Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet

Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet este reglementata in baza Hotararii arbitrale din 30.03.2010

Publicata prin Decizia nr. 180/06.04.2010 a Directorului General al O.R.D.A., in Monitorul Oficial, Partea I nr. 273/27.04.2010.

Inlocuieste Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor publicata in Monitorul Oficial nr. 58 / 18 Ianuarie 2005

Decizie nr. 180/2010 din 6.04.2010

pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale din data de 30 martie 2010 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publica a operelor muzicale prin servicii online sau mobile

- Avand in vedere dispozitiile art. 131^2 alin. (8) si ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 -  in baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, cu modificarile ulterioare,

    directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor emite urmatoarea decizie:

   Art. 1. - Se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Hotararea arbitrala din data de 30 martie 2010 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publica a operelor muzicale prin servicii online sau mobile, prevazuta in anexa ce face parte integranta din prezenta decizie.
   Art. 2. - Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  

  p. Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,
Laurentiu Oprea

Hotarire Arbitrala din 30 Martie 2010

 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea
remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale
de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea
publica a operelor muzicale prin servicii online sau mobile

 


    Completul de arbitri:
   - Gheorghiu Gheorghe
   - Lucan-Arjoca Marius
   - Ros Viorel
   - Tanasescu Mihai
   - Ticlea Alexandru
    Pe rol se afla cererea de arbitraj inregistrata la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (denumit in continuare ORDA) cu nr. 2.207 din 17 martie 2009, introdusa de organismul de gestiune colectiva "Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturile de Autor" (denumit in continuare UCMR-ADA), cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, reprezentata legal prin director general Ana Achim, care solicita declansarea procedurii de arbitraj in contradictoriu cu Asociatia pentru Tehnologie si Internet (denumita in continuare APTI), cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. I.C. Bratianu nr. 44, sc. A, et. 5, ap. 46, sectorul 3, reprezentata legal prin director executiv Bogdan Manolea, Asociatia Nationala a Internet Service Providerilor din Romania (denumita in continuare ANISP), cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Natiunile Unite nr. 1, bl. 108A, et. 1, sectorul 5, reprezentata legal prin director executiv Gheorghe Serban, si S.C. ORANGE ROMANIA S.A. (denumita in continuare ORANGE ROMANIA), cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Lascar Catargiu nr. 51-53, sectorul 1, reprezentata legal prin manager Milena Horvat, cerere avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea operelor muzicale pe sisteme informatice de stocare si pentru punerea operelor muzicale la dispozitia publicului prin servicii online sau mobile.
    Arbitrajul s-a desfasurat la termenele din 1, 15 si 22 aprilie 2009, respectiv 3, 11, 18 si 23 martie 2010, la sediul ORDA din municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1. La termenele mentionate partile au depus inscrisuri si au avut loc dezbateri privind obiectul cauzei, aspecte consemnate in procesele-verbale de sedinta incheiate si aflate la dosarul de arbitraj, dezbaterile fiind incheiate in sedinta din 23 martie 2010, cand partile au formulat concluzii asupra fondului cauzei.
    In cadrul sedintei din 11 martie 2010, S.C. ROTON S.R.L. (denumita in continuare ROTON) si S.C. UNIVERSAL MUSIC ROMANIA - S.R.L. (denumita in continuare UNIVERSAL ROMANIA), cu sediul ales in municipiul Bucuresti, str. George Enescu nr. 7, ap. 23, sectorul 1, reprezentate legal prin avocat Magdalena-Daniela Popescu, au formulat in cauza o cerere de interventie principala, respinsa de completul de arbitri ca inadmisibila, intrucat interesul intervenientilor nu este actual ca urmare a neimplicarii in faza legala obligatorie de negociere. Totodata, nici cererea de interventie accesorie nu poate fi admisa, avand in vedere aceleasi considerente.
    La termenul din 23 martie 2010, completul arbitral, avand nevoie de timp pentru a delibera, a decis ca pronuntarea sa aiba loc la data de 30 martie 2010, cand, in temeiul prevederilor art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost pronuntata, cu unanimitate de voturi, prezenta hotarare.

