Lege nr. 329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 657 din data de 31 iulie 2006

 

 

Articol unic

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 19 septembrie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:

 

1.La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte cu urmatorul cuprins:

 

"- La articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

 

«(2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar in forma nefinalizata.»

 

- La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

 

«(2) in cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si persoanele fizice, altele decat autorul.»

 

- La articolul 4, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

 

«(2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de persoana fizica sau juridica ce o face publica avand consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu isi dezvaluie identitatea.»"

 

2.La articolul I punctul 4, articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 14

 

Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea, integrala sau partiala, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice."

 

3.La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 14^4 va avea urmatorul cuprins:

 

"(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (2) nu se datoreaza in cazul in care imprumutul este realizat prin bibliotecile institutiilor de invatamant si prin bibliotecile publice cu acces gratuit."

 

4.La articolul I punctul 6, alineatul (5) al articolului 14^4 va avea urmatorul cuprins:

 

"(5) Dreptul de imprumut nu se epuizeaza odata cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata, efectuat sau consimtit de titularul de drepturi."

 

5.La articolul I punctul 7, literele b) si c) ale articolului 14^5 vor avea urmatorul cuprins:

 

"b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata, utilizate pentru realizarea produselor de consum;

 

c) originalelor sau copiilor operelor, realizate in scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un contract;"

 

6.La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 15

 

(1) Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, realizata direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operei, expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhitectura, proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea intr-un loc public, prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se considera publica orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fara fir, realizata prin punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces la aceasta din orice loc sau in orice moment ales in mod individual."

 

7.La articolul I punctul 9, articolul 15^1 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 15^1

 

in sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se intelege:

 

a) emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune ori de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentarii acestora, inclusiv comunicarea ei publica prin satelit, in scopul receptionarii de catre public;

 

b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, in scopul receptionarii ei de catre public."

 

8.La articolul I, dupa punctul 9 se introduc opt noi puncte, punctele 9^1-9^8, cu urmatorul cuprins:

 

"9^1. Articolul 15^2 va avea urmatorul cuprins:

 

«Art. 15^2

 

Prin retransmiterea prin cablu, in sensul prezentei legi, se intelege retransmiterea simultana, nealterata si integrala, de catre un operator, prin mijloacele prevazute la art. 15^1 lit. b) sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de catre public, a unei transmisii initiale, cu sau fara fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate receptionarii de catre public.»

 

9^2. La articolul 21, alineatele (1), (3), (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

 

«Art. 21

 

(1) Autorul unei opere originale de arta grafica sau plastica ori al unei opere fotografice beneficiaza de un drept de suita, reprezentand dreptul de a incasa o cota din pretul net de vanzare obtinut la orice revanzare a operei, ulterioara primei instrainari de catre autor, precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa.

 

.........................................................

 

(3) in sensul prezentei legi, copiile operelor originale de arta sau fotografice, care au fost facute intr-un numar limitat de catre insusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de arta originale.

 

(4) Suma datorata in temeiul alin. (1) se calculeaza conform urmatoarelor cote, fara a putea depasi 12.500 euro sau contravaloarea in lei:

 

a) de la 300 la 3.000 euro - 5%;

 

b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%;

 

c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%;

 

d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%;

 

e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%;

 

f) peste 500.000 euro - 0,25%.

 

(5) Vanzatorul trebuie sa ii comunice autorului informatiile prevazute la alin. (1), in termen de doua luni de la data vanzarii, raspunzand de retinerea procentelor sau cotelor din pretul de vanzare, fara adaugarea altor taxe, si de plata catre autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4).»

 

9^3. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

 

«Art. 22

 

Proprietarul sau posesorul unei opere este dator sa permita accesul autorului operei si sa o puna la dispozitie acestuia, daca acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului sau de autor si cu conditia ca prin aceasta sa nu se aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. in acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului operei o garantie suficienta pentru securitatea operei, asigurarea acesteia la o suma ce reprezinta valoarea pe piata a originalului, precum si o remuneratie corespunzatoare.»

 

9^4. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:

 

«Art. 23

 

(1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga inainte de a o oferi autorului ei la pretul de cost al materialului.

 

(2) Daca nu este posibila returnarea originalului, proprietarul va permite autorului sa faca o copie a operei, intr-o maniera corespunzatoare.

 

(3) in cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei si de a solicita proprietarului trimiterea reproducerii proiectelor.»

 

9^5. La articolul 24, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

 

«(2) Daca opera este creata, intr-o perioada de timp, in parti, serii, volume si in orice alte forme de dezvoltare creativa, termenul de protectie va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente.»

 

9^6. La articolul 25, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

 

«(2) Persoana care, dupa incetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cunostinta publica, in mod legal, pentru prima oara, o opera nepublicata inainte beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata protectiei acestor drepturi este de 25 ani, incepand din momentul in care a fost adusa pentru prima oara la cunostinta publica in mod legal.»

