Hotărâre nr. 175 din 12 februarie 2004

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 170 din 26 februarie 2004


În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice și având în vedere prevederile art. 4 lit. f2) din Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabilește Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile.
Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, prin calculator portabil se înțelege un calculator compus dintr-o unitate centrală, un ecran și o tastatură, combinate într-o singură carcasă, alimentat de la un acumulator intern, care poate fi ușor transportat și utilizat în diferite locuri.
Art. 3. - Performanța de mediu a produselor prevăzute la art. 1 și compatibilitatea utilizării acestora cu cerințele de mediu se evaluează pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. - (1) Cerințele specifice de evaluare și verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile. Metodele de încercare, altele decât cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizează cu avizul autorității competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, denumită în continuare autoritate competentă, dacă se demonstrează că acestea asigură date de calitate științifică echivalentă.
(2) În cazul în care există cerința ca agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice să furnizeze declarații, documentații, analize, rapoarte de încercare sau alte documente care să demonstreze conformitatea produsului cu cerințele de acordare a etichetei ecologice, acestea trebuie să provină de la solicitant și/sau furnizorul/furnizorii acestuia, după caz.
(3) Autoritatea competentă poate cere agentului economic care solicită acordarea etichetei ecologice să furnizeze documente suplimentare care să demonstreze conformitatea produsului cu cerințele criteriilor din anexă sau poate realiza verificări independente. Verificările se efectuează în laboratoare care îndeplinesc cerințele generale din standardul SR EN ISO 17025:2000.
(4) La evaluarea solicitărilor pentru acordarea etichetei ecologice și monitorizarea conformării cu cerințele criteriilor din anexă, autoritatea competentă ia în considerare certificarea sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:1997 la agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice și/sau la furnizorul/furnizorii acestuia.
(5) Autoritatea competentă va publica și va actualiza periodic lista standardelor române armonizate care adoptă standardele internaționale referitoare la etichetarea ecologică a calculatoarelor portabile, prevăzute la pct. 4 din anexă.
Art. 5. - Numărul de cod atribuit grupului de produse calculatoare portabile în scopuri administrative este "018".
Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 7. - (1) Prezenta hotărâre se aplică până la data de 28 august 2005.
(2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile se modifică în funcție de progresul tehnic și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NíƒSTASE

Contrasemnează:
---------------
Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului,
Ilie Sârbu
Ministrul economiei și comerțului,
Dan Ioan Popescu

București, 12 februarie 2004.
Nr. 175.

ANEXíƒ

CRITERII
de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de
produse calculatoare portabile

Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile, denumite în continuare criteriile, vizează cu precădere:
1. reducerea efectelor negative și a riscurilor în ceea ce privește protecția mediului, datorate utilizării energiei (încălzirea globală, acidifiere, distrugerea resurselor neregenerabile de energie), prin reducerea consumului de energie;
2. reducerea efectelor negative și a riscurilor în ceea ce privește protecția mediului, legate de folosirea resurselor naturale, prin încurajarea producerii de componente care pot fi înlocuite și de produse reciclabile și ușor de întreținut;
3. reducerea efectelor negative și a riscurilor în ceea ce privește protecția mediului, legate de utilizarea substanțelor chimice periculoase, prin reducerea utilizării acestora.
Criteriile încurajează aplicarea celor mai bune practici în scopul protecției mediului și reciclarea unor componente din material plastic ale produsului.
Criteriile sunt stabilite astfel încât să promoveze etichetarea calculatoarelor portabile care au un impact redus asupra mediului.
1. Economia de energie
Calculatorul portabil trebuie să suporte "modul starea de veghe" ACPI S3 (program de configurare) pentru a permite consumul minim de energie de sub 5 W. Calculatorul poate redeveni activ din această stare, ca răspuns la o comandă primită de la una dintre următoarele componente:
- modem;
- rețea de comunicație;
- tastatură sau mouse.
Timpul implicit de trecere de la "modul funcționare" la "modul starea de veghe" (ACPI S3 - interfața automată de management al consumului de energie) trebuie să fie de maximum 15 minute de inactivitate. Producătorul trebuie să asigure din fabricație această setare.
Calculatorul portabil trebuie să aibă un consum maxim de energie în "modul oprit" mai mic de 2 W când bateria este complet încărcată și sistemul său de alimentare este conectat la o sursă de energie. În acest context "modul oprit" reprezintă starea inițiată prin comanda de oprire a calculatorului.
Sistemul de alimentare al calculatorului trebuie să aibă un consum maxim mai mic de 1 W când este conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică, dar nu este conectat la calculator.
Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligația să furnizeze autorității competente un raport care să certifice că nivelul consumului de energie în "modul starea de veghe" (ACPI S3) și în "modul oprit" a fost măsurat conform procedurii din Memorandumul de înțelegere Energy Star privind calculatoarele, conform definiției Agenției de Protecție a Mediului a Statelor Unite. Raportul trebuie să menționeze consumurile de energie măsurate în ambele moduri.
2. Durata de utilizare
Producătorul trebuie să ofere o garanție comercială pentru calculatorul portabil pentru cel puțin 3 ani, valabilă de la data livrării acestuia către consumator. Producătorul trebuie să asigure disponibilitatea pe piață a acumulatoarelor compatibile, a surselor de alimentare, a tastaturii, precum și a altor componente pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea producției.
În plus, calculatorul portabil trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
a) să fie proiectat și fabricat astfel încât să permită înlocuirea memoriei;
b) să fie proiectat și fabricat astfel încât să permită înlocuirea hard-discului și, după caz, înlocuirea unității CD-ROM și DVD;
c) să fie proiectat și fabricat cu cel puțin o mufă care să permită conectarea directă a unor echipamente ca scanare și dispozitive periferice.
Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligația să declare în scris autorității competente conformitatea produsului cu aceste cerințe.
3. Conținutul în mercur al ecranului
Sistemul pentru iluminarea de fond a ecranului plat trebuie să nu conțină mai mult de 3 mg de mercur pe lampă (în medie).
Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligația să declare în scris autorității competente conformitatea produsului cu această cerință.
4. Zgomotul
În conformitate cu pct. 2.5 din standardul român care adoptă standardul ISO 9296, nivelul declarat al zgomotului unui calculator portabil nu trebuie să depășească:
a) 48 dB(A) în "modul stare de veghe";
b) 55 dB(A) la utilizarea unui dispozitiv periferic.
Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligația să furnizeze autorității competente un raport care să certifice că nivelurile emisiilor sonore au fost măsurate conform standardului român care adoptă standardul ISO 7779 și standardului român care adoptă standardul ISO 9296. Raportul trebuie să menționeze nivelurile măsurate ale emisiilor sonore atât pentru "modul stare de veghe", cât și pentru utilizarea unui dispozitiv periferic, iar acestea trebuie să fie declarate în conformitate cu pct. 2.5 din standardul român care adoptă standardul ISO 9296.
5. Emisii electromagnetice
Calculatorul portabil trebuie să îndeplinească valorile limită pentru expunerea maximă la câmpurile electromagnetice.
Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligația să furnizeze autorității competente un raport care să specifice metodele utilizate pentru măsurarea nivelurilor emisiilor electromagnetice. Raportul trebuie să menționeze respectarea de către calculatorul portabil a valorilor limită pentru expunerea maximă la câmpurile electromagnetice.
6. Preluarea și reciclarea
Producătorul trebuie să garanteze preluarea gratuită a calculatorului portabil și a componentelor înlocuite, în vederea reconfigurării sau reciclării acestuia, cu excepția celor contaminate de utilizatori, cum sunt cele utilizate în aplicații medicale sau nucleare. În plus, calculatorul portabil trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
a) să permită efectuarea dezasamblării de către o singură persoană calificată;
b) producătorul trebuie să verifice dezasamblarea produsului și să întocmească un raport de dezasamblare care poate fi pus la dispoziție terților, la cerere. Printre altele, raportul trebuie să ateste că:
- îmbinările sunt ușor de identificat și accesibile;
- îmbinările sunt pe cât posibil standardizate;
- îmbinările sunt accesibile cu ajutorul uneltelor obișnuite;
- lămpile de iluminare de fond a monitoarelor LCD sunt ușor de separat;
c) materialele incompatibile și periculoase să fie separabile;
d) 90% (în volum) din componentele din material plastic și metal conținute în carcasă și suport trebuie să fie din punct de vedere tehnic reciclabile;
e) în măsura în care sunt necesare etichete, acestea trebuie să fie ușor de îndepărtat sau să facă parte integrantă din produs;
f) componentele din material plastic trebuie:
- să nu conțină plumb sau cadmiu adăugat intenționat;
- să fie fabricate dintr-un singur polimer sau din polimeri compatibili, cu excepția capacului, care trebuie să conțină cel mult două tipuri de polimeri separabili;
- să nu conțină incluziuni metalice inseparabile;
g) componentele din material plastic care au o masă mai mare de 25 g trebuie:
- să nu conțină următoarele substanțe ignifuge:

