Legea 533/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing

 

publicata in Monitorul Oficial nr. 1 135 / 1 decembrie 2004

 

( Legea leasingului pentru software )

 

Vezi si intreaga Ordonanta 51/1997 in varianta in vigoare in mai 2011

 

 

Articol unic. Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societãtile de leasing, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Dupã alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), dreptul de utilizare a programelor pentru calculator, ca drept patrimonial de autor asupra programelor pentru calculator, poate face obiectul operatiunilor de leasing, dacã titularul dreptului de autor a autorizat aceastã operatiune. În acest caz locatorul/finantatorul transmite cãtre utilizator, pentru o perioadã determinatã, dreptul de utilizare a unui program pentru calculator asupra cãruia detine un drept definitiv de utilizare. Transmiterea se realizeazã la solicitarea utilizatorului, contra unei plãti periodice, denumitã ratã de leasing, la sfârsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul obligându-se sã respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a dobândi dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru dobândirea dreptului definitiv de utilizareasupra programului pentru calculator, înainte de sfârsitul perioadei de leasing, dacã pãrtile convin astfel si dacã utilizatorul achitã toate obligatiile asumate prin contract.

2. Dupã litera d) a articolului 2 se introduce litera d1) cu urmãtorul cuprins:
.d1) drept definitiv de utilizare a programului pentru calculator dreptul de utilizare asupra programului pentru calculator, obtinut pe o perioadã nedeterminatã;

3. Dupã articolul 8 se introduce articolul 81 cu urmãtorul cuprins:
.Art. 8^1. Contractele de leasing având ca obiect dreptul de utilizare a programelor pentru calculator constituie titlu executoriu, dacã utilizatorul nu renuntã la dreptul de utilizare, nu procedeazã la dezinstalarea programului si la stergerea copiilor de sigurantã, precum si,
dupã caz, la restituirea suporturilor si documentatiei aferente programului pentru calculator, în urmãtoarele situatii:
a) la sfârsitul perioadei de leasing, dacã utilizatorul nu a formulat optiunea cumpãrãrii bunului, respectiv optiunea dobândirii dreptului definitiv de utilizare a programului pentru calculator sau a prelungirii contractului;
b) în cazul rezilierii contractului din vina exclusivã a utilizatorului.

4. La articolul 9, literele b) si c) vor avea urmãtorul cuprins:
.b) sã încheie contract de vânzare-cumpãrare cu furnizorul desemnat de utilizator, în conditiile expres formulate de cãtre acesta, sau, dupã caz, sã dobândeascã dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator;
c) sã încheie contract de leasing cu utilizatorul si sã transmitã acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpãrare, cu exceptia dreptului de dispozitie, iar în cazul programelor pentru calculator, sã transmitã dreptul de utilizare asupra programului pentru calculator cãtre utilizator, fãrã a-si mai putea exercita acest drept în perioada derulãrii contractului de leasing;

5. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
.Art. 17. Dacã în timpul derulãrii contractului de leasing finantatorul vinde bunul, respectiv cesioneazã dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator, care face obiectul contractului de leasing, unui alt finantator, noul finantator este legat de aceleasi obligatii contractuale ca si vânzãtorul, respectiv transmitãtorul, care rãmâne garant al îndeplinirii obligatiilor fatã de utilizator.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicatã.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VÃCÃROIU
Bucuresti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 533.