Ordin nr. 173 din 19/01/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor ÅŸi impozitelor utilizând cardul bancar

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 28/01/2011

 

 în temeiul dispozițiilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (2), art. 6 și 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar,

    ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională se desemnează ca operator al Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Valerian Vreme

    București, 19 ianuarie 2011.
    Nr. 173.

 

 
    NORME TEHNICE
privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și
impozitelor utilizând cardul bancar

 CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

   Art. 1. - Prezentele norme stabilesc cadrul tehnic corespunzător implementării și operării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.
  

Art. 2. - (1) în sensul prezentului ordin, abrevierile utilizate au următoarele semnificații:
   a) HTTPS - protocol de comunicare securizată prin internet;
   b) SNEP - Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.
   (2) în sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc după cum urmează:
   a) utilizator - instituție publică beneficiară, instituție publică prestatoare, persoană fizică sau persoană fizică autorizată care are obligații de plată, instituție de credit și instituție de credit acceptatoare, având CNP/NIF sau CIF/CUI valid;
   b) pagină web - document electronic, accesibil prin internet;
   c) navigator internet - program pentru calculator care permite vizualizarea paginilor web;
   d) operator SNEP - Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională (CNMSI);
   e) contribuabil - persoană fizică sau persoană fizică autorizată care efectuează plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar prin intermediul SNEP;
   f) instituții publice beneficiare - instituții publice care desfășoară activități de încasare online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar prin intermediul SNEP.
  

Art. 3. - Decuplarea utilizatorului de la SNEP se face automat la închiderea navigatorului internet.

  

CAPITOLUL II
  Proceduri de securitate și asigurarea disponibilității

  

Art. 4. - Operatorul SNEP are obligația de a defini și a implementa, până la darea în producție a sistemului, proceduri și mecanisme necesare pentru asigurarea securității și disponibilității sistemului, la nivelul tuturor componentelor acestuia, astfel încât SNEP să funcționeze la parametrii stabiliți prin pct. 4.1 din Normele metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 168/14/95.
  

Art. 5. - Operatorul SNEP are obligația de a implementa proceduri în domeniul cybersecurity care să asigure protecția SNEP, a utilizatorilor și a datelor acestora. Procedurile vor viza aspecte precum: colectarea și analiza logurilor, protecția împotriva tipurilor de atacuri informatice cunoscute, testarea periodică pentru identificarea posibilelor breșe de securitate.
  

Art. 6. - Operatorul SNEP va implementa proceduri și mecanisme pentru a asigura în implementarea și operarea SNEP respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
  

Art. 7. - Administratorii SNEP, angajați ai operatorului SNEP, se vor autentifica cu certificat electronic pe stațiile de administrare a SNEP.
  

Art. 8. - Operatorul SNEP va monitoriza funcționarea componentelor SNEP, inclusiv a liniilor de comunicații. în cazul funcționării necorespunzătoare a componentelor monitorizate ale SNEP, operatorul SNEP va proceda potrivit procedurilor interne.

  

CAPITOLUL III
  Standardul de interfațare și interconectare

  

Art. 9. - Instituțiile publice beneficiare înregistrate vor implementa conectorii corespunzători pentru realizarea comunicației între aplicația proprie de gestiune a contribuabililor și debitelor acestora și SNEP utilizând protocolul HTTPS, fără a fi însă obligatorie utilizarea unui certificat de server calificat.
  

Art. 10. - Standardul de interfațare și interconectare pentru comunicarea obligațiilor de plată constituite de instituțiile publice beneficiare care dețin un sistem de gestiune a obligațiilor bugetare, precum și descrierea acestuia sunt puse la dispoziție de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu titlu gratuit, conform anexei nr. 1.
  

Art. 11. - Standardul de interfațare și interconectare pentru actualizarea în SNEP a informațiilor privind contribuabilii, precum și a registrului tipurilor de taxe pentru instituțiile publice beneficiare care dețin un sistem de gestiune a obligațiilor bugetare, precum și descrierea acestuia sunt puse la dispoziție de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu titlu gratuit, conform anexei nr. 2.
  

Art. 12. - Formatul electronic standardizat al fișierelor transmise operatorului SNEP de către instituțiile publice beneficiare care nu dețin un sistem de gestiune a obligațiilor bugetare pentru înregistrarea și actualizarea în SNEP a informațiilor privind contribuabilii, precum și descrierea acestuia sunt puse la dispoziție de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu titlu gratuit, conform anexei nr. 3.
  

Art. 13. - Standardul de interfațare și interconectare între SNEP și aplicația informatică dezvoltată de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform pct. 3.2.2.2 din Normele metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 168/14/95, pentru comunicarea obligațiilor de plată constituite de instituțiile publice beneficiare care nu dețin un sistem de gestiune a obligațiilor bugetare, precum și descrierea acestuia sunt puse la dispoziție de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu titlu gratuit, conform anexei nr. 4.
  

Art. 14. - Formatul electronic standardizat al fișierelor transmise Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală de către instituțiile publice beneficiare care nu dețin un sistem de gestiune a obligațiilor bugetare pentru actualizarea informațiilor privind obligațiile de plată, precum și descrierea acestuia sunt puse la dispoziție de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu titlu gratuit, conform anexei nr. 5.
  

Art. 15. - Numele fișierelor transmise prin SNEP vor respecta următorul format:
    Idemitent_Iddestinatar_data_numarordine_tipfisier_nrfisier.extensie, cu următoarele clarificări, cu respectarea definițiilor prevăzute la pct. 1.4 din Normele metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 168/14/95:
   a) pentru fișierele prevăzute la pct. 3.5.3 din Normele metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 168/14/95:
    Idemitent: ''SNEP''
    Iddestinatar: [BIC al instituției de credit acceptatoare]
    data: [data calendaristică, în format aaaallzz]
    numarordine [generat automat de către SNEP]
    tipfisier: ''TA'', unde TA reprezintă tranzacții autorizate
    nrfisier: [generat automat de către SNEP, ca număr al fișierului]
    extensie: [se stabilește de către operatorul SNEP în funcție de tipul conținutului];
   b) pentru fișierele prevăzute la pct. 3.5.8 din Normele metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 168/14/95:
    Idemitent: [BIC al instituției de credit acceptatoare]
    Iddestinatar: ''SNEP''
    data: [data calendaristică, în format aaaallzz]
    numarordine [generat de către instituția de credit acceptatoare]
    tipfisier: ''TD'', unde TD reprezintă tranzacții decontate
    nrfisier: [generat de către instituția de credit acceptatoare, ca număr al fișierului]
    extensie: [se stabilește de către operatorul SNEP în funcție de tipul conținutului];
   c) pentru fișierele prevăzute la pct. 3.6.2 din Normele metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 168/14/95:
    Idemitent: ''SNEP''
    Iddestinatar: [CIF al instituției publice beneficiare]
    data: [data calendaristică, în format aaaallzz]
    numarordine [generat automat de către SNEP]
    tipfisier: ''TASP'', unde TASP reprezintă tranzacții autorizate de SNEP către instituția publică beneficiară
    nrfisier: [generat automat de către SNEP, ca număr al fișierului]
    extensie: [se stabilește de către operatorul SNEP în funcție de tipul conținutului];
   d) pentru fișierele prevăzute la pct. 3.7.3 din Normele metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 168/14/95:
    Idemitent: [CIF al instituției publice beneficiare]
    Iddestinatar: [BIC al instituției de credit acceptatoare]
    data: [data calendaristică, în format aaaallzz]
    numarordine [generat de către instituția publică beneficiară]
    tipfisier: ''TR'', unde TR reprezintă tranzacții restituite
    nrfisier: [generat automat de către instituția publică beneficiară, ca număr al fișierului]
    extensie: [se stabilește de către instituția publică beneficiară].
  

Art. 16. - Fișierele transmise prin SNEP privitoare la tranzacții vor conține numai tranzacții aferente unei singure zile.
  

Art. 17. - Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

  

 ANEXA Nr. 1
la normele tehnice

  

