Decizia CNA nr.320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 30/06/2012

 

    Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului, de garant al interesului public și de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,
    ținând seama de Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale),
    în scopul stabilirii procedurii de notificare a serviciilor media audiovizuale la cerere și a condițiilor de difuzare a acestor servicii,
    ținând cont de specificul serviciilor media audiovizuale la cerere, care determină o aplicare mutatis mutandis a reglementării stabilite prin Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu completările ulterioare privind conținutul audiovizual,
    având în vedere dispozițiile art. 12 din Directiva 2010/13/UE, potrivit căruia "serviciile mass-media audiovizuale la cerere prestate de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor, care ar putea afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, sunt puse la dispoziție numai de asemenea manieră încât să se asigure că minorii nu pot vedea sau auzi, în mod normal, serviciile mass-media audiovizuale la cerere respective",
    ținând seama de faptul că dreptul la replică nu poate fi aplicat și în mediul online, aceasta fiind o cale de atac adecvată serviciilor de televiziune,
    în temeiul art. 17, art. 74 alin. (5) și art. 751 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,

    Consiliul Național al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

   Art. 1. - (1) în sensul prezentei decizii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
   a) serviciu "video la cerere" - tip de serviciu media audiovizual la cerere, neliniar, denumit și video on demand, care oferă utilizatorului acces, la cerere individuală și la momentul ales de către acesta, la vizionarea de filme, videoclipuri, spectacole, live sau înregistrate, precum și alte tipuri de conținut video reunite în cadrul unui catalog de programe, indiferent de forma sub care acestea sunt selecționate și organizate în cadrul catalogului;
   b) serviciu "video în reluare" - tip de serviciu media audiovizual neliniar, denumit și catch up TV, care oferă utilizatorului acces, pentru o perioadă limitată de timp, la revizionarea, la cerere individuală și la momentul ales de către acesta, a programelor difuzate în prealabil în cadrul unui serviciu de televiziune;
   c) difuzare - punerea la dispoziția publicului de programe audiovizuale în cadrul unui serviciu media la cerere; prin difuzare se înțelege, de asemenea, și comunicarea, în cadrul unui serviciu media audiovizual la cerere, de semne, semnale, texte, sunete, informații, mesaje de orice natură, cum ar fi serviciile de subtitrare și ghidurile electronice ale programelor;
   d) utilizator - orice persoană fizică ce utilizează ori solicită un serviciu media audiovizual destinat publicului;
   e) aviz de furnizare - actul administrativ eliberat de Consiliul Național al Audiovizualului unui furnizor de servicii media audiovizuale la cerere, denumit în continuare furnizor, în baza căruia acestuia i se conferă dreptul de a pune la dispoziția publicului servicii media audiovizuale la cerere;
   f) site web - grup de pagini web multimedia, conținând texte, sunete, imagini în mișcare, cu sau fără sunet, informații sau mesaje de orice natură, accesibile pe internet, și care sunt conectate între ele prin așa-numite hiperlinkuri;
   g) reprezentant - reprezentantul legal sau orice persoană împuternicită prin procură specială să angajeze furnizorul de servicii media audiovizuale la cerere în relația sa cu Consiliul Național al Audiovizualului;
   h) CNA - Consiliul Național al Audiovizualului;
   i) ANCOM - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;
   j) Directiva serviciilor media audiovizuale - Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale).
   (2) în cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea audiovizualului, definițiile prevăzute la art. 1 din Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu completările ulterioare, denumită în continuare Codul audiovizualului, precum și definiția rețelei de comunicații electronice prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice.

   CAPITOLUL II
  Cerințe de notificare a serviciului media audiovizual la cerere

   Art. 2. - (1) Prezenta decizie stabilește condițiile de furnizare a serviciilor media audiovizuale la cerere prin rețele de comunicații electronice și se aplică furnizorilor care se află sub jurisdicția României, stabiliți în baza criteriilor definite la art. 2 din Legea audiovizualului.
   (2) Serviciile media audiovizuale la cerere, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (1) pct. 3 din Legea audiovizualului, pot fi constituite din servicii "video la cerere" și/sau servicii "video în reluare".
   (3) Prezenta decizie nu se aplică:
   a) serviciilor web care nu intră în concurență cu serviciile media audiovizuale, conținutul audiovizual prezent pe site fiind doar ocazional și accesoriu scopului principal al serviciului, cum ar fi site-urile web care conțin doar într-o manieră auxiliară elemente grafice animate, videoclipuri, fragmente din programele audiovizuale, dacă acestea sunt prezente doar ocazional și exclusiv pentru ilustrare, scurte spoturi publicitare sau informații legate de un produs ori serviciu care nu este audiovizual;
   b) site-urilor web care furnizează conținut audiovizual generat de către utilizatori privați, în scopul punerii în comun și al schimbului în cadrul unei comunități de interese, spre exemplu You Tube, Google, Vimeo;
   c) oricărei forme de corespondență privată;
   d) jocurilor de noroc online, inclusiv loteriile, pariurile și alte forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc, cu excepția jocurilor și concursurilor difuzate, în condițiile legii, în cadrul unui serviciu media audiovizual;
   e) versiunilor electronice ale ziarelor și revistelor;
   f) motoarelor de căutare pe internet.
   (4) Furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere prin rețele de comunicații electronice care utilizează frecvențe în sistem digital terestru de televiziune este posibilă numai în baza unei licențe audiovizuale digitale terestre, acordată de CNA în condițiile legii.
   Art. 3. - (1) Orice persoană care intenționează să furnizeze servicii media audiovizuale la cerere, denumită în continuare solicitant, are obligația să notifice CNA această intenție cu cel puțin 7 zile înainte de începerea activității.
   (2) în scopul notificării, solicitantul va completa și va depune la CNA documentul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie. Modelul cererii de notificare poate fi descărcat de pe pagina de internet a CNA, la adresa www.cna.ro
   (3) Solicitantul persoană română care are calitatea de comerciant va anexa la notificarea prevăzută la alin. (2) și următoarele documente:
   a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociației familiale autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie;
   b) actul constitutiv, cu toate modificările și completările ulterioare, însoțit de certificate de înscriere de mențiuni, în copie, sau un certificat constatator eliberat în acest scop de către oficiul registrului comerțului cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificării;
   c) actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie.
   (4) Solicitanții persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European vor anexa la dosarul de solicitare și următoarele documente:
   a) documente echivalente celor prevăzute la alin. (3) lit. a) și b);
   b) adresa de contact de pe teritoriul României a persoanei desemnate să reprezinte solicitantul.
   (5) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (3) și (4) vor fi certificate prin semnătura reprezentantului legal; documentele transmise la CNA într-o limbă străină trebuie însoțite și de o traducere autorizată în limba română.
   (6) Notificarea și documentele însoțitoare se depun la CNA, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, la sediul central ori la sediile teritoriale ale CNA, sau se transmit ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.
   Art. 4. - în scopul asigurării respectării obligației ce revine CNA, de cooperare dintre autoritățile de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene, stabilită prin Directiva serviciilor media audiovizuale, CNA poate solicita informații necesare identificării furnizorului, după cum urmează:
   a) persoanei care furnizează serviciul media audiovizual la cerere, dacă informațiile de pe pagina web a serviciului respectiv nu precizează autoritatea de reglementare sau de supraveghere sub jurisdicția căreia acesta se află;
   b) autorităților de reglementare sau de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit dispozițiilor art. 30 din Directiva serviciilor media audiovizuale;
   c) autorităților române care pot concura la identificarea furnizorului.

