Legea nr.239/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative
din domeniul comunicațiilor


 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 26/07/2005

 

Art. I. - Articolul 51 din Ordonanța Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, se abrogă.
  

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 3 se abrogă.

2. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un alineat nou, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Persoanele care intenționează să furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii rețele sau servicii de comunicații electronice nu au obligația transmiterii notificării. Drepturile și obligațiile prevăzute în autorizația generală li se aplică în mod corespunzător."

3. La articolul 41, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 41. - (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANRC se asigură integral din următoarele surse:
    a) tariful de monitorizare datorat, în conformitate cu prevederile cap. VIII1, pentru activitatea de supraveghere și control în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, desfășurată de ANRC;
    b) tariful de utilizare a resurselor de numerotație, datorat în condițiile prevederilor art. 19 alin. (2);
    c) alte venituri ce se pot realiza de ANRC, conform prevederilor actelor normative în vigoare."

4. Articolele 47 și 48 se abrogă.
  

5. După capitolul VIII se introduce un capitol nou, capitolul VIII1, cu următorul cuprins:

    "CAPITOLUL VIII1
Tariful de monitorizare

   

Art. 48^1. - (1) Persoanele care, la data de 31 decembrie a unui anumit an, au calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice, furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau furnizor de servicii poștale sunt obligate la plata către ANRC a unui tarif de monitorizare anual pentru anul următor, calculat ca un procent din cifra de afaceri a fiecărui furnizor.
    (2) Procentul prevăzut la alin. (1) se determină anual, fără a depăși 0,5%, ca raport între:
    a) cheltuielile estimate pe anul în curs, prevăzute în bugetul aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile estimate a se realiza din alte surse, prevăzute în bugetul aprobat; și
    b) cifra de afaceri cumulată a persoanelor prevăzute la alin. (1).
    (3) Cifra de afaceri este cea prevăzută în situațiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare estimativ.
    (4) Pentru persoanele care nu furnizează rețele sau servicii de comunicații electronice ori servicii poștale de-a lungul unui an calendaristic întreg, cifra de afaceri se calculează proporțional cu numărul de zile în care au beneficiat de dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice ori servicii poștale.
   

Art. 48^2. - (1) Cuantumul tarifului de monitorizare datorat pentru un an se determină estimativ la data de 15 iulie a anului respectiv, în raport cu cifrele de afaceri pe anul anterior.
    (2) Odată cu determinarea tarifului de monitorizare estimativ pentru anul în curs, ANRC va regulariza sumele datorate cu titlu de tarif de monitorizare pentru anul încheiat, stabilind tariful de monitorizare definitiv, în raport cu cifrele de afaceri realizate în cursul anului încheiat de persoanele obligate la plata tarifului de monitorizare pentru acel an, prevăzute la art. 481 alin. (1). Pentru persoanele care nu au transmis ANRC situațiile financiare anuale conținând cifrele de afaceri necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare definitiv, acesta se va calcula în funcție de cifrele de afaceri aferente anului anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare.
   

Art. 48^3. - (1) Obligația de plată a tarifului de monitorizare se stabilește prin decizie a președintelui ANRC, care se comunică fiecărui furnizor.
    (2) Tariful de monitorizare estimativ se achită în două tranșe egale, prima în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, iar cea de-a doua până la data de 31 decembrie a anului respectiv.
    (3) Diferența dintre tariful de monitorizare definitiv și tariful de monitorizare estimativ se achită sau se restituie, după caz, conform procedurii prevăzute la art. 485.
    (4) Tariful de monitorizare și tariful de utilizare a resurselor de numerotație constituie creanțe bugetare, aplicându-li-se în mod corespunzător dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   

Art. 48^4. - (1) Persoanele prevăzute la art. 481 alin. (1) au obligația de a transmite ANRC situațiile financiare anuale, conținând cifrele de afaceri necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare estimativ sau definitiv, după caz, în termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
    (2) Persoanele prevăzute la art. 481 alin. (1) pot solicita, în vederea aplicării prevederilor art. 481 alin. (1) și alin. (2) lit. b), luarea în considerație a veniturilor rezultate din furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori din furnizarea de servicii poștale, în locul cifrei de afaceri prevăzute la art. 481 alin. (3).
    (3) în vederea aplicării prevederilor alin. (2), persoanele prevăzute la art. 481 alin. (1) sunt obligate să țină contabilitatea în mod distinct în ceea ce privește veniturile obținute din activitățile de furnizare de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori, după caz, de furnizare de servicii poștale, în același mod în care acest lucru s-ar realiza dacă aceste activități ar fi desfășurate de entități cu personalitate juridică distinctă. Certificarea veniturilor se va realiza în condițiile stabilite de ANRC, de către un auditor independent autorizat conform legii.
    (4) Prevederile art. 481 alin. (4) se aplică în mod corespunzător veniturilor din activități de furnizare de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori de furnizare de servicii poștale, determinate potrivit alin. (2) și (3).
   

