Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

 

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 391 din data de 9 mai 2005

 

Cu modificarile din OUG 131/2005

(Legea a fost modificata si prin OUG 163/2005 si OUG 115/2006, dar acestea au fost respinse de catre Parlament)


CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1)Se infiinteaza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare Autoritatea nationala de supraveghere, ca autoritate publica cu personalitate juridica, autonoma si independenta fata de orice alte autoritate a administratiei publice, ca si fata de orice persoana fizica sau juridica din domeniul privat, care exercita atributiile ce ii sunt date in competenta prin dispozitiile legale din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si al liberei circulatii a acestor date.

(2)Autoritatea nationala de supraveghere are drept obiectiv apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si cu libera circulatie a acestor date.

(3)Atributiile Autoritatii nationale de supraveghere sunt reglementate prin Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

(4)Sediul Autoritatii nationale de supraveghere este in municipiul Bucuresti.

Art. 2

(1)Autoritatea nationala de supraveghere isi exercita atributiile in mod transparent si impartial.

(2)in exercitarea atributiilor sale Autoritatea nationala de supraveghere nu se substituie autoritatilor publice.

(3)Autoritatea nationala de supraveghere nu poate fi supusa nici unui mandat imperativ sau reprezentativ si nu poate fi obligata sa se supuna instructiunilor sau dispozitiilor altei autoritati.

Art. 3

(1)Autoritatea nationala de supraveghere este condusa de un presedinte, a carui functie este asimilata, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precadere, drepturilor salariale si rangului de demnitate, celei de secretar de stat.

(2)Presedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii nationale de supraveghere si o reprezinta in fata Senatului si a Camerei Deputatilor, in raporturile cu Guvernul, ministerele, alte autoritati ale administratiei publice, organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice romane si straine.

(3)in activitatea de conducere a Autoritatii nationale de supraveghere presedintele este ajutat de un vicepresedinte, a carui functie este asimilata, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precadere, drepturilor salariale si rangului de demnitate, celei de subsecretar de stat.

(4)Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere este ordonator principal de credite.

(5)in exercitarea atributiilor sale presedintele Autoritatii nationale de supraveghere emite decizii si instructiuni obligatorii pentru toate institutiile si unitatile la a caror activitate se refera.

(6)Deciziile si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(7)Autoritatile publice sunt obligate sa comunice sau, dupa caz, sa puna la dispozitie Autoritatii nationale de supraveghere, in conditiile legii, informatiile, documentele sau actele pe care le detin in legatura cu cererile care au fost adresate acesteia, acordandu-i sprijin pentru exercitarea deplina a atributiilor sale.

Art. 4

(1)Activitatea presedintelui, a vicepresedintelui si a personalului Autoritatii nationale de supraveghere are caracter public.

(2)La cererea persoanelor lezate in drepturile si libertatile lor sau datorita unor motive intemeiate, presedintele Autoritatii nationale de supraveghere poate decide asupra caracterului confidential al activitatii desfasurate in acest caz.

Art. 5

(1)Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere prezinta anual rapoarte de activitate in sedinta plenara a Senatului. Rapoartele trebuie sa cuprinda informatii relevante cu privire la activitatea Autoritatii nationale de supraveghere. Ele pot contine recomandari privind modificarea legislatiei sau masuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor cetatenilor in legatura cu prelucrarea datelor personale.

(2)Raportul anual se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a, dupa prezentarea acestuia in plenul Senatului.

CAPITOLUL II: Numirea si eliberarea din functie a presedintelui si vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere

Art. 6

(1)Presedintele si vicepresedintele Autoritatii nationale de supraveghere sunt numiti de Senat, pentru un mandat cu durata de 5 ani. Mandatul presedintelui si al vicepresedintelui poate fi reinnoit o singura data.

(2)Poate fi numita in functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere orice persoana cu cetatenia romana, absolventa a unei institutii de invatamant superior juridic, in conditiile legii. Presedintele si vicepresedintele sunt persoane independente politic, cu o solida competenta profesionala, o vechime de minimum 10 ani in specialitate, o buna reputatie si care se bucura de o inalta probitate civica.

(3)Calitatea de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice.

(4)Pe perioada in care ocupa aceste functii, presedintele si vicepresedintele Autoritatii nationale de supraveghere nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice si nu au dreptul sa detina, direct ori indirect, actiuni sau parti sociale la societati comerciale cu obiect de activitate in domenii care se afla in competenta Autoritatii nationale de supraveghere.

Art. 7

(1)Propunerile de candidati pentru functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere se fac de catre Biroul permanent al Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele doua Camere ale Parlamentului.

(2)Candidatii depun la Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului actele prin care dovedesc ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a exercita functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere. Candidatii vor fi audiati de Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari. Senatul hotaraste asupra numirii acestora, dupa audierea in plen.