    COMPLETUL DE ARBITRI

    constata:
    Ca urmare a Cererii de arbitraj formulate de reclamanta UCMR-ADA si inregistrate la ORDA cu nr. 2.207 din 17 martie 2009, prin care acest organism de gestiune colectiva a solicitat stabilirea formei finale a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea operelor muzicale pe sisteme informatice de stocare si pentru punerea operelor muzicale la dispozitia publicului prin servicii online sau mobile, ORDA [in temeiul prevederilor art. 1312 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 8/1996] a convocat partile la data de 23 martie 2009 in vederea desemnarii prin tragere la sorti a 5 arbitri titulari care sa constituie completul de arbitraj, precum si a 3 arbitri de rezerva.
    Conform procesului-verbal incheiat la 23 martie 2009, partile au procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.
    Ulterior, prin Adresa nr. 2.207 din 25 martie 2009, ORDA, in conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, a convocat pentru 26 martie 2009, la sediul sau din municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, arbitrii desemnati si partile, in vederea constituirii completului de arbitraj.
    La sedinta din data de 8 aprilie 2009, ORDA a luat act de retragerea din completul de arbitraj a domnului Baias Flavius, din motive obiective, astfel incat a fost convocat pentru participarea in cadrul arbitrajului primul dintre arbitrii de rezerva desemnati, si anume domnul Ticlea Alexandru.
    Comisia de negociere a metodologiei a fost constituita prin Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 178/2008 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere si/sau comunicare publica, prin punere la dispozitia publicului prin internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fara fir, si remuneratiile cuvenite in mod corespunzator titularilor de drepturi de autor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008. Conform prevederilor acesteia, partile sunt: UCMR-ADA, APTI, Asociatia Operatorilor Mobili din Romania (AOMR), ANISP, Societatea Comerciala VODAFONE ROMANIA - S.A., Societatea Comerciala ORANGE ROMANIA - S.A. si Societatea Comerciala ARHEXIM - S.R.L.
    Avand in vedere faptul ca Societatea Comerciala VODAFONE ROMANIA - S.A., Societatea Comerciala ARHEXIM - S.R.L. si AOMR nu au efectuat plata onorariului arbitrilor, cele 3 parti nu au participat in cadrul procedurii de arbitraj.
    Conform procesului-verbal incheiat, completul de arbitraj s-a constituit la data de 15 aprilie 2009, primul termen de la care s-a desfasurat arbitrajul.
    La termenul din 22 aprilie 2009, completul arbitral constata ca sunt intrunite conditiile de sesizare a Curtii Constitutionale in conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicata, si astfel admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, formulata de ANISP, privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 151 lit. b) din Legea nr. 8/1996, si trimite dosarul pentru solutionare Curtii Constitutionale.
    ORDA, prin Adresa nr. 3.554 din 29 aprilie 2009, inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 7.134 din 29 aprilie 2009, trimite spre solutionare Curtii Constitutionale cererea de sesizare, precum si dosarul de arbitraj.
    Curtea Constitutionala, in Dosarul nr. 4.042D/2009, prin Decizia nr. 1.652 din 15 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 151 lit. b) din Legea nr. 8/1996, respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de catre ANISP.
    Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.652 din 15 decembrie 2009 este comunicata ORDA prin Adresa nr. 1.479 din 11 februarie 2010, inregistrata la ORDA cu nr. RGII/7377/15.02.2010.
    ORDA, prin Adresa nr. RGII/7411/17.02.2010, convoaca arbitrii si partile in vederea reluarii arbitrajului suspendat pentru data de 24 februarie 2010, cand completul de arbitri repune pe rol arbitrajul suspendat. La termenul din 11 martie 2010, ORDA a luat act de retragerea din completul de arbitraj a domnului Anagnoste Victor, din motive obiective, astfel incat a fost convocat pentru participarea in cadrul arbitrajului urmatorul arbitru de rezerva, si anume domnul Lucan-Arjoca Marius.
    La termenul din 18 martie 2010, utilizatorii precizeaza ca propunerea de metodologie depusa de ANISP este comuna pentru toti utilizatorii, ORANGE ROMANIA achiesand la aceasta propunere de metodologie.
    Prin cererea de arbitraj formulata, UCMR-ADA solicita sa fie stabilita forma finala a metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere si comunicare publica prin punerea acestora la dispozitia publicului prin servicii online sau mobile si drepturile patrimoniale cuvenite in mod corespunzator titularilor drepturilor de autor. In acest sens, UCMR-ADA arata ca metodologia priveste utilizarea operelor muzicale prin reproducere si comunicare publica prin servicii online sau mobile, intrucat art. 13 lit. a) si f) din Legea nr. 8/1996 recunoaste autorilor de opere muzicale drepturile patrimoniale de a autoriza si de a interzice reproducerea operei, distribuirea operei si comunicarea publica a acesteia. Totodata, UCMR-ADA arata ca drepturile ce fac obiect al metodologiei sunt dreptul de reproducere si dreptul de comunicare publica, intrucat acestea sunt prevazute ca drepturi distincte de Legea nr. 8/1996. De asemenea, gestiunea colectiva a acestor drepturi are o intindere diferita potrivit dispozitiilor art. 1231 si 1232 din Legea nr. 8/1996: pentru comunicarea publica a operelor muzicale gestiunea colectiva este obligatorie, iar pentru reproducerea operelor muzicale gestiunea colectiva este facultativa. In aceste conditii, gestiunea colectiva se realizeaza diferentiat pentru cele doua drepturi, intrucat repertoriul gestionat colectiv facultativ nu este identic ca intindere cu cel gestionat colectiv in mod obligatoriu. Astfel, in timp ce in cazul gestiunii colective obligatorii (comunicarea publica) UCMR-ADA ii reprezinta pe toti titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, indiferent daca i-au acordat sau nu mandat in acest sens, in cazul gestiunii colective facultative UCMR-ADA ii reprezinta numai pe titularii de drepturi care i-au acordat mandat. Referitor la remuneratii, UCMR-ADA arata ca acestea trebuie sa fie diferentiate, in acord cu fiecare modalitate de utilizare a operelor muzicale, si sa fie in acord cu practica europeana. Astfel, propunerea UCMR-ADA referitoare la utilizarile precum streaming, webcasting, concerte live si muzica de fundal prevede o remuneratie de doua treimi din totalul remuneratiei pentru dreptul patrimonial de comunicare publica, iar pentru dreptul de reproducere remuneratia va fi mai mica, respectiv de o treime din totalul remuneratiei. In cazul descarcarii operelor