HOTÄ”šR탔šREA CURí…¢II (Camera a doua)

3 iunie 2010

 

„Internet - Domeniu de nivel superior «.eu» - Regulamentul (CE) nr. 874/2004 - Nume de domeniu - înregistrare pe etape - Caractere speciale - înregistrări speculative sau abuzive - NoÈ”ºiunea «rea—˜credinÈ”ºă»â€

 

în cauza C—˜569/08,

având ca obiect o cerere de pronunÈ”ºare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberster Gerichtshof (Austria), prin decizia din 18 noiembrie 2008, primită de Curte la 22 decembrie 2008, în procedura

Internetportal und Marketing GmbH

împotriva

Richard Schlicht,

 

CURTEA (Camera a doua),

 

compusă din domnul J. N. Cunha Rodrigues, preÈâ„¢edinte de cameră, doamna P. Lindh, domnii A. Rosas, A. 탓 Caoimh Èâ„¢i A. Arabadjiev (raportor), judecători,

avocat general: doamna V. Trstenjak,

grefier: domnul K. Malacek, administrator,

având în vedere procedura scrisă Èâ„¢i în urma Èâ„¢edinÈ”ºei din 10 decembrie 2009,

luând în considerare observaÈ”ºiile prezentate:

-        pentru Internetportal und Marketing GmbH, de T. HíƒÂ¶hne Èâ„¢i T. Bettinger, RechtsanwíƒÂ¤lte,

-        pentru domnul Schlicht, de J. Puhr, RechtsanwíƒÂ¤ltin,

-        pentru guvernul ceh, de domnul M. Smolek, în calitate de agent,

-        pentru guvernul italian, de doamna G. Palmieri, în calitate de agent, asistată de doamna W. Ferrante, avvocato dello Stato,

-        pentru Comisia Europeană, de domnul H. KríƒÂ¤mer, în calitate de agent,

după ascultarea concluziilor avocatului general în Èâ„¢edinÈ”ºa din 10 februarie 2010,

pronunÈ”ºă prezenta

Hotărâre

 

1        Cererea de pronunÈ”ºare a unei hotărâri preliminare priveÈâ„¢te interpretarea articolului 21 din Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare Èâ„¢i funcÈ”ºiile domeniului de nivel superior „.eu” Èâ„¢i a principiilor de înregistrare (JO L 162, p. 40, EdiÈ”ºie specială, 13/vol. 45, p. 71).

2        Aceste întrebări au fost adresate în cadrul unui litigiu între Internetportal und Marketing GmbH, societate care exploatează site—˜uri internet Èâ„¢i comercializează produse pe internet Èâ„¢i care este titulara mărcii suedeze &R&E&I&F&E&N&, pe de o parte, Èâ„¢i domnul Schlicht, titularul mărcii Benelux Reifen, pe de altă parte, având ca obiect numele de domeniu „www.reifen.eu”.

 Cadrul juridic

3        Potrivit articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European Èâ„¢i al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu” (JO L 113, p. 1, EdiÈ”ºie specială, 13/vol. 35, p. 240), acest regulament conÈ”ºine normele generale de punere în aplicare a domeniului de nivel superior „.eu”, inclusiv desemnarea unui registru, Èâ„¢i stabileÈâ„¢te cadrul general de politică în care va funcÈ”ºiona acest registru.

4        Potrivit considerentului (16) al acestui regulament, „[a]doptarea unei politici publice de abordare a înregistrării speculative Èâ„¢i abuzive a numelor de domenii trebuie să garanteze că deÈ”ºinătorii de drepturi anterioare recunoscute sau stabilite de dreptul intern Èâ„¢i[/sau] comunitar Èâ„¢i organismele publice vor beneficia de o perioadă determinată (perioadă «sunrise») pe durata căreia înregistrarea numelor lor de domenii este rezervată exclusiv acestor deÈ”ºinători […] Èâ„¢i organismelor publice”.

5        Potrivit articolului 5 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menÈ”ºionat, „Comisia adoptă norme [care includ printre altele] politica publică privind înregistrarea speculativă Èâ„¢i abuzivă a numelor de domenii, inclusiv posibilitatea înregistrării numelor de domenii pe etape, asigurând deÈ”ºinătorilor de drepturi anterioare recunoscute sau stabilite prin dreptul intern Èâ„¢i comunitar, precum Èâ„¢i organismelor publice posibilităÈ”ºile corespunzătoare de a—˜Èâ„¢i înregistra numele”.

6        în temeiul acestei dispoziÈ”ºii, Comisia a adoptat Regulamentul nr. 874/2004.

7        Considerentul (12) al acestui regulament are următorul cuprins:

„Pentru a proteja drepturile anterioare recunoscute de Comunitate sau de legislaÈ”ºia internă, trebuie instituită o procedură de înregistrare pe etape. înregistrarea pe etape trebuie să se producă în două etape, pentru a garanta că titularii de drepturi anterioare au ocaziile adecvate de a înregistra numele pentru care deÈ”ºin drepturi anterioare. Registrul trebuie să garanteze că validarea drepturilor este realizată de agenÈ”ºi de validare desemnaÈ”ºi. Pe baza dovezilor prezentate de solicitanÈ”ºi, agenÈ”ºii de validare trebuie să evalueze dreptul revendicat pentru un anumit nume. în continuare, alocarea numelui trebuie să se facă pe baza principiului «primul venit, primul servit» în cazul în care există doi sau mai mulÈ”ºi solicitanÈ”ºi pentru un nume de domeniu, fiecare având un drept anterior.”

8        Articolul 10 din acelaÈâ„¢i regulament, intitulat „PărÈ”ºile eligibile Èâ„¢i numele pe care acestea le pot înregistra”, prevede:

„(1)      Titularii de drepturi anterioare recunoscute sau instituite prin legislaÈ”ºia internă Èâ„¢i/sau comunitară Èâ„¢i organismele publice pot solicita nume de domenii într—˜o perioadă de înregistrare pe etape care precede înregistrarea generală a domeniului «.eu».

«Drepturile anterioare» includ, inter alia, mărci înregistrate naÈ”ºionale Èâ„¢i comunitare, indicaÈ”ºii geografice ale denumirii de origine Èâ„¢i, în măsura în care sunt protejate de legislaÈ”ºia internă din È”ºările unde sunt deÈ”ºinute: mărci neînregistrate, denumiri comerciale, identificatori de întreprinderi, nume de societăÈ”ºi comerciale, nume de familie Èâ„¢i titluri distincte ale unor opere literare Èâ„¢i artistice protejate.

[…]

(2)      înregistrarea pe baza unui drept anterior constă în înregistrarea numelui complet pentru care există dreptul anterior, aÈâ„¢a cum este înscris în documentaÈ”ºia care atestă existenÈ”ºa dreptului în cauză.