   CAPITOLUL III
  Condițiile de eliberare, modificare și retragere a avizului de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere

   Art. 5. - (1) Notificarea este considerată legal realizată numai în condițiile în care au fost îndeplinite toate cerințele prevăzute în cap. II, caz în care Biroul licențe autorizări eliberează solicitantului avizul de furnizare, denumit în continuare aviz, care conferă acestuia calitatea de furnizor de servicii media audiovizuale la cerere.
   (2) Avizul poate fi transmis solicitantului ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă.
   (3) Solicitantul poate începe furnizarea serviciului/serviciilor media audiovizual/audiovizuale la cerere numai după obținerea avizului de la CNA.
   (4) Avizul transmis solicitantului atestă că acesta a realizat notificarea prevăzută de prezenta decizie și că beneficiază de dreptul de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere precizate în aviz.
   Art. 6. - Avizul cuprinde, după caz:
   a) numărul și data eliberării documentului;
   b) date de identificare a titularului;
   c) denumirea și tipul serviciului media audiovizual la cerere;
   d) date de identificare a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice utilizate, precum și denumirea furnizorului/furnizorilor care asigură accesul la serviciul media audiovizual la cerere;
   e) adresa paginii de internet și/sau denumirea portalului de internet proprii serviciului;
   f) aria geografică de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere.
   Art. 7. - (1) Furnizorii au obligația să aducă la cunoștința CNA orice modificare în documentele prevăzute la art. 3 alin. (3) și (4), depuse la momentul notificării, precum și în datele prevăzute la art. 6 lit. b)-f), declarate în cererea de notificare.
   (2) Obligația de a comunica CNA modificările intervenite în documentele și datele precizate la alin. (1) trebuie realizată în termen de 30 de zile de la data apariției modificării.
   Art. 8. - (1) Avizul se retrage în următoarele situații:
   a) ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 951 din Legea audiovizualului;
   b) ca urmare a încetării dreptului titularului care furnizează rețele sau servicii de comunicații electronice, prin intermediul căruia se furnizează serviciul media audiovizual la cerere, încetare dispusă prin decizie a președintelui ANCOM, în condițiile legii;
   c) la cererea titularului; renunțarea la dreptul de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere pentru care s-a eliberat avizul se realizează prin transmiterea la CNA a unei cereri de renunțare.
   (2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. c) își produce efectele de la data transmiterii către CNA sau de la o dată ulterioară, prevăzută în cuprinsul acesteia, iar CNA îi va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere.
   (3) Retragerea avizului se dispune prin decizie a CNA, care stabilește și data de la care încetează dreptul de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere prevăzute în aviz. Decizia se publică pe pagina de internet a CNA.
   Art. 9. - Drepturile prevăzute în aviz nu pot fi transmise către terți.
   Art. 10. - în scopul realizării unei evidențe oficiale a furnizorilor, CNA întocmește și actualizează Registrul public al furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere, disponibil pe pagina de internet a CNA.

   CAPITOLUL IV
  Reguli aplicabile programelor audiovizuale difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere

   SECí…¢IUNEA 1
  Dispoziții generale

   Art. 11. - Prevederile Legii audiovizualului și ale Codului audiovizualului se aplică în mod corespunzător programelor audiovizuale difuzate în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere, ținând cont de specificul acestora de a putea fi vizionate la cererea și la momentul ales de către utilizator.

   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Protecția minorilor

   Art. 12. - Regulile privind protecția drepturilor minorului în programele audiovizuale, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 2-8, art. 9 alin. (1), art. 10 și 11 din Codul audiovizualului.
   Art. 13. - (1) Regulile privind clasificarea programelor audiovizuale în vederea protecției minorilor, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 13, art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) și (2), art. 19-21 și art. 27 alin. (1) din Codul audiovizualului.
   (2) în funcție de clasificarea programelor audiovizuale, prevăzută la art. 21 din Codul audiovizualului, acestea se difuzează însoțite de unul dintre următoarele semne de avertizare:
   a) programele AP, clasificate astfel potrivit dispozițiilor art. 21 lit. b) din Codul audiovizualului, se difuzează însoțite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, majusculele AP (acord parental) de culoare albă;
   b) programele 12, clasificate astfel potrivit dispozițiilor art. 21 lit. c) din Codul audiovizualului, se difuzează însoțite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă;
   c) programele 15, clasificate astfel potrivit dispozițiilor art. 21 lit. d) din Codul audiovizualului, se difuzează însoțite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă;
   d) programele 18, clasificate astfel potrivit dispozițiilor art. 21 lit. e) din Codul audiovizualului, se difuzează însoțite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă.
   Art. 14. - Programele clasificate 18 se difuzează numai dacă se asigură măsurile de restricționare a accesului prevăzute la art. 13 din Codul audiovizualului.
   Art. 15. - Programele 18+, clasificate astfel potrivit dispozițiilor art. 21 lit. f) din Codul audiovizualului, precum și conținutul audiovizual care, potrivit legii, este ilegal, cum ar fi materiale pornografice cu minori, nu pot fi difuzate de către furnizorii de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția României.
   Art. 16. - Semnul de avertizare corespunzător, conform clasificării precizate la art. 21 din Codul audiovizualului, trebuie expus lizibil atât pe toată durata programului, cât și în cadrul anunțurilor promoționale la aceste programe.
   Art. 17. - (1) Distribuitorii de servicii pot include în oferta lor servicii video la cerere tematice ce conțin programe 18+, editate de furnizori aflați sub jurisdicția unui alt stat membru al Uniunii Europene, numai dacă asigură măsurile de restricționare a accesului prevăzute la art. 13 din Codul audiovizualului, adaptate platformei tehnice utilizate.
   (2) Distribuitorii pot comercializa serviciile prevăzute la alin. (1) numai contra cost, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă.
   (3) Pachetele de servicii care includ programe 18+ nu pot fi comercializate în condiții mai avantajoase decât cele în care sunt comercializate pachetele de servicii care nu conțin astfel de programe.

