Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile

 

Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile este reglementată în baza Hotărârii Arbitrale din date de 2 august 2011.

 

Publicată prin Decizia nr. 232 din 05/08/2011 a Directorului O.R.D.A., în Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 29/09/2011.

 

Decizie nr. 232 din 05/08/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile

 

Având în vedere dispozițiile art. 1312 alin. (8) și art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

    directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

   Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
   Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  
Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Robert Bucur
    București, 5 august 2011.
    Nr. 232.

 

   ANEXÄ”š

    Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
    Dosarul de arbitraj nr. 2/2010

    HOTÄ”šR탔šREA ARBITRALÄ”š
din 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile

   

Completul de arbitraj este constituit din:
Mihai Alexandru Tănăsescu - președinte
Tatiana Manolache Onofrei
Alice Mihaela David
Cătălin Ion Ciubotă
Edmond Gabriel Olteanu


Arbitrajul s-a desfășurat în perioada 2 martie 2009-2 august 2011, dosarul fiind suspendat ca efect al formulării unei excepții de neconstituționalitate. Dosarul a fost reluat în actuala compunere a completului, la data de 18 octombrie 2010. Prin procesul-verbal din data de 22 octombrie 2010, completul a dispus suspendarea soluționării cererii arbitrale până la soluționarea cu caracter definitiv și irevocabil a cererii de recuzare a membrilor completului, cerere cu care Asociația Națională a Providerilor de Internet din România (ANISP) a învestit Tribunalul București în Dosarul nr. 53.094/3/2010.

La data de 16 mai 2011, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) a depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, protocolul semnat de părți, care au convenit forma finală a Metodologiei privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, protocol pe care părțile îl semnaseră la data de 14 februarie 2011.

La data de 4 iulie 2011, ORDA a comunicat CREDIDAM necesitatea depunerii procesului-verbal și a metodologiei completului de arbitraj în prezentul dosar.
 

în aceste împrejurări procedura arbitrală a fost reluată, iar la termenul din 29 iulie 2011 părțile au depus înscrisuri și Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) a învestit completul de arbitraj să se pronunțe doar "dacă streamingul on demand este acoperit sau nu de metodologia de față".

Pentru a da posibilitatea părților să ia cunoștință de înscrisuri și de a-și exprima punctul de vedere cu privire la aplicabilitatea metodologiei și cu privire la "streamingul on demand", completul a fixat termen la data de 2 august 2011, dată la care, nemaifiind alte cereri de formulat, s-a acordat părților cuvântul pe fondul cererii de arbitraj.

S-a formulat de către Societatea Română de Televiziune (SRTV) o cerere de îndreptare a erorii materiale a încheierilor de ședință din 18 octombrie 2010 și 22 octombrie 2010.

Toate părțile apreciază că această chestiune prealabilă nu este de natură să împiedice trecerea la dezbaterea în fond a cererii de arbitraj, iar, pe de altă parte, că arbitrii s-au mai pronunțat cu privire la aceste aspecte.

Nemaifiind chestiuni prealabile, completul arbitral acordă cuvântul părților pe fondul cererii de arbitraj.

UPFR solicită adoptarea formei finale a Metodologiei privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, așa cum aceasta a fost convenită de părți, potrivit procesului-verbal și protocolului din data de 14 februarie 2011, respectiv stabilirea faptului că utilizarea fonogramelor prin servicii online interactive nu face obiectul metodologiei anterior menționate, cu respingerea oricăror pretenții ale pârâtelor privind includerea serviciilor online interactive la cerere în obiectul acestei metodologii, pentru argumentele susținute în cadrul notelor scrise depuse la acest termen.

UPFR subliniază că utilizarea fonogramelor prin servicii online la cerere corespunde dreptului patrimonial exclusiv de punere la dispoziția publicului a fonogramelor, drept care este reglementat separat de remunerația echitabilă pentru comunicarea publică a fonogramelor atât în legislația națională, cât și la nivel internațional.

Se fac mențiuni cu privire la gestiunea dreptului patrimonial exclusiv rezultat din utilizarea fonogramelor prin servicii online la cerere, în concret acesta fiind gestionat de producătorii de fonograme în mod individual, UPFR nefiind mandatat de aceștia pentru gestionarea colectivă a dreptului.

UPFR și-a întemeiat concluziile pe dispozițiile art. 1121, art. 105 alin. (1) lit. f) și g) și art. 106 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 14 din Tratatul OMPI privind interpretările și execuțiile și art. 3(2) b) din Directiva nr. 29/2001/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor conexe în societatea informațională, arătând că dreptul de comunicare publică este distinct de punerea la dispoziție, că legea prevede protecții diferite, respectiv dreptul la remunerație al producătorilor și dreptul patrimonial exclusiv de a interzice sau a autoriza, în privința art. 105 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, protecția fiind sporită.