------------------------------------------------------------------------------
Denumirea Nr. CAS
------------------------------------------------------------------------------
Decabrom difenil 13654-09-6
------------------------------------------------------------------------------
Monobrom difenil eter 101-55-3
------------------------------------------------------------------------------
Dibrom difenil eter 2050-47-7
------------------------------------------------------------------------------
Tribrom difenil eter 49690-94-0
------------------------------------------------------------------------------
Tetrabrom difenil eter 40088-47-9
------------------------------------------------------------------------------
Pentabrom difenil eter 32534-81-9
------------------------------------------------------------------------------
Hexabrom difenil eter 36483-60-0
------------------------------------------------------------------------------
Heptabrom difenil eter 68928-80-3
------------------------------------------------------------------------------
Octabrom difenil eter 32536-52-0
------------------------------------------------------------------------------
Nonabrom difenil eter 63936-56-1
------------------------------------------------------------------------------
Decabrom difenil eter 1163-19-5
------------------------------------------------------------------------------
Clorparafine cu o lungime a lanțului 85535-84-8
de carbon de 10 până la 13 atomi
și conținut de clor mai mare de 50%
în greutate
------------------------------------------------------------------------------

- să nu conțină substanțe ignifuge sau preparate ale acestor substanțe cărora li se poate atribui una dintre următoarele fraze de risc: R45 (poate cauza cancer), R46 (poate determina modificări genetice ereditare), R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice), R51 (toxic pentru organismele acvatice), R52 (nociv pentru organismele acvatice), R53 (poate cauza efecte dăunătoare, pe termen lung, pentru mediul acvatic), R60 (poate afecta fertilitatea) sau R61 (risc în timpul sarcinii pentru făt) sau orice combinații ale acestor fraze de risc, așa cum sunt definite conform Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- să conțină un semn permanent de identificare a materialului din care sunt confecționate, în conformitate cu SR ISO 11469:1998. Sunt scutite de îndeplinirea acestei cerințe componentele din material plastic extrudat și circuitele de iluminare a monitoarelor plate.
Bateriile nu trebuie să conțină mai mult de 0,0001% mercur, 0,001% cadmiu sau 0,01% plumb din greutatea totală a acestora.
Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligația să declare în scris că produsul este în conformitate cu aceste cerințe și să furnizeze autorității competente o copie a raportului de dezasamblare.
7. Instrucțiuni de utilizare
Produsul se introduce pe piață însoțit de manualul de utilizare, care furnizează și indicații privind utilizarea corectă a produsului din punct de vedere al protecției mediului, precum:
1. recomandări privind modul de utilizare a funcțiilor produsului care permit economia de energie, precizându-se faptul că dezactivarea acestor funcții riscă să antreneze un consum superior de energie și deci să crească costurile de funcționare;
2. informații privind posibilitatea de a reduce la zero consumul de energie, prin debranșarea calculatorului sau prin închiderea prizei de perete;
3. informații asupra garanției și disponibilității pieselor de schimb; dacă consumatorul consideră necesară îmbunătățirea sau înlocuirea unor componente, el trebuie informat cu privire la procedura respectivă;
4. informații referitoare la faptul că produsul a fost conceput pentru a permite refolosirea adecvată a unor componente și reciclarea acestora și că, în consecință, acestea nu trebuie aruncate;
5. recomandări privind modul prin care consumatorul poate beneficia de oferta producătorului de a prelua produsul în vederea reciclării;
6. informații privind atribuirea etichetei ecologice pentru produs, cu o scurtă explicație asupra semnificației acestei etichete; pentru o mai bună informare, consultați informațiile referitoare la eticheta ecologică, la adresa web a ministerului: http://www.mappm.ro.
Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligația să declare în scris autorității competente conformitatea produsului cu cerințele menționate anterior și să furnizeze acesteia un exemplar din manualul de utilizare.
8. Declarația de mediu
Declarația de mediu trebuie să însoțească produsul și să fie pusă la dispoziție utilizatorului. Acest document trebuie să fie în conformitate cu recomandările Raportului tehnic nr. 70 ECMA (Asociația Europeană a Producătorilor de Calculatoare) intitulat "Atributele ecologice referitoare la produse".
9. Informații care apar pe eticheta ecologică
A doua rubrică a etichetei ecologice trebuie să includă textul următor:
"- consum redus de energie;
- proiectat astfel încât să faciliteze reciclarea."