Legea nr. 66/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

 

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 226, din 9 aprilie 2010.

 

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 27 mai 2010

Art. I
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Drepturile asupra marcilor si indicatiilor geografice sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi. Prezenta lege se aplica marcilor de produse si servicii, individuale, colective si de certificare, ce fac obiectul unei inregistrari sau solicitari de inregistrare in Romania, ca urmare a unei protectii comunitare ori pe cale internationala, precum si indicatiilor geografice. Persoanele fizice sau juridice straine cu domiciliul, respectiv sediul in afara teritoriului Romaniei beneficiaza de dispozitiile prezentei legi, in conditiile conventiilor internationale privind marcile si indicatiile geografice la care Romania este parte."

2. Articolul 2 se abroga.

3. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2^1
Poate constitui marca orice semn susceptibil de reprezentare grafica, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si, in special, forma produsului sau a ambalajului sau, culori, combinatii de culori, holograme, semnale sonore, precum si orice combinatie a acestora, cu conditia ca aceste semne sa permita a distinge produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele ale altor intreprinderi."

4. articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) inregistrarea marcii — modul de dobandire a drepturilor asupra unei marci, in temeiul prezentei Legi sau al conventiilor si tratatelor internationale la care Romania este parte;
b) marca anterioara — marca inregistrata, precum si marca depusa pentru a fi inregistrata in Registrul marcilor, cu conditia ca ulterior sa fie inregistrata;
c) marca comunitara — marca inregistrata in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitara, publicat In Jurnalul oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 78 din 24 martie 2009, denumit in continuare Regulament privind marca comunitara;
d) marca notorie — marca larg cunoscuta in Romania in cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile carora aceasta se aplica, fara a fi necesara inregistrarea sau utilizarea marcii in Romania pentru a fi opusa;
e) marca colectiva — marca destinata a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociatii de produsele sau serviciile apartinand altor persoane;
f) marca de certificare — marca ce indica faptul ca produsele sau serviciile pentru care este utilizata sunt certificate de titularul marcii in ceea ce priveste calitatea, materialul, modul de fabricatie a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici;
g) indicatia geografica — denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau localitate a unui stat, in cazurile in care o calitate, o reputatie sau alte caracteristici determinate pot fi in mod esential atribuite acestei origini geografice;
h) solicitant — persoana in numele careia este depusa o cerere de inregistrare a marcii;
i) titular — persoana pe numele careia marca este inregistrata in Registrul marcilor si poate fi orice persoana fizica sau juridica de drept public sau de drept privat;
j) mandatar autorizat, denumit in continuare mandatar — consilierul in proprietate industriala, care poate avea si calitatea de reprezentant in procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, denumit in continuare OSIM;
k) Registrul marcilor — baza de date, administrata de OSIM, care cuprinde marcile inregistrate in Romania, precum si toate datele inscrise referitoare la aceste inregistrari, indiferent de suportul pe care sunt pastrate aceste date;
l) Registrul indicatiilor geografice — colectia de date, administrata de OSIM, care cuprinde indicatiile geografice inregistrate in Romania, precum si toate datele inscrise referitoare la aceste inregistrari, indiferent de suportul pe care sunt pastrate aceste date;
m) Conventia de la Paris — Conventia pentru protectia proprietatii industriale din 20 martie 1883, Paris, asa cum a fost revizuita si modificata, ratificata de Romania prin Decretul nr. 1.177/1968, publicat in Buletinul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969;
n) tarile Uniunii de la Paris — Tarile carora li se aplica Conventia de la Paris si care sunt constituite in Uniunea pentru protectia proprietatii industriale;
o) Aranjamentul de la Madrid — Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor din 14 aprilie 1891, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de Romania prin Decretul nr. 1.176/1968, publicat in Buletinul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969;
p) Protocolul referitor la Aranjament — Protocolul de la Madrid din 27 iunie 1989 referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor, ratificat de Romania prin Legea nr. 5/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 15 ianuarie 1998;
q) Regulamentul privind marca comunitara — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitara, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 78 din 24 martie 2009;
r) intreprindere — orice entitate implicata intr-o activitate economica, indiferent de natura sa juridica ori modul ei de finantare."

5. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
"Marcile comunitare beneficiaza de protectie pe teritoriul Romaniei, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitara."

6. La articolul 5 alineatul 1, partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Sunt refuzate la inregistrare sau pot fi declarate nule daca sunt inregistrate, pentru urmatoarele motive absolute:
a) semnele care nu pot constitui o marca in sensul art. 2^1;".

7. La articolul 5 alineatul 1, dupa litera l) se introduc doua noi litere, literele m) si n), cu urmatorul cuprins:
"m) marcile care contin semne cu inalta valoare simbolica, in special un simbol religios;
n) marcile care contin, fara autorizatia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decat cele avute in vedere de art. 6 ter din Conventia de la Paris."

