calculator cu privire la care dreptul de distribuÈ”ºie al titularului respectiv este epuizat în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, trebuie să se considere că al doilea dobânditor al acestei copii, precum Èâ„¢i orice dobânditor ulterior constituie un „dobânditor legal” al acesteia, în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24.

81      Prin urmare, în cazul revânzării copiei programului pentru calculator de către primul dobânditor al acesteia, noul dobânditor va putea, conform articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24, să descarce pe calculatorul său copia care i—˜ar fi fost vândută de către primul dobânditor. O astfel de descărcare trebuie interpretată ca fiind o reproducere necesară a unui program pentru calculator necesară pentru a permite acestui nou dobânditor să utilizeze programul respectiv conform destinaÈ”ºiei sale.

82      Argumentul Oracle, al Irlandei, precum Èâ„¢i al guvernului francez Èâ„¢i al guvernului italian, potrivit căruia noÈ”ºiunea „dobânditor legal”, care figurează la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24, ar privi numai dobânditorul abilitat, în temeiul unui contract de licenÈ”ºă încheiat direct cu titularul dreptului de autor, să utilizeze programul pentru calculator, nu poate fi primit.

83      într—˜adevăr, un astfel de argument ar avea ca efect să permită titularului dreptului de autor să împiedice utilizarea efectivă a oricărei copii de ocazie cu privire la care dreptul său de distribuÈ”ºie a fost epuizat, conform articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, prin invocarea dreptului său exclusiv de reproducere prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din această directivă Èâ„¢i ar lipsi astfel de efect util epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie prevăzută la articolul 4 alineatul (2).

84      în ceea ce priveÈâ„¢te o situaÈ”ºie precum cea din acÈ”ºiunea principală, trebuie amintit că la punctele 44 Èâ„¢i 48 din prezenta hotărâre s—˜a constatat că descărcarea pe serverul clientului a copiei programului pentru calculator aflat pe pagina de internet a titularului dreptului Èâ„¢i încheierea unui contract de licenÈ”ºă de utilizare referitor la această copie constituie un tot indivizibil care trebuie calificat, în ansamblu, drept o vânzare. Or, având în vedere această legătură indivizibilă între copia aflată pe pagina de internet a titularului dreptului de autor, astfel cum a fost ulterior corectată Èâ„¢i actualizată, pe de o parte, Èâ„¢i licenÈ”ºa de utilizare referitoare la aceasta, pe de altă parte, revânzarea licenÈ”ºei de utilizare implică vânzarea „acestei copii”, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, Èâ„¢i beneficiază astfel de epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie prevăzut de cea din urmă dispoziÈ”ºie, în pofida clauzei cuprinse în contractul de licenÈ”ºă Èâ„¢i reproduse la punctul 23 din prezenta hotărâre.

85      Astfel cum reiese din cuprinsul punctului 81 din prezenta hotărâre, în consecinÈ”ºă, noul dobânditor al licenÈ”ºei de utilizare, cum este clientul UsedSoft, va putea, ca „dobânditor legal”, în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24, al copiei corectate Èâ„¢i actualizate a respectivului program pentru calculator să descarce această copie de pe pagina de internet a titularului dreptului de autor, descărcarea menÈ”ºionată reprezentând reproducerea necesară a unui program pentru calculator care să permită noului dobânditor să utilizeze programul respectiv conform destinaÈ”ºiei sale.

86      Cu toate acestea, trebuie amintit că, dacă licenÈ”ºa dobândită de primul cumpărător vizează un număr de utilizatori care depăÈâ„¢eÈâ„¢te necesităÈ”ºile acestuia, dobânditorul menÈ”ºionat nu este autorizat, prin efectul epuizării dreptului de distribuÈ”ºie prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24, să fragmenteze licenÈ”ºa respectivă Èâ„¢i să revândă unui număr de utilizatori pe care l—˜a determinat numai dreptul de utilizare a programului pentru calculator aferent, după cum s—˜a menÈ”ºionat la punctele 69-71 din prezenta hotărâre.