[…]”

9        Articolul 11 din regulamentul menÈ”ºionat, intitulat „Caractere speciale”, prevede:

„[…]

în cazurile în care un nume pentru care sunt revendicate drepturi anterioare conÈ”ºine caractere speciale, spaÈ”ºii sau semne de punctuaÈ”ºie, acestea se elimină în întregime din numele de domeniu corespondent, fiind înlocuite [a se citi «se înlocuiesc»] cu liniuÈ”ºe sau, atunci când este posibil, cu o versiune rescrisă [cu caractere normale] a numelui.

Caracterele speciale Èâ„¢i semnele de punctuaÈ”ºie menÈ”ºionate în paragraful al doilea includ:

∼ @ # $ % Ë”  & * ( ) + = < > { } [ ] | \ / : ; ‘ , . ?

[…]”

10      Articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul nr. 874/2004 prevede că perioada de înregistrare pe etape durează patru luni, înregistrarea generală a numelor de domenii neputând începe decât după încheierea perioadei de înregistrare pe etape.

11      AceeaÈâ„¢i dispoziÈ”ºie prevede că înregistrarea pe etape cuprinde două părÈ”ºi de câte două luni fiecare. în cursul primei părÈ”ºi, pot fi solicitate ca nume de domenii numai mărcile înregistrate naÈ”ºionale sau comunitare, indicaÈ”ºiile geografice, precum Èâ„¢i numele Èâ„¢i acronimele organismelor publice.

12      în cursul celei de a doua părÈ”ºi a înregistrării pe etape, pot fi solicitate ca nume de domenii numele care pot fi înregistrate în prima parte, precum Èâ„¢i cele bazate pe orice alte drepturi anterioare.

13      Articolul 21 din Regulamentul nr. 874/2004, intitulat „înregistrările speculative sau abuzive”, are următorul cuprins:

„(1)      Un nume de domeniu înregistrat este revocat, folosind o procedură extrajudiciară sau judiciară corespunzătoare, în cazul în care numele în cauză este identic sau asemănător până la a genera confuzii cu un nume pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislaÈ”ºia internă Èâ„¢i/sau comunitară, cum ar fi drepturile menÈ”ºionate la articolul 10 alineatul (1) Èâ„¢i care:

(a)      a fost înregistrat de un titular care nu avea drepturi sau un interes legitim faÈ”ºă de nume sau

(b)      a fost înregistrat sau este folosit cu rea—˜credinÈ”ºă.

[…]

(3)      Reaua—˜credinÈ”ºă în sensul alineatului (1) litera (b) poate fi demonstrată în următoarele cazuri:

(a)      împrejurările arată că numele domeniului a fost înregistrat sau dobândit cu scopul principal de a—˜l vinde, închiria sau transfera în alt mod titularului unui nume pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislaÈ”ºia internă Èâ„¢i/sau comunitară sau unei autorităÈ”ºi publice sau

(b)      numele de domeniu a fost înregistrat pentru a împiedica titularul unui nume pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislaÈ”ºia internă Èâ„¢i/sau comunitară sau un organism public să reflecte numele într—˜un nume de domeniu corespunzător, cu condiÈ”ºia ca:

(i)      un astfel de comportament să poată fi demonstrat sau

(ii)      numele de domeniu să nu fi fost folosit în mod semnificativ timp de doi ani de la înregistrare sau

(iii) în împrejurările în care, în momentul iniÈ”ºierii procedurii SAL, titularul unui nume de domeniu pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislaÈ”ºia internă Èâ„¢i/sau comunitară sau titularul unui nume de domeniu al unui organism public Èâ„¢i—˜a declarat intenÈ”ºia de a folosi numele domeniului într—˜un mod semnificativ, dar nu procedează astfel timp de Èâ„¢ase luni de la data iniÈ”ºierii procedurii SAL;

(c)      numele de domeniu a fost înregistrat cu scopul principal de a afecta activităÈ”ºile profesionale ale unui concurent sau

(d)      numele de domeniu a fost folosit în mod intenÈ”ºionat pentru a atrage utilizatorii de internet, în scopuri comerciale, către site-ul web al titularului unui nume de domeniu sau către altă locaÈ”ºie on—˜line, prin crearea unei asemănări sau confuzii cu un nume pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislaÈ”ºia internă Èâ„¢i/sau comunitară sau un nume de organism public, asemănarea fiind determinată de sursa, afilierea sau sprijinirea site-ului web sau locaÈ”ºia pe un site web a unui produs sau serviciu sau locaÈ”ºia titularului unui nume de domeniu sau

(e)      numele de domeniu înregistrat este un nume personal pentru care nu există nicio legătură demonstrabilă între titularul numelui de domeniu Èâ„¢i numele de domeniu înregistrat.

[…]”

14      Articolul 22 din Regulamentul nr. 874/2004, intitulat „Procedura de soluÈ”ºionare alternativă a litigiilor ”, prevede:

„(1)      Procedura de soluÈ”ºionare alternativă a litigiilor poate fi iniÈ”ºiată de orice parte în cazul în care:

(a)      înregistrarea este speculativă sau abuzivă în sensul articolului 21 sau

(b)      o decizie adoptată de registru este în conflict cu prezentul regulament sau cu Regulamentul (CE) nr. 733/2002.

[…]

(11)      în cazul unei proceduri împotriva titularului unui nume de domeniu, comisia de soluÈ”ºionare alternativă a litigiului decide dacă numele domeniului respectiv urmează să fie revocat, în cazul în care descoperă că înregistrarea este abuzivă sau speculativă în sensul articolului 21. Numele de domeniu se transferă reclamantului, în cazul în care acesta îl solicită Èâ„¢i în cazul în care reclamantul îndeplineÈâ„¢te criteriile de eligibilitate generale stabilite la articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 733/2002.

în cazul unei proceduri împotriva registrului, comisia de soluÈ”ºionare alternativă a litigiului decide dacă o decizie adoptată de registru este în conflict cu prezentul regulament sau cu Regulamentul (CE) nr. 733/2002. Comisia de soluÈ”ºionare alternativă a litigiului decide dacă decizia urmează să fie anulată Èâ„¢i, în anumite cazuri, poate hotărî dacă numele de domeniu urmează să fie transferat, revocat sau atribuit, cu condiÈ”ºia respectării, atunci când este cazul, a criteriilor generale de eligibilitate stabilite de articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 733/2002.

[…]

(13)      Rezultatele soluÈ”ºionării alternative a litigiului sunt obligatorii pentru părÈ”ºi Èâ„¢i pentru registru, cu excepÈ”ºia cazului în care se introduce o acÈ”ºiune în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării către părÈ”ºi a rezultatului acestei proceduri.”

15      Prin Decizia din 21 mai 2003 (JO L 128, p. 29), în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 733/2002, Comisia a desemnat asociaÈ”ºia fără scop lucrativ „European Registry for Internet Domains” (denumită în continuare „EURid”), cu sediul în Bruxelles, drept registru al domeniului de nivel superior „.eu”, însărcinată cu organizarea, gestionarea Èâ„¢i administrarea acestui domeniu.