1.1. Standardul de interfațare și interconectare pentru comunicarea obligațiilor de plată constituite de instituțiile publice beneficiare care dețin un sistem de gestiune a obligațiilor bugetare
    <?xml version=''1.0'' ?>
    <definitions xmlns=''http://schemas.xmlsoap. org/wsdl/'' xmlns: tns=''Aici va apărea namespace-ul aplicației dezvoltate de instituția care furnizează web service-ul, de ex.:<BR>    https://www.domeniu_institutie_publica.ro/ghiseu_institutie_publica/ghiseu/server.php''
    xmlns: soap=''http://schemas.xmlsoap. org/wsdl/soap/''
    xmlns:xsd=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema'' xmlns: soap-enc=''http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'' xmlns: wsdl=''http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/''
    name=''InformatiiPlataZF'' targetNamespace=''Aici va apărea namespace-ul aplicației dezvoltate de instituția care furnizează web service-ul, de ex.:
    https://www.domeniu_institutie_publica.ro/ghiseu_institutie_publica/ghiseu/server.php''>
    <types>
    <xsd:schema targetNamespace=''Aici va apărea namespace-ul aplicației dezvoltate de instituția care furnizează web service-ul, de ex.:<BR>    https://www.domeniu_institutie_publica.ro/ghiseu_institutie_publica/ghiseu/server.php''>
    <xsd:element name=''getSumeDePlataPePersoana''>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name=''cui'' type=''xsd:string''/>
    <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
    <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name=''ArrayOfString''>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name=''item'' type=''xsd:string'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name=''LinieDetaliiSume''>
    <xsd:all>
    <xsd:element name=''linie'' type=''tns: ArrayOfString''/>
    </xsd:all>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name=''ArrayOfLiniedetaliisume''>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name=''item'' type=''tns: LinieDetaliiSume'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name=''TipSuma''>
    <xsd:all>
    <xsd:element name=''idTipSuma'' type=''xsd:int''/>
    <xsd:element name=''valoare'' type=''xsd:float''/>
    <xsd:element name=''prioritate'' type=''xsd:int''/>
    <xsd:element name=''detaliiHeader'' type=''tns: ArrayOfString''/>
    <xsd:element name=''detaliiBody'' type=''tns: ArrayOfLiniedetaliisume''/>
    </xsd:all>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name=''ArrayOfTipsuma''>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name=''item'' type=''tns: TipSuma'' minOccurs= ''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name=''ListaTipuriSume''>
    <xsd:all>
    <xsd:element name=''sume'' type=''tns: ArrayOfTipsuma''/>
    <xsd:element name=''dataCalcul'' type=''xsd:string''/>
    <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
    <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
    </xsd:all>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name=''getSumeDePlataPePersoanaResponse''>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name=''getSumeDePlataPePersoanaResult'' type=''tns: ListaTipuriSume''/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name=''SumaIncasata''>
    <xsd:all>
    <xsd:element name=''idTipSuma'' type=''xsd:int''/>
    <xsd:element name=''valoare'' type=''xsd:float''/>
    </xsd:all>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name=''ArrayOfSumaincasata''>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name=''item'' type=''tns:SumaIncasata'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name=''inregistrareIncasari''>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name=''order'' type=''xsd:int''/>
    <xsd:element name =''cui'' type=''xsd:string''/>
    <xsd:element name=''sume'' type=''tns:ArrayOfSumaincasata''/>
    <xsd:element name=''data'' type=''xsd:string''/>
    <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
    <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name=''inregistrareIncasariResponse''>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name=''inregistrareIncasariResult'' type=''xsd:boolean''/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:schema>
    </types>
    <portType name=''InformatiiPlataZFPort''>
    <operation name=''getSumeDePlataPePersoana''>
    <documentation>Metoda care returnează sumele de plată cu detaliile acestora pentru un CUI dat</documentation>
    <input message=''tns:getSumeDePlataPePersoanaIn''/>
    <output message=''tns:getSumeDePlataPePersoanaOut''/>
    </operation>
    <operation name=''inregistrareIncasari''>
    <documentation>Metoda care primește sumele și tipurile pentru care s-a făcut plata pe un CUI</documentation>
    <input message=''tns:inregistrareIncasariIn''/>
    <output message=''tns:inregistrareIncasariOut''/>
    </operation>
    </portType>
    <binding name=''InformatiiPlataZFBinding'' type=''tns:InformatiiPlataZFPort''>
    <soap:binding style=''document'' transport=''http://schemas.xmlsoap.org/soap/http''/>
    <operation name=''getSumeDePlataPePersoana''>
    <soap:operation soapAction=''Aici va apărea url-ul metodei getSumeDePlataPePersoana, de ex.:<BR>    https://www.domeniu_institutie_publica.ro/ghiseu_institutie_publica/ghiseu/server.php
    diezgetSumeDePlataPePersoana''/>
    <input>
    <soap:body use=''literal''/>
    </input>
    <output>
    <soap:body use=''literal''/>
    </output>
    </operation>
    <operation name=''inregistrareIncasari''>
    <soap:operation soapAction=''Aici va apărea url-ul metodei inregistrareIncasari, de ex.:<BR>    https://www.domeniu_institutie_publica.ro/ghiseu_institutie_publica/ghiseu/server.phpdiezinregistrareIncasari''/>
    <input>
    <soap:body use=''literal''/>
    </input>
    <output>
    <soap:body use=''literal''/>
    </output>
    </operation>
    </binding>
    <service name=''InformatiiPlataZFService''>
    <port name=''InformatiiPlataZFPort'' binding=''tns:InformatiiPlataZFBinding''>
    <soap:address location=''Aici va apărea url-ul aplicației dezvoltate de instituția care furnizează web service-ul, de ex.:<BR>    https://www.domeniu_institutie_publica.ro/ghiseu_institutie_publica/ghiseu/server.php''/>
    </port>
    </service>
    <message name=''getSumeDePlataPePersoanaIn''>
    <part name=''parameters'' element=''tns:getSumeDePlataPePersoana''/>
    </message>
    <message name=''getSumeDePlataPePersoanaOut''>
    <part name=''parameters'' element=''tns:getSumeDePlataPePersoanaResponse''/>
    </message>
    <message name=''inregistrareIncasariIn''>
    <part name=''parameters'' element=''tns:inregistrareIncasari''>
    </message>
    <message name=''inregistrareIncasariOut''>
    <part name=''parameters'' element=''tns:inregistrareIncasariResponse''/>
    </message>
    </definitions>
   1.2. Descrierea standardului de interfațare și interconectare pentru comunicarea obligațiilor de plată constituite de instituțiile publice beneficiare care dețin un sistem de gestiune a obligațiilor bugetare
    Servicii web client
    Reguli generale
    Datele string se vor trimite codate în format UTF8.
    Checksumul (suma de control) din fiecare mesaj se va compune pe valorile codate UTF8.
    Requesturile SOAP trebuie să fie valide din punct de vedere XML.

    Web-service - debite/sume cu detalii
    Cerere:
    Denumire: getSumeDePlataPePersoana
    Descriere: Cererea este trimisă de ghiseul.ro către web-service-ul instituției, care va răspunde cu date despre persoana corespunzătoare CUI-ului trimis.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''getSumeDePlataPePersoana''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''cui'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
    CUI - CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate)
    timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083837), unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele (ex.: 38)
    check - suma de control al integrității mesajului; algoritmul folosit este HMAC-SHA1 cu cheie de criptare;
   - se aplică algoritmul pe valoarea CUI-ului.
    Răspuns:
    Denumire: getSumeDePlataPePersoanaResponse
    Descriere: Este răspunsul web-service-ului server al instituției la cererea adresată de web-service-ul client de pe ghiseul.ro. Răspunsul conține o listă cu sume de plătit de către persoana al cărei CUI este trimis prin mesajul getSumeDePlataPePersoana. Sumele sunt grupate pe tipuri de sume; tipurile de sume pot fi prioritizate.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''getSumeDePlataPePersoanaResponse''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''getSumeDePlataPePersoanaResult'' type=''tns:ListaTipuriSume''/>
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name=''ListaTipuriSume''>
   <xsd:all>
         <xsd:element name=''sume'' type=''tns:ArrayOfTipsuma''/>
         <xsd:element name=''dataCalcul'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''ArrayOfTipsuma''>
   <xsd:sequence>
      <xsd:element name=''item'' type=''tns:TipSuma'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''TipSuma''>
   <xsd:all>
      <xsd:element name=''idTipSuma'' type=''xsd:int''/>
      <xsd:element name=''valoare'' type=''xsd:float''/>
      <xsd:element name=''prioritate'' type=''xsd:int''/>
      <xsd:element name=''detaliiHeader'' type=''tns:ArrayOfString''/>
      <xsd:element name=''detaliiBody'' type=''tns:ArrayOfLiniedetaliisume''/>
   </xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''ArrayOfLiniedetaliisume''>
   <xsd:sequence>
      <xsd:element name=''item'' type=''tns:LinieDetaliiSume'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''LinieDetaliiSume''>
      <xsd:all>
         <xsd:element name=''linie'' type=''tns:ArrayOfString''/>
      </xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''ArrayOfString''>
   <xsd:sequence>
      <xsd:element name=''item'' type=''xsd:string'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
   sume - un array cu sumele de plătit grupate pe tipuri de sume
   idTipSuma - codul tipului de sumă
   valoare - suma datorată pentru tipul de sumă idTipSuma de forma întreg.douăzecimale (ex.: 57.32)
   prioritate - prioritatea în care trebuie să se plătească suma; tipurile de sumă pot să fie prioritizate sau nu; fiecare tip de
sumă care se dorește a fi prioritizată va avea un număr de prioritizare unic obligatoriu pozitiv;
   prioritate = 1 este cel mai prioritar tip de sumă, apoi cel cu prioritate = 2 etc.;
   restul tipurilor de sumă care nu se doresc a fi prioritizate vor avea prioritate = 0 și vor putea să fie plătite numai după ce
sunt plătite sumele pe tipurile de sumă cu prioritate.
   detaliiHeader - un array de stringuri (ex.: Proprietate Debit Rămășiță Majorări Penalități)
   detaliiBody - un array de obiecte LinieDetaliiSume; conține detaliile de plată corespunzător tipului de sumă idTipSuma
   LinieDetaliiSume - un array de stringuri (ex.: denumire, suma debit, suma rămășiță, suma majorare, suma
   penalitate); acestea vor apărea utilizatorilor în format tabelar.
   dataCalcul - data la care s-a calculat valoarea obligațiilor de plată, în format aaaallzz, unde aaaa este anul
   (ex.: 2010), ll este luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15)
   timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083837), unde aaaa este anul (ex.: 2010),
   II este luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele
   (ex.: 38)
check - suma de control al integrității mesajului; algoritmul folosit este HMAC-SHA1 cu cheie de criptare;
      - algoritmul se aplică pe stringul obținut prin concatenarea în ordine a valorilor: idTipSuma, valoare, apoi pe rând
        valorile din detaliiHeader luate în ordinea din array, apoi valorile din detaliiBody.
 
    OBSERVAí…¢IE: detaliiHeader și detaliiBody trebuie să conțină același număr de câmpuri.

    Web-service - înregistrare plăți acceptate
    Cerere:
    Denumire: inregistrareIncasari
    Descriere: Web-service-ul client de pe ghiseul.ro trimite un mesaj spre web-service-ul server de la instituție cu detalii despre încasarea acceptată de procesatorul de plăți electronice. Mesajul conține numărul plății, data plății și sumele totale pe tipuri de sume plătite de persoana respectivă.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''inregistrareIncasari''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''order'' type=''xsd:int''/>
         <xsd:element name=''cui'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''sume'' type=''tns:ArrayOfSumaincasata''/>
         <xsd:element name=''data'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name=''ArrayOfSumaincasata''>
   <xsd:sequence>
      <xsd:element name=''item'' type=''tns:SumaIncasata'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''SumaIncasata''>
   <xsd:all>
         <xsd:element name=''idTipSuma'' type=''xsd:int''/>
         <xsd:element name=''valoare'' type=''xsd:float''/>
   </xsd:all>
</xsd:complexType>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
order - numărul încasării
cui - CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate)
data - data plății de forma aaaa-ll-zz oo:mm:ss (ex.: 2010-09-15 08:38:12)
sume - array de obiecte SumaIncasata; listă cu sumele plătite pe tipuri de sume
     SumaIncasata conține câmpurile:
     idTipSuma - codul tipului de sumă
     valoare - totalul plătit pe tipul de sumă idTipSuma de forma întreg.douăzecimale (ex.: 1234.50)
     timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083812), unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este
     luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele (ex.: 12)
     check - suma de control al integrității mesajului; algoritmul folosit este HMAC-SHA1 cu cheie de criptare;
           - algoritmul se aplică pe stringul obținut prin concatenarea în ordine a valorilor: order, cui, data, apoi pe rând
             valorile din arrayul cu sume.
 
