Lege nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 01/10/2012


 
   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

   Art. 1. - (1) Prezenta lege stabilește condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și unele măsuri privind construirea de rețele de comunicații electronice.
   (2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică rețelelor de comunicații electronice și elementelor de infrastructură deținute sau administrate de instituțiile ori autoritățile publice din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională.
   Art. 2. - (1) în înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
   a) acces pe proprietăți - accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii și mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora;
   b) infrastructură - construcțiile amplasate pe, deasupra, în sau sub terenuri, clădiri ori alte structuri aflate pe proprietate publică sau privată, care pot fi utilizate pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice, inclusiv canalele, conductele, stâlpii sau pilonii;
   c) drept exclusiv - dreptul acordat unei singure entități prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, care îi rezervă dreptul de a furniza servicii de comunicații electronice ori să desfășoare o activitate din domeniul comunicațiilor electronice, într-o zonă geografică determinată;
   d) drept special - dreptul acordat unui număr limitat de entități prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, într-o zonă geografică determinată, care:
   1. desemnează ori limitează la două sau mai multe numărul entităților autorizate să furnizeze un serviciu de comunicații electronice ori să desfășoare o activitate din domeniul comunicațiilor electronice, altfel decât pe baza unor criterii nediscriminatorii, obiective și proporționale; sau
   2. conferă unei entități, altfel decât în conformitate cu aceste criterii, avantaje legale ori de reglementare care afectează substanțial capacitatea oricărei alte entități de a furniza același serviciu sau de a desfășura aceeași activitate în aceeași zonă geografică, în condiții substanțial echivalente.
   (2) în cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012.

   CAPITOLUL II
  Dreptul de acces pe proprietăți

   Art. 3. - (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, autorizați în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietăți în condițiile prezentei legi.
   (2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețele de comunicații electronice, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația din domeniul comunicațiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, în condițiile prezentei legi.
   (3) Dreptul de acces pe proprietăți prevăzut la alin. (1) și (2) asupra unor imobile proprietate publică sau privată este un drept de servitute, care se exercită în condițiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietății.
   (4) Dreptul de acces pe o proprietate privată și condițiile realizării accesului, de către persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețele de comunicații electronice, se negociază de către părți, în condițiile legii.
   (5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), accesul pe proprietăți pentru realizarea rețelelor de comunicații electronice pentru uz propriu ale autorităților și instituțiilor statului, inclusiv cele din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, până la adoptarea unor reglementări speciale, se realizează în baza prezentei legi.
   Art. 4. - Furnizorii de rețele de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje și viaducte, stâlpi și piloni, păduri și terenuri agricole, în condițiile prezentei legi, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
   a) exercițiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză;
   b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății, apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză.
   Art. 5. - (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
   a) dreptul de folosință asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări ori, dacă un alt furnizor de rețele de comunicații electronice, autorizat în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosință asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări;
   b) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți nu este de natură să contravină cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză;
   c) să existe acordul titularului dreptului de proprietate privată asupra imobilului afectat de a încheia un contract, prin care să se stabilească condițiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privată sau, în cazul refuzului, să existe o hotărâre judecătorească irevocabilă, care să țină loc de contract între părți.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul dreptului de acces în spațiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuințe, inclusiv în ceea ce privește fixarea rețelelor de comunicații electronice sau a unor elemente de infrastructură necesare susținerii acestora pe zidurile ori terasele acestor clădiri.
   Art. 6. - (1) Regiile autonome și instituțiile publice, inclusiv autoritățile administrației publice centrale sau locale, precum și orice alte entități care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale au obligația de a publica, pe pagina proprie de internet, atunci când există, și prin afișarea în locuri vizibile, la sediul titularului, în termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publică, condițiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil și documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiții, cu respectarea prevederilor art. 4.
   (2) Publicația prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel puțin:
   a) entitatea care exercită dreptul de administrare, precum și modalitățile în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietăți;
   b) caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces și zonele în care se poate realiza dreptul de acces;
   c) tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces și condițiile în care acestea se aplică, precum și criteriile pe baza cărora acestea au fost stabilite, în funcție de elementele rețelelor de comunicații electronice și de elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor;
   d) orice limitări tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului;
   e) procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces, inclusiv orice condiții legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta.
   (3) Tarifele maxime vor fi stabilite cu respectarea următoarelor principii:
   a) să fie justificate și proporționale cu afectarea imobilului respectiv;
   b) să acopere doar prejudiciile directe și certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum și prin existența și funcționarea elementelor de infrastructură ale rețelelor de comunicații electronice care fac obiectul acestor lucrări;
   c) să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora.
   (4) în cazul imobilelor proprietate publică date în concesiune, închiriate sau date în folosință cu titlu gratuit, condițiile, inclusiv tarifele, în care se exercită dreptul de acces vor fi stabilite și publicate, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), de către titularii dreptului de administrare, iar de către titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, numai atunci când se prevede această posibilitate în mod expres, prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere ori de folosință cu titlu gratuit.
   (5) Autoritățile publice centrale sau locale, precum și orice alte entități nu pot stabili impozite, taxe, tarife sau alte sume suplimentare față de sumele ce rezultă din contractele încheiate în condițiile prezentei legi de către părți, pentru ocuparea și folosința imobilelor proprietate publică de către furnizorii de rețele de comunicații electronice ori în considerarea desfășurării de către aceștia a altor activități legate de exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, reglementat prin prezenta lege.
   (6) Condițiile stabilite în vederea exercitării dreptului de acces potrivit prezentului articol vor respecta principiile transparenței și obiectivității și vor fi nediscriminatorii față de toți furnizorii de rețele de comunicații electronice.
   (7) în cazul în care titularul dreptului de administrare ori, după caz, titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit intenționează să modifice ori să completeze condițiile stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), acesta are obligația de a publica proiectul modificării sau completării cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adoptării, prin mijloacele prevăzute la alin. (1).
   (8) Furnizorii de rețele de comunicații electronice care instalează rețele pe stâlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură aflate pe proprietate publică, inclusiv pe drumuri, datorează tarife doar persoanei care deține ori controlează elementele de infrastructură, în condițiile stabilite cu aceasta.
   Art. 7. - (1) O copie a publicației cuprinzând condițiile de acces stabilite în conformitate cu prevederile art. 6, precum și a oricăror modificări sau completări ale acestor condiții va fi transmisă Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, de entitățile care au obligația să stabilească și să publice aceste condiții.
   (2) Pe baza informațiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM va crea, va actualiza și va pune la dispoziția publicului, pe propria pagină de internet, o bază de date care va include condițiile de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și entitatea responsabilă cu acordarea dreptului de acces.
   Art. 8. - (1) în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, solicitantul va trimite o cerere la titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilului respectiv, însoțită de toate documentele solicitate, arătând îndeplinirea condițiilor de acces. Entitatea sesizată va reține cererea spre soluționare, când se prevede această posibilitate prin actele prin care li s-a acordat dreptul de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit ori, după caz, o va transmite, însoțită de o propunere motivată, titularului dreptului de administrare, stabilit prin lege sau prin act juridic.
   (2) Cererea de acces va conține informații cu privire la:
   a) datele de identificare și de contact ale furnizorului de rețele de comunicații electronice care intenționează să realizeze lucrările de acces pe proprietăți;
   b) zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces;
   c) lucrările ce urmează a fi efectuate;
   d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
   e) durata estimativă a realizării lucrărilor.
   (3) Titularul dreptului de administrare, stabilit prin lege sau prin act juridic, după caz, ori titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, atunci când este competent să soluționeze cererea, va analiza îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la art. 6 și va comunica solicitantului soluția motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii și a documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de acces.
   (4) Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, în vederea exercitării accesului pe proprietăți, se analizează în termen de 30 de zile de la data publicării condițiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1)-(3), fără a depăși 60 de zile de la data transmiterii cererii inițiale. Cererea va conține cel puțin elementele prevăzute la alin. (2).
   (5) Cererile transmise titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, se analizează pe baza principiilor transparenței, obiectivității, proporționalității și nediscriminării. în cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.
   (6) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective și temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului.
   (7) Cererea la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) se consideră aprobată tacit.
   (8) în cazul prevăzut la alin. (7), solicitantul va transmite o notificare, cu confirmare de primire, privind data de la care urmează să înceapă efectuarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică, dată care nu poate fi mai devreme de 10 zile de la data transmiterii notificării. De la această dată se datorează și tarifele pentru instalarea infrastructurii.
   (9) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care nu au fost publicate condițiile în care se exercită dreptul de acces, conform dispozițiilor art. 6.
   (10) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la instanța competentă, în condițiile art. 14.
   Art. 9. - (1) în zonele în care există anumite restricții, stabilite conform prevederilor unor acte normative, cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică, astfel încât alte elemente ale rețelelor de comunicații electronice sau alte elemente de infrastructură necesare susținerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură deja instalate, indiferent dacă sunt asociate sau nu unei rețele de comunicații electronice, vor fi utilizate în mod partajat, în conformitate cu prevederile art. 20-23.
   (2) în măsura în care condițiile stabilite conform prevederilor art. 6 nu sunt îndeplinite, iar în zona respectivă sunt instalate alte elemente de infrastructură, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, îl va informa pe solicitant, în vederea utilizării partajate a elementelor de infrastructură. Solicitantul se poate adresa persoanei care deține sau controlează aceste elemente și, dacă este cazul, ANCOM, în conformitate cu prevederile art. 20 și 21.
   (3) Titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilelor proprietate publică poate solicita furnizorilor de rețele de comunicații electronice includerea în contracte a unor clauze care limitează exercitarea dreptului de acces în anumite zone, astfel încât să nu fie afectată realizarea altor proiecte de utilitate publică.
   (4) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) nu vor afecta funcționalitatea elementelor de infrastructură și a rețelelor de comunicații electronice și vor fi obiective, nediscriminatorii, proporționale și justificate.
   Art. 10. - (1) Este interzisă acordarea sau menținerea unor drepturi speciale ori exclusive în ceea ce privește instalarea sau furnizarea de rețele de comunicații electronice, inclusiv cu privire la instalarea unor elemente de infrastructură asociată rețelelor de comunicații electronice.
   (2) în cazul proiectelor de instalare de infrastructură realizate cu participarea sau sprijinul autorităților administrației publice centrale ori locale sau finanțate, total ori parțial, din fonduri publice, furnizorii de rețele de comunicații electronice beneficiază de acces deschis la această infrastructură pentru o perioadă de cel puțin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporționalității și obiectivității.
   (3) Condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructură al furnizorilor de rețele de comunicații electronice în cazul prevăzut la alin. (2) se stabilesc cu avizul conform al ANCOM.
   (4) Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce privește instalarea ori furnizarea de rețele de comunicații electronice sau implementarea unor proiecte de instalare de infrastructură, în condițiile alin. (2), în lipsa avizului conform al ANCOM prevăzut la alin. (3), poate fi atacată de orice persoană interesată la instanța de contencios administrativ competentă.
   Art. 11. - Dacă instituțiile publice prevăzute la art. 6 alin. (1) exercită dreptul de proprietate exclusivă sau controlul asupra unor furnizori de rețele publice de comunicații electronice ori de servicii de comunicații electronice destinate publicului, acestea au obligația de a realiza o separare structurală a activităților asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activitățile asociate cu acordarea dreptului de acces pe proprietăți, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
   Art. 12. - (1) în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, în condițiile art. 5, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, după caz, o solicitare privind încheierea unui contract. Solicitarea se va trimite recomandată, cu confirmare de primire.
   (2) Solicitarea va conține în mod obligatoriu următoarele elemente:
   a) datele de identificare și de contact ale furnizorului de rețele publice de comunicații electronice care intenționează să realizeze lucrările de acces pe proprietăți;
   b) elementele de rețea și de infrastructură ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate;
   c) durata estimativă a realizării lucrărilor;
   d) condițiile în care se vor realiza intervențiile solicitantului pe proprietatea privată, pentru întreținerea și reparația elementelor de rețea și de infrastructură ce urmează a fi amplasate.
   (3) Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1), titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces decât din motive temeinic justificate, chiar dacă există convenție contrară.
   (4) în cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale date în concesiune ori închiriate, dispozițiile prezentului articol se aplică titularilor dreptului de concesiune sau de închiriere numai atunci când responsabilitatea acordării dreptului de acces revine acestora, conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de închiriere, după caz.
   Art. 13. - (1) Titularii dreptului instituit în condițiile art. 4 sau 5, cu excepția cazului prevăzut la art. 8 alin. (8), își pot exercita dreptul de acces numai după încheierea unui contract, în formă autentică, cu titularul dreptului de proprietate ori de administrare asupra imobilului respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare, după caz, prin care se stabilesc condițiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzut la art. 5 alin. (2), cu asociația de proprietari.
   (2) în cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ- teritoriale, contractul prevăzut la alin. (1) se poate încheia cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, numai atunci când această posibilitate este prevăzută în mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, închiriere ori folosință cu titlu gratuit.
   (3) Condițiile stabilite prin contractul încheiat potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să fie nediscriminatorii față de toți furnizorii de rețele de comunicații electronice.
   (4) Dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiții mai favorabile unui furnizor de rețele de comunicații electronice, inclusiv în ceea ce privește tariful, decât cele prevăzute în condițiile publicate în conformitate cu dispozițiile art. 6 sau prevăzute în contractele încheiate cu alți furnizori de rețele de comunicații electronice, atunci aceste condiții vor fi oferite tuturor celorlalți furnizori, pe baze nediscriminatorii.
   (5) în termen de 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, are obligația de a publica acest contract pe pagina sa de internet.
