Ordonanta Guvernului nr.31/2002 privind serviciile postale, aprobată, cu modificări si completări, prin Legea 642/2002, cu modificările ulterioare

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1 - Prezenta ordonantă are ca scop stabilirea conditiilor de furnizare a serviciilor
postale si asigurarea accesului la serviciul universal, în vederea creării unei piete
concurentiale si promovării intereselor utilizatorilor.
Art. 2 - În întelesul prezentei ordonante, următorii termeni se definesc astfel:
a) servicii postale - serviciile destinate publicului, constând în colectarea, sortarea, transportul
si livrarea la destinatari a trimiterilor postale, efectuate cu caracter profesional si în scopul
obtinerii de profit;
b) retea postală publică - sistemul de organizare si resursele de orice fel, utilizate de un
furnizor de servicii postale, în principal, pentru:
- colectarea trimiterilor postale de la toate punctele de acces;
- transportul si manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces până la centrele de
distribuire;
- distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate pe acestea;
c) puncte de acces - ansamblul instalatiilor fizice, inclusiv cutiile postale, puse la dispozitie
publicului, prin intermediul cărora trimiterile postale pot fi introduse în reteaua postală
publică;
d) puncte de contact - ansamblul instalatiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile postale
pot fi livrate destinatarilor;
e) colectare - operatiunea de preluare a trimiterilor postale depuse la punctele de acces;
f) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor postale la centrul de distribuire si
se încheie cu livrarea acestora la destinatari;
g) trimitere de corespondentă - comunicare scrisă, tipărită, imprimată sau înregistrată pe
orice fel de suport material, care urmează să fie transportată si livrată, altfel decât electronic,
la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia. Cărtile,
cataloagele, ziarele si periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondentă;
h) trimitere postală - un bun aflat în forma finală în care urmează să fie transportat si livrat,
altfel decât prin mijloace electronice, la adresa indicată de expeditor; din această categorie
fac parte trimiterile de corespondentă, precum si cărti, cataloage, ziare, periodice si colete
postale continând bunuri cu sau fără valoare comercială;
i) trimitere postală internatională - trimitere postală expediată de pe teritoriul României către
o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către
o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
j) publicitate prin postă - trimiterile postale interne sau internationale care urmează să fie
transportate si livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul
acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care contin
mesaje identice, cu exceptia numelui, adresei si numărului de identificare a destinatarului,
precum si a altor modificări care nu alterează natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt
expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu
constituie publicitate prin postă:
- chitantele, facturile, situatiile financiare si alte mesaje având un continut diferit;
- trimiterile postale care contin în afară de publicitate prin postă si alte trimiteri în acelasi
ambalaj;
k) serviciu de trimitere recomandată - serviciu postal ale cărui particularităti constau în
oferirea unei garantii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau
partială ori deteriorare a trimiterii postale si în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind
depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar;
l) serviciu de trimitere cu valoare declarată - serviciu postal a cărui particularitate constă în
asigurarea unei trimiteri postale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori
deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor;
m) serviciu de trimitere contra ramburs - serviciu postal a cărui particularitate constă în
achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale de către destinatar
expeditorului prin intermediul retelei postale publice;
n) servicii financiar-postale - ansamblul de servicii de încasări, de plăti si transferuri de
fonduri efectuate de furnizorii de servicii postale prin intermediul retelei postale publice;
serviciile financiar-postale fac parte din sfera serviciilor postale;
o) serviciu de schimb de documente - furnizarea de mijloace, inclusiv punerea la dispozitie de
către un tert de sedii ad-hoc si de mijloace de transport, care permit autolivrarea prin schimb
reciproc a trimiterilor postale între utilizatorii abonati la acest serviciu;
p) furnizor de servicii postale - persoana juridică ce prestează servicii postale;
q) furnizor de serviciu universal - furnizorul de servicii postale care prestează unul sau mai
multe servicii postale din sfera serviciului universal, desemnat în acest sens de autoritatea de
reglementare;
r) cheltuieli terminale - remunerarea furnizorului de serviciu universal pentru distribuirea pe
teritoriul României a trimiterilor postale expediate din afara teritoriului României;
s) expeditor - persoana care generează efectiv trimiterea postală si, personal sau prin
intermediul unui tert, o introduce în reteaua postală publică;
t) destinatar - persoana căreia îi este adresată trimiterea postală;
u) utilizator - persoana care beneficiază de servicii postale în calitate de expeditor sau de
destinatar;
v) cerinte esentiale - conditii generale, care nu sunt de natură economică, impuse de stat
pentru furnizarea serviciilor postale, constând în: protectia secretului corespondentei,
asigurarea securitătii retelei postale publice în ceea ce priveste transportul bunurilor
periculoase, precum si, în cazuri justificate, protectia datelor cu caracter personal, asigurarea
confidentialitătii informatiilor transmise sau stocate, protectia dreptului la viată privată,
protectia mediului si respectarea normelor privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
w) servicii cu valoare adăugată - servicii postale ale căror caracteristici răspund unor cerinte
speciale ale utilizatorilor. Asemenea caracteristici sunt, de exemplu: livrarea trimiterii postale
personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o dată si o oră
anume stabilite, garantarea livrării la o dată si o oră anume stabilite, încercări multiple de
livrare, livrarea potrivit prioritătii sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea către
expeditor a efectuării livrării, posibilitatea de schimbare a destinatiei sau a destinatarului în
timpul tranzitului ori, dacă livrarea la destinatia initială nu este posibilă, monitorizarea
trimiterii postale pe toată durata tranzitului si altele asemenea. În sensul prezentei definitii,
nu constituie caracteristici suplimentare livrarea accelerată a trimiterii postale ori transmiterea
sau primirea continutului unei trimiteri postale prin mijloace electronice către, respectiv de
către un furnizor de servicii postale, în vederea sortării, tipăririi sau pregătirii trimiterii postale.
Art. 3 - Prevederile prezentei ordonante nu sunt aplicabile următoarelor servicii:
a) transportul si livrarea trimiterilor postale proprii personal de către expeditorul real al
acestora;
b) transportul si livrarea trimiterilor postale proprii ale expeditorului prin intermediul unui
sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea
expeditorului si urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de
activitatea în cauză;
c) transportul si livrarea unei singure trimiteri postale a expeditorului, efectuate cu titlu
gratuit si în mod nemijlocit de către o persoană fizică împuternicită de expeditor în acest
scop;
d) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale în cadrul unui serviciu
organizat pentru uzul exclusiv al autoritătilor publice, în temeiul unor dispozitii legale speciale;
e) transportul si livrarea cu titlu gratuit ale înscrisurilor care însotesc bunurile transportate si
livrate împreună cu acestea.