Cu privire la regimul de gestionare a drepturilor rezultând din "streamingul on demand", UPFR susține că aceste drepturi pot fi gestionate numai individual și că mandatele acordate de membrii săi vizează exclusiv serviciile noninteractive.
 

CREDIDAM solicită completului arbitral, strict pentru artiștii interpreți, să ia act de înțelegerea părților din data de 14 februarie 2011 și să aibă în vedere că punerea la dispoziție este parte a comunicării publice, astfel cum aceste noțiuni sunt reglementate în Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, și că, în cazul artiștilor interpreți, obținerea autorizării individuale exprese este imposibilă. Se mai arată că punerea în practică a dreptului nu se poate materializa decât în baza art. 1232 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.

CREDIDAM mai arată, făcând o descriere tehnică a noțiunii de "streaming on demand", că aceasta nu reprezintă o tehnologie distinctă, fiind vorba de o procedură de accesare a unor fișiere, și se suprapune cu procedura de accesare a informațiilor/materialelor stocate în fișiere electronice. Ca tehnologie, streamingul este o tehnologie de transfer liniar a informației specifică exclusiv transmisiilor în direct.

Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) arată că noțiunea de punere la dispoziția publicului este inclusă în aceea de comunicare publică, iar tarifele din protocolul semnat de părți ar trebui să se aplice inclusiv pentru ceea ce UPFR înțelege prin "streamingul on demand". SRR mai arată că varianta propusă de UPFR în sensul necesității autorizației individuale exprese în cazul comunicării interactive ar duce la blocarea întregului sistem, fapt ce ar fi în defavoarea atât a titularilor de drepturi, cât și a utilizatorilor.

ANISP susține aceleași concluzii cu privire la faptul că streamingul on demand nu există ca tehnologie distinctă. Sunt invocate dispozițiile art. 98 alin. (4), art. 105 alin. (2), precum și ale art. 15 teza a doua din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Este menționată Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 181/2008 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind remunerația echitabilă datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț ori a reproducerilor acestora prin intermediul internetului sau al altor rețele de comunicații de date, care indică cadrul legal, în sensul aplicabilității art. 1065 coroborat cu art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, și susține că soluționarea cererii de arbitraj prin aplicarea altor texte de lege decât cele sus-menționate ar reprezenta plus petita. S-a mai arătat că definițiile comunicării publice și a punerii la dispoziția publicului sunt valabile și în cazul titularilor de drepturi conexe.

Cu privire la înscrisurile depuse în arbitraj, chiar din contractele depuse de UPFR rezultă că acesta are mandat pentru gestiunea colectivă a dreptului de comunicare publică prin punerea la dispoziția publicului.

Din dispozițiile art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că este vorba de o utilizare ce nu permite o autorizare individuală.

SRTV solicită, în principal, să se ia act că "streamingul on demand" este cuprins în metodologia acceptată de părți. Totodată, mai arată că încadrarea juridică a comunicărilor electronice prin intermediul internetului nu este reglementată unitar la nivel european, datorită noutății domeniului. în aceste condiții arată că se impune o soluție care să asigure materializarea dreptului și deblocarea pieței. în acest sens, în subsidiar, solicită ca, în cazul în care completul va constata că streamingul on demand nu este reglementat de metodologia convenită de părți, să aibă în vedere că, cel puțin în privința artiștilor interpreți, o astfel de soluție ar fi de natură să facă imposibil accesul publicului la arhiva de înregistrări audio și video a SRTV și SRR, aspect care ar prejudicia drepturile utilizatorilor. Mai mult, până în anul 1996 drepturile conexe nu au avut o reglementare legislativă, iar arhivele celor două instituții publice sunt anterioare acestei date.

Au depus concluzii scrise UPFR, CREDIDAM și ANISP.

Cauza a fost luată în pronunțare, deliberările având loc la data de 2 august 2011 la sediul ORDA, cu participarea tuturor arbitrilor.
 

Față de cererile părților, înscrisurile depuse în probațiune și concluziile părților, completul arbitral constată următoarele:
 

La data de 29 septembrie 2008, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 181/2008 a fost constituită Comisia de negociere a Metodologiei privind remunerația echitabilă datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț ori a reproducerilor acestora prin intermediul internetului sau al altor rețele de comunicații de date.