8. La articolul 5, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Dispozitiile alin. 1 lit. b)—d) nu se aplica in cazul in care, inainte de data de depozit a cererii de inregistrare, marca a dobandit caracter distinctiv ca urmare a folosirii."

9. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
In afara motivelor prevazute la art. 5 alin. 1, o marca este refuzata la inregistrare sau, dupa caz, este susceptibila a fi anulata pentru urmatoarele motive relative:
a) daca este identica cu o marca anterioara, iar produsele si serviciile pentru care marca este solicitata sau a fost inregistrata sunt identice cu cele pentru care marca anterioara este protejata;
b) daca, din motive de identitate sau de similitudine in raport cu marca anterioara si din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele doua marci le desemneaza, se poate crea, in perceptia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioara.
In acceptiunea alin. 1, sunt marci anterioare marcile a caror data de depozit este anterioara datei de depozit a cererii de inregistrare a marcii sau, dupa caz, a dreptului de prioritate invocat in sustinerea acesteia si care fac parte din urmatoarele categorii:
a) marcile comunitare;
b) marcile inregistrate in Romania;
c) marcile inregistrate in baza unor acorduri internationale si avand efect in Romania;
d) marcile comunitare in privinta carora este invocata, in mod valabil, vechimea anterioara, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitara, fata de o marca la care se refera lit. b) sau c), chiar daca aceasta din urma marca a incetat sa mai existe sau a facut obiectul unei renuntari;
e) cererile de inregistrare a marcilor prevazute la lit. a)—d), sub conditia inregistrarii ulterioare a marcilor;
f) marcile care, la data de depozit a cererii de inregistrare a marcii sau, dupa caz, la data prioritatii invocate, sunt notorii in Romania, in sensul art. 6 bis al Conventiei de la Paris.

O marca este, de asemenea, refuzata la inregistrare sau, in cazul in care a fost inregistrata, este susceptibila a fi anulata daca este identica sau similara in raport cu o marca comunitara anterioara, in sensul prevederilor alin. 2, si daca a fost destinata sa fie inregistrata ori este deja inregistrata pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca comunitara anterioara este inregistrata, atunci cand marca comunitara anterioara se bucura de un renume in Uniunea Europeana si daca prin folosirea marcii ulterioare s-ar obtine un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele marcii comunitare anterioare.

O marca este, de asemenea, refuzata la inregistrare sau, in cazul in care a fost inregistrata, este susceptibila a fi anulata daca:
a) marca este identica sau similara cu o marca anterioara inregistrata in Romania, in sensul prevederilor alin. 2, si daca aceasta este destinata a fi inregistrata ori este deja inregistrata pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioara a fost inregistrata, cand marca anterioara se bucura de un renume in Romania si daca prin folosirea marcii ulterioare s-ar obtine un profit necuvenit din caracterul distinctiv si renumele marcii anterioare ori daca folosirea ar fi in detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui marcii anterioare;
b) drepturile decurgand dintr-o marca neinregistrata sau dintr-un alt semn utilizat in activitatea comerciala au fost dobandite inainte de data de depozit a cererii de inregistrare a marcii ulterioare ori, dupa caz, inainte de data prioritatii invocate prin cererea de inregistrare a marcii ulterioare si daca acea marca neinregistrata sau acel semn utilizat confera titularului sau dreptul de a interzice utilizarea marcii ulterioare;
c) exista un drept anterior, altul decat cele prevazute la alin. 2 lit. d), in special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industriala;
d) marca este identica sau similara cu o marca colectiva anterioara, conferind un drept care a expirat cu cel mult 3 ani inainte de data de depozit;
e) marca este identica sau similara cu o marca de certificare anterioara, a carei valabilitate a incetat cu cel mult 10 ani inainte de data de depozit;
f) marca este identica sau similara cu o marca anterioara inregistrata pentru produse ori servicii identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereinnoire cu cel mult 2 ani inainte de data de depozit, cu conditia ca titularul marcii anterioare sa isi fi dat acordul la inregistrarea marcii ulterioare ori sa nu fi utilizat marca;
g) marca poate fi confundata cu o marca utilizata in strainatate la data depozitului cererii si care continua sa fie utilizata acolo, daca cererea a fost facuta cu rea-credinta de catre solicitant.

O marca este, de asemenea, refuzata la inregistrare cand inregistrarea este solicitata de catre mandatarul sau reprezentantul titularului marcii, in nume propriu si fara consimtamantul titularului marcii, daca mandatarul sau reprezentantul titularului nu face dovada ca are dreptul de a solicita aceasta inregistrare.

O marca nu este refuzata la inregistrare sau, dupa caz, inregistrarea nu este anulata atunci cand titularul marcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la inregistrarea marcii ulterioare.

O marca poate fi refuzata la inregistrare sau, dupa caz, susceptibila a fi anulata in conditiile prevazute la art. 6 septies din Conventia de la Paris."

10. Articolul 7 se abroga.

11. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
Dreptul la marca apartine solicitantului care a depus primul, in conditiile legii, cererea de inregistrare a marcii."

12. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
Cererea de inregistrare a marcii, depusa la OSIM, redactata in limba romana si continand elementele prevazute la alin. 2, constituie depozitul reglementar al marcii.
Cererea de inregistrare a marcii contine urmatoarele elemente:
a) solicitarea explicita a inregistrarii marcii;
b) datele de identificare a solicitantului si, dupa caz, a mandatarului;
c) o reprezentare grafica, suficient de clara, a marcii a carei inregistrare este ceruta;
d) lista produselor si/sau serviciilor pentru care se solicita inregistrarea marcii;
e) dovada achitarii taxei de depunere si de publicare a cererii de inregistrare a marcii.

Cererea prezinta mentiuni exprese atunci cand marca:
a) contine una sau mai multe culori revendicate ca element distinctiv al marcii;
b) este tridimensionala sau de un alt tip decat cele verbale sau figurative;
c) contine o transliterare sau o traducere a marcii ori a unor elemente ale marcii.
Cererea se refera la o singura marca si este prezentata in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Cererile de inregistrare depuse in baza Aranjamentului de la Madrid sau a Protocolului referitor la Aranjament trebuie sa indeplineasca conditiile acestor tratate.
Depunerea cererii de inregistrare a marcii se poate face la registratura OSIM, prin posta sau pe cale electronica, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi."

13. La articolul 12, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Daca solicitantul a prezentat anumite produse si servicii sub o marca in cadrul unei expozitii internationale oficiale sau oficial recunoscute, in sensul Conventiei privind expozitiile internationale, semnata la Paris la 22 noiembrie 1928, ratificata de Romania prin Legea nr. 246/1930, revizuita la 30 noiembrie 1972, organizata pe teritoriul Romaniei sau intr-un stat membru al Conventiei de la Paris, si daca o cerere de inregistrare a marcii sub care au fost prezentate aceste produse si servicii a fost depusa la OSIM intr-un termen de 6 luni de la data primei prezentari in expozitie, solicitantul beneficiaza de un drept de prioritate de la data introducerii produsului in expozitie."

14.Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Inregistrarea unei marci poate fi ceruta individual sau in comun de orice persoana, direct sau printr-un mandatar, in conditiile prevazute de lege, precum si de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Reprezentarea solicitantului prin mandatar este obligatorie cand solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul si nicio unitate industriala sau comerciala efectiva si functionala pe teritoriul Uniunii Europene ori in Spatiul Economic European, cu exceptia procedurii de depunere a cererii de inregistrare a marcii."

15. Dupa articolul 17 se introduc cinci noi articole, articolele 17^1—17^5, cu urmatorul cuprins:

"Art. 17^1
Cererea de inregistrare a marcii avand data de depozit se publica, in format electronic, in maximum 7 zile de la data depunerii, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 17^2
In termen de doua luni de la data publicarii cererii de inregistrare a marcii, conform art. 17^1, orice persoana interesata poate formula observatii privind cererea de inregistrare a marcii pentru motivele absolute de refuz prevazute la art. 5.

Art. 17^3
In termen de doua luni de la data publicarii cererii de inregistrare a marcii, conform art. 17^1, orice persoana interesata poate formula opozitie la inregistrarea marcii pentru motivele relative de refuz prevazute la art. 6.
Opozitiile trebuie sa fie formulate in scris, motivat si cu plata taxei prevazute de lege.
La cererea solicitantului, titularul marcii care a formulat opozitia prezinta OSIM dovada ca:
a) in cursul unei perioade de 5 ani care preceda data publicarii marcii asupra careia s-a formulat opozitia, marca anterioara a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele si serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata;
b) exista motive justificate pentru neutilizarea marcii cu privire la care s-a facut opozitie.
In cazul neplatii taxelor legale pentru opozitie, se considera ca aceasta nu a fost facuta.

Art. 17^4
OSIM notifica solicitantului cererii de inregistrare a marcii, de indata, opozitia formulata, indicand numele persoanei care a formulat-o, precum si motivele opozitiei privind inregistrarea marcii.
In termen de 30 zile de la data notificarii opozitiei, solicitantul poate prezenta punctul sau de vedere.
Solutionarea opozitiei poate fi suspendata in urmatoarele situatii:
a) cand se bazeaza pe o cerere de inregistrare a marcii, pana la inregistrarea acesteia;
b) marca opusa face obiectul unei actiuni in anulare sau de decadere, pana la solutionarea definitiva a cauzei.
In cursul suspendarii, in orice moment, solicitantul sau oponentul poate solicita reluarea solutionarii opozitiei, daca motivul de suspendare nu mai subzista.

Art. 17^5
Opozitia formulata cu privire la cererea de inregistrare a marcii publicata se solutioneaza de o comisie din cadrul Serviciului marci al OSIM, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.
Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere a opozitiei, care este avut in vedere la examinarea pe fond."

