Hotărâre nr. 1173 din 02/10/2003 privind atribuirea electronică ÅŸi distribuirea autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 16/10/2003

 

In temeiul art. 107 din Constituție și al art. 15 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

  

Art. 1. - Prezenta hotărâre are drept scop stabilirea principiilor și a condițiilor de utilizare a procedurii electronice pentru atribuirea autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă.
  

Art. 2. - Atribuirea prin procedură electronică a autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă se realizează cu respectarea următoarelor principii:
   a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice operator de transport rutier să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, titular de autorizații de transport rutier internațional de marfă;
   b) transparența, respectiv punerea, în condițiile legii, la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii electronice pentru atribuirea autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă;
   c) tratamentul egal, respectiv aplicarea, în mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selecție pentru atribuirea autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă, astfel încât orice operator de transport rutier să aibă șanse egale de a i se atribui respectiva autorizație.
  

Art. 3. - (1) în sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
   a) Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă - sistem informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresă dedicată, utilizat pentru atribuirea autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă, sistem denumit în continuare SIAE;
   b) procedură electronică - utilizarea, în tot sau în parte, a facilităților tehnice oferite de SIAE în cadrul atribuirii unei autorizații de transport rutier internațional de marfă;
   c) operatorul SIAE - Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, persoană juridică de drept public care, în condițiile legii, asigură atribuirea autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă prin procedură electronică;
   d) parc eligibil - totalitatea autovehiculelor deținute de un operator de transport care sunt licențiate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și care respectă condițiile cerute de un anumit tip de autorizație;
   e) potențialul de transport - capacitatea operatorului de transport de a efectua, la un moment dat, transporturi rutiere internaționale de marfă cu autovehiculele din parcul eligibil propriu, corelată cu indicele de comportament;
   f) indicele de comportament - atributul operatorului de transport care reflectă modul de comportament al acestuia în utilizarea autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă și în achitarea debitelor către instituțiile statului.
   (2) în cuprinsul prezentei hotărâri sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată și modificată prin Legea nr. 105/2000, cu modificările și completările ulterioare.
  

Art. 4. - (1) Autorizațiile de transport rutier internațional de marfă sunt acordate Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din România, pe bază de reciprocitate, de către autoritățile competente din străinătate, în conformitate cu acordurile rutiere internaționale la care România este parte.
   (2) în termen de 5 zile calendaristice de la primirea autorizațiilor în conformitate cu prevederile alin. (1), Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului le va preda, pe bază de proces-verbal cu borderou pe serii de autorizații, operatorului SIAE în vederea atribuirii electronice și a distribuirii acestora către operatorii de transport rutier.
  

Art. 5. - în vederea atribuirii autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă operatorii de transport vor parcurge următoarele etape:
   a) înregistrarea în SIAE;
   b) eliberarea certificatului digital;
   c) vizualizarea autorizațiilor disponibile;
   d) efectuarea rezervării de traseu;
   e) depunerea cererii de eliberare a autorizației;
   f) atribuirea electronică a autorizației;
   g) eliberarea autorizației.

 

   CAPITOLUL II
  Condiții de înregistrare în SIAE

  

Art. 6. - (1) Pot participa la procedura electronică de atribuire a autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă doar operatorii de transport înregistrați în SIAE și care au obținut de la operatorul SIAE certificatul digital.
   (2) Sunt înscriși în SIAE operatorii de transport rutier internațional de marfă licențiați de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului prin Autoritatea Rutieră Română - ARR.
   (3) Operatorii de transport înscriși în SIAE au dreptul să solicite operatorului SIAE eliberarea certificatului digital.
  

Art. 7. - Eliberarea certificatului digital se face în baza unei cereri depuse de operatorul de transport.
  

Art. 8. - (1) La eliberarea certificatului digital, operatorul de transport rutier internațional de marfă trebuie să plătească un tarif de eliberare al cărui cuantum este de 420.000 lei.
   (2) Sumele încasate din tariful prevăzut la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziția operatorului SIAE.
  

