Hotarâre de Guvern nr. 557 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora

 

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 376 din data de 2 mai 2006

 

Text actualizat la data de 29.01.2010

Modificată succesiv prin H.G. nr. 1869/2006, H.G. nr. 370/2007, H.G. nr. 1290/2007, H.G. nr. 1505/2007, H.G. nr. 571/2008,  H.G. nr. 1566/2008, H.G. nr. 69/2010

 

 în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - (1) Se stabilesc pașapoartele cu date biometrice incluse, denumite în continuare pașapoarte electronice, având forma și conținutul prevăzute în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
   (2) Punerea în circulație a pașapoartelor electronice se face începând cu data de 31 decembrie 2008.
   Art. 2. - în înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
   a) pașaport electronic:
   1. pașaportul diplomatic, pașaportul de serviciu sau pașaportul simplu, eliberat cetățenilor români;
   2. pașaportul eliberat persoanelor fără cetățenie prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată;
   3. documentul de călătorie eliberat refugiaților recunoscuți în baza Convenției de la Geneva din 28 iulie 1951;
   4. documentul de călătorie eliberat persoanelor care au obținut protecție subsidiară conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare, în care se include un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei;
   b) date biometrice - imaginea facială, impresiunea digitală, precum și orice alte date ale persoanei care pot fi introduse în mediul de stocare electronică.
   Art. 21. - (1) Documentele prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 conțin datele biometrice ale titularului, corespunzător categoriilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.
   (2) Datele biometrice prevăzute la alin. (1) sunt prelevate, la depunerea cererii pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, de către personalul anume desemnat din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări și sunt folosite numai în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.
   (3) Impresiunile digitale sunt prelevate sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini. în cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare și/sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz. Sunt exceptate de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale persoanele din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2a) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.
   (4) La prelevarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit sau ochii închiși, iar expresia feței acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepție, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, sau cu ochelari, când din motive medicale este imperios necesar, cu condiția ca fața titularului, de la baza bărbiei și până la frunte, să fie vizibilă în mod clar și fără umbre de lumină.
   (5) Datele biometrice prelevate în condițiile alin. (2) se stochează în mediul de stocare electronică a documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, în baza de date a Sistemului Național de Evidență a Străinilor și în bazele de date de producție gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea și funcționarea Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice.
   (6) După personalizarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 și transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, datele biometrice stocate în bazele de date de producție se șterg prin procedură automată.
   (7) Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului Național de Evidență a Străinilor se șterg prin procedură automată imediat după ridicarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, iar dacă nu au fost ridicate la data programată pentru eliberarea acestora, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la această dată.
   (8) La ridicarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, titularul poate solicita verificarea datelor stocate în mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură condițiile corespunzătoare de securitate și confidențialitate.
   (9) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal necesare eliberării documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 se exercită potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
   (10) Personalul care prelucrează date cu caracter personal necesare eliberării documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 are obligația de a respecta confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.
   Art. 3. - (1) Până la punerea în circulație a pașapoartelor electronice, cetățenilor români li se eliberează în continuare pașapoartele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulație a noilor pașapoarte românești, cu modificările ulterioare.
   (11) Până la punerea în circulație a pașapoartelor electronice, persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 li se eliberează în continuare pașapoarte pentru persoanele fără cetățenie sau, după caz, documente de călătorie pentru persoanele care beneficiază de o formă de protecție în România, aflate în uz.
   (2) Pașapoartele aflate asupra titularilor își păstrează valabilitatea și se retrag treptat din circulație, potrivit solicitărilor cetățenilor.
   Art. 4. - (1) Producerea pașapoartelor electronice se realizează de Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie.
   (2) Personalizarea pașapoartelor electronice se realizează de Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, care funcționează în structura Direcției generale de pașapoarte din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.
   Art. 5. - (1) Pașapoartele electronice se eliberează titularului după achitarea contravalorii acestora și a taxelor consulare, stabilite potrivit legii.
   (2) Stabilirea și actualizarea contravalorii pașapoartelor electronice se fac de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., conform indicatorilor stabiliți prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Guvernul României.
   (3) Contravaloarea pașapoartelor electronice eliberate în țară se încasează la unitățile Trezoreriei Statului și la unitățile bancare cu care Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. încheie convenții în acest scop, urmând ca sumele încasate să fie virate în contul acesteia.
   (4) Taxele consulare percepute în țară pentru eliberarea pașapoartelor electronice se achită în contul de venituri al bugetului de stat «Taxe consulare», deschis la unitățile Trezoreriei Statului.
   (5) Contravaloarea pașapoartelor electronice percepută în străinătate se încasează de către Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, cu care Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. încheie convenții în acest scop, urmând ca sumele încasate să fie virate în contul acesteia.