16. Articolul 18 se abroga.

17. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
OSIM examineaza pe fond cererea de inregistrare a marcii si hotaraste admiterea inregistrarii marcii, in tot sau in parte, ori respingerea cererii de inregistrare a marcii, in termen de maximum 6 luni de la publicarea acesteia, sub conditia achitarii taxelor de inregistrare si de examinare a cererii prevazute de lege.
Sub conditia achitarii unei taxe suplimentare de urgentare, echivalenta cu dublul taxelor de inregistrare si de examinare prevazute de lege, OSIM examineaza si hotaraste asupra cererii de inregistrare a marcii, in termen de 3 luni de la publicarea acesteia.
OSIM examineaza:
a) calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) si j), dupa caz;
b) conditiile prevazute la art. 13 alin. 1 si 2, daca in cerere se invoca o prioritate;
c) motivele de refuz prevazute la art. 5 alin. 1 si, daca este cazul, observatiile formulate.
In cazul in care au fost formulate opozitii cu privire la cererea de inregistrare a marcii pentru motivele de refuz prevazute la art. 6, avizul comisiei prevazute la art. 17^5alin. 1 este obligatoriu la examinarea pe fond.
In cazul nerespectarii termenelor prevazute la alin. 1 si 2, OSIM este obligat la restituirea taxelor percepute."

18. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 19^1
Cand un element neesential al marcii este lipsit de caracter distinctiv si daca acest element este de natura sa creeze indoieli asupra intinderii protectiei marcii, OSIM cere solicitantului sa declare, in termen de doua luni de la data notificarii, ca nu invoca un drept exclusiv asupra acestui element. Declaratia se publica odata cu marca inregistrata. In lipsa declaratiei prevazute la alin. 1 cererea de inregistrare a marcii se respinge."

19. La articolul 20 alineatul 1, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
Examinarea motivelor de refuz privind marca notorie se face potrivit unor criterii, cum ar fi: ".

20. La articolul 22, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
Daca in urma examinarii cererii, potrivit prevederilor art. 19 si 20, se constata indeplinirea conditiilor legale, OSIM decide inregistrarea marcii. Marca se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in format electronic, in maximum doua luni de la data deciziei de inregistrare, iar OSIM elibereaza certificatul de inregistrare a marcii numai dupa plata taxei de publicare si eliberare."

21. Articolele 23—25 se abroga.

22. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
OSIM inscrie, de indata, in Registrul marcilor acele marci pentru care s-a luat o decizie de inregistrare.
Inscrierea inregistrarii marcii in Registrul marcilor este supusa taxelor prevazute de lege.
Dupa inscrierea in Registrul marcilor, OSIM elibereaza certificatul de inregistrare a marcii. Registrul marcilor este public."

23. La articolul 29, alineatul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Taxa pentru reinnoirea inregistrarii marcii este datorata odata cu cererea de reinnoire; taxa poate fi platita si in urmatoarele 6 luni de la expirarea duratei de protectie, cu majorarea prevazuta de lege."

24. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
Reinnoirea inregistrarii marcii se inscrie in Registrul marcilor si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in termen de maximum 3 luni de la depunerea la OSIM a cererii de reinnoire.
Inscrierea reinnoirii marcii in Registrul marcilor este supusa taxelor prevazute de lege.
OSIM elibereaza titularului un certificat de reinnoire a inregistrarii marcii."

25. La articolul 33, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
Pe durata protectiei marcii, titularul poate solicita la OSIM, cu plata taxei prevazute de lege, introducerea de modificari neesentiale ale unor elemente ale marcii, sub conditia ca acestea sa nu afecteze caracterul distinctiv al marcii; lista de produse si servicii nu poate fi extinsa."

26. La articolul 35, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Titularul marcii poate cere instantei judecatoresti competente sa interzica tertilor sa foloseasca, in activitatea lor comerciala, fara consimtamantul sau:
a) un semn identic marcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost inregistrata;
b) un semn pentru care, datorita faptului ca este identic sau asemanator cu o marca si din cauza ca produsele sau serviciile carora li se aplica marca sunt identice sau similare, exista un risc de confuzie in perceptia publicului, incluzand riscul de asociere intre semn si marca;
c) un semn identic sau asemanator cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este inregistrata, cand aceasta din urma a dobandit un renume in Romania si daca folosirea fara drept a semnului ar fi in detrimentul caracterului distinctiv al marcii ori in detrimentul renumelui acesteia."

27. La articolul 35 alineatul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) punerea in libera circulatie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum si acordarea oricarei alte destinatii vamale, asa cum acestea sunt definite in reglementarile vamale, produselor sub acest semn;".

28. La articolul 36, alineatele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
Solicitantul cererii de inregistrare a marcii poate cere ca tertilor sa le fie interzisa efectuarea actelor prevazute la art. 35 alin. 2, numai dupa publicarea acesteia. Pentru actele prevazute la alin. 1, savarsite ulterior publicarii cererii de inregistrare a marcii, solicitantul poate cere despagubiri, potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despagubirilor este executoriu numai dupa data inregistrarii marcii."

29. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
Dreptul asupra marcii se epuizeaza, iar titularul nu poate interzice altor persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse in comert in Uniunea Europeana si in Spatiul Economic European sub aceasta marca de titularul insusi sau cu consimtamantul sau. Prevederile alin. 1 nu sunt aplicabile daca exista motive temeinice care justifica opozitia titularului la comercializarea ulterioara a produselor, in special atunci cand starea produselor este modificata sau alterata dupa punerea lor in comert."

30. La articolul 38, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Dispozitiile alin. 1 sunt aplicabile cu conditia ca folosirea de catre un tert a elementelor prevazute la lit. a) si c) sa fie conforma bunelor practici din domeniul industrial ori comercial."

31. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39
Drepturile asupra marcii se pot transmite prin cesiune, licenta sau pe cale succesorala.
Este, de asemenea, considerata transmitere de drepturi si executarea silita a debitorului, titular al marcii, efectuata in conditiile legii.
Inscrierea transmiterii de drepturi asupra marcilor aflate in litigiu se suspenda pana la data ramanerii definitive a hotararilor judecatoresti cu privire la acestea."

32. La articolul 41, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"OSIM refuza inscrierea transmiterii cesiunii daca rezulta in mod evident faptul ca prin aceasta publicul este indus in eroare cu privire la natura, calitatea sau originea geografica a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost inregistrata, in afara de situatia in care beneficiarul transmiterii accepta sa limiteze transmiterea marcii la produsele sau serviciile pentru care marca nu este inselatoare."

33. La articolul 41, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"La cererea persoanei interesate si cu plata taxei prevazute de lege, OSIM inscrie cesiunea in Registrul marcilor si o publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Cesiunea este opozabila tertilor de la data publicarii acesteia."

34. La articolul 42, alineatul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Licentele se inscriu in Registrul marcilor, cu plata taxei prevazute de lege, si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Licenta este opozabila tertilor de la data publicarii acesteia."

35. La articolul 43, dupa alineatul 3 se introduc doua noi alineate, alineatele 4 si 5, cu urmatorul cuprins:
"Lipsa inscrierii unei licente la OSIM nu afecteaza:
a) valabilitatea inregistrarii marcii care face obiect al licentei ori cu privire la protectia licentei marcii;
b) interventia intr-o actiune in contrafacere angajata de titular ori obtinerea, in cadrul acestei proceduri, de daune-interese, ca urmare a contrafacerii unei marci care face obiect al licentei.
Inscrierea licentei nu este o conditie pentru ca folosirea unei marci de beneficiarul licentei sa poata fi considerata echivalentul unui act de utilizare de catre titular, in cadrul procedurilor referitoare la dobandirea, mentinerea validitatii ori la apararea drepturilor cu privire la acea marca."

36. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45
Orice persoana interesata poate solicita Tribunalului Bucuresti, oricand in cursul duratei de protectie a marcii, decaderea titularului din drepturile conferite de marca daca:
a) fara motive justificate, intr-o perioada neintrerupta de 5 ani, socotita de la data inscrierii in Registrul marcilor, marca nu a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata sau daca aceasta folosire a fost suspendata pentru o perioada neintrerupta de 5 ani;
b) dupa data inregistrarii, marca a devenit, ca urmare a actiunii sau inactiunii titularului, desemnarea uzuala in comert a produsului sau a serviciului pentru care a fost inregistrata;
c) dupa data inregistrarii si ca urmare a folosirii marcii de catre titular sau cu consimtamantul acestuia, marca a devenit susceptibila a induce publicul in eroare, in special cu privire la natura, calitatea sau provenienta geografica a produselor ori serviciilor pentru care a fost inregistrata;
d) marca a fost inregistrata pe numele unei persoane neavand calitatea prevazuta la art. 3 lit. h) si i).

Este asimilata folosirii efective a marcii:
a) folosirea marcii sub o forma care difera de cea inregistrata prin anumite elemente ce nu altereaza caracterul distinctiv al acesteia;
b) imposibilitatea folosirii marcii din circumstante independente de vointa titularului, cum ar fi restrictiile la import sau ca urmare a altor dispozitii ale autoritatilor publice vizand produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata;
c) aplicarea marcii pe produse sau pe ambalaje exclusiv in vederea exportului;
d) folosirea marcii de catre un tert avand consimtamantul titularului sau de catre orice persoana abilitata sa utilizeze o marca colectiva sau o marca de certificare, fiind considerata ca folosire a marcii de catre insusi titularul acesteia.
Titularul nu poate fi decazut din drepturile sale daca, in perioada de la expirarea termenului prevazut la alin. 1 lit. a) si pana la prezentarea cererii de decadere, marca a fost folosita efectiv. Totusi, daca inceperea sau reluarea folosirii marcii a avut loc cu 3 luni inainte de prezentarea in justitie a cererii de decadere, folosirea marcii nu este luata in considerare daca pregatirile pentru inceperea sau reluarea folosirii au intervenit numai dupa ce titularul a luat la cunostinta de faptul ca ar putea fi introdusa o cerere de decadere.
Dovada folosirii marcii incumba titularului acesteia si poate fi facuta prin orice mijloc de proba.
Decaderea produce efecte de la data introducerii cererii de decadere la instanta judecatoreasca competenta. Marca se radiaza din Registrul marcilor si mentiunea radierii se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala."