   SECí…¢IUNEA a 3-a
  Protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine

   Art. 18. - Furnizorii au obligația să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, viața privată, onoarea și reputația, precum și dreptul la propria imagine.
   Art. 19. - Regulile privind protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 31-48 din Codul audiovizualului.

   SECí…¢IUNEA a 4-a
  Dreptul la rectificare

   Art. 20. - (1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitate, ale cărei drepturi sau interese legitime, în special reputația și imaginea publică, au fost lezate prin prezentarea de fapte inexacte în cadrul unui serviciu media audiovizual la cerere beneficiază de dreptul la rectificare.
   (2) Rectificarea nu poate fi solicitată în cazul în care eroarea nu este evidentă și semnificativă.
   (3) în termen de cel mult 15 zile de la data accesării/vizionării programului în care s-a produs lezarea, solicitantul unui drept la rectificare va transmite în scris, la sediul furnizorului care a difuzat programul incriminat, o cerere care va conține, după caz, următoarele:
   a) numele și adresa acestuia, numărul de telefon sau coordonatele oricărui alt mijloc care să facă posibilă contactarea sa rapidă și eficientă;
   b) denumirea programului audiovizual și data accesării/vizionării acestuia;
   c) informațiile eronate pentru care se solicită rectificarea;
   d) motivarea cererii.
   (4) în cazul minorului în vârstă de până la 14 ani, cererea prevăzută la alin. (3) va fi semnată de părinți sau de reprezentantul legal; pentru minorul cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, cererea va fi semnată de acesta și de părinți sau de reprezentantul legal.
   (5) Cererea privind dreptul la rectificare va fi înregistrată de furnizor, cu precizarea datei și orei primirii, iar solicitantului i se va transmite o dovadă scrisă în acest sens.
   (6) în cazul în care furnizorul refuză să înregistreze cererea prevăzută la alin. (3), solicitantul se poate adresa direct CNA, în termen de cel mult 30 de zile de la data accesării/vizionării programului care a produs lezarea.
   (7) Furnizorul poate refuza exercitarea dreptului la rectificare în următoarele situații:
   a) cererea nu a fost trimisă în termenul și în condițiile prevăzute la alin. (3) și (4);
   b) furnizorul deține dovezi care probează adevărul faptelor prezentate sau, după caz, este îndeplinită condiția prevăzute la alin. (2).
   (8) în termen de două zile de la primirea cererii, furnizorul este obligat să comunice, în scris, solicitantului fie acceptarea cererii, fie motivul refuzului. Refuzul motivat va preciza în mod obligatoriu posibilitatea solicitantului de a se adresa CNA în termen de cel mult 30 de zile de la data accesării/vizionării programului care a produs lezarea.
   (9) Dreptul la rectificare se exercită prin postarea pe pagina web de start a serviciului, la loc vizibil, a textului rectificării, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii.
   (10) Sesizarea CNA, prevăzută la alin. (6) și (8), se poate adresa în termenele și condițiile precizate la art. 59-62 din Codul audiovizualului.
   Art. 21. - (1) Furnizorii au obligația să publice, pe pagina web de start a serviciului, la loc vizibil:
   a) informațiile, detaliate, clare și actualizate, precizate la art. 48 din Legea audiovizualului;
   b) adresa poștală și site-ul CNA.
   (2) Furnizorii au obligația să asigure, pe pagina web de start a serviciului, un link către formularul pentru sesizări și reclamații.

   SECí…¢IUNEA a 5-a
  Asigurarea informării corecte și a pluralismului

   Art. 22. - Furnizorii au obligația să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor și să favorizeze libera formare a opiniilor.
   Art. 23. - Regulile privind asigurarea informării corecte și a pluralismului, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 64-75, art. 77 alin. (1) și art. 80 din Codul audiovizualului.
   Art. 24. - Furnizorii vor asigura accesibilizarea paginilor web proprii, în vederea îmbunătățirii accesării conținutului audiovizual de către persoanele cu handicap, vizual sau auditiv, potrivit standardelor internaționale pentru accesibilitatea web.

   SECí…¢IUNEA a 6-a
  Responsabilități culturale

   Art. 25. - Regulile privind responsabilitățile culturale ale furnizorilor, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 83 și 84 din Codul audiovizualului.
   Art. 26. - (1) Furnizorii de servicii video on demand vor asigura în cadrul catalogului de programe un procent de minimum 20% rezervat operelor audiovizuale europene, cu excepția programelor informative, a transmisiunilor sportive și a programelor de teleshopping.
   (2) Furnizorii au obligația de a promova pe pagina de start a site-ului web, în egală măsură, și operele europene audiovizuale de ficțiune disponibile în catalog.
   (3) în scopul aplicării dispozițiilor alin. (1) și (2), furnizorii au obligația de a preciza țara de origine a fiecărui program audiovizual disponibil în catalog.
   (4) Furnizorii de servicii video on demand prezintă anual CNA un raport privind operele europene difuzate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

   SECí…¢IUNEA a 7-a
  Emisiuni interactive, jocuri și concursuri

   Art. 27. - Regulile privind emisiunile interactive, jocuri și concursuri, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 89-91 și art. 92 alin. (1) din Codul audiovizualului.

