Ordonanta Guvernului Nr. 25 /2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor

 

Republicat in Monitorul Oficial nr. 657 din 18.09.2008


Cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta nr. 43/2010 - pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a masurilor asumate de Guvernul Romaniei in cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009


Republicata in temeiul art. V lit. t) din titlul III - Dispozitii finale al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dandu-se textelor o noua numerotare.


Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006 si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 364/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006.

 

Textul actului normativ

 

Art. 1

Prezenta ordonanta are drept scop infiintarea si administrarea de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a registrelor nationale in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe, in vederea supravegherii si controlului circulatiei produselor purtatoare de drepturi de autor si de drepturi conexe.

Art. 2

in sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

a)registru national - instrument unitar de evidenta, la nivel national, a fonogramelor, videogramelor si a programelor pentru calculator introduse in circuitul comercial pe teritoriul Romaniei, a marcajelor holografice aplicate pe acestea, precum si a persoanelor fizice autorizate, asociatiilor familiale si a persoanelor juridice care desfasoara activitati cu fonograme, videograme si programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei;

b)distribuire - vanzarea originalului sau a copiilor, in forma tangibila, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator, destinate a fi vandute prin intermediul spatiilor comerciale catre alti operatori economici care au ca obiect de activitate comercializarea de astfel de produse, pe baza unui contract de distribuire;

c)comercializare - vanzarea originalului sau a copiilor, in forma tangibila, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator catre utilizatorul final;

d)multiplicare autorizata - realizarea de copii, in forma tangibila, ale unei fonograme, videograme sau program pentru calculator a unei inregistrari-matrita de catre multiplicatorii autorizati potrivit prevederilor prezentei ordonante;

e)marcaj holografic - eticheta avand un model unic pe teritoriul Romaniei, autorizat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, care consta intr-o imagine tridimensionala, inseriata cu un cod alfanumeric, realizata pe suport autoadeziv si autodistructiv;

f)coperta - ambalaj al fonogramei, videogramei sau al programului de calculator, pe care sunt prezentate elemente grafice si informatii pentru identificarea continutului si a titularilor de drepturi;

g)licenta programului pentru calculator - autorizarea scrisa, care insoteste programul pentru calculator, data de titularul dreptului de autor privind dreptul de utilizare a acelui program.

Art. 3

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor administreaza urmatoarele registre nationale:

a) Registrul national al fonogramelor;

b) Registrul national al programelor pentru calculator;

c) Registrul national al videogramelor;

d) Registrul national al multiplicatorilor.

Art. 3^1

(1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor administreaza sistemul informatic national privind evidenta si simplificarea platii drepturilor de autor si a drepturilor conexe de catre utilizatori si a repartitiei remuneratiilor colectate de organismele de gestiune colectiva in cadrul proiectului e-guvernare.

(2) Normele metodologice privind crearea si functionarea evidentei nationale prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Costurile de realizare a acestei evidente nationale sunt suportate de organismele de gestiune colectiva beneficiare ale remuneratiilor datorate de utilizatori.


Art. 4

inregistrarea sau inscrierea in registrele nationale prevazute la art. 3 este obligatorie si se efectueaza pe propria raspundere a persoanelor fizice sau juridice. inregistrarea sau inscrierea nu este constitutiva de drepturi de autor ori de drepturi conexe.

Art. 5

Informatiile de interes public cuprinse in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor se stabilesc, in conditiile legii, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, dupa consultarea structurilor asociative ale persoanelor inregistrate si in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 6

(1) inregistrarea sau, dupa caz, inscrierea in Registrul national al fonogramelor este obligatorie pentru:

1. persoanele fizice autorizate si persoanele juridice care desfasoara pe teritoriul Romaniei oricare dintre urmatoarele activitati:

a) producere de fonograme;

b) import de fonograme;

c) distribuire de fonograme;

d) comercializare de fonograme;

d) abrogata;

2. fonogramele:

a) produse in Romania;

b) importate in Romania.

(2) Registrul national al fonogramelor este organizat in forma electronica si cuprinde urmatoarele sectiuni:

a) sectiunea producatori de fonograme;

b) sectiunea importatori de fonograme;

c) sectiunea distribuitori de fonograme;

d) sectiunea comercianti de fonograme;

d) abrogata;

e) sectiunea inscrieri fonograme;

f) sectiunea marcaje holografice;

g) sectiunea mentiuni, radieri, retrageri si sanctiuni.


Art. 7

in vederea inregistrarii in Registrul national al fonogramelor, persoanele fizice sau juridice prevazute la art. 6 alin. (1) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere-tip insotita de documentele prevazute la art. 35 alin. (1).

Art. 8

inregistrarea in Registrul national al fonogramelor se probeaza cu certificatul de inregistrare prevazut la art. 36 alin. (1).

Art. 9

(1) Persoanele fizice sau juridice, inregistrate in Registrul national al fonogramelor, care importa ori produc fonograme, sunt obligate sa inscrie toate fonogramele in Registrul national al fonogramelor, inainte de introducerea acestora in circuitul comercial.

(2) in vederea inscrierii fonogramelor, persoanele prevazute la alin. (1) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.

(2) in vederea inscrierii fonogramelor, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care produc fonograme pe teritoriul Romaniei depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere-tip pentru fiecare fonograma.

