Principiile guvernanței Internetului

(adoptate prin Declarația Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind principiile guvernanței Internetului, la 21 septembrie 2011)

 - traducere neoficială -

 

1. Drepturile omului, democrație și supremația legii


Mecanismele de guvernanță a Internetului trebuie să asigure protecția tuturor drepturilor și libertăților fundamentale și să afirme universalitatea, indivizibilitatea, interdependența și interrelaționarea acestora în conformitate cu normele de drept  internațional privind drepturile omului. Aceste mecanisme trebuie, de asemenea, să asigure respectarea deplină a principiilor democrației și supremației legii și să promoveze dezvoltarea durabilă. Toți actorii publici și privați trebuie să recunoască și să susțină drepturile omului și libertățile fundamentale în cadrul operațiunilor și activităților pe care le desfășoară, precum și în cadrul proceselor de dezvoltare de noi tehnologii, servicii și aplicații. Acești actori trebuie să aibă cunoștință despre evoluțiile care conduc atât la consolidarea cât și la amenințarea drepturilor și libertăților omului și să participe pe deplin la eforturile menite să genereze recunoașterea noilor drepturi emergente.


2. Guvernanța multilaterală


Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de guvernanță a Internetului trebuie să asigure, într-o manieră deschisă, transparentă și responsabilă, participarea deplină a guvernelor, sectorului privat, societății civile, comunității tehnice și utilizatorilor, cu luarea în considerare a rolurilor și responsabilităților specifice fiecărei categorii. Elaborarea de politici publice internaționale cu privire la Internet și stabilirea mecanismelor de guvernanță a Internetului trebuie să permită participarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor categoriilor de actori din toate țările.


3. Responsabilitățile statelor


Statele au drepturi și responsabilități în chestiuni ce țin de sfera politicilor publice internaționale din domeniul Internetului. în exercitarea drepturilor suverane, statele trebuie, în conformitate cu normele de drept internațional, să se abțină de la orice acțiune care ar afecta direct sau indirect persoane sau entități aflate în afara jurisdicției lor teritoriale. Mai mult, orice decizie sau acțiune națională care are ca efect restricționarea drepturilor fundamentale trebuie să fie conformă cu obligațiile internaționale asumate de către state și să fie fundamentate pe lege, să fie necesare într-o societate democratică și să respecte pe deplin principiile proporționalității și dreptului la un recurs independent, în contextul unor garanții juridice și procedurale adecvate.


4. împuternicirea utilizatorilor de Internet


Utilizatorii trebuie să fie pe deplin împuterniciți să-și exercite drepturile și libertățile fundamentale, să ia decizii în cunoștință de cauză și să participe la mecasnimele de guvernanță a Internetului, în special la mecanisme de guvernanță și la elaborarea de politici publice referitoare la Internet, în condiții de deplină libertate și încredere.


5. Universalitatea Internetului


Politicile referitoare la Internet trebuie să recunoască caracterul global al Internetului și obiectivul accesului universal. Aceste politici nu trebuie să afecteze negativ fluxul liber al traficului Internet transfrontalier.


6. Integritatea Internetului


Securitatea, stabilitatea, robustețea și reziliența Internetului, precum și abilitatea sa de a evolua trebuie să constituie obiectivele principale ale guvernanței Internetului. Este necesară promovarea cooperării internaționale multilaterale în vederea conservării integrității și funcționării continue a infrastructurii Internetului.


7. Gestionare descentralizată


Caracterul descentralizat al reponsabilității gestionării Internetului trebuie conservat. Organismele responsabile pentru aspectele tehnice și de gestionare ale Internetului, precum și sectorul privat trebuie să-si păstreze rolul principal în chestiunile tehnice și operaționale, în condiții de transparență și de asumare a responsabilității în fața comunității globale pentru acele acțiuni care au impact în domeniul politicilor publice.


8. Principii arhitecturale


Standardele deschise și interoperabilitatea Internetului, precum și caracterul său punct-la-punct (end-to-end) trebuie menținute. Toți actorii implicați trebuie să își ghideze deciziile referitoare la guvernanța Internetului după aceste principii. Nu trebuie să existe bariere nerezonabile de intrare pentru noi utilizatori sau pentru utilizări legitime ale Internetului, și nici poveri inutile care ar putea afecta potențialul de inovare în domeniul tehnologiilor și serviciilor.


9. Rețea deschisă


Utilizatorii trebuie să aibă cel mai larg acces posibil la conținut, aplicații și servicii la alegere pe Internet, indiferent dacă acestea sunt oferite gratuit sau contra-cost și să utilizeze în acest scop dispozitive adecvate, în funcție de propriile alegeri. Măsurile de gestionare a traficului care au impact asupra exercitării drepturilor și libertăților fundamentale, în special dreptul la liberă exprimare și dreptul de a distribui și primi informații indiferent de frontiere, precum și dreptul la respectarea vieții private trebuie să fie conforme cu normele de drept internațional referitoare la protecția libertății de exprimare, dreptului de acces la informație, precum și dreptului la respectarea vieții private. 


10. Diversitatea culturală și  lingvistică


Menținerea diversității  culturale și lingvistice și promovarea dezvoltării de conținut local, indiferent de limbă sau de alfabet trebuie să constituie principalele obiective ale politicilor referitoare la Internet, ale cooperării internaționale în domeniu, precum și ale proceselor de dezvoltare de noi tehnologii.