   (6) Furnizorii de rețele de comunicații electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligația de a transmite o copie de pe aceste contracte ANCOM, care are obligația de a o pune la dispoziția oricărei persoane interesate.
   (7) Contractul încheiat în condițiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puțin:
   a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate și condițiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de instalare, întreținere, înlocuire sau mutare a rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparații cu caracter de urgență;
   b) condițiile în care proprietarul sau deținătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la rețelele de comunicații electronice ori la elementele de infrastructură necesare susținerii acestora sau buna lor întreținere ori care ar necesita mutarea lor;
   c) modalitățile și termenele de informare între părți cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces;
   d) prețul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând contravaloarea folosinței și despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor.
   (8) Contractul încheiat în condițiile prezentului articol, înscris în cartea funciară a imobilului pe care se exercită dreptul de acces, este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deținătorului cu orice alt titlu, precum și dobânditorilor imobilului.
   (9) Clauzele incluse în contracte ce interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau prevăd drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de rețele de comunicații electronice pe un imobil proprietate publică ori proprietate privată sunt nule de drept.
   (10) Contractul standard de acces pe proprietatea privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora se publică de către ANCOM în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
   Art. 14. - (1) în situația în care contractul prevăzut la art. 13 nu se poate încheia în termen de două luni de la data primirii solicitării de încheiere a contractului de acces pe proprietatea privată sau a cererii de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 8, oricare dintre părți se poate adresa instanței competente.
   (2) în cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanța poate pronunța o hotărâre care ține loc de contract între părți.
   (3) Judecarea litigiilor se face de urgență și cu precădere.
   (4) Hotărârea judecătorească pronunțată de instanță ca urmare a unei cereri înaintate în condițiile prevederilor alin. (1) poate fi atacată cu recurs.
   (5) în cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publică, în termen de 15 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință gratuită, după caz, asupra imobilului are obligația de a o face publică pe pagina sa de internet.
   (6) Furnizorii de rețele de comunicații electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligația de a transmite o copie de pe această hotărâre ANCOM, cu obligația acesteia de a o pune la dispoziția oricărei persoane interesate.
   (7) Hotărârii judecătorești care ține loc de contract între părți, în conformitate cu prevederile alin. (2), îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 13 alin. (8).
   Art. 15. - (1) Persoanele împuternicite de furnizorii de rețele de comunicații electronice să efectueze lucrări de acces pe proprietăți sau să desfășoare activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauză, cu acordul titularului dreptului de folosință sau, în lipsa acordului acestuia, cu acordul titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz.
   (2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate realiza numai după transmiterea unei notificări cu cel puțin două zile lucrătoare în avans titularului dreptului de folosință sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz, asupra imobilului respectiv, cu excepția cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparații cu caracter de urgență.
   (3) Titularul dreptului de folosință și titularul dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune sau de închiriere, după caz, nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în condițiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 13 sau prin hotărârea judecătorească pronunțată în condițiile art. 14.
   (4) în lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. în caz de urgență, instanța poate dispune accesul pe cale de ordonanță președințială.
   (5) în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreținere sau de reparații cu caracter de urgență pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamități naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreținere ori de reparații impuse de asigurarea continuității furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, persoanele împuternicite potrivit prevederilor alin. (1) au drept de acces pe baza unei notificări comunicate titularului dreptului de folosință sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz, asupra imobilului respectiv. Modalitățile de transmitere a notificării sunt stabilite prin contractul prevăzut la art. 13 sau prin hotărârea judecătorească prevăzută la art. 14.
   Art. 16. - (1) Dreptul instituit în condițiile art. 13 sau 14 nu afectează existența dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii utilizate partajat sau asupra rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora.
   (2) Exercitarea dreptului instituit în condițiile art. 13 sau 14 nu va cauza schimbarea destinației imobilului respectiv și va afecta cât mai puțin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosință.
   (3) Furnizorul de rețele de comunicații electronice are obligația de a readuce în starea inițială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăți sau, prin acordul părților, poate compensa titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune sau de folosință, după caz, cheltuielile determinate de aducerea în starea inițială a proprietății afectate.
   Art. 17. - în cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea dreptului de acces pe proprietăți sunt afectate de lucrări de interes național sau de interes local de utilitate publică se va aplica procedura de expropriere, în condițiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.
   Art. 18. - (1) Titularul dreptului instituit în condițiile art. 13 sau 14 poate solicita titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune, de folosință cu titlu gratuit ori de închiriere, după caz, în situația în care nu există o soluție alternativă, tăierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului, a arborilor sau arbuștilor, precum și a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți. Aceste operațiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului și cu acordarea unei despăgubiri, în condițiile art. 13 alin. (7) lit. d).
