Minsiterul Finantelor

Ordin nr. 1077 din 06/08/2003 privind conditiile în care se pot edita, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, utilizate în activitatea financiară si contabilă

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 580 din 14/08/2003


   În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
   în temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) si ale art. 1 alin. (10) teza a II-a din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, potrivit cărora, la propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finantelor Publice aprobă introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, comune si specifice, precum si modificarea sau eliminarea celor aflate în uz,

   ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

   Art. 1. - Agentii economici pot solicita aprobare pentru editarea, într-un singur exemplar, a facturilor fiscale cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, utilizate în activitatea financiară si contabilă, dacă îndeplinesc următoarele conditii:
   1. sfera de activitate a agentilor economici este prestarea de servicii sau livrarea bunurilor de utilitate publică, cum sunt: furnizarea energiei electrice, termice, a gazelor naturale si a apei, canalizarea, telefonia fixă si mobilă, transmisia de programe TV si radio si altele similare;
   2. din punct de vedere al bazei de date există posibilitatea reconstituirii în orice moment a continutului facturii fiscale care reflectă prestatiile, respectiv livrările efectuate, si implicit a veniturilor înregistrate în baza acestui document;
   3. exemplarul 2 al facturii fiscale care se arhivează pe suport WORM este semnat de persoana care îl întocmeste, în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;
   4. există un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzând măsurile tehnice si organizatorice care să asigure următoarele cerinte minimale:
   a) confidentialitatea si integritatea comunicatiilor;
   b) confidentialitatea si nonrepudierea tranzactiilor;
   c) confidentialitatea si integritatea datelor;
   d) împiedicarea, detectarea si monitorizarea accesului neautorizat în sistem;
   e) restaurarea informatiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităti naturale, evenimente imprevizibile, prin:
   -arhivarea datelor utilizând tehnologia WORM (Write Once Read Many), care să permită inscriptionarea o singură dată si accesarea ori de câte ori este nevoie a informatiilor stocate;
   -înregistrarea datelor din documentele financiar-contabile în timp real, în alt sistem de calcul, cu aceleasi caracteristici, care să fie amplasat într-o altă zonă a localitătii sau într-o altă localitate;
   f) au fost prevăzute orice ale activităti sau măsuri tehnice necesare pentru exploatarea în sigurantă a sistemului, care includ documentarea dezvoltării, testării si implementării solutiei informatice, precum si a oricăror incidente si deficiente întâlnite pe parcursul utilizării acestui sistem;
   g) a fost întocmit un raport de audit asupra planului de securitate, efectuat de o echipă formată din personal independent, specializat si atestat. Prin atestare se întelege certificarea personalului ca auditor de sisteme informatice, oferită de Asociatia de Audit si Control al Sistemelor Informatice (ISACA) - Information Systems Audit and Control Association.
   Art. 2. - Agentii economici vor edita zilnic Jurnalul pentru vânzări cod 14-6-12/a.
   Art. 3. -
(1) Documentatia pentru verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 1 se depune de către agentii economici la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
   (2) Anual, până la data de 31 martie a anului următor, agentii economici vor depune la organul fiscal teritorial un raport de audit al sistemului informatic utilizat.
   (3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) conduce la suspendarea dreptului de a emite, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, utilizate în activitatea financiară si contabilă.
   Art. 4. - Directia de reglementări contabile va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

   Bucuresti, 6 august 2003.
   Nr. 1.077.