Art. 4 - (1) Secretul trimiterilor postale este inviolabil.
(2) Retinerea, predarea sau deschiderea trimiterilor postale este permisă numai în
conditiile si cu procedura prevăzute de lege.
CAPITOLUL II: Serviciul universal
Art. 5 - (1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de
furnizarea permanentă a serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal, la anumite
standarde de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor
utilizatorilor.
(2) Orice persoană are dreptul de acces la serviciul universal.
(3) Autoritatea de reglementare stabileste conditiile de amplasare a punctelor de acces
si a punctelor de contact, astfel încât densitatea acestora să tină seama de nevoile
utilizatorilor, precum si de standardele de calitate a serviciilor postale din sfera serviciului
universal.
(4) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt:
a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale, în
greutate de până la 2 kg;
b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale, în
greutate de până la 10 kg;
c) distribuirea coletelor postale în greutate de până la 20 kg, expediate din afara teritoriului
României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
d) serviciul de trimitere recomandată, indiferent dacă trimiterea este internă sau
internatională;
e) serviciul de trimitere cu valoare declarată, indiferent dacă trimiterea este internă sau
internatională;
f) orice alte servicii postale stabilite prin hotărâre a Guvernului, dacă răspund unor necesităti
de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate în mod satisfăcător în
conditiile unei piete concurentiale.
(5) Autoritatea de reglementare poate mări limita de greutate prevăzută la alin. (4) lit.
b) până la cel mult 20 kg si poate stabili conditii speciale pentru livrarea la domiciliu a
coletelor postale respective.
(6) Dimensiunile minime si maxime ale trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor
postale incluse în sfera serviciului universal se stabilesc de autoritatea de reglementare, în
conformitate cu prevederile actelor adoptate de Uniunea Postală Universală.
(7) Serviciile cu valoare adăugată nu sunt incluse în sfera serviciului universal.
Art. 6 - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei stabileste politica si
strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei,
obiectivitătii, proportionalitătii si nediscriminării. În stabilirea acestei politici si strategii
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va actiona în vederea limitării posibilelor
efecte negative asupra concurentei, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului
universal, precum si a asigurării protectiei interesului public.
(2) Pe baza politicii si strategiei stabilite potrivit alin. (1) autoritatea de reglementare
stabileste conditiile si procedura pe care le aplică pentru a desemna un furnizor de servicii
postale ca furnizor de serviciu universal, precum si conditiile speciale pe care trebuie să le
respecte acesta si drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal.
(3) Autoritatea de reglementare poate desemna ca furnizor de serviciu universal numai
un furnizor care asigură conditiile prevăzute în prezenta ordonantă pentru prestarea serviciilor
postale din sfera serviciului universal.
Art. 7 - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să asigure, în fiecare localitate în
care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligatia să le furnizeze, cel
putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare la locuinta fiecărei
persoane fizice si la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai putin
de 5 zile pe săptămână, cu exceptia cazurilor sau conditiilor geografice considerate
exceptionale de autoritatea de reglementare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea de reglementare poate stabili ca
livrarea să se facă la anumite instalatii corespunzătoare, în conditii determinate.
Art. 8 - Furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte în mod cumulativ
următoarele conditii generale în îndeplinirea obligatiilor de asigurare a serviciilor din sfera
serviciului universal care îi incumbă:
a) să garanteze respectarea cerintelor esentiale;
b) să ofere servicii identice utilizatorilor care se află în conditii comparabile;
c) să ofere servicii disponibile pentru toti utilizatorii, fără nici un fel de discriminare;
d) să ofere servicii în mod neîntrerupt, cu exceptia cazurilor de fortă majoră;
e) să asigure o evolutie continuă a serviciilor în functie de cerintele tehnice, economice si
sociale, precum si adaptarea serviciilor la cerintele utilizatorilor.
Art. 9 - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia să pună la dispozitie
utilizatorilor, în mod regulat, informatii detaliate si actualizate cu privire la caracteristicile
serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizează, în special informatii referitoare
la conditiile generale de acces la aceste servicii, precum si la tarifele si nivelul standardelor de
calitate ale acestor servicii.
(2) Informatiile mentionate la alin. (1) se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu
universal si în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.
Art. 10 - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a asigura accesul
utilizatorilor la reteaua postală publică pe care o operează, în conditii de transparentă,
obiectivitate si nediscriminare.
(2) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorului de serviciu universal cu
pozitie dominantă pe piata relevantă obligatii privind conditiile în care acesta trebuie să
permită accesul altor furnizori de servicii postale la reteaua postală publică pe care o
operează, dacă o asemenea măsură se impune pentru asigurarea unui mediu concurential si
pentru respectarea principiilor transparentei, obiectivitătii si nediscriminării.
CAPITOLUL III: Drepturi acordate furnizorului de serviciu universal
Art. 11 - În vederea asigurării serviciului universal, furnizorul de serviciu universal
beneficiază de următoarele drepturi:
a) dreptul de prioritate la închirierea spatiilor necesare în vederea desfăsurării activitătii de
transport al trimiterilor postale si mandatelor postale, aflate în proprietatea societătilor
comerciale, societătilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome cu obiect de
activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene;
b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor postale si mandatelor postale
de către societătile comerciale, societătile nationale, companiile nationale si regiile autonome
cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale
si aeriene, precum si dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în
proprietatea sau în administrarea acestora;
c) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră si la organele vamale;
d) dreptul de a instala, întretine, înlocui si muta, cu titlu gratuit, cutii postale pe imobilele
aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale;
e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în
temeiul oricărui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor
postale din sfera serviciului universal, în conditiile stabilite de lege si de autoritatea de
reglementare;
f) dreptul de a actiona în relatiile internationale în calitate de furnizori de serviciu universal si
de a încheia acorduri operationale în această calitate;
g) dreptul de a utiliza formularele internationale specifice, prevăzute în acordurile
internationale la care România este parte.