   (2) Dacă, în termen de 45 de zile de la primirea solicitării, titularul dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune, de folosință cu titlu gratuit sau de închiriere, după caz, nu efectuează operațiunile prevăzute la alin. (1), furnizorul de rețele de comunicații electronice poate realiza aceste operațiuni, după transmiterea unei notificări cu cel puțin două zile lucrătoare în avans.
   (3) Operațiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai puțin aspectul exterior al proprietății și mediul înconjurător.
   Art. 19. - (1) Titularul dreptului instituit în condițiile art. 13 sau 14 are obligația să reașeze elementele rețelelor de comunicații electronice ori elementele de infrastructură necesare susținerii acestora, în cadrul aceleiași proprietăți, pe cheltuială proprie, când această reașezare este necesară pentru construcția de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către proprietar, de către titularul dreptului de administrare, de concesiune, de folosință cu titlu gratuit ori de închiriere, după caz, în condițiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 13 sau prin hotărârea judecătorească pronunțată în condițiile art. 14.
   (2) Când reașezarea elementelor rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât proprietarul ori, după caz, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de folosință cu titlu gratuit sau de închiriere, cheltuielile vor fi suportate de acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 13 ori prin hotărârea judecătorească prevăzută la art. 14 nu s-a stabilit altfel.

   CAPITOLUL III
  Utilizarea partajată a infrastructurii

   Art. 20. - (1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice au dreptul de a negocia cu persoanele care dețin sau controlează elemente de infrastructură acorduri de utilizare partajată a infrastructurii.
   (2) în cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de două luni de la data primirii unei solicitări ferme de negociere sau în cazul refuzului de negociere, oricare dintre părți se poate adresa ANCOM.
   Art. 21. - (1) în cazul prevăzut la art. 20 alin. (2), ANCOM, cu respectarea principiului proporționalității, poate impune unei persoane care deține sau controlează elemente de infrastructură obligația de a permite unui furnizor de rețele de comunicații electronice utilizarea acestor elemente, inclusiv clădiri ori intrări în clădiri, cablaje din clădiri, piloni, antene, turnuri și alte construcții de susținere, canale, conducte, camere de vizitare și cabinete, precum și elemente de rețea pasive, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic și fezabil economic.
   (2) Obligația de utilizare partajată a infrastructurii prevăzută la alin. (1) poate fi impusă atunci când este necesar în vederea protecției mediului, a igienei și a sănătății publice sau a ordinii publice ori atunci când este necesar pentru îndeplinirea unor cerințe specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului.
   (3) în cazul în care impune unei persoane care deține sau controlează elemente ale infrastructurii obligația prevăzută la alin. (1), ANCOM stabilește și condițiile în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor.
   Art. 22. - (1) în cazuri bine justificate, având în vedere aria de acoperire a elementelor de infrastructură și disponibilitatea unor elemente similare în anumite zone, ANCOM poate impune unei persoane care deține sau controlează elemente de infrastructură obligația de a negocia utilizarea partajată a infrastructurii, precum și de a aduce la cunoștința oricărui solicitant condițiile în care se poate realiza aceasta.
   (2) Acolo unde duplicarea elementelor de infrastructură este ineficientă din punct de vedere economic sau imposibilă fizic, ANCOM poate impune unui furnizor de rețele de comunicații electronice ori proprietarului infrastructurii obligația de a permite altor furnizori de rețele de comunicații electronice să utilizeze în mod partajat cablajele instalate în clădiri sau până la primul punct de concentrare ori de distribuție a rețelei din afara clădirii.
   (3) în cazul în care impune obligația prevăzută la alin. (2), ANCOM stabilește și condițiile în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor, ținându-se seama de riscul implicat de realizarea investiției inițiale.
   Art. 23. - Impunerea obligației și a condițiilor în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, în condițiile art. 21 și 22, se stabilește prin decizie a președintelui ANCOM, cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzută la art. 135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012.

   CAPITOLUL IV
  Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice

   Art. 24. - (1) La realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a rețelelor de utilități publice se va avea în vedere necesitatea instalării de rețele de comunicații electronice.
   (2) în cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate publică sau privată, autoritățile administrației publice care eliberează autorizații de construire ori care coordonează realizarea respectivelor lucrări vor publica anunțuri privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizației de construire pentru lucrările prevăzute la alin. (1) sau privind realizarea altor categorii de lucrări, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii ori de la data la care autoritățile administrației publice locale cunosc realizarea respectivelor lucrări, astfel încât să existe posibilitatea realizării coordonate a unor lucrări de instalare, întreținere, înlocuire sau mutare a rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, în condițiile prezentei legi.