muzicale (download) proportia este diferita, si anume remuneratia va fi mai mare: doua treimi din totalul remuneratiei pentru dreptul patrimonial de reproducere, iar pentru dreptul de comunicare publica remuneratia va fi mai mica, de o treime din totalul remuneratiei. In domeniul utilizarii operelor muzicale pe internet, UCMR-ADA arata ca intensitatea utilizarii este data de numarul de vizitatori unici ai paginii de internet pe care sunt puse la dispozitia publicului operele muzicale. Totodata, UCMR-ADA arata ca propunerea sa referitoare la cuantumul remuneratiilor este in concordanta cu remuneratiile ce se regasesc in practica europeana pentru reproducerea si comunicarea publica a operelor muzicale prin servicii online si mobile. In privinta remuneratiilor minime, UCMR-ADA a propus si a solicitat ca stabilirea acestora sa tina seama de practica europeana, potrivit careia remuneratiile sunt prevazute distinct pentru fiecare modalitate de utilizare si, in principal, in raport cu numarul de vizitatori unici sau ascultatori online, dupa caz.
    Prin intampinarea formulata, ANISP solicita respingerea propunerii de metodologie a reclamantei si stabilirea formei finale a metodologiei privind utilizarea operelor muzicale pe internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor in forma propusa de parata. In sustinerea intampinarii, ANISP arata ca reclamanta este desemnata de catre ORDA drept colector unic al remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor de autor doar pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica, pentru care, in conformitate cu prevederile art. 1231 lit. e) din Legea nr. 8/1996, gestiunea colectiva este obligatorie. Prin urmare, dreptul de reproducere, la care face referire UCMR-ADA in propunerea de metodologie, nu poate face obiectul unei metodologii opozabile erga omnes atata vreme cat organismul de gestiune colectiva nu are nici prerogativa legala si nici mandate de la toti titularii acestui drept, astfel incat sa se poata exercita o gestiune colectiva obligatorie, cu repertoriu extins. Din punctul de vedere al utilizarii operelor muzicale pe internet, dreptul de reproducere prevazut la art. 1232 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 este "consumat" la momentul fixarii operei muzicale ca fonograma sau videograma, obiectul utilizarii care se reglementeaza prin metodologia supusa arbitrajului reprezentandu-l comunicarea publica si reproducerea fonogramei si/sau videogramei in scopul comunicarii ei publice prin internet, ceea ce reprezinta o etapa ulterioara acelei reproduceri reglementate prin textul de lege indicat anterior. Totodata, ANISP arata ca nu se poate face "comunicarea publica" a unei opere muzicale prin internet fara ca in prealabil aceasta sa nu fie reprodusa pe un mediu de stocare denumit server, iar aceasta reproducere, realizata printr-o operatiune de schimbare a formatului operei muzicale in unul compatibil utilizarii pe internet, face parte din categoriile exceptate de la dreptul de reproducere, drept de reproducere care este definit de art. 14 din Legea nr. 8/1996. In acest fel, utilizarea operelor muzicale pe internet sub forma comunicarii publice indeplineste conditiile impuse de art. 33 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, respectiv: reproducerea folosita este un act tranzitoriu si accesoriu utilizarii, este parte integranta si esentiala a procesului tehnic de transformare a formatului operei muzicale, scopul reproducerii este acela de a permite transmiterea in cadrul retelelor de calculatoare, in cadrul unei utilizari licite, iar aceasta reproducere nu are o semnificatie economica de sine statatoare. Prin raportare la Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege si acte administrative ale statelor membre cu privire la desfasurarea activitatilor de difuzare a programelor de televiziune, la prevederile art. 148 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 189 din Tratatul de la Roma institutiv al CEE, se trage concluzia ca sintagma "cu exceptia retelelor de calculatoare" continuta de definitia data radiodifuzarii in art. 151 lit. b) din Legea nr. 8/1996, nu mai poate produce efecte juridice, legislatia comunitara prevaland dispozitiilor contrare din legislatia interna. Astfel, sintagma "cu exceptia retelelor de calculatoare" cuprinsa in art. 151 lit. b) din Legea nr. 8/1996, care defineste radiodifuzarea, va trebui eliminata.
    Partile au depus concluzii scrise, aratand, in esenta, urmatoarele:
    UCMR-ADA solicita ca metodologia sa aiba in vedere remuneratia cuvenita autorilor de opere muzicale pentru utilizarea acestora pe internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fara fir, mai putin utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile, care nu face obiect al propunerii de metodologie. Referitor la intelesul termenilor utilizati in metodologie, propunerea UCMR-ADA a avut in vedere practica europeana in domeniu si intelesul acelorasi termeni in raporturile dintre utilizatorii de opere muzicale pe internet si pe alte retele online sau mobile si organismele de gestiune colectiva din Europa. Drepturile patrimoniale ce fac obiectul metodologiei sunt dreptul de reproducere si dreptul de comunicare publica (punere la dispozitia publicului); data fiind stransa legatura dintre reproducere si comunicare publica si interesul urmarit, UCMR-ADA apreciaza ca primeaza in cauza gestiunea colectiva obligatorie. In acest sens, poate fi cuprins in metodologie termenul "utilizare" care reuneste atat activitatea de reproducere, cat si pe cea de comunicare publica, cu stabilirea distincta a remuneratiilor corespunzatoare dreptului de comunicare publica si, respectiv, a celor corespunzatoare dreptului de reproducere. Potrivit practicii europene, proportia dintre remuneratia pentru dreptul de reproducere si dreptul de comunicare publica este: pentru downloads, in cazul dreptului de reproducere, remuneratia este de doua treimi din cuantumul total al remuneratiei si de o treime pentru dreptul de comunicare publica, iar pentru streaming, webcasting si muzica de fundal, remuneratia este de o treime din cuantumul total al remuneratiei si de doua treimi pentru dreptul de comunicare publica. Totodata, UCMR-ADA arata ca in concordanta cu practica europeana, remuneratia minima sau cea forfetara, dupa caz, trebuie sa tina seama de modalitatile de utilizare, de numarul de opere muzicale utilizate, de numarul de consumatori finali care acceseaza site-ul sau pagina de internet a utilizatorului, de numarul de ascultatori online care pot accesa simultan pagina de webcasting etc. Se impune, prin urmare, stabilirea unor remuneratii forfetare/minime care sa aiba un caracter echitabil si sa fie de natura a incuraja actul de creatie. In