Art. 111 - (1) În cazul în care proprietarul doreste să închirieze unul dintre spatiile
prevăzute la art. 11 lit. a) va face o ofertă furnizorului de serviciu universal.
(2) Furnizorul de serviciu universal este obligat să îsi exercite dreptul de prioritate în
termen de 15 zile de la primirea ofertei.
(3) În cazul în care furnizorul de serviciu universal nu îsi exprimă vointa sau nu acceptă
oferta, spatiul se poate închiria oricărei alte persoane.
(4) Contractul de închiriere încheiat cu altă persoană cu nerespectarea dreptului de
prioritate sau în conditii mai avantajoase pentru această persoană decât cele prevăzute în
oferta trimisă titularului dreptului de prioritate este lovit de nulitate relativă.
(5) Actiunea în nulitate relativă poate fi introdusă de furnizorul de serviciu universal,
titular al dreptului de prioritate.
(6) Conditiile de exercitare a dreptului prevăzut la art. 11 lit. b) se stabilesc prin
contract încheiat între furnizorul de serviciu universal si transportator, contract care va
asigura atât respectarea dreptului de prioritate al furnizorului de serviciu universal, cât si
protectia intereselor transportatorului.
CAPITOLUL IV: Drepturi rezervate
Art. 12 - (1) Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii postale având ca obiect
trimiteri de corespondentă interne sau internationale, indiferent dacă livrarea acestora este
accelerată ori nu, a căror greutate este mai mică de 350 g si al căror tarif este mai mic decât
de 5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondentă din prima treaptă de
greutate a celei mai rapide categorii standard, poate fi rezervat de către autoritatea de
reglementare furnizorului de serviciu universal, în măsura necesară îndeplinirii obligatiilor de
asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi revin. Serviciile care fac obiectul
unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare
servicii rezervate.
(2) Limitele stabilite în conformitate cu alin. (1) pot fi micsorate prin hotărâre a
Guvernului.
Art. 13 - Dreptul de a presta unul sau mai multe dintre următoarele servicii nu poate
fi rezervat, indiferent de greutatea trimiterilor postale care fac obiectul lor sau de tariful
aplicabil:
a) servicii cu valoare adăugată;
b) servicii postale având ca obiect publicitatea prin postă;
c) serviciul de schimb de documente.
Art. 14 - Sfera serviciilor care pot fi rezervate, determinată potrivit art. 12 si 13, poate
fi restrânsă prin hotărâre a Guvernului, în vederea liberalizării graduale si controlate a pietei
serviciilor postale.
CAPITOLUL V: Regimul de autorizare a furnizorilor de servicii postale
Art. 141 - (1) Furnizarea serviciilor postale se realizează în conditiile regimului de
autorizare prevăzut de prezentul capitol.
(2) Regimul de autorizare generală permite furnizarea de servicii postale fără obtinerea
unei decizii explicite din partea autoritătii de reglementare, prin notificarea intentiei de a
presta activităti de furnizare a serviciilor postale.
(3) Licenta individuală este acea autorizatie acordată de autoritatea de reglementare
unui furnizor de servicii postale, conferindu-i acestuia drepturi si obligatii specifice,
suplimentare fată de cele conferite de regimul de autorizare generală, autorizatie necesară
pentru furnizarea anumitor servicii postale, prevăzute de prezenta ordonantă.
Art. 15 - (1) Furnizarea serviciilor postale care nu sunt incluse în sfera serviciului
universal se poate face în conditiile regimului de autorizare generală.
(2) Înainte de începerea activitătii orice persoană juridică ce intentionează să furnizeze
servicii postale din categoria celor prevăzute la alin. (1) are obligatia de a transmite autoritătii
de reglementare o notificare cu privire la această intentie.
(3) Dreptul de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală se
acordă cu conditia ca persoana juridică în cauză să îsi asume obligatia de a respecta cerintele
esentiale, precum si prevederile legale care reglementează aceste cerinte esentiale, inclusiv
cele cuprinse în reglementările emise pe baza prezentei ordonante.
(4) Autoritatea de reglementare stabileste conditiile si procedura de acordare,
modificare, suspendare si retragere a dreptului de a furniza servicii postale în conditiile
regimului de autorizare generală, precum si obligatiile care incumbă titularilor, cu respectarea
principiilor transparentei, nediscriminării, proportionalitătii si obiectivitătii.
(5) Dreptul de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală se
consideră obtinut în termen de 45 de zile de la data primirii notificării de către autoritatea de
reglementare, cu exceptia situatiei în care persoanei în cauză i s-a comunicat în acest interval
decizia de neacordare a acestui drept.
(6) În cazul în care persoanei care a efectuat notificarea îi sunt cerute documente,
informatii suplimentare sau clarificări pentru a beneficia de dreptul de a furniza servicii
postale în conditiile regimului de autorizare generală, termenul prevăzut la alin. (5) se
suspendă până la primirea acestora.
Art. 16 - (1) Furnizarea serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal se poate
face numai pe baza licentei individuale.
(2) Licenta individuală poate contine obligatii specifice, în scopul si în măsura necesare
pentru garantarea respectării cerintelor esentiale si pentru asigurarea dreptului de acces la
serviciul universal.
(3) Obligatiile prevăzute la alin. (2) pot privi, între altele:
a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal;
b) calitatea, disponibilitatea si modul de prestare a serviciilor furnizate pe baza licentei;
c) respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal, în conformitate cu
prevederile cap. IV;
d) eventualele contributii datorate de titular în temeiul unui mecanism de compensare a
costurilor implicate de furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.
(4) Autoritatea de reglementare stabileste conditiile si procedura de acordare,
modificare, suspendare si retragere a licentelor individuale, precum si continutul acestora,
inclusiv obligatiile care incumbă titularilor, tinând seama de prevederile alin. (2) si (3), cu
respectarea principiilor transparentei, nediscriminării, proportionalitătii si obiectivitătii.
(5) Termenul de acordare a licentei individuale sau de comunicare a deciziei de
respingere a cererii de acordare a licentei individuale este de 90 de zile de la data înregistrării
cererii.
(6) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informatii suplimentare sau
clarificări în vederea acordării licentei individuale, termenul prevăzut la alin. (5) se suspendă
până la primirea acestora.
Art. 17 - (1) Autoritatea de reglementare poate stabili tarife pentru activitatea de
autorizare, precum si modul de încasare a acestora.