(3)Numirea presedintelui si a vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere se face cu votul majoritatii senatorilor. Daca la primul tur de scrutin nu se obtine aceasta majoritate, se va organiza un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidatii situati pe primele doua locuri la turul de scrutin anterior.

Art. 8

(1)Mandatul de presedinte, respectiv de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere incepe pe data numirii si dureaza pana la instalarea in functie a noului presedinte, respectiv vicepresedinte.

(2)inainte de inceperea exercitarii mandatului, presedintele si vicepresedintele Autoritatii nationale de supraveghere vor depune in fata plenului Senatului urmatorul juramant: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa apar drepturile si libertatile cetatenilor, indeplinindu-mi cu buna-credinta si impartialitate atributiile de presedinte/vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"

(3)Juramantul poate fi depus, dupa caz, si fara formula religioasa.

(4)Refuzul depunerii juramantului conduce la infirmarea numirii in functie a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere si deschide procedura pentru o noua numire in functie.

Art. 9

(1)Mandatul presedintelui, respectiv al vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere, inceteaza inainte de termen in caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, ori in caz de deces.

(2)Revocarea din functie a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere intervine ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor sau in cazul neindeplinirii corespunzatoare a atributiilor si se face la propunerea Biroului permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari, cu votul majoritatii senatorilor.

(3)Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de indeplinire a functiei sau decesul se constata de catre Biroul permanent al Senatului, in cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care determina incetarea mandatului.

CAPITOLUL III: Atributiile presedintelui si ale vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere

Art. 10

Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere are urmatoarele atributii:

a)organizeaza si coordoneaza activitatea Autoritatii nationale de supraveghere;

b)asigura informarea operatorilor si a persoanelor vizate de operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal despre drepturile si obligatiile ce le revin si urmareste modul de aplicare a legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora;

c)asigura informarea operatorilor cu privire la obligatiile ce le revin si a persoanelor vizate cu privire la drepturile de care beneficiaza in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal;

d)urmareste modul de aplicare a legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

e)primeste si repartizeaza cererile adresate de persoanele lezate prin incalcarea drepturilor sau libertatilor cetatenesti in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si decide asupra acestor cereri;

f)urmareste rezolvarea, in conditiile legii, a cererilor primite si solicita persoanelor juridice sau fizice in cauza incetarea incalcarii drepturilor si libertatilor cetatenesti, repunerea in drepturi a petitionarului si repararea pagubelor;

g)incadreaza, in conditiile legii, functionarii publici si personalul angajat cu contract de munca si exercita dreptul de autoritate administrativa si disciplinara asupra acestora;

h)exercita functia de ordonator principal de credite;

i)asigura cooperarea cu institutii similare din strainatate;

j)indeplineste si alte atributii prevazute de prezenta lege, de legile speciale care reglementeaza activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de Regulamentul de organizare si functionare.

Art. 11

(1)Atributiile vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare a acesteia.

(2)Vicepresedintele Autoritatii nationale de supraveghere indeplineste atributiile presedintelui in caz de imposibilitate temporara de exercitare a functiei de catre acesta.

Art. 12

(1)Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate prevazute la art. 10 lit. e) si f).

(2)Cererile pot fi adresate de orice persoana fizica, fara deosebire de cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau convingeri religioase, precum si de persoane juridice.

Art. 13

(1)Autoritatea nationala de supraveghere are dreptul sa faca investigatii si controale prealabile, sa ceara autoritatilor administratiei publice orice informatii sau documente necesare investigatiei, sa audieze si sa ia declaratii de la conducatorii autoritatilor administratiei publice si de la orice functionar public sau personal contractual care poate da informatiile necesare solutionarii unei cereri adresate Autoritatii nationale de supraveghere in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica si celorlalte autoritati si institutii publice, oricaror servicii publice aflate sub coordonarea autoritatilor administratiei publice, precum si persoanelor juridice sau fizice din sectorul privat care intra sub incidenta legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Art. 14

(1)Presedintele si vicepresedintele Autoritatii nationale de supraveghere, precum si personalul acesteia au acces, in conditiile legii, la documentele clasificate detinute de autoritatile publice sau de alte persoane juridice, in masura in care acestea sunt necesare pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege.

(2)Presedintele si vicepresedintele Autoritatii nationale de supraveghere, precum si personalul acesteia au obligatia de a nu divulga sau de a nu face publice informatiile sau documentele clasificate la care au avut acces. Aceasta obligatie se mentine si dupa incetarea activitatii persoanelor respective in cadrul Autoritatii nationale de supraveghere, sub sanctiunea prevazuta de legea penala.

CAPITOLUL IV: Organizarea si functionarea Autoritatii nationale de supraveghere

Art. 15

(1)Structura organizatorica a Autoritatii nationale de supraveghere se aproba de presedintele acesteia, cu avizul Biroului permanent al Senatului.