Art. 48^5. - Procedura de aplicare a prevederilor art. 481-484 se stabilește prin decizie a președintelui ANRC."
  

6. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
    "Art. 51. - (1) ANRC și MCTI au dreptul să solicite furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori furnizorilor de servicii poștale informațiile necesare în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență sau de legislația specială din domeniul comunicațiilor electronice ori al serviciilor poștale.
    (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate de ANRC și MCTI, în special în următoarele scopuri:
    a) verificarea respectării obligațiilor prevăzute de dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice ori al serviciilor poștale sau impuse de ANRC și MCTI în conformitate cu aceste dispoziții;
    b) stabilirea tarifului de monitorizare anual, în conformitate cu prevederile cap. VIII1;
    c) stabilirea contribuțiilor pentru finanțarea serviciilor din sfera serviciului universal;
    d) desemnarea furnizorilor de serviciu universal și impunerea în sarcina acestora a obligațiilor prevăzute în legislația specială din domeniul comunicațiilor electronice sau al serviciilor poștale;
    e) identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice, realizarea analizelor de piață și identificarea furnizorilor cu putere semnificativă, în conformitate cu prevederile cap. V;
    f) impunerea în sarcina furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piață a obligațiilor prevăzute de legislația specială din domeniul comunicațiilor electronice;
    g) acordarea licențelor de utilizare a resurselor de numerotație și verificarea respectării obligațiilor prevăzute în acestea;
    h) soluționarea litigiilor dintre furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice, dintre furnizorii de servicii poștale, dintre utilizatori și furnizorii de servicii poștale, precum și dintre utilizatorii finali și furnizorii de servicii de comunicații electronice;
    i) realizarea de statistici clar definite, necesare exercitării atribuțiilor ANRC și MCTI, acordând în acest sens un termen de minimum 30 de zile pentru colectarea datelor;
    j) elaborarea de rapoarte, studii, analize și altele asemenea, în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, pentru evaluarea necesității și oportunității emiterii de noi reglementări și pentru evaluarea și controlul implementării reglementărilor în vigoare;
    k) publicarea unor situații comparative privind calitatea și tarifele serviciilor, în vederea maximizării beneficiilor utilizatorilor finali.
    (3) în exercitarea atribuțiilor sale, IGCTI are dreptul să solicite furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice informațiile necesare în vederea verificării respectării obligațiilor prevăzute de dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice ori impuse de IGCTI în conformitate cu aceste dispoziții.
    (4) Informațiile prevăzute la alin. (1) și (3) vor fi solicitate în scris și motivat, iar cantitatea și natura acestora trebuie să fie proporționale cu scopul pentru care au fost solicitate.
    (5) Furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice și furnizorii de servicii poștale au obligația de a pune la dispoziție informațiile, altele decât cele solicitate la alin. (2) lit. i), în termenul și în condițiile indicate de ANRC și MCTI sau IGCTI, după caz."
  

7. La articolul 55 alineatul (1), după litera h) se introduce o literă nouă, litera h1), cu următorul cuprins:
    "h1) nedepunerea situațiilor financiare anuale la ANRC, în termenul prevăzut la art. 484 alin. (1);".
  

8. La articolul 56 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) să furnizeze în mod complet și corect informațiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 51 ori ale art. 54 alin. (1);".
  

9. La articolul 58, alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins:
    "Art. 58. - (1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d) și f)-h1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (1).
  
   ............................................................................................
 
    (4) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d) și f)-h1) se aplică, prin rezoluție scrisă, de către președintele ANRC."
  

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. I, ale art. II pct. 3, 4, 7 și 9, precum și ale art. II pct. 5, referitoare la introducerea art. 481-484 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.
  

Art. IV. - Ordonanța Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  
p. PREí…žEDINTELE CAMEREI DEPUTAí…¢ILOR,                      PREí…žEDINTELE SENATULUI
          DAN RADU RUí…žANU                                    NICOLAE VÄ”šCÄ”šROIU
 
    București, 15 iulie 2005.
    Nr. 239.