   (3) Anunțul va fi publicat pe pagina de internet a autorității administrației publice, va fi afișat, în locuri vizibile, la sediul autorității și va cuprinde informații cu privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin. (1), precum și data estimativă a începerii lucrărilor.
   (4) Dacă furnizorii de rețele publice de comunicații nu optează pentru realizarea coordonată a lucrărilor de acces pe proprietăți în același timp cu lucrările de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a rețelelor de utilități publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autoritățile administrației publice pot stabili condiții restrictive pentru acordarea autorizațiilor de construire în zona respectivă, pentru o perioadă de cel mult 2 ani, în cazul lucrărilor prevăzute la alin. (1) anunțate în condițiile prezentului articol cu cel puțin 6 luni în avans.
   Art. 25. - (1) în cuprinsul proiectelor pentru autorizarea și realizarea lucrărilor de construcții se vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de rețele de comunicații electronice.
   (2) Autorizarea lucrărilor de infrastructură a rețelelor publice de comunicații electronice, inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrări, respectiv proiectarea și realizarea traseelor sistematizate ale rețelelor de comunicații electronice se vor face pe baza normelor tehnice specifice.
   (3) La elaborarea normelor tehnice prevăzute la alin. (2) se vor avea în vedere propunerile asociațiilor profesionale legal constituite ale furnizorilor de rețele de comunicații electronice, precum și ale altor asociații legal constituite și ale autorităților publice interesate.
   (4) Normele tehnice prevăzute la alin. (2) vor cuprinde și vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de construcții, zonele de protecție pentru anumite elemente ale rețelelor de comunicații electronice sau elemente ale infrastructurii necesare susținerii acestora, procedura de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu aceste norme, aviz necesar în vederea emiterii autorizației de construire, precum și categoriile de avize și acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură a rețelelor publice de comunicații electronice.
   (5) Adoptarea normelor tehnice prevăzute la alin. (2) se va realiza numai după publicarea proiectului acestora în vederea consultării publice, cel puțin pe paginile de internet ale autorităților publice, pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.
   (6) Orice persoană interesată poate transmite propuneri și observații cu privire la proiectul normelor tehnice supus consultării, în termenul prevăzut la alin. (5). Pentru definitivarea acestui proiect vor fi avute în vedere observațiile și propunerile primite.
   Art. 26. - (1) Lucrările de acces pe proprietăți se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:
   a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea, utilizarea și postutilizarea construcțiilor;
   b) proiectarea și amplasarea construcțiilor și a instalațiilor în zona drumurilor și în zona infrastructurii feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere, precum și în zonele de protecție aeroportuară și de protecție a navigației;
   c) condițiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare și a stâlpilor pentru instalații în zona drumurilor și în zona infrastructurii feroviare;
   d) calitatea în construcții;
   e) protecția igienei și a sănătății publice;
   f) protecția mediului;
   g) protecția muncii;
   h) protejarea monumentelor istorice.
   (2) în măsura în care în anumite zone s-a instituit un regim de protecție prin planurile de amenajare a teritoriului și prin documentațiile de urbanism în ceea ce privește realizarea unor lucrări de acces pe proprietăți, precum și în cazul zonelor supuse unui regim special, conform prevederilor legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decât după obținerea acordului organismelor competente.
   (3) Obținerea avizelor sau a autorizațiilor necesare incumbă persoanei care solicită exercitarea dreptului de acces sau utilizarea partajată a infrastructurii, după caz.
   Art. 27. - (1) în zona drumurilor nu pot fi realizate lucrări de acces pe proprietăți care:
   a) restrâng ampriza drumurilor, după efectuarea lucrărilor;
   b) stânjenesc circulația autovehiculelor;
   c) periclitează siguranța circulației, inclusiv prin reducerea vizibilității.
   (2) Rețelele de comunicații electronice subterane vor fi instalate în rigole, prin canale de cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri.
   Art. 28. - Persoanele care efectuează lucrări de instalare, mutare sau extindere a rețelelor de comunicații electronice au obligația de a marca traseele rețelelor, în condițiile stabilite prin normele tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2).
   Art. 29. - (1) Instalarea elementelor de rețea pe zidurile interioare și exterioare ale clădirilor se va realiza prin utilizarea unor trasee sistematizate, conform normelor tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2).
   (2) Costurile ocazionate de sistematizarea elementelor de rețea vor fi suportate în comun de furnizorii de rețele de comunicații electronice care instalează aceste elemente, conform normelor tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2).
