Ordonanta Guvernului nr.34 din 30 ianuarie 2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.527/2002

 

Abrogata prin OUG 111/2011

 

 CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță stabilește cadrul de reglementare a relațiilor între operatorii de rețele, între furnizorii de servicii și între operatorii de rețele și furnizorii de servicii privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora.
   (2) Prezenta ordonanță stabilește drepturile și obligațiile operatorilor și ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la rețelele instalate, operate, controlate sau puse la dispoziție de către aceștia sau la infrastructura asociată acestor rețele.
   (3) Obiectivele cadrului de reglementare stabilit în condițiile prezentei ordonanțe sunt promovarea concurenței, asigurarea interconectării și a interoperabilității serviciilor de comunicații electronice și protejarea drepturilor și intereselor consumatorilor.
   (4) Prevederile prezentei ordonanțe nu sunt aplicabile accesului realizat de către utilizatorii finali.

 Art. 2. - (1) în înțelesul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:
   a) rețea de comunicații electronice - sistemele de transmisie și, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare și alte resurse care permit transportul semnalelor prin cablu, pe cale radio, prin mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații prin satelit, rețelele terestre fixe, cu comutare de circuite și cu comutare de pachete, și mobile, rețelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, rețelele utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale și rețelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informație transmisă;
   b) serviciu de comunicații electronice - un serviciu, furnizat de regulă cu titlu oneros, care constă, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin rețelele de comunicații electronice, incluzând serviciile de telecomunicații și serviciile de transmisie prin rețelele utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conținutul informației transmise prin intermediul rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice sau se exercită controlul editorial asupra acestui conținut; de asemenea, nu se includ serviciile societății informaționale, definite prin art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu modificările și completările ulterioare, care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin rețelele de comunicații electronice;
   c) rețea publică de comunicații - o rețea de comunicații electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului;
   d) infrastructură asociată - acele resurse asociate unei rețele de comunicații electronice sau unui serviciu de comunicații electronice, care permit sau susțin furnizarea de servicii prin intermediul rețelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces condiționat și ghidurile electronice de programe;
   e) sistem de acces condiționat - orice modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face în mod restricționat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;
   f) operator - o persoană care instalează, operează, controlează sau pune la dispoziție terților o rețea publică de comunicații sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoană care este autorizată să instaleze, să opereze, să controleze sau să pună la dispoziție terților o rețea publică de comunicații;
   g) utilizator - orice persoană fizică sau juridică care utilizează sau solicită un serviciu de comunicații electronice destinat publicului;
   h) abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului;
   i) Abrogat;
   j) acces - punerea la dispoziție unui terț de spații, echipamente sau servicii, în condiții determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, necesare în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice; accesul cuprinde, printre altele:
   - accesul la elemente ale rețelei și la infrastructura asociată, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe, incluzând accesul la bucla locală și la infrastructura și serviciile necesare furnizării de servicii prin bucla locală;
   - accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, conducte și piloni;
   - accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistență operațională;
   - accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la sistemele care au o funcționalitate echivalentă;
   - accesul la rețele fixe și mobile, în special pentru roaming;
   - accesul la sistemele de acces restricționat pentru serviciile de televiziune digitală;
   - accesul la serviciile de rețele virtuale;
   k) acces necondiționat - furnizarea de acces la spații, echipamente sau servicii, după caz, care nu este condiționată de:
   - achiziția concomitentă de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;
   - achiziția unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizării tipului de acces solicitat;
   - impunerea oricăror condiții comerciale, tehnice sau de altă natură, care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;
   l) interconectare - legătura fizică și logică realizată între rețele publice de comunicații pentru a permite comunicarea între utilizatorii rețelelor sau accesul la servicii; serviciile pot fi furnizate de către părțile implicate sau de către alte părți care au acces la rețeaua respectivă; interconectarea este o formă specifică de acces realizată de operatorii de rețele publice de comunicații;
   m) serviciu de televiziune pe ecran lat - un serviciu de televiziune care constă, în totalitate sau parțial, în programe produse și editate pentru a fi afișate pe ecranul lat; formatul 16:9 este formatul de referință pentru serviciile de televiziune pe ecran lat;
   n) buclă locală - circuitul fizic dintre punctul terminal al rețelei aflat la punctul de prezență al abonatului și repartitorul principal dintr-o rețea publică de telefonie fixă sau un element echivalent dintr-o rețea publică de comunicații; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, prin fire metalice, cablu coaxial, fibră optică;
   o) subbuclă locală - porțiunea din bucla locală care conectează punctul terminal al rețelei aflat la punctul de prezență al abonatului cu un punct de acces intermediar;
   p) acces partajat la bucla locală - utilizarea de către unul sau mai mulți beneficiari a capacității disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală sau subbucla locală conform solicitării, fără a fi perturbat serviciul oferit inițial de titularul autorizat;
   q) colocare - furnizarea spațiului fizic și a resurselor tehnice necesare instalării și conectării, în scopul unei funcționări corespunzătoare a echipamentului relevant aparținând beneficiarului acestei forme de acces;
   r) roaming - posibilitatea oferită utilizatorilor serviciilor de comunicații electronice furnizate printr-o rețea publică de comunicații de a primi și de a transmite apeluri sau de a avea acces la servicii de comunicații electronice atunci când aceștia nu se află în aria de acoperire a rețelei respective, prin intermediul unei alte rețele, în baza unui acord comercial încheiat în acest sens;
   s) ofertă de referință - ofertă comercială, realizată în condițiile prezentei ordonanțe, prin intermediul căreia un operator își asumă obligația de a include în orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligații în sarcina sa, anume determinate în cuprinsul acesteia;
   t) servicii paneuropene - servicii furnizate la nivel european în baza unor standarde și practici comerciale comune.
   (2) în cuprinsul prezentei ordonanțe sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanță-cadru.