sprijinul celor sustinute de UCMR-ADA, de stabilire distincta a remuneratiilor in functie de modalitatile de utilizare a operelor muzicale, sunt si urmatoarele elemente: propunerea utilizatorilor ORANGE ROMANIA si VODAFONE ROMANIA, de stabilire diferentiata a remuneratiilor pe diferite modalitati de utilizare, si solicitarile altor utilizatori pentru a se avea in vederea stabilirea unor remuneratii distincte pe modalitati de utilizare. UCMR-ADA a propus o remuneratie totala de 12% (defalcata intre drepturi mecanice si drepturi de comunicare publica), iar potrivit practicii europene in domeniu, remuneratia se situeaza in tarile europene intre 8% si 15%, in cele mai multe tari remuneratiile fiind cuprinse intre 10% si 12%. Referitor la baza de calcul al remuneratiilor, propusa de UCMR-ADA, aceasta este constituita din "totalitatea veniturilor brute lunare obtinute ca urmare a descarcarii operelor muzicale sau accesarii de catre public a serviciului online sau mobil pe care sunt puse la dispozitia publicului opere muzicale, venituri reprezentand, dar fara a se limita la: tarifele solicitate consumatorilor finali, indiferent daca sumele sunt platite de consumatorul final direct utilizatorului ori unui intermediar, publicitate, abonamente, sponsorizari etc.". UCMR-ADA arata ca baza de calcul al remuneratiilor este in concordanta cu dispozitiile Legii nr. 8/1896, dar si cu practica din Romania, precum si cu practica europeana. In ceea ce priveste raportarile utilizatorilor, UCMR-ADA precizeaza ca in absenta unor informatii corecte, complete si furnizate de utilizatori la timp, UCMR-ADA se afla in imposibilitatea de a repartiza remuneratiile, iar autorii nu pot beneficia de acestea. Din acest motiv este foarte important ca metodologia sa prevada obligatia utilizatorilor de a intocmi rapoarte complete cuprinzand operele muzicale utilizate, autorii acestora, durata de utilizare, perioada in care au fost utilizate etc.
    In concluzie, in raport cu dispozitiile legale invocate, cu practica europeana, cu probele administrate, cu negocierile si recunoasterile sau achiesarile unora dintre utilizatori, UCMR-ADA solicita completului de arbitraj ca la stabilirea formei finale a metodologiei sa aiba in vedere forma propusa de UCMR-ADA.
    La termenul pentru sustinerea concluziilor, ANISP a aratat ca o metodologie anterioara in domeniu, in vigoare din anul 2005, contine principii simple, suple de aplicat oricaror modele de business si se raporteaza la caracterul oneros sau gratuit al utilizarii. Daca cuantumul remuneratiei va fi majorat asa cum solicita UCMR-ADA, in opinia ANISP utilizatorii care isi desfasoara afaceri in domeniu nu vor mai putea sa le continue; astfel piata in domeniu va fi distrusa. Fata de contractele de revenue share aplicabile de catre intermediari (de exemplu ORANGE ROMANIA), nu poate fi avuta in vedere solicitarea UCMR-ADA; astfel remuneratia poate fi perceputa si de la intermediar si de la utilizator. Totodata, arata ca sponsorizarile nu pot face parte din baza de calcul, iar referitor la cuantumul remuneratiei, aceasta este, conform propunerii de metodologie, de 8%. In continuare, ANISP a aratat ca daca s-ar mentine acelasi procent de 10% stabilit prin metodologia anterioara din 2005, aceasta remuneratie ar constitui o varianta echilibrata de remuneratie. In ceea ce priveste criteriul practicii europene, ANISP arata ca practica europeana trebuie avuta in vedere doar pentru faza negocierilor dintre parti, nu si pentru cea a arbitrajului, dispozitiile legale referitoare la acestea neregasindu-se si la prevederile referitoare la arbitraj. La nivelul Uniunii Europene, nu exista o unitate de reglementare in domeniul metodologiei supuse arbitrajului, iar la nivel european nu exista tarife stabilite diferentiat pentru dreptul de reproducere si cel de comunicare publica.
    In concluzie, in raport cu dispozitiile legale invocate si cu probele administrate, ANISP solicita completului de arbitraj respingerea propunerii de metodologie, formulata de catre reclamanta, si admiterea formei finale a metodologiei, conform formei propuse de ANISP.
    APTI arata ca prin propunerea de metodologie a utilizatorilor se sustine realizarea urmatoarelor obiective: crearea unui sistem de remuneratii care sa permita dezvoltarea modelelor de afaceri pe internet in Romania, in conditii similare cu proiectele dezvoltate din afara Romaniei in ceea ce priveste distribuirea muzicii pe internet; stabilirea unor reduceri semnificative ale procentelor pentru autorii care isi publica in mod gratuit pe internet operele lor, in cazul in care detin toate drepturile de autor si conexe, pentru a incuraja promovarea acestora, daca ei decid sa se promoveze in acest mod; excluderea muzicii permise de la alt site web prin intermediul unui tert (embed) din scopul acestei metodologii; notiunea de reproducere in aceste utilizari este un act provizoriu si accesoriu de reproducere si nu are un caracter economic de sine statator; utilizarile necomerciale trebuie sa fie permise in conditii clare si la preturi accesibile; termenii folositi in metodologie sa fie in concordanta cu legislatia romaneasca in domeniul serviciilor pe internet (definite ca servicii ale societatii informationale in Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic), sa respecte principiile de neutralitate tehnologica prevazute de actele normative si sa aiba o semnificatie din punct de vedere tehnic; criteriul practicii europene trebuie avut in vedere in legatura directa cu pozitia dominanta avuta de organismele de gestiune colectiva, in conformitate cu dreptul european si national si posibilitatea ca acestea sa impuna tarife mai mari decat in alte state membre ale Uniunii Europene.
    In concluzie, APTI solicita adoptarea propunerii de metodologie conform versiunii inaintate de utilizatori, stabilirea exclusiva a unei remuneratii procentuale din cifra de afaceri sau castigurile obtinute din activitatea respectiva, reducerea remuneratiilor pentru autorii care detin toate drepturile de autor si conexe asupra operelor lor la doar 5% din remuneratiile datorate in mod obisnuit, stabilirea definitiei utilizatorului, dupa cum urmeaza: "Este utilizator, in sensul prezentei metodologii, persoana fizica sau juridica ce ofera servicii ale societatii informationale cuprinzand operele muzicale gazduite pe sisteme informatice aflate in gestiunea sa.", excluderea notiunii de reproducere din scopul acestei metodologii, avand in vedere art. 33 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, si respingerea propunerii de metodologie formulate de UCMR-ADA.
    ORANGE ROMANIA achieseaza la propunerile si concluziile ANISP; in plus, aduce in discutie prevederile legale privind dreptul de comunicare publica.
   