    PRIM-MINISTRU
CÄ”šLIN POPESCU-TÄ”šRICEANU
  
                                              Contrasemnează:
                                              ┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€
                                p. Ministrul administrației și internelor,
                                             Paul Victor Dobre,
                                              secretar de stat
                                      p. Ministrul afacerilor externe,
                                              Anton Niculescu,
                                              secretar de stat
                            Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului
                                           General al Guvernului,
                                           Mihai Alexandru Voicu
                                       Ministrul finanțelor publice,
                                     Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
 
    București, 26 aprilie 2006.
    Nr. 557.

  

ANEXA Nr. 1

    FORMA í…žI CONí…¢INUTUL
pașaportului electronic diplomatic
  
Culoarea copertei:  - neagră
Coperta I (exterior): - Uniunea Europeană, România, stema României
                              - Pașaport diplomatic
                              - Semn distinctiv pașaport electronic
Coperta I (interior):  - "Ministerul Afacerilor Externe al României roagă autoritățile statelor prietene să permită libera trecere titularului prezentului pașaport și să-i acorde ajutor și protecție în caz de nevoie."
                    - în limbile română, engleză și franceză       

                     - bandă heliogravată
Mărimea:   - 125 x 88 mm
Numărul de pagini:  - 32
Numărul pașaportului:   - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor:  - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini și în filigran
Pagina cu datele de identificare ale titularului,
poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:  - din policarbonat
           - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul
nașterii), autoritatea emitentă, data eliberării pașaportului, data expirării pașaportului, codul numeric personal

            - C.N.P., sex, cetățenia,fotografia titularului gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser, numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei
Pagina 1:- înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul și fotografia în umbră a
titularului, realizată prin imprimare inkjet
Pagina 2 rezervată pentru mențiuni ale autorităților române
Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile oficiale ale țărilor Uniunii Europene
Paginile 4-31, pagini pentru vize: - se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
Pagina 32, urgențe: - titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
      Numele
      Prenumele
      Adresa
      Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații
Hârtie:- specială, filigran, elemente de siguranță
 
    NOTÄ”š:
    Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

  

 ANEXA Nr. 2

    FORMA í…žI CONí…¢INUTUL
pașaportului electronic de serviciu
  
Culoarea copertei:- albastră
Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
                             - Pașaport de serviciu
                             - Semn distinctiv pașaport electronic
Coperta I (interior):  - "Ministerul Afacerilor Externe al României roagă autoritățile statelor prietene să permită libera trecere titularului prezentului pașaport și să-i acorde ajutor și protecție în caz de nevoie."
                            - în limbile română, engleză și franceză
                            - bandă heliogravată
Mărimea: - 125 x 88 mm
Numărul de pagini: - 32
Numărul pașaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini și în filigran
Pagina cu datele de identificare ale titularului,poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:  - din policarbonat
                                   - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul nașterii), autoritatea emitentă, data eliberării pașaportului, data expirării pașaportului, codul numeric personal - C.N.P., sex, cetățenia, fotografia titularului gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser, numărul pașaportului, semnătura titularului,
datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică
a datelor biometrice ale persoanei
Pagina 1:- înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul și fotografia în umbră a
titularului, realizată prin imprimare inkjet
Pagina 2 rezervată pentru mențiuni ale autorităților române
Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile oficiale ale țărilor Uniunii Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru vize: - se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
Pagina 32, urgențe: - titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
        Numele
        Prenumele
        Adresa
        Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații.
Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranță
 