Negocierile au avut loc la data de 14 octombrie 2008, 23 octombrie 2008, 30 octombrie 2008, 5 noiembrie 2008, 17 noiembrie 2008, ocazii cu care au fost încheiate procese-verbale. întrucât părțile nu au fost în măsură să ajungă la un acord cu privire la forma finală a metodologiei, la data de 6 martie 2009 s-a constituit completul de arbitraj în temeiul art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare. După suspendările succesive arătate mai sus, completul arbitral a luat act de împrejurarea că între părți s-a semnat la data de 14 februarie 2011 un proces-verbal/protocol prin care acestea au convenit asupra formei finale a Metodologiei privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile. Singura chestiune cu privire la care UPFR a învestit completul arbitral să se pronunțe a rămas dacă streamingul on demand este sau nu acoperit de metodologia convenită de părți.

Completul reține că streamingul on demand nu reprezintă prin el însuși și în mod distinct o modalitate de valorificare a drepturilor patrimoniale, fiind o aplicație tehnică a serviciilor streaming. Acesta reprezintă transmiterea datelor sub formă de flux, respectiv abilitatea unei aplicații de a reda date media într-un mod continuu, în timp ce aceste fluxuri sunt transmise clientului/utilizatorului printr-o rețea de date. Completul arbitral constată că părțile, prin art. 2 alin. (2) lit. a) și b) și prin art. 5 alin. (1) lit. a) din metodologia convenită, au prevăzut modalitatea de comunicare publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, precum și remunerația datorată de utilizatori pentru această comunicare publică (expres denumită de părți streaming). în aceste condiții, completul reține că metodologia convenită de părți și care formează obiectul procesului-verbal/protocolului din data de 14 februarie 2011 se aplică și streamingului on demand, ca varietate/aplicație tehnică a noțiunii de "streaming", reglementată de părți ca modalitate de comunicare publică.

Completul apreciază că, atât timp cât streamingul ca noțiune a fost recunoscut de părți în cuprinsul metodologiei ca fiind o modalitate a comunicării publice supusă regimului de gestiune colectivă a drepturilor, nu există niciun temei ca o varietate/aplicație a acestei noțiuni, respectiv streamingul on demand, să aibă un regim juridic diferit.
 

Drept pentru care va respinge solicitarea UPFR în sensul limitării aplicabilității metodologiei convenite de părți cu privire la streamingul on demand.

Completul constată că în privința streamingul on demand ca modalitate de comunicare publică sunt aplicabile dispozițiile art. 15 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că se consideră "publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispoziție publicului, inclusiv prin internet sau alte rețele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual".

Față de considerentele expuse, completul de arbitraj

 

HOTÄ”šRÄ”ší…žTE:

Respinge cererea UPFR în sensul limitării aplicabilității metodologiei convenite de părți cu privire la streamingul on demand.

Forma finală a metodologiei este următoarea:

 

    METODOLOGIE
privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

   Art. 1. - (1) Comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile se poate face după obținerea licențelor prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.
   (2) Licențele se acordă de către organismele de gestiune colectivă (OGC) desemnate de ORDA în baza art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - CREDIDAM și Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - UPFR.
  

Art. 2. - (1) Licențele acordate de organismele de gestiune colectivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentei metodologii conferă persoanelor autorizate dreptul neexclusiv de comunicare publică prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț.
   (2) Prin comunicare publică, în sensul prezentei metodologii, se înțelege efectuarea oricăreia dintre următoarele operațiuni:
   a) comunicarea către public a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, fără posibilitatea de descărcare, efectuată cu titlu gratuit (fără a genera venituri pentru utilizator);
   b) comunicarea către public a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, fără posibilitatea de descărcare, efectuată cu titlu oneros (cu generarea de venituri pentru utilizator).
   (3) Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică sau juridică ce comunică publicului fonograme de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, fiind responsabilă de conținutul paginii de internet.
   (4) Utilizator autorizat este acea persoană care a îndeplinit procedura prevăzută la art. 3.

  

CAPITOLUL II
  Autorizare

 

   Art. 3. - (1) în vederea obținerii licențelor, solicitantul trebuie să ceară organismelor de gestiune colectivă eliberarea acestora cu cel puțin 10 zile înainte de efectuarea comunicării publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț.
   (2) Odată cu depunerea cererii de autorizare, solicitantul are obligația de a depune la organismele de gestiune colectivă următoarele documente, după caz: fotocopia actului de identitate sau fotocopia certificatului de înmatriculare și/sau înregistrare fiscală, dovada rezervării domeniului internet și indicarea rețelei mobile utilizate pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț.
   (3) Cererea de autorizare și documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise în format pdf sau similar la adresele de e-mail autorizare@credidam.ro și autorizare@upfr.ro
   (4) Organismele de gestiune colectivă vor pune la dispoziția utilizatorilor, pe pagina proprie de internet ori la sediul lor, modelul cererii de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.