   CAPITOLUL V
  Reguli aplicabile comunicărilor comerciale difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere

   SECí…¢IUNEA 1
  Dispoziții generale

   Art. 28. - Prevederile Codului audiovizualului privind comunicările comerciale se aplică în mod corespunzător în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere, ținând cont de specificul acestora, momentul vizionării programelor audiovizuale fiind ales de către utilizator.
   Art. 29. - în scopul unei informări corecte, orice informație sau avertizare conținută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri:
   a) să fie prezentată static, lizibil și pe o durată suficientă, în cazul informației difuzate sub formă de videotext;
   b) să fie redată la viteză normală de citire.

   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Sponsorizare

   Art. 30. - Regulile privind sponsorizarea, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 97 alin. (1) și (2), art. 98 alin. (1), (2) și (4) și art. 99 din Codul audiovizualului.

   SECí…¢IUNEA a 3-a
  Plasarea de produse

   Art. 31. - Regulile privind plasarea de produse, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 100 din Codul audiovizualului.

   SECí…¢IUNEA a 4-a
  Publicitate și teleshopping

   Art. 32. - Regulile privind publicitatea, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 101-105, art. 108, 109, 114, 115, art. 117-119, art. 120 alin. (1)-(3), art. 121-123, art. 124 alin. (1)-(3), art. 125, 126, art. 127 alin. (1) și (2), art. 128-134 din Codul audiovizualului.
   Art. 33. - Regulile privind teleshoppingul, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 135-137 din Codul audiovizualului.
   Art. 34. - Regulile privind publicitatea politică, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 139 și art. 140 alin. (2) din Codul audiovizualului.
   Art. 35. - (1) Emisiunile teledon trebuie să precizeze la începutul și sfârșitul acestora persoana/persoanele sub responsabilitatea căreia/cărora se colectează și se utilizează bunurile și fondurile bănești donate, precum și datele de contact ale acesteia/acestora.
   (2) în cazul campaniilor care presupun colectarea de fonduri de la public pentru un obiectiv anume, furnizorii au obligația de a informa publicul cu privire la rezultatele concrete ale acestor campanii.
   Art. 36. - Publicitatea și teleshoppingul la produse și tratamente pentru probleme de natură sexuală nu pot fi difuzate decât în programele 18, clasificate astfel potrivit dispozițiilor art. 21 lit. e) din Codul audiovizualului.

   CAPITOLUL VI
  înregistrarea programelor difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere

   Art. 37. - (1) Furnizorul trebuie să păstreze o copie a fiecărui program inclus în serviciul media audiovizual la cerere cel puțin 30 de zile de la data la care programul încetează să fie disponibil pentru vizualizare.
   (2) Face excepție de la prevederile alin. (1) programul ce face obiectul unei solicitări privind acordarea dreptului la rectificare, situație în care copia va fi păstrată timp de 45 de zile după data la care programul încetează să fie disponibil pentru vizualizare.
   Art. 38. - (1) Furnizorii sunt obligați să pună la dispoziția CNA, la cerere, în maximum 3 zile de la solicitare, copia programului într-un format standard care să permită vizualizarea programului așa cum acesta a fost pus la dispoziție publică pentru vizualizare.
   (2) Copia programului, solicitat potrivit dispozițiilor alin. (1), se depune la CNA, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, ori se transmite prin e-mail ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

   CAPITOLUL VII
  Obligații de informare a publicului

   Art. 39. - (1) Furnizorul are obligația de a pune la dispoziția publicului informații detaliate, clare și actualizate privind prețurile și tarifele aplicabile, precum și condițiile tehnice și comerciale de utilizare a serviciilor media audiovizuale la cerere, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor de a alege în cunoștință de cauză, în conformitate cu prevederile legislației privind protecția consumatorilor.
   (2) Furnizorul are obligația de a redacta și prezenta informațiile prevăzute la alin. (1) într-o manieră care să le permită utilizatorilor parcurgerea cu ușurință a acestora. Condițiile sau termenele care afectează anumite oferte vor fi prezentate în același format și cu aceleași caractere grafice folosite pentru redactarea ofertelor.

   CAPITOLUL VIII
  Sancțiuni, dispoziții tranzitorii și finale

   Art. 40. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage sancționarea conform dispozițiilor Legii audiovizualului.
   Art. 41. - (1) Până la data de 3 septembrie 2012, toți furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere au obligația de a completa și de a transmite cererea de notificare, conform procedurii prevăzute la cap. II.
   (2) Nerealizarea notificării în termenul și în condițiile prevăzute la alin. (1) determină încetarea dreptului de a furniza servicii media audiovizuale la cerere.
   Art. 42. - în termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, CNA va analiza evoluția pieței serviciilor media audiovizuale la cerere și va reevalua dispozițiile cuprinse în secțiunea a VI-a "Responsabilități culturale" din cap. IV "Reguli aplicabile programelor audiovizuale difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere".
   Art. 43. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   p.
Președintele Consiliului Național al Audiovizualului,
Ioan Onisei
    București, 29 mai 2012.
    Nr. 320.

   ANEXA Nr. 1
 

    NOTIFICARE
privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere

   I. Date necesare identificării solicitantului*)
   *) Formularul cu datele necesare identificării solicitantului este reprodus în facsimil.

  
Denumirea/Numele solicitantului:
Sediul/Domiciliul solicitantului - adresă si date de contact:
Județul/Sectorul Orașul/Comuna
Satul (dacă este cazul)
Adresa completă
Telefon Fax E-mail
Pagină de internet
Solicitantul este înregistrat în registrul comerțului:
Judetul/Sectorul Codul unic de înregistrare
Contul bancar
Reprezentantul solicitantului - date de identificare și date de contact:
Nume Prenume
Codul numeric personal
Județul/Sectorul Orașul/Comuna
Satul
Adresa completă
Telefon Fax E-mail
Adresa de corespondență a solicitantului:
Județul/Sectorul Orașul/Comuna
Satul
Adresa completă
Telefon Fax
   II. Date privind serviciul/serviciile media audiovizual/audiovizuale la cerere pe care solicitantul intenționează să le furnizeze și data estimativă a începerii activității

