Legea privind concurenta neloiala

 

Legea 11/1991 cu modificarile si completarile aduse prin legea 298/2001

Art. 1. - Comerciantii sunt obligati să îsi exercite activitatea cu bună-credintă, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerintelor concurentei loiale.

Art. 1^1. - În întelesul prezentei legi:
a) este considerată ca fiind contrară uzantelor comerciale cinstite utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutării unilaterale a contractului sau utilizării unor proceduri neloiale, abuzului de încredere, incitării la delict si achizitionării de secrete comerciale de către tertii care cunosteau că respectiva achizitie implică astfel de practici, de natură să afecteze pozitia comerciantilor concurenti pe piată;
b) constituie secret comercial informatia care, în totalitate sau în conexarea exactă a elementelor acesteia, nu este în general cunoscută sau nu este usor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obisnuit cu acest gen de informatie si care dobândeste o valoare comercială prin faptul că este secretă, iar detinătorul a luat măsuri rezonabile, tinând seama de circumstante, pentru a fi mentinută în regim de secret; protectia secretului comercial operează atâta timp cât conditiile enuntate anterior sunt îndeplinite;
c) constituie fond de comert ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale (mărci, firme, embleme, brevete de inventii, vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfăsurării activitătii sale.

Art. 2. - Constituie concurentă neloială, în sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite în activitatea industrială si de comercializare a produselor, de executie a lucrărilor, precum si de efectuare a prestărilor de servicii.

Art. 3
Incalcarea obligatiei prevazute la art. 1 atrage raspundere civila, contraventionala ori penala, in conditiile prezentei legi.

Art. 4. - Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
a) aborgat de Legea concurentei 21/1996 ;
b) divulgarea, achizitionarea sau folosirea unui secret comercial de către un comerciant sau un salariat al acestuia, fără consimtământul detinătorului legitim al respectivului secret comercial si într-un mod contrar uzantelor comerciale cinstite;
c) încheierea de contracte prin care un comerciant asigură predarea unei mărfi sau executarea unor prestatii în mod avantajos, cu conditia aducerii de către client a altor cumpărători cu care comerciantul ar urma să încheie contracte asemănătoare;
d) comunicarea sau răspândirea în public de către un comerciant de afirmatii asupra întreprinderii sale sau activitătii acesteia, menite să inducă în eroare si să îi creeze o situatie de favoare în dauna unor concurenti;
e) comunicarea, chiar făcută confidential, sau răspândirea de către un comerciant de afirmatii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mărfurilor/serviciilor sale, afirmatii de natură să dăuneze bunului mers al întreprinderii concurente;
f) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentantilor acestuia, pentru ca prin purtare neloială să poată afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaste sau a folosi clientela sa ori pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru altă persoană în dauna unui concurent;
g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul functiei detinute anterior la acel comerciant;
h) concedierea sau atragerea unor salariati ai unui comerciant în scopul înfiintării unei societăti concurente care să capteze clientii acelui comerciant sau angajarea salariatilor unui comerciant în scopul dezorganizării activitătii sale.

Contraventiile prevăzute la lit. a)-c) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d)-h), cu amendă de la 15.000.000 lei la 150.000.000 lei. Actualizarea cuantumului amenzilor se face prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei. Sanctiunea poate fi aplicată si persoanelor juridice. Contraventiile se constată, la sesizarea părtii vătămate, a camerelor de comert si industrie sau din oficiu, de către personalul de control împuternicit în acest scop de Oficiul Concurentei, care aplică si amenda.

În cazurile de concurentă neloială ce afectează în mod semnificativ functionarea concurentei pe piata relevantă afectată Oficiul Concurentei va sesiza Consiliul Concurentei pentru solutionarea cazului în conformitate cu dispozitiile Legii concurentei nr. 21/1996.

Oficiul Concurentei va transmite camerelor de comert si industrie teritoriale actele de decizie adoptate pentru cazurile de concurentă neloială care constituie contraventie, conform prevederilor prezentei legi.

Prevederile alin. 1 se completează cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 13 si art. 25-27. Termenul de prescriptie este de 3 ani.