    NOTÄ”š:
    Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

  

ANEXA Nr. 3

    FORMA í…žI CONí…¢INUTUL
pașaportului electronic simplu
  
Culoarea copertei: - roșu vișiniu
Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
                             - Pașaport
                             - Semn distinctiv pașaport electronic
Coperta I (interior): - România, stema României în tehnologie intaglio
                             - bandă heliogravată
Mărimea:  - 125 x 88 mm
Numărul de pagini:  - 32
Numărul pașaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor:   - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini și în filigran
Pagina cu datele de identificare ale titularului,poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:  - din policarbonat
                                   - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul nașterii), autoritatea emitentă, data eliberării pașaportului, data expirării pașaportului, codul numeric personal - C.N.P., sex cetățenia, fotografia titularului gravată laser și fotografia în umbră realizată
prin perforație cu laser, numărul pașaportului, semnătura titularului,
datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică
 a datelor biometrice ale persoanei
 
    NOTÄ”š:
    Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
  
Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate  - Uniunea Europeană
limbile oficiale ale Uniunii Europene:   - România
                                                       - Pașaport
Pagina 1:                                              - înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul și fotografia în umbră a titularului, realizată prin imprimare inkjet
Pagina 2 rezervată pentru mențiuni ale autorităților
române
Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile oficiale ale țărilor Uniunii Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru vize  - se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
Pagina 32, urgențe: - titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
    Numele
    Prenumele
    Adresa
    Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații.
Hârtie:  - specială, filigran, elemente de siguranță
 
    NOTÄ”š:
    Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

   ANEXA Nr. 4

    FORMA í…žI CONí…¢INUTUL
pașaportului electronic pentru persoana fără cetățenie
  
Mărimea:  - 125 x 88 mm
Numărul de pagini: - 32
Culoarea copertei:  - maro închis
Coperta I (exterior):  - stema României, România, în limbile română, engleză și franceză
                            - Pașaport pentru persoana fără cetățenie, în limbile română, engleză și franceză
                           - Semn distinctiv pașaport electronic
Coperta I (interior):  - stema României în tehnologie intaglio
Numărul pașaportului:   - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
Pagina cu datele de identificare ale titularului,
poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:  - din policarbonat
                - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, țara de
origine, data și locul nașterii, codul numeric personal - C.N.P., sexul), data eliberării, organul emitent, data expirării, fotografia titularului gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser, numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei
 
    NOTÄ”š:
    Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
  
Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate
limbile oficiale ale Uniunii Europene:  - Uniunea Europeană
                                                    - România
                                                    - Pașaport pentru persoană fără cetățenie
Pagina 1: - înălțimea și culoarea ochilor
                - domiciliul
                - fotografia în umbră a titularului
Pagina 2, pagină rezervată pentru mențiuni ale autorităților române
Pagina 3 conține denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru vize:  - se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
Pagina 32, urgențe: - titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
            Numele
            Prenumele
            Adresa
            Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații.
Hârtie:   - specială, filigran, elemente de siguranță
Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
 
    NOTÄ”š:
    Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

   ANEXA Nr. 5

    FORMA í…žI CONí…¢INUTUL
documentului de călătorie electronic pentru refugiații recunoscuți
în baza Convenției de la Geneva din 28 iulie 1951
  
Mărimea: - 125 x 88 mm
Numărul de pagini:   - 32
Culoarea copertei:  - albastru închis
Coperta I (exterior): - stema României
                           - România, în limbile română, engleză și franceză
                           - Document de călătorie (Convenția din 28 iulie 1951), în limbile română, engleză și franceză
                           - semn distinctiv pașaport electronic
Coperta I (interior): - stema României în tehnologie intaglio
Numărul pașaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor:  - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
Pagina cu datele de identificare ale titularului,poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:  - din policarbonat
                                   - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, codul numeric personal - C.N.P., sexul), data eliberării, organul emitent, data expirării, fotografia titularului
gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser,
numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate
citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice
ale persoanei
 