 

9^7. La articolul 26, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

 

«Art. 26

 

(1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta publica in mod legal, sub pseudonim sau fara indicarea autorului, este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publica a acestora.»

 

9^8. La articolul 33 alineatul (1), litera e) va avea urmatorul cuprins:

 

«e) reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului, de institutiile de invatamant sau de muzee ori de catre arhive, care nu sunt realizate in scopul obtinerii unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect;»"

 

9.La articolul I punctul 10, litera e) a alineatului (2) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins:

 

"e) de opere, in beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv."

 

10.La articolul I punctul 12, articolul 34 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 34

 

(1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor, in sensul prezentei legi, reproducerea unei opere fara consimtamantul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare.

 

(2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum si pentru aparatele concepute pentru realizarea de copii, in situatia prevazuta la alin. (1), se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere, conform prevederilor prezentei legi."

 

11.La articolul I, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu urmatorul cuprins:

 

"12^1. La articolul 35, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

 

«d) daca rezultatul transformarii este o prezentare rezumativa a operelor in scop didactic, cu mentionarea autorului.»"

 

12.La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:

 

"(2) Pentru supravegherea utilizarii repertoriului propriu de catre terti, organismele de gestiune colectiva pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor, fara a fi necesara autorizarea acestora si fara plata, putand solicita in acest scop si informatii de interes public, detinute, potrivit legii, de institutiile publice competente."

 

13.La articolul I, punctul 14 va avea urmatorul cuprins:

 

"14. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:

 

«Art. 38

 

(1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni, in scopul realizarii, o singura data, a radiodifuzarii autorizate. in cazul unei noi radiodifuzari a operei astfel inregistrate, este necesara o noua autorizare din partea autorilor, in schimbul unei remuneratii care nu poate face obiectul unei renuntari. Daca in termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicita aceasta autorizare, inregistrarea trebuie distrusa.

 

(2) in cazul inregistrarilor temporare ale unor opere realizate prin mijloace proprii de organismele de radiodifuziune sau de televiziune pentru propriile emisiuni, conservarea acestor inregistrari in arhivele oficiale este permisa in cazul in care prezinta o valoare documentara deosebita.»"

 

14.La articolul I punctul 15, alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 41

 

(1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise si sa mentioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalitatile de utilizare, durata si intinderea cesiunii, precum si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere rezilierea contractului."

 

15.La articolul I, dupa punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu urmatorul cuprins:

 

"15^1. La articolul 46, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

 

«(3) Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul daca opera nu indeplineste conditiile stabilite. in caz de denuntare a contractului, sumele incasate de autor ii raman acestuia. Daca, in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contrat de comanda, s-au executat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate.»"

 

16.La articolul I punctul 16, alineatul (5) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:

 

"(5) in cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei, ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii, si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului."

 

17.La articolul I, dupa punctul 16 se introduc patru noi puncte, punctele 16^1-16^4, cu urmatorul cuprins:

 

"16^1. La articolul 57, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

 

«(2) Daca o editie pregatita este distrusa total, datorita fortei majore, inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua, iar autorul va avea drept de remuneratie numai pentru una dintre aceste editii.

 

(3) Daca o editie pregatita este distrusa partial, datorita fortei majore, inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa reproduca, fara plata remuneratiei catre autor, numai atatea copii cate au fost distruse.»

 

16^2. La articolul 58, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

 

«Art. 58

 

(1) Prin contractul de reprezentare teatrala ori de executie muzicala titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa in public o opera actuala sau viitoare, literara, dramatica, muzicala, dramatico-muzicala, coregrafica ori o pantomima, in schimbul unei remuneratii, iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute in conditiile convenite.»

 

16^3. La articolul 59, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

 

«(3) intreruperea reprezentarilor sau executiilor timp de 2 ani consecutivi, daca nu s-a prevazut un alt termen prin contract, da dreptul autorului de a solicita rezilierea contractului si daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun.

 

(4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrala sau de executie muzicala nu il poate ceda unui tert, organizator de spectacole, fara consimtamantul scris al autorului sau al reprezentantului sau, in afara de cazul cesiunii concomitente, totala sau partiala, a acestei activitati.»

 

16^4. La articolul 65, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

 

«Art. 65

 

(1) Regizorul sau, dupa caz, realizatorul operei audiovizuale este persoana fizica care, in contractul cu producatorul, isi asuma conducerea crearii si realizarii operei audiovizuale, in calitate de autor principal.»"

 

18.La articolul I, dupa punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu urmatorul cuprins:

 

"19^1. La articolul 73, litera c) va avea urmatorul cuprins:

 

«c) distribuirea si inchirierea originalului sau ale copiilor, sub orice forma, ale unui program pentru calculator.»"

