Ordonanță de urgență nr. 193 din 12/12/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Versiune actualizata pana la data de: 31/08/2003

(include modificările aduse prin Legea nr.250/200 pentru aprobarea OUG 193/2002 și OG 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală)

 

 

în temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  

Art. 1. - (1) Agenții economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de plată și care își desfășoară activitatea în municipii și orașe pot accepta încasări și prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit.
   (2) în anul 2003, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică experimental de către instituțiile publice și agenții economici prevăzuți la alin. (1).
   (3) începând cu data de 1 iulie 2003, persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și realizează anual o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro vor accepta ca mijloc de plată și cardurile de debit, și cardurile de credit.
    

Art. 2. - (1) Dotarea cu terminale de plată a agenților economici, a instituțiilor publice și a persoanelor juridice prevăzute la art. 1 se va realiza de către băncile acceptante de carduri, în baza contractelor încheiate în acest scop, potrivit prevederilor legale.
   (2) Agenții economici, instituțiile publice și persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor întreprinde măsurile necesare pentru a instala terminale de plată, având posibilitatea de a-și alege banca acceptantă.
   (21) în cazul agenților economici și al instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1), alegerea băncii se va efectua în urma unei proceduri de achiziție publică, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002.
   (3) Cheltuielile cu achiziționarea și instalarea terminalelor de plată vor fi suportate de către băncile acceptante.
   (4) Cheltuielile cu administrarea și operarea terminalelor de plată se vor stabili prin contractele încheiate cu băncile desemnate potrivit alin. (2) și (21).
   (5) Băncile acceptante de carduri, prevăzute la alin. (1), vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii și a dotărilor proprii, în vederea ordonării plăților prin intermediul mijloacelor moderne de plată și a realizării transferului între contul de card și contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1.
   (6) Instituțiile publice vor prevedea în bugetele proprii creditele bugetare aferente cheltuielilor cu administrarea și operarea terminalelor de plată.
   

Art. 3. - (1) Abrogat.
   (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei următoarele fapte:
   a) utilizarea de către unitățile prevăzute la art. 1 a unor terminale de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);
   b) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (21);
   c) distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor de plată, care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude.
   (3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de control din Ministerul Finanțelor Publice, precum și din unitățile sale teritoriale.
   (4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu excepția art. 28 și 29.
   

Art. 4. - în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Administrației Publice, Ministerul întreprinderilor Mici și Mijlocii și Cooperație și Ministerul Industriei și Resurselor, cu consultarea Băncii Naționale a României și a Asociației Române a Băncilor, vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÄ”šSTASE
  
                                                         Contrasemnează:
                                                         ┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€
                                                  Ministrul finanțelor publice,
                                                     Mihai Nicolae Tănăsescu
 

București, 12 decembrie 2002.
Nr. 193.