Ordonanță de urgență nr. 117 din 21/12/2011
privind constituirea Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului

Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 940 din 30/12/2011

Respinsă prin Legea nr.139/2012    

Având în vedere cerințele Comisiei Europene privind stimularea modernizării serviciilor publice în întreaga Europă, în special prin Agenda digitală pentru Europa și prin Planul european de acțiune privind e-Guvernarea 2011-2015,
    ținând seama că programul Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene pune și mai mult accentul pe relevanța interoperabilității și colaborării la aplicarea cu succes a legislației Uniunii Europene,
    pe baza prevederilor acordului țărilor membre ca până în 2015 interoperabilitatea să încurajeze semnificativ furnizarea de servicii publice europene prin:
   a) guvernanță și procese adecvate, în conformitate cu politicile și obiectivele Uniunii Europene;
   b) crearea unui mediu securizat care să asigure protecția informațiilor publice și a datelor cu caracter personal;
   c) crearea unui cadru de interoperabilitate care să asigure coordonarea și coerența activităților de e-guvernare la nivel național și european,
    ținând cont de necesitatea dezvoltării coerente a informatizării sectorului public al României pentru:
   a) diminuarea, până la anulare, a caracterului insular al concepției soluțiilor informaționale și informatice;
   b) eliminarea riscului apariției de bariere electronice arbitrare între sistemele informatice publice;
   c) întărirea cooperării instituționale pentru a eficientiza serviciile societății informaționale, utilizând un mediu comun de operare;
   d) crearea și utilizarea în comun a resurselor informaționale, în corelație cu resursele bugetare disponibile;
   e) dezvoltarea coerentă a interoperabilității, completarea cadrului juridic specific, elaborarea cadrului de lucru pentru interoperabilitate, a acordurilor de standardizare și interoperabilitate specifice care să permită schimbul securizat de informații convenit,
    luând în considerare necesitatea reducerii accelerate a decalajului existent față de nivelul atins de țările dezvoltate la nivel european și mondial, precum și nevoia de coordonare cu dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice ale celorlalte state membre,
    având în vedere procentul redus (circa 12%) al autorităților administrației publice și al instituțiilor statului, precum și al companiilor naționale, regiilor autonome și al societăților comerciale aflate sub autoritatea entităților publice, care sunt conectate prin rețelele de comunicații aflate în administrarea entităților de stat cu atribuții în domeniul comunicațiilor electronice,
    având în vedere necesitatea demarării imediate a implementării proiectului "Infrastructura comună de comunicații electronice a statului" și complexitatea tehnică a acestuia derivată din caracteristicile actuale ale rețelelor de comunicații și ale sistemelor informatice instituționale,
    ținând cont că operaționalizarea imediată a Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului constituie un obiectiv prioritar și vizează crearea suportului tehnic și operațional necesar pentru implementarea la nivel național a serviciilor de guvernare electronică, contribuind astfel la buna guvernare și creșterea calității vieții cetățenilor, interese publice majore ale României,
    ținând cont de necesitatea implementării la termenele prevăzute a prevederilor Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a í…¢ării nr. 14 din 25 ianuarie 2011,
    luând în considerare faptul că neadoptarea unei asemenea măsuri ar putea avea efect negativ asupra calității și costurilor cooperării instituționale, calendarului general al implementării cadrului de interoperabilitate și asupra coerenței activităților de e-guvernare,
    luând în considerare că toate aceste aspecte sunt de interes public și reprezintă situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

Art. 1. - Se aprobă constituirea Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului, denumită în continuare Infrastructură comună.
  

Art. 2. (1) Infrastructura comună reprezintă un obiectiv de interes public major al statului român, fiind destinată asigurării suportului tehnologic, eficient, securizat și rapid pentru conectarea beneficiarilor, așa cum sunt definiți în prezenta ordonanță de urgență, la rețeaua integrată de comunicații electronice administrativă a statului și la rețeaua de comunicații administrativă a Uniunii Europene.
   (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) infrastructurile ce asigură funcționarea rețelelor de comunicații diplomatice ale statului român.
  

Art. 3. în sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
   a) infrastructura comună constituie infrastructura integrată de comunicații electronice pentru schimbul de date și documente în format electronic în interiorul și între autoritățile și instituțiile publice, precum și pentru companiile naționale, regiile autonome și societățile comerciale aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea acestora, al căror capital social este deținut integral ori majoritar de către autoritățile și instituțiile publice, pentru schimbul de date între acestea și autoritățile și instituțiile publice;
   b) integratorul tehnic al infrastructurii comune este Serviciul de Telecomunicații Speciale, organ central de specialitate al statului, conform prevederilor Legii nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare;
   c) companiile specializate sunt operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat, respectiv: Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A., Societatea Comercială TELETRANS - S.A., Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și Societatea Comercială "Telecomunicații CFR" - S.A.;
   d) beneficiarii infrastructurii comune sunt autoritățile și instituțiile publice, precum și companiile naționale, regiile autonome și societățile comerciale aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea acestora, al căror capital social este deținut integral ori majoritar de către autoritățile și instituțiile publice, pentru schimbul de date între acestea și autoritățile și instituțiile publice.
    Lista beneficiarilor din categoria companiilor naționale, regiilor autonome și societăților comerciale aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea acestora, al căror capital social este deținut integral ori majoritar de către autoritățile și instituțiile publice, se va elabora de către Consiliul de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicații a statului român și a centrelor de servicii informatice, denumit în continuare, Consiliul de coordonare interministerial, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
   e) elementele de infrastructură reprezintă resursele infrastructurii de comunicații disponibile și aflate în administrarea integratorului tehnic și/sau în concesiunea/proprietatea companiilor specializate, respectiv: fibre optice în cablurile de fibră optică și echipamente asociate, segmente de infrastructură de radiocomunicații, spații tehnice ori pe piloni și utilități aferente;
   f) elementele de infrastructură disponibile sunt acele resurse de infrastructură care, fiind integrate funcțional în infrastructura comună, nu influențează negativ misiunile critice ale entităților prevăzute la lit. b) și c) sau activitățile cu caracter economic ale companiilor specializate.
  