Art. 5. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei:
a) folosirea unei firme, inventii, mărci, indicatii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;
b) punerea în circulatie de mărfuri contrafăcute si/sau pirat, a căror comercializare aduce atingere titularului mărcii si induce în eroare consumatorul asupra calitătii produsului/serviciului;
c) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări a căror obtinere a necesitat un efort considerabil sau a altor informatii secrete în legătură cu acestea, transmise autoritătilor competente în scopul obtinerii autorizatiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care contin compusi chimici noi;
d) divulgarea unor informatii prevăzute la lit. c), cu exceptia situatiilor în care dezvăluirea acestor informatii este necesară pentru protectia publicului sau cu exceptia cazului în care s-au luat măsuri pentru a se asigura că informatiile sunt protejate contra exploatării neloiale în comert, dacă aceste informatii provin de la autoritătile competente;
e) divulgarea, achizitionarea sau utilizarea secretului comercial de către terti, fără consimtământul detinătorului său legitim, ca rezultat al unei actiuni de spionaj comercial sau industrial;
f) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane apartinând autoritătilor publice, precum si de către persoane împuternicite de detinătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în fata autoritătilor publice;
g) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor mărfuri/servicii purtând mentiuni false privind brevetele de inventii, mărcile, indicatiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte tipuri de proprietate intelectuală cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare si altele asemenea, originea si caracteristicile mărfurilor, precum si cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari.

Prin mentiuni false asupra originii mărfurilor, în sensul alin. 1 lit. g), se întelege orice indicatii de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socoteste mentiune falsă asupra originii mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic si indică în comert numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este însotită de o mentiune care ar putea face să se creadă că are acea origine.

Art. 6. - Persoana care săvârseste un act de concurentă neloială va fi obligată să înceteze sau să înlăture actul, să restituie documentele confidentiale însusite în mod ilicit de la detinătorul lor legitim si, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite, conform legislatiei în vigoare.

ART. 7
Actiunile izvorind dintr-un act de concurenta neloiala sint de competenta tribunalului locului savirsirii faptei sau in a carui raza teritoriala se gaseste sediul piritului sau inculpatului; in lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului piritului sau inculpatului.

La cererea detinătorului legitim al secretului comercial instanta poate dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale si/sau comerciale a produselor rezultate din însusirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdictia încetează atunci când informatia protejată a devenit publică.

Art. 8. - Actiunea penală în cazurile prevăzute la art. 5 se pune în miscare la plângerea părtii vătămate ori la sesizarea camerei de comert si industrie teritoriale sau a altei organizatii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Oficiul Concurentei. În aplicarea prezentei legi Oficiul Concurentei va avea puterile de investigatie prevăzute la art. 39-46 din Legea concurentei nr. 21/1996.

ART. 9
Daca vreuna dintre faptele prevazute de art. 4 sau 5 cauzeaza daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este in drept sa se adreseze instantei competente cu actiune in raspundere civila corespunzatoare.
Daca fapta prevazuta de aceasta lege a fost savirsita de un salariat in cursul exercitarii atributiilor sale de serviciu, comerciantul va raspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, afara de cazul in care va putea dovedi ca, potrivit uzantelor, nu era in masura sa previna comiterea faptei.
Persoanele care au creat impreuna prejudiciul raspund solidar pentru actele sau faptele de concurenta neloiala savirsite.
Pentru luarea unei masuri ce nu sufera aminare se pot aplica dispozitiile art. 581 si art. 582 din Codul de procedura civila.

ART. 10
Prin hotarirea data asupra fondului, instanta poate dispune ca marfurile se chestrate sa fie vindute, dupa distrugerea falselor mentiuni.
Din suma obtinuta in urma vinzarii se vor acoperi mai intii despagubirile acordate.

ART. 11
O data cu condamnarea ori obligarea la incetarea faptei ilicite sau repararea daunei, instanta poate obliga la publicarea hotaririi, in presa, pe cheltuiala faptuitorului.

ART. 12
Dreptul la actiune prevazut de art. 9 se prescrie in termen de un an de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna si pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tirziu de 3 ani de la data savirsirii faptei.

ART. 13
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila sau, dupa caz, ale Codului de procedura penala.

ART. 14
Dipozitiile prezentei legi se aplica si persoanelor fizice sau juridice straine care savirsesc acte de concurenta neloiala pe teritoriul Romaniei.

ART. 15
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 ianuarie 1991.