    Răspuns:
    Denumire: inregistrareIncasariResponse
    Descriere: Web-service-ul server al instituției răspunde web-service-ului client de la ghiseul.ro. Va răspunde cu 1 dacă a reușit să facă descărcarea plății în sistemul local al instituției. Altfel va răspunde cu 0.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''inregistrareIncasariResponse''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
      <xsd:element name=''inregistrareIncasariResult'' type=''xsd:boolean''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
    inregistrareIncasariResult - este 1 dacă s-a înregistrat încasarea cu succes, 0 dacă înregistrarea nu s-a putut efectua.
    Tratarea erorilor (Soap Fault) pentru ambele servicii
    Se va trimite Soap Fault cu <faultcode> 1, 2 sau 3 în următoarele cazuri specifice:
    1 - în cazul în care nu s-a verificat integritatea mesajului;
    2 - în cazul în care CUI-ul nu este valid sau nu există în baza de date;
    3 - s-a produs o eroare și serviciul este indisponibil.
    EXEMPLU DE SOAP FAULT:
    Response de la: <?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8''?>
  
<env:Envelope xmlns:env=''http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope''>
   <env:Body>
      <env:Fault>
         <env:Code>
            <env:Value>1</env:Value>
         </env:Code>
         <env:Reason>
            <env:Text>Mesaj invalid</env:Text>
         </env:Reason>
      </env:Fault>
   </env:Body>
</env:Envelope>
 
   ANEXA Nr. 2
la normele tehnice

   2.1. Standardul de interfațare și interconectare pentru actualizarea în SNEP a informațiilor privind contribuabilii, precum și a registrului tipurilor de taxe pentru instituțiile publice beneficiare care dețin un sistem de gestiune a obligațiilor bugetare
  
<?xml version=''1.0'' ?>
<definitions xmlns=''http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/''<BR>xmlns:tns=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transfer''
xmlns:soap=''http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/''
xmlns:xsd=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema''
xmlns:soap-enc=''http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/''
xmlns:wsdl=''http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/''
name=''Transfer''
targetNamespace=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transfer''>
<types>
<xsd:schema targetNamespace=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transfer''>
<xsd:element name=''connectionTest''>
<xsd:complexType/>
   </xsd:element>
<xsd:element name=''connectionTestResponse''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''connectionTestResult'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:complexType name=''PersoanaTransfer''>
<xsd:all>
<xsd:element name=''cui'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''nume'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''adresa'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''cod'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''data'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name=''ArrayOfPersoanatransfer''>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''item'' type=''tns:PersoanaTransfer'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
<xsd:element name=''transferPersoane''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
<xsd:element name=''userClient'' type= ''xsd:string''/>
<xsd:element name=''date''type=''tns:ArrayOfPersoanatransfer''/>
<xsd:element name=''utilizator'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
<xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
<xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:element name=''transferPersoaneResponse''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''transferPersoaneResult'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:complexType name=''FirmaTransfer''>
<xsd:all>
<xsd:element name=''cui'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''nume'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''adresa'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''cod'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''data'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:all>
   </xsd:complexType>
<xsd:complexType name=''ArrayOfFirmatransfer''>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''item'' type=''tns:FirmaTransfer'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
<xsd:element name=''transferFirme''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
<xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''date'' type=''tns:ArrayOfFirmatransfer''/>
<xsd:element name=''utilizator'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
<xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
<xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:element name=''transferFirmeResponse''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''transferFirmeResult'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:complexType name=''TipSumaTransfer''>
<xsd:all>
<xsd:element name=''cod'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''idNomUnic'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''nume'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''iban'' type=''xsd:string''/> <xsd:element name=''debit'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''valInitiala'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''inactiv'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''data'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''platitor'' type=''xsd:string''<BR>   </xsd:all>
   </xsd:complexType>
<xsd:complexType name=''ArrayOfTipsumatransfer''>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''item'' type=''tns:TipSumaTransfer'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
<xsd:element name=''transferTipuriSume''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
<xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''date'' type=''tns:ArrayOfTipsumatransfer''/>
<xsd:element name=''utilizator'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
<xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
<xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:element name=''transferTipuriSumeResponse''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''transferTipuriSumeResult'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:element name=''getUltimaDataPersoane''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
<xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:element name=''getUltimaDataPersoaneResponse''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''getUltimaDataPersoaneResult'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:element name=''actualizarePersoane''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
<xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''date'' type=''tns:ArrayOfPersoanatransfer''/>
<xsd:element name=''utilizator'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
<xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
<xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:element name=''actualizarePersoaneResponse''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''actualizarePersoaneResult'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:element name=''getUltimaDataFirme''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
<xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:element name=''getUltimaDataFirmeResponse''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''getUltimaDataFirmeResult'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:element name=''actualizareFirme''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
<xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''date'' type=''tns:ArrayOfFirmatransfer''/>
<xsd:element name=''utilizator'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
<xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
<xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:element name=''actualizareFirmeResponse''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
   <xsd:element name=''actualizareFirmeResult'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      </xsd:element>
<xsd:element name=''getUltimaDataTipuriSume''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
   <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
   <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      </xsd:element>
<xsd:element name=''getUltimaDataTipuriSumeResponse''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
   <xsd:element name=''getUltimaDataTipuriSumeResult'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      </xsd:element>
<xsd:element name=''actualizareTipuriSume''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
   <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
   <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''date'' type=''tns:ArrayOfTipsumatransfer''/>
   <xsd:element name=''utilizator'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
   <xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
   <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      </xsd:element>
<xsd:element name=''actualizareTipuriSumeResponse''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
   <xsd:element name=''actualizareTipuriSumeResult'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      </xsd:element>
<xsd:element name=''getUltimCodStergeri''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
   <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
   <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      </xsd:element>
<xsd:element name=''getUltimCodStergeriResponse''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''getUltimCodStergeriResult'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:complexType name=''StergereTransfer''>
<xsd:all>
<xsd:element name=''cod'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''codObiectSters'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''fizjur'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:all>
   </xsd:complexType>
<xsd:complexType name=''ArrayOfStergeretransfer''>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''item'' type=''tns:StergereTransfer'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
<xsd:element name=''stergere''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
<xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''date'' type=''tns:ArrayOfStergeretransfer''/>
<xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
<xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
<xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
<xsd:element name=''stergereResponse''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=''stergereResult'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>
   </xsd:schema>
   </types>
<portType name=''TransferPort''>
<operation name=''connectionTest''>
<documentation>Returneaza o valoare</documentation>
<input message=''tns:connectionTestIn''/>
<output message=''tns:connectionTestOut''/>
   </operation>
<operation name=''transferPersoane''>
<documentation>Returneaza 0 daca operatia de scriere a datelor s-a efectuat cu succes</documentation>
<input message=''tns:transferPersoaneIn''/>
<output message=''tns:transferPersoaneOut''/>
   </operation>
<operation name=''transferFirme''>
<documentation>Returneaza 0 daca operatia de scriere a datelor s-a efectuat cu succes</documentation>
<input message=''tns:transferFirmeIn''/>
<output message=''tns:transferFirmeOut''/>
   </operation>
<operation name=''transferTipuriSume''>
<documentation>Returneaza 0 daca operatia de scriere a datelor s-a efectuat cu succes</documentation>
<input message=''tns:transferTipuriSumeIn''/>
<output message=''tns:transferTipuriSumeOut''/>
      </operation>
<operation name=''getUltimaDataPersoane''>
<documentation>Returneaza cea mai recenta data a unei persoane pentru institutia data sau '0' daca nu exista o
ultima data</documentation>
<input message=''tns:getUltimaDataPersoaneIn''/>
<output message=''tns:getUltimaDataPersoaneOut''/>
      </operation>
<operation name=''actualizarePersoane''>
<documentation>Returneaza 0 daca operatia de actualizare a datelor s-a efectuat cu succes</documentation>
<input message=''tns:actualizarePersoaneIn''/>
<output message=''tns:actualizarePersoaneOut''/>
   </operation>
operation name=''getUltimaDataFirme''>
documentation>Returneaza cea mai recenta data a unei persoane fizice autorizate pentru institutia data sau '0'
dacă nu exista o ultima data</documentation>
<input message=''tns:getUltimaDataFirmeIn''/>
<output message=''tns:getUltimaDataFirmeOut''/>
   </operation>
<operation name=''actualizareFirme''>
   <documentation>Returneaza 0 daca operatia de actualizare a datelor s-a efectuat cu succes</documentation>
<input message=''tns:actualizareFirmeIn''/>
<output message=''tns:actualizareFirmeOut''/>
   </operation>
<operation name=''getUltimaDataTipuriSume''>
<documentation>Returneaza cea mai recenta data tipuri_sume pentru institutia data sau '0' daca nu exista o ultima
data</documentation>
<input message=''tns:getUltimaDataTipuriSumeIn''/>
<output message=''tns:getUltimaDataTipuriSumeOut''/>
   </operation>
<operation name=''actualizareTipuriSume''>
   <documentation>Returneaza 0 daca operatia de actualizare a datelor s-a efectuat cu succes</documentation>
<input message=''tns:actualizareTipuriSumeIn''/>
<output message=''tns:actualizareTipuriSumeOut''/>
   </operation>
<operation name=''getUltimCodStergeri''>
   <documentation>Returneaza ultimul cod din tabela de stergeri pentru institutia data sau '0' daca nu exista ultimul
cod</documentation>
<input message=''tns:getUltimCodStergeriIn''/>
<output message=''tns:getUltimCodStergeriOut''/>
   </operation>
<operation name=''stergere''>
   <documentation>Returneaza 0 daca operatia de stergere a datelor s-a efectuat cu succes</documentation>
<input message=''tns:stergereIn''/>
<output message=''tns:stergereOut''/>
</operation>
</portType>
<binding name=''TransferBinding'' type=''tns:TransferPort''>
<soap:binding style=''document'' transport=''http://schemas.xmlsoap.org/soap/http''/>
<operation name=''connectionTest''>
<soap:operation soapAction=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transferdiezconnectionTest''/>
<input>
<soap:body use=''literal''/>
   </input>
<output>
<soap:body use=''literal''/>
   </output>
   </operation>
<operation name=''transferPersoane''>
<soap:operation soapAction=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transferdieztransferPersoane''/>
<input>
<soap:body use=''literal''/>
   </input>
<output>
<soap:body use=''literal''/>
   </output>
   </operation>
<operation name=''transferFirme''>
<soap:operation soapAction=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transferdieztransferFirme''/>
<input>
<soap:body use=''literal''/>
   </input>
<output>
<soap:body use=''literal''/>
   </output>
   </operation>
<operation name=''transferTipuriSume''>
<soap:operation soapAction=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transferdieztransferTipuriSume''/>
   <input>
<soap:body use=''literal''/>
   </input>
<output>
<soap:body use=''literal''/>
   </output>
   </operation>
<operation name=''getUltimaDataPersoane''>
<soap:operation soapAction=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transferdiezgetUltimaDataPersoane''/>
<input>
<soap:body use=''literal''/>
   </input>
<output>
<soap:body use=''literal''/>
   </output>
   </operation>
<operation name=''actualizarePersoane''>
<soap:operation soapAction=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transferdiezactualizarePersoane''/>
<input>
<soap:body use=''literal''/>
   </input>
<output>
<soap:body use=''literal''/>
   </output>
   </operation>
<operation name=''getUltimaDataFirme''>
<soap:operation soapAction=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transferdiezgetUltimaDataFirme''/>
<input>
<soap:body use=''literal''/>
   </input>
<output>
<soap:body use=''literal''/>
   </output>
   </operation>
<operation name=''actualizareFirme''>
<soap:operation soapAction=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transferdiezactualizareFirme''/>
<input>
<soap:body use=''literal''/>
   </input>
<output>
<soap:body use=''literal''/>
   </output>
   </operation>
<operation name=''getUltimaDataTipuriSume''>
<soap:operation soapAction=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transferdiezgetUltimaDataTipuriSume''/>
<input>
<soap:body use=''literal''/>
   </input>
<output>
<soap:body use=''literal''/>
   </output>
   </operation>
<operation name=''actualizareTipuriSume''>
<soap:operation soapAction=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transferdiezactualizareTipuriSume''/>
<input>
<soap:body use=''literal''/>
   </input>
<output>
<soap:body use=''literal''/>
   </output>
   </operation>
<operation name=''getUltimCodStergeri''>
<soap:operation soapAction=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transferdiezgetUltimCodStergeri''/>
<input>
<soap:body use=''literal''/>
   </input>
<output>
<soap:body use=''literal''/>
   </output>
   </operation>
<operation name=''stergere''>
<soap:operation soapAction=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transferdiezstergere''/>
<input>
<soap:body use=''literal''/>
   </input>
<output>
<soap:body use=''literal''/>
   </output>
   </operation>
   </binding>
<service name=''TransferService''>
<port name=''TransferPort'' binding=''tns:TransferBinding''>
<soap:address location=''https://www.ghiseul.ro/ghiseul_admin/public/transfer/transfer''/>
   </port>
   </service>
<message name=''connectionTestIn''>
<part name=''parameters'' element=''tns:connectionTest''/>
   </message>
<message name=''connectionTestOut''>
<part name=''parameters'' element=''tns:connectionTestResponse''/>
   </message>
<message name=''transferPersoaneIn''>
<part name=''parameters'' element=''tns:transferPersoane''/>
   </message>
<message name=''transferPersoaneOut''>
<part name=''parameters'' element=''tns:transferPersoaneResponse''/>
   </message>
<message name=''transferFirmeIn''>
<part name=''parameters'' element=''tns:transferFirme''/>
   </message>
<message name=''transferFirmeOut''>
<part name=''parameters'' element=''tns:transferFirmeResponse''/>
   </message>
<message name=''transferTipuriSumeIn''>
<part name=''parameters'' element=''tns:transferTipuriSume''/>
   </message>
<message name=''transferTipuriSumeOut''>
<part name=''parameters'' element=''tns:transferTipuriSumeResponse''/>
   </message>
<message name=''getUltimaDataPersoaneIn''>
<part name=''parameters'' element=''tns:getUltimaDataPersoane''/>
   </message>
<message name=''getUltimaDataPersoaneOut''>
<part name=''parameters'' element=''tns:getUltimaDataPersoaneResponse''/>
   </message>
<message name=''actualizarePersoaneIn''>
<part name=''parameters'' element=''tns:actualizarePersoane''/>
   </message>
<message name=''actualizarePersoaneOut''>
<part name=''parameters'' element=''tns:actualizarePersoaneResponse''/>
   </message>
<message name=''getUltimaDataFirmeIn''>
<part name=''parameters'' element=''tns:getUltimaDataFirme''/>
   </message>
<message name=''getUltimaDataFirmeOut''>
<part name=''parameters'' element=''tns:getUltimaDataFirmeResponse''/>
   </message>
<message name=''actualizareFirmeIn''>
<part name=''parameters'' element=''tns:actualizareFirme''/>
   </message>
<message name=''actualizareFirmeOut''>
<part name=''parameters'' element=''tns:actualizareFirmeResponse''/>
   </message>
<message name=''getUltimaDataTipuriSumeIn''>
<part name=''parameters'' element=''tns:getUltimaDataTipuriSume''/>
   </message>
<message name=''getUltimaDataTipuriSumeOut''>
<part name=''parameters'' element=''tns:getUltimaDataTipuriSumeResponse''/>
   </message>
<message name=''actualizareTipuriSumeIn''>
<part name=''parameters'' element=''tns:actualizareTipuriSume''/>
   </message>
<message name=''actualizareTipuriSumeOut''>
<part name=''parameters'' element=''tns:actualizareTipuriSumeResponse''/>
   </message>
<message name=''getUltimCodStergeriIn''>
<part name=''parameters'' element=''tns:getUltimCodStergeri''/>
   </message>
<message name=''getUltimCodStergeriOut''>
<part name=''parameters'' element=''tns:getUltimCodStergeriResponse''/>
   </message>
<message name=''stergereIn''>
<part name=''parameters'' element=''tns:stergere''/>
   </message>
<message name=''stergereOut''>
<part name=''parameters'' element=''tns:stergereResponse''/>
   </message>
   </definitions>
 
