Ordonanța de urgența a Guvernului nr.19/20011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice

Publicat în Monitorul Oficial,nr. 146 din 28.02.2011

 

  Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 8, alineatele (1), (3) și (5) vor avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații adoptă Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, prin decizie a președintelui, cu avizul Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicații, pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală sau aflate în partaj guvernamental/neguvernamental.
    ................................................................................................
    (3) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații poate interzice pe o perioadă limitată utilizarea parțială sau totală a unei benzi de frecvență ori a unei anumite frecvențe de către persoane fizice sau juridice, la cererea motivată a autorităților publice competente, în cazul în care siguranța națională, ordinea publică sau apărarea națională impune această măsură.
    ................................................................................................
    (5) Costurile ocazionate de schimbarea destinației sau reorganizarea utilizării unor benzi de frecvențe radio vor fi suportate din cuantumul taxei de licență prevăzute la art. 15 alin. (3). Modul de compensare va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații."
   2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    "Art. 9. - Activitatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind administrarea și coordonarea gestionării spectrului de frecvențe radio este asistată de Comisia Interdepartamentală de Radiocomunicații, organism consultativ, fără personalitate juridică, înființată prin hotărâre a Guvernului."
   3. La articolul 13 alineatul (4), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "(4) în cazul frecvențelor radio necesare pentru nevoile proprii ale instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare, utilizarea acestora se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obținerea unei licențe, pe baza atribuirii efectuate prin Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, cu îndeplinirea următoarelor condiții:".
   4. La articolul 15, alineatele (3) și (6) vor avea următorul cuprins:
    "(3) Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unor proceduri de selecție competitivă sau comparativă este condiționată de plata către bugetul statului a unei taxe de licență, al cărei cuantum va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.
    ................................................................................................
    (6) Tipul de procedură de selecție aplicată pentru acordarea dreptului de utilizare a spectrului radio se stabilește prin hotărâre a Guvernului, inițiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, iar reglementarea detaliată a modului de desfășurare a procedurilor de selecție competitivă sau comparativă se adoptă prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații."
   Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 10 alineatul (1), punctul 6 va avea următorul cuprins:
    "6. inițiază propuneri de acte normative pentru modificarea și completarea cadrului legislativ privind exercitarea unor funcții și atribuții de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, precum și în domeniul serviciilor poștale;".
   2. La articolul 10 alineatul (2), punctele 4, 11, 12 și 14 vor avea următorul cuprins:
    "4. adoptă PNN și orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricțiilor impuse din motive de securitate națională; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligația de a informa MCSI în legătură cu modificările aduse;
    ...............................................................................................
    11. adoptă TNABF și orice modificări și/sau completări ale acestuia;
    12. acordă licențele de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice care utilizează spectrul radio, precum și licențele de emisie și stabilește și încasează tariful de utilizare a spectrului;
    ................................................................................................
    14. acordă autorizațiile de asignare a frecvențelor radio și autorizațiile tehnice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;".
   Art. III. - Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 19. - (1) în vederea stabilirii strategiei în domeniul utilizării frecvențelor radio, a Planului național de frecvențe radio atribuite serviciilor media audiovizuale și pentru analizarea problemelor legate de utilizarea spectrului radio destinat serviciilor media audiovizuale, precum și a celor privind noile dezvoltări tehnologice cu impact asupra serviciilor media audiovizuale, se instituie o comisie mixtă consultativă, compusă din 3 membri propuși de Consiliu, 3 membri propuși de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și un membru propus de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu rol de observator."
   2. La articolul 59, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Modul de desfășurare a procedurilor prevăzute la alin. (4), condițiile de acordare a licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, precum și cuantumul taxei de licență prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații."
   3. La articolul 65, partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "Art. 65. - Licența de emisie se poate revoca sau suspenda, după caz, de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, prin decizie a președintelui, în următoarele situații:".
   4. La articolul 651, partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "Art. 651. - Licența de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru se poate revoca sau suspenda, după caz, de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, prin decizie a președintelui, în următoarele situații:".
   5. La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 73. - (1) Utilizarea stațiilor de emisie de radiodifuziune sonoră terestră și televiziune terestră aflate sub jurisdicția României, în scopul furnizării oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României, se poate face numai după obținerea autorizației tehnice de la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, pe baza procedurii stabilite de aceasta."