   Art. 4 - (1) în termen de maximum 10 zile de la depunerea cererii de autorizare însoțite de toate documentele prevăzute la art. 3 alin. (2), organismul de gestiune colectivă este obligat să încheie cu solicitantul licența neexclusivă de utilizare prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț. Licența neexclusivă se poate încheia și prin corespondență (e-mail, fax, poștă).
   (2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1) prezumă buna-credință și calitatea de utilizator în sensul definiției date la art. 2 alin. (4) a oricărui solicitant care a respectat întocmai procedura de autorizare prevăzută la art. 3 alin. (1)-(3) și, cu toate acestea, nu a intrat în posesia licenței neexclusive în formă scrisă, cu excepția situației când neîncheierea licenței se datorează culpei exclusive a solicitantului.
   (3) Licențele de utilizare prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț sunt limitate în timp conform prevederilor alin. (5), se încheie în formă scrisă între organismele de gestiune colectivă și solicitantul utilizator și îi conferă acestuia din urmă dreptul neexclusiv de comunicare publică prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț.
   (4) Modelul licenței face parte integrantă din prezenta Metodologie și este prevăzut în anexa nr. 2.
   (5) Licența neexclusivă este netransmisibilă și se acordă pentru o perioadă de 3 ani, iar la solicitarea expresă a utilizatorului, pentru o perioadă mai scurtă.
   (6) La expirarea duratei sau în cazul modificărilor incidente ale cadrului legislativ se reia procedura de autorizare reglementată prin metodologia și normele legale în vigoare la acea dată.

 

   CAPITOLUL III
  Remunerații

 

   Art. 5. - (1) Pentru comunicarea publică prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț, utilizatorii vor plăti fiecărui organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe menționat la art. 1 alin. (2) o remunerație stabilită după cum urmează:
   a) pentru comunicarea către public prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a) a fonogramelor de comerț aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public, fără a genera venituri pentru utilizator:

 

Nr. fonograme 1-20 21-200 201-1.000 peste 1.000
Remunerație lunară/OGC 5 lei 7 lei 10 lei 20 lei


   
   - în situația utilizatorilor care oferă spre ascultare (streaming) peste 200 de opere muzicale, la fiecare tranșă de câte 300.000 de ascultări lunare se adaugă câte o remunerație echivalentă celei stabilite în tabelul de mai sus.
   - Pentru utilizarea ca muzică de fundal a fonogramelor de comerț se datorează o remunerație lunară în cuantum de 4 lei/OGC, indiferent de numărul de accesări ale paginii de internet sau de caracterul comercial ori necomercial al acesteia, cu condiția ca într-o lună să nu fie folosit ca muzică de fundal un număr mai mare de 3 fonograme de comerț, în caz contrar urmând să se plătească remunerațiile din tabelul de mai sus;
   b) pentru comunicarea către public prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. b) a fonogramelor de comerț aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public, cu generarea de venituri pentru utilizator:
   
   

 

Nr. de ascultări lunar
< 300.000 300.001-
600.000
600.001-
1.000.000
> 1.000.001
Nr. de
fonograme
utilizate lunar
1-500 50 lei/OGC 100 lei/OGC 150 lei/OGC 200 lei/OGC
501-1.000 75 lei/OGC 150 lei/OGC 225 lei/OGC 300 lei/OGC
peste 1.000 100 lei/OGC 200 lei/OGC 300 lei/OGC 400 lei/OGC

 

   Art. 6. - (1) Plata remunerațiilor se efectuează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care sunt datorate, în contul fiecăruia dintre organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe menționate la art. 1 alin. (2).
   (2) în caz de întârziere la plata remunerațiilor, utilizatorii
datorează penalități de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.


   Art. 7. - Remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie pot fi modificate anual, în conformitate cu dispozițiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.

 

   CAPITOLUL IV
  Furnizarea informațiilor

 

   Art. 8. - Utilizatorii fonogramelor de comerț sunt obligați ca până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă să comunice fiecărui organism de gestiune colectivă un raport cuprinzând:
   a) numărul total al fonogramelor de comerț postate pe site sau comunicate public prin servicii de telefonie mobilă într-o lună calendaristică, titlul, interpretul și numărul de ascultări/ fonogramă, precum și tipul de utilizare;
   b) numărul total de comunicări publice (ascultări)/lună.