87      Pe de altă parte, trebuie subliniat că titularul dreptului de autor, cum este Oracle, este îndreptăÈ”ºit, în cazul revânzării unei licenÈ”ºe de utilizare care implică revânzarea unei copii a unui program pentru calculator descărcat de pe pagina sa de internet, să se asigure, prin toate mijloacele tehnice aflate la dispoziÈ”ºia sa, că a devenit inutilizabilă copia de care încă dispune vânzătorul.

88      Din cele de mai sus rezultă că la prima Èâ„¢i la a treia întrebare formulate trebuie să se răspundă că articolul 4 alineatul (2) Èâ„¢i articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24 trebuie interpretate în sensul că, în cazul revânzării unei licenÈ”ºe de utilizare care implică revânzarea unei copii a unui program pentru calculator descărcat de pe pagina de internet a titularului dreptului de autor, licenÈ”ºă care fusese acordată iniÈ”ºial primului dobânditor de către respectivul titular al dreptului pe durată nelimitată Èâ„¢i cu plata unui preÈ”º destinat să îi permită acestuia din urmă obÈ”ºinerea unei remuneraÈ”ºii corespunzătoare valorii economice a respectivei copii a operei sale, al doilea dobânditor al licenÈ”ºei respective, precum Èâ„¢i orice dobânditor ulterior al acesteia din urmă vor putea invoca epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din această directivă Èâ„¢i, prin urmare, vor putea fi consideraÈ”ºi dobânditori legali ai unei copii a unui program pentru calculator, în sensul articolului 5 alineatul (1) din directiva respectivă, Èâ„¢i vor putea să beneficieze de dreptul de reproducere prevăzut de această din urmă dispoziÈ”ºie.

 Cu privire la cheltuielile de judecată

89      întrucât, în privinÈ”ºa părÈ”ºilor din acÈ”ºiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanÈ”ºa de trimitere, este de competenÈ”ºa acesteia să se pronunÈ”ºe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observaÈ”ºii CurÈ”ºii, altele decât cele ale părÈ”ºilor menÈ”ºionate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Marea Cameră) declară:

1)      Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European Èâ„¢i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecÈ”ºia juridică a programelor pentru calculator trebuie interpretat în sensul că dreptul de distribuÈ”ºie a copiei unui program pentru calculator se epuizează în cazul în care titularul dreptului de autor, care a autorizat, fie Èâ„¢i cu titlu gratuit, descărcarea acestei copii de pe internet pe un suport de date, a acordat de asemenea, cu plata unui preÈ”º destinat să îi permită obÈ”ºinerea unei remuneraÈ”ºii corespunzătoare valorii economice a copiei operei al cărei proprietar este, un drept de utilizare a copiei respective pe durată nelimitată.

2)      Articolul 4 alineatul (2) Èâ„¢i articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24 trebuie interpretate în sensul că, în cazul revânzării unei licenÈ”ºe de utilizare care implică revânzarea unei copii a unui program pentru calculator descărcat de pe pagina de internet a titularului dreptului de autor, licenÈ”ºă care fusese acordată iniÈ”ºial primului dobânditor de către respectivul titular al dreptului de autor pe durată nelimitată Èâ„¢i cu plata unui preÈ”º destinat să îi permită acestuia din urmă obÈ”ºinerea unei remuneraÈ”ºii corespunzătoare valorii economice a respectivei copii a operei sale, al doilea dobânditor al licenÈ”ºei respective, precum Èâ„¢i orice dobânditor ulterior al acesteia din urmă vor putea invoca epuizarea dreptului de distribuÈ”ºie prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din această directivă Èâ„¢i, prin urmare, vor putea fi consideraÈ”ºi dobânditori legali ai unei copii a unui program pentru calculator, în sensul articolului 5 alineatul (1) din directiva respectivă, Èâ„¢i vor putea să beneficieze de dreptul de reproducere prevăzut de această din urmă dispoziÈ”ºie.