16      EURid a încredinÈ”ºat competenÈ”ºa în materie de soluÈ”ºionare alternativă a litigiilor, prevăzută la articolul 22 din Regulamentul nr. 874/2004, Tribunalului de Arbitraj de pe lângă Camera Economică a Republicii Cehe Èâ„¢i Camera Agrară a Republicii Cehe (denumit în continuare „Tribunalul de Arbitraj”).

 AcÈ”ºiunea principală Èâ„¢i întrebările preliminare

17      Reclamanta din acÈ”ºiunea principală, societate pe acÈ”ºiuni cu sediul în Salzburg (Austria), exploatează site—˜uri internet Èâ„¢i comercializează produse pe internet. Pentru a putea înregistra domenii în cadrul primei părÈ”ºi a procedurii de înregistrare pe etape prevăzute de Regulamentul nr. 874/2004, aceasta a solicitat cu succes la registrul suedez al mărcilor înregistrarea ca mărci a 33 de denumiri generice, utilizând de fiecare dată caracterul special „&” înainte Èâ„¢i după fiecare literă. Astfel, aceasta a introdus la 11 august 2005 o cerere de înregistrare a mărcii verbale &R&E&I&F&E&N& în clasa 9 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internaÈ”ºională a produselor Èâ„¢i serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit Èâ„¢i modificat (denumit în continuare „Aranjamentul de la Nisa”), corespunzând descrierii „centuri de securitate”. La 25 noiembrie 2005, această marcă a fost înregistrată sub numărul 376729.

18      Reiese totuÈâ„¢i din dosar că reclamanta din acÈ”ºiunea principală nu a avut niciodată intenÈ”ºia să utilizeze această marcă pentru centuri de siguranÈ”ºă.

19      Ulterior, numele de domeniu „www.reifen.eu” a fost înregistrat de reclamanta din acÈ”ºiunea principală în cadrul primei etape din procedura de înregistrare pe etape pe baza mărcii sale suedeze &R&E&I&F&E&N&, eliminând din aceasta caracterul special „&”, în temeiul uneia dintre regulile de transcriere menÈ”ºionate la articolul 11 din Regulamentul nr. 874/2004.

20      Potrivit elementelor de fapt constatate Èâ„¢i care figurează în decizia de trimitere, prin înregistrarea numelui de domeniu „www.reifen.eu”, termenul „Reifen” având sensul de „pneuri” în limba germană, reclamanta din acÈ”ºiunea principală are ca obiectiv să exploateze un site internet pentru comerÈ”ºul de pneuri, însă aceasta nu a adoptat încă măsuri pregătitoare semnificative pentru realizarea acestui site, având în vedere procedura judiciară pendinte în prezent în faÈ”ºa instanÈ”ºei de trimitere Èâ„¢i procedura de soluÈ”ºionare alternativă care a precedat—˜o.

21      Mai reiese din decizia de trimitere că, la momentul înregistrării domeniului în cauză în acÈ”ºiunea principală, pârâta din acÈ”ºiunea principală nu era cunoscută de reclamanta din acÈ”ºiunea principală.

22      în plus, rezultă din aceasta că reclamanta din acÈ”ºiunea principală a introdus cereri de înregistrare pentru 180 de nume de domeniu compuse din denumiri generice.

23      Pârâta din acÈ”ºiunea principală este titulara mărcii verbale Reifen, înregistrată la 28 noiembrie 2005 la Oficiul pentru Mărci Benelux pentru clasele 3 Èâ„¢i 35 în sensul Aranjamentului de la Nisa, corespunzând descrierilor următoare: „înălbitori pentru spălare; produse de curăÈ”ºat Èâ„¢i în special produse pentru curăÈ”ºarea ferestrelor ce conÈ”ºin nanoparticule” Èâ„¢i, respectiv, „servicii de asistenÈ”ºă la comercializarea acestor produse de curăÈ”ºare”. Pârâta din acÈ”ºiunea principală a mai solicitat, la 10 noiembrie 2005, înregistrarea mărcii verbale comunitare Reifen pentru aceleaÈâ„¢i clase. Prin această marcă, a cărei vocabulă este inspirată, potrivit dosarului, din primele trei litere ale cuvintelor din limba germană „Reinigung” (curăÈ”ºare) Èâ„¢i „Fenster” (fereastră), pârâta înÈ”ºelege să comercializeze în toată Europa produse de curăÈ”ºat pentru suprafeÈ”ºe superioare vitrate. Dezvoltarea acestor produse a fost încredinÈ”ºată întreprinderii Bergolin GmbH & Co KG. La 10 octombrie 2006, era disponibil un eÈâ„¢antion din soluÈ”ºia de curăÈ”ºare I (Reifen A).

24      Pârâta din acÈ”ºiunea principală s—˜a opus înregistrării de către reclamanta din acÈ”ºiunea principală a numelui de domeniu „www.reifen.eu” în faÈ”ºa Tribunalului de Arbitraj. Prin decizia din 24 iulie 2006 (cauza 00910), Tribunalul de Arbitraj a dat câÈâ„¢tig de cauză cererii acesteia Èâ„¢i a retras reclamantei din acÈ”ºiunea principală numele de domeniu respectiv pentru a—˜l transfera pârâtei din acÈ”ºiunea principală. în această decizie, Tribunalul de Arbitraj a considerat că nu trebuie eliminat caracterul „&” conÈ”ºinut într—˜o marcă, ci acesta trebuie exprimat prin caractere normale. Potrivit acestui tribunal, reclamanta din acÈ”ºiunea principală a dorit în mod vădit să eludeze regula privind transcrierea, prevăzută la articolul 11 al doilea paragraf din Regulamentul nr. 874/2004, într—˜o serie de cereri de înregistrare a unor nume de domenii. în consecinÈ”ºă, aceasta ar fi fost de rea—˜credinÈ”ºă în momentul introducerii cererii de înregistrare a numelui de domeniu în cauză în acÈ”ºiunea principală.

25      Reclamanta din acÈ”ºiunea principală a contestat această decizie, formulând o acÈ”ºiune în justiÈ”ºie în conformitate cu articolul 22 alineatul (13) din Regulamentul nr. 874/2004. întrucât aceasta a fost declarată nefondată în primă instanÈ”ºă Èâ„¢i întrucât apelul a fost respins, reclamanta din acÈ”ºiunea principală a formulat recurs în faÈ”ºa instanÈ”ºei de trimitere.

