Legea nr.196/2010

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare

Monitorul Oficial nr.723 din 29.10.2010

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 in 13 mai 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul in care serviciilor financiare ce fac obiectul prezentei ordonante le sunt aplicabile si prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, cu modificarile ulterioare, dispozitiile privind informarea prevazute la art. 4 alin. (1)-(4), cu exceptia celor cuprinse la art. 4 alin. (2) lit. c)-g), la art. 4 alin. (3) lit. a), d) si e), precum si la art. 4 alin. (4) lit. b) din prezenta ordonanta se inlocuiesc cu dispozitiile art. 91-93 si cu cele ale art. 97-99 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, cu modificarile ulterioare."
   2. Articolul 14 se abroga.
   3. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25. - Prezenta ordonanta transpune Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanta a serviciilor financiare de consum si de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului si a directivelor 97/7/CE si 98/27/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 271 din 9 octombrie 2002, precum si prevederile art. 90 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 5 decembrie 2007."

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.