(2) Sumele rezultate din încasarea tarifelor de autorizare constituie venituri ale
autoritătii de reglementare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile bugetului de
venituri si cheltuieli al acesteia.
(3) Neplata tarifelor de autorizare în termenul stabilit de autoritatea de reglementare
atrage, după caz, respingerea cererii de acordare a licentei individuale sau neacordarea
dreptului de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală.
Art. 18 - (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a licentei individuale si decizia
de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare
generală trebuie motivate si se comunică în termenul prevăzut la art. 15 alin. (5), respectiv în
termenul prevăzut la art. 16 alin. (5), putând fi contestate de persoana interesată în
conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.
(2) Decizia de suspendare sau de retragere a licentei individuale ori a dreptului de a
furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală trebuie motivată si poate
fi contestată de persoana interesată, în conformitate cu Legea nr. 29/1990, cu modificările
ulterioare.
Art. 19 - Furnizarea serviciului de trimitere recomandată având ca obiect un act de
procedură emis de o instantă judecătorească română se poate face numai în conditiile
stabilite de autoritatea de reglementare.
Art. 20 abrogat
CAPITOLUL VI: Tarife si contabilitate
Art. 21 abrogat
Art. 22 - (1) Tarifele serviciilor postale din sfera serviciului universal trebuie să fie
accesibile, transparente, nediscriminatorii si fundamentate pe costuri.
(2) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a supune spre aprobare autoritătii
de reglementare tarifele percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are
obligatia să le presteze si de a le aduce la cunostintă publicului, cu cel putin 30 de zile înainte
de data la care acestea intră în vigoare, în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.
(3) abrogat
(4) În situatia în care furnizorul de serviciu universal acordă facilităti tarifare în cazul
unui volum mare de trimiteri de la acelasi expeditor, el are obligatia de a aplica principiile
transparentei si nediscriminării atât cu privire la tarife, cât si cu privire la conditiile asociate
acestora.
(5) Facilitătile tarifare acordate în conformitate cu prevederile alin. (4) trebuie să fie
fundamentate pe costuri si vor fi făcute publice în conditiile stabilite de autoritatea de
reglementare si pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal.
(6) Autoritatea de reglementare poate stabili în sarcina furnizorului de serviciu
universal obligatia mentinerii unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din
sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze.
Art. 23 - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte următoarele principii
la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunzătoare trimiterilor postale
internationale expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul
acesteia:
a) cheltuielile terminale să fie fixate în functie de costurile prelucrării si livrării trimiterilor
postale internationale;
b) nivelul tarifelor să fie corespunzător calitătii serviciului;
c) cheltuielile terminale să fie transparente si nediscriminatorii.
(2) În cazul în care nu există asemenea acorduri, furnizorul de serviciu universal aplică
prevederile acordurilor internationale în domeniu la care România este parte.
Art. 24 - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să tină evidenta contabilă
separată, în cadrul contabilitătii interne de gestiune, pentru fiecare dintre serviciile rezervate,
pe de o parte, si pentru serviciile nerezervate, pe de altă parte.
(2) În evidenta corespunzătoare serviciilor nerezervate trebuie să se urmărească
distinct serviciile incluse în sfera serviciului universal si cele care nu sunt incluse în această
sferă.
(3) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorilor de servicii postale obligatia
de a tine evidenta contabilă distinctă si în alte cazuri si poate stabili conditiile în care trebuie
îndeplinită această obligatie, în scopul aplicării coerente a principiilor contabilitătii analitice.
(4) Metodologia de repartizare pe conturi a costurilor corespunzătoare serviciilor
rezervate si serviciilor nerezervate se stabileste de autoritatea de reglementare. Alte
metodologii pot fi utilizate numai dacă respectă prevederile alin. (1)-(3) si sunt aprobate de
autoritatea de reglementare.
(5) Respectarea de către un furnizor de serviciu universal a metodologiei de repartizare
a costurilor, prevăzută la alin. (4), se verifică de un organism independent de furnizorul
respectiv. Furnizorii de serviciu universal au obligatia să publice anual o declaratie pe propria
răspundere privind respectarea acestei metodologii, pe cheltuiala lor si în conditiile stabilite de
autoritatea de reglementare.
(6) Situatiile financiare anuale ale furnizorului de serviciu universal trebuie întocmite,
prezentate spre auditare unui auditor financiar independent si publicate anual pe cheltuiala
furnizorului si în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.
Art. 25 - Este interzisă subventionarea serviciilor postale nerezervate pe baza
veniturilor obtinute din furnizarea serviciilor rezervate, cu exceptia cazurilor în care această
subventionare este strict necesară îndeplinirii obligatiilor privind furnizarea serviciilor postale
din sfera serviciului universal.
Art. 26 - Nu sunt supuse tarifării categoriile de trimiteri postale internationale a căror
gratuitate este prevăzută în acorduri internationale la care România este parte.
(2) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili si alte gratuităti, precum si modalitătile de
compensare financiară a furnizorului de servicii postale desemnat să le asigure.
CAPITOLUL VII: Protectia utilizatorilor
Art. 27 - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a respecta, în relatiile cu
utilizatorii, regulile stabilite potrivit prezentului articol.
(2) Furnizorul de serviciu universal stabileste si supune spre aprobare autoritătii de
reglementare, într-un termen stabilit de aceasta, regulile aplicabile serviciilor postale din sfera
serviciului universal pe care are obligatia să le presteze. În cazul în care apreciază că regulile
propuse sunt nesatisfăcătoare din punct de vedere tehnic sau al protectiei utilizatorilor ori
contravin prevederilor legale, acordurilor internationale la care România este parte sau
regulilor minime obligatorii stabilite potrivit alin. (3), autoritatea de reglementare poate
solicita modificarea corespunzătoare a acestor reguli, iar furnizorul de serviciu universal este
obligat să opereze modificările cerute.
(3) Autoritatea de reglementare poate stabili reguli minime obligatorii aplicabile
serviciilor postale din sfera serviciului universal, cu respectarea prevederilor cuprinse în
prezenta ordonantă, în celelalte acte normative si în acordurile internationale la care România
este parte.
Art. 28 - Publicitatea prin postă trebuie să contină un marcaj distinctiv care să asigure
identificarea acesteia ca atare, pe ambalajul trimiterii sau pe trimiterea în sine, în conditii
stabilite de autoritatea de reglementare.