   2.2. Descrierea standardului de interfațare și interconectare pentru actualizarea în SNEP a informațiilor privind contribuabilii, precum și a registrului tipurilor de taxe pentru instituțiile publice beneficiare care dețin un sistem de gestiune a obligațiilor bugetare
    Servicii web-server actualizare regiștri
    Reguli generale
    Datele string se vor trimite codate în format UTF8.
    Checksumul (suma de control) din fiecare mesaj se va compune pe valorile codate UTF8.
    Requesturile SOAP trebuie să fie valide din punct de vedere XML.
    Web service - transfer persoane
    Cerere:
    Denumire: transferPersoane
    Descriere: Cererea cu datele persoanelor care se transferă este trimisă de web-service-ul client al instituției către web- service-ul server de la ghiseul.ro. Se vor transfera toate persoanele care sunt în evidența instituției, nedecedate și care au CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) valid. Transmiterea datelor se va face pe pachete. într-un pachet se pot trimite maximum 1.000 de persoane.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''transferPersoane''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
   <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
   <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''date'' type=''tns:ArrayOfPersoanatransfer''/>
   <xsd:element name=''utilizator'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
   <xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
   <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name=''ArrayOfPersoanatransfer''>
<xsd:sequence>
   <xsd:element name=''item'' type=''tns:PersoanaTransfer'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType

<xsd:complexType name=''PersoanaTransfer''>
<xsd:all>
   <xsd:element name=''cui'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''nume'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''adresa'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''cod'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''data'' type=''xsd:string''/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
idClient - codul de client primit de la ghiseul.ro
userClient - numele userului care a înrolat instituția la ghiseul.ro
date - un array de obiecte PersoanaTransfer;  listă cu datele persoanelor
       PersoanaTransfer conține câmpurile:
       CUI - CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate)
       nume - numele și prenumele
       adresa - adresa persoanei
       cod - identificatorul unic al persoanei în baza de date a instituției
       data - data creării sau data ultimei modificări (dacă a fost modificată) a persoanei în baza de date a instituției; de
              forma aaaa-ll-zz oo:mm:ss (ex.: 2010-10-22 16:06:12)
utilizator - numele utilizatorului care face transferul, de forma idClient.userWindows@numeStatie
timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083812), unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este luna
            (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele (ex.: 12)
primulPachet = 1 dacă este primul pachet din transfer, 0 dacă nu e primul pachet
ultimulPachet = 1 dacă este ultimul pachet din transfer, 0 dacă nu e ultimul pachet
check - suma de control al integrității mesajului; algoritmul folosit este HMAC-SHA1 cu cheia de criptare;
      - algoritmul se aplică pe stringul obținut prin concatenarea în ordine a valorilor din arrayul date: cod, CUI, nume,
        adresa, data.
 
    Răspuns:
    Denumire: transferPersoaneResponse
    Descriere: Web-service-ul server de la ghiseul.ro răspunde web-service-ului client al instituției. Va răspunde cu 0 dacă a reușit transferul persoanelor.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''transferPersoaneResponse''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''transferPersoaneResult'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
transferPersoaneResult:
   0 - transfer reușit
   Soap Fault - la transfer nereușit (vezi ''Tratarea erorilor'')
 
    Web service - transfer persoane fizice autorizate
    Cerere:
    Denumire: transferFirme
    Descriere: Cererea cu datele de transfer este trimisă de web-service-ul client al instituției către web-service-ul server de pe ghiseul.ro . Transmiterea datelor se va face pe pachete. într-un pachet se pot trimite maximum 1.000 de persoane. Se vor transfera toate persoanele care sunt în evidența instituției și care au CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) valid.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''transferFirme''>
<xsd:complexType>
   <xsd:sequence>
      <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
      <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
      <xsd:element name=''date'' type=''tns:ArrayOfFirmatransfer''/>
      <xsd:element name=''utilizator'' type=''xsd:string''/>
      <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
      <xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
      <xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
      <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name=''ArrayOfFirmatransfer''>
<xsd:sequence>
   <xsd:element name=''item'' type=''tns:FirmaTransfer'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name=''FirmaTransfer''>
   <xsd:all>
      <xsd:element name=''cui'' type=''xsd:string''/>
      <xsd:element name=''nume'' type=''xsd:string''/>
      <xsd:element name=''adresa'' type=''xsd:string''/>
      <xsd:element name=''cod'' type=''xsd:string''/>
      <xsd:element name=''data'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:all>
</xsd:complexType>
 
    Explicațiile parametrilor
  
idClient - codul de client primit de pe ghiseul.ro
userClient - numele userului care a înrolat instituția pe ghiseul.ro
date - un array de obiecte FirmaTransfer; listă cu datele firmelor
       FirmaTransfer conține câmpurile:
       CUI - CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate)
       nume - denumirea persoanei
       adresa - adresa persoanei
       cod - identificatorul unic al persoanei în baza de date a instituției
       data - data creării sau data ultimei modificări a persoanei în baza de date a instituției, de forma
              aaaa-ll-zz oo:mm:ss (ex.: 2010-10-22 16:06:12)
utilizator - numele utilizatorului care face transferul, de forma idClient.userWindows@numeStatie
timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083812), unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este
            luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele
            (ex.: 12)
primulPachet = 1 dacă este primul pachet din transfer, 0 dacă nu e primul pachet
ultimulPachet = 1 dacă este ultimul pachet din transfer, 0 dacă nu e ultimul pachet
check - suma de control al integrității mesajului; algoritmul folosit este HMAC-SHA1 cu cheie de criptare;
      - algoritmul se aplică pe stringul obținut prin concatenarea în ordine a valorilor din arrayul date: cod, CUI, nume,
        adresa, data.
 