Art. 9. - (1) Operatorii de transport rutier internațional de marfă înregistrați în SIAE se vor autentifica în sistem, pe bază de cont, parolă și certificat digital.
   (2) Dovada înregistrării în SIAE se face cu certificatul digital eliberat în acest sens de operatorul SIAE.
   (3) Certificatul digital este valabil un an calendaristic și se reînnoiește pe baza solicitării operatorilor de transport depuse la operatorul SIAE cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului.
   (4) La reînnoirea certificatului digital, operatorii de transport vor achita către operatorul SIAE un tarif de reînnoire în cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (1).
   (5) Prevederile art. 8 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
  

Art. 10. - Operatorul SIAE va radia înscrierea în sistem în situația în care operatorul de transport rutier internațional de marfă:
   a) încalcă normele și procedurile de securitate ale SIAE, stabilite de operatorul acestuia;
   b) are indice de comportament egal cu zero;
   c) nu solicită în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3) reînnoirea certificatului digital.

 

   CAPITOLUL III
  Criteriile de atribuire a autorizațiilor de transport rutier
internațional de marfă

  

Art. 11. - (1) După primirea de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului a autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă, operatorul SIAE va realiza repartizarea pe luni a autorizațiilor și va publica în SIAE disponibilul pe fiecare lună și stocul total de autorizații.
   (2) Alocarea pe luni a autorizațiilor se face pe baza datelor statistice cu privire la frecvența operațiunilor de transport rutier internațional de marfă.
   (3) Prin excepție de la alin. (1) și (2), autorizațiile CEMT anuale și autorizațiile de Franța anuale se atribuie în luna decembrie a fiecărui an pentru anul calendaristic următor, pe baza metodologiei stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.
  

Art. 12. - (1) Autorizațiile de transport rutier internațional de marfă aferente unei luni se împart, în mod egal, pe fiecare clasă de operatori de transport.
   (2) Operatorii de transport rutier internațional de marfă se împart în patru clase, fiecare clasă conținând aproximativ 25% din parcul eligibil total al acestora.
   (3) Operatorii de transport rutier internațional de marfă cu același număr de autovehicule licențiate sunt încadrați în aceeași clasă, gruparea fiind realizată prin comasarea la clasa în care se încadrează majoritatea operatorilor cu parc eligibil identic.
   (4) Clasele de operatori de transport rutier internațional de marfă pot fi modificate lunar, în funcție de parcul eligibil comunicat de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și vor fi afișate permanent în SIAE.
  

Art. 13. - (1) Autorizațiile de transport rutier internațional de marfă, din cadrul unei clase de transportatori, se atribuie operatorilor de transport din clasa respectivă, cu respectarea criteriului potențialului de transport al operatorului.
   (2) Potențialul de transport al operatorului de transport rutier internațional de marfă se calculează prin înmulțirea numărului de autovehicule licențiate din parcul acestuia, care respectă criteriile cerute de fiecare categorie de autorizație, cu indicele de comportament al operatorului de transport.
   (3) Indicele de comportament al operatorului de transport rutier internațional de marfă este măsurat în procente, existând posibilitatea să depășească 100%, dar nu mai mult de 150%.
   (4) Fiecare operator de transport rutier internațional de marfă are la înregistrare un indice de comportament de 100%.
  

Art. 14. - (1) După eliberarea certificatului digital, procentajul prevăzut la art. 13 alin. (4) va fi scăzut de către operatorul SIAE astfel:
   a) cu un procentaj de 5% - dacă operatorul de transport rutier internațional de marfă transmite autorizațiile de orice tip, inclusiv autorizațiile CEMT și autorizațiile de Franța anuale, de la un operator la altul;
   b) cu un procentaj de 5% - dacă operatorul de transport rutier internațional de marfă utilizează autorizațiile de Franța anuale în regim de cabotaj pe teritoriul Franței și/sau în regim de terță țară;
   c) cu un procentaj de 25% - dacă operatorul de transport rutier internațional de marfă utilizează originalele declarate pierdute, furate sau distruse;
   d) cu un procentaj de 5% - dacă operatorul de transport rutier internațional de marfă nu returnează autorizațiile eliberate de operatorul SIAE într-un termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de utilizare a acestora, cu excepția autorizațiilor CEMT anuale și a autorizațiilor de Franța anuale, care se returnează în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.
   (2) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) sunt sancționați ambii operatori, atât utilizatorul de drept, cât și utilizatorul de fapt.
   (3) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va comunica operatorului SIAE cazurile operatorilor de transport prevăzuți la alin. (1) lit. a)-c), în vederea modificării indicelui de comportament.
  

Art. 15. - Procentajul prevăzut la art. 13 alin. (4) va fi crescut de către operatorul SIAE, în cazul în care operatorul de transport rutier internațional de marfă renunță la autorizațiile suplimentare de recompensă care i se cuvin de drept prin utilizarea sistemelor RO-LA și RO-RO, cu un procentaj de 2% pentru fiecare autorizație.
  

Art. 16. - (1) Autorizațiile suplimentare de recompensă se distribuie doar operatorilor de transport rutier internațional de marfă care folosesc sistemul RO-LA și RO-RO, în funcție de modul de atribuire de către țările în cauză.
   (2) Dovada utilizării sistemelor RO-LA și RO-RO se depune la operatorul SIAE.
   (3) Distribuirea autorizațiilor suplimentare de recompensă se face către operatorul de transport rutier internațional de marfă care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), doar dacă acesta deține parc eligibil.
   (4) în cazul în care operatorul de transport rutier internațional de marfă nu deține parc eligibil, acesta primește o autorizație bilaterală fără plată pentru acea țară în limita stocului disponibil sau o creștere a indicelui de comportament cu 2%, iar autorizația corespunzătoare se adaugă la stocul de autorizații bilaterale fără plată pentru țara respectivă, în vederea repartizării.
   (5) Operatorul de transport rutier internațional de marfă poate renunța, de asemenea, la autorizația suplimentară de recompensă cuvenită, dobândind o creștere a indicelui de comportament de 2%, caz în care ea va fi inclusă în categoria autorizațiilor bilaterale fără plată pentru țara respectivă, în vederea repartizării.

 

   CAPITOLUL IV
  Procedura de alocare și atribuire a autorizațiilor de transport
rutier internațional de marfă

  

Art. 17. - Operatorul SIAE va afișa permanent în sistem, pe țări și tipuri, disponibilul de autorizații de transport rutier internațional de marfă, aferent fiecărei luni, precum și autorizațiile atribuite pe operatori de transport.
  

Art. 18. - Algoritmul utilizat pentru calcularea numărului de autorizații ce urmează a fi alocate lunar unui operator este următorul: numărul total de autorizații dintr-o anumită categorie se împarte la potențialul de transport total al operatorilor de transport, rezultând numărul de autorizații din categoria respectivă pe unitatea de potențial; numărul de autorizații pe unitatea de potențial se înmulțește cu potențialul fiecărui operator, rezultând numărul de autorizații din respectiva categorie ce urmează a fi alocate pentru fiecare operator.
  

Art. 19. - (1) Operatorii de transport rutier internațional de marfă vor putea face rezervări pentru autorizațiile de transport rutier internațional de marfă necesare parcurgerii unui traseu.
   (2) Pentru stabilirea unui traseu, operatorii de transport rutier internațional de marfă pot defini ei înșiși traseul, prin alegerea pas cu pas a țărilor de parcurs, sau pot selecta, în funcție de țara de destinație, unul dintre traseele recomandate de SIAE.
   (3) La sfârșitul fiecărei luni, autorizațiile nerezervate vor fi reportate pentru luna următoare.
   (4) Un operator de transport rutier internațional de marfă nu poate face mai mult de două rezervări/lună/autovehicul pentru autorizațiile dintr-o anumită categorie.
   (5) Numărul maxim de rezervări simultane ale unui operator de transport rutier internațional de marfă nu poate depăși jumătate din parcul eligibil pentru autorizare al acestuia.
  

Art. 20. - (1) Perioada de valabilitate a rezervărilor prevăzute la art. 19 alin. (1) este de 7 zile calendaristice.
   (2) Operatorul de transport rutier internațional de marfă are obligația ca, în maximum 72 de ore de la momentul efectuării rezervării, să confirme respectiva rezervare, sub sancțiunea radierii acesteia din SIAE.
   (3) Prin excepție de la alin. (1), pentru transporturile agabaritice, perioada de valabilitate a rezervării este de 45 de zile calendaristice.
   (4) în situația prevăzută la alin. (3), titularul rezervării are obligația ca, în primele 30 de zile calendaristice, să reconfirme rezervarea și, totodată, va putea prelungi perioada de valabilitate a rezervării cu maximum 15 zile calendaristice, fără însă a depăși un total de 60 de zile calendaristice de la data de început a rezervării.
  

Art. 21. - Orice operator de transport rutier internațional de marfă înregistrat va putea consulta în SIAE, în orice moment, folosind datele personale de identificare, parcul propriu licențiat, traseele efectuate, autorizațiile disponibile, rezervările efectuate și perioada de valabilitate a acestora, precum și toate autorizațiile eliberate.
  

Art. 22. - (1) Eliberarea autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă se face în temeiul unei cereri în format electronic a operatorului de transport.
   (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie transmisă în SIAE numai în perioada de valabilitate a rezervării.
   (3) Cererea de eliberare a autorizației va conține, în mod obligatoriu, opțiunea cu privire la modul de transmitere a autorizației, și anume: ridicare prin delegat de la sediul operatorului SIAE sau transmitere la sediu operatorilor.
   (4) Autorizațiile de terță țară se acordă, la cerere, oricărui operator de transport rutier internațional de marfă înscris în SIAE, în limita disponibilității acestora în sistem.
  

Art. 23. - în procesul de atribuire electronică a autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă se va lua în calcul potențialul de transport al operatorilor de transport, evidențiat în SIAE.
  

Art. 24. - Eliberarea autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă se va realiza numai în condițiile în care operatorul de transport prezintă dovada efectuării unui transport internațional de marfă, prin carnetul TIR sau T1, CMR, număr de sigiliu și altele asemenea sau dacă declară pe propria răspundere că va efectua un transport internațional de marfă și că va ieși din țară în termen de 15 zile calendaristice de la eliberarea acesteia.
  

Art. 25. - (1) Autorizațiile de transport rutier internațional de marfă conțin, sub sancțiunea nulității absolute, mențiuni cu privire la datele de identificare ale operatorului de transport căruia i-a fost eliberată respectiva autorizație, și anume: denumire, sediu, cod unic de înregistrare/număr de înmatriculare și codul fiscal, precum și timbru sec sau hologramă aplicate de operatorul SIAE.
   (2) Autorizațiile de transport rutier internațional de marfă nu pot face obiectul unei cesiuni, sub sancțiunea nulității absolute, și nu pot fi utilizate decât de titularii acestora.
  

Art. 26. - (1) Perioada de utilizare a autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă este de 45 de zile calendaristice de la eliberarea acestora, cu excepția autorizațiilor de tip CEMT anuale și a autorizațiilor de Franța anuale, a căror valabilitate este de un an, precum și a autorizațiilor de tip CEMT lunare, a căror valabilitate este de o lună.
   (2) în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației, operatorul de transport trebuie să efectueze cel puțin un transport rutier internațional de marfă.
  

Art. 27. - (1) în termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de utilizare a autorizației, operatorii de transport rutier internațional de marfă sunt obligați să returneze operatorului SIAE, prin delegat sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire, autorizațiile de transport utilizate.
   (2) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) atrage modificarea indicelui de comportament al operatorului de transport rutier internațional de marfă, anularea autorizației și reducerea, în mod proporțional, a numărului de rezervări din SIAE ale respectivului operator.
   (3) Suspendarea utilizării autorizației va fi publicată în SIAE.
  

 Art. 28. - (1) La eliberarea autorizației, operatorul de transport rutier internațional de marfă trebuie să facă dovada achitării, în contul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, a taxelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.130/2002 privind actualizarea taxelor aferente autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri ce se eliberează operatorilor de transport cu sediul în România, care efectuează transport rutier de mărfuri în trafic internațional.
   (2) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va transmite operatorului SIAE, defalcat pe fiecare ordin de plată și tip de autorizație, componenta sumelor achitate.

 

   CAPITOLUL V
  Sancțiuni

  

Art. 29. - (1) Operatorii de transport rutier internațional de marfă vor fi suspendați din SIAE, la solicitarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în situația utilizării autorizațiilor originale declarate pierdute, furate, distruse sau falsificate.
   (2) în cazul prevăzut la alin. (1), măsura suspendării se ia pe o perioadă de două luni.
   (3) După aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1), operatorul SIAE va informa despre aceasta, de îndată, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.
  

Art. 30. - (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 120.000.000 lei la 400.000.000 lei următoarele fapte:
   a) neutilizarea autorizației de transport rutier internațional de marfă, cu excepția autorizațiilor de tip CEMT anuale, pentru o perioadă ce depășește 15 zile calendaristice de la eliberarea acesteia;
   b) utilizarea autorizației de transport rutier internațional de marfă de către altă persoană decât titularul acesteia;
   c) utilizarea autorizației de transport rutier internațional de marfă fără ca aceasta să fie completată cu datele de identificare ale operatorului de transport ori fără să aibă aplicat timbrul sec sau holograma;
   d) nereturnarea autorizațiilor în termenul prevăzut la art. 27 alin. (1).
   (2) Constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) se face de către personalul autorizat al operatorului SIAE sau al Autorității Rutiere Române - ARR.
   (3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit al Autorității Rutiere Române - ARR, la sesizarea operatorului SIAE.
   (4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29 din aceeași ordonanță.

 

   CAPITOLUL VI
  Dispoziții tranzitorii și finale

 

 

Art. 31. - (1) începând cu data de 1 ianuarie 2004, în procesul de stabilire a traseelor se vor avea în vedere rutele alternative și transportul combinat.
   (2) Pentru anul 2003, în procesul de stabilire a traseelor se vor avea în vedere stocul disponibil de autorizații, rutele alternative, precum și transportul combinat.
  

Art. 32. - (1) în vederea participării la procedura electronică de atribuire a autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă, operatorii de transport rutier internațional de marfă au obligația ca, până la data de 30 septembrie 2003, să obțină certificatul digital.
   (2) în vederea obținerii certificatului digital, operatorii de transport rutier internațional de marfă trebuie să prezinte și autorizațiile deținute în stoc la momentul respectiv.
   (3) Autorizațiile prezentate în condițiile alin. (2) se vizează de operatorul SIAE prin aplicare de timbru sec sau hologramă și se completează cu datele de identificare ale operatorului de transport deținător.
   (4) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (2) atrage suspendarea utilizării autorizațiilor neprezentate.
  

Art. 33. - La ieșirea din țară a operatorilor de transport rutier internațional de marfă, Poliția de Frontieră Română verifică existența, exactitatea și autenticitatea timbrului sec sau a hologramei aplicate pe autorizația de transport rutier internațional de marfă.
  

Art. 34. - Pentru buna funcționare a SIAE, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, prin Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației - I.G.C.T.I., și Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin Autoritatea Rutieră Română - ARR, vor asigura, în mod reciproc, fluxurile de date necesare punerii în practică a prevederilor prezentei hotărâri.

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÄ”šSTASE
  
                                          

Contrasemnează:
                                           ┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€
                       Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
                                          Miron Tudor Mitrea
                         Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
                                               Dan Nica
                               Ministrul administrației și internelor,
                                               Ioan Rus
                                    Ministrul finanțelor publice,
                                       Mihai Nicolae Tănăsescu
 

București, 2 octombrie 2003.
    Nr. 1.173.