Art. 29 - (1) Trimiterile postale distribuite de un furnizor de servicii postale trebuie să
fie marcate corespunzător cu denumirea sau marca comercială a furnizorului respectiv.
(2) Furnizorul de servicii postale are obligatia să marcheze toate instalatiile fizice care
fac parte din reteaua postală publică pe care o operează, inclusiv cutiile postale, cu un semn
distinctiv care să asigure identificarea furnizorului în cauză.
(3) Autoritatea de reglementare poate stabili conditiile în care furnizorii de servicii
postale trebuie să îsi îndeplinească obligatiile prevăzute la alin. (1) si (2).
Art. 30 - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a respecta standardele de
calitate stabilite de autoritatea de reglementare pentru serviciile postale din sfera serviciului
universal pe care are obligatia să le presteze.
(2) Respectarea standardelor de calitate, stabilite potrivit alin. (1), de către furnizorul
de serviciu universal, va face anual obiectul evaluării unui organism independent de furnizorul
în cauză, în conditii stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare se publică
anual pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal si în conditiile stabilite de autoritatea de
reglementare.
(3) Autoritatea de reglementare poate dispune, din oficiu sau la primirea unei plângeri
ori sesizări, obligarea furnizorului de serviciu universal de a lua toate măsurile necesare
pentru a asigura respectarea standardelor de calitate stabilite potrivit alin. (1).
Art. 31 - (1) Furnizorii de servicii postale au obligatia să stabilească un mecanism
simplu, transparent si accesibil de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, în special
în ceea ce priveste pierderea, distrugerea partială ori totală sau deteriorarea trimiterilor
postale, precum si nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor.
(2) Mecanismul de solutionare a reclamatiilor prevăzut la alin. (1) trebuie să prevadă:
a) proceduri pentru determinarea furnizorului de servicii postale căruia îi revine răspunderea,
în cazul în care sunt implicati 2 sau mai multi asemenea furnizori;
b) proceduri care să permită solutionarea echitabilă si promptă a reclamatiilor, precum si un
sistem adecvat de rambursare sau compensare.
(3) Mecanismul de solutionare a reclamatiilor prevăzut la alin.(1) si (2) este supus spre
aprobare autoritătii de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta. În cazul în care
apreciază că mecanismul propus nu îndeplineste conditiile prevăzute la alin.(1) si (2),
autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestuia.
(4) Informatiile privind statistica reclamatiilor adresate furnizorului de serviciu
universal, precum si modul în care acestea au fost solutionate se publică o dată cu raportul
de evaluare prevăzut la art. 30 alin. (2).
(5) În cazul în care reclamatia adresată furnizorului de servicii postale nu a fost
solutionată în mod satisfăcător, utilizatorul în cauză poate înainta o plângere autoritătii de
reglementare sau poate introduce o cerere de chemare în judecată la instanta competentă.
Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelasi
obiect a fost înaintată autoritătii de reglementare.
(6) Autoritatea de reglementare stabileste o procedură de mediere în vederea
solutionării amiabile a litigiilor dintre utilizatori si furnizorii de servicii postale.
Art. 32 - Răspunderea fată de utilizatori pentru serviciile postale neincluse în sfera
serviciului universal se stabileste conform contractelor încheiate cu utilizatorii, în conditiile
prevăzute de prezenta ordonantă si de celelalte dispozitii legale în vigoare.
(2) Răspunderea fată de utilizatori pentru serviciile postale incluse în sfera serviciului
universal, prestate de furnizorul de serviciu universal, se stabileste, cu respectarea
prevederilor prezentei ordonante si a celorlalte dispozitii legale în vigoare, prin clauzele
contractului-cadru care se avizează de autoritatea de reglementare si se publică pe cheltuiala
furnizorului de serviciu universal, în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.
CAPITOLUL IX: Emiterea si comercializarea timbrelor si efectelor postale
Art. 33 abrogat
Art. 34 - Planurile emisiunilor filatelice, conditiile de emitere, tipărire, punere în
circulatie, retragere din circulatie si de comercializare a timbrelor si efectelor postale se
stabilesc de autoritatea de reglementare.
Art. 35 abrogat
Art. 36 - Componenta si modul de administrare a Conservatorului de timbre se
stabilesc de autoritatea de reglementare.
(2) Bunurile aflate în componenta Conservatorului de timbre fac parte din patrimoniul
cultural national mobil.
(3) Administrarea Conservatorului de timbre se realizează de către o persoană juridică
desemnată de autoritatea de reglementare.
CAPITOLUL X: Conditiile de acceptare a trimiterilor postale
Art. 37 - Furnizorul de servicii postale are obligatia de a presta serviciile pentru care
este autorizat, în conditiile prezentei ordonante, atât timp cât sunt îndeplinite în mod
cumulativ următoarele conditii:
a) sunt întrunite atât conditiile de acceptare a trimiterilor postale prevăzute de prezentul
capitol si de regulile stabilite potrivit art. 27, cât si, pentru trimiterile postale internationale,
conditiile prevăzute în acordurile internationale la care România este parte si conditiile de
acceptare stabilite de tările de destinatie;
b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale sunt posibile cu personalul si
mijloacele obisnuite de care dispune furnizorul respectiv;
c) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale nu sunt împiedicate de
împrejurări de fortă majoră, caz fortuit ori ca urmare a faptei expeditorului sau a unei terte
persoane pentru care furnizorul de servicii postale nu este chemat, potrivit legii, să răspundă.
Art. 38 - (1) Sunt excluse de la colectare, sortare, transport si livrare:
a) trimiterile postale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispozitii legale,
fie chiar si numai pe o portiune din parcurs;
b) trimiterile postale al căror ambalaj prezintă inscriptii care contravin ordinii publice sau
bunelor moravuri, precum si trimiterile postale constând în bunuri care contravin ordinii
publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;
c) trimiterile postale care prezintă etichete sau inscriptii vechi neîndepărtate.
(2) Următoarele categorii de trimiteri postale sunt admise la colectare, sortare,
transport si livrare numai dacă, pe lângă conditiile generale, sunt îndeplinite si conditiile
speciale prevăzute pentru transportul acestor mărfuri, astfel:
a) trimiterile postale constând în bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de
transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si
altele similare, în conditiile prevăzute prin aceste dispozitii;
b) trimiterile postale constând în bunuri al căror transport, încărcare, descărcare sau
transbordare prezintă greutăti privind manipularea fată de mijloacele sau instalatiile
furnizorului de servicii postale, în conditiile tehnice si de exploatare convenite de furnizor cu
expeditorul, pentru fiecare caz.
