Ordonanță nr. 69 din 29/08/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate

Versiune actualizata pana la data de: 30/12/2010

 

Art. 1. - (1) Abrogat 

   (2) Cartea electronică de identitate conține date în format tipărit și în formă electronică.
  

Art. 2. - (1) Cărțile electronice de identitate se eliberează de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor din cadrul consiliilor locale.
   (2) Coordonarea și controlul metodologic al activității de eliberare a cărților electronice de identitate se asigură în mod unitar de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor.
  

Art. 3. Abrogat prin punctul 2. din Ordonanța de urgență nr. 124/2010 începând cu 30.12.2010.
  

Art. 4. - (1) Autoritățile publice centrale și locale, precum și serviciile descentralizate județene au obligația să asigure echipamentele și programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetățenilor la serviciile electronice ale administrației publice.
   (2) Asigurarea cu echipamente și programe informatice a autorităților și instituțiilor publice se va realiza eșalonat, astfel:
   a) în municipiile reședință de județ, în termen de 18 luni de la data punerii în circulație a cărții electronice de identitate;
   b) în celelalte municipii și orașe, în termen de 3 ani de la data punerii în circulație a cărții electronice de identitate;
   c) în comune, în termen de 4 ani de la data punerii în circulație a cărții electronice de identitate.
    

Art. 5. - (1) Actualele cărți de identitate și buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la expirarea valabilității lor.
   (2) Până la data prevăzută, după caz, la art. 4 alin. (2) serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor vor emite în continuare cărți de identitate.
  

Art. 6. - în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, precum și forma și conținutul cărții electronice de identitate.*)
    

Art. 7. - (1) Instituțiile responsabile pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor art. 6 sunt următoarele: Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
   (2) Ministerul Administrației și Internelor va asigura coordonarea colectivului de lucru ce va fi numit de instituțiile menționate la alin. (1).
   (3) Conținutul de date al cărții electronice de identitate, precum și libera circulație a acesteia vor fi supuse avizării instituției Avocatul Poporului de către Ministerul Administrației și Internelor.
  

Art. 8. - (1) Pentru confecționarea cărții electronice de identitate se abilitează Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», în calitate de producător, să organizeze în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor procedura de licitație, în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice.
   (2) Licitația se organizează, în condițiile legii, în vederea desemnării unui furnizor unic care va asigura:
   a) confecționarea centralizată a cărților electronice de identitate și distribuirea lor către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, în vederea eliberării acestora către cetățeni;
   b) dotarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu tehnica de calcul necesară preluării datelor și imaginii cetățenilor, precum și transmiterii electronice a conținutului securizat, astfel generat;
   c) dotarea Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor cu tehnica de calcul necesară administrării bazelor de date privind evidența persoanelor, precum și transmiterii-recepționării, în mod securizat, a informațiilor aferente gestionării acestei baze de date.
   (3) Sumele necesare finanțării proiectului se asigură de către furnizorul declarat câștigător în urma licitației și se restituie de către beneficiarii interni, pe măsura emiterii cărților electronice de identitate.
  

Art. 9. - (1) Stabilirea și actualizarea contravalorii cărții electronice de identitate se face de către producător, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.
   (2) Contravaloarea cărții electronice de identitate se încasează prin virament către o unitate bancară cu care Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» a încheiat contracte în acest scop.
   (3) Cota-parte din contravaloarea cărții electronice de identitate, aferentă eliberării acesteia de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, se virează acestora, în baza contractelor încheiate cu Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat».