Ordonanță nr. 19 din 30/01/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice

Versiune actualizată până la data de: 22/05/2003

(include modificările aduse prin Legea nr.202/2003 pentru aprobarea OG 19/2003)

 

 

în temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. III.13 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonanță stabilește cadrul general pentru funcționarea sistemului electronic de colectare a datelor statistice, instituțiile responsabile, precum și atribuțiile acestora în domeniu.
   

Art. 2. - Prezenta ordonanță completează prevederile Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu activități adaptate la specificul societății informaționale.
   

Art. 3. - în înțelesul prezentei ordonanțe, prin următoarele expresii se înțelege:
   a) sistemul electronic de colectare a datelor statistice - acel sistem informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresă specificată, operat în scopul colectării de date statistice prin procedura on-line, sistem denumit în continuare sistem electronic;
   b) procedura on-line - utilizarea în acces direct prin Internet a chestionarelor statistice electronice, în scopul completării datelor statistice solicitate de către Institutul Național de Statistică.
   c) instituție raportoare - autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și alte categorii de instituții publice - învățământ, sănătate și cultură.
  

Art. 4. - (1) Lista instituțiilor raportoare va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului. Lista poate fi actualizată anual până cel târziu la data de 31 octombrie a anului anterior.
   (2) Introducerea și extinderea utilizării sistemului electronic de către instituțiile raportoare se vor face etapizat pe categorii de instituții publice.
   (3) Instituțiile raportoare au obligația să răspundă chestionarelor statistice prin utilizarea sistemului electronic, ori de câte ori acest lucru este solicitat, precum și obligația de a realiza orice comunicare, solicitare sau informare prevăzută în procesul de colectare a datelor statistice, prin intermediul acestui sistem.
      

Art. 5. - Abrogat.
    

Art. 6. - Abrogat.


      CAPITOLUL II
  Procedura de colectare a datelor statistice,
atribuții și dispoziții procedurale

 

Art. 7. - (1) Realizarea, implementarea și exploatarea sistemului electronic se vor face în două etape:
   a) etapa de implementare, cu termen de finalizare 30 iunie 2004;
   b) etapa de exploatare, începând cu 1 iulie 2004.
   (2) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are următoarele atribuții:
   a) realizarea, testarea și dezvoltarea sistemului electronic până la finalizarea etapei de implementare;
   b) operarea sistemului electronic în etapa de implementare prin Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației.
   (3) Institutul Național de Statistică are următoarele atribuții:
   a) gestionarea colectării datelor statistice în etapa de implementare;
   b) operarea sistemului electronic și gestionarea colectării datelor statistice în etapa de exploatare.
   (4) La finalul etapei de implementare sistemul electronic va fi transferat de la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației la Institutul Național de Statistică.
     

Art. 8. - Abrogat.


       CAPITOLUL III
  Contravenții și sancțiuni

  

Art. 9. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (3) prin încălcarea de către instituțiile raportoare a obligației de a răspunde chestionarelor statistice prin utilizarea sistemului electronic constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
   (2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul serviciilor de statistică oficială anume împuternicit pentru aceasta.
   (3) Prevederile alin. (1) și (2) referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


     CAPITOLUL IV
  Dispoziții tranzitorii și finale

  

Art. 9^1. - Pregătirea și implementarea sistemului electronic se vor face prin cooperarea, în principal, a Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației cu Institutul Național de Statistică.
  

Art. 10. - în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și Institutul Național de Statistică vor elabora lista cercetărilor statistice incluse în sistemul electronic în anul 2003, precum și normele de utilizare a sistemului electronic și le vor supune spre aprobare Guvernului.
  

Art. 11. - în baza experienței de exploatare a sistemului electronic, Institutul Național de Statistică va stabili programul de dezvoltare a sistemului electronic pentru includerea altor categorii de unități raportoare, altele decât instituțiile publice.
  

Art. 12. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÄ”šSTASE
  
                                             Contrasemnează:
                                             ┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€
                           Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
                                                 Dan Nica
                                      Ministrul finanțelor publice,
                                         Mihai Nicolae Tănăsescu
 

București, 30 ianuarie 2003.
Nr. 19.