   Art. 3. - încheierea acordurilor de acces și interconectare se realizează potrivit principiilor libertății contractuale și negocierii cu bună-credință a condițiilor tehnice și comerciale ale acestora, cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe.
Art. 4. - (1) Pentru a se asigura furnizarea și interoperabilitatea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului orice operator al unei rețele publice de comunicații are:
   a) dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt operator al unei rețele publice de comunicații, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicații electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte rețele publice de comunicații interconectate cu rețeaua oricăruia dintre cei doi operatori;
   b) obligația, la cererea unui terț autorizat în condițiile legii, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauză, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicații electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte rețele publice de comunicații interconectate cu rețeaua oricăreia dintre părți.
   (2) Operatorii vor oferi acces și interconectare în conformitate cu obligațiile stabilite de autoritatea de reglementare potrivit dispozițiilor art. 5 sau 8.
   (3) Rețelele publice de comunicații instalate în vederea furnizării de servicii de televiziune digitală trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor sau programelor de televiziune pe ecran lat.
   (4) Operatorii care recepționează și retransmit servicii sau programe de televiziune pe ecran lat au obligația de a păstra formatul respectiv.
   (5) Informațiile obținute înaintea, în timpul sau după finalizarea negocierilor unui acord de acces sau de interconectare trebuie utilizate numai în scopul în care au fost furnizate, iar confidențialitatea informațiilor transmise sau stocate va fi respectată în toate cazurile. Aceste informații nu pot fi divulgate către niciun terț, în special către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii de comunicații electronice, care ar obține astfel un avantaj de ordin competitiv, cu excepția informațiilor solicitate de autoritatea de reglementare, potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau art. 19 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanță ori ale art. 51 sau art. 54 alin. (1) din Ordonanța-cadru.

Art. 5. - (1) Autoritatea de reglementare va lua toate măsurile necesare pentru a încuraja și, acolo unde este cazul, a asigura, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, accesul și interconectarea în condiții adecvate, precum și interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficienței economice, promovării concurenței și ale maximizării beneficiului utilizatorului final.
   (2) Măsurile adoptate potrivit alin. (1) pot viza, în special, impunerea următoarelor obligații, fără a aduce atingere măsurilor ce ar putea fi luate în conformitate cu prevederile art. 8 față de operatorii cu putere semnificativă pe piață:
   a) obligații în sarcina operatorilor care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligația de a asigura interconectarea rețelelor acestora, dacă impunerea acestor obligații este necesară pentru asigurarea conectivității între utilizatorii finali;
   b) obligația operatorilor de a furniza accesul la anumite elemente ale infrastructurii asociate, stabilite prin dispozițiile legale adoptate potrivit art. 6, în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligații este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune.
   (3) Autoritatea de reglementare poate stabili condiții tehnice sau operaționale care trebuie îndeplinite de către furnizorul sau beneficiarii accesului, în cazul în care impune unui operator obligații de furnizare a accesului în condițiile art. 12, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea funcționării normale a rețelei.
   (4) Obligațiile și condițiile impuse potrivit prevederilor alin. (1)-(3) trebuie să fie obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii, iar impunerea lor trebuie să se realizeze în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 341 și 50 din Ordonanța-cadru.
   (5) Autoritatea de reglementare are dreptul să intervină, din proprie inițiativă, acolo unde este justificat, sau, în cazul în care în urma negocierilor nu se poate ajunge la încheierea unui acord, la cererea oricăreia dintre părțile implicate, și, dacă este cazul, să stabilească condițiile în care se realizează accesul sau interconectarea, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanța-cadru, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe și cu respectarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 341, 36 și 50 din Ordonanța-cadru.
   (6) în luarea unei decizii în conformitate cu prezentul articol, autoritatea de reglementare va avea în vedere asigurarea unor condiții de acces și interconectare echivalente pentru servicii echivalente, precum și imposibilitatea condiționării încheierii acordului de acces sau de interconectare de acceptarea unor clauze care nu au legătură cu acesta.

CAPITOLUL II
  Obligațiile operatorilor și procedurile de analiză a pieței

 Art. 6. - Condițiile generale referitoare la sistemele de acces restricționat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio și televiziune, indiferent de mijloacele de comunicație utilizate, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
   Art. 7. - Obligațiile legate de acces sau interconectare în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe își produc în continuare efectele, până la adoptarea de către autoritatea de reglementare a unei decizii contrare, conform prevederilor art. 8.
   Art. 8. - (1) Dacă, în urma unei analize de piață realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanța-cadru, un operator este desemnat ca având putere semnificativă pe o piață relevantă, autoritatea de reglementare va impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligațiile prevăzute la art. 9-13.
   (2) în măsura în care legea nu dispune altfel și fără a se aduce atingere prevederilor art. 5, dispozițiilor legale adoptate potrivit art. 6, prevederilor art. 17 alin. (2) lit. h), art. 25 sau 35 din Ordonanța-cadru, ale art. 25, 26 sau 28 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, prevederilor relevante ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu completările ulterioare, sau obligațiilor rezultate din acordurile internaționale la care România este parte, autoritatea de reglementare poate impune obligațiile prevăzute la art. 9-13 numai operatorilor care au fost desemnați ca având putere semnificativă pe piață potrivit alin. (1).
   (3) în cazuri excepționale, dacă autoritatea de reglementare intenționează să impună în sarcina unui operator desemnat ca având putere semnificativă pe piață potrivit alin. (1) alte obligații în legătură cu accesul și interconectarea decât cele prevăzute la art. 9-13, aceasta va transmite Comisiei Europene o solicitare în acest sens. Comisia Europeană va lua o decizie de autorizare sau de respingere a măsurii propuse, care se publică pe pagina de internet a autorității de reglementare.
   (4) Obligațiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) și (3) trebuie să se bazeze pe natura problemei identificate, să fie proporționale și justificate, având în vedere obiectivele autorității de reglementare prevăzute la art. 45 din Ordonanța-cadru, iar impunerea acestora trebuie să se realizeze în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 341 și 50 din Ordonanța-cadru.
   (5) Măsurile prin care se impun, se modifică sau se retrag obligații în legătură cu accesul sau interconectarea în conformitate cu acordurile internaționale la care România este parte se notifică Comisiei Europene, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 341 din Ordonanța-cadru.