    Răspuns:
    Denumire: transferFirmeResponse
    Descriere: Web-service-ul server de pe ghiseul.ro răspunde web-service-ului client al instituției. Va răspunde cu 0 dacă a reușit transferul persoanelor.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''transferFirmeResponse''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''transferFirmeResult'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
transferPersoaneResult:
   0 - transfer reușit
   Soap Fault - la transfer nereușit (vezi ''Tratarea erorilor'')
 
    Web-service - transfer tipuri de sume (tipuri de taxe)
    Cerere:
    Denumire: transferTipuriSume
    Descriere: Cererea cu datele de transfer este trimisă de web-service-ul client al instituției către web-service-ul server de pe ghiseul.ro. Se vor transfera toate tipurile de sume care sunt în evidența instituției ce au codul IBAN valid. Transmiterea datelor se va face pe pachete. într-un pachet se pot trimite maximum 1.000 de tipuri de sume.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''transferTipuriSume''>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
   <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
   <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''date'' type=''tns: ArrayOfTipsumatransfer''/>
   <xsd:element name=''utilizator'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
   <xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
   <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name=''ArrayOfTipsumatransfer''>
<xsd:sequence>
   <xsd:element name=''item'' type=''tns: TipSumaTransfer'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name=''TipSumaTransfer''>
<xsd:all>
   <xsd:element name=''cod'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''idNomUnic'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''nume'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''iban'' type=''xsd:string''/>  <xsd:element name=''debit'' type=''xsd:string''/>

<xsd:element name=''valInitiala'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''inactiv'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''data'' type=''xsd:string''/>
<xsd:element name=''platitor'' type=''xsd:string''/>

</xsd:all>
</xsd:complexType>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
idClient - codul de client primit de pe ghiseul.ro
userClient - numele userului care a înrolat instituția pe ghiseul.ro
date - un array de obiecte TipVenitTransfer;  listă cu tipurile de sume
       TipVenitTransfer conține câmpurile:
       cod - identificatorul unic al tipului de sumă din baza de date a instituției
       idNomUnic - identificatorul unic al tipului de taxă din Nomenclatorul unic de tipuri de taxe
       nume - denumirea tipului de sumă
       iban - codul IBAN corespunzător tipului de venit (în combinație cu câmpul platitor) debit = 1 tipul de sumă cu debit -
              reprezintă tipurile de venit pentru care există solduri în baza de date a instituției; vor fi afișate în secțiunea Plăți
              cu autentificare (se va afișa suma totală de plată adusă prin web-service de la instituție) și în secțiunea Plăți fără
              autentificare
            = 0 tipul de venit fără debit - la aceste tipuri de sume utilizatorul poate să completeze suma pe care dorește
              să o plătească; se vor transfera doar cele care se dorește să apară în interfața utilizatorului; vor fi afișate
              numai în secțiunea Plăți fără autentificare
            = 2 tipul de venit amenda - vor apărea în secțiunea Plăți fără autentificare; în această secțiune se vor putea
              plăti amenzile în maximum 48 de ore; utilizatorul trebuie să completeze numărul, seria procesului-verbal
              și suma pe care o are de plătit
       valInitiala - va fi completată pentru tipurile de sume cu debit = 0; va apărea în secțiunea Plăți fără autentificare
                     ca suma propusă de plată, cu posibilitate de modificare
       inactiv = 1 nu mai e folosit de instituție; = 0 folosit
       data - data creării sau data ultimei modificări a tipului de sumă în baza de date a instituției, de forma aaaa-ll-zz
              oo:mm:ss (ex.: 2010-10-22 16:06:12)
       platitor = 0 persoană fizică și juridică, = 1 persoană fizică, = 2 persoană juridică (în combinație cu iban)
utilizator - numele utilizatorului care face transferul, de forma idClient.userWindows@numeStatie
timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083812), unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este
            luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele
            (ex.: 12)
primulPachet = 1 dacă este primul pachet din transfer, 0 dacă nu e primul pachet
ultimulPachet = 1 dacă este ultimul pachet din transfer, 0 dacă nu e ultimul pachet
check - suma de control al integrității mesajului; algoritmul folosit este HMAC-SHA1 cu cheie de criptare;
      - algoritmul se aplică pe stringul obținut prin concatenarea în ordine a valorilor din arrayul date: cod, idNomUnic,
        nume, iban, debit, valInitiala, inactiv, platitor, data
 
    Răspuns:
    Denumire: transferTipuriSumeResponse
    Descriere: Web-service-ul server de pe ghiseul.ro răspunde web-service-ului client al instituției. Va răspunde cu 0 dacă a reușit transferul tipurilor de sume.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''transferTipuriSumeResponse''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''transferTipuriSumeResult'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
transferPersoaneResult:
   0 - transfer reușit
   Soap Fault - la transfer nereușit (vezi ''Tratarea erorilor'')
 
    Web-service - getUltimaDataPersoane
    Cerere:
    Denumire: getUltimaDataPersoane
    Descriere: Cererea este trimisă de web-service-ul client al instituției către web-service-ul server de pe ghiseul.ro. Se cere cea mai mare dată de creare sau dată de modificare din persoane de pe ghiseul.ro.
    Cererea este utilă pentru web-service-ul actualizare persoane care va trimite toate persoanele modificate după această dată.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''getUltimaDataPersoane''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
         <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
    idClient - codul de client primit de pe ghiseul.ro
    userClient - numele userului care a înrolat instituția pe ghiseul.ro
    timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083812), unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele (ex.: 12)
    Răspuns:
    Denumire: getUltimaDataPersoaneResponse
    Descriere: Web-service-ul server de pe ghiseul.ro răspunde web-service-ului client al instituției. Serverul va răspunde cu 0 sau un string în format de dată.
    în funcție de răspunsul dat prin getUltimaDataPersoaneResponse se vor alege înregistrările care trebuie trimise la actualizare persoane.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''getUltimaDataPersoaneResponse''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''getUltimaDataModificarePersoaneResult'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
Explicațiile parametrilor:
  
getUltimaDataPersoaneResult:
   - 0 dacă nu există înregistrări cu dataModificare diferită de null (la updatePersoane se vor trimite toate
     înregistrările ca la transferPersoane)
   - un string în formatul aaaa-ll-zz oo:mm:ss (numit ''ultimaDataModificarePersoane''), reprezentând cea mai
     recentă dataModificare din persoane; (la updatePersoane se vor trimite înregistrările cu dataModificare
     locală >= ultimaDataModificarePersoane primită ca răspuns la acest serviciu)
 
    Web-service - actualizare persoane
    Cerere:
    Denumire: actualizarePersoane
    Descriere: Cererea cu datele de actualizare este trimisă de web-service-ul client al instituției către web-service-ul server de pe ghiseul.ro. Vor trimite toate persoanele modificate după data returnată de getUltimaDataTipuriSumeResponse
    Parametri:
  
<xsd:element name=''actualizarePersoane''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
         <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''date'' type=''tns:ArrayOfPersoanatransfer''/>
         <xsd:element name=''utilizator'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
         <xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
         <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name=''ArrayOfPersoanatransfer''>
   <xsd:sequence>
      <xsd:element name=''item'' type=''tns:PersoanaTransfer'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''PersoanaTransfer''>
   <xsd:all>
      <xsd:element name=''cui'' type=''xsd:string''/>
      <xsd:element name=''nume'' type=''xsd:string''/>
      <xsd:element name=''adresa'' type=''xsd:string''/>
      <xsd:element name=''cod'' type=''xsd:string''/>
      <xsd:element name=''data'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:all>
</xsd:complexType>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
idClient - codul de client primit de pe ghiseul.ro
userClient - numele userului care a înrolat instituția la ghiseul.ro
date - un array de obiecte PersoanaTransfer;  listă cu datele persoanelor
       PersoanaTransfer conține câmpurile:
       CUI - CNP/NIF al persoanei fizice
       nume - numele și prenumele
       adresa - adresa persoanei
       cod - identificatorul unic al persoanei în baza de date a instituției
       data - data creării sau data ultimei modificări a persoanei în baza de date a instituției, de forma aaaa-ll-zz oo:mm:ss
              (ex.: 2010-10-22 16:06:12)
utilizator - numele utilizatorului care face transferul, de forma idClient.userWindows@numeStatie
timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083812), unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este
            luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele
            (ex.: 12)
primulPachet = 1 dacă este primul pachet din transfer, 0 dacă nu e primul pachet
ultimulPachet = 1 dacă este ultimul pachet din transfer, 0 dacă nu e ultimul pachet
check -  suma de control al integrității mesajului; algoritmul folosit este HMAC-SHA1 cu cheie de criptare;
      - algoritmul se aplică pe stringul obținut prin concatenarea în ordine a valorilor din arrayul date: cod, cui, nume,
        adresa, data
 
    Răspuns:
    Denumire: actualizarePersoaneResponse
    Descriere: Web-service-ul server de pe ghiseul.ro răspunde web-service-ului client al instituției. Va răspunde cu 0 dacă a reușit actualizarea persoanelor.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''actualizarePersoaneResponse''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''actualizarePersoaneResult'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
actualizarePersoaneResult:
   0 - actualizare reușită
   Soap Fault - la actualizare nereușită (vezi ''Tratarea erorilor'')
 
    Web-service - getUltimaDataFirme
    Cerere:
    Denumire: getUltimaDataFirme
    Descriere: Cererea este trimisă de web-service-ul client al instituției către web-service-ul server de pe ghiseul.ro. Se cere cea mai mare dată creare sau dată modificare de pe ghiseul.ro
    Cererea este utilă pentru web-service-ul actualizare persoane fizice autorizate care va trimite toate datele modificate după această dată.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''getUltimaDataFirme''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
         <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
idClient   - codul de client primit de pe ghiseul.ro
userClient - numele userului care a înrolat instituția pe ghiseul.ro
timestamp  - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083812), unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este
             luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele
             (ex.: 12)
 
    Răspuns:
    Denumire: getUltimaDataFirmeResponse
    Descriere: Web-service-ul server de pe ghiseul.ro răspunde web-service-ului client al instituției. Serverul va răspunde cu 0 sau un string în format de dată.
    în funcție de răspunsul dat prin getUltimaDataFirmeResponse se vor alege înregistrările care trebuie trimise la actualizare.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''getUltimaDataFirmeResponse''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''getUltimaDataFirmeResult'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
getUltimaDataFirmeResult:
   - 0 dacă nu există înregistrări cu data diferită de null (la actualizareFirme se vor trimite toate înregistrările ca la
     transferFirme)
   - un string în formatul aaaa-ll-zz oo:mm:ss (numit ''ultimaDataModificareFirme''), reprezentând cea mai recentă
     dată (la actualizareFirme se vor trimite înregistrările cu dataModificare locală >= ultimaDataModificareFirme
     primită ca răspuns la acest serviciu)
 
    Web-service - actualizare persoane fizice autorizate
    Cerere:
    Denumire: actualizareFirme
    Descriere: Cererea cu datele de actualizare este trimisă de web-service-ul client al instituției către web-service-ul server de pe ghiseul.ro. Vor trimite toate datele modificate după data returnată de getUltimaDataTipuriSumeResponse
    Parametri:
  