37. Articolele 46 si 47 se abroga.

38. La articolul 48 alineatul 1, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48
Anularea inregistrarii marcii poate fi ceruta Tribunalului Bucuresti de catre orice persoana interesata, pentru oricare dintre urmatoarele motive:".

39. La articolul 48, alineatul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Inregistrarea marcii nu poate fi anulata pe motivul existentei unui conflict cu o marca anterioara, daca aceasta din urma nu indeplineste conditiile de utilizare prevazute la art. 45 alin. 1—3."

40. La articolul 48, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu urmatorul cuprins:
"Daca marca anterioara nu a fost folosita decat pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata, inregistrarea marcii poate fi anulata numai pentru acele produse sau servicii pentru care marca nu a fost folosita."

41. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49
Titularul unei marci anterioare, care cu stiinta a tolerat intr-o perioada neintrerupta de 5 ani folosirea unei marci ulterior inregistrate, nu poate sa ceara anularea si nici sa se opuna folosirii marcii ulterioare pentru produsele si serviciile pentru care aceasta marca ulterioara a fost folosita, in afara de cazul in care inregistrarea marcii ulterioare a fost ceruta cu rea-credinta.
In cazul prevazut la alin. 1, titularul marcii ulterior inregistrate nu se poate opune folosirii marcii anterioare, desi aceasta din urma nu mai poate fi invocata impotriva marcii ulterioare."

42. La articolul 50, alineatul 2 se abroga.

43. La articolul 52, litera b) a alineatului 1 si alineatul 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) nu sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 3 lit. e);
..............
Dupa publicarea marcii colective si a regulamentului de folosire a acestei marci, titularul unei marci anterioare sau al unei marci notorii, precum si al unui drept anterior dobandit cu privire la imaginea ori la numele patronimic al acestuia, la o indicatie geografica protejata, la un desen sau un model protejat ori la un drept de autor, precum si orice alta persoana interesata pot formula la OSIM, in termenul prevazut de art. 17^3 alin. 1, opozitie la inregistrarea marcii colective."

44. La articolul 54, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) fara motive justificate, marca nu a facut obiectul unei folosiri efective intr-o perioada neintrerupta de 5 ani, calculata de la data inscrierii marcii in Registrul marcilor, pentru produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata;".

45. La articolul 57, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
Marcile de certificare pot fi inregistrate la OSIM de catre persoane juridice legal abilitate sa exercite controlul produselor sau al serviciilor in privinta elementelor prevazute la art. 3 lit. f)."

46. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59
In afara motivelor de respingere prevazute pentru cererea de inregistrare a unei marci individuale, o marca de certificare este respinsa la inregistrare si pentru nerespectarea dispozitiilor art. 3 lit. f) si ale art. 57 si 58."

47. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60.
Dupa publicarea marcii si a regulamentului de folosire a acesteia, titularul unei marci anterioare sau al unei marci notorii, precum si al unui drept anterior dobandit cu privire la imaginea ori la numele patronimic al acestuia, la o indicatie geografica protejata, la un desen sau un model protejat ori la un drept de autor, precum si orice persoana interesata pot formula la OSIM, in termenul prevazut la art. 17^3 alin. 1, opozitie la inregistrarea marcii de certificare.
Daca utilizatorii unei marci de certificare nu respecta regulamentul, titularul poate sa retraga autorizatia de a utiliza marca sau sa aplice alte sanctiuni prevazute in regulament."

48. La articolul 61 alineatul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) inregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea prevederilor art. 3 lit. f);".

49. Dupa articolul 66 se introduce un nou capitol, capitolul XI^1 "Marca comunitara", cuprinzand sase noi articole, articolele 66^1 — 66^6, cu urmatorul cuprins:
"
CAPITOLUL XI^1 - Marca comunitara

Art. 66^1
Cand o cerere de marca comunitara este depusa la OSIM in temeiul art. 25 alin. (1) lit. b) din Regulamentul privind marca comunitara, OSIM inscrie data primirii cererii si, fara sa procedeze la examinare, o transmite Oficiului de Armonizare in Piata Interna, in termen de doua saptamani, cu plata taxei prevazute de lege, pentru depunerea unei cereri nationale.

Art. 66^2
O cerere de marca comunitara sau o marca comunitara poate fi transformata intr-o cerere de marca nationala in conditiile art. 112—114 din Regulamentul privind marca comunitara (versiune codificata), cu plata taxelor pentru procedura de examinare a unei cereri nationale prevazute de lege.