Art. 4. Infrastructura comună se organizează în conformitate cu standardele, reglementările și recomandările naționale, europene și internaționale din domeniul comunicațiilor electronice și tehnologiei informației.
  

Art. 5. (1) Activitățile privind constituirea, funcționarea și dezvoltarea infrastructurii comune sunt coordonate de către Consiliul de coordonare interministerial constituit în acest scop și care îndeplinește atribuțiile prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 319/2011 privind înființarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicații electronice a statului român și a centrelor de servicii informatice.
   (2) Activitatea Consiliului de coordonare interministerial se desfășoară cu respectarea independenței decizionale a companiilor specializate în ceea ce privește activitățile economice desfășurate pe piață.
   (3) Cheltuielile legate de dezvoltarea și modernizarea infrastructurii comune se realizează numai cu avizul Consiliului de coordonare interministerial.
   (4) Consiliul de coordonare interministerial elaborează mecanismele de control aferente scopului prezentei ordonanțe de urgență în conformitate cu atribuțiile și competențele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 319/2011.
   (5) Consiliul de coordonare interministerial va aproba numai integrarea elementelor de infrastructură ale căror costuri de utilizare sunt egale sau mai mici cu cele oferite de piața publică de comunicații.
  

Art. 6. (1) Pentru realizarea infrastructurii comune se vor integra funcțional elementele de infrastructură prevăzute la art. 3 lit. e).
   (2) Elementele de infrastructură prevăzute la art. 3 lit. e) și f) își mențin regimul de proprietate avut la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
   (3) Elementele de infrastructură integrate vor fi utilizate de integratorul tehnic numai în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și se stabilesc pe bază de protocoale între integratorul tehnic și companiile specializate.
   Art. 7. (1) în scopul utilizării infrastructurii comune, autoritățile și instituțiile publice încheie protocoale cu integratorul tehnic.
   (2) în scopul utilizării infrastructurii comune, companiile naționale, regiile autonome și societățile comerciale aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea autorităților și instituțiilor publice pot încheia protocoale cu integratorul tehnic.
  

Art. 8. Autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale își pot constitui rețele și infrastructuri de comunicații electronice proprii, scop în care se pot utiliza și resurse de comunicații din infrastructura comună, în baza unei solicitări adresate integratorului tehnic.
  

Art. 9. (1) Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii comune se pot realiza prin includerea elementelor de infrastructură disponibile care rezultă prin implementarea programelor proprii de dezvoltare ale rețelelor de comunicații electronice aflate în competența entităților juridice prevăzute la art. 3 lit. b) și c).
   (2) în situația în care infrastructura comună nu dispune de resurse proprii suficiente pentru conectarea beneficiarilor, integratorul tehnic va închiria resurse sau va încheia contracte de achiziție publică de servicii de comunicații, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.
   (3) Integratorul tehnic cooperează permanent cu companiile specializate care dețin elementele de infrastructură integrate în infrastructura comună, în vederea asigurării administrării, mentenanței și a bunei operări a acesteia.
   (4) Integratorul tehnic suportă din bugetul propriu costurile necesare companiilor specializate pentru menținerea în funcțiune a elementelor de infrastructură care sunt integrate funcțional în infrastructura comună.
   (5) Cheltuielile prevăzute la alin. (4) vor fi calculate de companiile specializate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și sunt supuse controlului autorităților abilitate.
   (6) Integrarea elementelor de infrastructură se va face numai în condițiile în care costurile prevăzute la alin. (4) sunt la același nivel sau mai mici decât cele suportate de companiile specializate pentru elemente de infrastructură care nu sunt puse la dispoziția infrastructurii comune.
  

Art. 10. (1) Infrastructură comună în ansamblu și/sau elementele componente ale acesteia nu pot fi utilizate în scop comercial.
   (2) Serviciile de comunicații electronice asigurate de infrastructura comună nu au caracter comercial.
   Art. 11. Infrastructura comună îndeplinește următoarele cerințe principale:
   a) asigură un mediu tehnologic modern, sigur și flexibil care să dispună de capabilități tehnice necesare interconectării rețelelor de date ale beneficiarilor;
   b) asigură condițiile tehnico-funcționale pentru realizarea interoperabilității cu rețelele de comunicații dezvoltate la nivelul beneficiarilor și cu rețeaua de comunicații administrativă a Uniunii Europene.
  

Art. 12. Modalitățile de colaborare dintre integratorul tehnic și companiile specializate privind infrastructura comună se stabilesc pe bază de protocoale.
  

Art. 13. Autoritățile publice având calitatea de concendent negociază, în condițiile legii, contractele de concesiune care privesc bunuri ce cuprind elemente de infrastructură, în scopul realizării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  

Art. 14. în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba prin hotărâre înființarea rețelei "Intranetul statului", pe suportul de comunicații asigurat de infrastructura comună.