*
*        *


    Analizand actele si lucrarile dosarului, completul arbitral retine urmatoarele:
    Completul arbitral este legal investit si are competenta de a solutiona cererea de arbitraj formulata de reclamanta UCMR-ADA in contradictoriu cu paratele APTI, ANISP si ORANGE ROMANIA in vederea stabilirii formei finale a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea operelor muzicale si pentru punerea operelor muzicale la dispozitia publicului prin servicii online sau mobile, in temeiul prevederilor art. 1312 din Legea nr. 8/1996.
    In prealabil, se constata ca titlul metodologiei, propus de parti, nu este adecvat cu continutul negocierilor si medierii prin arbitraj, de stabilire a remuneratiilor titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publica a operelor muzicale prin servicii online sau mobile.
    In consecinta, titlul metodologiei va fi urmatorul: "Metodologie privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea operelor muzicale si/sau comunicarea publica a operelor muzicale prin servicii online sau mobile".
    Completul constata urmatoarele elemente de dezacord dintre parti:
   1. Privitor la licentele pentru folosirea operelor muzicale, partile propun rezolvari cu nuantari diferite, sens in care completul decide urmatoarele:
    Autorizatia licenta neexclusiva confera utilizatorului, dupa caz, dreptul de a reproduce si/sau dreptul de comunicare publica pe teritoriul Romaniei a operelor muzicale, fiind utilizator persoana fizica sau juridica ce ofera publicului servicii ale societatii informationale cuprinzand operele muzicale aflate pe un sistem informatic on line sau mobil. In aceasta categorie se afla orice persoana sub al carei nume este inregistrat domeniul de internet sau alte retele, cu sau fara fir, ori care este responsabila de continutul site-ului disponibil pe internet sau pe alte retele, cu sau fara fir, precum si cea care exploateaza site-ul pe internet sau pe alte retele, cu sau fara fir, ori care obtine venituri din publicitate, din descarcarea sau ascultarea de opere muzicale sau sub orice alta forma, ca urmare a furnizarii serviciilor cuprinzand opere muzicale prin internet sau pe alte retele, cu sau fara fir.
    Utilizarea operelor muzicale se realizeaza prin comunicare publica (ascultare) fara posibilitatea de stocare a operelor muzicale, efectuata cu titlu gratuit sau oneros printr-un serviciu online ori mobil (streaming) sau prin reproducere cu descarcare (stocare) si comunicare publica (ascultare) de catre consumator a operelor muzicale, efectuata cu titlu gratuit sau oneros printr-un serviciu online ori mobil (download).
    In vederea obtinerii licentei, persoana interesata trebuie sa solicite organismului de gestiune colectiva eliberarea acesteia cu cel putin 10 zile inainte de autorizarea utilizarii. Odata cu cererea de autorizare se vor depune fotocopia actului de identitate sau fotocopia certificatului de inmatriculare si/sau inregistrare fiscala, fotocopia dovezii de inregistrare a domeniului de internet detinut, precum si orice alte informatii privitoare la modalitatea si reteaua prin care sunt puse la dispozitia publicului operele muzicale.
    Cererea de autorizare si documentele pot fi transmise si in format electronic la adresa de e-mail a organismului de gestiune colectiva. In termen de 10 zile de la depunerea cererii de autorizare, insotita de toate documentele, organismul de gestiune colectiva este obligat sa incheie cu solicitantul licenta neexclusiva de utilizare a operelor muzicale pe internet sau pe alte retele, cu sau fara fir. Licenta neexclusiva se acorda pentru o perioada de 3 ani, insa la solicitarea expresa a utilizatorului aceasta se poate acorda pentru o perioada mai scurta. In cazul dreptului de reproducere, autorizatia licenta neexclusiva se incheie numai cu privire la opere muzicale ce fac parte din repertoriul gestionat in mod facultativ de organismul de gestiune colectiva. Licenta neexclusiva se poate acorda si prin corespondenta (e-mail, fax, posta).
   2. Privitor la dreptul de reproducere si dreptul de comunicare publica a operelor muzicale prin internet sau prin alte retele, cu sau fara fir, in functie de care se stabileste remuneratia autorilor, se constata:
    Potrivit art. 13 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, dreptul de comunicare publica a operei este un drept patrimonial distinct si exclusiv pentru care legiuitorul a prevazut obligativitatea gestiunii colective in cazul operelor muzicale. Comunicarea publica a operelor muzicale se face in scop de ascultare fara fixare ori pentru fixare si ascultare. In cazul comunicarii operelor muzicale in scop de ascultare fara fixare, aceasta operatiune implica un act provizoriu de reproducere, parte a unui proces tehnic menit sa permita utilizarea licita a operei, fiind o exceptie de la dreptul distinct de reproducere reglementata de dispozitiile art. 33 alin. (3) din lege, astfel: "sunt exceptate de la dreptul de reproducere (...) actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop unic este sa permita transmiterea, in cadrul unei retele intre terti, de catre un intermediar, sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat si care nu au o semnificatie economica de sine statatoare." In cazul comunicarii operelor muzicale in scop de fixare si apoi de ascultare, dreptul de reproducere este de sine statator, ca drept autonom.