  
Denumirea serviciului NOTÄ”š:
Denumirea așa cum aceasta apare pe pagina inițială a serviciului și/sau în ghidul electronic de programe (EPG)
Tipul serviciului: [ ] Serviciu "video la cerere"
[ ] Serviciu "video în reluare"
[ ] Serviciu mixt (serviciul cuprinde și secțiuni care nu sunt dedicate serviciilor media audiovizuale la cerere)
Data estimativă a începerii activității: Iz.z.Il.l.Ia.a.a.a.I 
Date privind rețelele și serviciile de comunicații electronice utilizate Tip rețea/serviciu: Denumire furnizor: Certificat-tip eliberat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații:
[ ] CATV  
[ ] Fibră optică  
[ ] DSL  
[ ] Serviciu de telefonie mobilă  
[ ] DTH  
[ ] Serviciu de acces la internet  
[ ] Altele:
.............................................  
Denumirea portalului și/sau adresa paginii/
subpaginii de internet: 
Aria geografică de furnizare: [ ] România
[ ] State din Uniunea Europeană
[ ] State din afara Uniunii Europene
Surse de finanțare: [ ] Publicitate
[ ] Sponsorizare
[ ] Abonament
[ ] Pay-per-view
[ ] Altele (cu precizarea surselor) ....................................................................
Tip de acces: [ ] Acces liber
[ ] Acces restricționat
   III. Fișă de descriere a serviciului/serviciilor
   A. Proiectul editorial
    Solicitantul precizează într-un document anexat prezentului formular:
    [ ] prezentarea generală a serviciului (tip de serviciu, prezentarea modului de organizare a site-ului web, cu precizarea dacă acesta este specializat integral în oferirea de servicii media audiovizuale la cerere sau conține și secțiuni care nu sunt dedicate serviciilor media audiovizuale la cerere);
    [ ] categoriile de programe audiovizuale reunite în fiecare catalog și lista furnizorilor de conținut audiovizual;
    [ ] măsurile editoriale asigurate în vederea protecției minorilor;
    [ ] măsurile de punere în aplicare a dispozițiilor legale privind promovarea operelor europene;
    [ ] codul de conduită profesională adoptat sau la care a aderat public furnizorul, anexat în copie.
   B. Proiectul tehnic
    Solicitantul descrie într-un document anexat prezentului formular:
    [ ] condițiile tehnice de acces al utilizatorilor la serviciul media audiovizual la cerere (platforma tehnică utilizată, portalul, adresa de internet etc.)
    [ ] condițiile de comercializare a serviciului (de exemplu: gratuit sau cu plată);
    [ ] aria geografică de furnizare, cu precizarea statelor de recepție;
    [ ] măsurile tehnice destinate restricționării accesului minorilor la programe neadecvate acestora;
    [ ] condițiile de accesibilitate pentru persoanele cu deficiențe de văz sau de auz.
   IV. Solicitantul își exprimă acordul pentru publicarea adresei de contact în Registrul public al furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere:
    [ ] Da [ ] Nu

  
..................................
(Semnătura reprezentantului solicitantului și ștampila)
   ANEXA Nr. 2
 
    RAPORT
privind operele europene difuzate în perioada ...................................

    Denumirea furnizorului: ..........................................................................................
    Aviz de furnizare a serviciului media audiovizual nr. .... din ...........

  
Date referitoare la serviciul media audiovizual la cerere Date referitoare la opere europene
Denumirea serviciului Tip de serviciu Condiții de acces Restricții geografice de accesare (DA/NU) Procent alocat
V (%) Promovare pe pagina de start (%) Identificare țară de origine (DA/NU) Secțiuni specializate (DA/NU) Posibilitate de selecție (DA/NU)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
   (1) Denumirea serviciului, așa cum acesta a fost notificat la Consiliul Național al Audiovizualului.
   (2) Tip de serviciu: se va completa, după caz, Catch-up Tv (serviciu video în reluare)/VoD (serviciu video la cerere)/Serviciu mixt.
   (3) Condiții de acces: se va completa, după caz, acces liber și/sau condiționat.
   (4) Se precizează dacă serviciul este restricționat (DA) sau nu este restricționat (NU) accesării din alte state membre ale UE.
   (5) Procentul operelor europene cuprinse în catalog, cu excepția programelor informative, a transmisiunilor sportive și a programelor de teleshopping. Formula de calcul este (∔˜UE/∔˜) x-100, în care simbolurile au următoarea semnificație:
    ∔˜ UE - suma duratelor de prezență în cadrul catalogului a operelor audiovizuale europene (exprimate în ore), înregistrate în anul de raportare;
    ∔˜ - suma duratelor de prezență în cadrul catalogului a operelor audiovizuale, europene și noneuropene (exprimate în ore), înregistrate în anul de raportare.
   (6) Proporția spoturilor de promovare a operelor europene postate pe pagina de start a site-ului web, calculată prin raportare la număr de spoturi.
   (7) Se precizează dacă în catalog este menționată (DA) sau nu este menționată (NU) țara de origine a producției audiovizuale.
   (8) Se precizează dacă catalogul de programe audiovizuale cuprinde (DA) sau nu cuprinde (NU) o secțiune specializată operelor europene.
   (9) Se precizează dacă utilizatorul poate efectua (DA) sau nu poate efectua (NU) o căutare în catalogul de programe după criteriul țării de origine.

 

      Legea nr.82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 406 din 18/06/2012

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale


   Art. 1. - (1) Prezenta lege stabilește obligația furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și a furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului de a reține anumite date generate sau prelucrate în cadrul activității lor pentru punerea acestora la dispoziția organelor de urmărire penală, instanțelor de judecată și organelor de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale în scopul utilizării lor în cadrul activităților de prevenire, de cercetare, de descoperire și de urmărire penală a infracțiunilor grave sau pentru rezolvarea cauzelor cu persoane dispărute ori pentru punerea în executare a unui mandat de arestare sau de executare a pedepsei.
   (2) Prezenta lege se aplică datelor de trafic și de localizare a persoanelor fizice și a persoanelor juridice, precum și datelor necesare pentru identificarea unui abonat sau unui utilizator înregistrat.
   (3) Prezenta lege se aplică doar datelor generate sau prelucrate ca urmare a unei comunicații ori a unui serviciu de comunicații și nu se aplică în ceea ce privește conținutul comunicării sau informațiilor consultate în timpul utilizării unei rețele de comunicații electronice, în aceste cazuri fiind aplicabile prevederile Codului de procedură penală, precum și cele ale legilor speciale în materie.
   (4) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.