 

19.La articolul I punctul 20, alineatul (2) al articolului 73 va avea urmatorul cuprins:

 

"(2) Prima vanzare a copiei unui program pentru calculator pe piata interna de catre titularul drepturilor sau cea facuta cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piata interna."

 

20.La articolul I, dupa punctul 20 se introduc patru noi puncte, punctele 20^1-20^4, cu urmatorul cuprins:

 

"20^1. La articolul 79, litera a) va avea urmatorul cuprins:

 

«a) nu pot fi utilizate in alte scopuri decat la realizarea interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent;».

 

20^2. La articolul 84, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

 

«Art. 84

 

(1) Studiile si proiectele de arhitectura si urbanism expuse in apropierea santierului operei de arhitectura, precum si constructia realizata dupa acestea trebuie sa poarte scris numele autorului, la loc vizibil, daca prin contract nu s-a convenit altfel.»

 

20^3. La articolul 87, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

 

«(2) Daca numele autorului figureaza pe exemplarul original al fotografiei, el trebuie sa fie mentionat si pe reproduceri.»

 

20^4. La articolul 88, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

 

«Art. 88

 

(1) Utilizarea unei opere care contine un portret necesita consimtamantul persoanei reprezentate in acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sa o reproduca sau sa o utilizeze fara consimtamantul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani dupa moartea persoanei reprezentate.»"

 

21.La articolul I punctul 21, litera g) a articolului 98 va avea urmatorul cuprins:

 

"g) radiodifuzarea si comunicarea publica ale interpretarii sau ale executiei sale, cu exceptia cazului in care interpretarea ori executia a fost deja fixata sau radiodifuzata;"

 

22.La articolul I, dupa punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu urmatorul cuprins:

 

"21^1. La articolul 98 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g1), cu urmatorul cuprins:

 

«g1) in situatia specificata la lit. g) au dreptul numai la remuneratie echitabila;»"

 

23.La articolul I punctul 22, alineatul (2) al articolului 98 va avea urmatorul cuprins:

 

"(2) in sensul prezentei legi, se considera fixare incorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a reprezentarii digitale a acestora pe suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publica a lor, cu ajutorul unui dispozitiv."

 

24.La articolul I, punctul 26 va avea urmatorul cuprins:

 

"26. La articolul 105, literele a) si f) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:

 

«a) reproducerea prin orice mijloc si sub orice forma a propriilor inregistrari sonore;

 

.........................................................

 

f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari sonore, cu exceptia celor publicate in scop comercial, caz in care are dreptul doar la remuneratie echitabila;»"

 

25.La articolul I, dupa punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu urmatorul cuprins:

 

"27^1. La articolul 106^3 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:

 

«a) reproducerea prin orice mijloc si sub orice forma a propriilor inregistrari audiovizuale;»"

 

26.La articolul I punctul 29, articolul 107 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 107

 

(1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin inregistrari sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hartie, direct ori indirect, in conditiile prevazute la art. 34 alin. (1), au dreptul, impreuna cu editorii, producatorii si cu artistii interpreti sau executanti, dupa caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privata, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor.

 

(2) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de fabricantii si/sau importatorii de suporturi de aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), indiferent daca procedeul folosit este unul analogic sau digital.

 

(3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), sunt obligati sa se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in Registrul National al Copiei Private, si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a certificatului de inregistrare. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a Certificatului unic de inregistrare la registrul comertului, in termen de 5 zile de la depunerea acestora.

 

(4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, precum si cuantumul acestei remuneratii se negociaza din 3 in 3 ani, daca una dintre parti o cere, in cadrul unor comisii constituite din:

 

a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi, pe de o parte;

 

b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de suporturi si aparate, numit de respectivele structuri asociative, si cate un reprezentant al primilor 3 fabricanti si importatori majori de suporturi si aparate, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata din domeniul respectiv, cu conditia ca acestea sa fie declarate in acest scop la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, pe de alta parte.

 

(5) in vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor prevazute la art. 131 alin. (2) -(4), organismele de gestiune colectiva sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si aparate vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere continand lista suporturilor si aparatelor, cerere ce va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza sa fie negociate. Lista se elaboreaza in mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovizual si pentru aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negociaza in doua comisii.

 

(6) Remuneratiile sunt procentuale si se calculeaza la valoarea in vama, in cazul importatorilor, si, respectiv, la valoarea fara TVA, cu ocazia punerii in circulatie a produselor de catre producatori, si se plateste in luna urmatoare importului sau datei de facturare.

 

(7) Remuneratiile negociate de parti sunt procentuale si sunt datorate pentru aparatele si suporturile prevazute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hartie pentru copiator format A4 si suporturi digitale.