    In acest sens este si practica europeana, asa cum rezulta din raspunsul SACEM-Franta, depus de UCMR-ADA, care apreciaza ca acestea sunt acte provizorii de reproducere pentru care nu este nevoie de autorizare, deoarece reprezinta o exceptie de la dreptul de reproducere, prevazut de art. 5 din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala. Exceptia a fost incorporata in legislatia interna de dispozitiile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 8/1996.
   3. Privitor la remuneratiile pentru autorii operelor muzicale, completul de arbitraj va tine seama ca partile au ajuns la un relativ acord pentru un procent de 10% din baza de calcul, pentru reproducere si comunicare publica.
    Arbitrii au luat in considerare necesitatea incurajarii serviciilor de furnizare legala de opere muzicale pe internet si pe alte retele si evitarea situatiei inechitabile in care un posibil utilizator ar datora titularilor de drepturi sume mai mari decat cele incasate. De asemenea, s-a urmarit asigurarea unui echilibru intre interesul publicului de a avea acces la servicii de utilizare a operelor muzicale in conditii facile si rezonabile prin incurajarea dezvoltarii investitiilor in acest domeniu si interesul creatorilor de a fi remunerati pentru utilizarea operelor lor.
    Completul nu poate lua in considerare propunerea UCMR-ADA privind exceptarea unor tipuri de utilizari, deoarece dreptul de comunicare publica se gestioneaza colectiv in mod obligatoriu, conform art. 1231 din Legea nr. 8/1996. Exceptarea tonurilor de apel este retinuta in cauza, deoarece exista o alta metodologie aplicabila, iar acestea oricum nu au facut obiect al negocierilor dintre parti.
    Remuneratia propusa de utilizatori pentru situatia in care autorul isi ofera spre ascultare sau descarcare propriile creatii nu este retinuta in cauza, intrucat Legea nr. 8/1996 nu reglementeaza situatia in care titularul de drepturi sa se autorizeze sau sa isi plateasca remuneratii prin intermediul organismului de gestiune colectiva, care, potrivit art. 125 din legea mentionata nu este titular de drepturi, ci mandatar al acestora.
    Pentru oferirea spre ascultare (streaming), cu titlu gratuit, remuneratia va fi forfetara, in functie de numarul operelor muzicale, cu o crestere si in functie de transele de ascultatori. Pentru utilizarea ca muzica de fundal a operelor muzicale se datoreaza o remuneratie lunara de 20 lei.
    Pentru oferirea spre ascultare, cu titlu oneros, se acorda 8% din baza de calcul, cu titlu de drept de comunicare publica, prin punerea operelor muzicale la dispozitia publicului.
    Pentru oferirea spre descarcare (download), cu titlu gratuit, remuneratia va fi forfetara in functie de numarul de opere muzicale, cu o crestere in functie de operele muzicale descarcate.
    Pentru oferirea spre descarcare (download), cu titlu oneros, se acorda 7% din baza de calcul, cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerea (fixarea) operelor muzicale, si 3% din baza de calcul, cu titlu de drept de comunicare publica prin punerea operelor muzicale la dispozitia publicului.
   4. Privitor la baza de calcul al remuneratiilor procentuale se decide ca aceasta este formata din totalitatea veniturilor brute lunare obtinute de utilizator ca urmare a folosirii operelor muzicale.
   5. Privitor la informatiile ce trebuie comunicate organismului de gestiune colectiva pentru autorizarea utilizarii nu se poate retine in cauza obligatia transmiterii "operelor muzicale ce urmeaza a fi reproduse pe mediul de stocare in vederea punerii la dispozitia publicului" deoarece, fiind vorba despre gestiune colectiva extinsa, obligatorie, inseamna ca organismul de gestiune colectiva ii reprezinta pe toti titularii de drepturi si poate autoriza utilizarea tuturor operelor acestora, astfel incat comunicarea de catre utilizatori a posibilelor opere care vor fi utilizate apare ca fiind o actiune imposibil de realizat practic. Operele care sunt utilizate nu sunt cunoscute la momentul solicitarii autorizatiei deoarece exista opere muzicale care apar ulterior autorizarii si sunt imposibil de identificat la momentul solicitarii autorizatiei.
    In acest sens, este de esenta gestiunii colective ca utilizatorii sa transmita ulterior utilizarii catre organismul de gestiune colectiva informatii privind operele utilizate, in scopul remunerarii corespunzatoare a titularilor de drepturi, in conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996. Utilizatorii sunt obligati ca pana la data de 20 a fiecarei luni sa comunice organismului de gestiune colectiva, pentru luna precedenta, un raport privind operele muzicale utilizate, care va cuprinde baza de calcul al remuneratiei, operele muzicale reproduse si/sau comunicate public, cu indicarea pentru fiecare opera muzicala in parte a denumirii operei muzicale, autorului/autorilor, interpretului/interpretilor, numarului de ascultari/descarcari si a duratei de utilizare. Utilizatorii sunt obligati sa permita realizarea unei monitorizari si a unui raport de trafic de catre o terta persoana independenta, dintre cele agreate de organismul de gestiune colectiva, sau sa implementeze un program de monitorizare a traficului de catre organismul de gestiune colectiva agreat de acesta din urma.
    Fata de considerentele expuse, completul de arbitri