   Art. 2. - (1) în înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
   a) date - informațiile privind traficul, localizarea, precum și informațiile necesare pentru identificarea unui abonat sau a unui utilizator;
   b) utilizator - persoană fizică sau persoana juridică ce folosește un serviciu de comunicații electronice destinat publicului în scopuri personale sau profesionale, fără a fi în mod necesar abonat al acelui serviciu;
   c) abonat - persoană fizică sau persoana juridică ce a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în vederea furnizării unor asemenea servicii;
   d) serviciu de telefonie - apelul, inclusiv voce, mesagerie vocală, teleconferință și transfer de date, serviciile suplimentare, inclusiv redirecționarea și transferul apelului și serviciile de mesagerie și multimedia, inclusiv serviciile de mesagerie scurtă, serviciile multimedia îmbunătățite;
   e) infracțiune gravă - infracțiunea care face parte din una dintre următoarele categorii:
   1. infracțiunile prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu modificările ulterioare, săvârșite sau nu de un grup infracțional organizat;
   2. infracțiunile prevăzute în cap. IV din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;
   3. următoarele infracțiuni prevăzute de Codul penal, republicat, cu modificările și completările ulterioare: infracțiuni contra siguranței statului, pruncucidere, vătămare corporală gravă, viol, tâlhărie, act sexual cu un minor, distrugere, ultraj, evadare, înlesnirea evadării, infracțiunile de falsuri în înscrisuri, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, furt calificat sau înșelăciune;
   4. infracțiunile de corupție, infracțiunile asimilate acestora, infracțiunile în legătură directă cu infracțiunile de corupție sau cu cele asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
   5. infracțiunea de falsificare a unui instrument de plată electronică, prevăzută la art. 24 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată;
   6. infracțiunile de evaziune fiscală, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
   7. infracțiunea de pornografie infantilă, prevăzută la art. 18 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare;
   8. infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice, prevăzută la art. 51 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
   f) identificatorul utilizatorului - codul unic de identificare alocat unei persoane care se abonează sau se înregistrează la un serviciu de acces la internet ori la un serviciu de comunicații prin internet;
   g) identificatorul celulei - codul de identificare a celulei în care se inițiază sau se finalizează un apel de telefonie mobilă;
   h) apel telefonic nereușit - comunicarea în cadrul căreia apelul telefonic a fost conectat, dar nu a primit răspuns sau a făcut obiectul unei intervenții din partea administratorului rețelei;
   i) apel neconectat - apelul inițiat de la un terminal telefonic sau echipament cu acces la un serviciu de telefonie, dar care nu s-a finalizat tehnic, în sensul stabilirii unei conexiuni între apelant și apelat.
   (2) în tot cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, la art. 2 din Legea nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, precum și la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice.


   CAPITOLUL II
  Reținerea datelor


   Art. 3. - (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a asigura, pe cheltuială proprie, crearea și administrarea unor baze de date în format electronic, în vederea reținerii următoarelor categorii de date, în măsura în care sunt generate sau prelucrate de aceștia:
   a) date necesare pentru urmărirea și identificarea sursei unei comunicări;
   b) date necesare pentru identificarea destinației unei comunicări;
   c) date necesare pentru a determina data, ora și durata comunicării;
   d) date necesare pentru identificarea tipului de comunicare;
   e) date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicație al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament;
   f) date necesare pentru identificarea locației echipamentului de comunicații mobile.
   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se rețin și se păstrează timp de 6 luni de la data efectuării comunicării.
   (3) Cheltuielile legate de crearea și administrarea bazelor de date sunt deductibile fiscal.


   Art. 4. - Datele necesare pentru urmărirea și identificarea sursei unei comunicări cuprind:
   a) în cazul rețelelor de telefonie fixă și de telefonie mobilă: numărul de telefon apelant, precum și numele și adresa abonatului sau ale utilizatorului înregistrat;
   b) în cazul serviciilor de acces la internet, poștă electronică și telefonie prin internet:
   1. identificatorul alocat;
   2. identificatorul de utilizator și numărul de telefon alocat pentru efectuarea oricărei comunicări prin rețeaua publică de telefonie;
   3. numele și adresa abonatului sau ale utilizatorului înregistrat, căruia i s-a alocat o adresă Internet Protocol, denumită în continuare adresă IP, un identificator de utilizator sau un număr de telefon, la momentul comunicării.


   Art. 5. - Datele necesare pentru identificarea destinației unei comunicări cuprind:
   a) în cazul rețelelor de telefonie fixă și de telefonie mobilă:
   1. numărul format sau apelat și, în cazurile care includ servicii suplimentare precum redirecționarea sau transferul apelului, numărul către care este direcționat apelul;
   2. numele și adresa abonatului ori ale utilizatorului înregistrat;
   b) în cazul serviciilor de acces la internet, poștă electronică și telefonie prin internet:
   1. identificatorul utilizatorului sau numărul de telefon al destinatarului unui apel telefonic prin internet;
   2. numele și adresa abonatului sau ale utilizatorului înregistrat și identificatorul utilizatorului destinatar al comunicării.


   Art. 6. - Datele necesare pentru determinarea datei, orei și a duratei comunicării cuprind:
   a) în cazul rețelelor de telefonie fixă și de telefonie mobilă: data și ora inițierii și încheierii unei comunicări;
   b) în cazul serviciilor de acces la internet, poștă electronică și telefonie prin internet:
   1. data și ora conectării și deconectării de la serviciul de acces la internet, adresa IP alocată dinamic sau static unei comunicări de furnizorul de servicii de acces la internet, precum și identificatorul abonatului sau al utilizatorului înregistrat;
   2. data și ora conectării și deconectării de la serviciul de poștă electronică sau de telefonie prin internet.


   Art. 7. - Datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare cuprind:
   a) în cazul rețelelor de telefonie fixă și de telefonie mobilă: informații privind serviciul de telefonie utilizat;
   b) în cazul comunicărilor prin serviciul de poștă electronică și de telefonie prin internet: informații privind serviciul de acces la internet utilizat.