(2)Numarul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 50. Pana la rectificarea bugetara din cursul anului 2005, Autoritatea nationala de supraveghere va avea un numar de 37 de posturi, exclusiv demnitarii.

(3)Regulamentul de organizare si functionare se intocmeste de Autoritatea nationala de supraveghere si se aproba de Biroul permanent al Senatului.

(4)Statul de functii si structura posturilor pe compartimente se aproba de presedintele Autoritatii nationale de supraveghere.

Art. 16

(1)Personalul Autoritatii nationale de supraveghere este format din functionari publici sau, dupa caz, personal contractual si se incadreaza prin examen sau concurs, in conditiile legii.

(2)Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Autoritatii nationale de supraveghere se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare.

(3)Angajarea, avansarea, precum si modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, de munca ale personalului contractual din aparatul Autoritatii nationale de supraveghere se fac prin decizie a presedintelui acesteia, in conditiile legii.

(4)Personalul Autoritatii nationale de supraveghere nu poate detine actiuni sau parti sociale la societatile comerciale cu obiect de activitate in domenii care se afla in competenta acesteia si nu poate avea calitatea de membru in organele de conducere ale unor asemenea societati.

(5)incalcarea prevederilor prezentei legi, a legilor speciale care reglementeaza domeniul de activitate al Autoritatii nationale de supraveghere sau a regulamentului de organizare si functionare atrage raspunderea penala, contraventionala sau disciplinara, dupa caz.

Art. 17

(1)Autoritatea nationala de supraveghere are un buget propriu, care face parte integranta din bugetul de stat.

(2)Autoritatea nationala de supraveghere, cu consultarea Guvernului, isi aproba bugetul propriu si il inainteaza Guvernului in vederea includerii in bugetul de stat. Obiectiile presedintelui la proiectul de buget intocmit de Guvern se prezinta Parlamentului pentru solutionare.

Art. 18

Salarizarea personalului Autoritatii nationale de supraveghere se realizeaza corespunzator functiilor similare din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului, in conditiile legii.

CAPITOLUL V: Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 19

(1)Baza de date si evidentele, inclusiv arhiva si celelalte documente detinute si gestionate de Avocatul Poporului, referitoare la activitatea de protectie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, se preiau de catre Autoritatea nationala de supraveghere, pe baza de protocol de predare-primire, incheiat in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Nota : prin Ordonanta de Urgenta nr 131 din 22 Septembrie 2005 termenul prevâzut la art. 19 alin. (1) a fost prorogar pânâ la data de 31 decembrie 2005.

(2)La implinirea termenului prevazut la alin. (1), Autoritatea nationala de supraveghere preia activitatea de protectie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si personalul aferent acestei activitati de la institutia Avocatul Poporului.

(3)Pana la implinirea termenului prevazut la alin. (1), Guvernul va pune la dispozitie Autoritatii nationale de supraveghere spatiul si dotarile necesare desfasurarii activitatii acesteia.

(4)Dupa adoptarea regulamentului prevazut la art. 15 alin. (3), dar nu mai tarziu de termenul prevazut la alin. (1), Autoritatea nationala de supraveghere va incadra personalul necesar pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege.

Art. 20

(1)Numarul de 37 de posturi si fondurile aferente functionarii Autoritatii nationale de supraveghere se asigura prin diminuarea corespunzatoare a numarului de posturi si a fondurilor aprobate pentru Avocatul Poporului.

(2)Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile prevazute la alin. (1) in structura bugetului de stat, in structura si volumul bugetelor celor doua institutii - Avocatul Poporului si Autoritatea nationala de supraveghere -, precum si in anexele la acestea.

Art. 21

Pana la implinirea termenului prevazut la art. 19 alin. (1), Avocatul Poporului va indeplini in continuare atributiile prevazute de lege in domeniul protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 22

Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21

(1) Autoritatea de supraveghere, in sensul prezentei legi, este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal."

2.La articolul 21 alineatul (3), dupa litera d) se introduce o litera noua, litera d1), cu urmatorul cuprins:

"d1) informeaza persoanele fizice sau/si juridice care activeaza in aceste domenii, in mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesitatii respectarii obligatiilor si indeplinirii procedurilor prevazute de prezenta lege;"

3.La articolul 21 alineatul (3), dupa litera l) se introduce o litera noua, litera m), cu urmatorul cuprins:

"m) modul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal se stabileste prin lege."

4.Alineatul (5) al articolului 27 se abroga.

Art. 23

1.Declaratia formulata la art. 2 pct. 3 din Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"3. La art. 3 pct. 2 lit. c):

Prezenta conventie se aplica si prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decat cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate a fi incluse intr-un asemenea sistem.

Autoritatea nationala competenta este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal."

Art. 24

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Biroul permanent al Senatului va transmite, in termen de 10 zile, Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari propunerile de candidati pentru functia de presedinte si de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere, in conformitate cu prevederile art. 7.

-****-

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


PREsEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR MELESCANU


Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 391 din data de 9 mai 2005