 

(8) Remuneratia compensatorie pentru copia privata reprezinta o cota procentuala din valoarea specificata la alin. (6), dupa cum urmeaza:

 

a) coli de hartie pentru copiator, format A4: 0,1%;

 

b) alte suporturi: 3%;

 

c) pentru aparate: 0,5%.

 

(9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor si suporturilor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a cererii de negociere, si se desfasoara potrivit procedurilor prevazute la art. 131^2."

 

27.La articolul I punctul 30, articolul 107^1 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 107^1

 

Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza de catre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore si audiovizuale si de catre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie, in conditiile prevazute la art. 133 alin. (6)-(8). Cele doua organisme de gestiune colectiva, cu atributii de colector unic, sunt desemnate prin obtinerea votului majoritatii organismelor de gestiune colectiva beneficiare, la prima convocare, sau prin obtinerea celui mai mare numar de voturi la o a doua convocare, indiferent de numarul celor prezenti. Organismele de gestiune colectiva desemnate prin vot vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

 

28.La articolul I, punctul 31 va avea urmatorul cuprins:

 

"31. La alineatul (1) al articolului 107^2, litera c) se abroga."

 

29.La articolul I, dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu urmatorul cuprins:

 

"31^1. La articolul 107^2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

 

«(1^1) in cazul copiilor inregistrate, prin procedeu analogic, pe hartie, remuneratia se imparte in mod egal intre autori si editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizeaza acestora numai prin asociatiile de editori, pe baza unui protocol incheiat intre acestea, continand criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecarei asociatii. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociatiile de editori care indeplinesc conditiile stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.»"

 

30.La articolul I punctul 34, litera b) a articolului 113 va avea urmatorul cuprins:

 

"b) reproducerea prin orice mijloc si sub orice forma a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost transmise prin fir sau fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit;"

 

31.La articolul I punctul 36, alineatul (1) al articolului 118 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 118

 

(1) in cazul in care semnalele purtatoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o forma codificata, introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica, daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitia publicului de catre organismul respectiv sau cu consimtamantul sau."

 

32.La articolul I punctul 38, alineatul (2) al articolului 121 va avea urmatorul cuprins:

 

"(2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe se stabileste printr-o metodologie negociata intre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor prevazute la art. 131 si 131^1, cu excluderea de la calcul a programelor a caror retransmitere prin cablu este obligatorie conform legii."

 

33.La articolul I, dupa punctul 39 se introduc doua noi puncte, punctele 39^1 si 39^2, cu urmatorul cuprins:

 

"39^1. La articolul 122, litera b) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:

 

«b) reutilizare: orice forma de punere la dispozitia publicului a totalitatii sau a unei parti substantiale a continutului bazei de date, evaluata calitativ sau cantitativ, prin distribuirea de copii, prin inchiriere sau sub alte forme, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a continutului bazei, astfel incat oricine sa poata avea acces la aceasta in locul si la momentul alese in mod individual. Prima vanzare pe piata interna a unei copii a bazei de date de catre titularul dreptului sui-generis sau cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul de a controla revanzarea acestei copii.»

 

39^2. La articolul 122^3, alineatele (1)-(4) vor avea urmatorul cuprins:

 

«Art. 122^3

 

(1) Fabricantul unei baze de date, care este pusa la dispozitia publicului prin orice modalitate, nu poate impiedica utilizarea legitima a acesteia prin extragerea sau reutilizarea de parti nesubstantiale din continutul sau, oricare ar fi scopul utilizarii. in cazul in care utilizatorul legitim este autorizat sa extraga sau sa reutilizeze numai o parte a bazei de date, dispozitiile prezentului alineat se aplica acestei parti.

 

(2) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate, nu poate efectua acte care intra in conflict cu utilizarea normala a acestei baze de date sau care lezeaza in mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date.

 

(3) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate, nu poate sa aduca prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se refera la opere ori la prestatii continute in aceasta baza de date.

 

(4) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusa la dispozitia publicului prin orice modalitate, poate, fara autorizarea fabricantului bazei de date, sa extraga sau sa reutilizeze o parte substantiala a continutului acesteia:

 

a) in cazul in care extragerea se face in scopul utilizarii private a continutului unei baze de date neelectronice;

 

b) in cazul in care extragerea se face in scopul utilizarii pentru invatamant sau pentru cercetare stiintifica, cu conditia indicarii sursei si in masura justificata de scopul necomercial urmarit;

 

c) in cazul in care se face o extragere sau reutilizare avand ca scop apararea ordinii publice si a sigurantei nationale ori in cadrul unor proceduri administrative sau jurisdictionale.»"

 

34.La articolul I punctul 40, alineatul (5) al articolului 122^3 va avea urmatorul cuprins:

 

"(5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei parti dintr-o baza de date poate efectua, fara consimtamantul autorului acesteia, orice act de reproducere, distribuire, comunicare publica sau transformare, necesar utilizarii normale si accesului la baza de date sau la o parte din aceasta."