   Art. 8. - Datele necesare pentru identificarea echipamentului de comunicație al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament cuprind:
   a) în cazul rețelelor de telefonie fixă: numărul de telefon al apelantului și numărul de telefon al apelatului;
   b) în cazul rețelelor de telefonie mobilă:
   1. numărul de telefon al apelantului și numărul de telefon al apelatului;
   2. identitatea internațională de abonat mobil, denumită în continuare IMSI, a apelantului;
   3. identitatea internațională a echipamentului mobil, denumită în continuare IMEI, a apelantului;
   4. identitatea IMSI a apelatului;
   5. identitatea IMEI a apelatului;
   6. în cazul serviciilor anonime preplătite: data și ora activării inițiale a serviciului, precum și identificatorul celulei de la care a fost activat serviciul;
   c) în cazul serviciilor de acces la internet, poștă electronică și telefonie prin internet: numărul de telefon al apelantului în cazul accesului prin dial-up; linia DSL sau alt punct terminal al celui care inițiază comunicarea.


   Art. 9. - Datele necesare pentru identificarea locației echipamentului de comunicații mobile cuprind:
   a) identificatorul celulei la începutul comunicării;
   b) datele care permit stabilirea localizării geografice a celulelor, prin referire la identificatorul acestora, pe durata în care datele comunicării sunt reținute.
  

   Art. 10. - (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, aflați sub jurisdicție română, au obligația reținerii datelor referitoare la un apel nereușit în cazul în care aceste date sunt generate sau prelucrate și stocate, în cazul serviciului de telefonie, ori înregistrate, în cazul serviciului de acces la internet în cadrul activității de furnizare a serviciilor respective.
   (2) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului nu au obligația reținerii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) în cazul apelurilor neconectate.
  

   Art. 11. - (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, pe lângă datele reținute potrivit prezentei legi, pot reține și alte date necesare activității lor comerciale, și anume pentru facturare sau alte plăți pentru interconectare, precum și alte date prelucrate potrivit legii, la cererea clienților, în scopuri de comercializare ori în vederea furnizării de servicii, numai cu acordul prealabil al persoanei ale cărei date sunt prelucrate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.
   (2) Datele reținute potrivit alin. (1) sunt exceptate de la prevederile prezentei legi.


   Art. 12. - (1) în aplicarea prevederilor prezentei legi sunt interzise interceptarea și reținerea conținutului comunicării sau a informațiilor consultate în timpul utilizării unei rețele de comunicații electronice, în aceste cazuri fiind aplicabile prevederile Codului de procedură penală și cele ale legilor speciale în materie.
   (2) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a reține numai acele categorii de date enumerate la art. 3 alin. (1), care sunt generate sau prelucrate ca urmare a desfășurării activităților proprii în condițiile legii.
   (3) La sfârșitul perioadei de reținere, toate datele reținute exclusiv în temeiul prezentei legi, cu excepția datelor accesate și reținute conform legii, puse la dispoziția autorităților prevăzute la art. 1 alin. (1), trebuie distruse, prin proceduri ireversibile, la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (2). Procedura distrugerii datelor reținute conform prezentei legi va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului.


   Art. 13. - Activitatea de reținere a datelor se realizează cu respectarea următoarelor principii:
   a) datele reținute trebuie să fie de aceeași calitate și trebuie supuse aceleiași securități și protecții ca și datele din rețea;
   b) datele reținute trebuie supuse unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare, în vederea protejării acestora împotriva distrugerilor accidentale sau intenționate, alterării ori pierderii accidentale, stocării, prelucrării, accesării sau dezvăluirii neautorizate ori ilicite;
   c) datele reținute trebuie supuse unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare, în vederea asigurării faptului că numai personalul autorizat în acest sens are acces la aceste date;
   d) datele sunt distruse la expirarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2), cu excepția celor care au fost accesate și reținute.


   Art. 14. - (1) în situația în care datele prevăzute la art. 4-9 pot fi reținute de mai mulți furnizori de servicii de comunicații electronice destinate publicului și de rețele publice de comunicații electronice, activitatea de reținere a datelor se face doar la furnizorul care prelucrează datele prevăzute la art. 3.
   (2) Activitatea de reținere a datelor prevăzute la art. 4-9 poate fi desfășurată, acolo unde este tehnic posibil și în urma unei înțelegeri contractuale, de un terț, în numele unui furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului și de rețele publice de comunicații electronice, cu respectarea prevederilor art. 19 și 20 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, precum și ale prezentei legi.
   (3) Obligația de reținere a datelor prevăzute la art. 4-9 se aplică furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului și de rețele publice de comunicații electronice care alocă numerotație, inclusiv în situația portării numerelor, în cazul serviciilor de telefonie fixă și mobilă, respectiv adrese IP, în cazul serviciilor de date.


   Art. 15. - (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a colecta și de a transmite anual Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale următoarele date statistice, în vederea urmăririi și controlului aplicării prevederilor cuprinse în prezenta lege:
   a) numărul cazurilor în care informațiile au fost furnizate organelor de urmărire penală, instanțelor de judecată și organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
   b) perioada de timp scursă între data la care datele au fost reținute și data la care organele de urmărire penală, instanțele de judecată sau organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale au solicitat transmiterea acestor date;
   c) numărul de cazuri în care solicitările de date nu au putut fi îndeplinite.
   (2) Termenele până la care trebuie transmise datele statistice se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
   (3) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale centralizează datele statistice primite de la furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului și transmite anual Comisiei Europene statisticile elaborate în baza acestora. Statisticile nu vor conține date cu caracter personal sau informații clasificate.