26      Apreciind că soluÈ”ºionarea litigiului depinde de interpretarea dreptului Uniunii Èâ„¢i în special a articolului 21 din Regulamentul nr. 874/2004, Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă) a hotărât să suspende judecarea cauzei Èâ„¢i să adreseze CurÈ”ºii următoarele întrebări preliminare:

„1)      Articolul 21 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 874/2004 trebuie interpretat în sensul că, potrivit acestei dispoziÈ”ºii, există un drept inclusiv:

a)      în cazul în care o marcă a fost înregistrată cu unicul scop de a se putea solicita, în prima parte a procedurii de înregistrare pe etape, înregistrarea unui nume de domeniu care corespunde unei denumiri generice - preluate din limba germană -, fără intenÈ”ºia de a utiliza marca menÈ”ºionată pentru produse sau servicii?

b)      în cazul în care marca pe baza căreia a fost înregistrat [numele de domeniu] Èâ„¢i care corespunde unei denumiri generice - preluate din limba germană - se îndepărtează de numele de domeniu în măsura în care conÈ”ºine caractere speciale ce au fost eliminate din numele de domeniu, deÈâ„¢i ar fi putut fi exprimate prin caractere normale, iar eliminarea acestora are drept efect faptul că numele de domeniu se poate distinge de marcă fără a se crea un risc de confuzie?

2)      Articolul 21 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 874/2004 trebuie interpretat în sensul că interesul legitim există numai în cazurile prevăzute la articolul 21 alineatul (2) literele (a)-(c)?

3)      [în cazul unui răspuns negativ, e]xistă un interes legitim, în sensul articolului 21 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 874/2004, Èâ„¢i în cazul în care titularul numelui de domeniu care corespunde unei denumiri generice - preluate din limba germană - intenÈ”ºionează să îl utilizeze pentru un site internet tematic?

[…]

4)      [în cazul unui răspuns afirmativ la prima Èâ„¢i la a treia întrebare, a]rticolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 874/2004 trebuie interpretat în sensul că numai împrejurările enumerate la literele (a)-(e) ale acestei dispoziÈ”ºii se pot afla la originea relei—˜credinÈ”ºe, în sensul articolului 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 874/2004?

[…]

5)      [în cazul unui răspuns negativ, s]e poate de asemenea considera că există rea—˜credinÈ”ºă, în sensul articolului 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 874/2004, în cazul în care numele de domeniu a fost înregistrat în prima parte a procedurii de înregistrare pe etape pe baza unei mărci ce corespunde unei denumiri generice - preluate din limba germană -, marcă pe care titularul numelui de domeniu a dobândit—˜o cu unicul scop de a putea solicita înregistrarea numelui de domeniu în prima parte a procedurii de înregistrare pe etape Èâ„¢i de a devansa astfel alte persoane interesate Èâ„¢i, prin urmare, în orice caz, Èâ„¢i pe titularii de drepturi asupra mărcii?”

 Cu privire la întrebările preliminare

 ObservaÈ”ºie preliminară

27      Reclamanta din acÈ”ºiunea principală susÈ”ºine de la bun început că nu i se pot imputa eventuale greÈâ„¢eli comise de registru cu privire la înregistrarea numelui de domeniu în cauză în acÈ”ºiunea principală. Astfel de greÈâ„¢eli ar fi trebuit invocate în cadrul unei proceduri îndreptate împotriva registrului în temeiul articolului 22 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 874/2004, iar nu în cadrul unei proceduri îndreptate împotriva titularului numelui de domeniu vizat.

28      DeÈâ„¢i instanÈ”ºa de trimitere nu a adresat o întrebare în acest sens, este de competenÈ”ºa CurÈ”ºii, în cadrul procedurii de cooperare între instanÈ”ºele naÈ”ºionale Èâ„¢i Curte instituite prin articolul 267 TFUE Èâ„¢i în măsura în care teza reclamantei din acÈ”ºiunea principală influenÈ”ºează soluÈ”ºionarea acÈ”ºiunii principale, să ofere acestei instanÈ”ºe un răspuns util care să îi permită să soluÈ”ºioneze litigiul cu care este sesizată (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 17 iunie 1999, Piaggio, C—˜295/97, Rec., p. I—˜3735, punctul 25).

29      în această privinÈ”ºă, trebuie arătat că articolul 22 alineatul (11) primul Èâ„¢i al doilea paragraf din Regulamentul nr. 874/2004 permite oricărei părÈ”ºi să iniÈ”ºieze o procedură de soluÈ”ºionare alternativă a litigiilor fie împotriva unui titular al unui nume de domeniu atunci când înregistrarea este speculativă sau abuzivă, fie împotriva registrului atunci când una dintre deciziile acestuia este contrară Regulamentelor nr. 733/2002 sau nr. 874/2004. întrucât acÈ”ºiunea principală, care a fost iniÈ”ºiată în conformitate cu dispoziÈ”ºiile articolului 22 din Regulamentul nr. 874/2004, are ca obiect o înregistrare pretins speculativă sau abuzivă, procedura a putut fi iniÈ”ºiată în mod legitim împotriva titularului numelui de domeniu.

30      în această privinÈ”ºă, teza reclamantei din acÈ”ºiunea principală este, aÈâ„¢adar, lipsită de fundament.

 Cu privire la a patra întrebare

31      Prin intermediul celei de a patra întrebări, care trebuie analizată în primul rând, instanÈ”ºa de trimitere doreÈâ„¢te în esenÈ”ºă să Èâ„¢tie dacă împrejurările care permit întemeierea relei—˜credinÈ”ºe sunt enumerate în mod exhaustiv la articolul 21 alineatul (3) literele (a)-(e) din Regulamentul nr. 874/2004.

32      Trebuie observat, mai întâi, că există o anumită diferenÈ”ºă între diversele versiuni lingvistice ale articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul nr. 874/2004. Astfel, versiunea germană a acestei dispoziÈ”ºii are următorul conÈ”ºinut: „BíƒÂ¶sglíƒÂ¤ubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn […]”. Modul în care este redactată această frază, care se traduce literal prin „Reaua—˜credinÈ”ºă în sensul alineatului 1 litera (b) există atunci când […]”, ar putea sugera că ipotezele relei—˜credinÈ”ºe menÈ”ºionate la articolul 21 alineatul (1) litera (b) din acest regulament sunt limitate la cazurile prevăzute în mod expres la acest alineat (3).

33      TotuÈâ„¢i, dispoziÈ”ºia în cauză nu poate fi examinată numai în versiunea în limba germană, întrucât dispoziÈ”ºiile dreptului Uniunii trebuie interpretate Èâ„¢i aplicate în mod uniform, în lumina versiunilor existente în toate limbile Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 decembrie 2005, Jyske Finans, C—˜280/04, Rec., p. I—˜10683, punctul 31, Èâ„¢i Hotărârea din 3 aprilie 2008, Endendijk, C—˜187/07, Rep., p. I—˜2115, punctul 22).