 Art. 9. - (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligații de transparență în legătură cu interconectarea rețelelor de comunicații ori cu accesul la aceste rețele sau la infrastructura asociată. Aceste obligații pot viza aducerea la cunoștința publicului a anumitor informații, precum specificațiile tehnice, caracteristicile rețelei, modalitățile și condițiile de furnizare și utilizare, informațiile contabile și tarifele practicate.
   (2) în cazul în care unui operator i-au fost impuse obligații de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate impune acelui operator obligația de a publica o ofertă de referință care trebuie să fie suficient de detaliată pentru a asigura că solicitanții nu vor trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.
   (3) Oferta de referință va cuprinde o descriere detaliată a ofertelor pentru fiecare dintre elementele rețelei sau ale infrastructurii asociate, potrivit necesităților pieței, precum și condițiile tehnice și comerciale, inclusiv de preț, corespunzătoare fiecăruia dintre aceste elemente.
   (4) Autoritatea de reglementare poate impune modificări ale ofertei de referință, pentru a asigura implementarea corespunzătoare a obligațiilor impuse în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe.
   (5) Autoritatea de reglementare poate preciza ce informații trebuie aduse la cunoștința publicului, nivelul de detaliu cerut și modalitatea de publicare.
   (6) în cazul în care unui operator i s-au impus obligații potrivit art. 12, în legătură cu furnizarea accesului necondiționat la bucla locală, autoritatea de reglementare va impune acestuia obligația de a publica o ofertă de referință care va conține cel puțin elementele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 10. - Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligații de nediscriminare în legătură cu interconectarea rețelelor de comunicații ori cu accesul la aceste rețele sau la infrastructura asociată, prin care să se asigure, în special, că operatorii:
   a) aplică condiții echivalente în circumstanțe echivalente altor persoane care furnizează servicii echivalente;
   b) pun la dispoziție terților servicii și informații în aceleași condiții, inclusiv în ceea ce privește calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor lor.
Art. 11. - (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligații privind evidența contabilă separată, în cadrul contabilității interne de gestiune, pentru anumite activități care au legătură cu interconectarea rețelelor de comunicații ori cu accesul la aceste rețele sau la infrastructura asociată.
   (2) Autoritatea de reglementare poate, în special, să impună unui operator integrat pe verticală să urmărească distinct în evidența corespunzătoare tarifele la vânzarea de gros și tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, îndeplinirea obligației de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a împiedica subvenționarea încrucișată. Autoritatea de reglementare poate stabili formatul și metodologia contabilă ce trebuie utilizate în vederea respectării acestei obligații.
   (3) Pentru a facilita verificarea îndeplinirii obligațiilor de transparență și de nediscriminare autoritatea de reglementare poate să impună operatorilor obligația de a furniza, la cerere, înregistrări contabile, inclusiv date provenind de la terți privitoare la venituri.
   (4) în scopul promovării unei piețe deschise și concurențiale autoritatea de reglementare poate publica informațiile contabile obținute, în condițiile legii.