   Art. 16. - (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația ca, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată și a organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, formulată în aplicarea dispozițiilor Codului de procedură penală, precum și a celor din legile speciale în materie, să transmită acestora, în cel mult 48 de ore de la data solicitării, datele reținute potrivit prezentei legi.
   (2) în cazul în care nu este posibilă transmiterea informațiilor solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), furnizorii sunt obligați să anunțe solicitantul cu privire la motivul întârzierii și, în orice caz, să transmită informațiile solicitate în cel mult 5 zile de la data solicitării inițiale.
   (3) Solicitările organelor de urmărire penală, ale instanțelor de judecată și ale organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale se vor face cu invocarea temeiului legal existent și se vor transmite în format electronic, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
   (4) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația să asigure semnarea datelor solicitate, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Semnarea electronică a datelor se va face în mod automat în momentul extragerii lor din bazele de date prevăzute la art. 3 alin. (1).
   (5) Orice persoană autorizată care transmite date reținute în baza prezentei legi are obligația să semneze datele transmise, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, asumându-și astfel responsabilitatea în ceea ce privește integritatea datelor transmise.
   (6) Orice persoană autorizată care primește date reținute în baza prezentei legi are obligația să verifice integritatea datelor primite și să certifice această integritate prin semnarea datelor, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
   (7) Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde potrivit legii pentru integritatea și securitatea acestor date.
   (8) Aplicarea prevederilor alin. (3)-(7) se face cu respectarea procedurilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


   Art. 17. - Dacă în cauză s-a dispus o soluție de neîncepere a urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale sau de clasare, procurorul este obligat ca în termen de 5 zile de la dispunerea soluției să înștiințeze despre aceasta persoana ale cărei date au fost vizate de solicitare.


   Art. 18. - (1) Organele de cercetare ale poliției judiciare au dreptul să solicite datele reținute în baza prezentei legi doar cu aprobarea procurorului care supraveghează sau efectuează urmărirea penală ori a procurorului competent potrivit procedurii de dare în urmărire a persoanelor și cu aprobarea judecătorului competent.
   (2) Judecătorul se pronunță cu privire la solicitarea procurorului de transmitere a datelor în 48 de ore, prin încheiere motivată, în camera de consiliu.


   Art. 19. - (1) Dacă în cauză s-a dispus o soluție de neîncepere a urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale sau de clasare, suportul pe care sunt stocate informațiile se arhivează la sediul parchetului, în locuri speciale, în plic sigilat, cu asigurarea confidențialității, și se păstrează până la îndeplinirea termenului de prescripție a răspunderii penale pentru fapta ce a format obiectul cauzei, când se distruge, încheind un proces-verbal în acest sens.
   (2) Dacă în cauză instanța a pronunțat o hotărâre de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal, rămasă definitivă, datele reținute se arhivează odată cu dosarul cauzei, la sediul instanței, cu respectarea prevederilor legale privind arhivarea documentelor în formă electronică.


   Art. 20. - Autoritățile competente să monitorizeze aplicarea prevederilor prezentei legi sunt Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare A.N.S.P.D.C.P. și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM.


   CAPITOLUL III
  Contravenții și sancțiuni


   Art. 21. - (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 500.000 lei următoarele fapte:
   a) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1);
   b) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2);
   c) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) și (3);
   d) nerespectarea principiilor prevăzute la art. 13;
   e) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2);
   f) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 25 alin. (4).
   (2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) și e), precum și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către personalul de control împuternicit în acest scop al A.N.S.P.D.C.P.
   (3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și f) și aplicarea sancțiunilor se fac de persoane împuternicite în acest sens din cadrul ANCOM.
   (4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


   Art. 22. - (1) Orice accesare intenționată, alterare sau transfer al datelor reținute în baza prezentei legi, fără autorizare, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.
   (2) Tentativa se pedepsește.


   Art. 23. - Nerespectarea obligației de comunicare în termenul prevăzut la art. 17 atrage răspunderea penală, în condițiile legii.


   CAPITOLUL IV
  Dispoziții finale


   Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:


1. La articolul 5, alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Datele de trafic referitoare la abonați și utilizatori înregistrați, prelucrate și reținute de către furnizorul unei rețele publice de comunicații electronice sau de către furnizorul unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului, trebuie să fie șterse sau transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2), (3) și (5).
    .............................................................................................
    (6) Prevederile alin. (1)-(3) și (5) nu aduc atingere posibilității organelor de urmărire penală, instanțelor de judecată și organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale de a avea acces la datele de trafic, în condițiile legii."


   2. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere posibilității organelor de urmărire penală, instanțelor de judecată și organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale de a avea acces la datele generate sau prelucrate și păstrate de furnizorii de rețele publice de comunicații și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în condițiile legii."


   Art. 25. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 12 alin. (3) și art. 16 alin. (3)-(8), care intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, și a prevederilor art. 21 alin. (1) lit. a) și e), care intră în vigoare la 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi potrivit alin. (1) teza I, Guvernul, la propunerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerului Administrației și Internelor și Ministerului Justiției, aprobă prin hotărâre normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
   (3) Furnizorii de rețele publice de comunicații și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului vor duce la îndeplinire obligația prevăzută la art. 3 alin. (1) și (2), cel mai târziu în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
   (4) Până la împlinirea termenului de 6 luni prevăzut la alin. (3), furnizorii de rețele publice de comunicații și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a informa ANCOM, la cerere, cu privire la acțiunile întreprinse în vederea creării bazelor de date prevăzute la art. 3 alin. (1).
   (5) Până la împlinirea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (1), solicitările organelor de urmărire penală, instanțelor de judecată și organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale se vor face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.


   Art. 26. - La intrarea în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. e) din prezenta lege se modifică și va avea următorul cuprins:
    "e) infracțiune gravă - infracțiunea care face parte din una dintre următoarele categorii:
    1. infracțiunile prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu modificările ulterioare, săvârșite sau nu de un grup infracțional organizat;
    2. infracțiunile prevăzute în cap. IV din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;
    3. următoarele infracțiuni prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare: infracțiunile contra securității naționale a statului, uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă, vătămare corporală, viol, tâlhărie și tâlhărie calificată, actul sexual cu un minor, distrugerea și distrugerea calificată, ultrajul, evadarea și înlesnirea evadării, infracțiunile de falsuri în înscrisuri, constituirea unui grup infracțional organizat, furtul calificat, înșelăciunea și înșelăciunea privind asigurările, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată atunci când privește un instrument de plată electronică, șantajul și pornografia infantilă;
    4. infracțiunile de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
    5. infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare."


   Art. 27. - La intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, sintagma "soluția de neîncepere a urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale sau de clasare" din prezenta lege va fi înlocuită cu sintagma "soluția de clasare sau renunțare la urmărire penală", iar sintagma "hotărâre de condamnare, achitare sau încetare a procesului penal" din prezenta lege va fi înlocuită cu sintagma "hotărâre de condamnare, renunțare la aplicarea pedepsei, amânare a aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal".