Protocol din 10/04/2009 privind Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore sau audiovizuale, precum si cuantumul acestei remuneratii

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 13/05/2009

 

1. Prezentul protocol reglementează lista aparatelor și suporturilor pentru care se datorează remunerație compensatorie pentru copie privată, în conformitate cu dispozițiile art. 107 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.
  

2. Prin fabricant/importator, în sensul prezentului protocol, se înțelege orice persoană ce fabrică sau importă pe teritoriul României suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore ori audiovizuale și/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii, în situația prevăzută la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.
  

3. Persoanele prevăzute la pct. 2 vor plăti organismului de gestiune colectivă, unic colector, desemnat prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, o remunerație compensatorie pentru copia privată, lunară, potrivit tabelelor cuprinse în Lista suporturilor și aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, ce constituie anexele nr. 1 și 2 la prezentul protocol.
  

4. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentele prevăzute în cele două tabele o constituie, după caz:
   a) valoarea totală în vamă a aparatelor și suporturilor ce permit reproducerea operelor sonore și audiovizuale, în sistem analog și digital, în luna pentru care este datorată (în baza de calcul nu intră TVA, taxe vamale, accize);
   b) valoarea totală a facturilor lunare, emise de fabricanți, pentru aparatele și suporturile ce permit reproducerea operelor sonore și audiovizuale, în sistem analog și digital (în baza de calcul nu intră TVA), fabricate în România.
  

5. Remunerația compensatorie prevăzută în prezentul protocol se plătește lunar, până la data de 15 a fiecărei luni următoare celei pentru care este datorată.
  

6. Odată cu plata remunerației, importatorii și fabricanții vor comunica organismului de gestiune colectivă unic colector un raport cuprinzând:
   a) lista aparatelor și suporturilor fabricate sau importate pe teritoriul României;
   b) baza de calcul pe grupe de produse (aparate și suporturi, conform anexelor nr. 1 și 2).
  

7. Pentru întârzieri la plată, importatorii și/sau fabricanții datorează penalități echivalente cu dobânda de referință a Băncii Naționale a României, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere.
  

8. Lista suporturilor și aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată poate fi negociată după 2 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, în concordanță cu suporturile și aparatele ce permit reproducerea operelor sonore sau audiovizuale cunoscute la data introducerii noii cereri de negocieri.
  

9. Prezentul protocol, împreună cu Lista suporturilor și aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale se aplică tuturor persoanelor care fabrică sau importă pe teritoriul României suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore ori audiovizuale în sistem analog sau digital și/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii, în condițiile art. 34 și 107 din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.
    Părțile sunt de acord cu înaintarea prezentului protocol către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, potrivit art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru publicare în Monitorul Oficial, Partea I.
    *
    Prezentul protocol intră în vigoare după 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în baza deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
    Prezentul protocol s-a încheiat în data de 10 aprilie 2009, în 9 (nouă) exemplare, cu forță probantă egală.
  
      UCMR-ADA                                           CREDIDAM
     Ana Achim,                                      í…žtefan Gheorghiu,
  director general                                   director general
     DACIN-SARA                                         UPFAR-ARGOA
   Mircea Mureșan,                                    Ionel Udrescu,
  director general                                    vicepreședinte
        UPFR,                                             APDETIC
    Tedy Creștin,                                    Valentin Negoiță,
  director executiv                                     președinte
        ADPFR                                      STAR PRINT TRADE CO.
  Sorinel Chelariu,                                     Liviu Goșa,
     președinte                                      director general
      VODAFONE                                            ORANGE
Aurelia Dragomirescu,                               Mădălina Albinescu,
      director                             coordonatorul Departamentului juridic
        AOMR
   Liviu Popescu,
  director executiv
 


    PROCES-VERBAL
din 10 aprilie 2009
privind Lista suporturilor și aparatelor pentru care se datorează
remunerația compensatorie pentru copia privată pentru operele
reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale,
precum și cuantumul acestei remunerații

 

    încheiat între:
   - Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru drepturi de autor (UCMR-ADA), cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, reprezentată prin director general Ana Achim;
   - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), cu sediul în București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camera 50-52, sectorul 1, reprezentată prin director general Mircea Mureșan;
   - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în București, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, reprezentată prin director executiv Tedy Creștin;
   - Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), cu sediul în București, str. Jules Michelet nr. 15-17, sectorul 1, reprezentat prin director general í…žtefan Gheorghiu;
   - Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale (UPFAR-ARGOA), cu sediul în București, str. Dem I. Dobrescu nr. 4-6, et. 3, camera 44, sectorul 1, reprezentată prin vicepreședinte Ionel Udrescu;
   - Asociația pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în București, str. í…žtirbei Vodă nr. 103, bl. 24A, et 2, ap 6, sectorul 1, reprezentată prin Sorinel Chelariu;
    în calitate de membri ai comisiei - organisme de gestiune colectivă;
    și
   - Asociația Producătorilor și Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (APDETIC), cu sediul în București, í…žos. Olteniței nr. 105A, sectorul 4, reprezentată prin președinte Valentin Negoiță;
   - Star Print Trade Co., cu sediul în București, bd. Dimitrie Pompei nr. 8, clădirea Feper, et. 1, sectorul 2, reprezentată prin director general Liviu Goșa,
    în calitate de membri ai comisiei, care reprezintă importatori/fabricanți de suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore ori audiovizuale și/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii, indiferent de modul de funcționare, ce permit reproducerea operelor sonore sau audiovizuale,
    în urma negocierilor, au convenit anexa nr. 1 la protocol, cuprinzând Lista suporturilor și aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale,
    după cum urmează:

  

 ANEXA Nr. 1
la protocol

   

LISTA
suporturilor și aparatelor pentru care se datorează remunerația
compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse
după înregistrări sonore și audiovizuale

  

a) Aparate
  

1. Televizoare și magnetoscoape digitale cu HDD sau mediu de stocare încorporat, playere audio/video cu mediu de stocare, MP3 playere, MP4 playere, IPOD mediaplayer care suportă următoarele formate: AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XVID, DIVX (v3.11, v4.x, V.5x, V.6x), XVID/VCD, SVCD, DVD, ACC, WMA, WMV, ASF, MP3, MP4, WAV, IMOD și orice versiune a acestora dezvoltată ulterior 0,5%
2. Blu ray recorder 0,5%
3. HD DVD recorder 0,5%
4. Audio recorder 0,5%
5. Minidisk recorder 0,5%
6. Video recorder 0,5%
7. CD recorder, echipament HI FI ce funcționează de sine stătător 0,5%
8. DVD recorder, echipament HI FI ce funcționează de sine stătător 0,5%
9. MP3 recorder 0,5%
10. CD writer 0,5%
11. DVD writer 0,5%
12. CD writer încorporat în computer 0,5%
    (procentul se aplică la valoarea ce reprezintă 7% din valoarea întregului sistem împreună cu care se comercializează CD writer-ul)
13. DVD writer încorporat în computer 0,5%
    (procentul se aplică la valoarea ce reprezintă 7% din valoarea întregului sistem împreună cu care se comercializează DVD writer-ul)
14. Hard disk extern, inclusiv cel cu intrare și/sau ieșire audiovideo, indiferent de denumirea purtată 0,5%
15. Hard disk încorporat în computer 0,5%
    (procentul se aplică la o valoare ce reprezintă 10% din valoarea întregului sistem împreună cu care se comercializează hard disk-ul)
16. Stick-uri de memorie 0,5%
  

b) Suporturi
   1. Carduri de memorie (altele decât cele pentru telefoane) 3%
   2. Disc Blu ray 3%
   3. HD DVD Disc 3%
   4. Casete audio 3%
   5. Minidisk 3%
   6. Casete video tip VHS, Super VHS (cu excepția casetelor pentru camerele video portabile de genul: Video 8, Digital 8, HI8, DVM, VHS-C, Super VHS-C), D-VHS, casete video HD 3%
   7. Orice tip de DVD sau CD blank, inclusiv de CD data 3%
  
    UCMR-ADA                                                      CREDIDAM
   Ana Achim,                                                í…žtefan Gheorghiu,
director general                                              director general
   DACIN-SARA                                                   UPFAR-ARGOA
 Mircea Mureșan,                                               Ionel Udrescu,
director general                                               vicepreședinte
      UPFR,                                                       APDETIC
  Tedy Creștin,                                              Valentin Negoiță,
director executiv                                                președinte
      ADPFR                                                 STAR PRINT TRADE CO.
Sorinel Chelariu,                                               Liviu Goșa,
   președinte                                                 director general
 


    PROCES-VERBAL
din 12 martie 2009
privind Lista suporturilor și aparatelor pentru care se datorează
remunerația compensatorie pentru copia privată pentru operele
reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale,
precum și cuantumul acestei remunerații

   

 încheiat între:
   - Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru drepturi de autor (UCMR-ADA), cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, reprezentată prin director general Ana Achim;
   - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA), cu sediul în București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camera. 50-52, sectorul 1, reprezentată prin director general Mircea Mureșan;
   - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în București, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, reprezentată prin director executiv Tedy Creștin;
   - Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), cu sediul în București, str. Jules Michelet nr. 15-17, sectorul 1, reprezentat prin director general í…žtefan Gheorghiu;
   - Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale (UPFAR-ARGOA), cu sediul în București, str. Dem I. Dobrescu nr. 4-6, et. 3, camera. 44, sectorul 1, reprezentată prin vicepreședinte Ionel Udrescu;
   - Asociația pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în București, str. í…žtirbei Vodă nr. 103, bl. 24A, et 2, ap 6, sectorul 1, reprezentată prin Sorinel Chelariu,
    în calitate de membri ai comisiei (organisme de gestiune colectivă),
    și
   - Asociația Operatorilor Mobili din România (AOMR), cu sediul în București, piața Charles de Gaulle nr. 15, sectorul 1, reprezentată prin director executiv Liviu Popescu;
   - S.C. VODAFONE ROMANIA - S.A., cu sediul în București, piața Charles de Gaulle nr. 15, sectorul 1, reprezentată prin director Aurelia Dragomirescu;
   - S.C. ORANGE ROMANIA - S.A., cu sediul în București, bd. Lascăr Catargiu nr. 51-53, sectorul 1, reprezentată prin coordonatorul Departamentului juridic Mădălina Albinescu,
    în calitate de membri ai comisiei, care reprezintă importatori/fabricanți, în sensul Legii nr. 8/1996, de telefoane cu funcții de redare audiovideo și carduri de memorie pentru telefoane pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale,
    în urma negocierilor, au convenit anexa nr. 2 la protocol, cuprinzând Lista suporturilor și aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale,
    după cum urmează:

  

ANEXA Nr. 2
la protocol

    LISTA
suporturilor și aparatelor pentru care se datorează remunerația
compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse
după înregistrări sonore și audiovizuale

  

 a) Aparate
   - Telefoane cu funcții de reproducere a înregistrărilor sonore sau audiovizuale MP3, MP4, AAC, WMA, WAV, Real etc. (de exemplu: Iphone etc.) cu capacitate de stocare mai mare de 64 Mb 0,5%
   b) Suporturi
   - Carduri de memorie pentru telefoane 3%
  
    UCMR-ADA                                             CREDIDAM
   Ana Achim,                                        í…žtefan Gheorghiu,
director general                                     director general
   DACIN-SARA                                           UPFAR-ARGOA
 Mircea Mureșan,                                      Ionel Udrescu,
director general                                      vicepreședinte
      UPFR,                                              VODAFONE
  Tedy Creștin,                                    Aurelia Dragomirescu,
director executiv                                        director
      ADPFR                                               ORANGE
Sorinel Chelariu,                                   Mădălina Albinescu,
   președinte                              coordonatorul Departamentului juridic
                                                           AOMR
                                                      Liviu Popescu,
                                                     director executiv