Art. 66^3
Titularul unei marci anterioare inregistrate in Romania sau al unei marci anterioare care a facut obiectul unei inregistrari internationale avand efect in Romania, care depune o marca identica, destinata a fi inregistrata ca marca comunitara, pentru produse si servicii identice cu cele pentru care marca anterioara a fost inregistrata sau incluse in lista acestei marci, se poate prevala la inregistrarea marcii comunitare de vechimea marcii anterioare in ceea ce priveste inregistrarea marcii comunitare in Romania.
Titularul unei marci comunitare, care este si titularul unei marci anterioare identice, inregistrate in Romania sau care a facut obiectul unei inregistrari internationale avand efect in Romania, pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca anterioara a fost inregistrata ori incluse in lista acestei marci, se poate prevala de vechimea marcii anterioare in Romania.

Art. 66^4
Dispozitiile art. 84 si 85 si ale art. 89—91 sunt aplicabile si incalcarilor aduse drepturilor titularului unei marci comunitare.

Art. 66^5
Este inadmisibila o actiune in contrafacere, bazata pe o marca comunitara anterioara, impotriva unei marci nationale ulterior inregistrate, a carei folosire a fost tolerata timp de 5 ani, cu conditia ca depozitul marcii nationale sa fi fost efectuat cu buna-credinta.
Inadmisibilitatea este limitata numai la produsele si serviciile pentru care a fost tolerata.

Art. 66^6. — Litigiile avand ca obiect marci comunitare, pentru care Regulamentul privind marca comunitara atribuie competenta tribunalelor de marca comunitara, potrivit art. 95 alin. (1) al acestuia, sunt de competenta Tribunalului Bucuresti, care judeca in prima instanta."

50. La articolul 68, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Inregistrarea unei indicatii geografice poate fi ceruta la OSIM, direct sau prin mandatar, si este supusa taxei prevazute de lege."

51. La articolul 68, dupa alineatul 2 se introduc doua noi alineate, alineatele 3 si 4, cu urmatorul cuprins:
"Cererea de inregistrare a unei indicatii geografice contine elementele prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi.
In termen de 3 luni de la depunere, OSIM examineaza cererea si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 69 si 70."

52. Dupa articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 68^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 68^1
Cererea de inregistrare a indicatiei geografice se publica in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
In termen de doua luni de la publicarea cererii, orice persoana interesata poate face opozitie la inregistrarea indicatiei geografice.
Opozitia la inregistrarea unei indicatii geografice se solutioneaza conform prevederilor referitoare la marca."

53. La articolul 70 alineatul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) nu sunt conforme dispozitiilor art. 3 lit. g);".

54. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72
In termen de doua luni de la data deciziei de inregistrare a indicatiei geografice, aceasta este inscrisa in Registrul indicatiilor geografice.
Inscrierea unei indicatii geografice in Registrul indicatiilor geografice si eliberarea catre solicitant a certificatului de inregistrare a indicatiei geografice si de acordare a dreptului de utilizare a acesteia sunt supuse taxelor prevazute de lege."

55. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80
Deciziile OSIM privind cererile de inregistrare a marcilor, precum si cererile de inregistrare privind indicatiile geografice pot fi contestate la acest oficiu de orice persoana interesata, in termen de 30 de zile de la comunicare sau, dupa caz, de la publicarea inregistrarii marcii ori a indicatiei geografice, cu plata taxei legale.
Deciziile OSIM privind inscrierea cesiunii sau licentei in Registrul marcilor pot fi contestate la acest oficiu de persoanele interesate, in termen de 30 de zile de la comunicare sau, dupa caz, de la publicarea acestora.
Contestatiile formulate conform prevederilor alin. 1 si 2 se solutioneaza de o comisie de contestatii din cadrul OSIM."

56. Dupa articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 80^1
Daca inregistrarea unei marci, reinnoirea inregistrarii sau inscrierea unei modificari in Registrul marcilor a fost efectuata in mod evident din eroare materiala, OSIM poate, in termen de maximum doua luni, cu incepere de la data inregistrarii sau de la data inscrierii, dupa caz, sa revoce motivat inregistrarea, reinnoirea sau inscrierea modificarii efectuate; revocarea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala."

57. Articolul 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 81
Hotararea comisiei de contestatii, motivata, se comunica partilor si poate fi contestata la Tribunalul Bucuresti in termen de 15 zile de la comunicare.
Deciziile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare. Sentintele Tribunalului Bucuresti pronuntate in cazurile prevazute la art. 35, 45, 48, 54, 55, 61 si 79 pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare."

58. La articolul 82 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
"In toate litigiile privind marcile citarea titularilor este obligatorie."