 

35.La articolul I punctul 41, litera b) a alineatului (1) al articolului 123^2 va avea urmatorul cuprins:

 

"b) dreptul de comunicare publica a operelor, cu exceptia operelor muzicale, si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual;"

 

36.La articolul I punctul 42, litera c) a articolului 125^1 va avea urmatorul cuprins:

 

"c) categoriile de utilizatori si categoriile de persoane fizice si juridice care au obligatii de plata a remuneratiilor compensatorii pentru copia privata catre titularii de drepturi;"

 

37.La articolul I, dupa punctul 42 se introduc doua noi puncte, punctele 42^1 si 42^2, cu urmatorul cuprins:

 

"42^1. La articolul 126, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

 

«(2) Repertoriul mentionat la alin. (1) lit. b) se depune in regim de baza de date, protejat potrivit legii, in format scris si electronic, stabilit prin decizie a directorului general, si contine cel putin numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a artistilor interpreti si executanti, a fonogramelor sau videogramelor.»

 

42^2. La articolul 127 alineatul (1), litera f) va avea urmatorul cuprins:

 

«f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor colectate, proportional cu utilizarea reala a repertoriului titularilor de drepturi, privind repartizarea drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili repartizarea reala, precum si regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;»"

 

38.La articolul I punctul 43, articolul 129^1 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 129^1

 

in cazul gestiunii colective obligatorii, daca un titular nu este asociat la niciun organism, competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare numar de membri. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii. Dupa acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotararii adunarii generale, cu exceptia cheltuielilor de administrare."

 

39.La articolul I, punctul 44 va avea urmatorul cuprins:

 

"44. La alineatul (1) al articolului 130, literele c) si h) vor avea urmatorul cuprins:

 

«c) sa incheie, in numele titularilor de drepturi care le-au acordat mandat sau pe baza conventiilor incheiate cu organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desfasoara activitati de comunicare publica, cu organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, avand ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;

 

.........................................................

 

h) sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, in vederea repartizarii acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligatia sa furnizeze, in format scris si electronic, in termen de 10 zile de la solicitare, informatiile si documentele solicitate, sub semnatura reprezentantului legal si stampilate;»"

 

40.La articolul I, punctul 46 va avea urmatorul cuprins:

 

"46. Articolul 131^1 va avea urmatorul cuprins:

 

«Art. 131^1

 

(1) Metodologia se negociaza de catre organismele de gestiune colectiva cu reprezentantii prevazuti la art. 131 alin. (2) lit. b), tinandu-se seama de urmatoarele criterii principale:

 

a) categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, si domeniul pentru care se poarta negocierea;

 

b) categoria de utilizatori pe care ii reprezinta la negocieri structurile asociative sau ceilalti utilizatori desemnati sa negocieze;

 

c) repertoriul, confirmat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectiva, pentru membrii proprii, precum si pentru membrii altor organisme straine similare, in baza contractelor de reprezentare;

 

d) proportia utilizarii repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectiva;

 

e) proportia utilizarilor pentru care utilizatorul a indeplinit obligatiile de plata prin contracte directe cu titularii de drepturi;

 

f) veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul ce face obiectul negocierii;

 

g) in cazul in care nu exista venituri se va folosi practica europeana in domeniu;

 

h) practica europeana privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori si organismele de gestiune colectiva.

 

(2) Organismele de gestiune colectiva pot solicita de la aceeasi categorie de utilizatori remuneratii forfetare sau procentuale, raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea in cadrul careia se utilizeaza repertoriul, cum ar fi: radiodifuzare, retransmitere prin cablu sau comunicare publica, tinand cont de practica europeana privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori si organismele de gestiune colectiva. Pentru activitatea de radiodifuzare, remuneratiile procentuale se vor stabili diferentiat, direct proportional cu ponderea utilizarii repertoriului gestionat colectiv in aceasta activitate, iar in lipsa veniturilor, in functie de cheltuielile ocazionate de utilizare.

 

(3) Remuneratiile forfetare sau procentuale, prevazute la alin. (2), pot fi solicitate numai daca si in masura in care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla in termenele de protectie prevazute de lege.

 

(4) in cazul in care gestiunea colectiva este obligatorie conform prevederilor art. 123^1, metodologiile se negociaza fara a se tine seama de criteriile prevazute la alin. (1) lit. c) si e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse.»"