<xsd:element name=''actualizareFirme''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
         <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''date'' type=''tns:ArrayOfFirmatransfer''/>
         <xsd:element name=''utilizator'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
         <xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
         <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name=''ArrayOfFirmatransfer''>
   <xsd:sequence>
      <xsd:element name=''item'' type=''tns:FirmaTransfer'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''FirmaTransfer''>
<xsd:all>
   <xsd:element name=''cui'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''nume'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''adresa'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''cod'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:element name=''data'' type=''xsd:string''/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
idClient - codul de client primit de pe ghiseul.ro
userClient - numele userului care a înrolat instituția pe ghiseul.ro
date - un array de obiecte FirmaTransfer;  listă cu datele persoanelor fizice autorizate
       FirmaTransfer conține câmpurile:
       cui - CIF/CUI persoanei fizice autorizate
       nume - denumirea persoanei fizice autorizate
       adresa - adresa persoanei fizice autorizate
       cod - identificatorul unic al persoanei fizice autorizate în baza de date a instituției
       data - data creării sau data ultimei modificări a persoanei fizice autorizate în baza de date a instituției, de forma
              aaaa-ll-zz oo:mm:ss (ex.: 2010-10-22 16:06:12)
utilizator - numele utilizatorului care face transferul de forma idClient.userWindows@numeStatie
timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083812), unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este
            luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele
            (ex.: 12)
primulPachet = 1 dacă este primul pachet din transfer, 0 dacă nu e primul pachet
ultimulPachet = 1 dacă este ultimul pachet din transfer, 0 dacă nu e ultimul pachet
check - suma de control a integrității mesajului; algoritmul folosit este HMAC-SHA1 cu cheia de criptare;
      - algoritmul se aplică pe stringul obținut prin concatenarea în ordine a valorilor din arrayul date: cod, cui, nume,
        adresa, data
 
    Răspuns:
    Denumire: actualizareFirmeResponse
    Descriere: Web-service-ul server de pe ghiseul.ro răspunde web-service-ului client al instituției. Va răspunde cu 0 dacă a reușit actualizarea datelor.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''actualizareFirmeResponse''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''actualizareFirmeResult'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
actualizareFirmeResult:
   0 - actualizare reușită
   Soap Fault - la actualizare nereușită (vezi Tratarea erorilor)
 
    Web-service - getUltimaDataTipuriSume
    Cerere:
    Denumire: getUltimaDataTipuriSume
    Descriere: Cererea este trimisă de web-service-ul client al instituției către web-service-ul server de pe ghiseul.ro. Se cere cea mai mare dată creare sau dată modificare din tipurile de sume de pe ghiseul.ro
    Cererea este utilă pentru web-service-ul actualizare tipuri sume care va trimite toate tipurile de sume modificate după această dată.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''getUltimaDataTipuriSume''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
         <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
idClient - codul de client primit de pe ghiseul.ro
userClient - numele userului care a înrolat instituția pe ghiseul.ro
timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083812),
            unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm
            sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele (ex.: 12)
 
    Răspuns:
    Denumire: getUltimaDataTipuriSumeResponse
    Descriere: Web-service-ul server de pe ghiseul.ro răspunde web-service-ului client al instituției. Serverul va răspunde cu 0 sau un string în format de dată.
    în funcție de răspunsul dat prin getUltimaDataTipuriSumeResponse se vor alege înregistrările care trebuie trimise la actualizare tipuri sume.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''getUltimaDataTipuriSumeResponse''>
<xsd:complexType>
   <xsd:sequence>
      <xsd:element name=''getUltimaDataTipuriSumeResult'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
   getUltimaDataTipuriSumeResult:
      - 0 dacă nu există înregistrări cu data diferită de null (la actualizareTipuriSume se vor trimite toate înregistrările
        ca la transferTipuriSume)
      - un string în formatul aaaa-ll-zz oo:mm:ss (numit ''ultimaDataModificareTipuriSume''), reprezentând cea mai
        recentă dată din tipuri sume (la actualizareTipuriSume se vor trimite înregistrările cu dataModificare locală >=
        ultimaDataModificareTipuriSume primită ca răspuns la acest serviciu)
 
    Web-service - actualizare tipuri sume
    Cerere:
    Denumire: actualizareTipuriSume
    Descriere: Cererea cu datele de actualizare este trimisă de web-service-ul client al instituției către web-service-ul server de pe ghiseul.ro. Vor trimite toate tipurile de sume modificate după data returnată de getUltimaDataTipuriSumeResponse
    Parametri:
  
<xsd:element name=''actualizareTipuriSume''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
         <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''date'' type=''tns: ArrayOfTipsumatransfer''/>
         <xsd:element name=''utilizator'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
         <xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
         <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name=''ArrayOfTipsumatransfer''>
<xsd:sequence>
   <xsd:element name=''item'' type=''tns: TipSumaTransfer'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''TipSumaTransfer''>
   <xsd:all>
      <xsd:element name=''cod'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''idNomUnic'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''nume'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''iban'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''debit'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''valInitiala'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''inactiv'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''data'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''platitor'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:all>
</xsd:complexType>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
idClient - codul de client primit de pe ghiseul.ro
userClient - numele userului care a înrolat instituția pe ghiseul.ro
date - un array de obiecte TipSumaTransfer; listă cu tipurile de sume
       TipSumaTransfer conține câmpurile:
       cod - identificatorul unic al tipului de sumă din baza de date a instituției
       idNomUnic - identificatorul unic al tipului de taxă din Nomenclatorul unic de tipuri de taxe
       nume - denumirea tipului de sumă
       iban - codul IBAN corespunzător tipului de venit (în combinație cu câmpul plătitor)
       debit = 1 tipul de sumă cu debit - reprezintă tipurile de venit pentru care există solduri în baza instituției; vor fi
               afișate în secțiunea Plăți cu autentificare (se va afișa suma totală de plată adusă prin web-service de la
               instituție) și în secțiunea Plăți fără autentificare
               = 0 tipul de venit fără debit - la aceste tipuri de sume utilizatorul poate să completeze suma pe care
                 dorește să o plătească; se vor transfera doar cele care se dorește să apară în interfața utilizatorului;
                 vor fi afișate numai în secțiunea Plăți fără autentificare
               = 2 tipul de venit Amenda - vor apărea în secțiunea Plăți fără autentificare; în această secțiune se vor
                 putea plăti amenzile în maximum 48 de ore; utilizatorul trebuie să completeze numărul, seria
                 procesului-verbal și suma ce o are de plătit
       valInitiala - poate fi completată pentru tipurile de sume cu debit = 0;
       inactiv = 1 nu mai e folosit de instituție; = 0 folosit
       data - data creării sau data ultimei modificări a tipului de sumă în baza de date a instituției; de forma aaaa-ll-zz
              oo:mm:ss (ex.: 2010-10-22 16:06:12)
       platitor = 0 persoană fizică și juridică, = 1 persoană fizică, = 2 persoană juridică (în combinație cu iban)
utilizator - numele utilizatorului care face transferul; de forma idClient.userWindows@numeStatie
timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083812),
            unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm
            sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele (ex.: 12)
primulPachet = 1 dacă este primul pachet din transfer, 0 dacă nu e primul pachet
ultimulPachet = 1 dacă este ultimul pachet din transfer, 0 dacă nu e ultimul pachet
check - suma de control al integrității mesajului; algoritmul folosit este HMAC-SHA1 cu cheie de criptare;
      - algoritmul se aplică pe stringul obținut prin concatenarea în ordine a valorilor din arrayul date: cod, idNomUnic,
        nume, iban, debit, valInitiala, inactiv, platitor, data
 
    Răspuns:
    Denumire: actualizareTipuriSumeResponse
    Descriere: Web-service-ul server de pe ghiseul.ro răspunde web-service-ului client al instituției. Va răspunde cu 0 dacă a reușit actualizarea tipurilor de sume.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''actualizareTipuriSumeResponse''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''actualizareTipuriSumeResult'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
actualizareTipuriSumeResult:
   0 - actualizare reușită
   Soap Fault - la actualizare nereușită (vezi Tratarea erorilor)
 
    Web-service - getUltimCodStergeri
    Cerere:
    Denumire: getUltimCodStergeri
    Descriere: Cererea este trimisă de web-service-ul client al instituției către web-service-ul server de pe ghiseul.ro. Se cere cel mai mare cod al ștergerilor reușite de instituția respectivă pe ghiseul.ro
    Poate fi util pentru web-service-ul Stergere care va trimite toate codurile de șters mai mari decât acest cod.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''getUltimCodStergeri''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
         <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
idClient   - codul de client primit de pe ghiseul.ro
userClient - numele userului care a înrolat instituția pe ghiseul.ro
timestamp  - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083812), unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este
             luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele
             (ex.: 12)
 
    Răspuns:
    Denumire: getUltimCodStergeriResponse
    Descriere: Web-service-ul server de pe ghiseul.ro răspunde web-service-ului client al instituției. Serverul va răspunde cu 0 sau un string cu codul.
    în funcție de răspunsul dat prin getUltimCodStergeriResponse se vor alege înregistrările care trebuie trimise la ștergere transfer.
    Parametri:
  
   <xsd:element name=''getUltimCodStergeriResponse''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''getUltimCodStergeriResult'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
   getUltimCodStergeriResult:
   - 0 dacă nu există înregistrări pentru instituția respectivă
   - un string reprezentând cel mai recent cod șters de la instituția respectivă (la ștergere se vor trimite înregistrările
     cu cod local >= cod primit ca răspuns la acest serviciu)
 
    Web-service - stergere
    Cerere:
    Denumire: stergere
    Descriere: Cererea cu datele de șters este trimisă de web-service-ul client al instituției către web-service-ul server de pe ghiseul.ro. Se vor trimite un set de date, persoane și persoane fizice autorizate, care se doresc a fi șterse la ghiseul.ro. Acestea se vor alege în funcție de răspunsul dat de getUltimCodStergeriResult. Aceasta presupune implementarea la instituție a unei cozi de așteptare a operațiilor de ștergere.
    Parametri:
  
   <xsd:element name=''stergere''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''idClient'' type=''xsd:float''/>
         <xsd:element name=''userClient'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''date'' type=''tns:ArrayOfStergeretransfer''/>
         <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''primulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
         <xsd:element name=''ultimulPachet'' type=''xsd:boolean''/>
         <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name=''ArrayOfStergeretransfer''>
   <xsd:sequence>
      <xsd:element&nbsp;&nbsp; name=''item'' type=''tns:StergereTransfer''&nbsp; minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''StergereTransfer''>
   <xsd:all>
      <xsd:element name=''cod'' type=''xsd:string''/>
      <xsd:element name=''codObiectSters'' type=''xsd:string''/>
      <xsd:element name=''fizjur'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:all>
</xsd:complexType>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
idClient - codul de client primit de pe ghiseul.ro
userClient - numele userului care a înrolat instituția pe ghiseul.ro
date - un array de obiecte StergereTransfer; listă cu codurile de șters
       StergereTransfer conține câmpurile:
       cod -identificatorul unic al ștergerii
       codObiectSters - identificatorul unic (id) al persoanei sau persoanei fizice autorizate în baza de date a instituției
       fizjur =1 persoana, = 2 persoana fizică autorizată
       timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083812), unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll
                   este luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele (ex.: 38), ss sunt
                   secundele (ex.: 12)
primulPachet = 1 dacă este primul pachet din transfer, 0 dacă nu e primul pachet
ultimulPachet = 1 dacă este ultimul pachet din transfer, 0 dacă nu e ultimul pachet
check - suma de control al integrității mesajului; algoritmul folosit este HMAC-SHA1 cu cheie de criptare;
      - algoritmul se aplică pe stringul obținut prin concatenarea în ordine a valorilor din arrayul date: cod,
        codObiectSters,fizjur
 
    Răspuns:
    Denumire: stergereResponse
    Descriere: Web-service-ul server de pe ghiseul.ro răspunde web-service-ului client al instituției. Va răspunde cu 0 dacă a reușit ștergerea datelor.
    Parametri:
  
<xsd:element name= ''stergereResponse''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name= ''stergereResult'' type= ''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
stergereResult:
   0 - actualizare reușită
   Soap Fault - la actualizare nereușită (vezi Tratarea erorilor)
 
    Tratarea erorilor Soap Fault
    Se va trimite Soap Fault cu <faultcode> 1, 2, 3 sau 4 în următoarele cazuri specifice:
    1 - în cazul în care nu s-a verificat integritatea mesajului (valoarea check incorectă)
    2 - în cazul în care codul instituției nu este corect (valoarea idClient incorectă)
    3 - în cazul în care utilizatorul instituției nu este corect (valoarea userClient incorectă)
    4 - s-a produs o eroare și serviciul este indisponibil
    5 - ''Introducere TIP SUMA se face manual'' - nu se pot face operații pe tipuri de sume decât manual (dacă în profil instituție din modulul Ghișeul administrare este setat ''Introducere manuală tipuri de venit'')
    6 - ''Error. Există mai multe persoane cu același CNP (''.$cui.'') în pachet'' - se parcurge lista de persoane trimise, iar la primul CNP care apare de 2 ori în același pachet se va răspunde cu acest Soap Fault
    6 - ''Error. Există mai multe persoane fizice autorizate cu același CUI (''.$cui.'') în pachet'' - se parcurge lista de persoane fizice autorizate trimise, iar la primul CUI care apare de 2 ori în același pachet se va răspunde cu acest Soap Fault
    7 - ''Error. CNP-uri invalide'': ''.$cui1, $cui2,.... '' - se parcurge lista de persoane trimise, se concatenează CNP-urile invalide și răspunde cu acest Soap Fault dacă există cel puțin unul invalid
    7 - ''Error. CIF-uri invalide'': ''.$cui1, $cui2,.... '' - se parcurge lista de persoane fizice autorizate trimise, se concatenează CF-urile invalide și răspunde cu acest SoapFault dacă există cel puțin unul invalid
    7 - ''Error. Tip suma fără IBAN'': ''.$nume1, $nume2,...'' Tip suma cu debit invalid: ''.$nume1, $nume2,... '' IBAN-uri invalide: ''.$iban1, $iban2,... '' Tip suma cu IdNomUnic invalid: ''.$nume1, $nume2,...'' Tip suma cu plătitor invalid: ''.$nume1, $nume2,...'' se parcurge lista de tipuriSume trimise si se concatenează numele celor care nu au niciun IBAN, separat numele celor care nu au debit valid (0, 1 sau 2), separat IBAN-urile invalide, separat numele celor care nu au IdnomUnic valid (completat dar invalid - dacă nu e completat nu se consideră invalid), separat numele celor care nu au plătitor valid (0, 1 sau 2). Dacă cel puțin una dintre categorii are ceva completat atunci se răspunde cu acest Soap Fault. (dacă la una dintre categorii nu există niciun item, atunci nu va apărea deloc categoria respectivă.)
    Ex.: ''7'', ''Error. Tip suma fără IBAN: Taxa Auto'' IBAN-uri invalide: RO88TREZ02121340202XXXXX, RO88TREZ02121340202XXXXX
    8 - ''Număr prea mare de entități per pachet (maximum 1000)'' - dacă numărul de obiecte (persoane, persoane fizice autorizate sau tipuriSume) din array-ul ''$data'' este mai mare decât 1000, atunci se răspunde cu acest Soap Fault.
    ''9'', ''Testare nefinalizată pentru operația ''.$nume_operatie.''! Vă rugăm să folosiți modulul de testare!''
    (Ex.: ''Testare nefinalizată pentru operația TRANSFER TIPURI SUME! Vă rugăm să folosiți modulul de testare!'')
    ''10'', ''Instituție fără trimitere date prin web-services''
    (Dacă în tabela instituții, pentru instituția curentă, câmpul B_CU_SERVICES e pus pe 0 să nu poată transfera nimic. Se returnează un soap fault prin care se anunță că este pusă bifa pe ''Fără trimitere date prin web-services'' în profil instituție.
    Verificarea se face la orice apel al unei funcții.

 

   ANEXA Nr. 3
la normele tehnice

 

    Formatul electronic standardizat al fișierelor transmise operatorului
SNEP de către instituțiile publice beneficiare care nu dețin un
sistem de gestiune a obligațiilor bugetare pentru înregistrarea și
actualizarea în SNEP a informațiilor privind contribuabilii

    Fișierul ''contribuabili.csv''
    Este generat cu o aplicație de calcul tabelar și va conține pe fiecare linie următoarele informații cu privire la contribuabili:
    CNP/NIF sau CIF/CUI, Nume, ''Adresa''
  
┝Œâ”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â
┝”šNr. ┝”š   CNP/NIF sau CIF/CUI    ┝”š        Nume         ┝”š         Adresa         ┝”š
┝”šcrt.┝”š                          ┝”š                     ┝”š                        ┝”š
┝œâ”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¼â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¼â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¼â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¤
┝œâ”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¼â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¼â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¼â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¤
┝œâ”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¼â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¼â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¼â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â¤
┝”â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â´â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â´â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Â´â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”â‚¬â”Ëœ
 
    unde:
   - CUI-CNP/NIF pentru persoane fizice sau CIF/CUI pentru persoanele fizice autorizate;
   - Nume-numele și prenumele/denumirea persoanei care are obligația de plată;
   - Adresa-adresa persoanei care are obligația de plată.

 

   ANEXA Nr. 4
la normele tehnice

 

   4.1. Standardul de interfațare și interconectare între SNEP și aplicația informatică dezvoltată de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru comunicarea obligațiilor de plată constituite de instituțiile publice beneficiare care nu dețin un sistem de gestiune a obligațiilor bugetare
  
   <?xml version=''1.0'' ?>
   <definitions xmlns=''http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/'' xmlns:tns=''Aici va apărea namespace-ul aplicației dezvoltate<BR>de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală care furnizează web-service-ul, de ex.:
   https://www.domeniu_ANAF.ro/server.php'' xmlns:soap=''http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/''
xmlns:xsd=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema'' xmlns:soap-enc=''http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/''
xmlns:wsdl=''http: //schemas.xmlsoap.org/wsdl/'' name=''InformatiiPlataZF'' targetNamespace=''Aici va apărea namespace-ul
aplicației dezvoltate de Ministerul Finanțelor Publice -- Agenția Națională de Administrare Fiscală care furnizează web-service-ul,
de ex.:
   https//www.domeniu_ANAF.ro/server.php''>
   <types>
   <xsd:schema targetNamespace=''Aici va apărea namespace-ul aplicației dezvoltate de Ministerul Finanțelor Publice -<BR>Agenția Națională de Administrare Fiscală care furnizează web-service-ul, de ex.: https://www.domeniu_ANAF.ro/server.php''>
   <xsd:element name=''getSumeDePlataPePersoana''>
   <xsd:complexType>
   <xsd:sequence>
   <xsd:elementname=''cuiInstitutie'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:elementname=''cui'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:elementname=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:elementname=''check'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      </xsd:element>
   <xsd:complexType name=''ArrayOfString''>
      <xsd:sequence>
   <xsd:elementname=''item'' type=''xsd:string'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
   <xsd:complexType name=''LinieDetaliiSume''>
   <xsd:all>
   <xsd:elementname=''linie'' type=''tns:ArrayOfString''/>
      </xsd:all>
      </xsd:complexType>
   <xsd:complexType name=''ArrayOfLiniedetaliisume''>
   <xsd:sequence>
   <xsd:elementname=''item'' type=''tns:LinieDetaliiSume'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
   <xsd:complexType name=''TipSuma''>
   <xsd:all>
   <xsd:elementname=''idTipSuma'' type=''xsd:int''/>
   <xsd:elementname=''valoare'' type=''xsd:float''/>
   <xsd:elementname=''prioritate'' type=''xsd:int''/>
   <xsd:elementname=''detaliiHeader'' type=''tns:ArrayOfString''/>
   <xsd:elementname=''detaliiBody'' type=''tns:ArrayOfLiniedetaliisume''/>
      </xsd:all>
      </xsd:complexType>
   <xsd:complexType name=''ArrayOfTipsuma''>
   <xsd:sequence>
   <xsd:elementname=''item'' type=''tns:TipSuma'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
   <xsd:complexType name=''ListaTipuriSume''>
   <xsd:all>
   <xsd:elementname=''sume'' type=''tns:ArrayOfTipsuma''/>
   <xsd:elementname=''dataCalcul'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:elementname=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
   <xsd:elementname=''check'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:all>
      </xsd:complexType>
   <xsd:element name=''getSumeDePlataPePersoanaResponse''>
   <xsd:complexType>
   <xsd:sequence>
   <xsd:elementname=''getSumeDePlataPePersoanaResult'' type=''tns:ListaTipuriSume''/>
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      </xsd:schema>
      </types>
   <portType name=''InformatiiPlataZFPort''>
   <operation name=''getSumeDePlataPePersoana''>
   <documentation>Metoda care returneaza sumele de plata cu detaliile acestora pentru un cui dat</documentation>
   <inputmessage=''tns:getSumeDePlataPePersoanaIn''/>
   <outputmessage=''tns:getSumeDePlataPePersoanaOut''/>
      </operation>
      </portType>
   <binding name=''InformatiiPlataZFBinding'' type=''tns:InformatiiPlataZFPort''>
   <soap:bindingstyle=''document'' transport=''http://schemas.xmlsoap.org/soap/http''/>
   <operation name=''getSumeDePlataPePersoana''>
   <soap:operationsoapAction=''Aici va apărea url-ul metodei getSumeDePlataPePersoana, de ex.:<BR>   https://www.domeniu_ANAF.ro/server.phpdiezgetSumeDePlataPePersoana''/>
   <input>
   <soap:bodyuse=''literal''/>
      </input>
   <output>
   <soap:bodyuse=''literal''/>
      </output>
      </operation>
      </binding>
   <service name=''InformatiiPlataZFService''>
   <port name=''InformatiiPlataZFPort'' binding=''tns:InformatiiPlataZFBinding''>
   <soap:addresslocation=''Aici va apărea url-ul aplicației dezvoltate de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de<BR>Administrare Fiscală care furnizează web-service-ul, de ex.: https://www.domeniu_ANAF.ro/server.php''/>
      </port>
      </service>
   <message name=''getSumeDePlataPePersoanaIn''>
   <partname=''parameters'' element=''tns:getSumeDePlataPePersoana''/>
      </message>
   <message name=''getSumeDePlataPePersoanaOut''>
   <partname=''parameters'' element=''tns:getSumeDePlataPePersoanaResponse''/>
   </message>
   </definitions>
 
