Legea nr. 121 din 4 mai 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 10 mai 2006

Vezi textul integral al legii comertului electronic cu modificarile din aceasta lege.

 

Art. I

Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1.La articolul 1, punctele 1 si 8 vor avea următorul cuprins:

"1. serviciu al societătii informationale - orice serviciu care se efectuează utilizându-se mijloace electronice si prezintă următoarele caracteristici:

a) este efectuat în considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului în mod obisnuit de către destinatar;

b) nu este necesar ca ofertantul si destinatarul să fie fizic prezenti simultan în acelasi loc;

c) este efectuat prin transmiterea informatiei la cererea individuală a destinatarului;

.........................................

8. comunicare comercială - orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate; nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informatiile permitând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresă de postă electronică, comunicările legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un tert independent fată de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit;"

2.La articolul 1, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:

"91. Nu constituie obiect al legislatiei coordonate:

a) cerintele aplicabile bunurilor ca atare si livrării acestora;

b) cerintele aplicabile serviciilor care nu sunt prestate prin mijloace electronice;"

3.La articolul 1, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:

"15. activitate profesională reglementată - activitatea profesională pentru care accesul sau exercitarea în România este conditionată, direct ori indirect, în conformitate cu legislatia română în vigoare, de detinerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională."

4.La articolul 2, literele a) si c) ale alineatului (4) si alineatul (5) vor avea următorul cuprins:

"a) dispozitiile legale în materie fiscală;

.........................................

c) prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, republicată.

(5) În măsura în care nu contine dispozitii derogatorii, prezenta lege se completează cu dispozitiile legale privind încheierea, validitatea si efectele actelor juridice, cu celelalte prevederi legale care au ca scop protectia consumatorilor si a sănătătii publice."

5.La articolul 3, literele h) si i) ale alineatului (4) se abrogă.

6.La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Furnizarea de servicii ale societătii informationale de către furnizorii de servicii stabiliti în statele membre ale Uniunii Europene se face, până la momentul aderării României la Uniunea Europeană, în conditiile prevăzute în Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte."

7.La articolul 5, litera g) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"g) titlul profesional si statul în care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementărilor aplicabile profesiei respective în statul în care furnizorul de servicii este stabilit, precum si a mijloacelor de acces la acestea, în cazul în care furnizorul de servicii desfăsoară o activitate profesională reglementată;"

8.La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societătii informationale sau o parte a acestuia, atunci când acest serviciu este furnizat de un membru al unei profesii reglementate, sunt permise sub conditia respectării dispozitiilor legale si a reglementărilor aplicabile profesiei respective, care privesc, în special, independenta, demnitatea si onoarea profesiei, secretul profesional si corectitudinea fată de clienti si fată de ceilalti membri ai profesiei."

9.La articolul 9, litera a) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

"a) trimiterea unei dovezi de primire prin postă electronică sau printr-un alt mijloc de comunicare individuală echivalent, la adresa indicată de către destinatar, fără întârziere;"

10.La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.

11.La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Prevederile acestui articol nu vor afecta posibilitatea autoritătii judiciare sau administrative de a cere furnizorului de servicii să înceteze ori să prevină violarea datelor si, de asemenea, nu pot să afecteze posibilitatea stabilirii unor proceduri guvernamentale de limitare sau întrerupere a accesului la informatii."

12.La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Furnizorii de servicii sunt obligati să întrerupă, temporar sau permanent, transmiterea într-o retea de comunicatii ori stocarea informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, în special prin eliminarea informatiei sau blocarea accesului la aceasta, accesul la o retea de comunicatii ori prestarea oricărui alt serviciu al societătii informationale, dacă aceste măsuri au fost dispuse de autoritatea publică definită la art. 17 alin. (2); această autoritate publică poate actiona din oficiu sau ca urmare a plângerii ori sesizării unei persoane interesate."

13.La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 18

(1) Asociatiile si organizatiile neguvernamentale cu caracter profesional ori comercial sau cele constituite în scopul protectiei consumatorilor, a minorilor ori a persoanelor cu handicap îsi pot elabora propriile coduri de conduită sau coduri comune cu Autoritatea si Ministerul Justitiei, în vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor prezentei legi."

Art. II

Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

-****-

Prezenta lege transpune Directiva 2000/31/CE referitoare la anumite aspecte juridice privind serviciile societătii informationale, în special comertul electronic în piata internă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 178/2000.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.


PREsEDINTELE CAMEREI DEPUTAtILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREsEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELEsCANU
 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 10 mai 2006