34      Or, din celelalte versiuni lingvistice decât cea germană ale articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul nr. 874/2004 reiese că enumerarea, în cadrul acestei dispoziÈ”ºii, a unor împrejurări care constituie rea—˜credinÈ”ºă este doar cu titlu de exemplu. Astfel, versiunea în limba franceză a acestei dispoziÈ”ºii este redactată după cum urmează: „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article] peut íƒÂªtre díƒÂ©montríƒÂ©e quand […]”. Ideea exprimată prin verbul „pouvoir” se regăseÈâ„¢te Èâ„¢i în celelalte versiuni lingvistice, inter alia în limba engleză („may”), în limba italiană („puíƒÂ²â€), în limba spaniolă („podríƒÂ¡â€), în limba poloneză („moí…¼na”), în limba portugheză („pode”), în limba olandeză („kan”), precum Èâ„¢i în limba bulgară („íÂ¼íÂ¾íÂ¶íÂµâ€).

35      în această privinÈ”ºă, trebuie amintit că, în conformitate cu o jurisprudenÈ”ºă constantă, necesitatea unei aplicări Èâ„¢i, prin urmare, a unei interpretări uniforme a unui act comunitar exclude posibilitatea ca acesta să fie privit în mod izolat în una dintre versiunile sale, impunând ca acesta să fie interpretat atât în funcÈ”ºie de voinÈ”ºa reală a autorului, cât Èâ„¢i în funcÈ”ºie de scopul urmărit de acesta din urmă, în special în lumina tuturor versiunilor lingvistice existente (a se vedea în special Hotărârea din 12 noiembrie 1969, Stauder, 29/69, Rec., p. 419, punctul 3, Hotărârea din 22 octombrie 2009, Zurita GarcíƒÂ­a Èâ„¢i Choque Cabrera, C—˜261/08 Èâ„¢i C—˜348/08, Rep., p. I—˜10143, punctul 54, precum Èâ„¢i Hotărârea din 28 ianuarie 2010, Eulitz, C—˜473/08, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 22).

36      Pe de altă parte, trebuie subliniat în această privinÈ”ºă că Regulamentul nr. 733/2002 vizează în special adoptarea unei politici de interes general în materie de înregistrare speculativă Èâ„¢i abuzivă a numelor de domenii, care ar trebui să garanteze respectarea drepturilor anterioare recunoscute sau instituite de dreptul naÈ”ºional Èâ„¢i/sau de dreptul Uniunii. Această politică de interes general este în special aplicată prin articolul 21 din Regulamentul nr. 874/2004, care prevede, în esenÈ”ºă, revocarea unui nume de domeniu înregistrat în mod abuziv sau speculativ.

37      Or, obiectivul de a împiedica astfel înregistrările speculative sau abuzive de nume de domenii, care, prin însăÈâ„¢i natura lor, pot fi caracterizate de diverse elemente de fapt Èâ„¢i de drept, ar fi compromis dacă reaua—˜credinÈ”ºă în sensul articolului 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 874/2004 nu ar putea fi demonstrată decât prin împrejurările enumerate în mod limitativ la articolul 21 alineatul (3) literele (a)-(e).

38      în sfârÈâ„¢it, rezultă din considerentul (16) al Regulamentului nr. 874/2004 că registrul trebuie să È”ºină seama de bunele practici internaÈ”ºionale din domeniu Èâ„¢i în special de recomandările OrganizaÈ”ºiei Mondiale a ProprietăÈ”ºii Intelectuale (OMPI), pentru a evita, pe cât posibil, înregistrările speculative sau abuzive. Or, astfel cum susÈ”ºine Comisia, reiese în mod clar din raportul final al OMPI din 30 aprilie 1999 privind consultările având ca obiect numele de domenii de internet, în special din alineatul (2) din Recomandarea nr. 171 privind noÈ”ºiunea „rea—˜credinÈ”ºă”, că lista cu împrejurările care constituie rea—˜credinÈ”ºă, care, pe de altă parte, corespunde în mare parte listei de la articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul nr. 874/2004, nu este exhaustivă.

39      AÈâ„¢adar, trebuie să se răspundă la a patra întrebare că articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul nr. 874/2004 trebuie interpretat în sensul că reaua—˜credinÈ”ºă poate fi demonstrată prin alte împrejurări decât cele enumerate la literele (a)-(e) ale acestei dispoziÈ”ºii.

 Cu privire la a cincea întrebare

40      Prin intermediul celei de a cincea întrebări, care trebuie examinată în al doilea rând, instanÈ”ºa de trimitere solicită CurÈ”ºii, în esenÈ”ºă, să interpreteze noÈ”ºiunea de rea—˜credinÈ”ºă în sensul articolului 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 874/2004.

41      în temeiul acestei dispoziÈ”ºii, când un nume de domeniu înregistrat este identic sau poate fi confundat cu un nume cu privire la care există un drept recunoscut sau instituit de dreptul naÈ”ºional Èâ„¢i/sau de dreptul Uniunii, acest nume de domeniu este revocat dacă a fost înregistrat sau a fost utilizat cu rea—˜credinÈ”ºă.

42      Or, reaua—˜credinÈ”ºă trebuie apreciată în mod global, È”ºinând seama de toÈ”ºi factorii pertinenÈ”ºi din cauză (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & SpríƒÂ¼ngli, C—˜529/07, Rep., p. I—˜4893, punctul 37).

43      în ceea ce priveÈâ„¢te mai concret elementele care caracterizează un comportament precum cel al reclamantei din acÈ”ºiunea principală, având în vedere elementele de fapt din decizia de trimitere, trebuie făcute următoarele precizări.

44      în primul rând, trebuie examinate condiÈ”ºiile în care a fost înregistrată marca verbală &R&E&I&F&E&N&.

45      în această privinÈ”ºă, trebuie să se ia în considerare, în primul rând, intenÈ”ºia reclamantei din acÈ”ºiunea principală la momentul depunerii cererii de înregistrare a acestei mărci, ca element subiectiv care trebuie stabilit prin trimitere la circumstanÈ”ºele obiective ale speÈ”ºei (a se vedea în acest sens Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & SpríƒÂ¼ngli, citată anterior, punctele 41 Èâ„¢i 42).

46      Faptul de a solicita înregistrarea unei mărci fără intenÈ”ºia de a o utiliza ca atare, ci numai în scopul de a obÈ”ºine ulterior, în temeiul dreptului la această marcă, înregistrarea unui nume de domeniu de nivel superior „.eu” în cursul primei părÈ”ºi a înregistrării pe etape prevăzute de Regulamentul nr. 874/2004 poate, în anumite împrejurări, să caracterizeze un comportament de rea—˜credinÈ”ºă în sensul articolului 21 alineatul (1) litera (b) din acest regulament.

47      în speÈ”ºă, reiese din decizia de trimitere că reclamanta, deÈâ„¢i a înregistrat marca verbală &R&E&I&F&E&N& în Suedia pentru centuri de securitate, intenÈ”ºiona în realitate să exploateze un site internet dedicat comerÈ”ºului de pneuri a cărui înregistrare o avea în vedere.

48      în consecinÈ”ºă, potrivit constatărilor efectuate de instanÈ”ºa de trimitere Èâ„¢i după cum admite însăÈâ„¢i reclamanta din acÈ”ºiunea principală, aceasta din urmă nu avea nicio intenÈ”ºie să utilizeze marca astfel înregistrată pentru produsele vizate de această înregistrare.