   4.2. Descrierea standardului de interfațare și interconectare între SNEP și aplicația informatică dezvoltată de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru comunicarea obligațiilor de plată constituite de instituțiile publice beneficiare care nu dețin un sistem de gestiune a obligațiilor bugetare: interfațare și interconectare pentru comunicarea obligațiilor de plată
    Servicii web client
    Reguli generale
    Datele string se vor trimite codate în format UTF8.
    Checksumul (suma de control) din fiecare mesaj se va compune pe valorile codate UTF8.
    Requesturile SOAP trebuie să fie valide din punct de vedere XML.
    Web-service - debite/sume cu detalii
    Cerere:
    Denumire: getSumeDePlataPePersoana
    Descriere: Cererea este trimisă de ghiseul.ro către web-service-ul instituției, care va răspunde cu date despre persoana corespunzătoare CUI-ului trimis.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''getSumeDePlataPePersoana''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''cuiInstitutie'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''cui'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name='' timestamp'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
cuiInstitutie - CUI instituție
CUI - CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate)
timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083837), unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este
            luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele (ex.: 38), ss sunt secundele
            (ex.: 38)
check - suma de control al integrității mesajului; algoritmul folosit este HMAC-SHA1 cu cheie de criptare;
      - se aplică algoritmul pe valoarea CUI-ului.
 
    Răspuns:
    Denumire: getSumeDePlataPePersoanaResponse
    Descriere: Este răspunsul web-service-ului server al instituției la cererea adresată de web-service-ul client de pe ghiseul.ro. Răspunsul conține o listă cu sume de plătit de către persoana al cărei CUI este trimis prin mesajul getSumeDePlataPePersoana. Sumele sunt grupate pe tipuri de sume; tipurile de sume pot fi prioritizate.
    Parametri:
  
<xsd:element name=''getSumeDePlataPePersoanaResponse''>
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''getSumeDePlataPePersoanaResult'' type=''tns:ListaTipuriSume''/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name=''ListaTipuriSume''>
   <xsd:all>
         <xsd:element name=''sume'' type=''tns:ArrayOfTipsuma''/>
         <xsd:element name=''dataCalcul'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''timestamp'' type=''xsd:string''/>
         <xsd:element name=''check'' type=''xsd:string''/>
   </xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''ArrayOfTipsuma''>
   <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''item'' type=''tns:TipSuma'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''TipSuma''>
   <xsd:all>
         <xsd:element name=''idTipSuma'' type=''xsd:int''/>
         <xsd:element name=''valoare'' type=''xsd:float''/>
         <xsd:element name=''prioritate'' type=''xsd:int''/>
         <xsd:element name=''detaliiHeader'' type=''tns:ArrayOfString''/>
         <xsd:element name=''detaliiBody'' type=''tns:ArrayOfLiniedetaliisume''/>
   </xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''ArrayOfLiniedetaliisume''>
   <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''item'' type=''tns:LinieDetaliiSume'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''LinieDetaliiSume''>
   <xsd:all>
         <xsd:element name=''linie'' type=''tns:ArrayOfString''/>
   </xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=''ArrayOfString''>
   <xsd:sequence>
         <xsd:element name=''item'' type=''xsd:string'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
 
    Explicațiile parametrilor:
  
sume - un array cu sumele de plătit grupate pe tipuri de sume
   dataCalcul - data la care s-a calculat valoarea obligațiilor de plată, în format aaaallzz, unde aaaa este anul (ex.: 2010),
                II este luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15)
   idTipSuma - codul tipului de sumă
   valoare - suma datorată pentru tipul de sumă idTipSuma de forma întreg.douăzecimale (ex.:57.32)
   prioritate - prioritatea în care trebuie să se plătească suma; tipurile de sumă pot să fie prioritizate sau nu; fiecare tip de
sumă care se dorește a fi prioritizată  va avea un număr de prioritizare unic obligatoriu pozitiv;
   prioritate = 1 este cel mai prioritar tip de sumă, apoi cel cu prioritate = 2 etc.;
   restul tipurilor de sumă care nu se doresc a fi prioritizate vor avea prioritate = 0 și vor putea să fie plătite numai după ce
sunt plătite sumele pe tipurile de sumă cu prioritate.
   detaliiHeader - un array de stringuri (ex.: Proprietate Debit Rămășiță Majorări Penalități)
   detaliiBody - un array de obiecte LinieDetaliiSume; conține detaliile de plată corespunzător tipului de sumă idTipSuma
      LinieDetaliiSume - un array de stringuri (ex.: denumire, suma debit, suma rămășiță, suma majorare, suma
                         penalitate); acestea vor apărea utilizatorilor în format tabelar.
   timestamp - timestamp în formatul aaaallzzoommss (ex.: 20100915083837),
   unde aaaa este anul (ex.: 2010), ll este luna (ex.: 09), zz este ziua (ex.: 15), oo este ora (ex.: 08), mm sunt minutele
(ex.: 38), ss sunt secundele (ex.: 38)
   check - suma de control al integrității mesajului; algoritmul folosit este HMAC-SHA1 cu cheie de criptare;
         - algoritmul se aplică pe stringul obținut prin concatenarea în ordine a valorilor: idTipSuma, valoare, apoi pe rând
           valorile din detaliiHeader luate în ordinea din array, apoi valorile din detaliiBody.
 
    OBSERVAí…¢IE: detaliiHeader și detaliiBody trebuie să conțină același număr de câmpuri.
    Tratarea erorilor (Soap Fault) pentru ambele servicii
    Se va trimite Soap Fault cu <faultcode> 1, 2 sau 3 în următoarele cazuri specifice:
    1 - în cazul în care nu s-a verificat integritatea mesajului;
    2 - în cazul în care CUI-ul nu este valid sau nu există în baza de date;
    3 - în cazul în care s-a produs o eroare și serviciul este indisponibil.
    EXEMPLU DE SOAP FAULT:
  
Response de la: <?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8''?>
<env:Envelope xmlns:env=''http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope''>
   <env:Body>
      <env:Fault>
         <env:Code>
            <env:Value>1</env:Value>
         </env:Code>
         <env:Reason>
      <env:Text>Mesaj invalid</env:Text>
      </env:Reason>
      </env:Fault>
   </env:Body>
</env:Envelope>
 


   ANEXA Nr. 5
la normele tehnice

 

    Formatul electronic standardizat al fișierelor transmise
Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională
de Administrare Fiscală de către instituțiile publice
beneficiare care nu dețin un sistem de gestiune a
obligațiilor bugetare pentru actualizarea informațiilor
privind obligațiile de plată

    Fișierul ''AdminCreante.xml''
    Este generat cu o aplicație pusă la dispoziția instituțiile publice beneficiare care nu dețin un sistem de gestiune a obligațiilor bugetare, în mod gratuit, de catre Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, având următoarea structură:
    <?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8''?>
    <xs:schema xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema''<BR>    xmlns=''mfp:anaf:dgti:administrare_creante:declaratie:v1''targetNamespace=''mfp:anaf:dgti:administrare_creante:declaratie: v1''elementFormDefault=''qualified'' attributeFormDefault='' unqualified'' version=''1.02'' xml:lang=''ro''>
   
  
<xs:element name=''administratorCreanta''>
   <xs:complexType>
      <xs:sequence>
         <xs:element name=''contribuabil'' minOccurs=''1'' maxOccurs=''unbounded'' type=''ContribuabilCType''/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name=''cui'' type=''CuiSType'' use=''required''/>
   </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name=''ContribuabilCType''>
   <xs:complexContent>
      <xs:restriction base=''xs:anyType''>
         <xs:attribute name=''cnp'' type=''CnpSType'' use=''required''/>
         <xs:attribute name=''idRefOp'' use=''required''>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base=''xs:token''>
                 
                  <xs:minLength value=''1''/>
                  <xs:maxLength value=''10''/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name=''nrDocT''>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base=''xs:token''>
                 
                  <xs:minLength value=''1''/>
                  <xs:maxLength value=''10''/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name=''dataT'' type=''DateSType''/>
         <xs:attribute name=''dataI'' type=''DateSType''/>
         <xs:attribute name=''codClsBug'' use=''required''>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base=''xs:token''>
                  <xs:pattern value=''\d[1,10]''/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name=''codDb'' use=''required''>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base=''xs:token''>
                  <xs:length value=''3''/>
                 
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name=''catS'' use=''required''>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base=''xs:token''>
                  <xs:length value=''2''/>
                 
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name=''sumaI'' type=''SumaSType'' use=''required''/>
         <xs:attribute name=''sumaR'' type=''SumaSType'' use=''required''/>
      </xs:restriction>
   </xs:complexContent>
   </xs:complexType>
   <xs:simpleType name=''SumaSType''>
         <xs:restriction base=''xs:integer''>
            <xs:minInclusive value=''0''/>
            <xs:maxInclusive value=''9999999999''/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType name=''CuiSType''>
      <xs:restriction base=''xs:string''>
         <xs:pattern value=''[1-9]\d[1,9]''/>
      </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=''CnpSType''>
      <xs:restriction base=''xs:string''>
         <xs:pattern value=''[1-9]\d[12]|[1-9]\d[1,9]''/>
      </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
<xs:simpleType name=''DateSType''>
      <xs:restriction base=''xs:string''>
         <xs:pattern value=''([1-9]|0[1-9]|[12][0-9]|3[01])/([1-9]|0[1-9]|1[012])/\d[4]''/>
        
        
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
</xs:schema>