 

   CAPITOLUL V
  Dispoziții finale

 

   Art. 9. - Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 1312 alin. (8) și (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
    Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunțată astăzi, 2 august 2011, la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor din municipiul București, Calea Victoriei nr. 118.

  
Completul de arbitraj
Mihai Alexandru Tănăsescu - președinte
Tatiana Manolache Onofrei
Alice Mihaela David
Cătălin Ion Ciubotă
Edmond Gabriel Olteanu


    Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
    Dosarul de arbitraj nr. 2/2010

    îNCHEIERE
í…žedința în camera de consiliu din data de 22 septembrie 2011

 

Completul de arbitraj este constituit din:

Mihai Alexandru Tănăsescu - președinte
Tatiana Manolache Onofrei
Alice Mihaela David
Cătălin Ion Ciubotă
Edmond Gabriel Olteanu

Din oficiu, completul de arbitraj a formulat o cerere de îndreptare a erorii materiale din dispozitivul Hotărârii arbitrale din 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile.

Totodată, completul de arbitraj a luat în discuție și cererea de îndreptare a unor erori materiale formulată de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, cerere înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 11.243 din 5 septembrie 2011.

Cererile au fost soluționate în camera de consiliu fără citarea părților.

 

COMPLETUL

constată că au fost strecurate erori materiale la art. 3 alin. (4) și art. 4 alin. (4) din dispozitivul Hotărârii arbitrale din 2 august 2011, care trebuie îndreptate în sensul eliminării expresiei "conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie" de la art. 3 alin. (4) din Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile (metodologie), precum și al eliminării în totalitate a alin. (4) al art. 4 din metodologie și astfel alin. (5) al art. 4 va deveni alin. (4), iar alin. (6) al art. 4 va deveni alin. (5).

Analizând actele și lucrările dosarului, precum și metodologia conformă cu originalul, depusă de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România la solicitarea completului de arbitraj,

Completul de arbitraj constată că cererile sunt întemeiate și astfel, în conformitate cu art. 281 din Codul de procedură civilă, va îndrepta erorile materiale strecurate în dispozitivul hotărârii, în sensul arătat.
   

PENTRU ACESTE MOTIVE

COMPLETUL DE ARBITRAJ

HOTÄ”šRÄ”ší…žTE:

 

Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată din oficiu de către completul de arbitraj.

Dispune îndreptarea erorii materiale din Hotărârea arbitrală din 2 august 2011, în sensul că alin. (4) al art. 3 din metodologie va avea următorul conținut: "Organismele de gestiune colectivă vor pune la dispoziția utilizatorilor, pe pagina proprie de internet ori la sediul lor, modelul cererii de autorizare."

Alin. (4) al art. 4 din metodologie va fi eliminat în totalitate și astfel alin. (5) al art. 4 va deveni alin. (4), iar alin. (6) al art. 4 va deveni alin. (5).

Admite în parte cererea de îndreptare a unor erori materiale formulată de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România.

Dispune îndreptarea erorii materiale din Hotărârea arbitrală din 2 august 2011, în sensul că alin. (2) lit. a) din art. 2 din metodologie va avea următorul conținut: "comunicarea către public a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, fără posibilitatea de descărcare, efectuată cu titlu gratuit (fără a genera venituri pentru utilizator de genul: abonamente, publicitate, sponsorizări, tarife de acces etc.)".

Alin. (2) lit. b) din art. 2 din metodologie va avea următorul conținut "comunicarea către public a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, fără posibilitatea de descărcare, efectuată cu titlu oneros (cu generarea de venituri pentru utilizator de genul: abonamente, publicitate, sponsorizări, tarife de acces etc.)".

Alin. (2) al art. 5 din metodologie va avea următorul conținut: "Remunerațiile prevăzute la alin. (1) sunt datorate pentru fiecare site în parte."

Respinge cererea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România referitoare la îndreptarea erorii materiale strecurate la art. 1 din metodologie, în sensul înlocuirii lit. b) cu lit. a) a alin. (1) al art. 130 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, deoarece nu este vorba de o eroare materială existentă în hotărârea arbitrală.

  
Completul de arbitraj
Mihai Alexandru Tănăsescu - președinte
Tatiana Manolache Onofrei
Alice Mihaela David
Cătălin Ion Ciubotă
Edmond Gabriel Olteanu