 

41.La articolul I punctul 47, alineatele (3), (4), (5) si (9) ale articolului 131^2 vor avea urmatorul cuprins:

 

"(3) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat, pentru initierea procedurii de arbitraj efectuate de catre arbitri, in urmatoarele situatii:

 

a) entitatile care alcatuiesc o parte ce urmeaza sa participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte parti;

 

b) cele doua parti aflate in negociere nu au putut conveni o forma unica a metodologiei in termenul prevazut la alin. (1);

 

c) organismele de gestiune colectiva nu au putut conveni incheierea unui protocol de repartizare a remuneratiilor si de stabilire a comisionului datorat colectorului unic.

 

(4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoaca partile in vederea desemnarii, prin tragere la sorti, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, si a 3 arbitri de rezerva. Acestia din urma ii vor inlocui, in ordinea tragerii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si in cazul absentei partilor convocate.

 

(5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 5 zile de la data desemnarii arbitrilor, convoaca la sediul sau arbitrii desemnati si partile, in vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileste: onorariul brut, prin negociere cu partile, primul termen, dar nu mai tarziu de 5 zile, precum si locul arbitrajului si informeaza partile.

 

.........................................................

 

(9) in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii arbitrale, partile pot face apel impotriva acesteia la instanta Curtii de Apel Bucuresti, care se va pronunta asupra cauzei in complet civil. Hotararea arbitrala este executorie de drept pana la pronuntarea solutiei cu privire la mentinerea sau modificarea metodologiilor. Solutia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva si irevocabila, se comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisa in termen de 5 zile de la data comunicarii."

 

42.La articolul I punctul 50, alineatele (1), (2) si (7) ale articolului 133 vor avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 133

 

(1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alti platitori se face de organismul de gestiune colectiva al carui repertoriu se utilizeaza.

 

(2) in situatia in care exista mai multe organisme de gestiune colectiva pentru acelasi domeniu de creatie, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prevazute la art. 123^2, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala acestora, urmatoarele:

 

a) criteriile repartizarii intre organisme a remuneratiei;

 

b) organismul de gestiune colectiva care urmeaza sa fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, drept colector in domeniul titularilor de drepturi in cauza;

 

c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.

 

.........................................................

 

(7) Organismul de gestiune colectiva, care este colector unic, are obligatia sa elibereze autorizarea prin licenta neexclusiva, in forma scrisa, in numele tuturor organismelor de gestiune colectiva beneficiare, si sa asigure transparenta activitatilor de colectare, precum si a costurilor aferente in raporturile cu organismele de gestiune colectiva beneficiare. Acestea au obligatia de a sprijini activitatea de colectare."

 

43.La articolul I punctul 51, alineatul (2) al articolului 134 va avea urmatorul cuprins:

 

"(2) Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli:

 

a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora intre titularii de drepturi, precum si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri, in cadrul adunarii generale, potrivit statutului;

 

b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiva, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia, prevazute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiva care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) si alin. (4), nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual;

 

c) in lipsa unei hotarari exprese a adunarii generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectiva nu pot fi utilizate in scopuri comune, altele decat acoperirea costurilor reale ale colectarii si repartizarii catre membri a sumelor cuvenite; adunarea generala poate decide ca maximum 15% din sumele colectate sa poata fi utilizate in scopuri comune si numai in limita obiectului de activitate;

 

d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, in termen de maximum 6 luni de la data colectarii; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a celor a caror repartizare nu presupune o documentare speciala in termen de 30 de zile de la data colectarii;

 

e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele cuvenite fiecaruia, dupa calcularea repartitiei individuale;

 

f) sumele rezultate din plasamentele remuneratiilor nerevendicate si nerepartizate, aflate in depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate in limita obiectului de activitate, precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a incalcarii drepturilor de autor ori conexe se cuvin si se repartizeaza titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiva;

 

g) remuneratiile negociate pentru drepturile conexe nu pot depasi o treime din remuneratiile negociate pentru drepturile de autor cu aceeasi categorie de utilizatori."

 

44.La articolul I, punctul 52 va avea urmatorul cuprins:

 

"52. La articolul 134, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

 

«(3) Remuneratiile incasate de organismele de gestiune colectiva nu sunt si nu pot fi asimilate veniturilor acestora.

 

(4) in exercitarea mandatului, in conditiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectiva nu li se transfera sau nu li se transmit drepturi de autor si drepturi conexe ori utilizarea acestora.»"

 

45.La articolul I punctul 55, litera j) a alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 138 vor avea urmatorul cuprins:

 

"j) efectueaza contra cost, pe cheltuiala inculpatilor, in cazul in care s-a dovedit vinovatia, constatari tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penala;

 

(2) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor contra cost. Contravaloarea operatiunilor prevazute la alin. (1) lit. j) se va include in cheltuielile de judecata."