Art. 39 - (1) Atunci când natura bunului care face obiectul unei trimiteri postale cere
ca el să fie ambalat, furnizorul de servicii postale trebuie să protejeze acest bun conform
standardelor si normelor tehnice în vigoare. Pe toată durata operatiunilor de colectare,
sortare, transport si livrare furnizorul de servicii postale răspunde pentru pierderea totală sau
partială a bunului expediat, precum si pentru pagubele pricinuite persoanelor, mediului,
instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri.
(2) Furnizorul de servicii postale este obligat să accepte bunul ambalat de către
expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor si normelor tehnice în
vigoare. În această situatie responsabilitatea pierderii totale sau partiale, deteriorării,
pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate
de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului.
(3) Dacă pentru anumite trimiteri postale sunt necesare măsuri speciale de manipulare
si depozitare, în functie de natura lor, furnizorul de servicii postale trebuie să aplice etichete
sugestive care să indice modul de manipulare si depozitare. Furnizorul de servicii postale
poate pune la dispozitie expeditorului etichete tipizate. Furnizorul de servicii postale este
obligat să recunoască si să folosească inscriptionările si etichetele aplicate de expeditor,
atunci când acestea corespund standardelor si normelor tehnice în vigoare.
CAPITOLUL XI: Răspunderea pentru furnizarea serviciilor postale
Art. 40 - (1) Furnizorul de servicii postale este răspunzător fată de utilizatori pentru
prestarea serviciului în conditiile prevăzute de lege si de contractul încheiat cu expeditorul.
(2) În cazul pierderii totale sau partiale ori al deteriorării trimiterii postale, furnizorul de
servicii postale răspunde pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între
momentul depunerii trimiterii la punctul de acces si momentul livrării la destinatar.
(3) Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii
postale este de 6 luni si se calculează de la data depunerii trimiterii postale la punctul de
acces.
(4) Termenul de solutionare a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii
postale este de 3 luni si se calculează de la data introducerii reclamatiei.
(5) Reclamatia prealabilă poate fi introdusă de expeditor sau de destinatar.
(6) Termenul de păstrare pentru trimiterile postale este de 18 luni si se calculează de
la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces.
(7) Termenele prevăzute în prezentul articol se aplică si în cazul trimiterilor postale
internationale, dacă prin acordurile internationale la care România este parte nu se prevede
altfel.
Art. 41 - (1) Termenul pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de 6
luni pentru trimiterile postale interne si de un an pentru cele internationale.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescriptie si curge de la data primirii
răspunsului la reclamatia prealabilă sau, în cazul în care nu s-a răspuns la reclamatia
prealabilă, de la expirarea termenului de solutionare a acesteia.
(3) Cererea de chemare în judecată va fi însotită de dovada îndeplinirii procedurii
reclamatiei prealabile.
Art. 42 - (1) Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare valorii reale a
prejudiciului cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau partială sau prin deteriorarea
trimiterii, valoare care nu va depăsi limitele prevăzute la art. 43. Pagubele indirecte si
beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.
(2) Expeditorul poate renunta la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.
Art. 43 - (1) Furnizorii de servicii postale răspund pentru trimiterile postale interne,
după cum urmează:
a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere postală care face obiectul unui serviciu de
trimitere cu valoare declarată;
2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere postală care face obiectul unui serviciu de
trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;
3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere postală care face obiectul unui
serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de
servicii postale a omis încasarea rambursului de la destinatar;
4. cu întreaga sumă depusă la punctul de acces, pentru mandate, în conditiile prevăzute la
art. 46;
5. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac
obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
b) în caz de pierdere partială, distrugere partială sau deteriorare:
1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de
inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de
trimitere cu valoare declarată;
2. cu cota-parte corespunzătoare greutătii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile
postale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
3. cu cota-parte din suma prevăzută la lit. a) pct. 5, stabilită în raport cu greutatea lipsă sau
cu greutatea continutului deteriorat, pentru coletele care nu fac obiectul unui serviciu de
trimitere cu valoare declarată;
4. cu suma prevăzută la lit. a) pct. 5, în caz de pierdere partială, distrugere partială sau
deteriorare a trimiterilor postale, altele decât coletele.
(2) La sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se adaugă dobânda legală care curge
din momentul introducerii reclamatiei prealabile.
(3) Furnizorii de servicii postale răspund pentru telegrame cu contravaloarea tarifelor
încasate la depunerea la punctul de acces, în următoarele cazuri:
1. telegrama nu a fost livrată;
2. telegrama a fost livrată mai târziu decât prevede contractul-cadru sau contractul încheiat
cu utilizatorul;
3. continutul telegramei a fost denaturat.
(4) Pierderea completă a continutului este echivalentă cu pierderea trimiterii postale.
(5) Când expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este
la nivelul valorii declarate.
(6) În afara despăgubirilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se restituie si tarifele încasate la
depunerea trimiterii postale la punctul de acces.
(7) În cazul neefectuării prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale
serviciilor cu valoare adăugată, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie
numai tarifele încasate suplimentar fată de tarifele aplicabile pentru serviciul postal standard.
Art. 44 - (1) În toate cazurile mentionate la art. 43 furnizorul de servicii postale este
exonerat de răspundere în următoarele situatii:
a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;
b) paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care furnizorul de servicii
nu este chemat, potrivit legii, să răspundă;
c) trimiterea a fost primită fără obiectii de către destinatar;
d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de fortă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz
expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.
(2) abrogat
Art. 45 - Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici expeditorilor
devin proprietatea furnizorului de servicii postale după expirarea termenului de păstrare
prevăzut la art. 40 alin. (6) sau (7), după caz.
Art. 46 - (1) Furnizorii de servicii postale sunt răspunzători de sumele transmise prin
intermediul serviciului de mandate până în momentul în care acestea au fost plătite.
(2) Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în
termen de 6 luni de la data depunerii acestora la punctele de acces, rămân definitiv câstigate
furnizorilor de servicii postale.
(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2) nu pot fi primite reclamatii
referitoare la mandatele în cauză, indiferent de motivul sau obiectul acestora.
(4) Tarifele percepute de furnizorii de servicii postale pentru serviciul de mandate nu
se restituie, chiar dacă mandatele rămân neplătite, cu conditia ca neplata să nu fie imputabilă
furnizorului de servicii postale.
Art. 47 - Furnizorul de servicii postale răspunde pentru trimiterile postale
internationale în conformitate cu prevederile acordurilor internationale la care România este
parte.
Art. 48 - Părtile pot stabili prin contract clauzele de agravare a răspunderii furnizorului
de servicii postale prevăzute de prezentul capitol.
CAPITOLUL XII: Autoritatea de reglementare
Art. 49 - (1) În exercitarea atributiilor prevăzute de prezenta ordonantă autoritatea de
reglementare urmăreste, în principal, atingerea următoarelor obiective:
a) asigurarea dreptului de acces la serviciul universal;
b) promovarea intereselor utilizatorilor, în special ale celor cu handicap, boli cronice, de
vârstă înaintată, cu venituri mici sau care locuiesc în zone izolate, în zone din perimetrul rural
sau în zone cu densitate demografică redusă;
c) promovarea eficientei economice a furnizorilor de servicii postale;
d) asigurarea sustenabilitătii economice a activitătilor efectuate de furnizorii de servicii
postale.
(2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonante atributiile autoritătii de reglementare
sunt îndeplinite de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii.
(3) Autoritatea de reglementare este, de asemenea, împuternicită:
a) să ia orice măsuri necesare în vederea organizării aplicării prezentei ordonante;
b) să asigure supravegherea respectării prevederilor prezentei ordonante, a măsurilor luate în
aplicarea acesteia, precum si a drepturilor si obligatiilor furnizorilor de servicii postale, putând
lua orice măsuri pe care le apreciază necesare în acest scop.
(4) Autoritatea de reglementare poate încheia contracte cu persoane juridice de drept
public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităti specifice, necesare
îndeplinirii atributiilor prevăzute de prezenta ordonantă.
Art. 50 - Autoritatea de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii postale
informatiile necesare în vederea exercitării atributiilor prevăzute la art. 49 alin. (3).
Art. 51 - abrogat
Art. 52 - În cazurile în care, în temeiul prezentei ordonante, autoritatea de
reglementare este împuternicită să stabilească anumite obligatii, conditii, standarde, reguli,
proceduri sau termene, autoritatea de reglementare este, de asemenea, împuternicită să
stabilească sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea acestor obligatii, conditii, standarde,
reguli, proceduri sau termene.
Art. 53 - Autoritatea de reglementare participă la negocierea sau semnarea
acordurilor internationale cu autoritătile de reglementare în domeniul postal ale altor tări.
CAPITOLUL XIII: Regim sanctionator si dispozitii procedurale
Art. 54 - Controlul respectării prevederilor prezentei ordonante revine autoritătii de
reglementare, care actionează prin personalul de control împuternicit în acest scop.
Art. 55 - În exercitarea atributiilor de control personalul împuternicit în acest scop al
autoritătii de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii postale informatiile care îi sunt
necesare, mentionând temeiul legal si scopul solicitării, si poate stabili termene până la care
aceste informatii să îi fie furnizate, sub sanctiunea prevăzută de prezenta ordonantă.
Art. 56 - (1) Personalul de control al autoritătii de reglementare, împuternicit în acest
scop, poate să solicite declaratiile sau documentele necesare pentru efectuarea controlului, să
ridice copii de pe registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente; de
asemenea, este autorizat să facă inspectii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un
proces-verbal de constatare, si să primească, la convocare sau la fata locului, informatii si
justificări.
(2) La solicitarea personalului de control al autoritătii de reglementare, împuternicit în
acest scop, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne sunt obligati să acorde tot
sprijinul pentru a permite exercitarea puterilor de investigare prevăzute la alin. (1).
Art. 57 - (1) În cazul în care pentru efectuarea controlului sunt necesare documente,
date sau informatii aflate în posesia altor autorităti publice, acestea sunt obligate să permită
personalului de control al autoritătii de reglementare, împuternicit în acest scop, accesul la
documentele, la datele si informatiile în cauză, cu respectarea prevederilor Legii nr.
182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.
(2) Personalul de control al autoritătii de reglementare, împuternicit în acest scop,
primind acces la documentele, datele si informatiile mentionate la alin. (1), este obligat să
respecte caracterul de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor
documente, date si informatii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind
protectia informatiilor clasificate.
Art. 58 - Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de
conditii încât să constituie, potrivit legii penale, infractiuni:
1. depunerea la un punct de acces a următoarelor categorii de trimiteri postale:
a) trimiteri postale constând în bunuri care, prin natura lor sau prin modul cum sunt
ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte
bunuri;
b) trimiteri postale al căror ambalaj prezintă inscriptii care contravin ordinii publice sau
bunelor moravuri, precum si trimiterile postale constând în bunuri care contravin ordinii
publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;
c) trimiteri postale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispozitii legale, fie
chiar si numai pe o portiune din parcurs;
d) trimiteri postale constând în bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport,
prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele
similare, cu încălcarea conditiilor obligatorii prevăzute prin aceste dispozitii;
2. introducerea în trimiterile postale cu tarif inferior a unor trimiteri postale pentru care sunt
stabilite tarife superioare sau tarife care prin însumare depăsesc tariful trimiterii în care au
fost introduse;
3. francarea trimiterilor postale cu timbre decupate din efecte postale sau din alte formulare
cu marcă postală imprimată ori cu mărci postale întrebuintate sau prin oricare alt mijloc
fraudulos;
4. împiedicarea instalării cutiilor postale sau a instalatiilor fizice care constituie puncte de
contact;
5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor postale sau a instalatiilor fizice care constituie puncte
de contact ori deschiderea lor neautorizată;
6. amplasarea în vecinătatea sau pe suprafata unui obiect a oricăror semne, inscriptii, mărci,
embleme sau alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cutiile postale
sau cu instalatiile fizice care constituie puncte de contact;
7. introducerea în cutiile postale sau în instalatiile fizice care constituie puncte de contact a
unor bunuri care pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte
bunuri;
8. încălcarea drepturilor acordate furnizorului de serviciu universal în temeiul prevederilor cap.
