Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

 

Decizie nr.52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

 

Publicată în M.Of. nr. 389 din 11.06.2012


în vederea asigurării unei protecții eficiente a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, statuat de art. 16 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene,


întrucât utilizarea tehnicilor pentru captarea, transmiterea, manipularea, înregistrarea, stocarea sau comunicarea datelor constituite din imagini privind persoanele fizice reprezintă operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu paragraful (14) din preambulul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, corelate cu dispozițiile Convenției nr. 108/1981 a Consiliului Europei,


luând în considerare documentele emise la nivelul Grupului de Lucru Art. 29 și al altor organisme europene în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, în care se subliniază potențialele riscuri referitoare la respectarea dreptului la viață privată și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și necesitatea respectării principiului proporționalității datelor prelucrate raportat la scopul propus,


având în vedere că utilizarea mijloacelor de supraveghere video poate aduce atingere dreptului la viață privată al individului, consfințit de art. 26 din Constituția României, republicată,


luând în considerare dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, referitoare la necesitatea respectării demnității angajatului și informarea corectă cu privire la condițiile de muncă, precum și pe cele referitoare la sănătatea și securitatea în muncă,


având în vedere dispozițiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, care definesc datele cu caracter personal ca fiind orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă,


luând în considerare prevederile art. 3 lit. b) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea,


având în vedere regulile generale privind prelucrarea datelor personale, potrivit cărora datele cu caracter personal destinate a face obiectul unei prelucrări trebuie să fie prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, colectate în scopuri determinate, legitime și explicite, adecvate, pertinente și neexcesive față de scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate, exacte și, dacă este cazul, actualizate, stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt prelucrate,


luând în considerare extinderea accentuată în societatea contemporană a utilizării sistemelor de supraveghere video în spațiile publice și private, destinate prevenirii săvârșirii de fapte de natură a aduce atingere persoanelor fizice, bunurilor și proprietăților publice ori private,
raportat la dezvoltarea sistemelor tehnologice de supraveghere prin utilizarea de camere de supraveghere video, de natură a aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, prin utilizarea nelegitimă, neadecvată sau excesivă a acestora,


remarcând faptul că numeroase entități publice sau private au început să utilizeze frecvent sisteme de supraveghere video, în principal, pentru a controla deplasarea persoanelor și a bunurilor, precum și accesul în anumite spații,


având în vedere că anumite entități publice sau private utilizează sisteme de supraveghere video, în mod excesiv, atât pentru a controla accesul angajaților la locul de muncă, cât și pentru a monitoriza corectitudinea și eficiența activității desfășurate de aceștia, ceea ce poate aduce atingere vieții private a acestora,


având în vedere necesitatea stabilirii de către operator a unor măsuri adecvate pentru asigurarea exercitării drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt supuse prelucrării prin mijloace de supraveghere video, raportat la natura datelor prelucrate și scopul prelucrării acestora,
luând în considerare responsabilitatea legală a operatorilor de a asigura informarea persoanelor vizate cu privire la faptul că în anumite spații se realizează monitorizarea prin mijloace de supraveghere video,


pentru a clarifica modalitatea de aplicare a regulilor generale de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, precum și pentru a evita producerea unor abuzuri în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, care pot afecta viața privată a unui număr semnificativ de persoane fizice,


ținând cont de dispozițiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012,
având în vedere dispozițiile referitoare la prelucrarea imaginii din reglementările legale în domeniul audiovizualului,


văzând Referatul de aprobare nr. 21 din 28 martie 2012 al Serviciului control operatori din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, referitor la propunerea emiterii unei decizii privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video,


în temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificările și completările ulterioare,


președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite următoarea decizie:


Art. 1
(1) Colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvăluirea sau orice alte operațiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video, care permit identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice, reprezintă operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ce intră sub incidența prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, pot constitui date cu caracter personal:
a) chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identitate ale persoanei; sau
b) chiar dacă nu conțin imaginea persoanei filmate, ci alte informații de natură să conducă la identificarea acesteia (de exemplu: numărul de înmatriculare al vehiculului).
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică indiferent de suportul utilizat pentru prelucrare, de tehnica utilizată sau de tipul de echipament.


Art. 2
Instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate cu reglementările legale în vigoare.


Art. 3
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectuează cu respectarea regulilor generale prevăzute la art. 4 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, în special a principiului proporționalității scopului.


Art. 4
Supravegherea video poate fi efectuată, în principal, în următoarele scopuri:
a) prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor;
b) supravegherea traficului rutier și constatarea încălcării regulilor de circulație rutieră;
c) asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică, precum și a împrejmuirilor afectate acestora;
d) îndeplinirea unor măsuri de interes public sau exercitarea prerogativelor de autoritate publică;
e) realizarea unor interese legitime, cu condiția să nu se prejudicieze drepturile și libertățile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.


Art. 5
(1) Supravegherea video poate fi efectuată în locuri și spații deschise sau destinate publicului, inclusiv pe căile publice de acces de pe domeniul public sau privat, în condițiile prevăzute de lege.
(2) Camerele de supraveghere video se montează în locuri vizibile.
(3) Este interzisă utilizarea mijloacelor de supraveghere video ascunse, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
(4) Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video în spații în care se impune asigurarea intimității persoanelor, cum ar fi: cabine de probă, vestiare, cabine de duș, toalete și alte locații similare.


Art. 6
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectuează cu consimțământul expres și neechivoc al persoanei vizate sau în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.


Art. 7
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, exclusiv în legătură cu originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase ori filozofice, apartenența sindicală, starea de sănătate și viața sexuală, este interzisă, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege.


Art. 8
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților prin mijloace de supraveghere video este permisă pentru îndeplinirea unor obligații legale exprese sau în temeiul unui interes legitim, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, în special a informării prealabile a acestora.
(2) în situația în care nu sunt aplicabile prevederile alin. (1), prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților prin mijloace de supraveghere video nu se poate efectua decât pe baza consimțământului expres și liber exprimat al acestora, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, în special a informării prealabile a acestora.
(3) Nu este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților prin mijloace de supraveghere video în interiorul birourilor unde aceștia își desfășoară activitatea la locul de muncă, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege sau a avizului Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


Art. 9
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor prin mijloace de supraveghere video, inclusiv dezvăluirea acestora, este permisă cu acordul expres al reprezentantului legal sau în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea drepturilor acestora, în special a informării prealabile.


Art. 10
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, inclusiv dezvăluirea acestora, efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, se realizează cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.
(2) în situația prevăzută la alin. (1), dacă datele au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată, devin incidente prevederile art. 11 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor prin mijloace de supraveghere video, efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, se poate realiza numai cu protejarea vieții private a acestora, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementărilor legale incidente.


Art. 11
(1) Operatorii care prelucrează date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video sunt obligați să furnizeze informațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu privire la:
a) existența sistemului de supraveghere video și scopul prelucrării datelor prin astfel de mijloace;
b) identitatea operatorului;
c) existența înregistrării imaginilor și categoriile de destinatari ai acestora;
d) drepturile persoanelor vizate și modul de exercitare a acestora.
(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie aduse la cunoștința persoanelor vizate, în mod clar și permanent. Existența sistemului de supraveghere video va fi semnalată prin intermediul unei pictograme care să conțină o imagine reprezentativă cu vizibilitate suficientă și poziționată la o distanță rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere video.


Art. 12
(1) Persoanele vizate beneficiază de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției, care se exercită în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.
(2) în cazul activităților de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și al altor activități desfășurate în domeniul dreptului penal, sunt aplicabile prevederile art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.


Art. 13
(1) Operatorii sunt obligați să adopte măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal în condițiile art. 19 și 20 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video nu se poate realiza decât de persoanele autorizate de către operator.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie instruite de operator cu privire la legislația referitoare la protecția datelor cu caracter personal și sunt obligate să se supună acesteia.


Art. 14
(1) Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video trebuie să fie proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
(2) La expirarea termenului stabilit de operator în condițiile alin. (1), înregistrările se distrug sau se șterg, după caz, în funcție de suportul pe care s-au stocat.


Art. 15
(1) Prelucrarea datelor personale prin sisteme de supraveghere video, inclusiv transferul acestora într-un stat terț, trebuie notificată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal anterior începerii prelucrării, cu excepția situațiilor care intră sub incidența deciziilor președintelui acestei autorități privind cazurile în care nu este necesară notificarea.
(2) în situația în care devin aplicabile dispozițiile Deciziei președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 11/2009 privind stabilirea categoriilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertățile persoanelor, notificarea se efectuează în termenul stabilit la art. 2 al acesteia.


Art. 16
încălcarea dispozițiilor prezentei decizii atrage răspunderea contravențională, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, dacă fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune.


Art. 17
(1) Prevederile prezentei decizii nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video efectuate în cadrul activităților prevăzute la art. 2 alin. (7) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Prevederile prezentei decizii nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, prin mijloace de supraveghere video, efectuate de persoanele fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite.


Art. 18
Prezenta decizie nu aduce atingere altor dispoziții legale în vigoare referitoare la utilizarea mijloacelor de supraveghere video.


Art. 19
(1) Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, operatorii de date cu caracter personal care prelucrează date dintre cele prevăzute la art. 1 vor efectua demersurile necesare pentru respectarea dispozițiilor acesteia.