 

46.La articolul I punctul 58, alineatele (1) si (2) ale articolului 138^4 vor avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 138^4

 

(1) Pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti din 3 in 3 ani, prin ordin al ministrului coordonator al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. Desemnarea celor 20 de membri se face prin tragere la sorti de catre directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in prezenta candidatilor, care sunt propusi de organismele de gestiune colectiva, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societatile publice de radiodifuziune si de televiziune. Candidatii propusi trebuie sa aiba pregatire juridica si minimum 10 ani de activitate in domeniul dreptului civil. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, impreuna cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzand informatii privind modalitatile de convocare.

 

(2) Arbitrii nu au calitatea de salariati ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectiva, in conditiile prevazute de prezenta lege."

 

47.La articolul I punctul 60, alineatul (5) al articolului 138^5 va avea urmatorul cuprins:

 

"(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica in cazul operelor protejate, puse la dispozitia publicului, conform clauzelor contractuale convenite intre parti, astfel incat oricine din public sa poata avea acces la acestea in orice loc si in orice moment, alese, in mod individual."

 

48.La articolul I punctul 61, alineatele (2) si (3) ale articolului 138^7 vor avea urmatorul cuprins:

 

"(2) in cadrul unei actiuni referitoare la incalcarea drepturilor protejate de prezenta lege si ca raspuns la o cerere justificata a solicitantului, instanta are dreptul sa solicite furnizarea informatiilor privind originea si retelele de distributie a marfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevazut de prezenta lege, fie de la faptuitor, fie de la orice alta persoana care:

 

a) a detinut in scop comercial marfuri-pirat;

 

b) a utilizat in scop comercial servicii prin care incalca drepturile protejate de prezenta lege;

 

c) a furnizat, in scop comercial, produse sau servicii utilizate in activitati prin care se incalca drepturile prevazute de prezenta lege;

 

d) a fost indicata, de oricare dintre persoanele prevazute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicata in producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea sau inchirierea marfurilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului sau in furnizarea produselor ori serviciilor prin care se incalca drepturile protejate de prezenta lege.

 

(3) Informatiile prevazute la alin. (2) cuprind, dupa caz:

 

a) numele si adresa producatorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor si ale celorlalti detinatori anteriori ai marfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum si ale angrosistilor destinatari si ale vanzatorilor cu amanuntul;

 

b) informatii privind cantitatile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum si pretul obtinut pentru marfurile, dispozitivele sau serviciile respective."

 

49.La articolul I punctul 62, alineatele (11) si (19) ale articolului 139 vor avea urmatorul cuprins:

 

"(11) Pentru adoptarea masurilor prevazute la alin. (3), (6) si (10), sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale, instantele judecatoresti vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba, accesibil in mod rezonabil, pentru a dovedi cu suficienta certitudine ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta. Se considera ca reprezentand element de proba suficient numarul de copii ale unei opere sau ale oricarui alt obiect protejat, la aprecierea instantei de judecata. in acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat.

 

.........................................................

 

(19) Guvernul Romaniei, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina elaborarea, de catre asociatiile si organizatiile profesionale, a codurilor de conduita la nivel comunitar, destinate sa contribuie la asigurarea respectarii drepturilor prevazute de prezenta lege, in special in ceea ce priveste utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul Romaniei sprijina transmiterea catre Comisia Europeana a proiectelor codurilor de conduita la nivel national sau comunitar si a evaluarilor referitoare la aplicarea acestora."

 

50.La articolul I punctul 63, articolul 139^2 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 139^2

 

Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 30.000 lei urmatoarele fapte:

 

a) incalcarea prevederilor art. 21;

 

b) incalcarea prevederilor art. 88 si 89;

 

c) incalcarea prevederilor art. 107 alin. (3) si (7);

 

d) nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h);

 

e) fixarea, fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune."

 

51.La articolul I punctul 65, articolul 139^4 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 139^4

 

(1) Constituie contraventie, daca nu reprezinta infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei si cu confiscarea marfurilor-pirat sau a dispozitivelor-pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul in spatiile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, in vederea savarsirii de catre o alta persoana a unei contraventii sau infractiuni prevazute de prezenta lege.

 

(2) Cu aceeasi amenda se sanctioneaza si fapta operatorilor economici care incalca obligatia prevazuta la art. 145 alin. (3).

 

(3) Pentru repetarea savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) si (2), care au avut ca rezultat savarsirea infractiunilor prevazute la art. 139^6 in termen de un an, organul constatator aplica si sanctiunea complementara a inchiderii unitatii."

 

52.La articolul I punctul 67, alineatele (1), (2) si (5) ale articolului 139^6 vor avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 139^6

 

(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 al 5 ani sau cu amenda urmatoarele fapte:

 

a) realizarea, in scopul distribuirii, fara a se urmari direct sau indirect un avantaj material, cu orice mijloace si in orice mod, de marfuri-pirat;

 

b) plasarea marfurilor-pirat sub un regim vamal definitiv de import sau de export, sub un regim vamal suspensiv ori in zone libere;

 

c) orice alta modalitate de introducere a marfurilor-pirat pe piata interna.