49      în al doilea rând, prezentarea mărcii în cauză poate fi de asemenea pertinentă pentru aprecierea existenÈ”ºei unui comportament de rea—˜credinÈ”ºă în sensul articolului 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 874/2004 (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & SpríƒÂ¼ngli, citată anterior, punctul 50).

50      în această privinÈ”ºă, instanÈ”ºa de trimitere arată că, făcându—˜se abstracÈ”ºie de caracterele speciale care înconjoară fiecare literă, marca verbală &R&E&I&F&E&N& corespunde unei denumiri generice în limba germană, Èâ„¢i anume „Reifen” („pneuri”). Trebuie observat în plus că, din punct de vedere semantic Èâ„¢i vizual, această marcă se caracterizează printr—˜o prezentare neobiÈâ„¢nuită Èâ„¢i lingvistic iraÈ”ºională. Astfel, caracterul special „&” care a fost inserat înainte Èâ„¢i după fiecare literă este, pentru acest motiv, lipsit de orice valoare semantică. O astfel de prezentare poate, aÈâ„¢adar, sugera că acest caracter special nu a fost introdus decât în scopul de a camufla termenul generic ce se ascunde în spatele mărcii respective.

51      în al treilea rând, Èâ„¢i caracterul repetitiv al unui comportament poate fi luat în considerare pentru a aprecia dacă acesta constituie sau nu constituie rea—˜credinÈ”ºă în sensul articolului 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 874/2004. în această privinÈ”ºă, instanÈ”ºa de trimitere arată că reclamanta din acÈ”ºiunea principală a înregistrat în Suedia, în total, 33 de mărci care corespund unor denumiri generice în limba germană, utilizând de fiecare dată caracterul special „&” înainte Èâ„¢i după toate literele care figurează în cadrul semnelor a căror înregistrare a fost solicitată.

52      în al patrulea rând, cronologia evenimentelor poate de asemenea să constituie un element pertinent de apreciere. în speÈ”ºă, împrejurarea că reclamanta din acÈ”ºiunea principală nu a înregistrat marca verbală &R&E&I&F&E&N& decât cu puÈ”ºin timp înainte de începerea primei părÈ”ºi a înregistrării pe etape a numelor de domeniu de nivel superior „.eu” merită în egală măsură o atenÈ”ºie deosebită în scopul aprecierii existenÈ”ºei unei eventuale rele—˜credinÈ”ºe. în această privinÈ”ºă, reiese din decizia de trimitere că, la 11 august 2005, reclamanta din acÈ”ºiunea principală a solicitat autorităÈ”ºii suedeze competente înregistrarea mărcii respective, cererea fiind admisă de aceste autorităÈ”ºi la 25 noiembrie 2005, în timp ce EURid anunÈ”ºase că înregistrarea numelor de domeniu de nivel superior „.eu” urma să înceapă la 7 decembrie 2005.

53      în acest context, deÈâ„¢i este adevărat că marca verbală suedeză &R&E&I&F&E&N& rămâne valabilă atât timp cât nu a făcut obiectul unei declaraÈ”ºii de decădere sau de nulitate, condiÈ”ºiile în care această marcă a fost înregistrată pot caracteriza un comportament de rea—˜credinÈ”ºă în sensul articolului 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 874/2004.

54      în ceea ce priveÈâ„¢te, în al doilea rând, condiÈ”ºiile în care a fost înregistrat numele de domeniu „www.reifen.eu”, trebuie arătat, mai întâi, că utilizarea abuzivă a unui caracter special sau a unui semn de punctuaÈ”ºie în numele pentru care a fost invocat un drept, potrivit regulilor de transcriere prevăzute la articolul 11 din Regulamentul nr. 874/2004, poate constitui un factor pertinent pentru a aprecia existenÈ”ºa unui comportament de rea—˜credinÈ”ºă din partea unui titular al unui nume de domeniu.

55      Al doilea paragraf al articolului respectiv prevede că, atunci când un nume pentru care sunt invocate drepturi anterioare conÈ”ºine caractere speciale, precum caracterul „&”, acestea „se elimină în întregime din numele de domeniu corespondent, fiind înlocuite [a se citi «se înlocuiesc»] cu liniuÈ”ºe sau, atunci când este posibil, cu o versiune rescrisă [cu caractere normale] a numelui”. Or, din decizia de trimitere rezultă că, întemeindu—˜se pe această primă posibilitate, reclamanta a putut obÈ”ºine eliminarea tuturor caracterelor „&” din marca sa verbală &R&E&I&F&E&N& Èâ„¢i, astfel, a putut să înregistreze numele de domeniu „www.reifen.eu”.

56      în această privinÈ”ºă, teza Comisiei potrivit căreia cele trei reguli de transcriere prevăzute la articolul 11 al doilea paragraf din Regulamentul nr. 874/2004 ar trebui ierarhizate nu poate fi reÈ”ºinută. Potrivit acestei instituÈ”ºii, caracterele speciale care au o valoare semantică ar trebui exprimate prin caractere normale, cele care au o funcÈ”ºie de separare ar trebui înlocuite cu liniuÈ”ºe Èâ„¢i numai cele care nu au nici valoare semantică, nici funcÈ”ºie de separare ar trebui eliminate.

57      TotuÈâ„¢i, astfel cum arată reclamanta din acÈ”ºiunea principală Èâ„¢i guvernul ceh, modul de redactare a articolului 11 al doilea paragraf din Regulamentul nr. 874/2004 nu permite să se conchidă în sensul existenÈ”ºei unei ierarhii între aceste trei reguli de transcriere.

58      Faptul că această dispoziÈ”ºie prevede că „atunci când este posibil” caracterele speciale trebuie exprimate prin caractere normale nu produce efecte în această privinÈ”ºă. Astfel, această expresie nu trebuie interpretată în sensul că stabileÈâ„¢te o ierarhie între diferitele posibilităÈ”ºi de transcriere, ci în sensul că vizează imposibilitatea de a exprima prin caractere normale anumite caractere speciale.

59      în plus, teza Comisiei ar avea drept consecinÈ”ºă, în cazul înregistrărilor speculative sau abuzive, să favorizeze utilizarea caracterelor speciale a căror eliminare ar rămâne posibilă, în timp ce, în cazul înregistrărilor de bună—˜credinÈ”ºă, solicitanÈ”ºii nu ar putea face o alegere în ceea ce priveÈâ„¢te transcrierea caracterelor speciale, astfel încât aceÈâ„¢tia ar putea fi puÈâ„¢i în situaÈ”ºia în care li se impune un nume de domeniu de nivel superior „.eu” care nu corespunde, din punctul lor de vedere, numelui pentru care au invocat un drept anterior.

60      Trebuie subliniat în această privinÈ”ºă că reiese din articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul nr. 874/2004 că înregistrarea unui nume de domeniu de nivel superior „.eu” pe baza unui drept anterior constă în înregistrarea numelui complet pentru care există dreptul anterior, astfel cum este înscris în documentaÈ”ºia care atestă existenÈ”ºa acestui drept.

61      întrucât anumite caractere speciale care pot apărea într—˜un nume pentru care există un drept anterior nu pot totuÈâ„¢i figura într—˜un nume de domeniu din cauza unor constrângeri de ordin tehnic, legiuitorul a prevăzut, la articolul 11 al doilea paragraf din Regulamentul nr. 874/2004, reguli de transcriere a unor astfel de caractere speciale.

62      Reiese astfel din coroborarea articolului 10 alineatul (2) Èâ„¢i a articolului 11 din Regulamentul nr. 874/2004 că aplicarea regulilor de transcriere prevăzute la articolul 11 al doilea paragraf este condiÈ”ºionată de obiectivul de a garanta identitatea sau cea mai apropiată concordanÈ”ºă între numele de domeniu a cărui înregistrare este solicitată Èâ„¢i numele pentru care se invocă un drept anterior.

63      PrezenÈ”ºa caracterelor speciale în numele pentru care se invocă un drept anterior, precum Èâ„¢i alegerea efectuată de solicitant cu privire la cele trei reguli de transcriere a unor astfel de caractere prevăzute la articolul 11 al doilea paragraf din Regulamentul nr. 874/2004, Èâ„¢i anume eliminarea, înlocuirea cu o liniuÈ”ºă sau exprimarea prin caractere normale, pot indica astfel existenÈ”ºa unui comportament de rea—˜credinÈ”ºă în sensul articolului 21 alineatul (1) litera (b) din acest regulament, în special în cazul în care numele de domeniu a cărui înregistrare este solicitată nu este în concordanÈ”ºă cu numele pentru care se invocă un drept anterior.

64      în această privinÈ”ºă, după cum rezultă din decizia de trimitere, caracterele speciale inserate în mod iraÈ”ºional din punct de vedere lingvistic în numele pentru care a fost invocat un drept anterior au fost eliminate din numele de domeniu a cărui înregistrare a fost solicitată, nefiind înlocuite cu o liniuÈ”ºă sau exprimate cu caractere normale, astfel încât concordanÈ”ºa dintre numele de domeniu respectiv Èâ„¢i numele care face obiectul unui drept anterior este compromisă.

65      în al doilea rând, trebuie amintit că, pentru a garanta titularilor unor drepturi anterioare posibilităÈ”ºi convenabile de a înregistra numele cu privire la care deÈ”ºin drepturi, Regulamentul nr. 874/2004 a instituit, după cum rezultă din considerentul (2) al acestuia, o procedură de înregistrare pe etape.

66      în temeiul articolului 12 din regulamentul respectiv, această procedură cuprinde două etape. în cursul primei etape, pot face obiectul unei cereri de înregistrare ca nume de domenii numai mărcile înregistrate naÈ”ºionale sau comunitare, indicaÈ”ºiile geografice, precum Èâ„¢i numele Èâ„¢i acronimele organismelor publice. A doua etapă priveÈâ„¢te numele care pot fi înregistrate în cursul primei etape, precum Èâ„¢i numele asociate tuturor celorlalte drepturi anterioare.

67      în consecinÈ”ºă, deschiderea generalizată a înregistrării numelor de domeniu de nivel superior „.eu” nu trebuia să înceapă decât după încheierea perioadei prevăzute pentru înregistrarea pe etape.

68      Rezultă, aÈâ„¢adar, că un nume de domeniu precum cel în cauză în acÈ”ºiunea principală, care corespunde unei denumiri generice dorite ca atare, nu a putut fi înregistrat în cursul primei părÈ”ºi a înregistrării pe etape decât datorită artificiului constând într—˜o marcă creată Èâ„¢i înregistrată în acest scop.

69      Astfel, în lipsa înregistrării unei mărci verbale, reclamanta din acÈ”ºiunea principală ar fi trebuit să aÈâ„¢tepte deschiderea generalizată a înregistrării numelor de domenii de nivel superior „.eu” pentru a putea formula cererea, riscând astfel, precum orice altă persoană interesată de acelaÈâ„¢i nume de domeniu, să fie devansat, conform principiului „primul venit, primul servit”, de o altă cerere de înregistrare introdusă înaintea cererii sale.

70      Astfel, un comportament care vizează în mod vădit să eludeze procedura de înregistrare pe etape instituită de Regulamentul nr. 874/2004 trebuie luat în considerare la aprecierea unui comportament de rea—˜credinÈ”ºă în sensul articolului 21 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menÈ”ºionat.

71      în al treilea rând, faptul de a introduce un număr mare de cereri de înregistrare pentru nume de domenii care corespund unor denumiri generice poate fi de asemenea un indiciu pertinent pentru aprecierea existenÈ”ºei unui comportament de rea—˜credinÈ”ºă în lumina obiectivului Regulamentului nr. 874/2004, care constă în prevenirea sau în evitarea înregistrărilor Èâ„¢i a utilizărilor speculative sau abuzive a numelor de domeniu. în această privinÈ”ºă, reiese din decizia de trimitere că reclamanta din acÈ”ºiunea principală a introdus 180 de cereri de această natură.

72      în schimb, împrejurarea, menÈ”ºionată în decizia de trimitere, că pârâta din acÈ”ºiunea principală nu era cunoscută de reclamanta din acÈ”ºiunea principală în momentul înregistrării numelui de domeniu în cauză în acÈ”ºiunea principală este lipsită de relevanÈ”ºă.

73      Reclamanta din acÈ”ºiunea principală susÈ”ºine în această privinÈ”ºă că acÈ”ºiunea principală are ca obiect înregistrarea unui nume de domeniu care constă într—˜un termen generic, ceea ce nu ar putea în niciun caz să aducă atingere drepturilor terÈ”ºilor, dat fiind că nimeni nu dispune de drepturi exclusive asupra expresiilor generice. Comportamentele speculative sau abuzive pe care cazurile de rea—˜credinÈ”ºă enumerate la articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul nr. 874/2004 urmăresc să le combată ar fi, aÈâ„¢adar, excluse prin definiÈ”ºie în cazurile de înregistrare a unor nume de domenii care constau în termeni generici. în consecinÈ”ºă, reclamanta din acÈ”ºiunea principală nu ar fi acÈ”ºionat cu rea—˜credinÈ”ºă în sensul articolului 21 alineatul (3).