   (3) în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a normelor tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2), furnizorii de rețele de comunicații electronice vor efectua lucrările necesare în vederea respectării prevederilor alin. (1).
   Art. 30. - (1) Construcțiile noi cu destinație de locuință ori cu funcție de învățământ, financiar-bancară, cu destinație de birouri sau hoteluri, pentru care se eliberează autorizație de construire după data de 1 ianuarie 2013, vor fi prevăzute cu infrastructura de acces care să permită furnizarea de servicii de comunicații electronice în bandă largă.
   (2) Condițiile de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilesc prin normele tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2).
   Art. 31. - (1) în zonele de protecție a elementelor rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, stabilite prin normele tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2), nu se pot efectua lucrări care ar putea afecta aceste elemente fără permisiunea prealabilă scrisă a furnizorului de rețele de comunicații electronice.
   (2) Furnizorul de rețele de comunicații electronice poate solicita ca lucrările efectuate în zona de protecție a rețelei să se realizeze în prezența reprezentanților săi.
   (3) Furnizorul de rețele de comunicații electronice va pune la dispoziția persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecție toate informațiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune rețelei de comunicații electronice.

   CAPITOLUL V
  Regim sancționator

   Art. 32. - încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz.
   Art. 33. - (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:
   a) nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (1);
   b) nerespectarea dispozițiilor art. 13 alin. (5) și (6) sau ale art. 14 alin. (5) și (6);
   c) nerespectarea dispozițiilor art. 16 alin. (3);
   d) nerespectarea normelor tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2);
   e) nerespectarea dispozițiilor art. 27;
   f) nerespectarea dispozițiilor art. 28;
   g) nerespectarea dispozițiilor art. 29 alin. (1) și (3);
   h) nerespectarea dispozițiilor art. 30 alin. (1);
   i) nerespectarea dispozițiilor art. 31 alin. (1).
   (2) Nerespectarea obligațiilor sau a condițiilor impuse de ANCOM în temeiul prevederilor art. 21 și 22 constituie contravenție, care se sancționează astfel:
   a) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;
   b) prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri pentru societățile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei.
   (3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) se constată de către personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop al ANCOM și se sancționează, prin decizie, de către președintele ANCOM.
   (4) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-i) se constată și se sancționează de personalul de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții.
   (5) Amenzile prevăzute ca sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice.
   Art. 34. - Prevederile privind contravențiile prevăzute la art. 33 alin. (1) și (2) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
   Art. 35. - (1) ANCOM are dreptul să solicite furnizorilor de rețele de comunicații electronice și persoanelor care controlează sau dețin elemente de infrastructură toate informațiile necesare în vederea aplicării art. 21 și 22, precum și a emiterii avizului conform prevăzut la art. 10 alin. (3).
   (2) în vederea asigurării aplicării dispozițiilor art. 21 și 22, precum și pentru a se realiza un inventar al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociată acestora, toți furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au obligația de a transmite ANCOM, precum și de a actualiza anual, până la data de 1 iulie a fiecărui an, informații complete privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice pe care le operează și a elementelor de infrastructură asociate acestora.
   (3) Informațiile prevăzute la alin. (2) sunt puse la dispoziția ANCOM în termen de 12 luni de la data adoptării unei decizii a președintelui ANCOM prin care se stabilește modalitatea de aplicare a acestor dispoziții și formatul informațiilor ce trebuie transmise.
   (4) Informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi solicitate în scris și motivat, stabilindu-se totodată și termenul până la care acestea vor fi transmise, iar cantitatea și natura acestora trebuie să fie proporționale cu scopul pentru care au fost solicitate.
   (5) ANCOM poate obliga persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) la plata unor amenzi administrative în cuantum de până la 30.000 lei pe fiecare zi de întârziere, stabilind și data de la care acestea se calculează, pentru a le determina să furnizeze în mod corect și complet informațiile solicitate conform alin. (1) și (2) sau să respecte termenul prevăzut la alin. (3).
   (6) Amenzile administrative se aplică, prin decizie a președintelui ANCOM, care, neatacată în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
   Art. 36. - în vederea verificării respectării prevederilor prezentei legi, personalul de control împuternicit în acest scop al ANCOM ori al Inspectoratului de Stat în Construcții, după caz, are dreptul să solicite declarații sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile și comerciale ori alte acte relevante; de asemenea, poate să facă inspecții, inclusiv inopinate, la orice instalații, incinte, terenuri sau infrastructuri, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, și să primească, la convocare sau la fața locului, informații și justificări.