    H O T A R A S T E:

    Forma finala a metodologiei este urmatoarea:

    METODOLOGIE
privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor
de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale
pentru reproducerea si/sau comunicarea publica
a operelor muzicale prin servicii online sau mobile

   Art. 1. - Reproducerea si comunicarea publica a operelor muzicale pe teritoriul Romaniei, insotite sau nu de imagini, printr-un serviciu online sau mobil, se pot face numai in baza unei autorizatii licenta neexclusiva incheiata cu organismul de gestiune colectiva pentru operele muzicale.
   Art. 2. - (1) Autorizatia licenta neexclusiva confera utilizatorului, dupa caz, dreptul de a reproduce si/sau dreptul de comunicare publica pe teritoriul Romaniei a operelor muzicale in modalitatile prevazute de prezenta metodologie.
   (2) Este utilizator, in sensul prezentei metodologii, persoana fizica sau juridica ce ofera publicului servicii ale societatii informationale care contin opere muzicale aflate pe un sistem informatic online sau mobil.
   Art. 3. - (1) Este utilizator orice persoana:
   a) sub al carei nume este inregistrat domeniul la care este accesibil serviciul prin internet sau alte retele cu sau fara fir; sau
   b) care este responsabila de continutul site-ului disponibil pe internet sau pe alte retele, cu sau fara fir; sau
   c) care exploateaza site-ul pe internet sau pe alte retele, cu sau fara fir; sau
   d) care obtine venituri din publicitate, din descarcarea sau ascultarea de opere muzicale ori sub orice alta forma ca urmare a furnizarii serviciilor cuprinzand opere muzicale prin internet sau prin alte retele, cu sau fara fir.
   Art. 4. - Utilizarea operelor muzicale se realizeaza prin urmatoarele operatiuni:
   a) oferirea spre ascultare (comunicare publica, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului), fara posibilitatea de stocare a operelor muzicale, efectuata cu titlu gratuit sau oneros printr-un serviciu online sau mobil;
   b) oferirea spre descarcare (reproducere si comunicare publica) de catre consumator a operelor muzicale, efectuata cu titlu gratuit sau oneros printr-un serviciu online sau mobil.
   Art. 5. - (1) In vederea obtinerii licentei, solicitantul trebuie sa solicite organismului de gestiune colectiva eliberarea acesteia cu cel putin 10 zile inainte de utilizare.
   (2) Odata cu cererea de autorizare, solicitantul are obligatia sa depuna urmatoarele documente: fotocopia actului de identitate sau fotocopia certificatului de inmatriculare si/sau inregistrare fiscala, precum si orice alte informatii privitoare la modalitatea si reteaua prin care sunt puse la dispozitia publicului operele muzicale.
   (3) Cererea de autorizare si documentele prevazute la prezentul articol pot fi transmise si in format electronic la adresa de e-mail a organismului de gestiune colectiva.
   Art. 6. - (1) In termen de 10 zile de la depunerea cererii de autorizare, insotita de toate documentele prevazute la art. 4 alin. (2), organismul de gestiune colectiva este obligat sa incheie cu solicitantul licenta neexclusiva de utilizare a operelor muzicale pe internet sau pe alte retele, cu sau fara fir.
   (2) Licenta neexclusiva se poate acorda si prin corespondenta (e-mail, fax, posta).
   (3) Licenta neexclusiva se acorda pentru o perioada de 3 ani, insa la solicitarea expresa a utilizatorului aceasta se poate acorda pentru o perioada mai scurta.
   (4) In cazul dreptului de reproducere, autorizatia licenta neexclusiva se incheie numai cu privire la opere muzicale ce fac parte din repertoriul gestionat in mod facultativ de organismul de gestiune colectiva.
   Art. 7. - Pentru reproducerea si/sau comunicarea publica, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a operelor muzicale printr-un serviciu online sau mobil, utilizatorii au obligatia de a plati remuneratii pentru titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, dupa cum urmeaza:
   A. Oferirea spre ascultare (streaming):
   a) cu titlu gratuit:
+-----------------------+-------------+-------------+------------+-------------+
|Numar de opere muzicale|         1-20|       21-200|   201-1.000|  Peste 1.000|
+-----------------------+-------------+-------------+------------+-------------+
|Remuneratie lunara     |       20 lei|       30 lei|      50 lei|      100 lei|
+-----------------------+-------------+-------------+------------+-------------+
    In situatia utilizatorilor care ofera spre ascultare (streaming) peste 200 de opere muzicale, la fiecare transa de cate 500.000 de ascultari lunare se adauga cate o remuneratie echivalenta celei stabilite in tabelul de mai sus.
    Pentru utilizarea ca muzica de fundal a operelor muzicale se datoreaza o remuneratie lunara de 20 lei.
   b) cu titlu oneros:
   - 8% din baza de calcul, cu titlu de drept de comunicare publica prin punerea operelor muzicale la dispozitia publicului.
   B. Oferirea spre descarcare (download):
   a) cu titlu gratuit:
   