(21) Cererea-tip prevazuta la alin. (2) este completata de solicitanti, in mod obligatoriu, cu date si informatii, pe propria raspundere, privind:

a) titlul fonogramei si lista operelor continute;

b) titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe pentru fiecare opera si procentul din drepturile patrimoniale cuvenit fiecarui titular, in cazul gestiunii colective extinse;

c) contractele de cesiune incheiate cu titularii dreptului de autor (direct de compozitor, textier, editor etc. sau prin organismele de gestiune colectiva) si cu titularii de drepturi conexe (artisti interpreti, executanti, producatori de fonograme etc.);

d) numele cedentilor, drepturile patrimoniale cesionate, felul, durata si teritoriul cesiunii;

e) anul, tara si data primei fixari a fonogramei;

f) anul primei publicari sau a primei radiodifuzari a fonogramei.

(3) Pentru persoanele fizice sau juridice care importa fonograme, cererea-tip trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

a) copia inscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi, privind importul de fonograme pe teritoriul Romaniei, in traducere autorizata in limba romana;

b) copia declaratiei vamale de import si a facturii externe in care sunt mentionate titlurile fonogramelor importate;

c) copia fata-verso a copertei, pe care Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscriptia „MOSTRA ORDA-.

(3) Pentru persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care importa fonograme, respectiv desfasoara activitati de comert intracomunitar, cererea-tip este completata de solicitanti, in mod obligatoriu, cu date si informatii, pe propria raspundere, privind drepturile de autor si drepturile conexe, factura externa si declaratia vamala de import, dupa caz. Cererea-tip este insotita de copia inscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi privind importul, distribuirea si comercializarea de fonograme pe teritoriul Romaniei, in traducere autorizata in limba romana.

(4) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul Romaniei fonograme cu opere din repertoriul international, cererea-tip trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente si produse:

a) copia contractului de cesiune a dreptului de reproducere si distribuire pe teritoriul Romaniei din partea titularilor de drepturi, in traducere autorizata in limba romana, insotit de anexa cuprinzand titlurile fonogramelor;

b) un exemplar al fonogramei, in forma in care aceasta va fi comercializata.

(4) Abrogat.

(5) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul Romaniei fonograme cu opere din repertoriul national, cererea-tip trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente si produse:

a) copia contractului de cesiune a dreptului de fixare, reproducere si distribuire a operei din partea titularilor dreptului de autor;

b) copia contractului de cesiune a dreptului de fixare, reproducere si distribuire a interpretarii sau executiei artistice din partea titularilor de drepturi conexe si anexa cuprinzand titlurile fonogramelor;

c) un exemplar al fonogramei, in forma in care aceasta va fi comercializata.

(5) Abrogat.

(6) Pentru persoanele fizice sau juridice carora le-a fost cesionat de catre producatorii romani dreptul de reproducere si distribuire de fonograme in Romania, cererea-tip trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente si produse:

a) copia contractului de cesiune a dreptului de reproducere si distribuire a fonogramei din partea producatorului, titular de drepturi, si anexa cuprinzand titlurile fonogramelor;

b) un exemplar al fonogramei, in forma in care aceasta va fi comercializata, cu mentionarea pe coperta a denumirii producatorului care solicita inscrierea.

(6) Abrogat.

Art. 10

(1) Dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 9, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza solicitantilor adeverinte de inscriere a fonogramelor in Registrul national al fonogramelor, astfel:

a) pentru cererile completate on-line in aplicatia informatica a Oficiului, anterior depunerii si inregistrarii la Oficiu, in termen de 4 zile lucratoare de la data inregistrarii;

b) pentru cererile depuse si inregistrate direct la Oficiu, in termen de 6 zile lucratoare de la data inregistrarii;

c) pentru cazurile in care se solicita eliberarea in regim de urgenta, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii.

(2) Persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul Romaniei fonograme cu opere din repertoriul international, national sau cele carora le-a fost cesionat de catre producatorii romani dreptul de reproducere si distribuire de fonograme in Romania sunt obligate sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor un exemplar al fonogramei pe fiecare tip de suport, in forma in care acesta a fost introdus in circuitul comercial, in termen de 30 de zile de la data emiterii adeverintei de inscriere a fonogramelor in Registrul national al fonogramelor.

(3) Persoanele prevazute la art. 9 alin. (1) pot depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale. Aceste elemente au caracter confidential, urmand a fi comunicate, la cerere, numai organelor de supraveghere si control al aplicarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Art. 11

Persoanele fizice sau juridice care au obtinut adeverinte de inscriere a fonogramelor in Registrul national al fonogramelor pot solicita marcaje holografice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, printr-o cerere-tip in care se mentioneaza, in mod obligatoriu, fonogramele pentru care se solicita eliberarea de marcaje holografice.

Art. 12

(1) Dupa primirea si analizarea cererii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza, in termen de cel mult 3 zile lucratoare, marcajele holografice solicitate, pe baza unei facturi fiscale in care se vor mentiona seriile si numarul marcajelor holografice.

(2) La pretul de cost al marcajelor holografice se va adauga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural national.

(3) Marcajele holografice se elibereaza numai persoanelor care prezinta o imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul solicitantului.

(4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu elibereaza marcaje holografice solicitantilor care:

a) nu au depus raportul lunar prevazut la art. 15 alin. (1);

b) au comunicat, cu intentia de a eluda prevederile prezentei ordonante, date incorecte sau incomplete prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe fonograme;

c) au aplicat marcaje holografice pe fonograme in alte conditii decat cele prevazute de prezenta ordonanta.

(5) Pentru situatiile prevazute la alin. (4) lit. a) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu elibereaza marcaje holografice pana la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului fonogramei, iar in situatiile prevazute la alin. (4) lit. b) si c) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu elibereaza marcaje holografice pentru o perioada de 6 luni de la data constatarii existentei situatiei respective.

(6) in scopul prevenirii eliberarii unor cantitati nejustificate de marcaje holografice, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se pot stabili, cu consultarea prealabila a structurilor asociative ale producatorilor de fonograme, numarul maxim de marcaje holografice eliberate pentru o fonograma, precum si conditiile de eliberare, in cazuri justificate, de cantitati suplimentare.

Art. 13

(1) Marcajul holografic se aplica de catre producatori sau importatori pe fiecare exemplar al fonogramei, inainte de a fi comercializata, astfel:

a) pentru fonogramele din import, pe carcasele sau pe ambalajele exterioare;

b) pentru fonogramele produse in Romania, pe coperta fonogramei la sfarsitul procesului de productie. Sunt interzise aplicarea marcajelor holografice pe coperte inainte de finalizarea procesului de productie, precum si vanzarea sau cumpararea copertelor cu marcaje holografice aplicate.

(2) Structurile asociative ale producatorilor de fonograme pot monitoriza modul de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme, sunt obligate sa sesizeze autoritatilor competente neregulile identificate si pot participa, in calitate de observatori, la actiunile de control organizate de autoritatile competente. in acest scop structurile asociative ale producatorilor de fonograme pot consulta la sediul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor rapoartele privind aplicarea marcajelor holografice de catre producatori si importatori.

Art. 14

(1) Persoanele fizice sau juridice care au achizitionat marcaje holografice sunt obligate sa tina evidenta distincta a achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor holografice, acestea fiind asimilate documentelor fiscale cu regim special.

(2) Marcajele holografice nu pot fi revandute altor operatori economici.

(3) in situatia in care un operator economic producator intern ori importator isi inceteaza activitatea, isi cesioneaza partial sau integral activitatea ori isi modifica statutul sub orice forma, acesta este obligat ca, in termen de 15 zile, sa comunice numarul si codul marcajelor holografice neutilizate pana la acea data si sa le restituie Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.

(4) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfarsitul fiecarei zile pe un formular special.

(5) Marcajele holografice deteriorate nu se utilizeaza si se returneaza Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in conditiile prevazute la alin. (3).

(6) Marcajele holografice aplicate pe fonogramele care nu s-au vandut si care se retrag din circuitul comercial se evidentiaza numeric intr-un formular special si se returneaza Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in conditiile prevazute la alin. (3).

(7) Marcajele prevazute la alin. (5) si (6) se distrug, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. La operatiunile de inventariere si distrugere a marcajelor holografice pot participa, la cerere, si reprezentanti ai structurilor asociative ale producatorilor de fonograme.

(8) Costul marcajelor holografice neutilizate, daca acestea sunt pe role intregi, se restituie, cu exceptia sumelor aferente Fondului cultural national si a comisionului prevazut la art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Costul marcajelor holografice deteriorate si al marcajelor neutilizate, care nu sunt pe role intregi, nu se restituie.

Art. 15

(1) Persoanele fizice sau juridice care au achizitionat marcaje holografice sunt responsabile de modul in care sunt aplicate marcajele holografice si sunt obligate sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pe suport hartie si electronic sau exclusiv on-line, semnat electronic, un raport lunar privind aplicarea marcajelor holografice.

(2) Raportul prevazut la alin. (1) se depune in primele 25 de zile lucratoare ale lunii in curs, pentru luna anterioara.

(3) Raportul prevazut la alin. (1) trebuie sa contina seriile marcajelor aplicate, denumirea si suporturile fonogramelor pe care acestea au fost aplicate, adresa punctului de lucru unde s-a efectuat operatiunea de aplicare a marcajelor holografice, denumirea multiplicatorului fonogramelor si denumirea operatorilor economici care au tiparit copertele fonogramelor.

(4) Raportarea numarului de marcaje holografice se efectueaza pe baza declaratiilor vamale de import, pentru fonogramele din import, si pe baza facturilor fiscale de achizitionare a fonogramelor de la multiplicatori sau de achizitionare a suporturilor neinregistrate, in cazul producatorilor care multiplica fonograme.

(5) Este interzisa raportarea aplicarii marcajelor holografice pe baza facturilor de achizitie a copertelor.

Art. 16

(1) Persoanele fizice sau juridice care comunica public prestatii artistice fixate pe fonograme produse in scop comercial pot utiliza numai fonograme care au aplicate marcaje holografice.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot realiza o copie de lucru numai de pe fonogramele cu marcaje holografice pe care le detin in spatiul in care se realizeaza comunicarea publica.

(3) Pentru comunicarea publica a fonogramelor care nu au fost produse in scop comercial sau care nu au fost importate in Romania, persoanele prevazute la alin. (1) pot detine copii ale fonogramelor, inclusiv stocate electronic pe sisteme de calcul, numai cu acordul scris al producatorilor.


Art. 17

(1) inregistrarea sau, dupa caz, inscrierea in Registrul national al programelor pentru calculator este obligatoriu pentru:

1. persoanele fizice autorizate si persoanele juridice care desfasoara pe teritoriul Romaniei oricare dintre urmatoarele activitati:

a) producere de programe pentru calculator;

a) producere de programe pentru calculator destinate comercializarii prin magazine;

b) import de programe pentru calculator;

c) distribuire de programe pentru calculator;

d) inchiriere de programe pentru calculator;

e) comercializare de programe pentru calculator;

e) comercializare de programe pentru calculator prin magazine specializate in vanzarea de programe pentru calculator si echipamente IT;

2. programele pentru calculator:

a) produse in Romania si comercializate de catre comercianti specializati;

b) importate in Romania si comercializate de catre comercianti specializati.

(2) Registrul national al programelor pentru calculator este organizat in forma electronica si cuprinde urmatoarele sectiuni:

a) sectiunea producatori de programe pentru calculator;

b) sectiunea importatori de programe pentru calculator;

c) sectiunea distribuitori de programe pentru calculator;

d) sectiunea comercianti de programe pentru calculator;

e) sectiunea inscrieri programe pentru calculator;

f) sectiunea mentiuni, radieri, retrageri si sanctiuni.

Art. 18

in vederea inregistrarii in Registrul national al programelor pentru calculator, persoanele fizice sau juridice prevazute la art. 17 alin. (1) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere-tip insotita de documentele prevazute la art. 35 alin. (1).

Art. 19

inregistrarea in Registrul national al programelor pentru calculator se probeaza cu certificatul de inregistrare prevazut la art. 36 alin. (1).

Art. 20

(1) Persoanele fizice sau juridice prevazute la art. 17 alin. (1), inregistrate in Registrul national al programelor pentru calculator, sunt obligate sa inscrie programele pentru calculator in Registrul national al programelor pentru calculator, inainte de introducerea acestora in circuitul comercial.

(2) in vederea inscrierii programelor pentru calculator, persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.

(3) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc programe pentru calculator in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei, cererea-tip trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente si produse:

a) copia inscrisului doveditor al acordului titularului drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator sau declaratia pe propria raspundere din partea autorului programelor pentru calculator;

b) copia modelului licentei acordate pe teritoriul Romaniei utilizatorilor de programe pentru calculator;

c) un exemplar al programului pentru calculator, in forma in care acesta este produs in vederea comercializarii.

(4) Pentru persoanele fizice sau juridice care importa programe pentru calculator in vederea introducerii in circuitul comercial, cererea-tip va fi insotita de inscrisul doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatile de distribuire, comercializare si inchiriere, in traducere legalizata, in cazul inscrisurilor intr-o limba straina.

(5) Pentru persoanele fizice sau juridice care distribuie si/sau comercializeaza programe pentru calculator, cererea-tip va fi insotita de copia inscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de distribuire si/sau comercializare.

(6) Pentru persoanele fizice sau juridice care inchiriaza programe pentru calculator prin intermediul salilor de acces la Internet si al salilor de jocuri care utilizeaza programe pentru calculator, cererea-tip va fi insotita de urmatoarele documente:

a) copia inscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de inchiriere a programelor pentru calculator;

b) declaratie pe propria raspundere privind numarul de calculatoare utilizate in desfasurarea activitatii.

(7) Persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. (6) sunt obligate sa detina la fiecare punct de lucru licentele pentru programele pentru calculator destinate inchirierii la respectivul punct de lucru.

Art. 21

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza solicitantilor, dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 20 alin. (2)-(6), o anexa la certificatul de inregistrare prevazut la art. 36 alin. (1), in care se mentioneaza programele pentru calculator inscrise in Registrul national al programelor pentru calculator.


Art. 22

(1) inscrierea in Registrul national al videogramelor este obligatorie pentru videogramele:

a) produse in Romania;

b) importate in Romania.

(2) Registrul national al videogramelor este organizat in forma electronica si cuprinde urmatoarele sectiuni:

a) sectiunea inscrieri videograme;

b) sectiunea marcaje holografice;

c) sectiunea importatori si producatori de videograme;

d) sectiunea inscrieri mentiuni, radieri, retrageri si sanctiuni.

Art. 23

(1) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care importa ori produc videograme pe teritoriul Romaniei sunt obligate sa inscrie videogramele in Registrul national al videogramelor inainte de introducerea acestora in circuitul comercial.

(2) in vederea inscrierii videogramelor in Registrul national al videogramelor, persoanele prevazute la alin. (1) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.

(2) in vederea inscrierii videogramelor in Registrul national al videogramelor, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice prevazute la alin. (1) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.

(21) Cererea-tip prevazuta la alin. (2) este completata de solicitanti, in mod obligatoriu, cu date si informatii, pe propria raspundere, privind urmatoarele:

a) titlul operei;

b) contractele de cesiune a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, numele cedentilor, drepturile patrimoniale cesionate, felul, durata si teritoriul cesiunii;

c) titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe;

d) data primei fixari si a primei publicari sau radiodifuzari a videogramei.

(3) Pentru filmele cinematografice, cererea-tip trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

a) copia certificatului de inscriere a solicitantului in Registrul cinematografiei;

b) copia certificatului de clasificare a filmului cinematografic, eliberat de Registrul cinematografiei.

(4) Pentru alte videograme decat cele prevazute la alin. (3), produse in Romania, cererea-tip trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente si produse:

a) copia certificatului de inregistrare la oficiul registrului comertului;

b) copia contractului de cesiune, de catre titularii de drepturi, a dreptului de reproducere si/sau de distribuire pe teritoriul Romaniei, in traducere legalizata, daca documentul este redactat intr-o limba straina;

c) un exemplar al videogramei, in forma in care aceasta va fi comercializata.

(5) Pentru videogramele importate pe teritoriul Romaniei, cererea-tip trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente si produse:

a) copia certificatului de inregistrare la oficiul registrului comertului;

b) copia contractului de cesiune, de catre titularii de drepturi, a dreptului de reproducere si/sau distribuire pe teritoriul Romaniei, in traducere legalizata, daca documentul este redactat intr-o limba straina;

c) copia declaratiei vamale de import si a facturii externe;

(5) Pentru persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care importa videograme, respectiv desfasoara activitati de comert intracomunitar, cererea-tip este completata de solicitanti, in mod obligatoriu, cu date si informatii, pe propria raspundere, privind drepturile de autor si drepturile conexe, factura externa si declaratia vamala de import, dupa caz. Cererea-tip este insotita de copia inscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi privind importul, distribuirea si comercializarea de videograme pe teritoriul Romaniei, in traducere autorizata in limba romana.

d) copia fata-verso a copertei, pe care Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscriptia „MOSTRa ORDA-.

(6) Pentru persoanele fizice sau juridice carora le-a fost cesionat de catre producatorii romani dreptul de reproducere si distribuire de videograme in Romania, cererea-tip va fi insotita de urmatoarele documente si produse:

a) copia certificatului de inregistrare la oficiul registrului comertului, precum si copii ale certificatelor de mentiuni, daca este cazul;

b) copia contractului de cesiune, de catre producatorul, titular de drepturi, a dreptului de reproducere si distribuire a videogramei, insotit de anexa cuprinzand titlurile videogramelor;

c) un exemplar al videogramei, in forma in care aceasta va fi comercializata.

(6) Abrogat.

(7) Videogramele importate trebuie sa contina mentiuni privind titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe, precum si titlul videogramei.

(7) Abrogat.

(8) Videogramele depuse se restituie solicitantului dupa verificarea indeplinirii conditiilor mai sus mentionate.

(8) Abrogat.


Art. 24

(1) Dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 23, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza solicitantilor adeverinte de inscriere a videogramelor in Registrul national al videogramelor, astfel:

a) pentru cererile completate on-line in aplicatia informatica a Oficiului, anterior depunerii si inregistrarii la Oficiu, in termen de 4 zile lucratoare de la data inregistrarii;

b) pentru cererile depuse si inregistrate direct la Oficiu, in termen de 6 zile lucratoare de la data inregistrarii;

c) pentru cazurile in care se solicita eliberarea in regim de urgenta, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii.

(2) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au produs videograme pe teritoriul Romaniei au obligatia sa depuna un exemplar al videogramei in forma in care se introduce in circuitul comercial. in situatia in care exemplarul nu este depus in termen de 30 de zile de la data eliberarii adeverintei, inscrierea se anuleaza.

Art. 25

Persoanele fizice sau juridice care au obtinut adeverinta de inscriere a videogramelor in Registrul national al videogramelor pot solicita Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor eliberarea de marcaje holografice, printr-o cerere-tip in care se mentioneaza, in mod obligatoriu, titlurile videogramelor pentru care se solicita eliberarea de marcaje holografice.

Art. 26

(1) Dupa primirea si analizarea cererii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza, in termen de cel mult 3 zile lucratoare, marcajele holografice solicitate, pe baza unei facturi fiscale in care se vor mentiona seriile si numarul marcajelor holografice. Marcajele holografice se elibereaza numai persoanelor care prezinta o imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul solicitantului.

(2) La pretul de cost al marcajelor holografice se va adauga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural national.

(3) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu elibereaza marcaje holografice solicitantilor care:

a) nu au depus raportul lunar prevazut la art. 15 alin. (1);

b) au comunicat date incorecte sau incomplete, prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe videograme, cu intentia de a eluda prevederile prezentei ordonante.

c) au aplicat marcaje holografice pe videograme in alte conditii decat cele prevazute de prezenta ordonanta.

(4) Pentru situatiile prevazute la alin. (3) lit. a) si b) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu elibereaza marcaje holografice pana la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului videogramei, iar in situatiile prevazute la alin. (3) lit. c) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu elibereaza marcaje holografice pentru o perioada de 6 luni de la data constatarii existentei situatiei respective.

Art. 27

Marcajul holografic se aplica de catre solicitanti pe fiecare exemplar al videogramei, astfel:

a) pentru videogramele tip caseta video sau tip disc optic, destinate comercializarii, marcajul holografic se aplica pe coperta sau pe ambalajul exterior;

b) pentru videogramele tip caseta video, destinate inchirierii, marcajul holografic se aplica pe caseta video, respectiv pe suprafata laterala opusa capacului mobil;

c) pentru videogramele tip disc optic, destinate inchirierii, marcajul holografic se aplica pe discul optic, pe coperta sau pe ambalajul exterior si/sau pe discul optic, caz in care aplicarea marcajelor holografice va fi raportata separat.

Art. 28

Persoanele fizice sau juridice care achizitioneaza marcaje holografice pentru videograme sunt obligate sa organizeze gestiunea acestora in conditiile prevazute la art. 14.

Art. 29

Situatia aplicarii marcajelor holografice pentru videograme se raporteaza lunar, potrivit prevederilor art. 15.


Art. 30

(1) Persoanele fizice autorizate si persoanele juridice care doresc sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati de multiplicare a fonogramelor, videogramelor si/sau programelor pentru calculator pot desfasura aceste activitati numai dupa inregistrarea in Registrul national al multiplicatorilor prin obtinerea unei autorizatii de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.

(2) Registrul national al multiplicatorilor este organizat in forma electronica si cuprinde urmatoarele sectiuni:

a) sectiunea multiplicatori de discuri optice;

b) sectiunea multiplicatori de casete audio;

c) sectiunea multiplicatori de casete video.

(3) inregistrarea in Registrul national al multiplicatorilor este obligatorie pentru operatorii economici care:

a) multiplica fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, dupa caz, destinate distribuirii catre public;

b) intermediaza, in afara Romaniei, servicii de multiplicare de fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, dupa caz, destinate distribuirii catre public.

(4) Operatorii economici care multiplica propriile fonograme, videograme si programe pentru calculator, exceptate potrivit prevederilor art. 31, nu au obligatia sa se inregistreze in Registrul national al multiplicatorilor.

Art. 31

(1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonante urmatoarele:

a) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator ce contin prezentari ale unor organizatii ori institutii;

b) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator destinate comunicarii comerciale, ce nu fac obiectul comercializarii directe ori indirecte, precum: prezentari de operatori economici, de produse sau servicii;

c) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator produse de catre institutiile de cult si cele de invatamant, comercializate prin mijloace proprii ale fiecarei institutii sau cu prilejul unor manifestari cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participa;

d) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator realizate in scopul prezentarii patrimoniului cultural detinut de muzee, centre de cultura, teatre sau alte institutii similare acestora ori cele cu caracter promotional specifice activitatii institutiilor culturale si comercializate prin mijloace proprii ale fiecarei institutii culturale sau cu prilejul unor manifestari cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participa;

e) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator oferite cu titlu gratuit vizitatorilor, in cadrul targurilor, saloanelor si al altor manifestari expozitionale, cu conditia ca acestea sa faca obiectul manifestarilor respective;

f) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator continand instructiuni de utilizare, documentatii, conferinte, seminarii si altele asemenea, cu conditia ca acestea sa nu faca obiectul comercializarii prin magazine;

g) programe pentru calculator destinate utilizarii interne de catre institutii, organizatii sau operatori economici si actualizarile acestor programe cu conditia de a nu fi distribuite prin magazine;

h) programele pentru calculator realizate la comanda, ce urmeaza a fi utilizate de beneficiarul comenzii;

i) programele pentru calculator destinate instalarii sau functionarii unor echipamente, precum si documentatiile aferente ce se comercializeaza impreuna cu echipamentele respective;

j) copiile de lucru ale fonogramelor prevazute la art. 16, precum si copiile autorizate de titularii de drepturi in vederea radiodifuzarii;

k) copiile videogramelor transmise de titularii de drepturi operatorilor economici care realizeaza activitati de comunicare publica sau radiodifuzare.

(2) inscrierea in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator prevazute la alin. (1), precum si inregistrarea operatorilor economici care distribuie sau comercializeaza astfel de produse sunt facultative.

Art. 32

(1) in vederea autorizarii, persoanele fizice sau juridice prevazute la art. 30 alin. (1) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere-tip insotita de documentele prevazute la art. 35 alin. (1).

(2) Autorizatia se acorda persoanelor prevazute la art. 30 alin. (1), care detin echipamente de multiplicare industriala ce permit realizarea tuturor proceselor de multiplicare, respectiv: multiplicare, tampografie, ambalare, precum si un dispozitiv tehnic de verificare a calitatii.

(3) Conditiile de autorizare se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, dupa consultarea structurilor asociative ale producatorilor si multiplicatorilor.

(4) Autorizatia se elibereaza numai dupa verificarea de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a conditiilor prevazute la alin. (1)-(3).

Art. 33

(1) Fonogramele si videogramele fixate pe casete audio si, respectiv, casete video trebuie sa contina pe suprafata acestora urmatoarele informatii:

a) denumirea, marca sau codul multiplicatorului inregistrat la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor;

b) titlul fonogramei sau videogramei;

c) simbolul Ⓟ si/sau © insotit de numele/denumirea ori marca titularului de drepturi, anul si tara in care a fost adusa prima data la cunostinta publica.

(2) Fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator fixate pe discuri optice trebuie sa contina informatii pe ambele fete, atat pe cea imprimata grafic, cat si pe banda circulara de identificare de pe fata activa, dupa cum urmeaza:

A. pe fata imprimata:

a) titlul fonogramei sau videogramei;

b) simbolul  si/sau © insotit de numele/denumirea sau marca titularului de drepturi, anul si tara in care a fost adusa prima data la cunostinta publica;

B. pe banda circulara de identificare:

a) titlul sau o parte identificabila a acestuia;

b) denumirea, marca sau codul multiplicatorului inregistrat la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.

(3) Discurile optice trebuie sa fie realizate prin injectie si sa aiba inserate coduri de identificare a sursei, conform uzantelor internationale.

(4) Coperta trebuie sa contina denumirea si codul unic de inregistrare al operatorului economic care a tiparit coperta.

Art. 34

Persoanele fizice sau juridice inregistrate in Registrul national al multiplicatorilor pentru activitatea de multiplicare a fonogramelor sunt obligate sa intocmeasca un registru special, in care vor mentiona in mod obligatoriu urmatoarele:

a) numele sau denumirea si datele de identificare ale furnizorilor de materii prime folosite in cadrul procesului de reproducere;

b) documentele financiar-contabile care atesta achizitionarea materiilor prime prevazute la lit. a);

c) cantitatea si tipul materiilor prime achizitionate;

d) numele sau denumirea si datele de identificare ale persoanelor fizice ori juridice care solicita reproducerea de discuri optice, casete audio si casete video;

e) seria si numarul certificatului de inregistrare in registrele nationale pentru persoanele care solicita reproducerea;

f) numarul, titlurile si tipul discurilor optice si casetelor audio sau video multiplicate.


Art. 35

Inregistrarea persoanelor fizice autorizate si a persoanelor juridice in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor se efectueaza in baza cererilor-tip specifice, insotite de copia certificatului de inregistrare la oficiul registrului comertului. Datele si informatiile nereale declarate in cererea-tip atrag raspunderea solicitantului, potrivit legii.

Art. 36

(1) Dupa verificarea existentei documentelor prevazute la art. 35, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza solicitantilor, in termen de 5 zile lucratoare pentru cererile transmise on-line si in termen de 20 de zile lucratoare pentru cererile depuse la sediul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, un certificat de inregistrare in Registrul national al fonogramelor sau in Registrul national al programelor pentru calculator, dupa caz.

(1) Dupa verificarea documentelor prevazute la art. 35, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza certificatul corespunzator solicitantilor, astfel:

a) pentru cererile completate on-line in aplicatia informatica a Oficiului, anterior depunerii si inregistrarii la Oficiu, in termen de 4 zile lucratoare de la data inregistrarii;

b) pentru cererile depuse si inregistrate direct la Oficiu, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii;

c) pentru cazurile in care se solicita eliberarea in regim de urgenta, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii.

(2) in situatia in care nu sunt depuse toate documentele, conform prezentei ordonante, sau acestea sunt necorespunzatoare, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va solicita in scris remedierea deficientelor constatate, in caz contrar cererea urmand a fi respinsa.

(3) Certificatul prevazut la alin. (1) sau solicitarea prevazuta la alin. (2) vor putea fi ridicate de la Registratura generala a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor in termen de 15 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), urmand ca, in cazul neridicarii in interiorul acestui termen, sa fie comunicate prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.

(4) Persoanele inregistrate in Registrul national al fonogramelor, Registrul national al programelor pentru calculator sau in Registrul national al multiplicatorilor sunt obligate sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor documentele de modificare si/sau de completare a documentelor pe baza carora s-a efectuat inregistrarea, in termen de 15 zile de la data la care s-au realizat modificarea si/sau completarea lor.

(5) Durata de valabilitate a certificatului prevazut la alin. (1) si a autorizatiei prevazute la art. 30 alin. (1) este de un an de la data emiterii.

(6) Pentru emiterea unui nou certificat sau a unei noi autorizatii, in situatia modificarii si/sau completarii documentelor pe baza carora s-a efectuat inregistrarea, persoanele fizice sau juridice prevazute la art. 35 alin. (1) trebuie sa depuna urmatoarele:

a) o cerere-tip;

b) copii ale documentelor de modificare si/sau de completare a documentelor pe baza carora s-a efectuat inregistrarea.


Art. 37

Persoanele fizice sau juridice inregistrate in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor sunt obligate sa detina la fiecare punct de lucru certificatul ori autorizatia de inregistrare, in original sau in copie.

Art. 38

inscrierea in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este valabila pentru intreaga perioada de exploatare a fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator.

Art. 39

(1) Sunt interzise comercializarea stradala si comercializarea ambulanta in spatii publice a fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator. in piete, targuri si oboare comercializarea fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator este permisa numai in spatii comerciale inchise, autorizate in acest scop.

(2) Operatorii economici care tiparesc coperte ale fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator au obligatia sa organizeze si sa pastreze evidenta, pe titluri si pe beneficiari de comenzi, a copertelor tiparite, timp de 3 ani.

(3) Pot fi comercializate in spatii publice deschise fonograme, videograme sau programe pentru calculator in cadrul concertelor, festivalurilor, lansarilor, saloanelor, targurilor ocazionale si al altor manifestari expozitionale, in spatii special destinate.

Art. 40

(1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu elibereaza certificate de inregistrare:

a) solicitantilor care au ca asociati sau actionari persoane fizice condamnate pentru savarsirea de infractiuni in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe;

b) solicitantilor care au fost sanctionati contraventional de cel putin doua ori in ultimul an pentru savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 43 alin. (1) lit. c), d), g), i), j), l), m) si o), pentru o perioada de 1-3 ani;

c) daca la punctele de lucru ale solicitantilor au fost savarsite infractiuni sau contraventii in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe.

(2) Daca persoanele fizice sau juridice inregistrate in Registrul national al fonogramelor sau in Registrul national al programelor pentru calculator se afla in cazul prevazut la alin. (1) lit. a), Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va retrage certificatul de inregistrare al acestora prin decizie motivata a directorului general, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Daca persoanele fizice sau juridice inregistrate in Registrul national al fonogramelor se afla in unul dintre cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va suspenda sau va retrage certificatul de inregistrare al acestora in conditiile art. 41, prin decizie a directorului general, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Durata suspendarii certificatului se dubleaza in situatia in care a mai fost suspendat pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c).

Art. 41

(1) La cererea organelor de supraveghere si control al aplicarii legislatiei in domeniu, care au constatat savarsirea unor infractiuni sau contraventii in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va suspenda certificatul de inregistrare pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

(2) in situatia condamnarii penale sau a ramanerii definitive a procesului-verbal de constatare a savarsirii contraventiei, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va retrage certificatul de inregistrare, prin decizie a directorului general, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Art. 42

(1) Persoanele fizice sau juridice inregistrate in Registrul national al fonogramelor, Registrul national al programelor pentru calculator sau in Registrul national al multiplicatorilor, care urmeaza sa desfasoare activitati de depozitare a fonogramelor, programelor pentru calculator sau a videogramelor, pot efectua aceste activitati numai in spatiile declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.

(2) in situatia in care persoanele prevazute la alin. (1) obtin alte spatii in vederea desfasurarii activitatilor de depozitare, acestea au obligatia sa informeze Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor cu privire la adresa noilor spatii, inainte de inceperea efectiva a activitatii in aceste spatii.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt obligate sa prezinte organelor de control documentele justificative privind inregistrarea si inscrierea in Registrul national al fonogramelor, in Registrul national al programelor pentru calculator si in Registrul national al multiplicatorilor, provenienta fonogramelor, programelor pentru calculator sau a videogramelor, titlurile, numarul si suportul acestora.


Art. 43

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) neinregistrarea sau neinscrierea in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, conform prevederilor prezentei ordonante, cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei;

b) nedepunerea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a documentelor de modificare si/sau de completare de catre persoanele fizice sau juridice inregistrate in registrele nationale, conform prevederilor art. 36 alin. (4), cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;

c) comercializarea sau detinerea in vederea comercializarii de fonograme ori videograme fara marcaje holografice, cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei;

c) comercializarea sau detinerea in vederea comercializarii de fonograme ori videograme fara marcaje holografice, cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei si confiscarea acestora.

d) vanzarea sau cumpararea de coperte ale fonogramelor ori videogramelor cu marcaje holografice aplicate, cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei si suspendarea certificatului de inregistrare pe o perioada de 6 luni;

e) producerea, reproducerea, distribuirea, comercializarea sau depozitarea fonogramelor si programelor pentru calculator in alte spatii decat cele mentionate in certificatul de inregistrare, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei si confiscarea suporturilor, materialelor, aparatelor si fonogramelor care au servit sau care au fost destinate sa serveasca la savarsirea contraventiei;

f) nedetinerea la fiecare punct de lucru a certificatului de inregistrare, conform art. 37, sau a autorizatiei prevazute la art. 32 alin. (4), cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;

g) nerespectarea dispozitiilor privind prezentarea, la solicitarea organelor de control, a documentelor justificative privind inregistrarea si inscrierea in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si provenienta fonogramelor, videogramelor si a programelor pentru calculator ori prezentarea unor documente incomplete, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei si confiscarea fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator pentru care nu sunt prezentate documente justificative;

h) nerespectarea dispozitiilor privind detinerea la fiecare punct de lucru a licentelor programelor pentru calculator utilizate in vederea inchirierii la respectivul punct de lucru, conform art. 20 alin. (7), cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;

i) nerespectarea dispozitiilor privind evidenta marcajelor holografice, conform art. 14 si 28, cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei si suspendarea certificatului de inregistrare pe o perioada de 6 luni;

j) nerespectarea dispozitiilor art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 27 si 29 privind aplicarea marcajelor holografice si depunerea raportului lunar, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;

k) nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) privind comunicarea publica a prestatiilor artistice fixate pe fonograme, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei si confiscarea fonogramelor neautorizate;

l) nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (1), respectiv multiplicarea neautorizata, cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei si confiscarea echipamentelor utilizate la multiplicare;

m) nerespectarea obligatiei de intocmire a registrului special potrivit art. 34, intocmirea incompleta sau neprezentarea registrului organelor de supraveghere si control, cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei;

n) nerespectarea dispozitiilor art. 33 privind inscriptiile pe care trebuie sa le cuprinda fonogramele, videogramele si programele pentru calculator, cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei si confiscarea acestora;

o) multiplicarea de fonograme si videograme pe discuri optice tip blank cu incalcarea prevederilor art. 33 alin. (3), in scopul comercializarii, imprumutului sau inchirierii, precum si vanzarea ori revanzarea acestora, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei si confiscarea produselor;

p) nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (2), cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se aplica si persoanelor juridice, situatie in care limitele amenzilor se majoreaza de trei ori.

 

Art. 44

(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 43 alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre ofiterii sau agentii de politie din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative cu competente in domeniu, precum si de catre personalul Garzii Financiare.

(2) Contraventiile prevazute la art. 43 alin. (1) lit. a), c), e), n) si o) se pot constata si sanctiona si de catre personalul Jandarmeriei Romane.

(2) Contraventiile prevazute la art. 43 alin. (1) lit. a), c), e), g), n) si o) se pot constata si sanctiona si de catre personalul Jandarmeriei Romane.

(3) Autoritatile prevazute la alin. (1) si (2) vor transmite de indata Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor copii ale proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, precum si propuneri documentate de suspendare sau de retragere a certificatelor de inregistrare.

(4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va solicita autoritatilor competente organizarea de actiuni de verificare a modului de aplicare a marcajelor holografice.

(5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate organiza actiuni de verificare a respectarii prevederilor prezentei ordonante, impreuna cu reprezentanti ai Politiei Romane, Garzii Financiare si ai Jandarmeriei Romane, care au atributii de control. Structurile asociative ale titularilor de drepturi pot participa la aceste actiuni in calitate de observatori, la cerere.

Art. 45

(1) Contraventiilor prevazute la art. 43 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazut la art. 43.


Art. 46

(1) inregistrarile si inscrierile in Registrul national al fonogramelor, Registrul national al programelor pentru calculator si in Registrul national al videogramelor, efectuate anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante, raman valabile pana la data de 31 ianuarie 2007.

(2) Reinnoirea certificatelor in baza noilor inregistrari si inscrieri se efectueaza in conditiile art. 36 alin. (6).

Art. 47

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pastreaza in format electronic si imprimat pe suport hartie copii actualizate periodic ale registrelor nationale pe care le administreaza.

Art. 48

Modelul cererilor-tip prevazute la art. 7,art. 9 alin. (2), art. 11,art. 18,art. 20 alin. (2), art. 23 alin. (2), art. 25 si la art. 32 alin. (1), al formularului special prevazut la art. 14 alin. (4) si (5), al raportului lunar prevazut la art. 15 alin. (1), al declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 20 alin. (3) lit. a), al autorizatiei prevazute la art. 30 alin. (1), al certificatelor de inregistrare, precum si conditiile de eliberare a marcajelor holografice conform art. 12 si 26 se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante.

Art. 49

(1) in vederea intaririi capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, pentru punerea in aplicare a masurilor privind supravegherea circulatiei comerciale a produselor purtatoare de drepturi de autor si drepturi conexe, se suplimenteaza numarul de posturi din organigrama Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor cu 32 de posturi.

(2) Se autorizeaza Ministerul Culturii si Cultelor sa introduca modificarile care decurg din prezenta ordonanta in anexele la bugetul propriu, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006.
 
Art. 50

Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 624/2001, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 213/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 51

Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.