   CAPITOLUL VI
  Dispoziții finale

   Art. 37. - (1) Titularii dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, asupra unor imobile proprietate publică unde au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți ori unde s-a solicitat accesul în vederea realizării unor astfel de lucrări, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au obligația de a publica condițiile, inclusiv tarifele, în care se realizează exercitarea dreptului de acces, în conformitate cu dispozițiile art. 6, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
   (2) în cazul nerespectării obligației de publicare a condițiilor în care se realizează exercitarea dreptului de acces, potrivit prevederilor alin. (1) sau art. 6 alin. (1) și (4), precum și în cazul stabilirii unor condiții de acces, tarife ori obligații cu nerespectarea prevederilor art. 6 sau art. 9 alin. (4), ANCOM ori orice persoană interesată se poate adresa direct instanței competente, în vederea obligării titularilor dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, de a stabili și de a publica condiții de acces, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
   (3) în cazul proiectelor de instalare de infrastructură realizate ori în curs de realizare prevăzute la art. 10 alin. (2), autoritățile administrației publice centrale sau locale care participă ori sprijină realizarea acestor proiecte sau le finanțează au obligația de a transmite ANCOM condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice, în vederea aplicării art. 10 alin. (3), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. ANCOM poate solicita modificarea sau completarea condițiilor propuse.
   Art. 38. - (1) La solicitarea furnizorilor de rețele de comunicații electronice ori a entităților prevăzute la art. 13 alin. (1) sau (2), clauzele cuprinse în contractele de exercitare a dreptului de acces pe imobile proprietate publică încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi modificate, în termen de 6 luni de la publicarea condițiilor și tarifelor de acces, potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (1), în vederea asigurării respectării dispozițiilor prezentei legi.
   (2) în cazul în care până la data publicării condițiilor și tarifelor de acces, potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (1), nu au fost încheiate contracte de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică, titularii dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere ori de folosință cu titlu gratuit, după caz, au obligația de a încheia aceste contracte în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, în termen de 6 luni de la această dată.
   (3) La solicitarea furnizorilor de rețele de comunicații electronice sau din oficiu, clauzele cuprinse în contractele deja încheiate prin care se stabilește accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice la proiectele prevăzute la art. 10 alin. (2) vor fi modificate, în vederea asigurării respectării condițiilor tehnice și economice stabilite în conformitate cu dispozițiile art. 37 alin. (3).
   Art. 39. - (1) Normele tehnice specifice prevăzute la art. 25 alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comună a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
   (2) La elaborarea normelor tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2) se vor avea în vedere propunerile asociațiilor profesionale legal constituite ale furnizorilor de rețele de comunicații electronice, precum și ale altor asociații legal constituite și ale autorităților publice interesate.
   (3) Normele tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2) vor cuprinde și vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de construcții, zonele de protecție pentru anumite elemente ale rețelelor de comunicații electronice sau elemente ale infrastructurii necesare susținerii acestora, procedura de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu aceste norme, aviz necesar în vederea emiterii autorizației de construire, precum și categoriile de avize și acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură a rețelelor publice de comunicații electronice.
   (4) Adoptarea normelor tehnice se va realiza numai după publicarea proiectului acestora în vederea consultării publice, cel puțin pe paginile de internet ale autorităților publice prevăzute la alin. (1), pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.
   (5) Orice persoană interesată poate transmite propuneri și observații cu privire la proiectul normelor tehnice supus consultării, în termenul prevăzut la alin. (4). Pentru definitivarea acestui proiect vor fi avute în vedere observațiile și propunerile primite.
   Art. 40. - La expirarea termenelor prevăzute la art. 38 alin. (1) și (2) se abrogă orice alte dispoziții legale sau acte administrative prin care se instituie obligația titularilor dreptului de acces pe proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale de a plăti taxe, tarife ori impozite și orice alte sume sau contribuții pentru drepturi similare dreptului de acces, altfel decât pe baza unui contract de acces pe proprietăți.
   Art. 41. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 22-31, art. 55 alin. (1) lit. g) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare.
   Art. 42. - Articolul 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
   1. La alineatul (1) litera c), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de rețele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafață, de transport și de distribuție, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, precum și lucrări și/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului București;".
   2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
    "(21) Pentru lucrările de instalare și dezvoltare a rețelelor de comunicații electronice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului va emite un aviz coordonator, în baza căruia președinții consiliilor județene implicate, respectiv primarul general al municipiului București vor emite autorizații de construire pentru toate lucrările din aria lor de competență."
   3. Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(3) Autorizațiile de construire prevăzute la alin. (2) și (21) produc efecte de la data intrării în vigoare a ultimei autorizații de construire emise în condițiile prezentei legi."
   Art. 43. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   *

    Prezenta lege transpune prevederile art. 11 și 12 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă- cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.