59. Articolul 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50.000 lei la 150.000 lei savarsirea, fara drept, a urmatoarelor fapte:
a) contrafacerea unei marci;
b) punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare si care il prejudiciaza pe titularul marcii inregistrate;
c) punerea in circulatie a produselor care poarta indicatii geografice ce indica sau sugereaza ca produsul in cauza este originar dintr-o regiune geografica, alta decat locul adevarat de origine, in scopul inducerii in eroare a publicului cu privire la originea geografica a produsului.
Faptele prevazute la alin. 1, savarsite de un grup infractional organizat sau care sunt de natura sa prezinte pericol pentru siguranta ori sanatatea consumatorilor, se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
Prin contrafacerea unei marci se intelege realizarea sau utilizarea fara consimtamantul titularului, de catre terti, in activitatea comerciala, a unui semn:
a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost inregistrata;
b) care, data fiind identitatea sau asemanarea cu o marca ori data fiind identitatea sau asemanarea produselor sau a serviciilor carora li se aplica semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata, ar produce in perceptia publicului un risc de confuzie, incluzand si riscul de asociere a marcii cu semnul;
c) identic sau asemanator cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este inregistrata, cand aceasta a dobandit un renume in Romania si daca prin folosirea semnului fara motive intemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele marcii sau folosirea semnului ar cauza titularului marcii un prejudiciu.
Prin punerea in circulatie se intelege oferirea produselor sau comercializarea ori detinerea lor in acest scop sau, dupa caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, precum si importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.
Faptele prevazute la alin. 1 si 2 nu constituie infractiuni daca au fost savarsite inainte de data publicarii marcii."

60. Articolul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 84
Masurile asiguratorii se pot dispune in conditiile Codului de procedura penala.
Masurile asiguratorii se refera, in special, la incetarea actelor de incalcare a drepturilor legale si la conservarea probelor pentru dovedirea provenientei produselor sau a serviciilor purtand in mod ilicit o marca sau o indicatie geografica protejata.
Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplica si materialelor sau echipamentelor care au servit nemijlocit la comiterea infractiunilor prevazute la art. 83."

61. Articolele 86—88 se abroga.

62. La articolul 89, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Instanta poate dispune ca reclamantul sa plateasca toate daunele cauzate paratului ca urmare a exercitarii abuzive a drepturilor procedurale cu privire la marca sau indicatia geografica protejata."

63. Articolul 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 90
Titularul marcii sau, dupa caz, autoritatea publica centrala de specialitate implicata poate solicita instantei obligarea autorului incalcarii dreptului la furnizarea de informatii imediate privind provenienta si circuitele de distribuire a marfurilor ilegal marcate, precum si informatii despre identitatea fabricantului ori comerciantului, cantitatea de marfa fabricata, livrata, primita sau comandata."

64. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 91
Competentele vamale cu privire la asigurarea respectarii drepturilor asupra marcilor si indicatiilor geografice protejate apartin Autoritatii Nationale a Vamilor, potrivit legii."

65. La articolul 93, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) ia in evidenta, examineaza si publica cererile de inregistrare a marcii;
..............................................................................................
) ia in evidenta si publica cererile de inregistrare a indicatiilor geografice si acorda protectie acestora pe teritoriul Romaniei;".

66. La articolul 93, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k^1), cu urmatorul cuprins:
"k^1) informeaza Comisia Europeana cu privire la dispozitiile nationale adoptate in scopul transpunerii Primei Directive a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislatiilor statelor membre cu privire la marci nr. 89/104/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 40 din 11 februarie 1989;".

67.
In cuprinsul legii, sintagma "Tribunalul Municipiului Bucuresti" se inlocuieste cu sintagma "Tribunalul Bucuresti", sintagma "depozitul national reglementar" se inlocuieste cu sintagma "depozitul reglementar", sintagma "Ministerul Agriculturii si Alimentatiei" se inlocuieste cu sintagma "autoritatea publica centrala de specialitate", sintagma "Registrul National al Marcilor" se inlocuieste cu sintagma "Registrul marcilor", sintagma "Registrul National al Indicatiilor Geografice" se inlocuieste cu sintagma "Registrul indicatiilor geografice", iar sintagma "comisia de reexaminare", cu sintagma "comisia de contestatii".

68. Dupa articolul 95 se introduce urmatoarea mentiune:

"Prezenta lege transpune Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislatiilor statelor membre cu privire la marci (versiune codificata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 299 din 8 noiembrie 2008."

Art. II
Cererile de inregistrare a marcilor si cererile de inregistrare a indicatiilor geografice depuse si aflate in procedurile de examinare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci urmeaza procedurile prevazute de prezenta lege.

Art. III
Articolul 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Cuantumul taxelor in lei, prevazute in anexele la prezenta ordonanta, stabilite in raport cu cele corespunzatoare in euro, se actualizeaza la data de 1 ianuarie a fiecarui an, la nivelul cursului valutar al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data de 1 octombrie a anului anterior."

Art. IV
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
(2) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica in mod corespunzator Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 833/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 455 din 27 noiembrie 1998.

Art. V
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dandu-se textelor o noua numerotare.