Hotărâre de Guvern nr. 1235 din 06/12/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor ÅŸi impozitelor utilizând cardul bancar

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 14/12/2010

 

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 lit. d), art. 24 alin. (2) și art. 25 alin. (1) din cartea I, titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  

Art. 1. - Se aprobă realizarea ghișeului virtual de plăți, numit "Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar" (SNEP), ca parte componentă a Sistemului electronic național (SEN), în conformitate cu termenii și condițiile prezentei hotărâri.
  

Art. 2. - (1) Implementarea, administrarea și operarea SNEP se realizează de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.
   (2) Dezvoltarea SNEP se va realiza de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Administrației și Internelor, potrivit competențelor.
   (3) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va asigura corelarea evoluției tehnice a SNEP cu dezvoltarea altor sisteme informatice ale autorităților publice, pentru evitarea paralelismelor și asigurarea eficienței economice.
  

Art. 3. - (1) Instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a taxelor și impozitelor au obligația să se înregistreze în SNEP conform următorului calendar:
   a) etapa 1: înregistrarea municipiilor reședință de județ și a municipiilor/orașelor cu populație mai mare de 150.000 de locuitori, în termen de 7 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;
   b) etapa 2: înregistrarea municipiilor și orașelor cu populație de până la 150.000 de locuitori inclusiv, în termen de 5 luni de la finalizarea etapei 1, dar nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
   c) etapa 3: înregistrarea comunelor și a instituțiilor publice nevizate de primele două etape, în termen de 6 luni de la încheierea etapei 2, dar nu mai târziu de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
   (2) Respectarea calendarului de înregistrare prevăzut la alin. (1) este monitorizată de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.
  

Art. 4. - Instituțiile publice care au obligația înregistrării în SNEP în etapele 2 și 3 se pot înregistra oricând în sistem, în etape anterioare.
  

Art. 5. - (1) Cheltuielile privind înregistrarea în SNEP și interfațarea, inclusiv cele aferente conectării la acesta, sunt suportate de către instituțiile publice.
   (2) Soluția de interfațare și interconectare dintre platforma de plăți și sistemul bancar, respectiv dintre platforma de plăți și instituțiile publice se va stabili prin norme ce vor fi emise de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.
   (3) în cazul instituțiilor publice care nu dețin un sistem electronic de gestionare a taxelor și impozitelor, după înscriere, utilizatorii vor avea posibilitatea de a efectua plăți cu completarea individuală, manuală, a sumei și a tipului de tranzacție.
  

Art. 6. - Procedura de înregistrare, standardele și caracteristicile tehnice ale interfeței de tranzacționare online vor fi aprobate prin ordin emis de către ministrul comunicațiilor și societății informaționale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  

Art. 7. - (1) Condițiile privind constituirea și actualizarea în SNEP a informațiilor referitoare la obligațiile de plată ale contribuabililor, precum și accesul la acestea vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului comunicațiilor și societății informaționale și al ministrului administrației și internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
   (2) Informațiile minime și obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabili, precum și informațiile minime și obligatorii comunicate contribuabililor prin intermediul SNEP, aferente obligațiilor de plată către instituțiile publice, se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului comunicațiilor și societății informaționale și al ministrului administrației și internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  

Art. 8. - (1) SNEP este o platformă de comunicații electronice deschisă către orice furnizor de servicii de acceptare de plăți electronice.
   (2) Instituțiile publice prevăzute la art. 3 își selectează furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice, conform legislației în vigoare.
  

Art. 9. - (1) Pentru încasarea taxelor și impozitelor, fiecare instituție publică va deschide la furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice, selectat conform art. 8 alin. (2), un cont colector unic.
   (2) Virarea sumelor încasate prin intermediul SNEP, din conturile colectoare ale instituțiilor publice deschise la furnizorii de servicii de acceptare plăți electronice în conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului, se realizează zilnic, printr-o singură tranzacție, în maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacțiilor.
   (3) Distribuirea sumelor din conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilități, după caz, se efectuează de către instituțiile publice prevăzute la art. 3 în termen de o zi lucrătoare de la data creditării contului colector deschis la Trezoreria Statului.
  

Art. 10. - (1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operațiunile de tranzacționare online aferente încasării taxelor și impozitelor prin intermediul SNEP nu vor depăși tarifele maximale aprobate prin ordin comun al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor.
   (2) Comisionul perceput de furnizorul de servicii selectat conform art. 8 alin. (2), aferent efectuării plății electronice, poate fi suportat de către contribuabil, de către instituția publică sau în orice altă variantă aleasă de către instituția publică la momentul înregistrării în SNEP.
  

Art. 11. - Reglementarea relațiilor funcționale dintre prestatorii de servicii instituții publice care efectuează prestații în baza unor taxe și entitățile colectoare ale acestor taxe, precum și identitatea electronică se vor stabili prin norme aprobate prin ordin emis de către ministrul comunicațiilor și societății informaționale, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  

Art. 12. - Cheltuielile efectuate de instituțiile publice în baza prezentei hotărâri se vor efectua cu respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare.

 

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
  
                                             Contrasemnează:
                                              ┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€
                          Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
                                              Valerian Vreme
                                 Ministrul administrației și internelor,
                                          Constantin-Traian Igaș
                                      Ministrul finanțelor publice,
                                           Gheorghe Ialomițianu
 

București, 6 decembrie 2010.
Nr. 1.235.