Art. 12. - (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligația de a permite accesul și utilizarea unor elemente specifice ale rețelei și a infrastructurii asociate, în special în cazul în care se consideră că refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze care au efect similar ar conduce la împiedicarea dezvoltării unei piețe concurențiale, la nivelul vânzării cu amănuntul, sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali.
   (2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) pot viza, printre altele:
   a) acordarea către un terț a dreptului de acces la elemente specifice ale rețelei sau la infrastructura asociată, inclusiv a accesului necondiționat la bucla locală;
   b) negocierea, cu bună-credință, cu orice terț care solicită accesul;
   c) neretragerea dreptului de acces deja acordat;
   d) furnizarea către terți a anumitor servicii, prin vânzarea de gros a acestora, în vederea revânzării;
   e) acordarea accesului liber la interfețele tehnice, protocoalele sau alte tehnologii esențiale care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a serviciilor de rețele virtuale;
   f) furnizarea colocării sau a altor forme de utilizare partajată a spațiilor ori echipamentelor, inclusiv a conductelor, clădirilor și pilonilor;
   g) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru asigurarea interoperabilității serviciilor destinate utilizatorilor finali, inclusiv a resurselor destinate serviciilor de rețele inteligente sau a serviciului de roaming în rețelele mobile;
   h) acordarea accesului la sistemele de asistență operațională sau la alte sisteme software similare, necesare pentru asigurarea unei concurențe loiale în furnizarea serviciilor;
   i) interconectarea rețelelor sau a elementelor rețelelor.
   (3) Autoritatea de reglementare poate atașa obligațiilor prevăzute la alin. (1) condiții referitoare la echitatea, rezonabilitatea și celeritatea îndeplinirii acestora.
   (4) La impunerea obligațiilor prevăzute la alin. (1) autoritatea de reglementare va lua în considerare, în special:
   a) viabilitatea tehnică și economică a utilizării sau instalării unor infrastructuri alternative, în condițiile dezvoltării pieței, pe baza naturii și tipului interconectării sau accesului în cauză;
   b) fezabilitatea furnizării accesului solicitat, în funcție de capacitatea disponibilă;
   c) investiția inițială realizată de proprietarul infrastructurii, pe baza riscurilor implicate în angajarea unei asemenea investiții;
   d) necesitatea promovării concurenței pe termen lung;
   e) existența anumitor drepturi de proprietate intelectuală, dacă este cazul;
   f) furnizarea de servicii paneuropene.
  Art. 13. - (1) Dacă o analiză de piață realizată în condițiile legii indică absența concurenței efective, care presupune că operatorul în cauză este capabil să mențină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau că diferența dintre tarifele pentru serviciile cu amănuntul și tarifele de gros percepute furnizorilor care oferă servicii cu amănuntul similare este de așa natură încât produce efecte anticoncurențiale, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 8, să impună obligații referitoare la recuperarea costurilor și controlul tarifelor, inclusiv obligații de fundamentare a tarifelor în funcție de costuri și obligații privind evidența contabilă, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. La impunerea obligațiilor autoritatea de reglementare va lua în considerare investiția făcută de operatorul în cauză și va permite existența unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, ținând seama de riscurile asociate acestei investiții.
   (2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare impuse în condițiile alin. (1) trebuie să promoveze eficiența economică și concurența și să maximizeze beneficiul consumatorilor. în acest scop autoritatea de reglementare poate să ia în considerare tarifele practicate pe piețele concurențiale comparabile.
   (3) în cazul în care un operator are obligația să își fundamenteze tarifele în funcție de costuri, atunci proba faptului că tarifele respective sunt determinate prin adăugarea la costuri a unei rate rezonabile de recuperare a investiției se află în sarcina operatorului în cauză. în vederea calculării costului furnizării eficiente a serviciilor autoritatea de reglementare poate utiliza metode de contabilizare a costurilor, altele decât cele utilizate de operator. Autoritatea de reglementare poate cere unui operator să furnizeze toate informațiile care au stat la baza determinării unor tarife și poate impune, dacă este cazul, ajustări ale acestor tarife.
   (4) în cazul în care controlul tarifelor se realizează prin impunerea implementării unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie făcută publică, indicându-se cel puțin principalele categorii în care sunt grupate costurile și regulile utilizate pentru alocarea costurilor. îndeplinirea obligațiilor de implementare a sistemului contabil trebuie auditată anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând să fie publicate în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

  Art.14 Abrogat

   Art. 15. - Autoritatea de reglementare va notifica Comisiei Europene operatorii desemnați ca având putere semnificativă pe piață și obligațiile impuse acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, precum și, în cel mai scurt timp, orice modificare în ceea ce privește obligațiile sau operatorii cărora li se aplică aceste obligații.

Art. 16. - (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe revine, în condițiile legii, autorității de reglementare, care acționează prin personalul de control împuternicit în acest scop.
   (2) Autoritatea de reglementare poate delega exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atribuții de supraveghere și control în domeniul comunicațiilor.
   Art. 17. - Abrogat.

CAPITOLUL III
  Contravenții și sancțiuni

 Art. 18. - (1) Următoarele fapte constituie contravenții:
   a) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) și (4);
   b) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2);
   c) încălcarea obligației de negociere prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b);
   d) încălcarea obligației de nedivulgare prevăzute la art. 4 alin. (5);
   e) nerespectarea condițiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3);
   f) nerespectarea condițiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5);
   g) încălcarea obligațiilor de nediscriminare prevăzute la art. 10;
   h) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) și (2);
   i) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 12 alin. (1)-(3);
   j) aplicarea unor tarife cu nerespectarea dispozițiilor de control al tarifelor date în aplicarea art. 13;
   k) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (1);
   l) Abrogat.
   (11) Abrogat.
   (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:
   a) faptele prevăzute la lit. a) și b), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;
   b) faptele prevăzute la lit. c)-k), cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru furnizorii sau operatorii cu o cifră de afaceri de până la 5.000.000 lei;
   c) faptele prevăzute la lit. c)-k), prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii sau operatorii cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei.
   (3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui inflației.
   (4) Individualizarea sancțiunii în cazul săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se face ținându-se seama de gravitatea faptei și a consecințelor sale asupra concurenței.
   (5) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exercițiu financiar, din care se scad sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată.
   (6) în cazul repetării abaterii semnalate autoritatea de reglementare poate decide suspendarea temporară sau retragerea autorizării.
    Art. 19. - (1) Autoritatea de reglementare poate obliga, prin decizie, operatorii la plata unor amenzi administrative în sumă de până la 30.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a-i determina:
   a) să furnizeze în mod complet și corect, în conformitate cu solicitarea scrisă a autorității de reglementare, informațiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3) sau ale art. 13 alin. (3);
   b) să se supună controlului prevăzut la art. 16;
   c) să se conformeze măsurilor luate de autoritatea de reglementare sau, după caz, de persoana juridică prevăzută la art. 16 alin. (2), în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora;
   d) Abrogat;
   e) să respecte obligațiile de transparență prevăzute la art. 9.
   (2) Valoarea maximă a amenzii administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui inflației.
   (3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziția autorității de reglementare și vor fi folosite pentru asigurarea condițiilor privind îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere și control.

 Art. 20. - (1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 16.
   (2) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) și b) se aplică de către personalul de control prevăzut la art. 16.
   (3) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c)-k) și amenzile administrative prevăzute la art. 19 se aplică prin decizie a președintelui autorității de reglementare.
   (4) Actul prin care se aplică sancțiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 sau amenzile administrative prevăzute la art. 19, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
   (5) Contravențiilor prevăzute la art. 18 li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
   (6) Orice decizie a autorității de reglementare poate fi atacată în contencios administrativ, în condițiile legii.
   (7) Regimul sancționator instituit prin prezentul capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile art. 59 și 591 din Ordonanța-cadru.
  Art. 21. - Orice persoană care divulgă sau utilizează, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță, documente sau informații cu caracter de secret de serviciu, primite sau de care a luat cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ori în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii, putând fi obligată și la repararea prejudiciului cauzat.


CAPITOLUL IV
  Dispoziții finale

Art. 22. - Autoritatea de reglementare, în sensul prezentei ordonanțe, este Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații.
  Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă art. 38-40 din Legea telecomunicațiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările și completările ulterioare.
 

Prezenta ordonanță transpune Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.