III;
9. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 7;
10. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 8, 9 sau 10;
11. prestarea sau oferirea către public a serviciilor care fac obiectul unui drept rezervat
furnizorului de serviciu universal;
12. colectarea trimiterilor de corespondentă care fac obiectul unui serviciu rezervat, urmată
de livrarea acestora către alte persoane decât furnizorul de serviciu universal căruia i-a fost
rezervat dreptul de a presta serviciul în cauză;
13. utilizarea de semne, inscriptii, mărci, embleme, stampile sau orice alte mijloace de
identificare care pot genera riscul de confuzie cu cele utilizate de un furnizor de serviciu
universal;
14. prestarea sau oferirea către public de servicii postale de către persoane care nu sunt
autorizate să furnizeze servicii postale în sensul prezentei ordonante;
15. prestarea sau oferirea către public a altor servicii postale decât cele pentru care a fost
obtinut dreptul de a furniza servicii postale, în conditiile regimului de autorizare generală sau
pe baza licentei individuale;
16. nerespectarea obligatiilor care incumbă titularilor dreptului de a furniza servicii postale, în
conditiile regimului de autorizare generală, sau a obligatiilor prevăzute în licentele individuale,
stabilite potrivit prevederilor art. 15 sau 16, după caz;
17. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 22 alin. (1), (2), (4) sau (5), art. 23, 24 sau 25;
18. încălcarea prevederilor art. 26;
19. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 27;
20. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 28, art. 29 alin. (1) si (2), art. 30, 31, art. 32 alin.
(2) sau la art. 37.
21. abrogat
22. abrogat
23. abrogat
Art. 59 - (1) Contraventiile prevăzute la art. 58 se sanctionează astfel:
a) cele de la pct. 1-8, cu amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei;
b) cele de la pct. 9-20, cu amendă de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru furnizorii
de servicii postale cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000.000 lei, cu o amendă în cuantum
de până la 5 % din cifra de afaceri; de asemenea, în situatiile în care gravitatea faptei o
justifică, autoritatea de reglementare poate decide, după caz, respingerea cererii de acordare
a licentei individuale, neacordarea dreptului de a furniza servicii postale în conditiile regimului
de autorizare generală ori retragerea licentei individuale sau a dreptului de a furniza servicii
postale în conditiile regimului de autorizare generală.
(2)Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de
evolutia indicelui inflatiei.
(3) Individualizarea sanctiunii în cazul săvârsirii uneia dintre contraventiile prevăzute la
art. 58 pct. 9-20 se face tinându-se seama de gravitatea faptei si a consecintelor sale asupra
concurentei, după criteriile cifrei de afaceri a contravenientului si ale cotei de piată detinute
de acesta.
Art. 60 - (1) Autoritatea de reglementare poate obliga furnizorii de servicii postale la
plata unor amenzi administrative în sumă de până la 100.000.000 lei pentru fiecare zi de
întârziere, stabilind totodată si data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina:
a) să furnizeze în mod complet si corect informatiile care le-au fost cerute conform
prevederilor art. 50 sau 55;
b) să se supună controlului prevăzut la art. 54-57;
c) să se conformeze în termenul stabilit măsurilor luate de autoritatea de reglementare, în
temeiul atributiilor de control mentionate la art. 54.
(2) Cuantumul amenzilor administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizat prin
hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.
30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.
743/2001, precum si a unor alte acte normative, aprobată prin Legea nr. 315/2002, sumele
rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se retin integral ca
venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia autoritătii de reglementare, si
vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit
legii.
Art. 61 - (1) Contraventiile prevăzute la art. 58 se constată de către personalul de
control al autoritătii de reglementare, împuternicit în acest scop, iar cele prevăzute la art. 58
pct. 1-8, si de către ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne.
(2) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 58 pct. 1-8 se aplică de către
personalul de control prevăzut la alin. (1) ori de către ofiteri sau subofiteri din cadrul
Ministerului de Interne, după caz.
(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 58 pct. 9-20, precum si amenzile
administrative prevăzute la art. 60 se aplică de către organele de control ale autoritătii de
reglementare.
(4) Actul prin care se aplică amenzile administrative prevăzute la art. 60 constituie titlu
executoriu, fără vreo altă formalitate.
Art. 62 - Bunurile ce fac obiectul contraventiilor prevăzute la art. 58 pct. 1 vor fi
confiscate si valorificate, în conditiile legii.
Art. 63 - În măsura în care prezenta ordonantă nu dispune altfel, contraventiilor
prevăzute la art. 58 li se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările si completările ulterioare.
Art. 64 abrogat
CAPITOLUL XIV: Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 65 - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este organul
administratiei publice centrale care are sarcina de a organiza si de a supraveghea îndeplinirea
obligatiilor ce rezultă pentru România din actele Uniunii Postale Universale si din alte
instrumente juridice internationale în domeniul postal la care România este parte.
(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei reprezintă administratia postală
română în relatiile cu toate organizatiile internationale.
(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate delega îndeplinirea
atributiilor prevăzute la alin. (1) si (2) altor persoane juridice.
Art. 66 - În situatii exceptionale, precum stare de asediu, stare de urgentă, dezastre
sau calamităti, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în colaborare cu Ministerul
Apărării Nationale si cu celelalte institutii din sistemul national de apărare, poate dispune
reorganizarea, restrângerea sau suspendarea temporară a serviciilor postale, făcând publică
această decizie.
Art. 67 - (1) Autorizatiile existente rămân valabile timp de un an de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonante, cu exceptia cazului în care prevăd un termen mai scurt.
(2) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1),
titularii vor solicita acordarea dreptului de a furniza servicii postale în conditiile regimului de
autorizare generală sau emiterea licentei individuale, potrivit prevederilor prezentei
ordonante.
Art. 68 - Organizarea evidentei contabile separate, potrivit art. 24, de către furnizorii
de servicii postale care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, sunt autorizati să
presteze asemenea servicii în baza Legii serviciilor postale nr. 83/1996 se va realiza în
termen de 6 luni de la această dată. În situatii exceptionale autoritatea de reglementare
poate autoriza prelungirea acestui termen cu încă 6 luni.
Art. 69 - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:
a) Legea serviciilor postale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 156 din 22 iulie 1996;
b) Ordonanta Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor
postale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31
august 1999;
c) Legea nr. 5/2001 privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii destinate
diasporei românesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 5 februarie
2001;
d) orice alte dispozitii contrare.