 

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda oferirea, distribuirea, detinerea ori depozitarea sau transportul, in scopul distribuirii de marfuri-pirat, precum si detinerea acestora in scopul utilizarii prin comunicare publica la punctele de lucru ale persoanelor juridice.

 

.........................................................

 

(5) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda promovarea de marfuri-pirat prin orice mijloc si in orice mod, inclusiv prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunerea ori prezentarea catre public a listelor sau a cataloagelor de produse."

 

53.La articolul I punctul 68, articolul 139^7 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 139^7

 

Refuzul de a declara provenienta marfurilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

 

54.La articolul I punctul 69, articolul 139^8 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 139^8

 

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual."

 

55.La articolul I punctul 70, articolul 139^9 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 139^9

 

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator in oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere in retea interna."

 

56.La articolul I punctul 71, alineatul (1) al articolului 140 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 140

 

(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:

 

a) reproducerea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

 

b) distribuirea, inchirierea sau importul pe piata interna a operelor ori a produselor purtatoare de drepturi conexe, altele decat marfurile-pirat;

 

c) comunicarea publica a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

 

d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

 

e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

 

f) realizarea de opere derivate;

 

g) fixarea, in scop comercial, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune;

 

h) incalcarea prevederilor art. 134."

 

57.La articolul I punctul 72, alineatele (1) si (2) ale articolului 141^1 vor avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 141^1

 

(1) Producerea, importul, distribuirea, detinerea, instalarea, intretinerea sau inlocuirea, in mod ilicit, a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani sau cu amenda.

 

2) Fapta persoanei care se racordeaza fara drept sau care racordeaza fara drept o alta persoana la servicii de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda."

 

58.La articolul I punctul 73, articolul 143 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 143

 

(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda fapta persoanei care, fara drept, produce, importa, distribuie sau inchiriaza, ofera, prin orice mod, spre vanzare sau inchiriere, ori detine, in vederea comercializarii, dispozitive ori componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protectie sau care presteaza servicii care conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protectie sau care neutralizeaza aceste masuri tehnice de protectie, inclusiv in mediul digital.

 

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda fapta persoanei care, fara a avea consimtamantul titularilor de drepturi si stiind sau trebuind sa stie ca astfel permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o incalcare a unui drept prevazut in prezenta lege:

 

a) inlatura in scop comercial, de pe opere sau de pe alte produse protejate, ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil;

 

b) distribuie, importa in scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunica public sau pune la dispozitie publicului, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment, alese in mod individual, fara drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate, pentru care informatiile existente sub forma electronica, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe, au fost inlaturate ori modificate fara autorizatie."

 

59.La articolul I, dupa punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 73^1, cu urmatorul cuprins:

 

"73^1. La articolul 143^1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

 

«(3) De prevederile alin. (1) beneficiaza si persoanele care au comis infractiuni prevazute la art. 139^9, 140 si 141, in conditiile in care se recupereaza prejudiciul constatat.»"

 

60.La articolul I punctul 74, alineatul (2) al articolului 145 va avea urmatorul cuprins:

 

"(2) Constatarea infractiunilor prevazute la art. 139^6 alin. (6), art. 139^8, 139^9 si 143 se face si de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor, iar a celor prevazute la art. 139^6, 139^8 si 141^1 se poate face si de catre Jandarmeria Romana, in conditiile prevazute de art. 214 din Codul de procedura penala."

 

61.La articolul I punctul 76, articolul 147 va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. 147

 

Persoanele fizice sau juridice straine, titulare ale drepturilor de autor sau ale drepturilor conexe, beneficiaza de protectia prevazuta prin conventiile, tratatele si acordurile internationale la care Romania este parte, iar in lipsa acestora beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor romani, cu conditia ca acestia sa beneficieze, la randul lor, de tratament similar in statele respective."

 

62.La articolul I, dupa punctul 78 se introduce un nou punct, punctul 78^1, cu urmatorul cuprins:

 

"78^1. La articolul 150, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

 

«(2) Sumele datorate autorilor, ca urmare a utilizarii operelor lor, beneficiaza de aceeasi protectie ca si salariile si nu pot fi urmarite decat in aceleasi conditii. Aceste sume sunt supuse impozitarii conform legislatiei fiscale in materie.»"

 

63.Articolul III va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. III

 

in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, entitatile care au fost implicate in negocieri pot initia procedurile pentru stabilirea unor noi metodologii privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi si au obligatia sa trimita cate 3 nominalizari pentru constituirea corpului de arbitri prevazut la art. 138^4. Pana la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aplica metodologiile in vigoare."

 

64.Articolul V va avea urmatorul cuprins:

 

"Art. V

 

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare."