Ordonanță de urgență nr. 34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice ÅŸi a contractelor de concesiune de servicii

Versiune actualizata pana la data de: 03/01/2011

 

 

    Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea și promovarea unei noi legislații în domeniul achizițiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 "Libera circulație a mărfurilor" și al recomandărilor Comisiei Europene,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

   SECí…¢IUNEA 1
  Scop. Principii

  

Art. 1. - Prezenta ordonanță de urgență reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică, a contractului de concesiune de lucrări publice și a contractului de concesiune de servicii, precum și modalitățile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri.
  

Art. 2. - (1) Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie:
   a) promovarea concurenței între operatorii economici;
   b) garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;
   c) asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică;
   d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante.
   (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sunt:
   a) nediscriminarea;
   b) tratamentul egal;
   c) recunoașterea reciprocă;
   d) transparența;
   e) proporționalitatea;
   f) eficiența utilizării fondurilor publice;
   g) asumarea răspunderii.

 

   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Definiții

  

Art. 3. - în sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
   a) acceptarea ofertei câștigătoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care autoritatea contractantă își manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziție publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare;
  b) acord-cadru - înțelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere;
   c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitație restrânsă, negociere sau dialog competitiv;
   d) candidatură - documentele prin care un candidat își demonstrează situația personală, capacitatea de exercitare a activității profesionale, situația economică și financiară, capacitatea tehnică și profesională, în vederea obținerii invitației de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitație restrânsă, negociere sau dialog competitiv;
   e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluții;
   e1) contract - orice contract de achiziție publică sau acord-cadru;
   f) contract de achiziție publică - contractul comercial care include și categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte, și unul sau mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanțe de urgență;
     g) contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleași caracteristici ca și contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani prestabilite;
   h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleași caracteristici ca și contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani prestabilite;
   i) contractant - ofertantul care a devenit, în condițiile legii, parte într-un contract de achiziție publică;
   j) documentație de atribuire - documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă;
   k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă și care are ca efect rezervarea desfășurării de activități în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanțial posibilitatea altor persoane de a desfășura o astfel de activitate;
   l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;
   m) întreprindere publică - persoana juridică ce desfășoară activități economice și asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participațiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înființare a întreprinderii respective, influența dominantă a unei autorități contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumția de exercitare a influenței dominante se aplică în orice situație în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorități contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se află, direct ori indirect, în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:
   - dețin majoritatea capitalului subscris;
   - dețin controlul majorității voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;
   - pot numi în componența consiliului de administrație, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;
   n) licitație electronică - procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanții au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce prețurile prezentate și/sau de a îmbunătăți alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate;
   o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea și stocarea de date care sunt difuzate, transmise și recepționate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
   p) ofertant - orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor indicat în anunțul/invitația de participare;
     q) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică; oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică;
   r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piață produse, servicii și/sau execuție de lucrări;
   s) operatorul sistemului electronic de achiziții publice - persoană juridică de drept public care asigură autorităților contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;
   ș) procedură de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă și de către candidați/ofertanți pentru ca acordul părților privind angajarea în contractul de achiziție publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluții;
   t) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informațiile cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate prin documentația de atribuire;
   ț) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerințelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentația descriptivă;
   u) «scris» sau «în scris» - orice ansamblu de cuvinte și cifre care pot fi citite, reproduse și apoi comunicate. Acest ansamblu poate include și informații transmise și stocate prin mijloace electronice;
   u1) sistem de achiziție dinamic - proces în întregime electronic, limitat în timp și deschis pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție și care a prezentat o ofertă orientativă conformă cu cerințele caietului de sarcini.
     v) sistemul electronic de achiziții publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;
   v1) termene de așteptare - termenele la care se face referire la art. 205 alin. (1) și art. 206 alin. (3), după împlinirea cărora pot fi încheiate contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;
     x) Tratat - Tratatul pentru înființarea Comunității Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările și completările ulterioare;
   y) vocabularul comun al achizițiilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de referință aplicabil contractelor de achiziție publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind vocabularul comun al achizițiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondența cu alte nomenclatoare existente;
   z) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

 

       SECí…¢IUNEA a 3-a
  Tipuri de contracte de achiziție publică

 

Art. 31. - Contractele de achiziție publică sunt:
   a) contracte de lucrări;
   b) contracte de furnizare;
   c) contracte de servicii.
   

Art. 4. - (1) Contractul de lucrări este acel contract de achiziție publică care are ca obiect:
   a) fie execuția de lucrări legate de una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuția unei construcții;
   b) fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări legate de una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cât și execuția unei construcții;
   c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcții care corespunde necesității și obiectivelor autorității contractante, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. a) și b).
     (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin construcție se înțelege rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat să îndeplinească prin el însuși o funcție tehnică sau economică.
  

Art. 5. - (1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziție publică, altul decât contractul de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opțiune de cumpărare.
   (2) Contractul de achiziție publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse și, cu titlu accesoriu, operațiuni/lucrări de instalare și punere în funcțiune a acestora este considerat contract de furnizare.
      

Art. 6. - (1) Contractul de servicii este acel contract de achiziție publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A și 2B.
      (2) Contractul de achiziție publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii și, cu titlu accesoriu, desfășurarea unor activități dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.
  

Art. 7. - Contractul de achiziție publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât și prestarea de servicii este considerat:
   a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv;
   b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.

 

   SECí…¢IUNEA a 4-a
  Autorități contractante

  

Art. 8. - Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanțe de urgență:
   a) oricare organism al statului - autoritate publică sau instituție publică - care acționează la nivel central ori la nivel regional sau local;
   b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care se află cel puțin în una dintre următoarele situații:
   - este finanțat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;
   - se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorități contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
   - în componența consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiți de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;
   c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b);
   d) oricare întreprindere publică ce desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la cap. VIII secțiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități;
   e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) - d), care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la cap. VIII secțiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități.

  

   SECí…¢IUNEA a 5-a
  Domeniu de aplicare. Excepții

  

Art. 9. - Prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru:
   a) atribuirea contractului de achiziție publică, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urmă caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;
   b) încheierea acordului-cadru;
   c) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:
   - respectivul contract este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
   - valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro;
    c1) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:
   - respectivul contract este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
   - valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 193.000 euro;
    d) atribuirea contractului de achiziție publică de către o autoritate contractantă, în numele și pentru o altă persoană fizică/juridică, în cazul în care respectivul contract este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
   e) organizarea concursului de soluții;
   f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice și a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.
  

Art. 10. - în cazurile prevăzute la art. 9 lit. c) și c1), autoritatea contractantă are obligația de a impune prin contractul de finanțare aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență pentru atribuirea contractelor respective.
     

Art. 11. - (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării țării și securității naționale are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență sub rezerva cazurilor care:
   a) pot conduce la furnizarea unor informații a căror divulgare ar fi contrară intereselor esențiale de securitate ale țării; sau
   b) implică protecția unor interese esențiale de securitate ale țării în legătură cu producția sau comercializarea de arme, muniții și material de război.
   (2) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre circumstanțele și procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziție publică în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b).
   (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu trebuie să conducă la alterarea concurenței pe piața produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare.
  

Art. 12. - Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziție publică în cazul în care se îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:
   a) contractul este inclus în categoria informațiilor secrete de stat, în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția informațiilor clasificate;
     b) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranță, pentru protejarea unor interese naționale, potrivit prevederilor legale în vigoare;
      c) Abrogată prin punctul 10. din Legea nr. 337/2006 începând cu 23.07.2006.
  

Art. 12^1. - (1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziție publică de către structuri ale autorităților contractante care funcționează pe teritoriul altor state atunci când valoarea contractului, estimată potrivit prevederilor secțiunii a 2-a din cap. II, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124.
    (2) Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică care intră sub incidența prevederilor alin. (1) și a căror valoare estimată este mai mare decât cea prevăzută la art. 19 trebuie să se asigure aplicarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local și respectarea prevederilor art. 35-38 reprezentând cerințe minime în acest sens.
     

Art. 13. - Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care:
   a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
      b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe destinate difuzării, de către instituții de radiodifuziune și televiziune;
   c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj și conciliere;
   d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operații ale autorității contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare și/sau de capital, precum și la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Națională a României;
   e) se referă la angajarea de forță de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;
   f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către autoritatea contractantă și ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, autorității contractante pentru propriul beneficiu.
  

Art. 14. - (1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică atunci când contractul de achiziție publică este atribuit ca urmare a:
   a) unui acord internațional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care vizează furnizarea de produse sau execuția de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, și numai dacă prin acordul respectiv a fost menționată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;
   b) unui acord internațional referitor la staționarea de trupe și numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;
   c) aplicării unei proceduri specifice unor organisme și instituții internaționale.
     d) aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislația comunitară, în contextul programelor și proiectelor de cooperare teritorială.
    (2) Autoritățile contractante au obligația de a informa Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice asupra acordurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), existente în domeniul lor de activitate.
     (3) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația de a comunica Comisiei Europene informațiile primite potrivit alin. (2).
  

Art. 15. - (1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autorități contractante sau unei asocieri de autorități contractante, în cazul în care acestea beneficiază de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.
      (11) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică pentru serviciile de cercetare și descărcare de sarcini arheologice pentru patrimoniul arheologic și siturile arheologice. Lucrările vor fi realizate de către Muzeul Național de Istorie a României și de celelalte instituții muzeale legal abilitate.
   (2) Autoritatea contractantă care, în baza competențelor legale pe care le deține, acordă unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractantă, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are obligația de a impune, prin autorizația pe care o emite în acest scop, respectarea principiului nediscriminării de către cel care beneficiază de drepturile speciale sau exclusive, atunci când acesta atribuie contracte de furnizare către terți.
  

Art. 16. - (1) în cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligația de a aplica prezenta ordonanță de urgență se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) și se limitează la prevederile art. 35-38 și art. 56 și la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Contestațiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, a căror valoare este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2), se soluționează potrivit dispozițiilor cap. IX.
      (2) în cazul în care contractul de achiziție publică prevăzut la alin. (1) are ca obiect, alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, și prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2B este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2A.
   (3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiași contract, servicii incluse atât în anexa nr. 2B, cât și în anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci când atribuie respectivul contract de achiziție publică.

  

   CAPITOLUL II
  Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziție publică

   SECí…¢IUNEA 1
  Reguli generale

  

Art. 17. - Autoritatea contractantă are obligația de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) în relația cu operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire.
  

Art. 18. - (1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:
   a) licitația deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;
   b) licitația restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura, urmând ca numai candidații selectați să aibă dreptul de a depune oferta;
   c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura și prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidații admiși, în scopul identificării uneia sau mai multor soluții apte să răspundă necesităților sale, urmând ca, pe baza soluției/soluțiilor, candidații selectați să elaboreze oferta finală;
   d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidații selectați și negociază clauzele contractuale, inclusiv prețul, cu unul sau mai mulți dintre aceștia. Negocierea poate fi:
   - negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
   - negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
   e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulți operatori economici.
   (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluții, respectiv o procedură specială prin care achiziționează, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice și peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurențiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii.
     

Art. 19. - Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată conform prevederilor secțiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depășește echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziție de produse, servicii sau lucrări. Achiziția se realizează pe bază de document justificativ, care în acest caz se consideră a fi contract de achiziție publică, iar obligația respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2).
   

 Art. 20. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă.
    (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstanțele specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau 124.
  

Art. 21. - (1) Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice.
    (2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP.
   (3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre obligația anumitor autorități contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziție publică numai prin utilizarea mijloacelor electronice.
  

Art. 22. - (1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotărâre proiectarea și implementarea unui sistem centralizat la nivel național de achiziționare specializată a anumitor produse, servicii sau lucrări de la sau prin unități de achiziții centralizate.
   (2) Unitatea de achiziții centralizată este o autoritate contractantă, astfel cum este definită la art. 8 lit. a), b) sau c), care:
   a) achiziționează în nume propriu produse și/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autorități contractante;
   b) atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru, în numele și pentru o altă/alte autorități contractante.
   (3) Se consideră că autoritatea contractantă, care achiziționează produse, servicii sau lucrări de la sau printr-o unitate de achiziții centralizată, respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență în măsura în care unitatea de achiziții centralizată le respectă, la rândul ei, atunci când realizează activitățile prevăzute la alin. (2).
  

Art. 23. - Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență care instituie obligații ale autorității contractante în raport cu anumite praguri valorice.
  

Art. 24. - Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea contractantă are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

 

   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică

  

Art. 25. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a estima valoarea contractului de achiziție publică pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului.
   (2) în cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidați/ofertanți, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziție publică trebuie să includă și valoarea premiilor/primelor respective.
  

Art. 26. - Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunțului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunț, la momentul transmiterii invitației de participare.
  

Art. 27. - (1) în cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractantă își propune să dobândească produse care necesită și operațiuni/lucrări de instalare și punere în funcțiune, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă și valoarea estimată a operațiunilor/lucrărilor respective.
   (2) în cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobândire a produselor, respectiv, cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opțiune de cumpărare, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerată ca fiind egală cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de dobândire a produselor.
   (3) în cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobândire a produselor, respectiv prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opțiune de cumpărare, atunci metoda de estimare variază în funcție de durata contractului respectiv, astfel:
   a) dacă durata contractului este stabilită și este mai mică sau egală cu 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv;
   b) dacă durata contractului este stabilită și este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv, la care se adaugă și valoarea reziduală estimată a produselor la sfârșitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;
   c) dacă contractul se încheie pe o durată nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinată la data estimării, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile.
   (4) în cazul în care autoritatea contractantă își propune să atribuie un contract de furnizare care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:
   a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privința cantităților achiziționate și valorilor aferente;
   b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei livrări.
   (5) în cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze produse similare, dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. în cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depășește pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:
   a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro;
     b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depășește 20% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate.
  

Art. 28. - (1) în cazul în care autoritatea contractantă își propune să atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa prețul total al prestației, dar este posibilă estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variază în funcție de durata contractului respectiv, astfel:
   a) când durata contractului este stabilită și nu depășește 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată având în vedere întreaga durată a contractului;
   b) când durata contractului nu poate fi determinată sau depășește 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată multiplicând valoarea lunară cu 48.
   (2) în cazul în care autoritatea contractantă își propune să atribuie un contract de servicii care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:
   a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în privința cantităților achiziționate și valorilor aferente;
   b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei prestații.
   (3) în cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii similare, dar defalcate pe loturi a căror achiziționare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. în cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depășește pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:
   a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro;

   b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depășește 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează să fie prestate.
   (4) în cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii de asigurare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite, precum și a altor forme de remunerații aferente serviciilor respective.
   (5) în cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza taxelor, comisioanelor, dobânzilor și a oricăror alte forme de remunerații aferente serviciilor respective.
   (6) în cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza onorariilor ce urmează a fi plătite și a oricăror alte forme de remunerații aferente serviciilor respective.
  

Art. 29. - (1) în cazul în care autoritatea contractantă își propune să achiziționeze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât și valoarea totală a facilităților menționate.
   (2) în cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execuția unui ansamblu de lucrări care presupune, după caz, și furnizarea de echipamente, instalații, utilaje sau alte dotări aferente, atunci valoarea estimată se determină avându-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu.
   (3) în cazul în care o lucrare permite execuția pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractantă își propune să atribuie, unuia sau mai multor executanți, contracte distincte de lucrări, atunci valoarea estimată trebuie determinată avându-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componența lucrării respective. în cazul în care valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componența lucrării respective depășește pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc în mod cumulativ, următoarele condiții:
   a) valoarea estimată, fără TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 500.000 euro;
      b) valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplică prezenta excepție nu depășește 20% din valoarea totală estimată a lucrării.
  

Art. 30. - în cazul în care autoritatea contractantă își propune să organizeze un concurs de soluții, atunci valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determină astfel:
   a) dacă concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă, atunci valoarea estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concurenților, inclusiv valoarea estimată a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), în cazul în care autoritatea contractantă nu a exclus această posibilitate în anunțul de participare la concurs;
   b) dacă concursul de soluții este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a contractului de servicii respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmează a fi acordate concurenților.
  

Art. 31. - în cazul în care autoritatea contractantă își propune să încheie un acord-cadru, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziție publică ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe întreaga sa durată.
  

Art. 32. - în cazul în care autoritatea contractantă își propune să utilizeze un sistem de achiziție dinamic, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziție publică ce se anticipează că vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziție dinamic respectiv, pe întreaga sa durată.

 

   SECí…¢IUNEA a 3-a
  Reguli de elaborare a documentației de atribuire

  

Art. 33. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
   (2) Documentația de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puțin:
   a) informații generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
   b) instrucțiuni privind date limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire;
   c) dacă sunt solicitate, cerințele minime de calificare, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți/candidați pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
   d) caietul de sarcini sau documentația descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere;
   e) instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare;
   f) informații detaliate și complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare, corespunzător prevederilor cap. V secțiunea a 3-a;
   g) instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;
   h) informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
  

Art. 34. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentația de atribuire instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații privind reglementările referitoare la impozitare, precum și cele referitoare la protecția mediului.
   (2) Autoritatea contractantă are obligația să precizeze în documentația de atribuire regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare la nivel național și care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau să indice instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările respective. în acest caz, autoritatea contractantă are totodată și obligația de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.
   Art. 35. - (1) Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.
   (2) Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității autorității contractante.
   (3) Specificațiile tehnice definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, cerințe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranța în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare și instrucțiuni de utilizare a produsului, tehnologii și metode de producție, precum și sisteme de asigurare a calității și condiții pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. în cazul contractelor pentru lucrări, specificațiile tehnice pot face referire, de asemenea, și la prescripții de proiectare și de calcul al costurilor, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor și metodelor de execuție, ca și la orice alte condiții cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcție și de diverse acte normative și reglementări generale sau specifice, în legătură cu lucrările finalizate și cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări.
   (4) Specificațiile tehnice se definesc astfel încât să corespundă, atunci când este posibil, necesităților/exigențelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități.
   (5) Specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici.
   (6) Fără a aduce atingere reglementărilor tehnice naționale obligatorii, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractantă are obligația de a defini specificațiile tehnice:
   a) fie prin referire, de regulă în următoarea ordine de prioritate, la standarde naționale care adoptă standarde europene, la omologări tehnice europene, la standarde internaționale sau la alte referințe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare europene; în cazul în care acestea nu există, atunci specificațiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologări sau reglementări tehnice naționale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul și execuția lucrărilor. Orice astfel de referire trebuie să fie însoțită de mențiunea sau echivalent;
   b) fie prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, care trebuie să fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanților să determine obiectul contractului de achiziție publică, iar autorității contractante să atribuie contractul respectiv;
   c) fie atât prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), cât și prin referirea la standardele, omologările tehnice, specificațiile tehnice comune, prevăzute la lit. a), ca mijloc de prezumție a conformității cu nivelul de performanță și cu cerințele funcționale respective;
   d) fie prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, și prin referirea la standardele sau omologările tehnice, prevăzute la lit. a), pentru alte caracteristici.
  

Art. 36. - (1) în cazul în care autoritatea contractantă definește specificațiile tehnice din caietul de sarcini, optând pentru modalitatea prevăzută la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă pe motiv că produsele sau serviciile prevăzute în propunerea tehnică nu sunt conforme cu specificațiile precizate, dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, că propunerea tehnică prezentată satisface într-o manieră echivalentă cerințele autorității contractante definite prin specificațiile tehnice.
   (2) în cazul în care autoritatea contractantă definește specificațiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează prin orice mijloc adecvat că produsele, serviciile sau lucrările oferite asigură îndeplinirea performanțelor sau cerințelor funcționale solicitate deoarece sunt conforme cu:
   a) un standard național care adoptă un standard european:
   b) o omologare tehnică europeană;
   c) o specificație tehnică comună utilizată în Comunitatea Europeană;
   d) un standard internațional;
   e) alte reglementări tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
   (3) în sensul prevederilor alin. (1) și (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificațiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
  

Art. 37. - (1) Performanțele și cerințele funcționale prevăzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificațiile tehnice, pot include și caracteristici de mediu.
   (2) în cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce privește performanțele și cerințele funcționale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau parțial, specificații definite prin "etichete ecologice" europene, (multi)naționale sau prin orice alte "etichete ecologice", dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ următoarele condiții:
   a) specificațiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a căror furnizare/prestare reprezintă obiect al contractului de achiziție publică;
   b) cerințele pentru "eticheta ecologică" au fost elaborate pe baze științifice;
   c) "eticheta ecologică" a fost adoptată printr-o procedură specifică ce a permis implicarea tuturor părților interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producători, distribuitori, organizații de mediu;
   d) "eticheta ecologică" este accesibilă/disponibilă oricărei persoane interesate.
   (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul că produsele sau serviciile oferite care dețin o anumită "etichetă ecologică" sunt considerate că îndeplinesc implicit specificațiile tehnice solicitate. Pe de altă parte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a considera o propunere tehnică ca fiind neconformă, pentru singurul motiv că produsele sau serviciile ofertate nu dețin "eticheta ecologică" precizată, dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat că produsele/serviciile oferite corespund specificațiilor tehnice solicitate.
   (4) în sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificațiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevăzut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
  

Art. 38. - (1) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
   (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicație, dar numai în mod excepțional, în situația în care o descriere suficient de precisă și inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă prin aplicarea prevederilor art. 35 și 36 și numai însoțită de mențiunea sau echivalent.
  

Art. 39. - Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiții speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.
  

Art. 40. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea documentației de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricționat și deplin, prin mijloace electronice, la conținutul documentației de atribuire.
   (2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în situația în care atașarea documentației de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea contractantă are obligația de a pune la dispoziția oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitație de participare a unui exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic.
   (3) în cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de asigura obținerea gratuită a documentației de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la sediul autorității contractante sau de la altă adresă indicată de acesta. în cazul în care documentația este transmisă prin poștă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să depășească însă costul aferent transmiterii documentației respective.

   

   SECí…¢IUNEA a 4-a
  Reguli de participare la procedura de atribuire

  

Art. 41. - Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.
  

Art. 42. - Ofertantul/candidatul care, în conformitate cu legislația statului în care este stabilit, este abilitat să presteze o anumită activitate nu poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire pentru singurul motiv că, în conformitate cu legislația națională, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice.
  

Art. 43. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanți care se angajează să îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejată, în cadrul cărora majoritatea angajaților implicați sunt persoane cu dizabilități, care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot exercita o activitate profesională în condiții normale.
   (2) în cazul în care autoritatea contractantă decide să limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci această decizie trebuie să fie precizată explicit în anunțul de participare la procedura de atribuire.
  

Art. 43^1. - (1) Garanția de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului.
   (2) Autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertanților constituirea garanției de participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului. Documentația de atribuire trebuie să conțină următoarele informații:
   a) cuantumul garanției de participare, menționat și în anunțul/invitația de participare, în sumă fixă de până la 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai puțin decât sumele prevăzute la art. 2781 alin. (1);
   b) perioada de valabilitate a garanției de participare va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute în vedere dispozițiile art. 276 alin. (1), astfel cum a fost solicitată prin documentația de atribuire.
    

Art. 44. - (1) Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
   (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câștigătoare și numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiție necesară pentru buna îndeplinire a contractului.
  

Art. 45. - (1) Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziție publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
   (2) în cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.
  

Art. 46. - (1) Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă conform prevederilor art. 173 sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiași proceduri:
   a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză;
   b) să depună ofertă individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

       (2) întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurența. în acest sens, operatorul economic are obligația de a include în oferta sa lista cuprinzând întreprinderile afiliate, în măsura în care acestea există.
      (3) în sensul prevederilor alin. (2), prin întreprindere afiliată se înțelege orice subiect de drept:
   a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă; sau
   b) care poate exercita o influență dominantă asupra altui subiect de drept; sau
   c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influența dominantă a unui alt subiect de drept.

 

   SECí…¢IUNEA a 5-a
  Reguli de publicitate

    PARAGRAFUL 1
Publicarea anunțurilor

  

Art. 47. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența atribuirii contractelor de achiziție publică și a încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunțurilor de intenție, anunțurilor/invitațiilor de participare și anunțurilor de atribuire.
    (2) în cazul contractelor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a include în anunțurile prevăzute la alin. (1) cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3A și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană.
    (3) Modalitățile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum și conținutul anunțurilor de participare și de atribuire pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  

Art. 48. - (1) Cu excepția cazului prevăzut la art. 299, autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile prevăzute la art. 47 alin. (1) către operatorul SEAP, utilizând în acest sens numai mijloace electronice.
   (2) în cazurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, operatorul SEAP are obligația de a asigura transmiterea în format electronic a anunțurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
  

Art. 49. - (1) Operatorul SEAP are obligația de a asigura Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice accesul nerestricționat la anunțurile/invitațiile transmise de către autoritățile contractante, înainte de publicarea acestora.
   (2) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice verifică:
   a) fiecare anunț transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunțul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124;
   b) fiecare anunț/invitație de participare transmisă de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, cu o valoare estimată mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124.
    (2^1) în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anunțului/invitației în SEAP, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația:
   a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunțul/invitația respectiv/respectivă, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare;
   b) fie să respingă publicarea anunțului/invitației, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum și asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate.
   (2^2) Erorile prevăzute la alin. (21) reprezintă acele informații/cerințe din anunțul/invitația transmis/transmisă spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislației în domeniul achizițiilor publice și ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică.
   (2^3) Nedetectarea erorilor prevăzute la alin. (22) în procesul de verificare nu afectează dreptul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice de a sancționa, pe parcursul activității de supraveghere, faptele prevăzute la art. 293.
   (3) în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligația:
   a) de a transmite anunțul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, este prevăzută o obligație în acest sens; operatorul SEAP are obligația de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunțul spre publicare, ca probă privind momentul transmiterii;
   b) de a publica anunțul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare.
   (4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunțul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obținerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.
   (5) în cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția unei astfel de situații, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3) lit. a).
   (6) După publicarea anunțului în SEAP, autoritatea contractantă poate opta pentru transmiterea anunțului și către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.
   (7) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» publică anunțurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. în cazul anunțului de participare prevăzut la art. 114, Regia Autonomă «Monitorul Oficial» publică anunțul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării.
   

  Art. 50. - (1) în cazul în care prevederile prezentei ordonanțe de urgență stabilesc obligația publicării anunțului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunțul respectiv nu poate fi publicat la nivel național înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană.
   (2) Anunțul publicat la nivel național nu trebuie să conțină alte informații față de cele existente în anunțul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și trebuie să menționeze data transmiterii către Comisia Europeană.

 

    PARAGRAFUL 2
Anunțul de intenție

  

 Art. 51. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de intenție, atunci când urmărește să beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) și dacă:
   a) valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni pentru achiziționarea de produse din aceeași grupă CPV, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;
   b) valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni pentru achiziționarea de servicii care sunt din aceeași categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;
   c) valoarea estimată a contractelor de lucrări, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 4.845.000 euro.
     (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunț de intenție și în alte situații decât cele prevăzute la alin. (1).
   (3) Publicarea anunțului de intenție nu creează autorității contractante obligația de a efectua respectiva achiziție publică.
  

Art. 52. - (1) în cazurile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) și b), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de intenție cât mai curând posibil după data începerii anului bugetar.
   (2) în cazul prevăzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de intenție cât mai curând posibil după aprobarea programului în care este prevăzut contractul de lucrări sau acordul-cadru respectiv.
  

Art. 53. - (1) Anunțul de intenție se publică:
   a) în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și opțional în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice; sau
    b) numai în SEAP, cu condiția ca, înainte de publicare, să fi fost transmis un anunț simplificat de informare prealabilă către Comisia Europeană.
   (2) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), anunțul de intenție trebuie să conțină și data transmiterii anunțului simplificat către Comisia Europeană.

 

    PARAGRAFUL 3
Anunțul de participare

 

   Art. 54. - Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de participare atunci când:
   a) inițiază procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică sau pentru încheierea acordului-cadru;
   b) lansează un sistem dinamic de achiziție;
   c) inițiază procesul de atribuire a unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziții, în acest caz publicându-se un anunț simplificat;
   d) organizează un concurs de soluții.
  

Art. 55. - (1) Anunțul de participare se publică în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și, opțional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.
   (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care:
   a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al 125.000 euro;
   b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 387.000 euro;
   c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro.

       Art. 55. a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanța de urgență nr. 76/2010 începând cu 02.07.2010.

 

    PARAGRAFUL 4
Anunțul de atribuire

  

Art. 56. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în cel mult 48 de zile după ce:
   a) a finalizat procedura de atribuire - licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achiziție publică sau încheierea acordului-cadru;
     b) a finalizat un concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător;
   c) a atribuit un contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziții.
   (2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obligația prevăzută la alin. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). în aceste cazuri, autoritatea contractantă indică, totodată, în anunțul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia.
       

 Art. 57. - (1) Anunțul de atribuire se publică în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și, opțional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.
   (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care:
   a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al 125.000 euro;
   b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 387.000 euro;
   c) valoarea estimată a contractului de lucrări care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro.

 

   SECí…¢IUNEA a 6-a
  Reguli speciale de transparență aplicabile achiziției publice de
servicii de publicitate media

  

Art. 58. - (1) în cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuală cumulată, fără TVA, estimată ca fiind mai mare decât echivalentul în lei a 15.000 euro, autoritatea contractantă are obligația de a publica un anunț de participare și un anunț de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum și pe pagina proprie de internet.
     (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se înțelege orice contract de servicii având ca obiect difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale sau electronice.
      (3) Obligația prevăzută la alin. (1) nu exonerează autoritatea contractantă de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul secțiunii a 5-a din prezentul capitol.
   (4) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare prevăzut la alin. (1) criteriile de calificare și selecție și, în situația în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunțul trebuie să fie însoțit de un referat de oportunitate prin care se justifică rațiunea achiziției serviciilor de publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit și criteriile de măsurare a rezultatului obținut.
   (5) în cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractantă are obligația de a publica în sistemul informatic prevăzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziției serviciilor de publicitate.
   (6) Contractele de publicitate media trebuie să conțină în mod obligatoriu și următoarele clauze specifice referitoare la obligația părților de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel puțin la următoarele informații: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final și termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale.
   (7) Accesul publicului la informațiile menționate la alin. (6) se realizează prin grija autorității contractante care are obligația de a deține informații actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului.
   (8) în cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menționarea denumirii autorității/autorităților contractante în materialul publicitar.

  

   SECí…¢IUNEA a 7-a
  Reguli de comunicare și de transmitere a datelor

  

Art. 59. - (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, trebuie să fie transmise în scris.
   (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.
   (3) Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.
  

Art. 60. - (1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalități:
   a) prin poștă;
   b) prin fax;
   c) prin mijloace electronice;
   d) prin orice combinație a celor prevăzute la lit. a)-c).
   (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentația de atribuire, modalitățile de comunicare pe care intenționează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii.
  

Art. 61. - (1) Modalitățile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie să nu restricționeze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
   (2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică, precum și caracteristicile lor tehnice trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile în mod facil oricărui operator economic și trebuie să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare și comunicare.
   (3) în cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică.
  

Art. 62. - (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitățile prevăzute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, în acest din urmă caz operatorul economic având obligația de a confirma solicitarea de participare în scris, cât mai curând posibil.
   (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, să fie confirmată, într-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisă prin poștă sau prin mijloace electronice. în acest caz, autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare cerința respectivă, precum și termenul în care aceasta trebuie îndeplinită.
  

Art. 63. - (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin poștă sau, dacă autoritatea contractantă prevede această posibilitate, prin mijloace electronice.
   (2) în cazul în care autoritatea contractantă stabilește că ofertele urmează să fie transmise prin poștă, ofertantul are, în mod implicit, și dreptul de a depune oferta direct la sediul autorității contractante sau la o altă adresă indicată de aceasta.
  

Art. 64. - Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitările de participare și/sau ofertele să fie transmise prin mijloace electronice, numai dacă se asigură respectarea următoarelor cerințe:
   a) informațiile referitoare la posibilitățile specifice de transmitere electronică, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat;
   b) dispozitivele electronice de recepționare garantează în mod corespunzător integritatea și confidențialitatea datelor recepționate;
   c) operatorii economici trebuie să transmită înainte de data limită de transmitere documentele, certificatele, declarațiile și altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V secțiunea a 2-a, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic.
  

Art. 65. - în sensul prevederilor art. 64 garantarea integrității și confidențialității datelor recepționate presupune faptul că dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le dețin și/sau prin procedurile specifice utilizate, permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puțin următoarelor condiții:
   a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare, precum și, dacă este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;
   b) înainte de data limită de transmitere a datelor, nici o persoană nu are acces la datele transmise;
   c) în cazul în care interdicția de acces prevăzută la lit. b) a fost încălcată, acest acces neautorizat este clar detectabil;
   d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepționate;
   e) accesul la datele recepționate este posibil, în toate etapele procesului, numai printr-o acțiune simultană a cel puțin două persoane/sisteme autorizate și numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. d);
   f) după data de vizualizare a datelor recepționate, accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze datele respective.

 

   SECí…¢IUNEA a 8-a
  Reguli de evitare a conflictului de interese

  

Art. 66. - Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.
  

Art. 67. - Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența.
    

 Art. 68. - Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.
      

Art. 69. - Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane:
   a) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați sau subcontractanți ori persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați sau subcontractanți;
     b) soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați;
   c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
     d) persoane care în exercitarea funcției pe care o dețin la nivelul autorității contractante se află în situația existenței unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
   

   Art. 69^1. - Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante este exclus din procedura de atribuire.
 

   Art. 70. - Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv pentru cauza imorală.

 

   CAPITOLUL III
  Proceduri de atribuire

   SECí…¢IUNEA 1
  Etape premergătoare inițierii procedurii de atribuire

  

Art. 71. - Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și, pe de altă parte, data limită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractantă are obligația de a stabili perioada respectivă în funcție de complexitatea contractului și/sau de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor și pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentația de atribuire.
  

Art. 72. - Autoritatea contractantă are obligația de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la fața locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini, precum și în cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentația de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele limită stabilite de prezenta ordonanță de urgență, deși a primit în timp util o solicitare în acest sens. într-o astfel de situație, data limită de depunere a ofertelor se decalează cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obținerea informațiilor complete și relevante pentru elaborarea ofertei.

 

   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Licitația deschisă

  

Art. 73. - (1) Procedura de licitație deschisă se desfășoară, de regulă, într-o singură etapă.
   (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitație electronică, caz în care are obligația de a anunța această decizie în anunțul de participare și în documentația de atribuire.
  

Art. 74. - Licitația deschisă se inițiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare prin care solicită operatorilor economici interesați depunerea de oferte.
  

Art. 75. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 52 de zile.

   (2) în cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunț de intenție referitor la contractul de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile.
   (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunțul de intenție a conținut toate informațiile care sunt prevăzute pentru anunțul de participare - în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunțului de intenție - și a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni și cu cel puțin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.
   (4) în cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
   (5) în cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1), precum și cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (4) cu 5 zile.
   (6) Reducerea prevăzută la alin. (5) este permisă numai în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă.
  

Art. 76. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

   (2) în cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile.
   (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă.
  

Art. 77. - (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.
   (2) în cazul prevăzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a pune documentația de atribuire la dispoziția operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.

   (3) Operatorul economic interesat are obligația de a întreprinde diligențele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de două zile înainte de data limită de depunere a ofertei.
  

Art. 78. - (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.
   (2) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
   (3) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsurile - însoțite de întrebările aferente - către toți operatorii economici care au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
  

Art. 79. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie publicat/transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
      (2) în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă are, totuși, obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.
  

 Art. 80. - Autoritatea contractantă are obligația de a deschide ofertele la data, ora și adresa indicate în anunțul de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligația privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72, cu excepția cazului în care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat în urma suspendării procedurii.

 

     SECí…¢IUNEA a 3-a
  Licitația restrânsă

  

Art. 81. - (1) Procedura de licitație restrânsă se desfășoară, de regulă, în două etape:
   a) etapa de selectare a candidaților, prin aplicarea criteriilor de selecție;
   b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidații selectați, prin aplicarea criteriului de atribuire.
   (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitație electronică, caz în care are obligația de a anunța această decizie în anunțul de participare și în documentația de atribuire.
  

Art. 82. - Licitația restrânsă se inițiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare prin care se solicită operatorilor economici interesați depunerea de candidaturi.
  

Art. 83. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile.

   (2) în cazul în care, din motive de urgență, nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puțin de 15 zile.
   (3) în cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile și perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.
  

Art. 84. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.
    

   Art. 84^1. - în cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire, este asigurat accesul direct, complet și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație începând cu data publicării anunțului de participare.
  

   Art. 85. - (1) Orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitație restrânsă.
   (2) în etapa prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidați care vor fi selectați pentru a depune oferte, cu condiția să existe un număr suficient de candidați disponibili. Atunci când selectează candidații, autoritatea contractantă are obligația de a aplica criterii obiective și nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare.
     (3) Autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare criteriile de selecție și regulile aplicabile, numărul minim al candidaților pe care intenționează să-i selecteze și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
   (4) Numărul minim al candidaților, indicat în anunțul de participare prevăzut la alin. (3), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală și, în orice situație, nu poate fi mai mic de 5.
  

   Art. 86. - (1) Numărul de candidați selectați după prima etapă a licitației restrânse trebuie să fie cel puțin egal cu numărul minim indicat în anunțul de participare.
   (2) în cazul în care numărul candidaților care îndeplinesc criteriile de selecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:
   a) fie de a anula procedura de licitație restrânsă;
   b) fie de a continua procedura de licitație restrânsă numai cu acel/acei candidat/candidați care îndeplinește/îndeplinesc criteriile solicitate.
  

   Art. 87. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite concomitent o invitație de participare la etapa a doua a procedurii de licitație restrânsă tuturor candidaților selectați.
   (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a licitației restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecție.
  

Art. 88. - (1) Invitația de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
   a) referințe privind anunțul de participare publicat;
   b) data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;
   c) adresa la care se transmit ofertele;
   d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;
   e) adresa, data și ora deschiderii ofertelor;
   f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare.
   (2) în cazul în care documentația de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a include și în invitația de participare informații privind modul de accesare a documentației respective.
   (3) în cazul în care atașarea documentației de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare însoțită de un exemplar al documentației de atribuire tuturor candidaților selectați.
 

   Art. 89. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare cu cel puțin 40 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
     (2) în cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunț de intenție referitor la contractul de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile, de regulă, și în nici un caz până la mai puțin de 22 de zile.
   (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunțul de intenție a conținut toate informațiile care sunt prevăzute pentru anunțul de participare - în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunțului de intenție - și a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni și cu cel puțin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.
   (4) în cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile.
   (5) Reducerea prevăzută la alin. (4) este permisă numai în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă.
   (6) în cazul în care, din motive de urgență, nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la alin. (1) și (2), precum și cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puțin de 10 zile.
  

   Art. 90. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare cu cel puțin 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
     (2) în cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu încă 5 zile.
   (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă.
   (4) Abrogat prin punctul 13. din Ordonanța de urgență nr. 19/2009 începând cu 12.03.2009.
   Art. 91. - (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.
   (2) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
   (3) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsurile - însoțite de întrebările aferente - către toți candidații selectați, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
  

Art. 92. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. în cazul accelerării procedurii de licitație restrânsă, răspunsul autorității contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
     (2) în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă are, totuși, obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.
  

Art. 93. - Autoritatea contractantă are obligația de a deschide ofertele la data, ora și adresa indicate în invitația de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligația privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestații.

   

   SECí…¢IUNEA a 4-a
  Dialogul competitiv

  

Art. 94. - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziție publică dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:
   a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită;
   b) aplicarea procedurii de licitație deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achiziție publică în cauză.
  

 Art. 95. - în sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebită este considerat acel contract de achiziție publică pentru care autoritatea contractantă nu este, în mod obiectiv, în măsură:
   a) să definească specificațiile tehnice capabile să îi satisfacă necesitățile și exigențele; și/sau
   b) să stabilească montajul financiar și/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.
  

Art. 96. - Procedura de dialog competitiv se desfășoară în trei etape:
   a) etapa de preselecție a candidaților;
   b) etapa de dialog cu candidații admiși în urma preselecției, pentru identificarea soluției/soluțiilor apte să răspundă necesităților autorității contractante și în baza căreia/cărora candidații vor elabora și vor depune oferta finală;
   c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
  

Art. 97. - Dialogul competitiv se inițiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare prin care se solicită operatorilor economici interesați depunerea de candidaturi.
  

 Art. 98. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile.
    (2) în cazul în care anunțul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.
  

Art. 99. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.
   

   Art. 100. - Orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.
  

Art. 101. - (1) Atunci când preselectează candidații, autoritatea contractantă are obligația de a aplica criterii obiective și nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecție prevăzute în anunțul de participare.
      (2) Autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare criteriile de preselecție și regulile aplicabile, numărul minim al candidaților pe care intenționează să îi preselecteze și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
   (3) Numărul minim al candidaților, indicat în anunțul de participare prevăzut la alin. (2), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală și, în orice situație, nu poate fi mai mic de 3.
  

   Art. 102. - (1) Numărul de candidați admiși în cea de-a doua etapă a dialogului competitiv trebuie să fie cel puțin egal cu numărul minim indicat în anunțul de participare.
   (2) în cazul în care numărul candidaților care îndeplinesc criteriile de preselecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:
   a) fie de a anula procedura de dialog competitiv;
   b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidați care îndeplinește/îndeplinesc criteriile solicitate.
  

   Art. 103. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite, concomitent, o invitație de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaților admiși.
   (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecție.
  

Art. 104. - (1) Invitația de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
   a) referințe privind anunțul de participare publicat;
   b) adresa la care va avea loc dialogul, precum și data și ora lansării acestuia;
     c) limba/limbile în care se va derula dialogul;
   d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare.
   (2) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare însoțită de un exemplar al documentației de atribuire, care va include și documentația descriptivă.
   (3) în cazul în care documentația de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a include în invitația de participare informații privind modul de accesare a documentației respective.
  

Art. 105. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a include în cadrul documentației descriptive cel puțin o descriere a necesităților, obiectivelor și constrângerilor autorității contractante, pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluțiilor viabile, precum și, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanților la dialog.
   (2) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentației descriptive posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluții discutate. Reducerea succesivă a soluțiilor discutate se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliți în documentația de atribuire.
  

Art. 106. - (1) Autoritatea contractantă derulează dialogul cu fiecare candidat admis, în parte. în cadrul acestui dialog se discută opțiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum și orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât soluțiile identificate să corespundă necesităților obiective ale autorității contractante.
   (2) Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligația de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal față de toți participanții. în acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanți un avantaj suplimentar în raport cu ceilalți.
   (3) Autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauză, soluția propusă și alte informații confidențiale prezentate de acesta.
   (4) Autoritatea contractantă derulează dialogul până când identifică soluția/soluțiile corespunzătoare necesităților sale obiective.
   (5) După ce a declarat închisă etapa de dialog și a anunțat participanții cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă are obligația de a invita participanții selectați să depună oferta finală, ofertă care se elaborează pe baza soluției/soluțiilor identificate în cursul acestei etape și care trebuie să conțină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.
  

Art. 107. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de depunere a ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei finale.
   (2) Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decât o perioadă minimă stabilită de comun acord cu participanții selectați pe parcursul derulării celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.
  

Art. 108. - Invitația de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
   a) referințe privind anunțul de participare publicat;
   b) data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;
    c) adresa la care se transmit ofertele;
   d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;
   e) adresa, data și ora deschiderii ofertelor;
    f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare.
  

Art. 109. - (1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, detalieri și nuanțări ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documentația de atribuire, iar oferta câștigătoare se stabilește conform prevederilor art. 198 alin. (2).
   (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului identificat că a depus cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic să reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia.
   (3) în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), clarificările, detalierile, nuanțările, informațiile suplimentare sau reconfirmările prezentate nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale soluțiilor care au stat la baza lansării invitației de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina distorsionarea concurenței sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalți ofertanți.

 

   SECí…¢IUNEA a 5-a
  Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare

  

Art. 110. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în următoarele cazuri:
   a) atunci când, în urma aplicării licitației deschise, licitației restrânse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii inițiale de licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv sau cerere de oferte și numai dacă cerințele inițiale prevăzute în documentația de atribuire nu sunt modificate substanțial;
    b) în situații excepționale, temeinic motivate, atunci când natura lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare inițială globală a prețului viitorului contract de achiziție publică;
   c) atunci când serviciile care urmează să fie achiziționate, îndeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implică proiectarea lucrărilor, sunt de așa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziție publică prin aplicarea licitației deschise sau licitației restrânse;
   d) atunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice, și numai dacă acestea nu se realizează pentru obținerea unui profit și nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente.
      (2) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a nu transmite spre publicare anunțul de participare dacă invită la negocieri numai și pe toți acei ofertanți care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție în cadrul procedurii anterioare și care au depus oferte conform regulilor formale prevăzute în documentația de atribuire.
  

Art. 111. - în cazul prevăzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitație electronică, caz în care are obligația de a anunța această decizie în anunțul de participare și în documentația descriptivă.
  

Art. 112. - Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare se inițiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare, prin care se solicită operatorilor economici interesați depunerea de candidaturi.
  

Art. 113. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile.
      (2) în cazul în care, din motive de urgență, numărul de zile prevăzut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puțin de 15 zile.
   (3) în cazul în care anunțul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile și perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.
  

Art. 114. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.
 

   Art. 115. - (1) Orice operator economic are dreptul de a solicita și de a obține un exemplar al documentației descriptive.
   (2) în cazul prevăzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a pune documentația descriptivă la dispoziția operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.
      (3) Documentația descriptivă trebuie să conțină o descriere a necesităților, obiectivelor și constrângerilor autorității contractante, pe baza cărora se vor derula negocierile.
  

Art. 116. - (1) Orice operator economic are dreptul de a-și depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
   (2) Atunci când preselectează candidații, autoritatea contractantă are obligația de a aplica criterii obiective și nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecție prevăzute în anunțul de participare.
      (3) Autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare criteriile de preselecție și regulile aplicabile, numărul minim al candidaților pe care intenționează să îi preselecteze și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
   (4) Numărul minim al candidaților, indicat în anunțul de participare prevăzut la alin. (3), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală și, în orice situație, nu poate fi mai mic de 3.
  

   Art. 117. - (1) Numărul de candidați preselectați trebuie să fie cel puțin egal cu numărul minim indicat în anunțul de participare.
   (2) în cazul în care numărul candidaților care îndeplinesc criteriile de preselecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:
   a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
   b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare numai cu acel/acei candidat/candidați care îndeplinește/îndeplinesc criteriile solicitate.
   

   Art. 118. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite, concomitent, o invitație de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare tuturor candidaților preselectați.
   (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecție.
  

Art. 119. - Invitația de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
   a) referințe privind anunțul de participare publicat;
   b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum și data și ora lansării acestora;
     c) limba/limbile în care se vor derula negocierile;
     d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare;
   e) informații detaliate și complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare, corespunzător prevederilor cap. V secțiunea a 3-a.
  

Art. 119^1. - (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația descriptivă.
   (2) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet si fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
   (3) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsurile - însoțite de întrebările aferente - către toți candidații selectați, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
   

   Art. 119^2. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1191 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. în cazul accelerării procedurii de negociere, răspunsul autorității contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor.
   (2) în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data- limită de începere a negocierilor.
   

   Art. 120. - (1) Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. în cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare și juridice ale viitorului contract.
   (2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligația de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal față de toți candidații. în acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidați un avantaj în raport cu ceilalți.
   (3) Autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui, fără acordul candidatului în cauză, propunerea de ofertă sau alte informații confidențiale prezentate de acesta.
  

Art. 121. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentației descriptive posibilitatea de a desfășura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de ofertă care intră în negociere. Reducerea succesivă a propunerilor de ofertă se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliți în documentația de atribuire.
   (2) Autoritatea contractantă derulează negocieri până la identificarea și stabilirea ofertei câștigătoare, având în vedere prevederile art. 200.
     (3) Abrogat prin punctul 21. din Ordonanța de urgență nr. 19/2009 începând cu 12.03.2009.
   (4) Abrogat prin punctul 21. din Ordonanța de urgență nr. 19/2009 începând cu 12.03.2009.


   SECí…¢IUNEA a 6-a
  Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

  

Art. 122. - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare numai în următoarele cazuri:
   a) Abrogată prin punctul 24. din Legea nr. 337/2006 începând cu 23.07.2006.
   b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecția unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziție publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
   c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitației deschise, a licitației restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. în cazuri de forță majoră sau în cazuri temeinic motivate autoritatea contractantă are dreptul de a emite un ordin de începere a serviciilor/lucrărilor concomitent cu inițierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
     d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice, și numai dacă acestea nu se realizează pentru obținerea unui profit și nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente;
   e) atunci când este necesară achiziționarea, de la furnizorul inițial, a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii echipamentelor/instalațiilor livrate anterior, și numai dacă schimbarea furnizorului inițial ar pune autoritatea contractantă în situația de a achiziționa produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilități sau dificultăți tehnice sporite de operare și întreținere. Ca regulă generală, durata unor astfel de contracte, precum și cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani;
       f) pentru achiziționarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziția acestora realizându-se ca urmare a tranzacțiilor de pe piața la disponibil;
      g) atunci când produsele pot fi achiziționate în condiții deosebit de avantajoase, de la un operator economic care își lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
   h) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluții, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite inițial, concurentului câștigător sau unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz, autoritatea contractantă având obligația de a transmite invitație la negocieri tuturor concurenților câștigători;
   i) atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care datorită unor circumstanțe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:
   - atribuirea să fie făcută contractantului inițial;
   - lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale nu pot fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
   - valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite și a actelor adiționale care vor fi încheiate pentru lucrări și/sau servicii suplimentare ori adiționale nu depășește 20% din valoarea contractului inițial; în cazuri temeinic motivate ordonatorul principal de credite poate aproba majorarea procentului până la limita maximă de 50% din valoarea contractului inițial pe baza unei note justificative în care vor fi precizate motivele care au condus la depășirea procentului de 20% și care este parte a dosarului achiziției publice;
      j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă își propune să achiziționeze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziționate prin atribuirea contractului inițial și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:
   - atribuirea se face contractantului inițial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
   - contractul de lucrări/servicii inițial a fost atribuit prin procedura de licitație deschisă sau restrânsă;
   - valoarea estimată a contractului inițial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziționate ulterior;
   - în anunțul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective;
   - autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăși 3 ani de la atribuirea contractului inițial.
  

Art. 123. - în cazul în care acest lucru este posibil, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 122 lit. b), e), g), h), i) și j), autoritatea contractantă are obligația de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurență reală.

  

   SECí…¢IUNEA a 7-a
  Cererea de oferte

  

Art. 124. - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziție publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:
   a) pentru contractul de furnizare: 125.000 euro;
   b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro;
   c) pentru contractul de lucrări: 4.845.000 euro.
   

Art. 125. - (1) începând cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se inițiază prin publicarea în SEAP a unei invitații de participare la procedura de atribuire.
   (2) Invitația de participare cuprinde cel puțin următoarele informații:
   a) data și ora limită stabilite pentru primirea ofertelor;
      b) adresa la care se transmit ofertele;
   b1) data și ora deschiderii ofertelor;
     c) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;
   d) dacă se solicită îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menționarea acestora;
   e) o scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit;
   f) modul de obținere a documentației de atribuire.
   g) sursa de finanțare.
      (3) în cazul în care documentația de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligația de a include în invitația de participare informații privind modul de accesare a documentației respective.
  

Art. 126. - (1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica invitația de participare în SEAP, cu condiția să o transmită către cel puțin 3 operatori economici.
   (2) începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are dreptul, în cazuri temeinic justificate, să solicite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice exceptarea de la obligația prevăzută la art. 125 alin. (1), pentru o perioadă care nu poate depăși mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
   (3) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, în cazul în care justificarea prezentată nu este pertinentă.
  

Art. 127. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 125 alin. (1) autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare invitația de participare cu cel puțin 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
   (2) în cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării invitației de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul, în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă, să reducă perioada prevăzută la alin. (1) cu 4 zile.
   (3) Operatorul SEAP are obligația de a publica invitația de participare și, dacă este cazul, documentația de atribuire, în cel mult o zi de la primire.
   Art. 128. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 126 alin. (1) autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare cu cel puțin 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
  

Art. 129. - Autoritatea contractantă are obligația de a deschide ofertele la adresa, data și ora indicate în invitația de participare, în măsura în care nu a devenit necesară decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestații.
    

   Art. 130. - (1) în cazul prevăzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de cerere de oferte dacă, în urma transmiterii invitației de participare, nu au fost depuse cel puțin două oferte corespunzătoare.
   (2) în cazul prevăzut la alin. (1) după anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea contractantă are obligația ca, în caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, să transmită invitație de participare și către alți operatori economici de la care există premisele obținerii de ofertă. în cazul în care, după aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractantă primește doar o singură ofertă corespunzătoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achiziție publică ofertantului respectiv.

 

   SECí…¢IUNEA a 8-a
  Concursul de soluții

  

Art. 131. - Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluții, astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedură independentă, în care concurenții pot obține premii și/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.
  

 Art. 132. - Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în cadrul documentației de concurs orice informație, cerință, regulă, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potențialilor concurenți o informare completă și corectă cu privire la modul de aplicare a concursului de soluții.
  

Art. 133. - Documentația de concurs trebuie să cuprindă cel puțin:
   a) informații generale privind autoritatea contractantă;
   b) instrucțiuni privind date limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la concurs;
   c) cerințele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât să le solicite, precum și documentele care urmează să fie prezentate de concurenți pentru dovedirea îndeplinirii cerințelor respective;
   d) ansamblul cerințelor pe baza cărora concurenții urmează să elaboreze și să prezinte proiectul;
   e) cuantumul premiilor care urmează să fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedură independentă;
   f) angajamentul autorității contractante de a încheia contractul de servicii cu câștigătorul sau cu unul dintre câștigătorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii;
   g) informații detaliate și complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor câștigător/câștigătoare.
  

Art. 134. - (1) Concursul de soluții se inițiază prin publicarea, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunț de participare prin care solicită operatorilor economici interesați depunerea de proiecte. Anunțul trebuie să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 3D și se elaborează în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.
   (2) Numărul de zile dintre data publicării anunțului de participare și data depunerii proiectelor trebuie să fie stabilit astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea acestora.
   (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de participare cu cel puțin 52 de zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.
  

 Art. 135. - în cazul în care autoritatea contractantă solicită transmiterea electronică a proiectelor, condițiile prevăzute la art. 64 și 65 se aplică în mod corespunzător.
  

Art. 136. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicările și arhivarea informațiilor să se realizeze într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor comunicate de concurenți.
   (2) Conținutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie să rămână confidențial cel puțin până la data stabilită pentru deschiderea acestora, juriul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor proiecte numai după această dată.
  

Art. 137. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o selecție preliminară a concurenților, utilizând în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie să fie precizate în mod explicit în documentația de concurs.
   (2) Numărul de concurenți selectați trebuie să fie suficient astfel încât să asigure o concurență reală.
  

Art. 138. - (1) în scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de soluții, autoritatea contractantă are obligația de a numi un juriu format din cel puțin 3 membri, persoane fizice independente față de concurenți, cu pregătire profesională și experiență relevantă în domeniu, precum și cu probitate morală recunoscută.
   (2) în cazul în care concurenților li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel puțin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă.
  

Art. 139. - (1) Proiectele trebuie să fie prezentate anonim, acest anonimat urmând a fi păstrat până în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.
   (2) Juriul este autonom în deciziile și opiniile pe care le emite.
  

Art. 140. - (1) Juriul are obligația de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anunțul de concurs.
   (2) Juriul are obligația de a întocmi un raport, semnat de toți membrii săi, care trebuie să cuprindă evaluarea calitativă a fiecărui proiect, observații specifice, precum și, dacă este cazul, lista de probleme care urmează a fi clarificate.
  

Art. 141. - (1) Juriul are dreptul de a invita concurenții să răspundă la problemele care au fost consemnate în raportul prevăzut la art. 140 alin. (2), în vederea clarificării oricăror aspecte referitoare la soluția/proiectul propus.
   (2) Juriul are obligația de a elabora procese-verbale complete ale discuțiilor derulate conform prevederilor alin. (1).

 

   CAPITOLUL IV
  Modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție publică

   SECí…¢IUNEA 1
  Acordul-cadru

  

Art. 142. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia acordul-cadru, de regulă prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă.
   (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 numai în circumstanțele specifice prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.
  

Art. 143. - Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența.
  

Art. 144. - (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depășească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepționale și pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.
   (2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autoritățile contractante și operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv.
  

Art. 145. - Atunci când atribuie un contract de achiziție publică pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanțiale ale elementelor/condițiilor stabilite inițial prin acordul-cadru respectiv.
  

Art. 146. - Autoritatea contractantă are obligația de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecție și atribuire prevăzute la cap. V.
  

Art. 147. - (1) în cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puțin:
   a) obligațiile pe care operatorul economic și le-a asumat prin propunerea tehnică;
   b) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară și pe baza căruia se va determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior.
   (2) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractele de achiziție publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condițiilor tehnice și financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.
   (3) De fiecare dată când intenționează să atribuie un contract de achiziție publică subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligația de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în funcție de necesități, completarea ofertei.
  

Art. 148. - în cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile.
     

Art. 148^1. - în cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul/invitația de participare, autoritatea contractantă are dreptul:
   a) fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru;
   b) fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplinește/îndeplinesc criteriile de calificare și selecție solicitate și care au prezentat ofertă admisibilă.
   

   Art. 149. - (1) în cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puțin:
   a) obligațiile pe care fiecare dintre operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică;
   b) prețul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară.
   (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulți operatori economici:
   a) fie fără reluarea competiției;
   b) fie prin reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
   (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condițiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru.
   (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziție publică în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. b):
   a) fie respectând elementele/condițiile prevăzute în acordul-cadru;
   b) fie, dacă nu toate elementele/condițiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se consideră necesar, unor alte elemente/condiții prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.
  

Art. 150. - în cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligația de a relua competiția respectând următoarea procedură:
   a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;
   b) autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligația de a ține cont de aspecte precum complexitatea obiectului și timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
   c) ofertele se prezintă în scris, iar conținutul lor rămâne confidențial până când termenul limită stipulat pentru deschidere a expirat;
   d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentația în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru.

 

   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Sistemul de achiziție dinamic

  

Art. 151. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziție dinamic numai prin intermediul SEAP și numai pentru achiziția unor produse de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piață satisfac nevoile autorității contractante.
      (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul de achiziție dinamic astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența.
   (3) Este interzisă solicitarea de taxe operatorilor economici interesați sau participanților la sistemul de achiziție dinamic.
  

Art. 152. - Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achiziție dinamic să depășească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepționale, temeinic justificate.
  

Art. 153. - Autoritatea contractantă are obligația de a respecta regulile procedurii de licitație deschisă în toate fazele sistemului de achiziție dinamic.
  

Art. 154. - în scopul lansării sistemului dinamic de achiziție și atribuirii contractelor de achiziție publică în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza numai mijloace electronice, respectând totodată prevederile referitoare la regulile de comunicare și transmitere a ofertelor prevăzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 și 65.
  

Art. 155. - Atunci când lansează un sistem de achiziție dinamic, autoritatea contractantă are obligația:
   a) de a publica un anunț de participare în care se precizează clar faptul că pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziție publică se utilizează un sistem dinamic de achiziție, precum și adresa de Internet la care documentația de atribuire este disponibilă;
   b) de a indica în caietul de sarcini, alături de caracteristicile produselor care urmează să fie achiziționate, și informațiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilități și instrucțiuni de accesare;
   c) de a permite prin mijloace electronice, începând cu momentul publicării anunțului de participare și până la închiderea sistemului de achiziție dinamic, accesul nerestricționat, direct și complet la conținutul documentației de atribuire.
  

Art. 156. - (1) După lansarea sistemului de achiziție dinamic și pe întreaga perioadă de existență a acestuia, autoritatea contractantă are obligația de a permite oricărui operator economic interesat să depună o ofertă orientativă, cu scopul de a fi admis în sistem.
   (2) După primirea unei oferte orientative, autoritatea contractantă are obligația de a verifica dacă ofertantul îndeplinește criteriile de calificare stabilite și dacă propunerea tehnică prezentată este conformă cu cerințele din caietul de sarcini.
   (3) Autoritatea contractantă are obligația de a finaliza verificarea prevăzută la alin. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative.
   (4) Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achiziție dinamic sau, după caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.
  

Art. 157. - Ofertantul are dreptul de a-și îmbunătăți oferta orientativă în orice moment, cu condiția ca propunerea tehnică să respecte în continuare cerințele din caietul de sarcini.
  

Art. 158. - (1) în scopul atribuirii contractelor de achiziție publică prin sistemul dinamic de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a publica, pentru fiecare contract în parte, un nou anunț de participare simplificat, prin care toți operatorii economici interesați sunt invitați să depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. 156.
   (2) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili o dată limită de depunere a ofertelor orientative care, raportată la data publicării anunțului de participare simplificat prevăzut la alin. (1), nu trebuie să fie mai devreme de:
   a) 15 zile, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 32, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 125.000 euro;
    b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 32, este mai mică decât echivalentul în lei al 125.000 euro.
  

 Art. 159. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a invita toți ofertanții admiși în sistemul dinamic de achiziție să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziție publică care urmează să fie atribuit, stabilind în acest sens o dată limită pentru depunere.
   (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertanții să depună ofertele ferme decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art. 158 alin. (2).
  

Art. 160. - Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă ofertă fermă pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anunțul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achiziție dinamic. Dacă este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acuratețe în cadrul invitației prevăzute la art. 159 alin. (1).

 

   SECí…¢IUNEA a 3-a
  Licitația electronică

  

Art. 161. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitația electronică în următoarele situații:
   a) ca o etapă finală a licitației deschise, a licitației restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a) sau în cele prevăzute la art. 251 alin. (1), ori a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, și numai dacă specificațiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;
      b) la reluarea competiției dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condițiile prevăzute la art. 149 alin. (4) și art. 150;
   c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică prin utilizarea unui sistem de achiziție dinamic.
   (2) Autoritatea contractantă are obligația de a anunța decizia de utilizare a licitației electronice în anunțul de participare și în documentația de atribuire.
  

Art. 162. - Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitația electronică astfel încât:
   a) să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurența;
   b) să modifice obiectul contractului de achiziție publică, astfel cum a fost acesta prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.
  

Art. 163. - Atribuirea contractelor de servicii și de lucrări, care presupun prestații intelectuale cum ar fi consultanță, proiectare și altele asemenea, nu pot face obiectul licitației electronice.
  

Art. 164. - Atunci când intenționează să utilizeze licitația electronică, autoritatea contractantă are obligația de a include în cadrul informațiilor și instrucțiunilor prevăzute la art. 33 și următoarele precizări specifice:
   a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiția ca respectivele elemente să fie cuantificabile și să poată fi exprimate în cifre sau procente;
   b) eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătățite, astfel cum rezultă acestea din specificațiile care definesc obiectul contractului;
   c) informațiile care urmează a fi puse la dispoziție ofertanților în cursul licitației electronice și momentul când aceste informații vor fi disponibile;
   d) informațiile relevante privind procesul licitației electronice;
   e) condițiile în care ofertanții vor avea dreptul să liciteze, cu referire în special la diferențele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;
   f) informațiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condițiile tehnice și modalitățile concrete de realizare a conectării.
  

Art. 165. - (1) înainte de lansarea unei licitații electronice, autoritatea contractantă are obligația de a realiza o evaluare inițială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentația de atribuire.
   (2) Autoritatea contractantă are obligația de a invita toți ofertanții care au depus oferte admisibile să prezinte prețuri noi și/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitația se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanților respectivi.
      (3) Invitația trebuie să precizeze data și momentul de start al licitației electronice, precum și orice informație necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat.
   (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitația electronică mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitațiile.
  

Art. 166. - în cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", invitația prevăzută la art. 165 alin. (3) trebuie să conțină și informații referitoare la:
   a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar;
   b) formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcție de noile prețuri și/sau noile valori prezentate de ofertanți. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicați pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunțul de participare sau din documentația de atribuire.
  

Art. 167. - (1) în cadrul licitației electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă:
   a) fie numai la prețuri, în cazul în care criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut;
   b) fie la prețuri și/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentația de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
   (2) Licitația electronică se desfășoară în una sau mai multe runde succesive.
   

   Art. 168. - (1) în cursul fiecărei runde a licitației electronice, autoritatea contractantă are obligația de a comunica instantaneu tuturor ofertanților cel puțin informațiile necesare acestora pentru a-și determina, în orice moment, poziția pe care o ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica și alte informații privind:
   a) numărul participanților în runda respectivă a licitației electronice;
   b) prețuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alți ofertanți, numai dacă documentația de atribuire a prevăzut această posibilitate.
   (2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanților.
  

Art. 169. - (1) Licitația electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinație a următoarelor modalități:
   a) la un moment precis stabilit în prealabil și comunicat ofertanților în invitația de participare;
   b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfășurare a fost precis stabilit în prealabil și comunicat ofertanților în invitația de participare;
   c) atunci când nu se mai primesc prețuri și/sau valori noi care îndeplinesc cerințele cu privire la diferențele minime impuse; în acest caz, invitația de participare trebuie să precizeze un termen limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitației electronice.
   (2) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obținut în urma finalizării licitației electronice.

   

   CAPITOLUL V
  Atribuirea contractului de achiziție publică

   SECí…¢IUNEA 1
  Oferta. Oferte alternative

  

Art. 170. - Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
  

Art. 171. - Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.
  

Art. 172. - (1) Operatorul economic are obligația de a depune oferta la adresa și până la data și ora limită pentru depunere stabilite în anunțul sau în invitația de participare.
     (2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.
   (3) Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
   (4) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.
  

Art. 173. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanților să depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic".
   (2) Anunțul de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă această posibilitate este interzisă. în cazul în care această precizare lipsește, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.
  

Art. 174. - (1) Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obligația de a preciza în caietul de sarcini cerințele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea lor.
   (2) Autoritatea contractantă are obligația de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerințele minime prevăzute la alin. (1).
  

Art. 175. - în cazul în care a anunțat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă având ca singură motivație faptul că, dacă aceasta este declarată câștigătoare:
   a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de servicii; sau
   b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de furnizare.

  

SECí…¢IUNEA a 2-a
  Selecția și calificarea candidaților/ofertanților

    PARAGRAFUL 1
Criterii de calificare și selecție

  

Art. 176. - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare și selecție referitoare numai la:
   a) situația personală a candidatului sau ofertantului;
   b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
   c) situația economică și financiară;
   d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
   e) standarde de asigurare a calității;
   f) standarde de protecție a mediului, în cazurile prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) și alin. (3) lit. e).
  

Art. 177. - (1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare și selecție formulate în conformitate cu prevederile art. 176.
   (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candidaților/ofertanților obligativitatea prezentării unei certificări specifice, aceștia din urmă având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerințe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerințe. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, dacă se consideră necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate.
   (3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalități de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel național, a operatorilor economici care optează pentru un astfel de sistem de certificare. în acest caz, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele și modul de funcționare a sistemului.
   (4) în cazul utilizării listelor oficiale ale operatorilor economici desemnați, autoritățile contractante vor solicita adeverințe suplimentare, care să ateste îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
   

   Art. 178. - (1) în cazul în care, pentru criteriile de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) și d), autoritatea contractantă consideră că se justifică impunerea anumitor cerințe minime pe care ofertanții/candidații trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerați calificați, atunci aceste cerințe trebuie să fie precizate, conform principiului transparenței, în cadrul anunțului de participare.
     (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerințe minime referitoare la situația economică și financiară și/sau la capacitatea tehnică și profesională, care ar conduce la restricționarea participării la procedura de atribuire.
  

Art. 179. - Autoritatea contractantă are obligația de a respecta principiul proporționalității atunci când stabilește criteriile de calificare și selecție, iar aceste criterii trebuie să aibă o legătură concretă cu obiectul contractului care urmează a fi atribuit. în acest sens, nivelul cerințelor minime solicitate prin documentația de atribuire, precum și documentele care probează îndeplinirea unor astfel de cerințe trebuie să se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura îndeplinirea în condiții optime a contractului respectiv, luând în considerare exigențele specifice impuse de valoarea, natura și complexitatea acestuia.

  

    PARAGRAFUL 2
Situația personală a candidatului sau a ofertantului

  

Art. 180. - Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică orice ofertant/candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani.
  

Art. 181. - Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziție publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:
   a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
   b) Abrogată prin punctul 34. din Ordonanța de urgență nr. 76/2010 începând cu 02.07.2010.
   c) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit;
   c1) în ultimii 2 ani nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
     d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
   e) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.
   

   Art. 182. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 180 și 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.
   (2) în cazul în care există incertitudini în ceea ce privește situația personală a respectivilor candidați/ofertanți, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1). în ceea ce privește cazurile menționate la art. 180, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți candidații sau ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește candidatul sau ofertantul.
     (3) în cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 180 și 181, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

 

    PARAGRAFUL 3
Capacitatea de exercitare a activității profesionale

  

Art. 183. - Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul/candidatul este stabilit.

   

PARAGRAFUL 4
Situația economică și financiară

  

Art. 184. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică să facă dovada situației sale economice și financiare.
   (2) în cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea situației economice și financiare, atunci aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.
  

 Art. 185. - (1) Demonstrarea situației economice și financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:
   a) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
   b) bilanțul contabil sau extrase de bilanț, în cazul în care publicarea acestor bilanțuri este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul/candidatul;
   c) declarații privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informațiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.
   (2) în cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-și demonstra situația economică și financiară și prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a candidatului/ofertantului.
  

Art. 186. - (1) Capacitatea economică și financiară a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.
   (2) în cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180.
      (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. în cazul în care grupul beneficiază de susținerea financiară a unei/unor terțe persoane, situația economică și financiară se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2).

 

    PARAGRAFUL 5
Capacitatea tehnică și/sau profesională

  

 Art. 187. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică să facă dovada capacității sale tehnice și/sau profesionale.
   (2) în cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității tehnice și/sau profesionale, atunci aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.
   (3) Capacitatea tehnică și/sau profesională a unui ofertant/candidat se apreciază în funcție de experiența, aptitudinile, eficiența și eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizării informațiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.
  

Art. 188. - (1) în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
   a) o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. în cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declarație a operatorului economic;
   b) o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;
   c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;
   d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;
   e) mostre, descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru.
   (2) în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
   a) o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. în cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declarație a operatorului economic;
   b) o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;
   c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;
   d) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii;
   e) o declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
   f) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii;
   g) informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii;
   h) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.
      (3) în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
   a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit;
     b) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;
   c) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor;
   d) o declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
   e) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări;
   f) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.
   g) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.
   

   Art. 189. - (1) în cazul în care produsele care urmează să fie furnizate sau serviciile care urmează să fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractantă are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autorități competente aparținând statului în care operatorul economic este stabilit și cu condiția acordului acestei autorități - capacitățile de producție ale furnizorului sau capacitatea tehnică a prestatorului, metodele de studiu și cercetare utilizate, precum și măsurile aplicate pentru controlul calității.
  

Art. 190. - (1) Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.
   (2) în cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția candidatului/ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180.
    (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. în cazul în care grupul beneficiază de susținerea tehnică și profesională a unei/unor terțe persoane, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2).

 

    PARAGRAFUL 6
Standarde de asigurare a calității

  

Art. 191. - în cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.
  

 Art. 192. - în conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
  

Art. 193. - în cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

 

    PARAGRAFUL 7
Standarde de protecție a mediului

  

Art. 194. - în cazul în care solicită ca demonstrarea măsurilor prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) și alin. (3) lit. e) să se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, atunci autoritatea contractantă trebuie să se raporteze:
   a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic și Audit (EMAS);
   b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.
  

Art. 195. - în conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
  

Art. 196. - în cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

 

   SECí…¢IUNEA a 3-a
  Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică

  

Art. 197. - Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică, care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.
  

Art. 198. - (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică poate fi numai:
   a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;
   b) fie, în mod exclusiv, prețul cel mai scăzut.
   (2) în cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
  

Art. 199. - (1) în cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. în cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare sau în documentația de atribuire cel puțin ordinea descrescătoare a importanței factorilor de evaluare care urmează să fie utilizați.
   (2) Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuți la alin. (1), pot fi, alături de preț: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcțional, caracteristici de mediu, costuri de funcționare, raportul cost/eficiență, servicii post-vânzare și asistență tehnică, termen de livrare sau de execuție, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
   (3) în sensul prevederilor alin. (1) autoritatea contractantă are obligația de a preciza, în mod clar și detaliat, în documentația de atribuire factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum și metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți. Factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum și metodologia de punctare a avantajelor trebuie să aibă legătura concretă cu specificul contractului și, după ce au fost stabiliți, nu se pot schimba pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.

   

   SECí…¢IUNEA a 4-a
  Stabilirea ofertei câștigătoare

  

Art. 200. - (1) în termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire, în condițiile în care ofertantul respectiv îndeplinește criteriile de selecție și calificare impuse.
   (2) în cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată perioada de evaluare.
     (3) Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă, aprobată de conducătorul autorității contractante care este parte a dosarului achiziției publice.
      

   Art. 201. - (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți/candidați pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor stabilite prin criteriile de calificare și selecție sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.
   (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.
  

Art. 202. - (1) în cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului, în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.
   (1^1) O ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când prețul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puțin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile și/sau neconforme, atunci când prețul ofertat reprezintă mai puțin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai mică și propunerea financiară cea mai mare.
       (2) Autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condițiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la:
   a) fundamentarea economică a modului de formare a prețului, aferent metodelor de execuție utilizate, procesului de producție sau serviciilor prestate;
   b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;
   c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini;
   d) respectarea dispozițiilor privind protecția muncii și condițiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;
   e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.
  

Art. 203. - (1) Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preț aparent neobișnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp rezonabil stabilită de autoritatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.
   (2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanțele prevăzute la alin. (1), aceasta are obligația de a transmite o notificare în acest sens Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.
  

Art. 204. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în respectiva ofertă.
   (11) în cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. în caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.
      (2) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea și păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziții publice.
  

Art. 205. - (1) Contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare de:
   a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 și ale cap. II secțiunea a 2-a, a contractului respectiv este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);
   b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 și ale cap. II secțiunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).
      (2) Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanțe de urgențe, încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), sunt lovite de nulitate.
   (3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri:
   a) atunci când prezenta ordonanță de urgență nu prevede obligativitatea publicării unui anunț sau a unei invitații de participare;
   b) atunci când contractul/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în procedura de atribuire;
   c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziție.

   

   SECí…¢IUNEA a 5-a
  Informarea candidaților și a ofertanților

  

Art. 206. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a informa operatorii economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecției, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziție dinamic, la rezultatul concursului de soluții ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200.
     (11) în sensul prevederilor alin. (1), se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză și fie a fost considerată legală de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sesizat în legătură cu acest aspect, fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac.
     (2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. (1) se transmite și prin fax sau prin mijloace electronice.
   (3) în cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii și prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevăzute la art. 205 alin. (1) se majorează cu 5 zile.
 

   Art. 207. - (1) în cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
   (2) în cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții/candidații care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:
   a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
   b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă și/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerințelor de funcționare și performanță prevăzute în caietul de sarcini;
     c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă și conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câștigătoare, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor câștigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziție publică sau, după caz, ale ofertanților cu care urmează să se încheie un acord-cadru.
     d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuți la lit. a)-c), data-limită până la care au dreptul de a depune contestație, avându-se în vedere prevederile art. 2562 alin. (1).
    

   Art. 208. - Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informații din cele prevăzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai în situația în care divulgarea acestora:
   a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public;
   b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privați, sau ar prejudicia concurența loială dintre aceștia.

 

   SECí…¢IUNEA a 6-a
  Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică

  

Art. 209. - (1) Prin excepție de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:
   a) autoritatea contractantă se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a);
     b) au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme;
     c) nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare;
      d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului.
   e) ca urmare a deciziei pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor prin care dispune eliminarea oricăror specificații tehnice, economice sau financiare din anunțul/invitația de participare, din documentația de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire.
      (11) Dispozițiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligației autorității contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătorești sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
     (2) în sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:
   a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f);
   b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).
  

Art. 210. - Autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200.
   

   Art. 2101. - Cu excepția negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a transmite în SEAP informații referitoare la motivele anulării.

  

   CAPITOLUL VI
  Dosarul achiziției publice

  

Art. 211. - Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum și pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziție dinamic.
  

Art. 212. - Dosarul achiziției publice, precum și ofertele însoțite de documentele de calificare și selecție se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziție publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv. în cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puțin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri.
   

   Art. 213. - (1) Dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:
   a) nota privind determinarea valorii estimate;
   b) anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;
   c) anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare și/sau, după caz, invitația de participare;
   d) documentația de atribuire;
   e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;
   f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;
   g) procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor;
   h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
   i) solicitările de clarificări, precum și clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;
   j) raportul procedurii de atribuire;
   k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
   l) contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnate;
   m) anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare;
   n) dacă este cazul, contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de deciziile motivate pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;
     o) raportul de activitate și, după caz, notele intermediare și avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale, referitor la funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul;
      p) documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant.
      (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru/sistemului de achiziție dinamic și cuprinde cel puțin următoarele elemente:
   a) denumirea și sediul autorității contractante;
   b) obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziție dinamic;
   c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților participanți la procedură;
   d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților selectați și neselectați, precum și motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidați;
   e) denumirea/numele ofertanților participanți la procedură;
   f) denumirea/numele ofertanților respinși și motivele care au stat la baza acestei decizii;
   g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării prețurilor prezentate ca fiind neobișnuit de scăzute;
   h) denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/căror ofertă a fost declarată câștigătoare și motivele care au stat la baza acestei decizii;
   i) în cazul ofertantului/ofertanților câștigători, partea din contract pe care acesta/aceștia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanților;
   j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.
    

Art. 214. - Prevederile art. 213 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.
  

Art. 215. - Dosarul achiziției publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.
   (2) Abrogat prin punctul 43. din Ordonanța de urgență nr. 76/2010 începând cu 02.07.2010.
  

Art. 216. - în cazul în care autoritatea contractantă aplică o procedură de atribuire prin mijloace electronice, utilizează un sistem dinamic de achiziție sau un sistem de achiziții electronice, aceasta are obligația de a asigura trasabilitatea deplină a acțiunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziției publice, în conformitate cu prevederile art. 213, să nu fie afectată.

  

   CAPITOLUL VII
  Contractele de concesiune

   SECí…¢IUNEA 1
  Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune

  

Art. 217. - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2).
  

Art. 218. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei secțiuni.
   (2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer și de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregătire a documentației de atribuire și de aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  

Art. 218^1. - Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-c), precum și a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare în situațiile prevăzute la art. 110 sau în cele prevăzute la art. 251 alin. (1).
   

   Art. 219. - (1) Regulile de estimare prevăzute la cap. II secțiunea a 2-a se aplică în mod corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.
   (2) Modul de soluționare a contestațiilor depuse pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. IX.
  

Art. 220. - Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică în cazul în care contractul de concesiune:
   a) este atribuit într-una dintre situațiile prevăzute la art. 12-14;
   b) se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfășoară între activitățile sale una sau mai multe dintre activitățile relevante prevăzute la art. 232-241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activități; sau
   c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractantă nu urmărește dobândirea execuției unei lucrări sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziție publică, fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanță de urgență.
  

Art. 221. - Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale care nu au fost incluse în contractul de concesiune inițial, dar care datorită unor circumstanțe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:
   a) atribuirea să fie făcută contractantului inițial;
   b) lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale nu pot fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
   c) valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări și servicii suplimentare/adiționale nu depășește 50% din valoarea contractului inițial.
  

Art. 222. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența atribuirii contractelor de concesiune.
   (2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se inițiază prin publicarea unui anunț de participare.
   (3) Autoritatea contractantă are obligația de a include în anunțul prevăzut la alin. (2) cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3B și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către autoritatea contractantă, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.
   (4) în cazul anunțurilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conținutul acestora se stabilește prin hotărâre a Guvernului.
   (5) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător.
   Art. 223. - (1) Anunțul de participare se publică în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și, opțional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.
   (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrări publice, în situațiile în care valoarea estimată a acestuia este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro.
  

   Art. 224. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili numărul de zile dintre data publicării anunțului de participare și data depunerii aplicațiilor, astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă adecvată și suficientă pentru elaborarea aplicațiilor.
   (2) Indiferent de procedura aplicată și fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțul de participare cu cel puțin 52 de zile înainte de data limită de depunere a aplicațiilor.
   (3) în cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
   (4) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.
   Art. 225. - Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrări publice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita:
   a) concesionarul să atribuie contracte unor terțe părți, într-un procent de minimum 30% din valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii, lăsând candidaților posibilitatea de a majora partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze;
       b) candidaților să precizeze, în cadrul aplicației depuse, valoarea lucrărilor din cadrul contractului de concesiune pe care aceștia intenționează să le atribuie unor terțe părți.

 

   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari

  

Art. 226. - în cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligația de a respecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziție publică unei terțe părți.
  

Art. 227. - (1) în cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totuși obligația, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terțe părți, de a publica un anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP și, opțional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice, în toate situațiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizează conform regulilor prevăzute la art. 23 și la cap. II secțiunea a 2-a.
      (2) Concesionarul are obligația de a respecta și următoarele condiții:
   a) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data depunerii candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile; și
   b) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunțului de participare sau transmiterii invitației de participare și data depunerii ofertelor trebuie să fie de cel puțin 40 de zile.
   (3) în cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevăzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.
   (4) în cazul în care concesionarul publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) lit. b) cu încă 5 zile.
   (5) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.
   (6) Concesionarul are obligația de a include în anunțul prevăzut la alin. (1) cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3C și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către acesta, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.
   (7) Prevederile art. 48-50 se aplică în mod corespunzător.
   Art. 228. - (1) Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru obținerea concesiunii sau întreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terțe părți.
   (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin întreprindere afiliată se înțelege orice persoană care desfășoară activități economice și:
   a) asupra căreia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă; sau
   b) care poate exercita asupra concesionarului o influență dominantă; sau
   c) care, la fel ca și concesionarul, face obiectul influenței dominante a unei alte persoane. Pentru noțiunea de influență dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod corespunzător.
      (3) Operatorul economic care participă la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obligația de a include în aplicație lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligația de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de concesiune.

  

   CAPITOLUL VIII
  Contracte sectoriale

   SECí…¢IUNEA 1
  Activități relevante

    PARAGRAFUL 1
Domeniu de aplicare

  

Art. 229. - (1) Dispozițiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel.
   (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înțelege contractul de achiziție publică care se atribuie în scopul efectuării unei activități relevante în sectoarele de utilitate publică:
   a) apă;
   b) energie;
   c) transport;
   d) poștă.
  

Art. 230. - Autoritatea contractantă are obligația de a atribui un contract sectorial destinat efectuării mai multor activități relevante, în conformitate cu regulile aplicabile activității căreia îi este destinat în principal.
  

Art. 231. - (1) în cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, iar o altă activitate intră sub incidența prevederilor de la cap. I-VI și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă nu are dreptul de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale, având obligația de a respecta prevederile de la cap. I-VI.
   (2) în cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, iar o altă activitate nu intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci autoritatea contractantă are obligația de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.
   (3) în cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziție publică destinat mai multor tipuri de activități, dintre care cel puțin una este activitate relevantă, și, în mod obiectiv, este imposibil să se determine cărei activități îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci aceasta are obligația de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.

 

    PARAGRAFUL 2
Apă

  

Art. 232. - Sunt considerate activități relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. a) următoarele:
   a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producție, transport sau distribuție de apă potabilă;
   b) furnizarea de apă potabilă unor rețele de natura celor prevăzute la lit. a).
   Art. 233. - Autoritatea contractantă care efectuează una dintre activitățile prevăzute la art. 232 are obligația de a respecta prevederile prezentului capitol și atunci când atribuie un contract sau organizează un concurs de soluții care este în legătură:
   a) cu proiecte de tehnologie hidraulică, irigații sau ameliorare a solului, dacă volumul de apă utilizat pentru furnizarea de apă potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziție prin astfel de proiecte ori prin instalațiile de irigare ori drenaj; sau
   b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.
  

Art. 234. - Furnizarea apei potabile către rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 232, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:
   a) furnizorul produce apă potabilă al cărei consum este necesar în scopul efectuării unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;
   b) furnizarea de apă potabilă către rețelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată rețelelor respective nu depășește 30% din producția totală de apă potabilă a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

    PARAGRAFUL 3
Energie

  

Art. 235. - Sunt considerate activități relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. b) următoarele:
   a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producție, transport sau distribuție de combustibili gazoși, energie termică sau energie electrică;
   b) livrarea de combustibili gazoși, energie termică sau energie electrică prin rețele de natura celor prevăzute la lit. a).
   

   Art. 236. - Livrarea combustibililor gazoși sau a energiei termice prin rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:
   a) operatorul economic produce energia termică sau combustibilii gazoși ca o consecință inevitabilă a unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;
   b) livrarea de combustibili gazoși sau de energie termică prin rețelele publice este făcută numai cu scopul de a exploata în mod economic această producție, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea rețelelor respective nu depășește 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
   

   Art. 237. - Livrarea energiei electrice prin rețelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:
   a) operatorul economic produce energia electrică în scopul efectuării unei alte activități decât cele considerate de prezenta ordonanță de urgență ca fiind activități relevante;
   b) livrarea de energie electrică prin rețelele publice depinde doar de consumul propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportată prin rețelele respective nu depășește 30% din producția totală de energie electrică a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

 

    PARAGRAFUL 4
Transport

  

Art. 238. - (1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferată și servicii de transport terestru de călători, pe bază de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport pe cablu.
      (2) în sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o rețea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condițiile de operare - care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvența serviciului - sunt prestabilite de o autoritate competentă.
  

 Art. 239. - Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerată activitate relevantă în cazul în care și alți operatori economici au dreptul să presteze același tip de servicii, în aceeași zonă geografică și în aceleași condiții ca și autoritățile contractante.

   

    PARAGRAFUL 5
Poștă

  

Art. 240. - (1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea următoarelor servicii:
   a) servicii poștale, indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor poștale - corespondență, cărți, cataloage, ziare, periodice, colete poștale conținând bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate;
   b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced și urmează expedierii;
   c) servicii cu valoare adăugată în legătură cu poșta electronică și furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor și transmiterea prin poșta electronică recomandată;
   d) servicii privind trimiterile poștale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondență, care nu poartă adresă;
   e) servicii financiar-poștale, de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A și în art. 13 lit. d), care includ, în principal, mandatele poștale și transferurile pe bază de conturi curente poștale;
   f) servicii filatelice;
   g) servicii logistice, care combină livrarea și/sau depozitarea cu alte funcțiuni decât cele poștale.
   (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) intră în categoria activităților relevante numai dacă persoana în cauză prestează și servicii poștale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) și numai dacă activitatea de servicii poștale nu este direct expusă concurenței conform prevederilor art. 248.

 

    PARAGRAFUL 6
Alte activități relevante

  

Art. 241. - în sensul prezentei ordonanțe de urgență se consideră activități relevante și acele activități care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul:
   a) prospectării sau extracției de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alți combustibili solizi;
   b) punerii la dispoziția transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de rețea de transport.
   (2) Contractele atribuite în scopul efectuării activităților relevante prevăzute la alin. (1) sunt considerate contracte sectoriale.

  

   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Excepții specifice

  

Art. 242. - Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziționa:
   a) produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terțe părți, în condițiile în care autoritatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au și ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleași condiții ca și autoritatea contractantă;
   b) produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor activități relevante într-un stat terț Uniunii Europene, în condițiile în care în efectuarea respectivelor activități nu intervine utilizarea fizică a unei rețele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeană.
  

Art. 243. - Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) și care au ca obiect achiziția de produse, servicii sau lucrări destinate desfășurării altor activități decât activitățile relevante.
  

Art. 244. - Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de apă, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activități relevante de natura celor prevăzute la art. 232.
  

Art. 245. - Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alți combustibili destinați producției de energie, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activități de natura celor prevăzute la art. 235 și art. 241 lit. a).
 

   Art. 246. - (1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial:
   a) de către o autoritate contractantă unei întreprinderi afiliate acesteia;
   b) de către o asociere de mai multe autorități contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, unei întreprinderi afiliate la una dintre autoritățile contractante respective.
   (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
   a) în cazul unui contract de furnizare, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul furnizării de produse, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru întreprinderile cu care este afiliată;
   b) în cazul unui contract de servicii, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru întreprinderile cu care este afiliată;
   c) în cazul unui contract de lucrări, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul lucrărilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din execuția de astfel de lucrări pentru întreprinderile cu care este afiliată.
      (3) în sensul prevederilor alin. (1) și (2), întreprinderea afiliată reprezintă orice persoană care desfășoară activități economice și care intră, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al autorității contractante sau orice persoană care desfășoară activități economice și care se află în oricare din următoarele situații:
   a) autoritatea contractantă exercită, direct sau indirect, o influență dominantă asupra sa;
   b) exercită, direct sau indirect, o influență dominantă asupra unei autorități contractante;
   c) împreună cu autoritatea contractantă, se află, direct sau indirect, sub influența dominantă a unei alte persoane care desfășoară activități economice.
    Pentru noțiunea de influență dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod corespunzător.
     (4) în cazul în care, în funcție de data la care o întreprindere afiliată a fost înființată sau și-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii 3 ani, este suficient ca întreprinderea să arate că cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibilă, acest lucru demonstrându-se pe baza unui plan de afaceri.
      (5) în cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la autoritatea contractantă furnizează servicii, produse sau lucrări similare, procentajele prevăzute la alin. (2) se calculează luând în considerare cifra totală de afaceri care rezultă din furnizarea de produse, prestarea de servicii sau, după caz, execuția de lucrări, de către respectivele întreprinderi afiliate.
  

   Art. 247. - (1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial:
   a) de către o asociere de mai multe autorități contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, uneia dintre autoritățile contractante respective;
   b) de către o autoritate contractantă unei asocieri de autorități contractante din care ea însăși face parte și care a fost formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă.
   (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înființată pentru efectuarea activității relevante pe o perioadă de cel puțin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înființat asocierea prevede că autoritățile contractante în cauză vor face parte din asocierea respectivă pentru o perioadă cel puțin egală cu cea menționată.
  

 Art. 248. - (1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractelor sectoriale în cazul în care activitatea relevantă pentru care sunt destinate este expusă direct concurenței pe o piață la care accesul nu este restricționat.
   (2) în sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenței se stabilește de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractantă interesată, care va cuprinde toate informațiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situația existentă.
   (3) Procedura specifică pentru elaborarea și transmiterea notificării/cererii prevăzute la alin. (2) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.
   Art. 249. - Autoritatea contractantă are obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice orice informații pe care aceasta le solicită cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 și 243, precum și ale art. 246 și 247.

 

   SECí…¢IUNEA a 3-a
  Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale

  

Art. 250. - (1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt:
   a) licitația deschisă;
   b) licitația restrânsă;
   c) negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
   d) negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
   e) cererea de oferte.
   (2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile și în cazul atribuirii contractelor sectoriale.
   (3) în vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractantă poate utiliza și modalitățile speciale de atribuire prevăzute la cap. IV, cu respectarea prevederilor prezentei secțiuni.
    

   Art. 251. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul sectorial, de regulă, prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
   (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 250 alin. (1), după caz, numai în circumstanțele specifice prevăzute la art. 252 sau 124.
  

Art. 252. - Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare numai în următoarele cazuri:
   a) atunci când, în urma aplicării licitației deschise, licitației restrânse sau negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau a cererii de oferte, nu a fost prezentată nicio ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare datorită faptului că acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii inițiale și numai dacă cerințele inițiale prevăzute în documentația de atribuire nu sunt modificate substanțial;
      b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecția unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziție publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
   c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitației deschise, a licitației restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
      d) atunci când contractul care urmează să fie atribuit este destinat exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice și numai dacă acesta nu este destinat obținerii unui profit și nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea să nu afecteze atribuirea ulterioară pe baze concurențiale a contractelor subsecvente care sunt destinate îndeplinirii scopului propus;
   e) atunci când este necesară achiziționarea de la furnizorul inițial a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii echipamentelor/instalațiilor livrate anterior și numai dacă schimbarea furnizorului inițial ar pune autoritatea contractantă în situația de a achiziționa produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilități sau dificultăți tehnice disproporționate de operare și întreținere;
   f) pentru achiziționarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziția acestora realizându-se ca urmare a tranzacțiilor de pe piața la disponibil.
      g) atunci când produsele pot fi achiziționate în condiții deosebit de avantajoase de la un operator economic care își lichidează definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
       h) atunci când este posibilă achiziționarea de produse la un preț considerabil mai scăzut decât prețurile practicate în mod normal pe piață, ca urmare a apariției unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp;
   i) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluții, contractul de servicii trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite inițial, concurentului câștigător sau unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz autoritatea contractantă având obligația de a transmite invitație la negocieri tuturor concurenților câștigători;
   j) atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care datorită unor circumstanțe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:
   - atribuirea să fie făcută contractantului inițial;
   - lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale nu pot fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniențe majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
      k) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă își propune să achiziționeze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achiziționate prin atribuirea contractului inițial și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:
   - atribuirea se face contractantului inițial, iar noile lucrări constau în repetarea unor lucrări similare celor prevăzute în contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
   - contractul de lucrări/servicii inițial a fost atribuit prin procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
   - valoarea estimată a contractului inițial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziționate ulterior;
   - în anunțul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioară de noi lucrări similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective.
  

 Art. 253. - în cazul în care acest lucru este posibil, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 252 lit. b), e), g), i), j) și k), autoritatea contractantă are obligația de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurență reală.
  

   Art. 254. - (1) Fără a aduce atingere acordurilor și convențiilor la care România este parte, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obținut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a declara ca fiind câștigătoare o ofertă care conține, în proporție de mai mult de 50%, produse a căror origine - determinată conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din țări terțe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe piețele țărilor respective, în detrimentul unei oferte care conține, în proporție de mai puțin de 50%, astfel de produse.
   (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin oferte relativ echivalente se va înțelege acele oferte pentru care diferența dintre prețurile prevăzute în propunerile financiare nu depășește 3%.

   

   CAPITOLUL IX
  Soluționarea contestațiilor

   SECí…¢IUNEA 1
  Dispoziții generale

  

 Art. 255. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorității contractante, prin încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, poate solicita, prin contestație, anularea actului, obligarea autorității contractante de a emite un act, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicțională, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
      (1^1) Abrogat prin punctul 48. din Ordonanța de urgență nr. 76/2010 începând cu 03.01.2011.
   (1^2) Abrogat prin punctul 48. din Ordonanța de urgență nr. 76/2010 începând cu 03.01.2011.
   (1^3) Abrogat prin punctul 48. din Ordonanța de urgență nr. 76/2010 începând cu 03.01.2011.
   (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin persoană vătămată se înțelege orice operator economic care:
   a) are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de atribuire;

   b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecință a unui act al autorității contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.
     (3) în sensul prevederilor alin. (1), prin act al autorității contractante se înțelege orice act administrativ, orice altă operațiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligații prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operațiune, în legătură cu sau în cadrul procedurii de atribuire.
   (4) Orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii de atribuire include toate cazurile menționate la art. 9, precum și orice alte contracte sau proceduri care intră în sfera de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.
     (5) Soluționarea contestațiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu comunitar de utilități publice pentru care legislația specifică face trimitere la aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se realizează conform prezentului capitol.
     

   Art. 256. - (1) în vederea soluționării contestațiilor pe cale administrativ-jurisdicțională, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu respectarea prevederilor art. 2562 și 270-271.
   (2) Abrogat prin punctul 50. din Ordonanța de urgență nr. 76/2010 începând cu 02.07.2010.
   

   Art. 256^. - (1) înainte de a se adresa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, persoana vătămată notifică autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice și la intenția de a sesiza Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Dispozițiile art. 205 și 2562 rămân aplicabile.
   (2) Lipsa notificării prevăzute la alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
   (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. După primirea notificării, autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri.
   (4) Măsurile adoptate potrivit alin. (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât și celorlalți operatori economici implicați.
   (5) Persoana vătămată care a notificat autoritatea contractantă potrivit dispozițiilor alin. (1) se poate adresa de îndată Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, fără a fi obligată să aștepte comunicarea măsurilor luate de autoritatea contractantă potrivit alin. (3).
   (6) Persoana vătămată care, primind comunicarea prevăzută la alin. (4), consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite autorității contractante o notificare de renunțare la dreptul de a formula contestație în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sau, după caz, o cerere de renunțare la judecarea contestației.
   

   Art. 256^. - (1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor în vederea anulării actului și/sau recunoașterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de:
   a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, despre un act al autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 și ale cap. II secțiunea a 2-a, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);
   b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, despre un act al autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 și ale cap. II secțiunea a 2-a, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).
   (2) în cazul în care cererea prevăzută la alin. (1) privește conținutul documentației de atribuire, publicată în SEAP în condițiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) și art. 127 alin. (2), data luării la cunoștință este data publicării documentației de atribuire.
    

   Art. 256^. - (1) După primirea unei contestații, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestației respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire, precum și Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora.
   (2) în situația în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și autorității contractante o notificare de renunțare la contestație. în acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligația de a comunica punctul său de vedere potrivit dispozițiilor art. 274.
   (3) în cazul primirii unei contestații de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru care nu s-a luat act de renunțare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, în termenul prevăzut la art. 279 alin. (3), dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare, inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. 28712 alin. (1) și la art. 28713 lit. a). Dacă decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor a fost atacată cu plângere, dispozițiile art. 2877 se aplică în mod corespunzător.
   (4) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absolută.
   (5) în cazul în care, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziționează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestație.

   

   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

  

Art. 257. - (1) Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, denumit în continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdicțională.
      (2) Consiliul funcționează în baza unui regulament de organizare și funcționare care se aprobă în conformitate cu art. 291.
     (3) în activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar ședințele Consiliului sunt legal constituite în prezența majorității membrilor acestuia.
     (4) în ceea ce privește deciziile sale, Consiliul este independent și nu este subordonat Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.
   (5) Abrogat prin punctul 58. din Ordonanța de urgență nr. 94/2007 începând cu 04.10.2007.
  

Art. 258. - (1) Consiliul este condus de un președinte ales dintre membrii săi.
         (2) în aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului aleg președintele prin vot secret, cu majoritate absolută.
     (3) Președintele este ales pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului.
     (4) Atribuțiile președintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare. în exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine.
   (4^) în exercitarea atribuțiilor sale, președintele Consiliului este ajutat de un colegiu format din 3 membri, aleși dintre consilierii de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2).
      (5) Președintele Consiliului înaintează primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidații declarați admiși la concurs, cu excepția situației prevăzute la art. 290 alin. (4).
   Art. 259. - Președintele Consiliului are obligația de a întocmi un raport de activitate anual, pe care îl prezintă și îl susține în fața Parlamentului până la data de 31 martie a anului următor.

 

   SECí…¢IUNEA a 3-a
  Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

  

Art. 260. - (1) Numărul membrilor Consiliului și numărul persoanelor cu statut de personal tehnico-administrativ se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
      (2) Cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licențiați în drept.
   (3) Președintele Consiliului trebuie să fie licențiat în drept.
  

   Art. 261. - (1) Membrii Consiliului sunt selectați prin concurs, fiind numiți în funcție prin decizia primului-ministru, în condițiile legii.
   (2) Membrii Consiliului sunt selecționați pe baza aptitudinilor profesionale și a bunei reputații. Candidații trebuie să aibă studii universitare de lungă durată, o vechime de 9 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 2 ani în domeniul achizițiilor publice.
      (3) Personalul tehnico-administrativ se încadrează prin concurs, în condițiile legii.
  

Art. 262. - (1) Membrii Consiliului sunt funcționari publici cu statut special, denumiți consilieri de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice. Aceștia sunt asimilați din punctul de vedere al salarizării funcției publice de secretar general adjunct din aparatul de lucru al Guvernului.
       (2) Abrogat prin litera m) din Legea nr. 284/2010 începând cu 01.01.2011.
   (21) Președintele Consiliului beneficiază și de sporul de conducere aferent funcției de director general.
    (3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual și este asimilat din punctul de vedere al salarizării personalului contractual al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.
     (4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prezentei reglementări.
   (5) Perioada exercitării funcției publice de consilier de soluționare a contestațiilor constituie vechime în specialitatea avută în vedere la ocuparea funcției, respectiv juridică, economică sau tehnică.
  

.

   Art. 263. - (1) Membrii Consiliului au ca sarcină principală ducerea la îndeplinire a atribuțiilor date în competența Consiliului prin prezenta ordonanță de urgență.
   (2) Evaluarea activității Consiliului se efectuează o dată pe an de către o comisie.
     (3) Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită din 5 membri, după cum urmează:
   a) un reprezentant al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;
   b) 2 reprezentanți ai Parlamentului României, respectiv un senator și un deputat, desemnați de către cele două Camere ale Parlamentului;
   c) un reprezentant al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
   d) un reprezentant al Consiliului Concurenței.
     (4) în sensul prevederilor alin. (2), comisia întocmește un raport de evaluare care se înaintează primului-ministru.
      (5) Procedura de evaluare a activității Consiliului și a președintelui acestuia vizează exclusiv activitatea administrativă și organizatorică și se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
      (6) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul apariției unor situații deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuată ori de câte ori este necesar și înainte de acest termen.
     (7) Evaluarea performanțelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizează conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
 

   Art. 264. - (1) Membrilor Consiliului le este interzis:
   a) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
   b) să dețină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăți civile, societăți comerciale, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare sau financiare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome;
   c) să dețină calitatea de membru al unui grup de interes economic;
   d) să dețină calitatea de membru al unui partid politic și să desfășoare sau să participe la activități cu caracter politic;
   e) să exercite orice funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor sau activității în domeniul didactic, al cercetării științifice și al creației literar-artistice;
   f) să exercite oricare alte activități profesionale sau de consultanță.
   (2) Membrii Consiliului au obligația să depună declarațiile de avere și de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
   (3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluționarea unei contestații dacă se află în una dintre situațiile prevăzute mai jos, sub sancțiunea nulității deciziei pronunțate:
   a) dacă aceștia, soțul sau ascendenții ori descendenții lor au vreun interes în soluționarea contestației sau când sunt soți, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părți;
   b) dacă între aceștia și una dintre părți a fost un proces penal cu până la 5 ani înaintea soluționării cauzei;
   c) dacă s-au pronunțat public în legătură cu contestația pe care o soluționează;
   d) dacă se constată că au primit de la una dintre părți bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.
  

 Art. 265. - (1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplină care se constituie în cadrul Consiliului.
   (2) Comisia de disciplină are un număr de 5 membri, dintre care 2 sunt numiți de președintele Consiliului și 3 sunt aleși de membrii Consiliului, cu majoritate simplă.

 

   SECí…¢IUNEA a 4-a
  Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

  

Art. 266. - (1) Consiliul este competent să soluționeze contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291.
          (2) în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă decizii.
  

Ar. 267. - (1) Contestația se soluționează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de președinte de complet.
   (2) în cadrul fiecărui complet cel puțin președintele acestuia trebuie să fie licențiat în drept.
  

Art. 268. - Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu.
  

Art. 269. - Procedura de soluționare a contestațiilor se desfășoară cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității și a dreptului la apărare.
  

 Art. 270. - (1) Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină următoarele elemente:
   a) numele, domiciliul sau reședința contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor și codul unic de înregistrare. în cazul persoanelor juridice se vor indica și persoanele care le reprezintă și în ce calitate;
   b) denumirea și sediul autorității contractante;
   c) denumirea obiectului contractului de achiziție publică și procedura de atribuire aplicată;
   c1) Abrogată prin punctul 42. din Ordonanța de urgență nr. 19/2009 începând cu 12.03.2009.
   c2) Abrogată prin punctul 42. din Ordonanța de urgență nr. 19/2009 începând cu 12.03.2009.
   d) obiectul contestației;
     e) motivarea în fapt și în drept a cererii;
   f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestația, în măsura în care este posibil;
   g) semnătura părții sau a reprezentantului persoanei juridice.
   (2) în situația în care Consiliul apreciază că în contestație nu sunt cuprinse toate informațiile prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înștiințarea prin care i se aduce la cunoștință această situație, acesta să completeze contestația. în cazul în care contestatorul nu se conformează obligației impuse de Consiliu, contestația va fi respinsă.
  

Art. 271. - (1) Sub sancțiunea respingerii contestației ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât și autorității contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 2562. Contestatorul va atașa la contestație și copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum și copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile.
     (2) în termen de o zi lucrătoare de la primirea contestației, autoritatea contractantă are obligația să îi înștiințeze despre aceasta și pe ceilalți participanți încă implicați în procedura de atribuire. înștiințarea trebuie să conțină inclusiv o copie a contestației respective.
   (3) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispozițiile art. 60 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
   (4) în cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), dispozițiile art. 274 și ale art. 2563 alin. (3) nu sunt aplicabile.

   Art. 272. Abrogat prin punctul 45. din Ordonanța de urgență nr. 19/2009 începând cu 12.03.2009.
  

Art. 273. - (1) Contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunța o soluție unitară. Pentru contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire se va păstra continuitatea completului de soluționare.
   (2) Până la soluționarea contestației de către Consiliu, participanții în cadrul aceleiași proceduri de atribuire se pot asocia la contestație printr-o cerere proprie care trebuie să conțină toate elementele prevăzute la art. 270 alin. (1).
  

Art. 274. - (1) în vederea soluționării contestației/contestațiilor, autoritatea contractantă are obligația de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 205 alin. (1), punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însoțit de orice alte documente considerate edificatoare, precum și, sub sancțiunea amenzii prevăzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziției publice. Lipsa punctului de vedere al autorității contractante nu împiedică soluționarea contestației/ contestațiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora.
    (2) Autoritatea contractantă va notifica punctul de vedere și contestatorului/contestatorilor, în același termen prevăzut la alin. (1).
   (3) Abrogat prin punctul 47. din Ordonanța de urgență nr. 19/2009 începând cu 12.03.2009.
   (4) La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul achiziției publice depuse de autoritate la Consiliu, cu excepția propunerilor tehnice ale celorlalți ofertanți la procedura de atribuire, acestea din urmă putând fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți, acord care se anexează la cererea pe care contestatorul o adresează Consiliului.
     

   Art. 274^. - Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite Consiliului punctul său de vedere asupra contestației/contestațiilor, însoțit de orice alte documente considerate edificatoare, precum și o copie a dosarului achiziției publice, și înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 205 alin. (1).
  

   Art. 275. - (1) în vederea soluționării contestației Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părților, de a administra probe și de a solicita orice alte date/documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestației. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluționarea contestației și de la alte persoane fizice sau juridice.
      (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depășirea termenului de soluționare a contestației, astfel cum este prevăzut la art. 276.
      (3) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde la orice solicitare a Consiliului și de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezintă relevanță pentru soluționarea contestației, într-un termen care nu poate depăși 5 zile de la data primirii solicitării, sub sancțiunea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicată conducătorului autorității contractante.
       (3^) Consiliul are obligația de a pronunța decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).
     (3^) Decizia Consiliului privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu și se execută de către organele competente, potrivit dispozițiilor legale privind executarea silită a creanțelor fiscale și cu procedura prevăzută de aceste dispoziții.
   (4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru soluționarea contestațiilor de către Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.
   (5) Procedura în fața Consiliului este scrisă, iar părțile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluționare a contestației.
   (6) Părțile pot fi reprezentate de avocați și pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părțile pot solicita să depună concluzii oral în fața Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 276.


   Art. 275^. - (1) în cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, până la soluționarea fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la cererea părții interesate, prin decizie, măsura suspendării procedurii de achiziție publică.
   (2) Consiliul soluționează cererea de suspendare luând în considerare consecințele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.
   (3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instanța competentă, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
    

   Art. 276. - (1) Consiliul are obligația de a soluționa pe fond contestația în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziției publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond a contestației, conform art. 278 alin. (1). în cazuri temeinic justificate, termenul de soluționare a contestației poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile.
       (2) Nerespectarea termenului de soluționare a contestației prevăzut la alin. (1) constituie abatere disciplinară și poate atrage inclusiv declanșarea procedurii de evaluare în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6).
   

   Art. 276^. Abrogat prin punctul 48. din Ordonanța de urgență nr. 19/2009 începând cu 12.03.2009.


   SECí…¢IUNEA a 5-a
  Abrogată prin punctul 63. din Ordonanța de urgență nr. 76/2010 începând cu 02.07.2010.

   SECí…¢IUNEA a 6-a
  Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

  

Art. 278. - (1) Consiliul se pronunță mai întâi asupra excepțiilor de procedură și de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei.
   (2) Consiliul examinează din punctul de vedere al legalității și temeiniciei actul atacat și poate pronunța o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. în cazul în care Consiliul dispune eliminarea oricăror specificații tehnice, economice sau financiare din anunțul/invitația de participare, din documentația de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.
       (3) în situația în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire, există și alte acte care încalcă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, la care nu s-a făcut referire în contestație, atunci acesta va sesiza atât Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, cât și Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, transmițându-le în acest sens toate datele/documentele relevante în susținerea sesizării.
       (4) în cazul în care Consiliul admite contestația și dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza și termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu va fi mai mare decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, așa cum este prevăzut la art. 281 alin. (1).
     (5) Consiliul poate respinge contestația ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestația, precum și pe orice altă excepție de procedură sau de fond.
   (6) în funcție de soluția pronunțată, Consiliul va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achiziție publică.
   (7) Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluționării contestației, de renunțarea la aceasta de către contestator.
   (8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluționării contestației.
      (9) Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit operator economic.
  

   Art. 278^. - (1) în măsura în care Consiliul respinge contestația, autoritatea contractantă va reține contestatorului din garanția de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:
   a) între 63.000 lei și 420.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;
   b) între 420.001 lei și 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depășește 420.001 lei;
   c) între 4.200.001 lei și 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depășește 4.200.001 lei;
   d) între 42.000.001 lei și 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depășește 42.000.001 lei;
   e) între 420.000.001 lei și 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depășește 420.000.001 lei;
   f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depășește 4.200.000.001 lei.
   (2) în măsura în care instanța competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestației, autoritatea contractantă are obligația de a returna contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucrătoare de la data pronunțării deciziei instanței de judecată.
   

   Art. 279. - (1) Decizia Consiliului privind modul de soluționare a contestației se adoptă cu votul majorității membrilor completului, aceștia neavând posibilitatea de a se abține.
    (2) După luarea deciziei, completul va întocmi o minută care se semnează de către toți membrii completului și se consemnează într-un registru special ținut de Consiliu.
   (3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată și comunicată în scris părților în termen de 3 zile de la pronunțare. Decizia, fără motivarea acesteia, se publică pe pagina de internet a Consiliului înlăuntrul aceluiași termen.
      (4) Decizia motivată se publică pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare a deciziei și ale părților, precum și la datele personale, în termen de 10 de zile de la data la care aceasta rămâne definitivă și irevocabilă.
      (5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor măsuri de remediere va fi înaintată, în copie, în același termen prevăzut la alin. (3), către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, care are obligația de a monitoriza îndeplinirea măsurilor de remediere.
  

   Art. 280. - (1) Decizia prin care Consiliul anulează în tot sau în parte actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractantă.
      (2) în cazul în care termenul prevăzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractantă, se va aplica conducătorului unității care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amendă pe fiecare zi de întârziere, ce constă în 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea părții interesate.
   (3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părți, contractul de achiziție publică încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută.
   (4) Decizia pronunțată de Consiliu privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu și se execută de organele competente potrivit dispozițiilor legale privind executarea silită a creanțelor fiscale și cu procedura prevăzută de aceste dispoziții.
   (5) Abrogat prin punctul 53. din Ordonanța de urgență nr. 19/2009 începând cu 12.03.2009.
  

Art. 281. - (1) Deciziile Consiliului privind soluționarea contestației și obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanța judecătorească prevăzută la art. 283 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie.
      (2) Plângerea va fi formulată în scris și va fi motivată, dispozițiile art. 270 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.
   (3) Partea care formulează plângerea are obligația să comunice, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum și a înscrisurilor doveditoare și părții adverse, depunând dovada de comunicare în fața instanței până la primul termen de judecată.

   

   SECí…¢IUNEA a 7-a
  Abrogată prin punctul 79. din Ordonanța de urgență nr. 94/2007 începând cu 04.10.2007.
  

SECí…¢IUNEA a 8-a
  Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

  

Art. 283. - (1) Instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu este curtea de apel, secția de contencios-administrativ și fiscal în a cărei rază se află sediul autorității contractante. Cu excepția cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor nu are calitatea de parte în proces.
   (11) Instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii și/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes național, așa cum este definită de legislația în vigoare, este Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ și fiscal.
   (2) Plângerea va fi soluționată în complet format din 3 judecători.
   (3) Plângerea se soluționează potrivit dispozițiilor art. 3041 din Codul de procedură civilă. Prevederile secțiunii a 9-a se aplică în mod corespunzător.
   (4) După soluționarea plângerii de către instanța prevăzută la alin. (1) sau (11), dosarul cauzei se restituie de către instanță Consiliului.
  

   Art. 283^. - (1) în cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, președintele instanței poate dispune, la cererea părții interesate, prin încheiere dată cu citarea părților, suspendarea executării contractului.
   (2) Instanța soluționează cererea de suspendare luând în considerare consecințele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanța va putea să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în care consecințele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a nu dispune suspendarea executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).
   (3) încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
     

Art. 284. Abrogat prin punctul 56. din Ordonanța de urgență nr. 19/2009 începând cu 12.03.2009.
  

Art. 285. - (1) Instanța, admițând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz:
   a) anularea în tot sau în parte a actului autorității contractante;
   b) obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă;
   c) îndeplinirea unei obligații de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror specificații tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunțul/invitația de participare, din documentația de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire;
   d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice.
      (2) Instanța, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, prin care acesta a soluționat contestația pe excepție, admițând plângerea, va desființa decizia respectivă și va reține cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desființarea deciziei.
     (3) în situația în care instanța admite plângerea, modifică decizia Consiliului și constată că actul autorității contractante a încălcat prevederile legislației în materia achizițiilor publice, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, încălcându-se astfel prevederile art. 2563 alin. (3), dispozițiile art. 28710 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(6) sau, după caz, ale art. 28711 se aplică în mod corespunzător.
     (4) Instanța poate respinge pe fond plângerea.
   (5) Hotărârea pronunțată de instanță este definitivă și irevocabilă.
   Art. 2851. - Plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu se taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 28717.

      SECí…¢IUNEA a 9-a
  Soluționarea litigiilor în instanță

 

   Art. 286. - (1) Procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică se soluționează în primă instanță de către secția comercială a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante.
       (1^1 Abrogat prin punctul 36. din Legea nr. 278/2010 începând cu 03.01.2011.
   (2) în fața instanței de judecată, litigiile privind drepturile și obligațiile contractate în cadrul procedurilor de atribuire care intră în sfera de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență se soluționează de urgență și cu precădere, potrivit dispozițiilor art. 7202-7207 și art. 7209 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.
    

   Art. 287. - (1) Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se solicită în justiție prin acțiune separată.
    (2) Despăgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al autorității contractante sau ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, prin încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, se pot acorda numai după anularea în prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, după caz, după revocarea actului sau luarea oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă.
   (3) în cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vătămată trebuie sa facă doar dovada încălcării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a faptului că ar fi avut o șansă reală de a câștiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective.
  

   Art. 287^1 - (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluție comunicarea acesteia, precum și a înscrisurilor către pârât.
   (2) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată.
   (3) întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoștință de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.
   (4) Cererea reconvențională se introduce în termenul prevăzut la alin. (2).
   

   Art. 287^2 - (1) Comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură se poate face de grefa instanței și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia. Părțile, dacă dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obligația de a indica datele corespunzătoare în cererea de chemare în judecată, respectiv în întâmpinare.
   (2) Partea căreia, personal sau prin reprezentant ori prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenței, i s-a înmânat citația pentru un termen de judecată nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanță, prezumându-se că ea cunoaște termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citația i-a fost înmânată.
   

   Art. 287^3 Abrogat prin punctul 753. din Ordonanța de urgență nr. 76/2010 începând cu 03.01.2011.
  

Art. 287^4. - (1) La data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 20 zile de la data înregistrării cererii de chemare în judecată, dispunând citarea părților.
   (2) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.
   

   Art. 287^5. - (1) Lipsa părții legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacă legea nu dispune altfel.
   (2) Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfățișează numai una dintre părți, instanța, după ce va cerceta toate lucrările din dosar și va asculta susținerile părții prezente, se va pronunța în temeiul dovezilor administrate, examinând și excepțiile și apărările părții care lipsește.
   (3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care lipsesc ambele părți, deși au fost legal citate, dacă cel puțin una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în lipsă.
   

   Art. 287^6. - Instanța va putea dispune o singură dată amânarea judecării cauzei numai în mod excepțional, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentantului ei.
    

   Art. 287^7. - (1) în cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate să dispună la cererea părții interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părților, suspendarea executării contractului.
       (2) Instanța soluționează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie, luând în considerare consecințele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanța va putea să nu dispună măsurile prevăzute la alin. (1), în cazul în care consecințele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).
   (3) încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
    

   Art. 287^8. Abrogat prin punctul 38. din Legea nr. 278/2010 începând cu 03.01.2011.


   Art. 287^9. Abrogat prin punctul 761. din Ordonanța de urgență nr. 76/2010 începând cu 03.01.2011.


   Art. 287^10. - (1) Instanța constată nulitatea contractului în următoarele cazuri:
   a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligațiile referitoare la publicarea unui/unei anunț/invitații de participare conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
   b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziții în materia achizițiilor publice, dacă această din urmă încălcare a afectat șansele operatorului economic interesat de a obține contractul;
     c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158-160.
   (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care instanța consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menținerea efectelor contractului, aceasta va dispune, în schimb, sancțiuni alternative, după cum urmează:
   a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuție al acestuia; și/sau
   b) aplicarea unei amenzi autorității contractante, cuprinsă între 2% și 15% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporțional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispozițiilor lit. a).
   (3) La aplicarea sancțiunilor alternative prevăzute la alin. (2), instanța va avea în vedere ca acestea să fie eficiente, proporționate și descurajante.
   (4) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancțiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (2).
   (5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă, în circumstanțe excepționale, absența efectelor ar conduce la consecințe disproporționate. Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile generate de schimbarea operatorului economic care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligațiile legale generate de absența efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.
   (6) în toate cazurile în care sancțiunea nulității prevăzută la alin. (1) nu poate avea efect retroactiv, întrucât desființarea obligațiilor contractuale deja executate este imposibilă, instanța va aplica în plus și sancțiunea prevăzută la alin. (2) lit. b).
    

   Art. 287^11. - în cazul unei încălcări a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), care nu face obiectul art. 28710 alin. (1) lit. b), instanța poate decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancțiuni alternative precum cele prevăzute la art. 28710 alin. (2).
   

   Art. 287^12. - (1) Prevederile art. 28710 alin.(1) lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că se încadrează în una dintre situațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un/o anunț/invitație de participare, a procedat după cum urmează:
   a) a publicat în mod voluntar în SEAP și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunț pentru asigurarea transparenței, prin care își exprimă intenția de a încheia contractul respectiv. Anunțul pentru asigurarea transparenței trebuie să conțină următoarele informații: numele și datele de contact ale autorității contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea deciziei autorității contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă în SEAP și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunț de participare, numele și datele de contact ale operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o decizie de atribuire și, dacă este cazul, orice altă informație considerată utilă de autoritatea contractantă;
   b) a încheiat contractul respectând, din proprie inițiativă, prevederile art. 205 alin. (1), termenele curgând în acest caz de la data publicării anunțului prevăzut la lit. a).
      (2) în sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunțului și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară în următoarele situații:
   a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este mai mică decât echivalentul în lei al 125.000 euro;
      b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al 387.000 euro;
      c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro.
 

   Art. 287^13. - Prevederile art. 28710 alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că a respectat prevederile art. 150 sau, după caz, ale art. 158-160, a procedat după cum urmează:
   a) a comunicat ofertanților implicați decizia de atribuire a contractului, cu respectarea prevederilor art. 206 alin. (1) și (2) și ale art. 207, sub rezerva dispozițiilor art. 208; și
   b) a încheiat contractul respectând, din proprie inițiativă, prevederile art. 205 alin. (1) și ale art. 206 alin. (3), termenele curgând în acest caz de la data transmiterii comunicării prevăzute la lit. a).
   

   Art. 287^14. - (1) Constatarea nulității contractului, în condițiile prevăzute la art. 28710 alin. (1), se poate solicita și prin acțiune separată, în termen de:
   a) cel mult 30 de zile începând cu ziua următoare:
   - publicării anunțului de atribuire a contractului, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2), art. 48, 50 și 56, cu condiția ca respectivul anunț să conțină justificarea deciziei autorității contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau
   - informării de către autoritatea contractantă a ofertanților și candidaților interesați cu privire la încheierea contractului, cu condiția ca informarea să fie însoțită de un rezumat al motivelor pertinente stabilite la art. 207, sub rezerva dispozițiilor art. 208. Această opțiune se aplică și în cazurile menționate la art. 205 alin. (3) lit. c);
   b) cel mult 6 luni începând cu ziua următoare încheierii contractului, în cazurile în care nu au fost respectate condițiile prevăzute la lit. a).
   (2) Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) se soluționează potrivit dispozițiilor art. 28711.
    

   Art. 287^15. - Hotărârea se pronunță în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor și se comunică părților în cel mult 5 zile de la pronunțare.
 

   Art. 287^16. - (1) Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secția comercială a curții de apel.
      (2) Recursul nu suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere.
     (3) în cazul admiterii recursului, instanța de recurs, modificând sau casând sentința, va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond.
    

  Art. 287^17. - (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la instanțele judecătorești, având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, precum și cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează, în funcție de valoare, după cum urmează:
   a) până la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;
   b) între 40.001 lei și 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce depășește 40.001 lei;
   c) între 400.001 lei și 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce depășește 400.001 lei;
   d) între 4.000.001 lei și 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depășește 4.000.001 lei;
   e) între 40.000.001 lei și 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depășește 40.000.001 lei;
   f) între 400.000.001 lei și 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depășește 400.000.001 lei;
   g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei.
   (2) Cererile neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei.
      (3) Dispozițiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.
   

   Art. 287^18. Abrogat prin punctul 821. din Ordonanța de urgență nr. 76/2010 începând cu 03.01.2011.
  

Art. 288. Abrogat prin punctul 46. din Legea nr. 337/2006 începând cu 23.07.2006.


   SECí…¢IUNEA a 10-a
  Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

  

Art. 289. - (1) Consiliul devine operațional la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
   (2) Până la data de 31 decembrie 2006, Consiliul funcționează fără personalitate juridică, iar finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.
  

Art. 290. - (1) Consiliul are personalitate juridică, finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului se asigură de la bugetul de stat, președintele acestuia având calitatea de ordonator principal de credite.
      (2) Pentru funcționarea Consiliului, Guvernul va transmite în administrarea acestuia un imobil din domeniul public sau privat al statului.
   (3) Guvernul, prin hotărâre, poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin. (1).
   (4) Până la dobândirea personalității juridice, propunerile pentru numirea membrilor Consiliului se înaintează primului-ministru de către președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, pentru candidații declarați admiși la concurs potrivit dispozițiilor art. 261 alin. (1) și (2).
  

 Art. 291. - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea președintelui Consiliului.
   

   Art. 292. - (1) Până la data de 31 decembrie 2006, numărul de posturi aferent Consiliului se încadrează în numărul maxim de posturi disponibile în cadrul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.
   (2) Guvernul, la propunerea președintelui Consiliului și cu avizul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, ca urmare a unui număr crescut de cauze, poate aproba, prin hotărâre, înființarea de oficii teritoriale ale Consiliului în orașele de reședință a curților de apel și/sau suplimentarea numărului personalului Consiliului stabilit în conformitate cu art. 260 alin. (1).

  

   CAPITOLUL X
  Contravenții și sancțiuni

   SECí…¢IUNEA 1
  Contravenții

  

Art. 293. - Constituie contravenție și se sancționează următoarele fapte:
   a) aplicarea eronată a regulilor de estimare a valorii contractului în scopul încălcării prevederilor art. 23;
   b) încălcarea prevederilor art. 33, precum și a regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice;
   c) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2), art. 142 alin. (2) și ale art. 251 alin. (2);
       d) aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
   e) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanță și/sau neîndeplinirea de către autoritățile contractante a obligației de înregistrare în SEAP, așa cum este prevăzut de legislația în materia achizițiilor publice;
      f) nerespectarea regulilor speciale prevăzute la art. 58;
   g) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare și transmitere a datelor, având ca efect restricționarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea principiului tratamentului egal și/sau încălcarea principiului transparenței;
       h) utilizarea altor criterii de calificare și selecție decât a celor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;
   i) încălcarea principiului proporționalității prin utilizarea criteriilor de calificare și selecție ca mijloc de a restricționa concurența;
   j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziție publică decât a celor prevăzute la art. 198, inclusiv utilizarea criteriilor de calificare și selecție ca factori de evaluare a ofertelor;
      j1) schimbarea criteriului de atribuire precizat în documentația de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire;
      k) nejustificarea de către autoritatea contractantă a avantajelor reflectate prin aplicarea factorilor de evaluare;
       l) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecție și/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentația de atribuire sau aplicarea altor criterii decât a celor stabilite prin documentația de atribuire;
   m) refuzul de a pune la dispoziția Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcției de supraveghere;
      m1) netransmiterea informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise a Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;
      n) încălcarea obligației prevăzute la art. 80, 93 și 129;
     o) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 209;
      p) încălcarea prevederilor art. 204 alin. (1);
       q) încălcarea prevederilor art. 204 alin. (11);
     r) încălcarea prevederilor art. 206-207;
     s) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condițiile prezentei ordonanțe, după data la care aceasta rămâne definitivă și irevocabilă;
      t) încălcarea prevederilor art. 211-213, referitoare la întocmirea și/sau păstrarea dosarului achiziției publice;
    u) neînființarea compartimentului prevăzut la art. 3041;
       v) orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozițiilor art. 2, cu excepția alin. (2) lit. f).

    

   SECí…¢IUNEA a 2-a
  Sancționarea contravențiilor

  

Art. 294. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 293 lit. f), n), u) și v) se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

   (2) Contravențiile prevăzute la art. 293 lit. a), c), k), m1), q), s) și t) se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.
          (3) Contravențiile prevăzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j1), l), m), o), p) și r) se sancționează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.
    (4) Amenzile prevăzute ca sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor de la art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice.
   (5) Contravenientul persoană fizică și/sau juridică are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 294 alin. (1)-(3).
   (6) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, sumele provenite din amenzile prevăzute la art. 294 alin. (1)-(3) aplicate persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat.
    

   Art. 295. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.
   (2) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 24 de luni de la data săvârșirii faptei.

   (3) Abrogat prin punctul 48. din Legea nr. 337/2006 începând cu 23.07.2006.
   (4) Orice persoană are dreptul de a sesiza Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice cu privire la încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice. în vederea exercitării acestui drept persoanele respective vor transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice împreună cu sesizarea și datele/documentele relevante, în vederea susținerii acesteia.
   

   Art. 296. - (1) Contravențiilor prevăzute la art. 293 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
   (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor încheiate de persoanele împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice se soluționează de Judecătoria Sectorului 1 București.
        

   Art. 296^1. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 294 și în măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are dreptul de a solicita instanței de judecată, în condițiile art. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, constatarea nulității absolute a contractelor, pentru următoarele motive:
   a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligațiile referitoare la publicarea unui/unei anunț/invitații de participare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
   b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziții în materia achizițiilor publice, dacă această din urmă încălcare a afectat șansele operatorului economic interesat de a obține contractul;
   c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158-160;
   d) contractul de achiziție publică, contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea cerințelor minime prevăzute de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau, deși sunt respectate cerințele respective, contractul a fost încheiat în condiții mai puțin favorabile decât cele prevăzute în propunerile tehnică și/sau financiară care au constituit oferta declarată câștigătoare;
   e) atunci când autoritatea contractantă urmărește dobândirea execuției unei lucrări, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziție publică, fie în categoria contractelor de concesiune de lucrări publice ori de concesiune de servicii, însă autoritatea contractantă încheie un alt tip de contract decât acestea sau nu încheie niciun contract, cu nerespectarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
   f) contractul de achiziție publică, contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 691.
     (2) Litigiile la care face referire alin. (1) se soluționează, de urgență și cu precădere, de către Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ, potrivit dispozițiilor art. 7202-7207 și art. 7209 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.
   (3) Sentința Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la data comunicării, la înalta Curte de Casație și Justiție, Secția contencios administrativ.

  

   CAPITOLUL XI
  Dispoziții tranzitorii și finale

  

Art. 297. - în măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, sunt aplicabile dispozițiile dreptului comun.
  

Art. 298. - Contractele în curs de executare și procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora.
  

Art. 299. - (1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile prevăzute la art 47 alin. (1) numai către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.
   (2) în cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a respecta perioadele minime de timp prevăzute de prezenta ordonanță de urgență între data transmiterii spre publicare și data depunerii ofertelor sau, după caz, a candidaturilor.
   (3) Fără a afecta prevederile alin. (1), până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare anunțurile prevăzute la art. 47 alin. (1) și către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau către operatorul SEAP.
   (4) începând cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunțurilor prevăzute de prezenta ordonanță în Monitorul Oficial al României este facultativă.
  

   Art. 300. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice orice informație solicitată de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire și contractele atribuite.
     (1^1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, pentru cauzele în care a fost parte, copia hotărârii judecătorești pronunțate conform art. 28715, în cel mult 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit definitivă și irevocabilă.
     (2) Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor are obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice:
   a) raportul prevăzut la art. 259, spre luarea la cunoștință înainte de prezentarea acestuia în Parlament; și
   b) orice altă informație solicitată de aceasta cu privire la deciziile adoptate în legătură cu soluționarea contestațiilor.
  

Art. 301. - (1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației.
     (2) Pe baza datelor disponibile în SEAP, operatorul SEAP are obligația de a pune la dispoziție Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul asigurării informațiilor necesare creării de baze de date statistice.
  

Art. 302. - Pragurile valorice prevăzute la art. 9 lit. c) și c1), art. 51 alin. (1) lit. c), art. 55 alin. (2), art. 57 alin. (2), art. 223 alin. (2), art. 227 alin. (1) și art. 28712 alin. (2) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, dacă această modificare este determinată de necesitatea respectării obligațiilor asumate la nivel european prin acordul privind achizițiile publice încheiat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.
   

   Art. 303. - (1) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv modelul contractului de achiziție publică, al contractului de concesiune de lucrări publice și al contractului de concesiune de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.
     (2) în temeiul art. 248 alin. (3), Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice elaborează norme privind procedura specifică de elaborare și transmitere a notificării/cererii de constatare a faptului că o activitate relevantă este expusă direct concurenței, pe care o supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.
   (3) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență pentru achizițiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.
   (4) în temeiul art. 218 alin. (1), Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice elaborează norme privind procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice și de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.
  

Art. 304. - (1) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situațiile și modul în care operatorul economic și autoritatea contractantă au dreptul de a apela la o procedură de conciliere.
   (2) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili modul în care autoritățile contractante au dreptul de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale, sisteme preliminare de calificare.
  

Art. 304^1. - (1) în vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractantă are obligația de a înființa un compartiment intern specializat în domeniul achizițiilor publice, până la data de 1 ianuarie 2008.
   (2) în cazul autorităților contractante nou-înființate obligația prevăzută la alin. (1) va fi dusă la îndeplinire într-un termen de cel mult 3 luni de la data înființării autorității contractante.
   (3) în măsura în care structura organizatorică a autorității contractante nu permite înființarea unui compartiment distinct, obligația prevăzută la alin. (1) și (2) se îndeplinește pe cale de act administrativ al conducătorului autorității contractante prin care una sau, după caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autorități contractante sunt însărcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuții ale compartimentului intern specializat, așa cum sunt prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice.
  

   Art. 305. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:
   a) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia;
   b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia;
   c) art. 5 alin. (6) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 11 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare;
   d) Ordonanța Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia;
   e) Ordonanța Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia;
   f) art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit în zonele calamitate în urma inundațiilor din 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005;
   g) Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achizițiile publice de produse și servicii care implică apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională și a listei aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
   h) art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 273/2003 privind înființarea unor filiale, societăți comerciale pentru reparații și servicii, prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003;
   i) pct. 3.12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societăților naționale și a societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003.
  

Art. 306. - Anexele nr. 1, 2 și 3*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
   

   Art. 307. - (1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 30 iunie 2006.
   (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1):
   a) dispozițiile art. 14 alin. (3) și ale art. 254 intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007;
   b) dispozițiile art. 257 alin. (1) intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  

    Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziție aplicate de entitățile care operează în sectoarele apă, energie, transport și servicii poștale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu excepția art. 41 (3), art. 49 (3)-(5) și art. 53, care se transpun prin hotărâre a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor și prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a contractelor de furnizare și de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, și Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor și prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunității pentru procedurile de achiziție a entităților care operează în sectoarele apă, energie, transport și telecomunicații, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu excepția art. 9-11, care se transpun prin hotărâre a Guvernului.

  
PRIM-MINISTRU
CÄ”šLIN POPESCU-TÄ”šRICEANU
  

                                             Contrasemnează:
                                             ┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€
                         Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea
                                  și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
                                            Alexandru Cojocaru
                                   í…žeful Cancelariei Primului-Ministru,
                                          Aleodor Marian Frâncu
                                     p. Ministrul finanțelor publice,
                                              Istvan Jakab,
                                             secretar de stat

    București, 19 aprilie 2006.
    Nr. 34.

 

   ANEXA Nr. 1


  
NACE1)
COD CPV Secțiunea F LUCRÄ”šRI DE CONSTRUCí…¢II
Diviziune Grupa Clasa Descriere Explicații generale
45   Lucrări de construcții Această diviziune include: 45000000
- construcția de clădiri noi și lucrări de reparare, modificare, restaurare 
45.1  Lucrări de organizare a șantierelor și de pregătire a terenurilor  45100000
45.11 Lucrări de demolare, pregătire a șantierelor și de terasamente Această clasă include: 45110000
- demolarea imobilelor și a altor structuri/construcții 
- degajarea terenului și pregătirea șantierelor 
- lucrări de terasare: excavarea, umplerea, nivelarea amplasamentelor de construcții, săpare de șanțuri, îndepărtarea rocilor, dinamitare etc. 
- pregătirea șantierelor pentru exploatare minieră, inclusiv înlăturarea solului și alte lucrări de dezvoltare și pregătire a terenurilor și șantierelor miniere 
- drenarea șantierelor de construcții 
- drenarea terenurilor agricole și forestiere 
45.12 Lucrări de foraj și sondaj experimentale Această clasă include: 45120000
- sondaje experimentale, foraje experimentale și carotaje pentru construcții, precum și pentru studii geofizice, geologice sau alte scopuri similare 
Această clasă nu include: 
- forarea puțurilor de extracție a țițeiului sau a gazelor naturale, clasificate în 11.20 
- forarea puțurilor de apă, clasificate în 45.25 
- adâncirea puțurilor, clasificate în 45.25
- exploatarea zăcămintelor de țiței și de gaze naturale, precum și prospectarea geofizică, geologică și seismică, clasificate în 74.20 
45.2  Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări de geniu civil  45200000
45.21 Lucrări de construcții de clădiri și lucrări de geniu civil Această clasă include: 45210000
- construcția de clădiri de toate tipurile 
- construcții de inginerie civilă: poduri (inclusiv cele destinate să susțină șosele suspendate), viaducte, tuneluri și pasaje subterane 
- conducte de transport (petrol, gaz, apă), rețele și linii (electrice, de telecomunicații), pe distanță mare;
- conducte, rețele și linii pentru rețele locale; 
- lucrări conexe de amenajare urbană; 
- asamblarea și executarea lucrărilor din prefabricate. 
Această clasă nu include: 
- servicii anexe extracției petrolului și gazelor, clasificate în 11.20; 
- execuția de lucrări din prefabricate de producție proprie, altele decât cele din beton, clasificate în 20, 26 și 28; 
- construcția (altele decât clădirile) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive, clasificate în 45.23; 
- lucrări de instalații și izolații pentru clădiri, clasificate în 45.3; 
- lucrări de finisare, clasificate în 45.4 
- activități de arhitectură și de inginerie, clasificate în 74.20; 
- managementul proiectelor de construcție, clasificate în 74.20. 
45.22 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții Această clasă include: 45220000
- lucrări de șarpante 
- instalarea acoperișurilor 
- lucrări de etanșare 
45.23 Lucrări de construcție a căilor de comunicații terestre și construcții destinate sportului Această clasă include: 45230000
- construcția de autostrăzi, drumuri, șosele, străzi, alte căi de transport pentru vehicule și pietoni 
- construcția de căi ferate 
- construcția de piste de aterizare-decolare 
- construcții (altele decât clădiri) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive 
- marcarea suprafețelor rutiere și a spațiilor de parcare 
Această clasă nu include: 
- lucrări de terasamente, clasificate în 45.11 
45.24 Lucrări de construcții hidrotehnice Această clasă include: 45240000
- construcția de căi navigabile, porturi, porturi de ambarcațiuni, ecluze etc. 
- construcția de baraje și diguri
- construcții subacvatice 
- dragare 
45.25 Alte lucrări speciale de construcție Această clasă include: 45250000
- activități de construcție specializate referitoare la un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări și care necesită competențe sau echipamente specializate: 
- realizarea de fundații, inclusiv baterea pilonilor 
- forarea și construcția de puțuri de apă, adâncirea puțurilor 
- montarea structurilor metalice (dar nu de fabricație proprie) 
- arcuirea structurilor metalice 
- așezarea cărămizilor și a blocurilor de piatră 
- montarea și demontarea schelelor și platformelor de lucru proprii sau închiriate 
- construcția de coșuri industriale și furnale 
Această clasă nu include: 
- închirierea de schele fără ridicare sau demontare, clasificate în 71.32 
45.3  Lucrări de instalații și izolații  45300000
45.31 Lucrări de instalații electrice Această clasă include: 45310000
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcții, a următoarelor elemente: 
- circuite electrice 
- linii (cablaje) pentru telecomunicații 
- sisteme electrice de încălzire 
- antene pentru clădiri 
- sisteme de alarmă împotriva incendiilor 
- sisteme de alarmă antiefracție 
- ascensoare și scări rulante 
- paratrăsnete etc. 
45.32 Lucrări de izolare Această clasă include: 45320000
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcții, de materiale pentru izolație termică, acustică și împotriva vibrațiilor 
Această clasă nu include: 
- lucrări de etanșare, clasificate în 45.22 
45.33 Lucrări de instalații Această clasă include: 45330000
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcții, a următoarelor elemente: 
- instalații și echipamente sanitare 
- instalații pentru distribuția gazelor 
- echipamente și conducte de încălzire, de ventilare, frigorifice sau de climatizare 
- instalarea de pulverizatoare împotriva incendiilor 
Această clasă nu include: 
- instalarea sistemelor electrice de încălzire, clasificate în 45.31 
45.34 Alte lucrări de instalații Această clasă include: 45340000
- instalarea sistemelor de iluminat și semnalizare luminoasă pentru șosele, drumuri, căi ferate, aeroporturi și porturi 
- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcții, a instalațiilor și echipamentelor neclasificate în altă parte 
45.4  Lucrări de finisare  45400000
45.41 Lucrări de ipsoserie Această clasă include: 45410000
- aplicarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcții, a ipsosului și a tencuielii uscate pentru structuri sau ornamente interioare și exterioare, inclusiv a materialelor de fățuire asociate 
45.42 Lucrări de tâmplărie și dulgherie Această clasă include: 45420000
- instalarea de uși, ferestre, cadre pentru uși și ferestre, bucătării echipate, scări interioare, alte dotări similare, din lemn sau din orice fel de material (dar nu de fabricație proprie) 
- amenajări interioare precum plafoane, lambriuri, partiții mobile etc. 
Această clasă nu include: 
- acoperirea cu parchet sau alte materiale de acoperire a podelelor, clasificate în 45.43 
45.43 Lucrări de acoperire a pereților și podelelor Această clasă include: 45430000
- așezarea, prinderea sau fixarea, în clădiri sau în alte tipuri de construcții, a următoarelor elemente: 
- placaje din ceramică, beton sau piatră 
- parchete sau alte materiale de acoperire a podelelor 
- mochete, linoleum și alte materiale flexibile 
- materiale de placare din granit, marmură sau ardezie 
- tapete 
45.44 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri Această clasă include: 45440000
- vopsitorie în interiorul și pe exteriorul clădirilor 
- vopsitoria construcțiilor de inginerie civilă 
- montarea geamurilor, oglinzilor etc. 
Această clasă nu include: 
- instalarea ferestrelor, clasificate în 45.42 
45.45 Alte lucrări de finisare a clădirilor Această clasă include: 45450000
- instalarea piscinelor private 
- curățirea pereților exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare și alte activități similare 
- alte lucrări de finisare a clădirilor neclasificate în altă parte 
Această clasă nu include: 
- curățirea pereților interiori ai clădirilor și ai altor construcții, clasificate în 74.70 
45.5  închirierea de utilaje de construcții și demolare cu operator  45500000
45.50 închirierea de utilaje de construcții și demolare cu operator Această clasă nu include: 
- închirierea de mașini și materiale de construcție sau demolare fără operator, clasificate în 71.32 
   1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. I). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).

  

ANEXA Nr. 2

   Anexa nr. 2A*)
   *) în cazul unei interpretări diferite între CPV și CPC, se aplică nomenclatura CPC.
  


Categorie Descrierea serviciilor Numere de referință CPC1) Numere de referință CPV
1. Servicii de întreținere și reparare 6112, 6122, 633, 886 De la 50100000-6 la 50884000-5 (cu excepția 50310000-1 la 50324200-4 și 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) și de la 51000000-9 la 51900000-1
2. Servicii de transport terestru2), inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate și serviciile de curierat, cu excepția transportului de corespondență 712 (cu excepția 71235), 7512, 87304 De la 60100000-9 la 60183000-4 (cu excepția 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) și de la 64120000-3 la 64121200-2
3. Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri și de marfă, cu excepția transportului de corespondență 73 (cu excepția 7321) De la 60410000-5 la 60424120-3 (cu excepția 60411000-2, 60421000-5) și 60500000-3
De la 60440000-4 la 60445000-9
4. Transport de corespondență pe uscat2) și aerian 71235, 7321 60160000-7, 60161000-4
60411000-2, 60421000-5
5. Servicii de telecomunicații 752 De la 64200000-8 la 64228200-2
72318000-7 și de la 72700000-7 la 72720000-3
6. Servicii financiare: a) servicii de asigurare b) servicii bancare și de investiții3) ex 81, 812, 814 De la 66100000-1 la 66720000-34)
7. Servicii informatice și servicii conexe 84 De la 50310000-1 la 50324200-4
De la 72000000-5 la 72920000-5 (cu excepția 72318000-7 și de la 72700000-7 la 72720000-3), 79342410-4
8. Servicii de cercetare și de dezvoltare4) 85 De la 73000000-2 la 73436000-7 (cu excepția 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)
9. Servicii de contabilitate, de audit și de gestionare a registrelor contabile 862 De la 79210000-9 la 79223000-3
10. Servicii de studii de piață și de sondaje de opinie 864 De la 79300000-7 la 79330000-6 și 79342310-9, 79342311-6
11. Servicii de consultanță în management5) și servicii conexe 865, 866 De la 73200000-4 la 73220000-0
De la 79400000-8 la 79421200-3 și 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8
12. Servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbană și servicii de arhitectură peisagistică; servicii conexe de consultanță științifică și tehnică; servicii de testare și analiză tehnică 867 De la 71000000-8 la 71900000-7 (cu excepția 71550000-8) și 79994000-8
13. Servicii de publicitate 871 De la 79341000-6 la 79342200-5 (cu excepția 79342000-3 și 79342100-4)
14. Servicii de curățenie pentru clădiri și servicii de administrare a proprietăților 874, 82201 la 82206 De la 70300000-4 la 70340000-6 și de la 90900000-6 la 90924000-0
15. Servicii de publicare și tipărire contra unei taxe sau pe baza unui contract 88442 De la 79800000-2 la 79824000-6
De la 79970000-6 la 79980000-7
16. Servicii de eliminare a deșeurilor menajere și a apelor menajere; servicii de igienizare și servicii similare 94 De la 90400000-1 la 90743200-9 (cu excepția 90712200-3) De la 90910000-9 la 90920000-2 și 50190000-3, 50229000-6 50243000-0
   1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.
   2) Cu excepția serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18 din CPC prov.
   3) Cu excepția contractelor de achiziții de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea și transferul de titluri sau de alte instrumente financiare și a serviciilor prestate de băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au ca obiect achiziția sau locațiunea, oricare ar fi modalitățile financiare, de terenuri, de construcții existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în același timp, înainte sau după încheierea contractului care are ca obiect achiziția sau locațiunea, în orice formă, fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență.
   4) Cu excepția contractelor de achiziții de servicii de cercetare și de dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorității contractante și/sau entităților contractante în scopul utilizării în desfășurarea propriilor activități, cu condiția ca serviciul prestat să fie remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă și/sau de entități contractante.
   5) Cu excepția serviciilor de arbitraj și de conciliere.

   Anexa nr. 2B*)


   *) în cazul unei interpretări diferite între CPV și CPC, se aplică nomenclatura CPC.
  
Categorie Descrierea serviciilor Numere de referință CPC1) Numere de referință CPV
17. Servicii hoteliere și de restaurant 64 De la 55100000-1 la 55524000-9 și de la 98340000-8 la 98341100-6
18. Servicii de transport feroviar 711 De la 60200000-0 la 60220000-6
19. Servicii de transport naval 72 De la 60600000-4 la 60653000-0 și de la 63727000-1 la 63727200-3
20. Servicii de transport anexe și auxiliare 74 De la 63000000-9 la 63734000-3 (cu excepția 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 și de la 63727000-1, la 63727200-3) și 98361000-1
21. Servicii juridice 861 De la 79100000-5 la 79140000-7
22. Servicii de recrutare și de plasare a forței de muncă2) 872 De la 79600000-0 la 79635000-4 (cu excepția 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) și de la 98500000-8 la 98514000-9
23. Servicii de investigație și de siguranță, cu excepția serviciilor de transport cu vehicule blindate 873 (cu excepția 87304) De la 79700000-1 la 79723000-8
24 Servicii de învățământ și de formare profesională 92 De la 80100000-5 la 80660000-8 (cu excepția 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)
25. Servicii de sănătate și servicii de asistență socială 93 79611000-0 și de la 85000000-9 la 85323000-9 (cu excepția 85321000-5 și 85322000-2)
26. Servicii de recreere, culturale și sportive3) 96 De la 79995000-5 la 79995200-7 și de la 92000000-1 la 92700000-8 (cu excepția 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)
27. Alte servicii  
   1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.
   2) Cu excepția contractelor de achiziții de muncă.
   3) Cu excepția contractelor de achiziții referitoare la cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe de către organisme de radiodifuziune și a contractelor de achiziții privind timpul de emisie".

    

'   ANEXA Nr. 3

 

    INFORMAí…¢II CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUNí…¢URI

  

ANEXA Nr. 3A

    INFORMAí…¢II CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUNí…¢URILE PENTRU ACHIZIí…¢IILE PUBLICE

 

    ANUNí…¢ SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABILÄ”š CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUNí…¢ULUI DE INTENí…¢IE îN SEAP
   1. í…¢ara autorității contractante
   2. Denumirea autorității contractante
   3. Adresa de Internet unde se publică anunțul de intenție (URL)
   4. Numărul (numerele) de referință din Nomenclatura CPV

    ANUNí…¢ DE INTENí…¢IE
   1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după caz, informații suplimentare. în cazul în care urmează să fie atribuit un contract de servicii sau de lucrări, se precizează instituțiile competente și punctele de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot obține informații suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protecția mediului, protecția muncii și condițiile de muncă, aplicabil în locul în care urmează să fie realizată prestația.
   2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziție publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.
   3. în cazul achiziției de lucrări: natura și dimensiunea lucrărilor; locul de execuție; dacă lucrarea este divizată în mai multe loturi, caracteristicile esențiale ale respectivelor loturi; dacă este posibil, estimarea costurilor pe care le implică lucrările în cauză; numărul (numerele) de referință din nomenclatură.
    în cazul achiziției de produse: natura și cantitatea sau valoarea produselor care urmează să fie furnizate; numărul (numerele) de referință din nomenclatură.
    în cazul achiziției de servicii: valoarea totală estimată a achizițiilor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A; numărul (numerele) de referință din nomenclatură.
   4. Date provizorii prevăzute pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractului sau a contractelor, în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria în care se încadrează fiecare.
   5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.
   6. După caz, alte informații.
   7. Data transmiterii spre publicare a anunțului de intenție sau, după caz, data transmiterii spre publicare a anunțului simplificat de informare prealabilă.
   8. Se precizează dacă contractul intră sub incidența Acordului OMC (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

    ANUNí…¢UL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIí…¢IE PUBLICÄ”š
    Licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, negociere:
   1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante.
   2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziție publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.
   3.
   (a) Procedura de atribuire aleasă;
   (b) După caz, motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației restrânse și negocierii);
   (c) După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;
     (d) După caz, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziție;
   (e) După caz, se precizează dacă urmează să fie aplicată o licitație electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a)];
   4. Forma contractului.
   5. După caz, locul execuției lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor.
   6.
   (a) Pentru achiziția de lucrări:
   - natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; se precizează, dacă este cazul, opțiunea de achiziționare a unor lucrări noi similare și, dacă se cunoaște, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opțiuni, precum și numărul de reînnoiri posibile; în cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; numărul (numerele) de referință din nomenclatură,
   - informații privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică și proiectare,
   - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru, precum și, în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite.
   (b) Pentru achiziția de produse:
   - natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziționarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere leasing sau orice combinație a acestora; cantitatea de produse care trebuie furnizată; se precizează, dacă este cazul, opțiunea de achiziționare a unor cantități suplimentare și, dacă se cunoaște, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opțiuni, precum și numărul de reînnoiri posibile; numărul (numerele) de referință din nomenclatură,
   - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaște, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,
   - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru, precum și, în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite;
   (c) Pentru achiziția de servicii:
   - categoria și descrierea serviciului; numărul (numerele) de referință din nomenclatură; cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizează, dacă este cazul, opțiunea de achiziționare a unor servicii noi similare și, dacă se cunoaște, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opțiuni, precum și numărul de reînnoiri posibile,
   - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaște, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,
   - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a prestărilor pe durata acordului-cadru, precum și, în măsura în care este posibil, valoarea individuală și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite,
   - se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată, în temeiul unor acte normative, unei profesii specifice (se indică actele normative respective),
   - se precizează dacă persoanele juridice trebuie să indice numele și calificările profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului.
   7. în cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile.
   8. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrări/furnizare/servicii. în cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările, la care sunt livrate produsele sau, după caz, la care sunt prestate serviciile.
   9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
   10. Dacă este cazul, condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului.
   11. în cazul licitației deschise:
   (a) denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire (caietul de sarcini și orice alte documentele suplimentare);
   (b) după caz, termenul de transmitere a respectivei solicitări;
   (c) după caz, costul și condițiile de plată în vederea obținerii respectivei documentații;
   12.
   (a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, în cazul în care este utilizat un sistem de achiziție dinamic (licitație deschisă);
   (b) în cazul licitației restrânse sau negocierii, data limită de primire a cererilor de participare;
   (c) Adresa la care trebuie transmise;
   (d) Limba sau limbile în care trebuie redactate.
   13. în cazul licitației deschise:
   (a) persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor;
   (b) data, ora și locul deschiderii ofertelor.
   14. Dacă este cazul, garanțiile solicitate.
   15. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează.
   16. După caz, forma juridică în care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.
   17. Criterii de calificare/selecție privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum și informațiile/documentele prin aceștia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. Criterii de calificare/selecție privind situația economică-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorului economic; informații/documente pe care trebuie să le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacităților minime cu caracter economic și tehnic, dacă acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților impuse.
   18. Pentru acordul-cadru: numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, precizând, dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.
   19. Pentru dialogul competitiv și negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, se precizează, dacă este cazul, derularea în mai multe etape succesive, pentru a reduce în mod progresiv numărul de soluții care urmează să fie discutate sau de oferte care urmează să fie negociate.
   20. Pentru licitația restrânsă, dialogul competitiv și negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în cazul în care se recurge la opțiunea de reducere a numărului de candidați care vor fi invitați să prezinte o ofertă, să participe la consultări sau să negocieze: numărul minim și, după caz, numărul maxim propus de candidați și criteriile obiective care urmează să se aplice pentru a selecta respectivul număr de candidați.
   21. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă.
   22. După caz, denumirea și adresa operatorilor economici deja selectați de autoritatea contractantă (negociere).
   23. Criteriul de atribuire a contractului: "prețul cel mai scăzut" sau "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", precum și ponderea lor se precizează doar în cazul în care nu figurează în documentația de atribuire ori, în cazul aplicării dialogului competitiv sau negocierii, în documentația descriptivă.
      24. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se pot obține aceste informații.
   25. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț.
   26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.
   27. Se precizează dacă contractul intră sub incidența Acordului OMC (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

    ANUNí…¢UL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZIí…¢II PUBLICE îN CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZIí…¢IE DINAMIC
   1. í…¢ara autorității contractante.
   2. Denumirea și adresa de e-mail a autorității contractante.
   3. Referințe privind publicarea anunțului de participare la sistemul dinamic de achiziții.
   4. Adresa de e-mail la care este disponibilă documentația de atribuire (caietul de sarcini și documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de achiziții.
   5. Obiectul contractului: descrierea prin numărul (numerele) de referință din nomenclatura "CPV" și cantitățile care se vor achiziționa sau dimensiunea contractului care urmează să fie atribuit.
   6. Termenul de depunere a ofertelor orientative.

    ANUNí…¢UL DE ATRIBUIRE
   1. Denumirea și adresa autorității contractante.
   2. Procedura de atribuire aplicată. în cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, se prezintă motivele justificative.
   3. Contractul de lucrări: natura și dimensiunea prestațiilor, caracteristicile generale ale lucrării.
    Contractul de furnizare: natura și cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; numărul de referință din nomenclatură.
    Contracte de servicii: categoria și descrierea serviciului; numărul de referință din nomenclatură; cantitatea de servicii achiziționate.
   4. Data atribuirii contractului de achiziție publică.
   5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică.
   6. Numărul de oferte primite.
   7. Denumirea și adresa ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători.
   8. Prețul sau gama prețurilor plătite.
   9. Valoarea ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de achiziții publice.
   10. Dacă este cazul, valoarea și partea din contract care urmează să fie subcontractată.
   11. Data publicării anunțului de participare.
   12. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire.
   13. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se pot obține aceste informații.

 

   ANEXA Nr. 3B

    INFORMAí…¢II CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUNí…¢URILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE LUCRÄ”šRI/SERVICII

 

   1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractate.
   2.
   (a) Locul execuției lucrărilor/prestării serviciilor.
   (b) Obiectul concesionării; natura și dimensiunea lucrărilor/prestărilor.
   3.
   (a) Termenul de depunere a candidaturilor.
   (b) Adresa la care trebuie transmise.
   (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate.
   4. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidații.
   5. Criterii utilizate la atribuirea contractului.
   6. După caz, procentajul minim din lucrări acordat părților terțe.
   7. Data trimiterii spre publicare a anunțului de participare.
   8. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se pot obține aceste informații.

 

   ANEXA Nr. 3C

    INFORMAí…¢II CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUNí…¢URILE DE PARTICIPARE ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITÄ”ší…¢I CONTRACTANTE

 

   1.
   (a) Locul execuției lucrărilor.
   (b) Natura și dimensiunea prestărilor; caracteristicile generale ale lucrării.
   2. Termenul de execuție eventual impus.
   3. Denumirea și adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini și documentele suplimentare.
   4.
   (a) Termenul de primire a cererilor de participare și de primire a ofertelor.
   (b) Adresa la care trebuie transmise.
   (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate.
   5. Dacă este cazul, garanțiile solicitate.
   6. Condițiile cu caracter economic și tehnic pe care trebuie să le îndeplinească executantul de lucrări.
   7. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului.
   8. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.

 

   ANEXA Nr. 3D

    INFORMAí…¢II CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUNí…¢URILE PENTRU CONCURSURILE DE SOLUí…¢II

 

    ANUNí…¢UL DE PARTICIPARE LA CONCURS
   1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractate și ale biroului de la care se pot obține documentele suplimentare.
   2. Descrierea proiectului.
   3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns.
   4. în cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.
   5. în cazul unui concurs restrâns:
   (a) numărul de participanți care vor fi selectați;
   (b) după caz, numele participanților deja selectați;
   (c) criterii de selecție a participanților;
   (d) termenul de depunere a cererilor de participare.
   6. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice.
   7. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor.
   8. Numele membrilor juriului.
   9. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă.
   10. După caz, numărul și valoarea premiilor.
   11. Dacă este cazul, se precizează plățile care urmează să fie efectuate tuturor participanților.
   12. Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câștigătorului sau câștigătorilor concursului.
   13. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.

    ANUNí…¢UL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI
   1. Numele, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractante.
   2. Descrierea proiectului.
   3. Numărul total de participanți.
   4. Numărul de participanți străini.
   5. Câștigătorul (câștigătorii) concursului.
   6. După caz, premiul (premiile) acordate.
   7. Referințe privind publicarea anunțului de participare la concurs.
   8. Data transmiterii spre publicare a anunțului privind rezultatul concursului.