+-----------------------+------------+-------------+-------------+-------------+
|Numar de opere muzicale|        1-20|       21-200|    201-1.000|  Peste 1.000|
+-----------------------+------------+-------------+-------------+-------------+
|Remuneratie lunara     |      40 lei|       60 lei|      100 lei|      200 lei|
+-----------------------+------------+-------------+-------------+-------------+
 

    In situatia in care numarul de opere muzicale descarcate lunar este mai mare de 50.000, se adauga cate o remuneratie suplimentara echivalenta celei stabilite in tabelul de mai sus pentru fiecare transa de 50.000 de opere muzicale. Pentru mai mult de 2.000.000 de opere muzicale descarcate lunar, nu se mai adauga nicio remuneratie suplimentara.
    Remuneratiile prevazute in tabelul de mai sus se repartizeaza dupa cum urmeaza:
   - 70% cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerea operelor muzicale;
   - 30% cu titlu de drept de comunicare publica prin punerea operelor muzicale la dispozitia publicului.
   b) cu titlu oneros:
   - 7% din baza de calcul, cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerea operelor muzicale;
   - 3% din baza de calcul, cu titlu de drept de comunicare publica prin punerea operelor muzicale la dispozitia publicului.
   Art. 8. - Baza de calcul al remuneratiilor procentuale este formata din totalitatea veniturilor brute lunare obtinute de utilizator ca urmare a folosirii operelor muzicale, venituri reprezentand dar fara a se limita la: sume platite de catre consumatorii finali, indiferent daca acestea sunt platite direct utilizatorului ori unui intermediar, sau sume reprezentand publicitate, abonamente, sponsorizari.
   Art. 9. - (1) Plata remuneratiilor se efectueaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care sunt datorate.
   (2) In caz de intarziere la plata remuneratiei, utilizatorii datoreaza la sumele scadente si neachitate penalitati de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere.
   (3) Remuneratiile stabilite in suma fixa prin prezenta metodologie pot fi modificate anual potrivit indicelui de inflatie, in conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 10. - (1) Utilizatorii sunt obligati ca pana la data de 20 a fiecarei luni sa comunice organismului de gestiune colectiva, pentru luna precedenta, un raport privind operele muzicale utilizate, care va cuprinde:
   a) baza de calcul al remuneratiei;
   b) operele muzicale reproduse si/sau comunicate public, cu indicarea pentru fiecare opera muzicala in parte a denumirii operei muzicale, autorului/autorilor, interpretului/interpretilor, numarului de ascultari/descarcari si a duratei de utilizare.
   (2) Utilizatorii sunt obligati sa permita realizarea unei monitorizari si a unui raport de trafic de catre o terta persoana independenta, dintre cele agreate de organismul de gestiune colectiva, sau sa implementeze un program de monitorizare a traficului de catre organismul de gestiune colectiva agreat de acesta din urma.
   Art. 11. - (1) Nu fac obiect al prezentei metodologii reproducerea si comunicarea publica a operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri in asteptare pentru telefoanele mobile.
   (2) Prezenta metodologie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conformitate cu art. 1312 alin. (8) si (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Pronuntata astazi, 30 martie 2010, la sediul ORDA din municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1.
    Executorie de la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Cu apel in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Completul de arbitraj:
    Gheorghiu Gheorghe
    Lucan-Arjoca Marius
    Ros Viorel
    Tanasescu Mihai
    Ticlea Alexandru