Hotărârea Guvernului nr.922/2010 privind organizarea ÅŸi funcționarea Punctului de contact unic electronic

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 15/09/2010

 

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prin prezenta hotărâre se stabilește modul de funcționare și organizare a Punctului de contact unic electronic, denumit în continuare PCU electronic, ca sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic Național, în responsabilitatea Centrului Național România Digitală, denumit în continuare CNRD, aflat în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, denumit în continuare MCSI.
   (2) PCU electronic este implementat prin proiectul "Platformă pentru integrarea serviciilor e-Guvernare în SEN-PISEG", care are următoarele componente: software, hardware și comunicații.
   (3) PCU electronic pentru serviciile din sfera justiției îl reprezintă portalul e-justice, dezvoltat de Comisia Europeană în colaborare cu statele membre ale Uniunii Europene. PCU electronic va face trimitere printr-un link la portalul e-justice.
   (4) în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, CNRD și autoritățile competente au obligația de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
  

Art. 2. - în înțelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
   a) autentificare unică - procesul prin care o autoritate competentă, instituție publică sau prestator poate avea acces și poate fi identificat unic în sistemul PCU electronic;
   b) persistența datelor de autentificare - reutilizarea datelor introduse în sistem de către autoritățile competente și instituțiile publice, persoane fizice și operatorii economici;
   c) asigurarea disponibilității datelor și documentelor - procesul prin care datele și documentele introduse în PCU electronic atât de prestator, cât și de beneficiar sunt arhivate în format electronic, în vederea accesării ulterioare de către autoritățile competente și instituțiile publice competente sau de către beneficiar;
   d) autoritate competentă - orice autoritate, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.
  

Art. 3. - (1) Conținutul și structura PCU electronic se actualizează permanent și se extind pentru a permite îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare, inclusiv a unor noi proceduri introduse prin acte normative adoptate ulterior termenului de operaționalizare a sistemului.
   (2) Procedurile agreate între autoritățile competente implicate în rezolvarea unei solicitări vor fi comunicate către MCSI în vederea implementării de către CNRD în cadrul PCU electronic, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.
   

Art. 4 - (1) CNRD întocmește și transmite MCSI setul de informații necesare pentru operaționalizarea fiecărei proceduri ori formalități ce urmează a fi implementată în PCU electronic, inclusiv actualizări ale celor deja implementate.
   (2) La solicitarea MCSI, autoritățile competente care dețin și/sau administrează informațiile necesare operaționalizării procedurilor ori formalităților necesare accesului prestatorilor la informațiile ce pot fi accesate în cadrul PCU electronic, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, au obligația de a le pune la dispoziția CNRD în termen de maximum 15 zile de la data solicitării.
   (3) Autoritățile competente care dețin și/sau administrează informațiile necesare operării procedurilor ori formalităților necesare accesului la prestarea serviciilor implementate în PCU electronic vor defini proceduri interne în vederea asigurării bunei funcționări a serviciului public electronic din cadrul PCU electronic, în termen de maximum 60 de zile de la data la care acesta devine funcțional sau de la data la care devin funcționale respectivele autorități competente, potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.
   (4) Autoritățile competente care dețin și/sau administrează informațiile necesare operării procedurilor ori formalităților necesare accesului la prestarea serviciilor implementate în PCU electronic au obligația de a publica în cadrul PCU electronic datele de contact și de a le actualiza ori de câte ori este cazul, în cel mult 10 zile de la modificarea acestora.
  

Art. 5. - (1) Este obligatoriu ca întreaga comunicare cu autoritățile competente să se desfășoare prin intermediul PCU electronic, dacă este legată de un proces de autorizare inițiat prin PCU electronic.
   (2) Instituțiile publice care dețin sau administrează informațiile necesare operării procedurilor ori formalităților necesare accesului la prestarea serviciilor implementate în PCU electronic au obligația de a se autentifica unic în PCU electronic.
   (3) Pentru realizarea obiectivelor specifice organizării și funcționării PCU electronic, CNRD, în calitate de instituție desemnată responsabilă cu administrarea PCU electronic, are responsabilități în:
   a) asigurarea autentificării unice a fiecărui prestator în PCU electronic;
   b) asigurarea persistenței datelor de autentificare, pentru a permite accesul la activitatea deja desfășurată de către beneficiar în PCU electronic;
   c) asigurarea mijloacelor de recuperare/modificare în condiții de securitate necesare a datelor de autentificare, atunci când este necesar;
   d) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru transmiterea de către prestator, prin intermediul PCU electronic, a formularelor completate, împreună cu toate documentele și informațiile necesare, conform procedurilor și informațiilor publice ale autorității competente responsabile cu tratarea solicitării;
   e) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru monitorizarea și raportarea automată a stării solicitărilor;
   f) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru notificarea automată prin e-mail a prestatorului, cu privire la modificări în comunicarea sa cu autoritatea competentă;
   g) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru trimiterea de către autoritățile competente a răspunsului semnat electronic prin intermediul PCU electronic;
   h) asigurarea salvării, arhivării și disponibilității datelor, documentelor, comunicărilor efectuate prin intermediul PCU electronic, fără drept de modificare ulterioară, pentru toți utilizatorii PCU electronic;
   i) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru implementarea procedurilor de lucru agreate între autoritățile competente implicate în rezolvarea unei solicitări.
  

Art. 6. - (1) Primirea solicitării de la prestator se face prin intermediul portalului, pe baza unei notificări transmise automat prin mijloace electronice de către portal.
   (2) Tratarea solicitării de la prestator, respectiv circuitul documentelor între solicitare și răspuns se efectuează pe procesele existente în cadrul fiecărei autorități competente în parte.
   (3) Responsabilitatea pentru tratarea solicitării revine fiecăreia dintre autoritățile competente implicate în procesul de soluționare a solicitării în parte.
   (4) Termenul legal de soluționare curge de la data înregistrării cererii.
   (5) Solicitarea de informații se realizează prin intermediul PCU electronic conform mijloacelor tehnice puse la dispoziție de CNRD.
   (6) Trimiterea răspunsului către prestator se efectuează prin intermediul PCU electronic, ca document semnat cu semnătură electronică extinsă, bazat pe certificatul calificat digital al autorităților competente emitente și marcat temporal în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporală. Fiecare autoritate competentă este responsabilă de achiziționarea propriului certificat calificat digital cu ajutorul căruia se efectuează semnătura electronică extinsă.

   

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
  
                                             Contrasemnează:
                                             ┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€
                          Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
                                              Gabriel Sandu
                                 Ministrul administrației și internelor,
                                               Vasile Blaga
                         Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
                                             Adriean Videanu
                          p. Președintele Autorității Naționale de Supraveghere
                               a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
                                              Florin Negoiță
                           Președintele Autorității Naționale pentru Protecția
                                             Consumatorilor,
                                          Constantin Cerbulescu
                              í…žeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
                                              Bogdan Mănoiu
                                      Ministrul finanțelor publice,
                                    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
 
    București, 1 septembrie 2010.
    Nr. 922.