    NOTÄ”š:
    Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
  
Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în limbile română, engleză și franceză: - Uniunea Europeană
              - România
              - Document de călătorie (Convenția din 28 iulie 1951)
Pagina 1: - înălțimea și culoarea ochilor
               -  reședința
               - Acest document este valabil pentru toate țările, cu excepția:
               - documentul/documentele pe baza căruia/cărora este eliberat prezentul document
               - fotografia în umbră a titularului
Pagina 2, pagină rezervată pentru mențiuni ale autorităților române
Pagina 3 conține denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Paginilea 4-31, pagini pentru vize  - se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
Pagina 32, urgențe:  - titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
         Numele

         Prenume
         Adresa
         Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior): - Acest document este eliberat numai în scopul de a furniza titularului un document de călătorie care poate ține loc de pașaport național. El nu aduce niciun prejudiciu și nu afectează în niciun fel naționalitatea titularului.
 - Titularul este autorizat să se întoarcă în România până la data expirării
 menționate în documentul de călătorie la fila informatizată,
 - Valabilitatea prezentului document de călătorie nu poate fi prelungită.
  - în cazul stabilirii într-o altă țară decât cea în care prezentul document
de călătorie a fost eliberat, titularul trebuie, dacă dorește să se
deplaseze din nou, să solicite un nou document autorităților competente
ale țării sale de reședință. Vechiul document de călătorie va fi remis
 autorității care eliberează noul document pentru a fi trimis autorității
 care l-a eliberat.
 - Acest document este valabil pentru toate țările, cu excepția celor
 menționate la pagina 1.
Hârtie:  - specială, filigran, elemente de siguranță
 
    NOTÄ”š:
    Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
    Toate paginile, mai puțin pagina cu datele de identificare ale titularului, conțin textul "Convenția din 28 iulie 1951".
    Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

   ANEXA Nr. 6

    FORMA í…žI CONí…¢INUTUL
documentului de călătorie electronic pentru străinii cărora li s-a
acordat protecție subsidiară în baza Legii nr. 122/2006
privind azilul în România
  
Mărimea:   - 125 x 88 mm
Numărul de pagini:  - 32
Culoarea copertei: - gri
Coperta I (exterior):  - stema României
                              - România, în limbile română, engleză și franceză
                              - Document de călătorie (protecție subsidiară), în limbile română, engleză și franceză
                             - Semn distinctiv pașaport electronic
Coperta I (interior):  - stema României în tehnologie intaglio
Numărul pașaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
Numerotarea paginilor:  - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
Pagina cu datele de identificare ale titularului,poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:  - din policarbonat
                                   - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, codul numeric personal - C.N.P., sexul), data eliberării, organul emitent, data expirării, fotografia titularului
 gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser,
 numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate
citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice
ale persoanei
 
    NOTÄ”š:
    Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
  
Pe versoul paginii din policarbonat se scriu
în limbile română, engleză și franceză: - Uniunea Europeană
                                                       - România
                                                       - Document de călătorie (protecție subsidiară)
Pagina 1:  - înălțimea și culoarea ochilor
                - reședința
                - fotografia în umbră a titularului
                - Acest document este valabil pentru toate țările, cu excepția:
                - Documentul/documentele pe baza căruia/cărora este eliberat prezentul document
Pagina 2, pagină rezervată pentru mențiuni ale autorităților române
Pagina 3 conține denumirile rubricilor din pagina din policarbonat în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Paginile 4-31, pagini pentru vize - se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
Pagina 32, urgențe: - titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
              Numele
              Prenumele
              Adresa
              Telefon
Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
Coperta II (interior): - Acest document este eliberat numai în scopul de a furniza titularului un document de călătorie care poate ține loc de pașaport național. El nu aduce niciun prejudiciu și nu afectează în niciun fel naționalitatea titularului
                             - Valabilitatea prezentului document de călătorie nu poate fi prelungită.
                             - Acest document de călătorie este valabil pentru toate țările, cu excepția celor menționate la pagina 1.
Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranță
 
    NOTÄ”š:
    Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
    Toate paginile, mai puțin pagina cu datele de identificare ale titularului, conțin textul "Protecție subsidiară".
    Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.