74      Această teză este greÈâ„¢ită pentru două motive. Pe de o parte, este întemeiată pe premisa, respinsă la punctele 31-39 din prezenta hotărâre, potrivit căreia enumerarea cazurilor de rea—˜credinÈ”ºă care figurează la articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul nr. 874/2004 ar avea un caracter exhaustiv. Pe de altă parte, nu ia în considerare faptul că pot exista în mod legitim drepturi anterioare privind expresii generice. Astfel, potrivit jurisprudenÈ”ºei CurÈ”ºii, dreptul Uniunii Èâ„¢i în special articolul 3 alineatul (1) literele (b) Èâ„¢i (c) din Prima Directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaÈ”ºiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, EdiÈ”ºie specială, 17/vol. 1, p. 92) nu se opun înregistrării într—˜un stat membru, ca marcă naÈ”ºională, a unei vocabule preluate din limba unui alt stat membru în care aceasta este lipsită de caracter distinctiv sau este descriptivă în ceea ce priveÈâ„¢te produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea, cu excepÈ”ºia cazului în care persoanele interesate din statul membru în care se solicită înregistrarea sunt în măsură să identifice semnificaÈ”ºia acestei vocabule (Hotărârea din 9 martie 2006, Matratzen Concord, C—˜421/04, Rec., p. I—˜2303, punctele 26 Èâ„¢i 32, precum Èâ„¢i dispozitivul).

75      AÈâ„¢adar, întrucât nu poate fi exclusă existenÈ”ºa unor drepturi anterioare privind un nume care corespunde unei denumiri generice, adoptarea unui comportament precum cel al reclamantei din acÈ”ºiunea principală riscă să aducă atingere titularilor unor astfel de drepturi.

76      în plus, adoptarea unui comportament precum cel descris la punctul 70 din prezenta hotărâre arată că se încearcă să se obÈ”ºină un avantaj necuvenit în detrimentul oricărei alte persoane interesate de acelaÈâ„¢i nume de domeniu care nu deÈ”ºine un drept anterior pe care să îl invoce Èâ„¢i care trebuie, aÈâ„¢adar, să aÈâ„¢tepte deschiderea generalizată a înregistrării numelor de domenii de nivel superior „.eu” pentru a putea introduce o cerere de înregistrare.

77      Prin urmare, trebuie să se răspundă la a cincea întrebare că, pentru a aprecia dacă există un comportament de rea—˜credinÈ”ºă, în sensul articolului 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 874/2004 coroborat cu alineatul (3) al aceluiaÈâ„¢i articol, instanÈ”ºa naÈ”ºională trebuie să ia în considerare toÈ”ºi factorii pertinenÈ”ºi specifici speÈ”ºei, în special condiÈ”ºiile în care a fost obÈ”ºinută înregistrarea mărcii Èâ„¢i cele în care a fost înregistrat numele de domeniu de nivel superior „.eu”.

în ceea ce priveÈâ„¢te condiÈ”ºiile în care a fost obÈ”ºinută înregistrarea mărcii, instanÈ”ºa naÈ”ºională trebuie să ia în considerare în special:

-        intenÈ”ºia de a nu utiliza marca pe piaÈ”ºa pentru care a fost solicitată protecÈ”ºia;

-        modul de prezentare a mărcii;

-        înregistrarea unui număr mare de alte mărci care corespund unor denumiri generice Èâ„¢i

-        înregistrarea mărcii cu puÈ”ºin timp înainte de începerea înregistrării pe etape a numelor de domeniu de nivel superior „.eu”.

în ceea ce priveÈâ„¢te condiÈ”ºiile în care a fost înregistrat numele de domeniu de nivel superior „.eu”, instanÈ”ºa naÈ”ºională trebuie să ia în considerare în special:

-        utilizarea abuzivă a caracterelor speciale sau a semnelor de punctuaÈ”ºie, în sensul articolului 11 din Regulamentul nr. 874/2004, în scopul aplicării regulilor de transcriere prevăzute la acest articol;

-        înregistrarea în cursul primei părÈ”ºi a înregistrării pe etape prevăzute de acest regulament în temeiul unei mărci dobândite în împrejurări precum cele din acÈ”ºiunea principală Èâ„¢i

-        introducerea unui număr mare de cereri de înregistrare de nume de domeniu care corespund unor denumiri generice.

 Cu privire la prima, la a doua Èâ„¢i la a treia întrebare

78      Având în vedere răspunsurile aduse la a patra Èâ„¢i la a cincea întrebare preliminară, precum Èâ„¢i împrejurările din acÈ”ºiunea principală, nu este necesar să se răspundă la primele trei întrebări.

 Cu privire la cheltuielile de judecată

79      întrucât, în privinÈ”ºa părÈ”ºilor din acÈ”ºiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanÈ”ºa de trimitere, este de competenÈ”ºa acesteia să se pronunÈ”ºe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observaÈ”ºii CurÈ”ºii, altele decât cele ale părÈ”ºilor menÈ”ºionate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară:

1)      Articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare Èâ„¢i funcÈ”ºiile domeniului de nivel superior „.eu” Èâ„¢i a principiilor de înregistrare trebuie interpretat în sensul că reaua—˜credinÈ”ºă poate fi demonstrată prin alte împrejurări decât cele enumerate la literele (a)-(e) ale acestei dispoziÈ”ºii.

2)      Pentru a aprecia dacă există un comportament de rea—˜credinÈ”ºă, în sensul articolului 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 874/2004 coroborat cu alineatul (3) al aceluiaÈâ„¢i articol, instanÈ”ºa naÈ”ºională trebuie să ia în considerare toÈ”ºi factorii pertinenÈ”ºi specifici speÈ”ºei, în special condiÈ”ºiile în care a fost obÈ”ºinută înregistrarea mărcii Èâ„¢i cele în care a fost înregistrat numele de domeniu de nivel superior „.eu”.

în ceea ce priveÈâ„¢te condiÈ”ºiile în care a fost obÈ”ºinută înregistrarea mărcii, instanÈ”ºa naÈ”ºională trebuie să ia în considerare în special:

-        intenÈ”ºia de a nu utiliza marca pe piaÈ”ºa pentru care a fost solicitată protecÈ”ºia;

-        modul de prezentare a mărcii;

-        înregistrarea unui număr mare de alte mărci care corespund unor denumiri generice Èâ„¢i

-        înregistrarea mărcii cu puÈ”ºin timp înainte de începerea înregistrării pe etape a numelor de domeniu de nivel superior „.eu”.

în ceea ce priveÈâ„¢te condiÈ”ºiile în care a fost înregistrat numele de domeniu de nivel superior „.eu”, instanÈ”ºa naÈ”ºională trebuie să ia în considerare în special:

-        utilizarea abuzivă a caracterelor speciale sau a semnelor de punctuaÈ”ºie, în sensul articolului 11 din Regulamentul nr. 874/2004, în scopul aplicării regulilor de transcriere prevăzute la acest articol;

-        înregistrarea în cursul primei părÈ”ºi a înregistrării pe etape prevăzute de acest regulament în temeiul unei mărci dobândite în împrejurări precum cele din acÈ”ºiunea principală Èâ„¢i

-        introducerea unui număr mare de cereri de înregistrare de nume de domeniu care corespund unor denumiri generice.

Semnături